De Nationale Levertransplantatie Registratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nationale Levertransplantatie Registratie"

Transcriptie

1 Opdracht 3: Data kwaliteit De Nationale Levertransplantatie Registratie Module 10: Registratie en Classificatie Suraja Padarath( ) & Diena Mahran ( )

2 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 UITWERKING... 5 VRAAG VRAAG VRAAG BIJLAGEN LITERATUUR Pagina 2

3 Inleiding De afgelopen jaren zijn het aantal medische registraties scherp gestegen. De waarde van een medische registratie is enorm afhankelijk van de kwaliteit van de data die de registratie bevat. De basis van deze opdracht wordt gevormd door een fictieve landelijke medische registratie, waarvan uit wordt gegaan dat zij reeds enige tijd loopt. De registratie die aan ons werd toegekend is: De Nationale Levertransplantatie Registratie. Binnen de Nationale levertransplantatie Registratie worden gegevens verzameld van patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan in een van de Nederlandse ziekenhuizen. Doel Het doel van deze registratie is om: inzicht te krijgen in de overlevingskansen van patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan en onderzoek te doen naar de risicofactoren voor afstoting van de getransplanteerde lever. Data Voor de registratie worden gegevens verzameld over: - De patiënt (leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht) - De voorgeschiedenis van de patiënt (type leverafwijking, eventuele eerdere ingrepen, comorbiditeiten) - De conditie/gezondheid van de patiënt voorafgaand aan de transplantatie (Bloeddruk, bilirubine) - Follow-up na de transplantatie (complicaties, afstoting, overleving) Procedures De meeste gegevens worden verzameld door de behandelende arts op drie verschillende momenten: 1. vlak voor de ingreep (patiëntgegevens, voorgeschiedenis en conditie) 2. gedurende het verblijf in het ziekenhuis na de ingreep (complicaties, afstoting, overleving) en 3. na ontslag tijdens de halfjaarlijkse follow-up bezoeken aan de behandelende arts (complicaties, afstoting, overleving). De arts verzamelt alle gegevens in een database. Eens per maand stuurt hij de volgende gegevens naar het centrale registratiebureau van de Nationale Levertransplantatie Registratie: - Alle gegevens van nieuwe patiënten die in de afgelopen maand een levertransplantatie hebben ondergaan - Alle follow-up gegevens van patiënten die in de afgelopen maand een follow-up bezoek hebben gebracht aan de arts. Het centrale registratiebureau importeert de aangeleverde gegevens in een landelijke database. Pagina 3

4 De opdracht De taak van de opdracht is om te kijken hoe de kwaliteit van de gegevens in deze registraties gemeten en gewaarborgd kan worden. Hiervoor dienen wij een 3-tal van vragen te beantwoorden: 1. a. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van groot belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van groot belang zijn. b. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van minder belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van minder belang zijn. 2. Hoe kun je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit (zoals genoemd bij 1a) meten bij deze registratie? 3. Hoe waarborg je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit bij deze registratie (zoals genoemd bij 1a)? Pagina 4

5 Uitwerking Vraag 1 a. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van groot belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van groot belang zijn. Data compleetheid: Data compleetheid is de mate waarin alle noodzakelijke data die geregistreerd zou kunnen zijn, daadwerkelijk geregistreerd is. In klinische onderzoeken beïnvloedt incomplete data de bevindingen en resultaten, verhoogt het de verdenkingen van bias, vergroot het de sample size en reduceert het het aantal cases dat inbegrepen kan worden in multivariate analyses 1. Onder compleetheid verstaan wij twee soorten: Case compleetheid: de mate waarin alle cases aanwezig zijn in de registratie die volgens de inclusiecriteria aanwezig zouden moeten zijn. Onder de cases verstaan we hier de patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan in een van de Nederlandse ziekenhuizen. Als de database niet de hele target populatie bevat waarop bijvoorbeeld een survival analyse wordt uitgevoerd om de overlevingskansen te berekenen, zal een lagere power van de analyse en een minder representatieve uitkomst het resultaat zijn. Een deelaspect in de case compleetheid is ook dat er een variëteit dient te zijn met betrekking tot de ernst van de status van cases onder de populatie van mensen die een levertransplantatie hebben ondergaan. Er dient dus geen selectie binnen de targetgroep te zijn, zodat er een breder spectrum in kaart gebracht wordt van de cases. Item compleetheid: de mate waarin alle items in de registratie voor 1 case zijn ingevuld. Deze klasse van compleetheid is van essentieel belang bij het analyseren van de risicofactoren. Als niet alle items bij alle patiënten opgenomen worden, kan er geen conclusie getrokken worden of een specifiek item een afzonderlijke risicofactor is. Accuraatheid: Validiteit en Variabiliteit Onder accuraatheid wordt de mate waarin de geregistreerde data in overeenstemming is met de werkelijkheid, oftwel de nauwkeurigheid. De items die worden verzameld ter registratie over de patiënt (leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht), voorgeschiedenis van de patiënt (type leverafwijking, eventuele eerdere ingrepen, comorbiditeiten), de conditie/gezondheid van de patiënt voorafgaand aan de transplantatie (bloeddruk, bilirubine) en gegevens over de follow-up na de transplantatie (complicaties, afstoting, overleving) moeten allen accuraat zijn en een hoge kwaliteit van validiteit en variabiliteit hebben. Volgens het artikel Assessing the quality of the data in a transplant registry: the European Liver Transplant Registry 13, wordt de accuraatheid ook beschreven als de mate waarin deze data items meten wat ze zouden moeten meten. Volgens het artikel Acquisition and use of clinical data for audit and research. Journal of Evaluation in Clinical 1 Multivariate analyse duidt op het analyseren van vele variabelen. Pagina 5

6 Practice 13, is dit de definitie van het deelaspect validiteit. De data items moeten relevant zijn aan de audit 2 of onderzoekvragen. Een tweede deelaspect dat van accuraatheid is de variabiliteit : de mate van consistentie van het verzamelen van een data item. Aangezien de data voor een case door de behandelende arts wordt verzameld, is er hier sprake van een withinobserver variability 3. Het is dus belangrijk dat de dataverzameling door de arts op de verschillende momenten met elkaar samenhangen en zo consistent zijn. Beschikbaarheid De mate waarin de data betrouwbaar en op het juiste moment beschikbaar en toegankelijk is, is van groot belang, aangezien de arts eens per maand alle gegevens van nieuwe patiënten en alle follow-up gegevens van patiënten naar het centrale registratiebureau van de Nationale Levertransplantatie Registratie stuurt. De beschikbaarheid van de gegevens stelt ter eis dat de gegevens toegankelijk en verkrijgbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn ter analysering en onderzoek. Deze verschillende gegevens worden op drie verschillende momenten verzameld door de arts. Het is dus belangrijk dat deze verzameling aan gegevens ook beschikbaar gesteld worden voor het registratiebureau om deze te implementeren in de database zodat deze gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn wanneer de overlevingskansen en risicofactoren gemeten worden. 2 Van een goed omschreven groep personen meer proces informatie vastleggen en er een oordeel aan koppelen. 3 Data verzameling door dezelfde observant op verschillende momenten. Pagina 6

7 Vraag 1 b. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van minder belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van minder belang zijn. Toegankelijkheid Toegankelijkheid is de mate waarin toegang tot data beperkt is om privacy en veiligheid te waarborgen. Dit aspect is niet van enorm belang, aangezien er een beperkt aantal mensen werkt aan de registratie. De arts verzamelt de gegevens en stuurt deze naar het registratiebureau, waarbij er geen derden betrokken zijn die autorisatie nodig hebben om toegang te krijgen tot de gegevens. Bovendien is de registratie opgezet zodanig dat de naam noch het BSN- nummer van de patiënt worden geregistreerd. Zo doet de patiënt anoniem mee aan het onderzoek, en is er voldoende sprake van een privacy waarborging. Tijdigheid Tijdigheid is de mate waarin de data tijdig en up-to-date is. Bij deze registratie gaat het er meer om dat de gegevens worden geregistreerd, en dat dit correct gebeurt en onder de specifieke criteria geplaatst wordt. Het doel is om op lange termijn voorspellingen te doen en dat deze in het juiste raamwerk van procedures plaatsvindt, en is het dus niet relevant om gegevens snel binnen te hebben. Het doel van deze registratie is om inzicht te krijgen in de overlevingskansen en onderzoek te doen naar de risicofactoren voor afstoting van de getransplanteerde lever. Er is dus ook geen sprake van haast om een epidemie uitbraak of overdraging van een besmettelijke ziekte te voorkomen, of van een behandelplan van een patiënt waarin resultaten van een afzonderlijke behandeling tijdig aangeleverd dient te worden omdat de volgende behandeling daarvan afhankelijk is. Een voorbeeld dat genoemd werd in het artikel van Wyatt 13 is dat een radiografie op de schouder niet uitgevoerd kan worden voordat de drain erin gestopt wordt, of dat een bloedkweek niet genomen kan worden voordat antibiotica word toegediend. Representatie Representatie is de mate waarin de data in een overeenkomstig formaat en in de geschikte taal, symbolen en units zijn vastgelegd en de definities duidelijk zijn. In deze registratie is er geen sprake van een bepaalde coderingstaal waardoor er onduidelijkheden voor zullen komen over de representatie van definities. Bovendien gebeurt deze registratie op een landelijk niveau, waardoor de notatie van eenheden en de taal niet sterk van elkaar zal afwijken. Pagina 7

8 Vraag 2 Hoe kun je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit (zoals genoemd bij 1a) meten bij deze registratie? ASSESSMENT OF DATA QUALITY Voordat we beginnen met het uitwerken van de methoden om de datakwaliteit van de verschillende aspecten te meten, willen we het model uit het artikel Data Quality Measurement and Assurance in Medical Registries, om data kwaliteit te meten, voorleggen. Aan de hand dit model dienen er zeven stappen te worden ondergaan om datakwaliteit te meten. In dit model worden definities van zowel belangrijke datakwaliteitsaspecten gegeven, als methoden aanbevolen om deze aspecten te meten. 1. Beschrijf de objectiviteit van de registratie 2. Bepaal de data items die gecontroleerd dienen te worden. 3. Definieer datakwaliteitsaspecten 4. Selecteer methoden voor kwaliteitsmetingen. 5. Bepaal de bijbehorende inclusie- en exclusiecriteria 6. Voer de kwaliteitsmeting uit. 7. Kwantificeer de gemeten datakwaliteit. Compleetheid: Item compleetheid Om de item compleetheid te meten, dient er te worden opgezocht of alle waarden in de database bij elke patiënt zijn ingevuld. Dit kan gedaan worden door de database te doorzoeken op missing values. Case compleetheid Om de kwaliteit van de case compleetheid te meten, dient er te worden geverifieerd of alle patiënten die op basis van de inclusiecriteria als kandidaat werden gesteld om mee te doen aan het onderzoek, daadwerkelijk in de database zijn opgenomen. Dit zal niet ten makkelijke zijn, aangezien patiënten anoniem worden geregistreerd. Mogelijke oplossingen zouden hierbij zijn het vergelijken van patiënten in de database met een externe informatiebron, bijvoorbeeld met gegevensverzamelingen van de arts, ziekenhuisopnamelijsten of ziekteregistraties (jaarcijfers van levertransplantaties). Indien er een afwijking is in het aantal registraties, dan is er sprake van een case incompleetheid. Accuraatheid Om te controleren of de geregistreerde data in overeenstemming is met de werkelijkheid, kunnen range checks uitgevoerd worden om onaannemelijke waarden te identificeren. Dit is relatief geschikt voor de Pagina 8

9 categoriele variabelen. Het variabele geslacht kan alleen de waarden 0 en 1 of 1 en 2 aannemen, dat elke andere waarde onaanneembaar maakt. Ook kan er gebruikt gemaakt worden van consistency checks om potentiële data errors te identificeren, door te onderzoeken of waarden buiten de ranges liggen, die gedefinieerd zijn door andere variabelen in de database. De ontslagdatum dient bijvoorbeeld na de transplantatie datum te zijn. Volgens het artikel Assessing the quality of the data in a transplant registry: the European Liver Transplant Registry 13, bestaat er een manier om de datakwaliteit te meten door de dataverzameling te repliceren en deze te vergelijken met de originele database. Dit wordt ook wel note validation genoemd. Omdat deze techniek aan de prijzige kant ligt, is het aan te raden om eerst de voorheen genoemde checks uit te voeren. Een vergelijking kan overigens ook uitgevoerd worden door de geregistreerde data te vergelijken met de verzamelgegevens van de arts. Tevens zijn er sommige gevallen waarin met de blote oog rare uitschieters geïdentificeerd kunnen worden. Beschikbaarheid Uit het artikel Data Quality Assessment 5, zijn wij op formules gekomen die meetregels samen stellen om de beschikbaarheid van data te meten. Deze meetregels vormen een dimensie die het gemak van de verkrijgbaarheid van data te reflecteren. De meetregels benadrukken het tijdsaspect van toegankelijkheid en is gedefinieerd als de maximumwaarde van twee termen: 0 of 1- het tijdsinterval van de maandelijkese aanleveringsdatum van data naar het registratiebureau, tot de daadwerkelijke aanleveringsdatum het tijdsinterval van de maandelijkese aanleveringsdatum, tot de datum waarin de data nodig was ter analysering, maar niet beschikbaar was In dit geval is het zo dat de tijd om data verkrijgbaar te stellen, toeneemt totdat de ratio negatief zal worden waarbij de toegankelijkheid een waarde van 0 krijgt. Dit is maximumwaarde van de twee termen. Omdat wij deze formule nogal omslachtig vinden, lijkt het ons logischer om de kwaliteit van beschikbaarheid te meten, door volgens de gouden standaard enquêtes rond te laten gaan op het registratiebureau, waarbij wij de gebruikers zelf vragen hoe zij de beschikbaarheid beoordelen. Pagina 9

10 Vraag 3 Hoe waarborg je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit bij deze registratie (zoals genoemd bij 1a)? Om de kwaliteit van een registratie te waarborgen, wordt er in het algemeen onderscheid gemaakt tussen twee procedures: quality control en quality assurance. Quality control vindt plaats tijdens en na de dataverzameling door de arts en het registratiebureau, en heeft als doel om bronnen van data errors te identificeren en te corrigeren. Zo dienen er procedures ondergaan te worden voor completeness checks en vergelijkingen met de gouden standaard d.m.v. site visits. Quality Assurance bestaat uit activiteiten die ondernomen worden voorafgaand van de dataverzameling door de arts, om te verzekeren dat de data van de hoogst mogelijke kwaliteit is op het moment van de dataverzameling. Om kwaliteit van de Nationale Levertransplantatie Registratie te waarborgen, dient er volgens de literatuur een raamwerk gehanteerd te worden. Dit raamwerk dient verdeeld te worden over de procedures begaan door de arts en door het registratiebureau. Deze procedures zijn onderverdeeld in de volgende procedures: a) De preventie van data errors: selectie en training van de geschikte en gemotiveerde personen betrokken bij de registratie, en een design van een data verzamelingprotocol. Om de dataverzameling in de registratie te standaardiseren, dienen de data items voorzien te zijn van duidelijke definities en gestandaardiseerde leidraden om data- verzamelingmethoden te ontwerpen. b) De detectie van data errors en databronnen: routematige data monitoring, dat inhoudt dat data vergeleken dient te worden met data in een ander onafhankelijke databron. c) Acties die ondernomen dienen te worden om de errors te corrigeren en de oorzaken op te lossen. Onder data errors kunnen zowel systematische als random errors verstaan worden. Aan de hand van tabel 2 1 uit het artikel Defining and improving data quality in medical registries: A literature review, case study, and generic framework 13, kan er optimaal bepaald worden waar, wanneer en hoe de procedures uitgevoerd dienen te worden voor elk data aspect. Compleetheid Om een compleetheid van de data te waarborgen, is er een terugkoppeling van gegevens en het geven van feedback aan de aanleverende partij van uiterst belang. Indien er errors geïdentificeerd worden of er een vermoeden is van het bestaan van een error, dan dient er een efficiente communicatie plaats te vinden met de arts die gegevens verzamelde en het registratiebureau, om deze errors te rapporteren, te corrigeren en te voorkomen. Voor item compleetheid in het specifiek, is de optimale oplossing om de dataverzameling en registratie te digitaliseren. Zo kunnen d.m.v. range en consistency checks, errors makkelijker gedetecteerd worden. Wanneer het personeel betrokken bij het onderzoek goed getraind is, er ook minder errors zullen ontstaan. Data items en cases zullen vollediger worden ingevoerd, tevens zullen zij optimaal met geautomatiseerde- en/of datakwaliteitsprogramma s om kunnen gaan om d.m.v. checks errors te detecteren. Preventie & detectie Pagina 10

11 Accuraatheid Om de accuraatheid van de data kwaliteit te waarborgen, zo het ten goede zijn om een dubbele data- invoer en het opleggen van constraints om ervoor de zorgen dat gegevens consistent zijn en niet zullen afwijken, plaats te laten vinden. Door het generen van alerts kan er gedetecteerd worden of waarden afwijken van de gouden standaard. Training van personeel zorgt voor een betere data invoer en dat resultaten van analyses uitgevoerd met de data, kritisch bekeken worden. Tevens is het belangrijk dat wanneer de datakwaliteit onvoldoende is, analyses uit rapporten weggelaten worden. Deze resultaten vormen dus geen goede uitkomst om inzicht te verkrijgen in de overlevingskansen en het meten van de risicofactoren. Nadat data geïmporteerd is en data checks uitgevoerd zijn dienen er kwaliteitsrapporten aangeleverd te worden zodat inaccurate data gecorrigeerd kan worden. Na een variabiliteittest, dient er feedback gegeven te worden op de resultaten en aanbevelingen gegeven te worden die geïmplementeerd kunnen worden. Er dient dus een efficiënte communicatie plaats te vinden tussen de arts en het registratiebureau. Beschikbaarheid Door duidelijke afspraken te maken van te voren over deadlines en het ontwerpen van een en een design van een data verzamelingprotocol, kan het voorkomen worden dat data niet beschikbaar is en niet verkrijgbaar en toegankelijk is in de database. Om ervoor te zorgen dat de data betrouwbaar is, dienen er natuurlijk ook quality control en quality assurance plaats te vinden. En de zeven stappen behorende tot assessment of data quality dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden. Pagina 11

12 Bijlagen 1 Pagina 12

13 Literatuur Artikelen: 1. Wyatt J. Acquisition and use of clinical data for audit and research. Journal of Evaluation in Clinical Practice (1): Arts DGT, De Keizer NF, Scheffer GJ. Defining and improving data quality in medical registries: A literature review, case study, and generic framework. Journal of the American Medical Informatics Association : Assessing the quality of the data in a transplant registry: the European Liver Transplant Registry. van der Meulen JH, Jacob M, Copley L. Transplantation Jun 27;75(12): Quality control of the European Liver Transplant Registry: results of audit visits to the contributing centers. Karam V, Gunson B, Roggen F, Grande L, Wannoff W, Janssen M, Guckelberger O, Delvart V, Bismuth H, Höckerstedt K, Rogiers X, Adam R; European Liver Transplant Association. Transplantation Jun 27;75(12): Leo L. Pipino, Yang W. Lee, Richard Y. Wang, Data quality assessment, Communications of the ACM, v.45 n.4, April DOD Guidelines on Data Quality Management. DISA. Aug. 15, Examining data quality. Tayi G, Ballou D. Commun ACM. 1998;41(2): Data Security and Data Availability in the Administrative Authority. Kenneth Pfeil. Microsoft Solutions Framework. Best Practices for Enterprise Security Overige: Collegesheets: 1. ERA-EDTA en datakwaliteit - K. Jager 2. Datakwaliteit - M.Tromp Pagina 13

11 Toetsen van projecten op enterprise architectuur

11 Toetsen van projecten op enterprise architectuur 11 Toetsen van projecten op enterprise architectuur Ralph Foorthuis, Frank Hofman, Sjaak Brinkkemper en Rik Bos Dit artikel presenteert een benadering voor het toetsen van projecten op een kaderstellende

Nadere informatie

focus IC december 2013 benchmarken op de IC

focus IC december 2013 benchmarken op de IC Nationale Intensive Care Evaluatie focus IC december 2013 benchmarken op de IC In dit nummer: De funnelplot: intelligent benchmarken Niet de getallen tellen, maar de interpretatie Ronnie van Diemen: De

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Onderzoeksrapport Abstract: Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe webtool

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering van de datakwaliteit

Evaluatie en verbetering van de datakwaliteit softwareontwikkeling datakwaliteit i Evaluatie en verbetering van de datakwaliteit Kwantitatieve beslissingsvorming bij grote financiële instelling in België Er is sprake van een trend naar meer kwantitatieve

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Rapport. Datamining bij fraudebestrijding door zorgverzekeraars. Datum : 15 februari 2012 Dit rapport heeft 34 pagina s (inclusief 2 bijlagen)

Rapport. Datamining bij fraudebestrijding door zorgverzekeraars. Datum : 15 februari 2012 Dit rapport heeft 34 pagina s (inclusief 2 bijlagen) Rapport Datamining bij fraudebestrijding door zorgverzekeraars Datum : 15 februari 2012 Dit rapport heeft 34 pagina s (inclusief 2 bijlagen) Inhoudsopgave Pagina 0 Samenvatting 3 1 Aanleiding onderzoek,

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 19 1.1 Aanleiding 19

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie