SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN"

Transcriptie

1 SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHS Solutions for Control Information B.V., Ofschoon bij het samenstellen van dit document de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden, noch met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. CHS Solutions for Control Information B.V.. is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie en/of adviezen.

2 Inhoudsopgave SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN... 1 T.B.V. VALIDATIEMODULE INHOUDSOPGAVE VALIDATIEMODULE INLEIDING DIENSTVERLENING VALIDATIEMODULE SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN DATA INLEIDING VALIDATIEMODULE MODULE STUURINFORMATIE BIJLAGEN... 7 BIJLAGE 1 GEDECLAREERDE ZORG BIJLAGE 2 VERRICHTINGEN... 9 BIJLAGE 3 GEHANTEERD KOSTPRIJZEN... 9 BIJLAGE 4 VALIDATIE FOUTCODE EIGEN VALIDATIE MODULE BIJLAGE 5 OMSCHRIJVING VALIDATIE FOUTEN Pagina 2 van 10

3 1 Validatie module Inleiding. CHS Solutions for Control Information B.V. (CHS), heeft zich in het afgelopen jaren met name gericht op het ontwikkelen van een infrastructuur om ten behoeve van zorgverzekeraars analyses op grote bestanden uit te kunnen voeren. Dit heeft er toe geleid dat op dit moment voor alle grote zorgverzekeraars bestandscontroles worden uitgevoerd op de gedeclareerde ziekenhuiszorg. Onderdelen van deze controles zijn zowel de juistheid als de doelmatigheid van de gedeclareerde zorg. 1.2 Dienstverlening. De controle op bestanden wordt door CHS aangeboden als een internet dienst. Het grote voordeel hiervan is dat aan de gebruikerskant geen extra software geïnstalleerd hoeft te worden. Voor het aanleveren van de data en het beoordelen van de uitkomsten kan gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur. 1.3 Validatiemodule2. Zoals aangegeven worden op dit moment de bestanden van alle grote zorgverzekeraars door CHS gecontroleerd op juistheid en doelmatigheid. Dit gebeurt t.b.v. de ziekenhuizen en ZBC s onder de naam ValidatieModule2. Uitkomst van deze controle is dat daar waar DBC s in strijd met geldende wet- en regelgeving worden gedeclareerd, deze declaraties worden gemarkeerd en in verschillende vormen wordt gerapporteerd. Om deze controle uit te kunnen voeren is door CHS een methodiek ontwikkeld, waarbij op basis van DBC kenmerken en beginen einddatum van de verschillende DBC s een risico beoordeling wordt gemaakt. Aan de hand van deze risicobeoordeling worden de DBC s ingedeeld in verschillende categorieën. Binnen deze categorieën worden vervolgens rekenregels toegepast aan de hand waarvan wordt vastgesteld of de betreffende DBC s al dan niet aan wet- en regelgeving voldoen. Daar waar de gedeclareerde DBC niet aan geldende wet- en regelgeving voldoet krijgt deze DBC de status afgewezen. Indien aan een DBC de status afgewezen wordt toegekend wordt deze door de zorgverzekeraar in principe niet uitbetaald, dan wel teruggevorderd indien reeds uitbetaling heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt bij validatie module 2 is dat controle plaatsvindt op het moment tussen validatie en facturatie, zodat daar waar noodzakelijk correctie kan plaatsvinden voordat facturatie heeft plaatsgevonden. Dit leidt zowel voor de zorgverzekeraar als voor de betreffende zorginstelling tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lastendruk. Pagina 3 van 10

4 Schematisch gezien ziet e.e.a. er als volgt uit: Proces VM2 CHS Online Zorginstelling validatie validatie 2 facturatie ValidatieModule2 kan worden uitgebreid met een module welke ook stuurinformatie oplevert op basis van registratie en validatie gegevens. Module stuurinformatie CHS Online Zorginstelling registratie validatie 2 validatie facturatie Stuurinformatie module sturing Pagina 4 van 10

5 2 Specificatie aan te leveren data 2.1 Inleiding Om de beschreven analyses uit te kunnen voeren is de aanlevering van verschillende datasets noodzakelijk. Deze datasets kunnen (geautomatiseerd) aangeboden worden aan een door CHS speciaal daarvoor ontwikkelde upload site. Controle van het format van de aangeleverde data vindt tevens via deze uploadsite plaats. Onderstaand wordt ingegaan op de variabelen die onderdeel uit dienen te maken van de verschillende datasets. 2.2 ValidatieModule2 Indien alleen gebruik wordt gemaakt van de module onder de naam ValidatieModule2 wordt aangeboden volstaat het om de gevalideerde DBC s aan te leveren. Omdat de controle wordt uitgevoerd op DBC s in onderlinge samenhang is het noodzakelijk een bestand aan te leveren vanaf het begin van de declaratieperiode met uitzondering van DBC s die betrekking hebben op 2004 (overloop DBC s), d.w.z. alle DBC s met een begindatum na 31 december Het formaat waarin de DBC s aangeleverd dienen te worden is opgenomen in bijlage Module stuurinformatie Naast ValidatieModule2 biedt CHS ook de module stuurinformatie aan die o.a. antwoord geeft op de volgende vragen: Productie Op welke wijze is de productie samengesteld wat betreft volume kosten en opbrengsten. Kwaliteit van de registratie Hoe presteert de instelling op het terrein van: o Tijdigheid o Juistheid o Volledigheid Op alle te onderscheiden terreinen. Zorgprofielen Welke verrichtingen worden er in het kader van de betreffende DBC uitgevoerd en hoe groot is de variatie hierin, zowel wat betreft het profiel als wat betreft het moment in de tijd waarop binnen een DBC een verrichting wordt uitgevoerd. Adherentie analyse Wat is het marktaandeel in de verschillende gemeentes van waaruit patiënten afkomstig zijn en welke mogelijkheden bestaan er om dit marktaandeel te verbeteren. Pagina 5 van 10

6 Indien naast ValidatieModule2 ook gebruik gemaakt wordt van de module stuurinformatie dienen een aantal aanvullende tabellen aangeleverd te worden. Het gaat hierbij om: o Het volledige bestand van uitgevoerde verrichtingen vanaf 1 januari 2005 (bijlage 2) o De kostprijzen. (bijlage 3) o Validatie fouten eigen validatie module inclusief vertaaltabel (Bijlage 4 en 5) Pagina 6 van 10

7 3 Bijlagen Bijlage 1 gedeclareerde zorg. Naam Type Omschrijving Optioneel Specialisme code AGB String Unieke code voor het specialisme (AGB-codering) Specialisten code String Unieke code waaraan de behandelend specialist herkend kan worden DBC declaratiecode verzekerde zorg Numeriek Code waaronder de verzekerde zorgprestatie gedeclareerd mag worden. (CTG Code) DBC prestatiecode String 12 Prestatiecode: samentrekking van zorgtype, zorgvraag, diagnose en behandeling tot 12 posities. Begindatum Date Datum openen DBC, (EEJJMMDD) Einddatum Date Datum sluiten DBC, (EEJJMMDD) (indien het een open DBC betreft en gewenst is ook openstaande DBC s te controleren kan als waarde een lege string meegegeven worden) Declaratie datum Date Datum declareren DBC (EEJJMMDD) Gedeclareerd bedrag ziekenhuiskosten Gedeclareerd bedrag Honorarium Numeriek In Eurocenten Numeriek. In Eurocenten Zorgaanbiedercode String Unieke identificatiezorgaanbieder Conform AGB c code / AGB lijst Uzovi code String Unieke ZorgVerzekeraars Identificatie (UZOVI):een identificatie van de zorgverzekeraars in Nederland DBC trajectnummer Numeriek Unieke identificatie van de aangeleverde regels. Deze identificatie wordt tevens gebruikt om eventuele verrichtingen en validatie fouten uit de eigen validatie module te koppelen. Patiëntennummer Numeriek Door zorgaanbieder toegekende identificatie van de patiënt waarop de declaratie betrekking heeft Cliëntnummer Numeriek Door zorgverzekeraar toegekende identificatie van de cliënt waarop de declaratie betrekking heeft Postcode String6 Postcode van de patiënt waarop de declaratie betrekking heeft om t.b.v. adherentie analyse Pagina 7 van 10

8 Factuurdatum Date Datum waarop de DBC voor het laatst is gefactureerd Factuurnummer String Kenmerk van factuur waarin de declaratie (voor het laatst) is gefactureerd, lege string indien (nog) niet gefactureerd Pagina 8 van 10

9 Bijlage 2 verrichtingen Naam Type Omschrijving Optioneel ID uitgevoerde verrichting Numeriek Unieke identificatie van de aangeleverde regels. Patiëntennummer Numeriek Door zorgaanbieder toegekende identificatie van de patiënt waarop de declaratie betrekking heeft Verrichtingen datum Date Datum waarop de verrichting is uitgevoerd Aantal maal uitgevoerd Numeriek Datum eind tariefperiode, (EEJJMMDD) CTG code Numeriek Code waaronder de zorgprestatie gedeclareerd mag worden. (CTG Code) Producerend specialisme code AGB String Unieke code voor het producerend specialisme (AGB-codering) Producerend specialisten code String Unieke code waaraan de producerende specialist herkend kan worden Aanvragend specialisme code AGB String Unieke code voor het producerend specialisme (AGB-codering) Aanvragend specialisten code String Unieke code waaraan de producerende specialist herkend kan worden DBC trajectnummer Numeriek Identificatie waarmee de aangeleverde regels gekoppeld kunnen worden aan gedeclareerde of te declareren DBC s. Indien deze identificatie niet wordt meegeleverd wordt de betreffende verrichting als een ongekoppelde verrichting beschouwd, Bijlage 3 gehanteerd kostprijzen Naam Type Omschrijving Optioneel CTG code Numeriek Code waaronder de zorgprestatie gedeclareerd mag worden. (CTG Code) Kostprijs Numeriek In euro centen Begindatum Date Datum begin kostprijsperiode, (EEJJMMDD) Einddatum Date Datum eind kostprijsperiode, (EEJJMMDD) Pagina 9 van 10

10 Bijlage 4 validatie foutcode eigen validatie module Naam Type Omschrijving Optioneel DBC trajectnummer Numeriek Identificatie waarmee de aangeleverde regels gekoppeld kunnen worden aan gedeclareerde of te declareren DBC s. Indien deze identificatie niet wordt meegeleverd wordt de betreffende verrichting als een ongekoppelde verrichting beschouwd, Validatie fout code String Code waarmee het type de validatie fout wordt weergegeven. Begindatum Date Datum ontstaan van de validatiefout, (EEJJMMDD) Einddatum Date Datum oplossen validatiefout, (EEJJMMDD) Bijlage 5 omschrijving validatie fouten Naam Type Omschrijving Optioneel Validatie fout code String Code waarmee het type de validatie fout wordt weergegeven. Validatie fout String Tekst welke als toelichting op de validatie fout kan worden opgenomen Pagina 10 van 10

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A.

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Het DOT-effect Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Sliedrecht Datum: 1 november 2008 Versie: 1.0 definitief De Praktijk Postbus

Nadere informatie

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER tussen Stichting DBC-Onderhoud en de deelnemende zorginstelling 2015 v0.1 24 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities en rangorde... 5 3 Voorwerp van de

Nadere informatie

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 Doel van dit document Dit document bevalt de bestandsspecificaties en aanleverrichtlijnen behorend bij de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG Externe integratie DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG ZH308/ZH309 Versie EI-standaarden: 7.2, versiedatum 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaard: 3.2, 01-05-2007 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014

Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014 Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014 Samengesteld door: Expertteam Ziekenhuiszorg Datum: 27 mei 2014 Versie: 1.0 Voorwoord Zorgverzekeraars streven op het brede terrein van cure,

Nadere informatie

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0 Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs Versie 1.0 Nederlandse Zorgautoriteit 5 december 2006 Inhoudsopgave AANLEIDING EN DOELSTELLING... 2 Taken Zorgautoriteit... 2 Interne sturing zorginstellingen...

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

IT-Audit Grouper. Onafhankelijk assurance rapport. Uitgebracht aan: Stichting DBC-Onderhoud T.a.v. de heer V. Sewkaransing. c.c.:

IT-Audit Grouper. Onafhankelijk assurance rapport. Uitgebracht aan: Stichting DBC-Onderhoud T.a.v. de heer V. Sewkaransing. c.c.: Deloitte Risk Services B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9711 www.deloitte.nl IT-Audit Grouper Onafhankelijk assurance

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5 Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register versie 1.5 Afkomstig van: Marcel de Rouw Datum: juli 2015 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 6 2. Inleiding 8 2.1 Opbouw document 8 2.2 Doel document 9 2.3 Beheer

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico De Nederlandsche Bank Juni 2009 1. HET AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave 1. Waarom deze dienstenwijzer 2. Over Cumlaude B.V. 2.1 Algemeen profiel 2.2 Contactgegevens 2.3 Algemene werkwijze 2.4 Vakbekwaam en integer 2.5 Privacy 2.6 Keuzevrijheid

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 11 juli 2013 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie