Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd"

Transcriptie

1 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

2 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur Delta Lloyd Groep in Kerncijfers Segmenten Leven Embedded value Schade Bank Asset Management Overig Tienjarenoverzicht Voor onze aandeelhouders Dividend Het Delta Lloyd aandeel in Vooruitzichten Bericht van de Raad van Commissarissen Zorgvuldig toezicht Het jaar Belangrijke onderwerpen in Samenstelling van de Raad van Commissarissen Vergaderingen van de Raad van Commissarissen De commissies van de Raad Werkwijze van de Raad van Commissarissen Evaluatie Jaarrekening en winstverdeling Erkentelijkheid Beschouwing over Internationale ontwikkelingen Strategie Missie en ambitie Strategische pijlers Kernwaarden Strategische initiatieven Marktbenadering Organisatie vereenvoudigd Veranderende omgeving SWOT samenvatting Risicomanagement Risicomanagementraamwerk Risicomanagementstructuur Risicomanagement- en controlesystemen Risicoclassificatie Vijf belangrijkste risico s Staatsschuldencrisis eurozone / instabiliteit financiële markten Asset and Liability Management (ALM) Niet-nakoming van wettelijke vereisten Solvency II: Delta Lloyd Groep Programma... 66

3 Inhoudsopgave IT Infrastructuur/ Legacy Bestuursverklaring Wft Delta Lloyd Groep in Control Statement Kapitaalbeheer Economisch kapitaal Vermogen en solvabiliteit tonen financiële kracht Financiering: omzetting achtergestelde lening, succesvolle introductie EMTN programma Ratings: outlook naar stabiel Voortgang Solvency II Corporate Governance Structuur Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Codes Statuten Kapitaal en aandelen Stemrecht Dividend Uitgifte van aandelen Voorkeursrechten Certificaten van aandelen Inkoop van eigen aandelen Levering van aandelen, blokkering en meldingsplicht Wijziging Statuten, juridische fusie of splitsing Aandeelhoudersvergadering Oproeping, agendapunten Toelating tot algemene vergadering Besluitvorming Bevoegdheden Algemene Vergadering Vergadering houders preferente aandelen Strategic Investment Agreement Informatie en rapportage Afspraken ten behoeve van een ordelijk marktverloop Levering aandelen Recht om mee te verkopen Restrictie op openbaar bod Uitgifte van aandelen Beëindiging Fonds NutsOhra Beschermingsmaatregelen Ondernemingsraad Corporate Governance Verklaring Overname Richtlijn Duurzaam ondernemen Beleid duurzaam ondernemen Vijf speerpunten Duurzaam ondernemen agenda

4 Inhoudsopgave Verankering duurzaamheidsbeleid Kernwaarden Stakeholders dialoog Speerpunten en resultaten Klantbelang Klanttevredenheid Klachten Reputatie Delta Lloyd Groep Transparantie producten en diensten Integriteit Compliance Fraudebestrijding Duurzaam vermogensbeheer Duurzaam ontwikkelen en bouwen Dow Jones Sustainability Index Maatschappelijke betrokkenheid Sponsor- en donatiebeleid Delta Lloyd Groep Foundation Maatschappelijke activiteiten Watersport Cultuur Lidmaatschap maatschappelijke organisaties Fonds NutsOhra Delta Lloyd België Goed werkgeverschap HR visie en organisatie Persoonlijke ontwikkeling Aantrekkelijke werkgever Belonen en arbeidsvoorwaarden Diversiteit Gezondheid en veiligheid Milieu Klimaatverandering Energie en water Mobiliteit Papier Afval Duurzaam inkopen Verslaggeving Verslaggevingsgrondslagen Global Reporting Initiative-index Assurance rapport Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

5 Inhoudsopgave Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen voor de jaarrekening (A) Gehanteerde grondslagen bij opstelling van jaarrekening (B) Gebruik van aannames en schattingen (C) Grondslagen voor consolidatie (D) Omrekening van vreemde valuta (E) Productclassificatie (F) Baten en lasten met betrekking tot verzekeringscontracten (G) Baten en lasten met betrekking tot beleggingscontracten (H) Provisiebaten/-lasten en ontvangen/betaalde vergoedingen (I) Beleggingsopbrengsten (J) Acquisitiekosten (K) Contracten met voorwaardelijke winstdeling (DPF-contracten) (L) Voorzieningen uit hoofde van verzekeringscontracten (M) Verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten (N) Herverzekering (O) Immateriële vaste activa (P) Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen (Q) Vastgoedbeleggingen (R) Voorraad vastgoedprojecten (S) Bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa (T) Niet langer opnemen en saldering van financiële activa en financiële verplichtingen op de balans (U) Financiële beleggingen (V) Derivaten (W) Leningen u.g. en vorderingen (X) Geactiveerde acquisitiekosten (Y) Liquide middelen (Z) Leningen o.g (AA) Aandelenkapitaal en reserves (AB) Winst per aandeel (AC) Leaseovereenkomsten (AD) Voorzieningen voor overige verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen (AE) Personeelsbeloningen (AF) Vennootschapsbelasting (AG) Beëindigde activiteiten of activa aangehouden voor verkoop (AH) Gesegmenteerde informatie (AI) Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de jaarrekening (1) Risicomanagement (2) Kapitaalbeheer (3) Informatie per segment (4) Dochterondernemingen (5) Beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa aangehouden voor verkoop (6) Specificatie van baten (7) Specificatie van lasten (8) Wisselkoersen (9) Medewerkers (10) Bezoldiging bestuurders en Raad van Commissarissen (11) Belastingen

6 Inhoudsopgave (12) Goodwill (13) AVIF en overige immateriële vaste activa (14) Geactiveerde acquisitiekosten (15) Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen (16) Vastgoedbeleggingen (17) Deelnemingen en joint ventures (18) Financiële beleggingen (19) Beleggingen voor rekening en risico van polishouders (20) Gesecuritiseerde hypothecaire leningen en verbonden activa (21) Voorraad vastgoedprojecten (22) Vorderingen en overige financiële activa (23) Aandelenkapitaal (24) Winst per aandeel (25) Herwaarderingsreserve (26) Ingehouden winsten (27) Verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten (28) Herverzekering (29) Verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten (30) Effect van wijzigingen in grondslagen en veronderstellingen op verzekerings- en beleggingscontracten (31) Pensioenverplichtingen (32) Voorzieningen voor overige verplichtingen (33) Belastingvorderingen en -verplichtingen (34) Leningen o.g (35) Financiële verplichtingen (36) Overige verplichtingen (37) Voorwaardelijke verplichtingen en overige risicofactoren (38) Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen (39) Reële waarde van financiële activa en verplichtingen (40) Beheerd vermogen (41) Transacties met verbonden partijen (42) Gebeurtenissen na balansdatum Enkelvoudige jaarrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Grondslagen (I) Goodwill (II) Deelnemingen (III) Beleggingen (IV) Vorderingen (V) Eigen vermogen (VI) Voorzieningen (VII) Achtergestelde leningen (VIII) Langlopende leningen o.g (IX) Overige verplichtingen (X) Transacties met verbonden partijen (XI) Niet uit de balans blijkende verplichtingen (XII) Medewerkers (XIII) Accountantskosten Overige gegevens Dividend en winstverdeling

7 Inhoudsopgave Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemene informatie Begrippenlijst Afkortingen Risicofactoren Personalia en adressen Colofon Contact

8 1 Verslag Raad van Bestuur Resultaat 2010 toont sterke positie Met deze resultaten tonen wij onze sterke positie in de markt. We laten een stevige groei zien in het operationeel resultaat en het eigen vermogen, onze solvabiliteit bleef stabiel en ruim boven de doelstelling. In onze aangescherpte strategie is eenvoud het centrale thema. Vereenvoudiging leidt tot begrijpelijke producten en lagere kosten. Dat is goed voor onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers en onze andere stakeholders. Commercieel en duurzaam ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geïntegreerde verslag onderstreept dat. Wij zijn een duurzame financiële dienstverlener die zekerheid en een solide ontwikkeling voorop stelt. Onze resultaten over 2010 tonen dat opnieuw. Niek Hoek Voorzitter Raad van Bestuur 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010 Commercieel succesvol Delta Lloyd Groep heeft een commercieel sterk jaar achter de rug. Het bruto premie-inkomen groeide in 2010 autonoom met 8% tot 4,8 miljard (2009: 4,5 miljard). Dit is exclusief het bruto premie-inkomen in Duitsland dat in run-off is: 399 miljoen (2009: 579 miljoen). In België is opnieuw een stevige premiegroei in de particuliere en zakelijke markt zichtbaar, onder meer door het afsluiten van een groot pensioencontract. Ook steeg de netto instroom van nieuw beheerd vermogen met 69% tot 762 miljoen (2009: 449 miljoen). Banksparen blijft bijzonder populair, het bankspaarsaldo nam in 2010 toe met 418 miljoen tot 715 miljoen (2009: 297 miljoen). De fee inkomsten voor beleggingen zijn toegenomen. Het marktaandeel nieuwe hypotheken in Nederland steeg licht, waarbij het laatste kwartaal commercieel zeer succesvol was. De new business marge kwam uit op 1,0% (2009: 1,6%). Met name de collectieve pensioenverzekeringen en de overlijdensrisicoverzekeringen zorgden voor een positieve bijdrage. Het schadebedrijf liet op 98,0% een lichte verbetering van de COR zien ten opzichte van eind 2009 (98,3%), ondanks meer schade door grote branden en het winterse weer (gladheid, wateroverlast) in het eerste en laatste kwartaal van

9 Verslag Raad van Bestuur Krachtige ontwikkeling van het resultaat Het resultaat ontwikkelde zich positief. Het operationeel resultaat na belastingen en belang derden steeg tot 422 miljoen (2009: 366 miljoen). Het IFRS resultaat na belastingen en belang derden steeg tot 621 miljoen (2009: -124 miljoen). Dit na een extra dotatie van 422 miljoen na belastingen waarmee in één keer de verwachte toename van het langlevenrisico door de hogere levensverwachting van de Nederlandse bevolking over de gehele portefeuille wordt voorzien. De performance fees laten een sterke stijging zien door de goede beleggingsresultaten van Asset Management. Dit is een belangrijke factor in het hogere operationeel resultaat. Daarnaast droeg de renteontwikkeling positief bij. Daar heeft Delta Lloyd Groep goed van geprofiteerd door dynamisch risicomanagement. Operationeel resultaat In miljoenen euro Leven Schade Bank Asset Management Overig Operationeel resultaat voor belastingen en belang derden Belasting Belang derden Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Klantbelang centraal in vereenvoudigde organisatie Het klantbelang centraal stellen is meer dan ooit een voorwaarde voor continuïteit. De in 2010 aangescherpte strategie, de vereenvoudiging van de organisatie en het behalen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor alle labels zijn in dat verband stappen van betekenis. De noodzaak van betere service, lagere kosten en heldere producten worden voortaan weerspiegeld in de aansturing en structuur van de organisatie. Zo kan de groep sneller en beter inspelen op nieuwe wensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Meer over de vereenvoudiging van de producten en de organisatie van Delta Lloyd Groep staat in de paragraaf Strategie in de Beschouwing over Vereenvoudiging van de organisatie geeft impuls aan kostenbesparingen Het ambitieuze kostenbesparingsprogramma heeft met de vereenvoudiging van de organisatie een stevige impuls gekregen. Het fundament voor verdere efficiency en vereenvoudiging van de processen in de organisatie is daarmee gelegd. Bovendien waarborgt een laag kostenniveau de continuïteit van de organisatie, die daardoor beter met de toegenomen concurrentie en prijsdruk kan omgaan. Delta Lloyd Groep heeft in 2010, net als in 2009, het kostenniveau volgens plan verlaagd en is daarmee op schema voor een verlaging van de operationele kosten met 100 miljoen in 2012, ten opzichte van de doelstelling van

10 Verslag Raad van Bestuur Kostenniveau In miljoenen euro Operationele kosten (doelstelling) <850 <900 <950 <1.000 Operationele kosten (realisatie) In relatie hiermee is het gemiddeld aantal medewerkers (in FTE) over 2010 gedaald tot (2009: FTE), mede door het afvloeien van ongeveer 200 medewerkers bij Delta Lloyd Duitsland. Dit is in goed overleg met de ondernemingsraad gebeurd. Ook bij de andere onderdelen van Delta Lloyd Groep is het aantal vaste medewerkers gedaald. Meer over personeel en personeelsbeleid, inclusief diversiteit, staat in paragraaf 5.5 Goed werkgeverschap. Aanscherping strategie doorgevoerd Medio 2010 heeft Delta Lloyd Groep haar Toekomst Verzekerd strategie aangescherpt. Met de aangescherpte strategie stelt Delta Lloyd Groep eenvoud centraal in haar handelen. Dit vraagt om een transformatie van de organisatie en van de manier waarop Delta Lloyd Groep haar klanten bedient. Processen, systemen en communicatie moeten drastisch vereenvoudigen. Eenvoud moet leiden tot lagere kosten, wat Delta Lloyd Groep in staat stelt haar positie te versterken op financieel en commercieel gebied, marktkansen te grijpen en tegelijkertijd haar reputatie te versterken. Meer over de aangescherpte strategie en de gevolgen daarvan staat in de Beschouwing over 2010 waarin de Raad van Bestuur nader toelicht hoe met risicomanagement en de veranderende omgeving wordt omgegaan. Duurzaam succesvol Delta Lloyd Groep: Toekomst verzekerd. Daarbij hoort de verantwoordelijkheid om met goed en prudent ondernemerschap de continuïteit van het concern te waarborgen. Commercieel succes en duurzaam ondernemen zijn in de visie van Delta Lloyd Groep dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. De essentie: gewoon fatsoenlijk zaken doen. Wat goed is voor onze klanten, is goed voor ons en voor onze stakeholders. Onze financiële expertise zetten we ook in voor de samenleving, in het bijzonder via de Delta Lloyd Groep Foundation. Delta Lloyd Groep heeft de ambitie uitgesproken om in 2012 te worden opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Hoofdstuk 5 van dit jaarverslag is geheel gewijd aan duurzaam ondernemen. 3

11 Verslag Raad van Bestuur 1.2 Kerncijfers Kerncijfers In miljoenen euro tenzij anders aangegeven Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat (IFRS) voor belastingen en extra dotatie langlevenvoorziening Resultaat (IFRS) voor belastingen en belang derden Resultaat (IFRS) na belastingen en belang derden Gross written premiums (excluding Germany) Eigen vermogen (exclusief belang derden) Operationele kosten New Business Margin Life 1,0% 1,6% Life European Embedded Value n.m. Group European Embedded Value n.m. COR 98,0% 98,3% Er zijn bij de beursgang van Delta Lloyd Groep operationele en financiële doelstellingen geformuleerd. Onderstaande tabel toont de realisatie van de gestelde doelen in

12 Verslag Raad van Bestuur 1.3 Segmenten Delta Lloyd Groep is georganiseerd in de segmenten Leven, Schade, Asset Management, Bank en Overige Leven Premie-inkomen Leven groeit met 9% Operationeel resultaat Leven stijgt 18% Toegenomen langlevenrisico geheel voorzien Goed gepositioneerd in de nieuwe PPI markt met BeFrank Segment Leven De groep voert in Nederland een multi-brand, multi-channel strategie om zich gunstig te positioneren binnen de verschillende distributiekanalen en klant- en prijssegmenten in de levensverzekeringsmarkt. In Nederland biedt de groep individuele en collectieve levensverzekeringen voornamelijk aan onder de merken Delta Lloyd, ABN AMRO Verzekeringen en OHRA, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende klant- en prijsstellingstrategieën via intermediairs (Delta Lloyd), bankkantoren, internet en het klantcontactcenter van ABN AMRO Bank (ABN AMRO Verzekeringen) en internet en andere directe distributiekanalen (OHRA). De levenmarkt staat onder druk door de economisch moeilijke tijd voor ondernemers, door de problemen met de dekkingsgraden bij pensioenfondsen (dat hen belet fondsen over te dragen aan verzekeraars) en door de stijgende populariteit van bancaire producten in de derde pijler ten opzichte van individuele levenproducten. Door de lage inflatie hebben weinig indexaties in de pensioencontracten plaatsgevonden, waardoor het premie-inkomen minder is gestegen. Het totale bruto premie-inkomen Leven komt, exclusief Duitsland, uit op 3,4 miljard, 9% hoger dan in 2009 ( 3,1 miljard). Delta Lloyd Groep heeft in 2010 in Nederland en in België grote pensioencontracten ter waarde van 396 miljoen (eenmalige premie) verworven. Bovendien zijn, bijvoorbeeld door OHRA, veel direct ingaande lijfrentes verkocht. De omvang van nieuwe eenmalige premie is gestegen met 8% tot 1,8 miljard (2009: 1,7 miljard). De nieuwe jaarlijkse premie daalde echter met 3% tot 207 miljoen (2009: 213 miljoen). New annual premium income (NAPI, dit omvat 100% van de jaarpremies en 10% van de eenmalige premies) steeg met 2% tot 390 miljoen (2009: 382 miljoen). De stijging van het operationeel resultaat met 18% wordt onder meer veroorzaakt door het positieve effect van de veronderstelde hogere basisrente die is opgenomen in de berekening van de long term investment return (LTIR), ook de kostenbesparingen sorteren het gewenste effect en dragen bij aan een hoger operationeel resultaat. Leven behaalt een hoog IFRS resultaat na belastingen en belang 5

13 Verslag Raad van Bestuur derden ( 610 miljoen, in 2009: -120 miljoen), vooral als gevolg van renteontwikkelingen en positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten en ondanks een significante extra dotatie aan de voorziening langlevenrisico. Voorziening langleven risico In haar halfjaarbericht 2010 heeft Delta Lloyd Groep aangegeven dat de meest recente marktgegevens ten aanzien van het langlevenrisico mogelijk een materieel negatief effect op het IFRS resultaat zouden kunnen hebben. Delta Lloyd Groep heeft de verschillende overlevingstafels die in 2010 zijn uitgebracht onderzocht en besloten de CBS tafel zoals gepubliceerd op 17 december 2010 te hanteren bij de best estimate bepaling van toekomstige kasstromen van de verzekeringscontracten. Recente demografische ontwikkelingen en aanpassingen in het prognosemodel liggen ten grondslag aan de nieuwe CBS tafel. Bij de vaststelling van deze tafel (CBS 2010) worden naast de waargenomen sterfteverbetering ook andere relevante ontwikkelingen meegenomen (o.a. medische informatie). Delta Lloyd Groep heeft op basis van CBS 2010 de langlevenvoorziening per einde 2010 versterkt. Dit heeft voor het boekjaar een eenmalig negatief effect van 422 miljoen op het IFRS resultaat na belastingen. Daarmee is het langlevenrisico, met behoud van de positieve LAT marge ( 694 miljoen), geheel voorzien. De LAT (Liability Adequacy Test) marge is het verschil tussen de IFRS voorziening in de balans en de best mogelijke inschatting van de benodigde voorziening. Deze voorziening is in lijn met de keuze de Delta Lloyd Groep balans grotendeels op marktwaarde te waarderen en dat houdt in dat er in de toekomst geen negatieve impact zal zijn op het IFRS resultaat en het operationeel resultaat als gevolg van het overgaan op de CBS 2010 overlevingstafel. Het effect op de wettelijke solvabiliteit bedraagt in combinatie met de toekomstige kostenbesparingen 5 procentpunt. Segment Leven per land 2010 In miljoenen euro Nederland België Duitsland Totaal Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden Segment Leven per land 2009 In miljoenen euro Nederland België Duitsland Totaal Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden

14 Verslag Raad van Bestuur Bruto geboekte premies Leven Nederland In miljoenen euro Collectieve polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Individuele polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Totaal Delta Lloyd Als het belangrijkste merk van de groep in Nederland richt Delta Lloyd zich via intermediaire distributie vooral op collectieve pensioenen, maar wordt ook een breed scala aan levensverzekeringsproducten aangeboden. Erasmus is een nichemerk en biedt white label-overlijdensrisicoverzekeringen en hypotheekgerelateerde levensverzekeringsproducten die specifiek worden afgestemd op de wensen van bepaalde grote distributeurs. ABN AMRO Verzekeringen De groep verkoopt levensverzekeringen onder de merknaam ABN AMRO Verzekeringen via de joint venture met ABN AMRO Bank in Nederland. Verder verkoopt Delta Lloyd Groep, via ABN AMRO Verzekeringen, ook individuele overlijdensrisicoverzekeringen onder de merknaam Florius en MoneYou. OHRA De groep verkoopt levensverzekeringsproducten onder de merknaam OHRA, rechtstreeks aan vooral individuele klanten. Bij OHRA ligt de focus op internet-distributie en (mede daardoor) scherpe kosten. De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk online, ondersteund door een contact center. Dit doet OHRA vanuit een vertrouwenwekkend merk met de merkwaarden: sympathiek, no-nonsense en echt. 7

15 Verslag Raad van Bestuur Segment Leven per merk (NL) 2010 In miljoenen euro Delta Lloyd ABN AMRO OHRA Overige Totaal Verzekeringen Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden Segment Leven per merk (NL) 2009 In miljoenen euro Delta Lloyd ABN AMRO OHRA Overige Totaal Verzekeringen Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden Delta Lloyd Life in België In België verkoopt de groep individuele en collectieve levensverzekeringen onder het merk Delta Lloyd Life. Deze verzekeringen worden gedistribueerd via intermediairs en via het eigen netwerk van bankkantoren en gebonden agenten. De huidige omvang werd bereikt door zowel autonome groei als acquisities. De integratie van het overgenomen Swiss Life Belgium in Delta Lloyd Life loopt op schema. De collectieve levensverzekeringsactiviteiten van Swiss Life Belgium vormen een aanvulling op de reeds bestaande levensverzekeringsactiviteiten van de groep in België en versterken de concurrentiepositie door uitbreiding van het productaanbod en de distributiekanalen van de groep in België, met name voor collectieve pensioenen. Vernieuwing: BeFrank Delta Lloyd Groep werkt actief aan vernieuwing in de levenmarkt. In juli 2010 is BeFrank gelanceerd, een joint venture tussen Delta Lloyd en Binck Bank. Een nieuwe speler in de markt voor collectieve beschikbare premie-pensioenregelingen, met een aanbod en een filosofie die aansluiten bij de veranderende klantwensen. De gebundelde expertise van Delta Lloyd als pensioenspecialist en BinckBank als online bank voor beleggers maken dat BeFrank als eerste en meteen ook aantrekkelijke aanbieder deze nieuwe markt voor pensioenuitvoerders kan betreden. BeFrank geeft iedere werknemer op ieder moment online een volledig en actueel inzicht in de opbouw van zijn pensioen en het mogelijk aan te kopen pensioen op pensioendatum. Hiermee maakt BeFrank pensioenen en de opbouw ervan herkenbaar en begrijpelijker voor de werknemers. De ruimte voor een PPI als BeFrank ontstond door het in werking treden van de Wet introductie premiepensioeninstellingen per 1 januari Een PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf de verzekeringsrisico s mag dragen. De risico s worden verzekerd via een verzekeraar. Het uitvoeren van deze pensioenregelingen was voorheen voorbehouden aan verzekeraars en pensioenfondsen. Bij een beschikbare premieregeling wordt de premie tot de pensioendatum belegd. Hierdoor is het onzeker welk kapitaal op de pensioendatum tot uitkering komt. De deelnemer loopt dus een beleggingsrisico. Het 8

16 Verslag Raad van Bestuur opgebouwde kapitaal op pensioendatum moet worden gebruikt om pensioen aan te kopen. BeFrank verwacht binnen afzienbare termijn de vergunning van De Nederlandsche Bank te ontvangen en met haar activiteiten te starten. De markt voor collectieve beschikbare pensioenregelingen is een groeiende markt en wint marktaandeel van regelingen op basis van eind- en middelloon. BeFrank speelt hierop in met lage kosten, heldere communicatie én realtime online inzicht voor deelnemers in hun pensioenopbouw. Overige ontwikkelingen Organisatie In 2010 is de nieuwe vereenvoudigde organisatie voorbereid, met één Levenbedrijf en gebundelde marketing- en verkoopactiviteiten. Het nieuwe Levenbedrijf is vanaf 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van het huidige Delta Lloyd Leven (inclusief Erasmus) en OHRA Leven. Inmiddels zijn ook de collectieve pensioenen van ABN AMRO Verzekeringen opgenomen in het Levenbedrijf. Het Levenbedrijf van Delta Lloyd Groep verricht met ruim 800 medewerkers de verzekeringsactiviteiten vanuit een particuliere en een zakelijke tak, met op dit moment vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Helmond. Het Levenbedrijf werkt voor de merken Delta Lloyd, OHRA, Erasmus, NSF en ABN AMRO Verzekeringen. In combinatie met de vereenvoudiging van de nieuwe organisatie is ook verder gewerkt aan de vernieuwing van IT-systemen. Meer daarover staat in de Beschouwing over Herverzekerde pensioenfondsen Er heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden over herverzekerde pensioenfondsen. Zij hoeven voor het herverzekerde deel geen rekening meer te houden met het kredietrisico op de verzekeraar. Voorwaarde is wel dat alle betrokken partijen hierover worden geïnformeerd. Dit betekent dat een verandering in de rating van een verzekeraar geen gevolgen heeft voor de hoeveelheid kapitaal die een pensioenfonds moet aanhouden voor de risico s die zijn herverzekerd. De aanpassing neemt een van de barrières weg die pensioenfondsen tegenkwamen als ze wilden overgaan tot volledig of gedeeltelijk herverzekeren van hun pensioenverplichtingen. Bonussen en provisies In 2010 hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van bonussen en provisies voor assurantieadviseurs. De minister van Financiën wil provisiebetalingen voor complexe producten zoals hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen met ingang van 2013 verbieden. Meer over dit onderwerp staat in de paragraaf klantbelang in het hoofdstuk Duurzaam ondernemen. 9

17 Verslag Raad van Bestuur Delta Lloyd in België In België was opnieuw een stevige premiegroei zichtbaar in zowel de zakelijke als de particuliere Levenmarkt. Deze groei realiseert Delta Lloyd Life door zijn klantgerichte oplossingen en sterke distributiekracht. Delta Lloyd Life wist zijn marktaandeel in de zakelijke pensioenmarkt verder te ontwikkelen. Bij de collectieve levensverzekeringen stond de groep in 2009 op de vierde plaats, gemeten naar brutopremie (bron: Assuralia 2010). In België werd een resultaat na belastingen van 213 miljoen behaald (2009: 217 miljoen). In de Belgische markt wil Delta Lloyd groeien, autonoom of door een samenwerking of overname, passend binnen de strategische uitgangspunten van de groep. Bruto geboekte premies Leven België In miljoenen euro Collectieve polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen - - Annuïteiten 1 1 Herverzekeringspremie Individuele polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen 8 8 Annuïteiten 3 1 Herverzekeringspremie Totaal Delta Lloyd Duitsland Delta Lloyd Duitsland heeft in maart 2010 aangekondigd te stoppen met de verkoop van nieuwe verzekeringen. Er is in 2010 nog beperkt nieuwe productie geschreven in Duitsland. Deze productie is niet opgenomen in de waarde nieuwe productie van Delta Lloyd Groep. Het bruto premie-inkomen in Duitsland daalt met 31% tot 399 miljoen (2009: 579 miljoen). Het stoppen van de verkoop is een proces dat zorgvuldig en in nauw overleg met de ondernemingsraad is gebeurd. De afwikkeling zal enige tijd in beslag nemen, maar loopt volgens plan. Er is in 2010 een reorganisatielast van 48 miljoen getroffen. In Duitsland is daardoor een negatief resultaat geboekt. 10

18 Verslag Raad van Bestuur Embedded value Sinds 2004 is de embedded value onderdeel van de externe verslaggeving van Delta Lloyd Groep. De embedded value geeft een goed inzicht in de waardeontwikkeling van de levensverzekeringsportefeuille, de belangrijkste activiteit van Delta Lloyd Groep. Vanaf de rapportage over het volledige jaar 2008 werd gerapporteerd volgens de Market Consistent Embedded Value (MCEV) principes, zoals vastgelegd door het CFO-forum. Hierbij was de MCEV gebaseerd op de collateralised AAA-curve. Veel leden van het CFO-forum zijn echter nog blijven rapporteren op de eerder geformuleerde European Embedded Value (EEV) principes. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers heeft Delta Lloyd Groep de embedded value, in navolging van Aviva, voor boekjaar 2010 vastgesteld op dezelfde methode als vóór 2008 gebruikelijk was. Voor het risicomanagement en de economisch kapitaal bepaling van Delta Lloyd Groep blijven de MCEV-resultaten de basis vormen. Een gedetailleerde uitleg met overzicht van de resultaten is te vinden op de website van Delta Lloyd Groep in het document Embedded Value Delta Lloyd Group De EEV is een waardering van het levensverzekeringsbedrijf waarbij rekening wordt gehouden met risico s die inherent zijn aan het verzekeringsbedrijf. Het gebruik van economische aannames zorgt voor een waardering van bezittingen en verplichtingen. De waardering houdt rekening met verschillen in het economische risicoprofiel van de diverse portefeuilles en neemt een impliciete vergoeding in aanmerking voor niet-financiële risico s, zoals verzekerings- en operationeel risico en niet af te dekken financiële risico s. De EEV bestaat enerzijds uit de marktwaarde van het vrije eigen vermogen (net worth) en anderzijds uit de contante waarde van de verwachte toekomstige resultaten van de levensverzekeringsportefeuille zelf (value in force). Hierbij kijkt Delta Lloyd Groep gedetailleerd naar de verwachte (toekomstige) opbrengsten van de verzekering- en beleggingsportefeuille en naar de operationele en economische omstandigheden waaronder deze opbrengsten tot stand komen. Zo doet de groep aannames voor specifieke beleggingsrendementen voor bijvoorbeeld obligaties, aandelen en vastgoed, maar ook voor specifiek economische grootheden zoals de rentestand en de inflatie. Bepaling van de EEV gebeurt voor de bestaande portefeuilles, maar ook apart voor de nieuw in het verslagjaar afgesloten levensverzekeringen (New Business Contribution NBC). De ontwikkeling van de waarde geeft een goed inzicht in de diverse componenten die van invloed zijn op het jaarresultaat, inclusief beleggings- en economische omstandigheden. 11

19 Verslag Raad van Bestuur Analyse van de wijzigingen in de embedded value De tabel hieronder toont een analyse van de ontwikkelingen in de embedded value voor de Leven-activiteiten. Ontwikkeling Embedded Value In miljoenen euro MCEV per 1 januari Waarde nieuwe productie Waarde uit de bestaande portefeuille Operationele inkomsten (LEOR) Exceptional items Asset outperformance Kapitaal (her-)allocatie Overgang EEV EEV (2010) MCEV (2009) per 31 december De kostendalingen binnen het segment Leven hebben een positief effect gehad op de hoogte van de embedded value en het operationele resultaat (LEOR) op MCEV-basis, terwijl de aanpassing voor een nieuwe sterftetafel een grote negatieve invloed heeft gehad. De totale embedded value steeg met 12% tot 4,7 miljard (procentuele toename MCEV ultimo 2009 (4.224) naar EEV ultimo 2010 (4.736)). Onderstaande tabel geeft een weergave van de EEV per land. EEV per land In miljoenen euro Life EEV Nederland België 748 Duitsland 177 Totaal Waarde nieuwe productie De volgende tabel geeft de premievolumes en de toevoeging aan de waarde van de nieuwe productie weer, zoals gegenereerd door de Levenactiviteiten. De bijdrage aan de waarde, geleverd door de nieuwe productie die gedurende de verslagperiode is gesloten, is gelijk aan de contante waarde van de geprojecteerde uitkeerbare winsten na belasting. De waarde van nieuwe productie wordt berekend op basis van economische aannames aan het begin van het betreffende kwartaal (soms maand) en de operationele (demografische) aannames zoals die gelden aan het eind van de periode. Deze waarde is opgerent naar het einde van de verslagperiode. De waarde nieuwe productie houdt daarmee al rekening met de nieuwe sterftetafels. 12

20 Verslag Raad van Bestuur Waarde nieuwe productie In miljoenen euro tenzij anders aangegeven 2010 Koopsom Jaarlijkse premie 201 PVNBP Waarde nieuwe productie 34 Marge 1,00% De Present Value of New Business Premiums is gelijk aan de ontvangen koopsommen plus de contante waarde van nieuwe periodieke premies, berekend op basis van dezelfde grondslagen als gebruikt voor de waarde van de nieuwe productie. Meer informatie is te vinden in het document Embedded Value Delta Lloyd Group 2010, te downloaden op Schade Combined ratio verbeterd: 98,0% (2009: 98,3%) Groei bruto premie-inkomen 4% in markt met veel concurrentie Delta Lloyd Groep verkoopt met name in Nederland een breed assortiment schadeverzekeringsproducten voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. De producten worden met verschillende klant- en prijsstellingstrategieën gedistribueerd via intermediairs, makelaars, pools en volmachten (Delta Lloyd), bankkantoren en internet (ABN AMRO Verzekeringen) en internet en andere directe distributiekanalen (OHRA). Bepaalde schadeverzekeringsproducten worden in België onder het merk Zelia aangeboden, maar Schade is in België geen kernactiviteit. Resultaat Een aantal grote branden en het winterse weer (gladheid, wateroverlast) hebben in het eerste en vierde kwartaal 2010 de combined operating ratio (COR) negatief beïnvloed. Door de goede overige kwartalen komt de COR met 98,0% toch uit onder het niveau van 2009 (98,3%). De concurrentie in de schademarkt blijft hevig. De stijging van het bruto premie-inkomen schade met 4% tot 1,5 miljard (2009: 1,4 miljard) is grotendeels toe te schrijven aan het eenmalige effect van een wijziging in de administratieve verwerking van premie uit volmachten. Het bruto premie-inkomen uit volmachten werd tot en met 2009 met een kwartaal vertraging geboekt. Per eerste kwartaal 2010 worden voor de volmachten de werkelijke premies uit dat kwartaal geboekt. Daarbij is het premie-inkomen volmachten uit het laatste kwartaal 2009 ad 43,5 miljoen ook opgenomen in de jaarcijfers Het resultaat na belastingen en na belang derden van het segment Schade is met 8% gestegen, vooral dankzij goede beleggingsresultaten en het succesvol verlagen van de kosten. 13

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 1 maart 2007

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 1 maart 2007 jaarverslag 20 06 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 1 maart 2007 inhoudsopgave Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2006 1 OVER DELTA LLOYD

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging Financieel Jaarverslag 2006 Merk in beweging Jaarverslag 2006 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie