Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd"

Transcriptie

1 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

2 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur Delta Lloyd Groep in Kerncijfers Segmenten Leven Embedded value Schade Bank Asset Management Overig Tienjarenoverzicht Voor onze aandeelhouders Dividend Het Delta Lloyd aandeel in Vooruitzichten Bericht van de Raad van Commissarissen Zorgvuldig toezicht Het jaar Belangrijke onderwerpen in Samenstelling van de Raad van Commissarissen Vergaderingen van de Raad van Commissarissen De commissies van de Raad Werkwijze van de Raad van Commissarissen Evaluatie Jaarrekening en winstverdeling Erkentelijkheid Beschouwing over Internationale ontwikkelingen Strategie Missie en ambitie Strategische pijlers Kernwaarden Strategische initiatieven Marktbenadering Organisatie vereenvoudigd Veranderende omgeving SWOT samenvatting Risicomanagement Risicomanagementraamwerk Risicomanagementstructuur Risicomanagement- en controlesystemen Risicoclassificatie Vijf belangrijkste risico s Staatsschuldencrisis eurozone / instabiliteit financiële markten Asset and Liability Management (ALM) Niet-nakoming van wettelijke vereisten Solvency II: Delta Lloyd Groep Programma... 66

3 Inhoudsopgave IT Infrastructuur/ Legacy Bestuursverklaring Wft Delta Lloyd Groep in Control Statement Kapitaalbeheer Economisch kapitaal Vermogen en solvabiliteit tonen financiële kracht Financiering: omzetting achtergestelde lening, succesvolle introductie EMTN programma Ratings: outlook naar stabiel Voortgang Solvency II Corporate Governance Structuur Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Codes Statuten Kapitaal en aandelen Stemrecht Dividend Uitgifte van aandelen Voorkeursrechten Certificaten van aandelen Inkoop van eigen aandelen Levering van aandelen, blokkering en meldingsplicht Wijziging Statuten, juridische fusie of splitsing Aandeelhoudersvergadering Oproeping, agendapunten Toelating tot algemene vergadering Besluitvorming Bevoegdheden Algemene Vergadering Vergadering houders preferente aandelen Strategic Investment Agreement Informatie en rapportage Afspraken ten behoeve van een ordelijk marktverloop Levering aandelen Recht om mee te verkopen Restrictie op openbaar bod Uitgifte van aandelen Beëindiging Fonds NutsOhra Beschermingsmaatregelen Ondernemingsraad Corporate Governance Verklaring Overname Richtlijn Duurzaam ondernemen Beleid duurzaam ondernemen Vijf speerpunten Duurzaam ondernemen agenda

4 Inhoudsopgave Verankering duurzaamheidsbeleid Kernwaarden Stakeholders dialoog Speerpunten en resultaten Klantbelang Klanttevredenheid Klachten Reputatie Delta Lloyd Groep Transparantie producten en diensten Integriteit Compliance Fraudebestrijding Duurzaam vermogensbeheer Duurzaam ontwikkelen en bouwen Dow Jones Sustainability Index Maatschappelijke betrokkenheid Sponsor- en donatiebeleid Delta Lloyd Groep Foundation Maatschappelijke activiteiten Watersport Cultuur Lidmaatschap maatschappelijke organisaties Fonds NutsOhra Delta Lloyd België Goed werkgeverschap HR visie en organisatie Persoonlijke ontwikkeling Aantrekkelijke werkgever Belonen en arbeidsvoorwaarden Diversiteit Gezondheid en veiligheid Milieu Klimaatverandering Energie en water Mobiliteit Papier Afval Duurzaam inkopen Verslaggeving Verslaggevingsgrondslagen Global Reporting Initiative-index Assurance rapport Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

5 Inhoudsopgave Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen voor de jaarrekening (A) Gehanteerde grondslagen bij opstelling van jaarrekening (B) Gebruik van aannames en schattingen (C) Grondslagen voor consolidatie (D) Omrekening van vreemde valuta (E) Productclassificatie (F) Baten en lasten met betrekking tot verzekeringscontracten (G) Baten en lasten met betrekking tot beleggingscontracten (H) Provisiebaten/-lasten en ontvangen/betaalde vergoedingen (I) Beleggingsopbrengsten (J) Acquisitiekosten (K) Contracten met voorwaardelijke winstdeling (DPF-contracten) (L) Voorzieningen uit hoofde van verzekeringscontracten (M) Verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten (N) Herverzekering (O) Immateriële vaste activa (P) Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen (Q) Vastgoedbeleggingen (R) Voorraad vastgoedprojecten (S) Bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa (T) Niet langer opnemen en saldering van financiële activa en financiële verplichtingen op de balans (U) Financiële beleggingen (V) Derivaten (W) Leningen u.g. en vorderingen (X) Geactiveerde acquisitiekosten (Y) Liquide middelen (Z) Leningen o.g (AA) Aandelenkapitaal en reserves (AB) Winst per aandeel (AC) Leaseovereenkomsten (AD) Voorzieningen voor overige verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen (AE) Personeelsbeloningen (AF) Vennootschapsbelasting (AG) Beëindigde activiteiten of activa aangehouden voor verkoop (AH) Gesegmenteerde informatie (AI) Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de jaarrekening (1) Risicomanagement (2) Kapitaalbeheer (3) Informatie per segment (4) Dochterondernemingen (5) Beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa aangehouden voor verkoop (6) Specificatie van baten (7) Specificatie van lasten (8) Wisselkoersen (9) Medewerkers (10) Bezoldiging bestuurders en Raad van Commissarissen (11) Belastingen

6 Inhoudsopgave (12) Goodwill (13) AVIF en overige immateriële vaste activa (14) Geactiveerde acquisitiekosten (15) Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen (16) Vastgoedbeleggingen (17) Deelnemingen en joint ventures (18) Financiële beleggingen (19) Beleggingen voor rekening en risico van polishouders (20) Gesecuritiseerde hypothecaire leningen en verbonden activa (21) Voorraad vastgoedprojecten (22) Vorderingen en overige financiële activa (23) Aandelenkapitaal (24) Winst per aandeel (25) Herwaarderingsreserve (26) Ingehouden winsten (27) Verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten (28) Herverzekering (29) Verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten (30) Effect van wijzigingen in grondslagen en veronderstellingen op verzekerings- en beleggingscontracten (31) Pensioenverplichtingen (32) Voorzieningen voor overige verplichtingen (33) Belastingvorderingen en -verplichtingen (34) Leningen o.g (35) Financiële verplichtingen (36) Overige verplichtingen (37) Voorwaardelijke verplichtingen en overige risicofactoren (38) Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen (39) Reële waarde van financiële activa en verplichtingen (40) Beheerd vermogen (41) Transacties met verbonden partijen (42) Gebeurtenissen na balansdatum Enkelvoudige jaarrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Grondslagen (I) Goodwill (II) Deelnemingen (III) Beleggingen (IV) Vorderingen (V) Eigen vermogen (VI) Voorzieningen (VII) Achtergestelde leningen (VIII) Langlopende leningen o.g (IX) Overige verplichtingen (X) Transacties met verbonden partijen (XI) Niet uit de balans blijkende verplichtingen (XII) Medewerkers (XIII) Accountantskosten Overige gegevens Dividend en winstverdeling

7 Inhoudsopgave Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemene informatie Begrippenlijst Afkortingen Risicofactoren Personalia en adressen Colofon Contact

8 1 Verslag Raad van Bestuur Resultaat 2010 toont sterke positie Met deze resultaten tonen wij onze sterke positie in de markt. We laten een stevige groei zien in het operationeel resultaat en het eigen vermogen, onze solvabiliteit bleef stabiel en ruim boven de doelstelling. In onze aangescherpte strategie is eenvoud het centrale thema. Vereenvoudiging leidt tot begrijpelijke producten en lagere kosten. Dat is goed voor onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers en onze andere stakeholders. Commercieel en duurzaam ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geïntegreerde verslag onderstreept dat. Wij zijn een duurzame financiële dienstverlener die zekerheid en een solide ontwikkeling voorop stelt. Onze resultaten over 2010 tonen dat opnieuw. Niek Hoek Voorzitter Raad van Bestuur 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010 Commercieel succesvol Delta Lloyd Groep heeft een commercieel sterk jaar achter de rug. Het bruto premie-inkomen groeide in 2010 autonoom met 8% tot 4,8 miljard (2009: 4,5 miljard). Dit is exclusief het bruto premie-inkomen in Duitsland dat in run-off is: 399 miljoen (2009: 579 miljoen). In België is opnieuw een stevige premiegroei in de particuliere en zakelijke markt zichtbaar, onder meer door het afsluiten van een groot pensioencontract. Ook steeg de netto instroom van nieuw beheerd vermogen met 69% tot 762 miljoen (2009: 449 miljoen). Banksparen blijft bijzonder populair, het bankspaarsaldo nam in 2010 toe met 418 miljoen tot 715 miljoen (2009: 297 miljoen). De fee inkomsten voor beleggingen zijn toegenomen. Het marktaandeel nieuwe hypotheken in Nederland steeg licht, waarbij het laatste kwartaal commercieel zeer succesvol was. De new business marge kwam uit op 1,0% (2009: 1,6%). Met name de collectieve pensioenverzekeringen en de overlijdensrisicoverzekeringen zorgden voor een positieve bijdrage. Het schadebedrijf liet op 98,0% een lichte verbetering van de COR zien ten opzichte van eind 2009 (98,3%), ondanks meer schade door grote branden en het winterse weer (gladheid, wateroverlast) in het eerste en laatste kwartaal van

9 Verslag Raad van Bestuur Krachtige ontwikkeling van het resultaat Het resultaat ontwikkelde zich positief. Het operationeel resultaat na belastingen en belang derden steeg tot 422 miljoen (2009: 366 miljoen). Het IFRS resultaat na belastingen en belang derden steeg tot 621 miljoen (2009: -124 miljoen). Dit na een extra dotatie van 422 miljoen na belastingen waarmee in één keer de verwachte toename van het langlevenrisico door de hogere levensverwachting van de Nederlandse bevolking over de gehele portefeuille wordt voorzien. De performance fees laten een sterke stijging zien door de goede beleggingsresultaten van Asset Management. Dit is een belangrijke factor in het hogere operationeel resultaat. Daarnaast droeg de renteontwikkeling positief bij. Daar heeft Delta Lloyd Groep goed van geprofiteerd door dynamisch risicomanagement. Operationeel resultaat In miljoenen euro Leven Schade Bank Asset Management Overig Operationeel resultaat voor belastingen en belang derden Belasting Belang derden Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Klantbelang centraal in vereenvoudigde organisatie Het klantbelang centraal stellen is meer dan ooit een voorwaarde voor continuïteit. De in 2010 aangescherpte strategie, de vereenvoudiging van de organisatie en het behalen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor alle labels zijn in dat verband stappen van betekenis. De noodzaak van betere service, lagere kosten en heldere producten worden voortaan weerspiegeld in de aansturing en structuur van de organisatie. Zo kan de groep sneller en beter inspelen op nieuwe wensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Meer over de vereenvoudiging van de producten en de organisatie van Delta Lloyd Groep staat in de paragraaf Strategie in de Beschouwing over Vereenvoudiging van de organisatie geeft impuls aan kostenbesparingen Het ambitieuze kostenbesparingsprogramma heeft met de vereenvoudiging van de organisatie een stevige impuls gekregen. Het fundament voor verdere efficiency en vereenvoudiging van de processen in de organisatie is daarmee gelegd. Bovendien waarborgt een laag kostenniveau de continuïteit van de organisatie, die daardoor beter met de toegenomen concurrentie en prijsdruk kan omgaan. Delta Lloyd Groep heeft in 2010, net als in 2009, het kostenniveau volgens plan verlaagd en is daarmee op schema voor een verlaging van de operationele kosten met 100 miljoen in 2012, ten opzichte van de doelstelling van

10 Verslag Raad van Bestuur Kostenniveau In miljoenen euro Operationele kosten (doelstelling) <850 <900 <950 <1.000 Operationele kosten (realisatie) In relatie hiermee is het gemiddeld aantal medewerkers (in FTE) over 2010 gedaald tot (2009: FTE), mede door het afvloeien van ongeveer 200 medewerkers bij Delta Lloyd Duitsland. Dit is in goed overleg met de ondernemingsraad gebeurd. Ook bij de andere onderdelen van Delta Lloyd Groep is het aantal vaste medewerkers gedaald. Meer over personeel en personeelsbeleid, inclusief diversiteit, staat in paragraaf 5.5 Goed werkgeverschap. Aanscherping strategie doorgevoerd Medio 2010 heeft Delta Lloyd Groep haar Toekomst Verzekerd strategie aangescherpt. Met de aangescherpte strategie stelt Delta Lloyd Groep eenvoud centraal in haar handelen. Dit vraagt om een transformatie van de organisatie en van de manier waarop Delta Lloyd Groep haar klanten bedient. Processen, systemen en communicatie moeten drastisch vereenvoudigen. Eenvoud moet leiden tot lagere kosten, wat Delta Lloyd Groep in staat stelt haar positie te versterken op financieel en commercieel gebied, marktkansen te grijpen en tegelijkertijd haar reputatie te versterken. Meer over de aangescherpte strategie en de gevolgen daarvan staat in de Beschouwing over 2010 waarin de Raad van Bestuur nader toelicht hoe met risicomanagement en de veranderende omgeving wordt omgegaan. Duurzaam succesvol Delta Lloyd Groep: Toekomst verzekerd. Daarbij hoort de verantwoordelijkheid om met goed en prudent ondernemerschap de continuïteit van het concern te waarborgen. Commercieel succes en duurzaam ondernemen zijn in de visie van Delta Lloyd Groep dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. De essentie: gewoon fatsoenlijk zaken doen. Wat goed is voor onze klanten, is goed voor ons en voor onze stakeholders. Onze financiële expertise zetten we ook in voor de samenleving, in het bijzonder via de Delta Lloyd Groep Foundation. Delta Lloyd Groep heeft de ambitie uitgesproken om in 2012 te worden opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Hoofdstuk 5 van dit jaarverslag is geheel gewijd aan duurzaam ondernemen. 3

11 Verslag Raad van Bestuur 1.2 Kerncijfers Kerncijfers In miljoenen euro tenzij anders aangegeven Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat (IFRS) voor belastingen en extra dotatie langlevenvoorziening Resultaat (IFRS) voor belastingen en belang derden Resultaat (IFRS) na belastingen en belang derden Gross written premiums (excluding Germany) Eigen vermogen (exclusief belang derden) Operationele kosten New Business Margin Life 1,0% 1,6% Life European Embedded Value n.m. Group European Embedded Value n.m. COR 98,0% 98,3% Er zijn bij de beursgang van Delta Lloyd Groep operationele en financiële doelstellingen geformuleerd. Onderstaande tabel toont de realisatie van de gestelde doelen in

12 Verslag Raad van Bestuur 1.3 Segmenten Delta Lloyd Groep is georganiseerd in de segmenten Leven, Schade, Asset Management, Bank en Overige Leven Premie-inkomen Leven groeit met 9% Operationeel resultaat Leven stijgt 18% Toegenomen langlevenrisico geheel voorzien Goed gepositioneerd in de nieuwe PPI markt met BeFrank Segment Leven De groep voert in Nederland een multi-brand, multi-channel strategie om zich gunstig te positioneren binnen de verschillende distributiekanalen en klant- en prijssegmenten in de levensverzekeringsmarkt. In Nederland biedt de groep individuele en collectieve levensverzekeringen voornamelijk aan onder de merken Delta Lloyd, ABN AMRO Verzekeringen en OHRA, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende klant- en prijsstellingstrategieën via intermediairs (Delta Lloyd), bankkantoren, internet en het klantcontactcenter van ABN AMRO Bank (ABN AMRO Verzekeringen) en internet en andere directe distributiekanalen (OHRA). De levenmarkt staat onder druk door de economisch moeilijke tijd voor ondernemers, door de problemen met de dekkingsgraden bij pensioenfondsen (dat hen belet fondsen over te dragen aan verzekeraars) en door de stijgende populariteit van bancaire producten in de derde pijler ten opzichte van individuele levenproducten. Door de lage inflatie hebben weinig indexaties in de pensioencontracten plaatsgevonden, waardoor het premie-inkomen minder is gestegen. Het totale bruto premie-inkomen Leven komt, exclusief Duitsland, uit op 3,4 miljard, 9% hoger dan in 2009 ( 3,1 miljard). Delta Lloyd Groep heeft in 2010 in Nederland en in België grote pensioencontracten ter waarde van 396 miljoen (eenmalige premie) verworven. Bovendien zijn, bijvoorbeeld door OHRA, veel direct ingaande lijfrentes verkocht. De omvang van nieuwe eenmalige premie is gestegen met 8% tot 1,8 miljard (2009: 1,7 miljard). De nieuwe jaarlijkse premie daalde echter met 3% tot 207 miljoen (2009: 213 miljoen). New annual premium income (NAPI, dit omvat 100% van de jaarpremies en 10% van de eenmalige premies) steeg met 2% tot 390 miljoen (2009: 382 miljoen). De stijging van het operationeel resultaat met 18% wordt onder meer veroorzaakt door het positieve effect van de veronderstelde hogere basisrente die is opgenomen in de berekening van de long term investment return (LTIR), ook de kostenbesparingen sorteren het gewenste effect en dragen bij aan een hoger operationeel resultaat. Leven behaalt een hoog IFRS resultaat na belastingen en belang 5

13 Verslag Raad van Bestuur derden ( 610 miljoen, in 2009: -120 miljoen), vooral als gevolg van renteontwikkelingen en positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten en ondanks een significante extra dotatie aan de voorziening langlevenrisico. Voorziening langleven risico In haar halfjaarbericht 2010 heeft Delta Lloyd Groep aangegeven dat de meest recente marktgegevens ten aanzien van het langlevenrisico mogelijk een materieel negatief effect op het IFRS resultaat zouden kunnen hebben. Delta Lloyd Groep heeft de verschillende overlevingstafels die in 2010 zijn uitgebracht onderzocht en besloten de CBS tafel zoals gepubliceerd op 17 december 2010 te hanteren bij de best estimate bepaling van toekomstige kasstromen van de verzekeringscontracten. Recente demografische ontwikkelingen en aanpassingen in het prognosemodel liggen ten grondslag aan de nieuwe CBS tafel. Bij de vaststelling van deze tafel (CBS 2010) worden naast de waargenomen sterfteverbetering ook andere relevante ontwikkelingen meegenomen (o.a. medische informatie). Delta Lloyd Groep heeft op basis van CBS 2010 de langlevenvoorziening per einde 2010 versterkt. Dit heeft voor het boekjaar een eenmalig negatief effect van 422 miljoen op het IFRS resultaat na belastingen. Daarmee is het langlevenrisico, met behoud van de positieve LAT marge ( 694 miljoen), geheel voorzien. De LAT (Liability Adequacy Test) marge is het verschil tussen de IFRS voorziening in de balans en de best mogelijke inschatting van de benodigde voorziening. Deze voorziening is in lijn met de keuze de Delta Lloyd Groep balans grotendeels op marktwaarde te waarderen en dat houdt in dat er in de toekomst geen negatieve impact zal zijn op het IFRS resultaat en het operationeel resultaat als gevolg van het overgaan op de CBS 2010 overlevingstafel. Het effect op de wettelijke solvabiliteit bedraagt in combinatie met de toekomstige kostenbesparingen 5 procentpunt. Segment Leven per land 2010 In miljoenen euro Nederland België Duitsland Totaal Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden Segment Leven per land 2009 In miljoenen euro Nederland België Duitsland Totaal Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden

14 Verslag Raad van Bestuur Bruto geboekte premies Leven Nederland In miljoenen euro Collectieve polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Individuele polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Totaal Delta Lloyd Als het belangrijkste merk van de groep in Nederland richt Delta Lloyd zich via intermediaire distributie vooral op collectieve pensioenen, maar wordt ook een breed scala aan levensverzekeringsproducten aangeboden. Erasmus is een nichemerk en biedt white label-overlijdensrisicoverzekeringen en hypotheekgerelateerde levensverzekeringsproducten die specifiek worden afgestemd op de wensen van bepaalde grote distributeurs. ABN AMRO Verzekeringen De groep verkoopt levensverzekeringen onder de merknaam ABN AMRO Verzekeringen via de joint venture met ABN AMRO Bank in Nederland. Verder verkoopt Delta Lloyd Groep, via ABN AMRO Verzekeringen, ook individuele overlijdensrisicoverzekeringen onder de merknaam Florius en MoneYou. OHRA De groep verkoopt levensverzekeringsproducten onder de merknaam OHRA, rechtstreeks aan vooral individuele klanten. Bij OHRA ligt de focus op internet-distributie en (mede daardoor) scherpe kosten. De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk online, ondersteund door een contact center. Dit doet OHRA vanuit een vertrouwenwekkend merk met de merkwaarden: sympathiek, no-nonsense en echt. 7

15 Verslag Raad van Bestuur Segment Leven per merk (NL) 2010 In miljoenen euro Delta Lloyd ABN AMRO OHRA Overige Totaal Verzekeringen Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden Segment Leven per merk (NL) 2009 In miljoenen euro Delta Lloyd ABN AMRO OHRA Overige Totaal Verzekeringen Bruto geboekte premies Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Resultaat na belastingen en belang derden Delta Lloyd Life in België In België verkoopt de groep individuele en collectieve levensverzekeringen onder het merk Delta Lloyd Life. Deze verzekeringen worden gedistribueerd via intermediairs en via het eigen netwerk van bankkantoren en gebonden agenten. De huidige omvang werd bereikt door zowel autonome groei als acquisities. De integratie van het overgenomen Swiss Life Belgium in Delta Lloyd Life loopt op schema. De collectieve levensverzekeringsactiviteiten van Swiss Life Belgium vormen een aanvulling op de reeds bestaande levensverzekeringsactiviteiten van de groep in België en versterken de concurrentiepositie door uitbreiding van het productaanbod en de distributiekanalen van de groep in België, met name voor collectieve pensioenen. Vernieuwing: BeFrank Delta Lloyd Groep werkt actief aan vernieuwing in de levenmarkt. In juli 2010 is BeFrank gelanceerd, een joint venture tussen Delta Lloyd en Binck Bank. Een nieuwe speler in de markt voor collectieve beschikbare premie-pensioenregelingen, met een aanbod en een filosofie die aansluiten bij de veranderende klantwensen. De gebundelde expertise van Delta Lloyd als pensioenspecialist en BinckBank als online bank voor beleggers maken dat BeFrank als eerste en meteen ook aantrekkelijke aanbieder deze nieuwe markt voor pensioenuitvoerders kan betreden. BeFrank geeft iedere werknemer op ieder moment online een volledig en actueel inzicht in de opbouw van zijn pensioen en het mogelijk aan te kopen pensioen op pensioendatum. Hiermee maakt BeFrank pensioenen en de opbouw ervan herkenbaar en begrijpelijker voor de werknemers. De ruimte voor een PPI als BeFrank ontstond door het in werking treden van de Wet introductie premiepensioeninstellingen per 1 januari Een PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf de verzekeringsrisico s mag dragen. De risico s worden verzekerd via een verzekeraar. Het uitvoeren van deze pensioenregelingen was voorheen voorbehouden aan verzekeraars en pensioenfondsen. Bij een beschikbare premieregeling wordt de premie tot de pensioendatum belegd. Hierdoor is het onzeker welk kapitaal op de pensioendatum tot uitkering komt. De deelnemer loopt dus een beleggingsrisico. Het 8

16 Verslag Raad van Bestuur opgebouwde kapitaal op pensioendatum moet worden gebruikt om pensioen aan te kopen. BeFrank verwacht binnen afzienbare termijn de vergunning van De Nederlandsche Bank te ontvangen en met haar activiteiten te starten. De markt voor collectieve beschikbare pensioenregelingen is een groeiende markt en wint marktaandeel van regelingen op basis van eind- en middelloon. BeFrank speelt hierop in met lage kosten, heldere communicatie én realtime online inzicht voor deelnemers in hun pensioenopbouw. Overige ontwikkelingen Organisatie In 2010 is de nieuwe vereenvoudigde organisatie voorbereid, met één Levenbedrijf en gebundelde marketing- en verkoopactiviteiten. Het nieuwe Levenbedrijf is vanaf 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van het huidige Delta Lloyd Leven (inclusief Erasmus) en OHRA Leven. Inmiddels zijn ook de collectieve pensioenen van ABN AMRO Verzekeringen opgenomen in het Levenbedrijf. Het Levenbedrijf van Delta Lloyd Groep verricht met ruim 800 medewerkers de verzekeringsactiviteiten vanuit een particuliere en een zakelijke tak, met op dit moment vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Helmond. Het Levenbedrijf werkt voor de merken Delta Lloyd, OHRA, Erasmus, NSF en ABN AMRO Verzekeringen. In combinatie met de vereenvoudiging van de nieuwe organisatie is ook verder gewerkt aan de vernieuwing van IT-systemen. Meer daarover staat in de Beschouwing over Herverzekerde pensioenfondsen Er heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden over herverzekerde pensioenfondsen. Zij hoeven voor het herverzekerde deel geen rekening meer te houden met het kredietrisico op de verzekeraar. Voorwaarde is wel dat alle betrokken partijen hierover worden geïnformeerd. Dit betekent dat een verandering in de rating van een verzekeraar geen gevolgen heeft voor de hoeveelheid kapitaal die een pensioenfonds moet aanhouden voor de risico s die zijn herverzekerd. De aanpassing neemt een van de barrières weg die pensioenfondsen tegenkwamen als ze wilden overgaan tot volledig of gedeeltelijk herverzekeren van hun pensioenverplichtingen. Bonussen en provisies In 2010 hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van bonussen en provisies voor assurantieadviseurs. De minister van Financiën wil provisiebetalingen voor complexe producten zoals hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen met ingang van 2013 verbieden. Meer over dit onderwerp staat in de paragraaf klantbelang in het hoofdstuk Duurzaam ondernemen. 9

17 Verslag Raad van Bestuur Delta Lloyd in België In België was opnieuw een stevige premiegroei zichtbaar in zowel de zakelijke als de particuliere Levenmarkt. Deze groei realiseert Delta Lloyd Life door zijn klantgerichte oplossingen en sterke distributiekracht. Delta Lloyd Life wist zijn marktaandeel in de zakelijke pensioenmarkt verder te ontwikkelen. Bij de collectieve levensverzekeringen stond de groep in 2009 op de vierde plaats, gemeten naar brutopremie (bron: Assuralia 2010). In België werd een resultaat na belastingen van 213 miljoen behaald (2009: 217 miljoen). In de Belgische markt wil Delta Lloyd groeien, autonoom of door een samenwerking of overname, passend binnen de strategische uitgangspunten van de groep. Bruto geboekte premies Leven België In miljoenen euro Collectieve polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen - - Annuïteiten 1 1 Herverzekeringspremie Individuele polissen Traditioneel Koopsompolissen Annuïteiten Herverzekeringspremie Unit Linked Koopsompolissen 8 8 Annuïteiten 3 1 Herverzekeringspremie Totaal Delta Lloyd Duitsland Delta Lloyd Duitsland heeft in maart 2010 aangekondigd te stoppen met de verkoop van nieuwe verzekeringen. Er is in 2010 nog beperkt nieuwe productie geschreven in Duitsland. Deze productie is niet opgenomen in de waarde nieuwe productie van Delta Lloyd Groep. Het bruto premie-inkomen in Duitsland daalt met 31% tot 399 miljoen (2009: 579 miljoen). Het stoppen van de verkoop is een proces dat zorgvuldig en in nauw overleg met de ondernemingsraad is gebeurd. De afwikkeling zal enige tijd in beslag nemen, maar loopt volgens plan. Er is in 2010 een reorganisatielast van 48 miljoen getroffen. In Duitsland is daardoor een negatief resultaat geboekt. 10

18 Verslag Raad van Bestuur Embedded value Sinds 2004 is de embedded value onderdeel van de externe verslaggeving van Delta Lloyd Groep. De embedded value geeft een goed inzicht in de waardeontwikkeling van de levensverzekeringsportefeuille, de belangrijkste activiteit van Delta Lloyd Groep. Vanaf de rapportage over het volledige jaar 2008 werd gerapporteerd volgens de Market Consistent Embedded Value (MCEV) principes, zoals vastgelegd door het CFO-forum. Hierbij was de MCEV gebaseerd op de collateralised AAA-curve. Veel leden van het CFO-forum zijn echter nog blijven rapporteren op de eerder geformuleerde European Embedded Value (EEV) principes. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers heeft Delta Lloyd Groep de embedded value, in navolging van Aviva, voor boekjaar 2010 vastgesteld op dezelfde methode als vóór 2008 gebruikelijk was. Voor het risicomanagement en de economisch kapitaal bepaling van Delta Lloyd Groep blijven de MCEV-resultaten de basis vormen. Een gedetailleerde uitleg met overzicht van de resultaten is te vinden op de website van Delta Lloyd Groep in het document Embedded Value Delta Lloyd Group De EEV is een waardering van het levensverzekeringsbedrijf waarbij rekening wordt gehouden met risico s die inherent zijn aan het verzekeringsbedrijf. Het gebruik van economische aannames zorgt voor een waardering van bezittingen en verplichtingen. De waardering houdt rekening met verschillen in het economische risicoprofiel van de diverse portefeuilles en neemt een impliciete vergoeding in aanmerking voor niet-financiële risico s, zoals verzekerings- en operationeel risico en niet af te dekken financiële risico s. De EEV bestaat enerzijds uit de marktwaarde van het vrije eigen vermogen (net worth) en anderzijds uit de contante waarde van de verwachte toekomstige resultaten van de levensverzekeringsportefeuille zelf (value in force). Hierbij kijkt Delta Lloyd Groep gedetailleerd naar de verwachte (toekomstige) opbrengsten van de verzekering- en beleggingsportefeuille en naar de operationele en economische omstandigheden waaronder deze opbrengsten tot stand komen. Zo doet de groep aannames voor specifieke beleggingsrendementen voor bijvoorbeeld obligaties, aandelen en vastgoed, maar ook voor specifiek economische grootheden zoals de rentestand en de inflatie. Bepaling van de EEV gebeurt voor de bestaande portefeuilles, maar ook apart voor de nieuw in het verslagjaar afgesloten levensverzekeringen (New Business Contribution NBC). De ontwikkeling van de waarde geeft een goed inzicht in de diverse componenten die van invloed zijn op het jaarresultaat, inclusief beleggings- en economische omstandigheden. 11

19 Verslag Raad van Bestuur Analyse van de wijzigingen in de embedded value De tabel hieronder toont een analyse van de ontwikkelingen in de embedded value voor de Leven-activiteiten. Ontwikkeling Embedded Value In miljoenen euro MCEV per 1 januari Waarde nieuwe productie Waarde uit de bestaande portefeuille Operationele inkomsten (LEOR) Exceptional items Asset outperformance Kapitaal (her-)allocatie Overgang EEV EEV (2010) MCEV (2009) per 31 december De kostendalingen binnen het segment Leven hebben een positief effect gehad op de hoogte van de embedded value en het operationele resultaat (LEOR) op MCEV-basis, terwijl de aanpassing voor een nieuwe sterftetafel een grote negatieve invloed heeft gehad. De totale embedded value steeg met 12% tot 4,7 miljard (procentuele toename MCEV ultimo 2009 (4.224) naar EEV ultimo 2010 (4.736)). Onderstaande tabel geeft een weergave van de EEV per land. EEV per land In miljoenen euro Life EEV Nederland België 748 Duitsland 177 Totaal Waarde nieuwe productie De volgende tabel geeft de premievolumes en de toevoeging aan de waarde van de nieuwe productie weer, zoals gegenereerd door de Levenactiviteiten. De bijdrage aan de waarde, geleverd door de nieuwe productie die gedurende de verslagperiode is gesloten, is gelijk aan de contante waarde van de geprojecteerde uitkeerbare winsten na belasting. De waarde van nieuwe productie wordt berekend op basis van economische aannames aan het begin van het betreffende kwartaal (soms maand) en de operationele (demografische) aannames zoals die gelden aan het eind van de periode. Deze waarde is opgerent naar het einde van de verslagperiode. De waarde nieuwe productie houdt daarmee al rekening met de nieuwe sterftetafels. 12

20 Verslag Raad van Bestuur Waarde nieuwe productie In miljoenen euro tenzij anders aangegeven 2010 Koopsom Jaarlijkse premie 201 PVNBP Waarde nieuwe productie 34 Marge 1,00% De Present Value of New Business Premiums is gelijk aan de ontvangen koopsommen plus de contante waarde van nieuwe periodieke premies, berekend op basis van dezelfde grondslagen als gebruikt voor de waarde van de nieuwe productie. Meer informatie is te vinden in het document Embedded Value Delta Lloyd Group 2010, te downloaden op Schade Combined ratio verbeterd: 98,0% (2009: 98,3%) Groei bruto premie-inkomen 4% in markt met veel concurrentie Delta Lloyd Groep verkoopt met name in Nederland een breed assortiment schadeverzekeringsproducten voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. De producten worden met verschillende klant- en prijsstellingstrategieën gedistribueerd via intermediairs, makelaars, pools en volmachten (Delta Lloyd), bankkantoren en internet (ABN AMRO Verzekeringen) en internet en andere directe distributiekanalen (OHRA). Bepaalde schadeverzekeringsproducten worden in België onder het merk Zelia aangeboden, maar Schade is in België geen kernactiviteit. Resultaat Een aantal grote branden en het winterse weer (gladheid, wateroverlast) hebben in het eerste en vierde kwartaal 2010 de combined operating ratio (COR) negatief beïnvloed. Door de goede overige kwartalen komt de COR met 98,0% toch uit onder het niveau van 2009 (98,3%). De concurrentie in de schademarkt blijft hevig. De stijging van het bruto premie-inkomen schade met 4% tot 1,5 miljard (2009: 1,4 miljard) is grotendeels toe te schrijven aan het eenmalige effect van een wijziging in de administratieve verwerking van premie uit volmachten. Het bruto premie-inkomen uit volmachten werd tot en met 2009 met een kwartaal vertraging geboekt. Per eerste kwartaal 2010 worden voor de volmachten de werkelijke premies uit dat kwartaal geboekt. Daarbij is het premie-inkomen volmachten uit het laatste kwartaal 2009 ad 43,5 miljoen ook opgenomen in de jaarcijfers Het resultaat na belastingen en na belang derden van het segment Schade is met 8% gestegen, vooral dankzij goede beleggingsresultaten en het succesvol verlagen van de kosten. 13

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten

Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten Interim management statement Amsterdam, 8 november eerste negen maanden van Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten Solide commerciële resultaten 1 ondanks dalende rente Totaal bruto premie-inkomen

Nadere informatie

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI van 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen) [1] Periodieke levenpremies 23% hoger, bij een lichte

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Helder. Eenvoudig. Online.

Helder. Eenvoudig. Online. Helder. Eenvoudig. Online. Be Frank Eindelijk een helder pensioen tegen lage kosten. De pensioenwereld is in beweging. Werknemers en werkgevers hebben een groeiende behoefte aan transparantie, keuzevrijheid

Nadere informatie

Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei

Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei Interim management statement: Eerste negen maanden van 2014 Amsterdam, 6 november 2014 Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei Nieuwe productie blijft sterk bij verbeterde winstgevendheid

Nadere informatie

Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling

Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling Interim management statement: Eerste drie maanden van 2013 Amsterdam, 2 mei 2013 Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling Stabiel commercieel resultaat in moeilijke markten Totaal

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep

Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep Persbericht Amsterdam, 3 maart 2011 Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep Commercieel succesvol; bruto premie-inkomen +8% Bruto premie-inkomen groeide autonoom met 8% tot 4,8 miljard

Nadere informatie

Stabiele performance in turbulente markten

Stabiele performance in turbulente markten Amsterdam, 10 mei Stabiele performance in turbulente markten Commerciële performance zorgt voor stabiel bruto premie-inkomen Totaal bruto premie-inkomen blijft ondanks moeilijkere economische omstandigheden

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament PERSBERICHT Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Utrecht, 6 maart 2013 Nettowinst over 2012 255 miljoen. Dividend 88 miljoen. De stabiele winstontwikkeling en de goede solvabiliteit onderstrepen

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Amsterdam, 25 februari 2004 Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Kerncijfers Resultaat vóór belastingen en bijzondere baten en lasten 311 miljoen (+97%) Netto resultaat 247 miljoen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

PREMIE-INKOMEN STIJGT 12% TOT 7,5 MILJARD

PREMIE-INKOMEN STIJGT 12% TOT 7,5 MILJARD Corporate Communications CONTACT TELEFOON David Brilleslijper (+31) 20 594 44 88 Amsterdam, 5 maart 2009 PREMIE-INKOMEN STIJGT 12% TOT 7,5 MILJARD NETTORESULTAAT -153 MILJOEN KAPITAALPOSITIE DELTA LLOYD

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

SOLIDE WINST DELTA LLOYD GROEP

SOLIDE WINST DELTA LLOYD GROEP PERSBERICHT Corporate Communications CONTACT TELEFOON David Brilleslijper (+31) 20 594 44 88 Amsterdam, 6 augustus 2009 VOORBEREIDINGEN VOOR VERKRIJGEN BEURSNOTERING GESTART SOLIDE WINST DELTA LLOYD GROEP

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Persbericht Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Hoofdpunten: Rendement in 2009 20,2% Dekkingsgraad stijgt in tweede halfjaar Gestegen levensverwachting heeft drukkend effect op dekkingsgraad

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang PERSBERICHT Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang Utrecht, 19 augustus 2011 Netto resultaat gerealiseerd van 163 miljoen (H1 2010: 226 miljoen;

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten. Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012

Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten. Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012 Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda I. 2011 in vogelvlucht - Niek Hoek II. Financiële resultaten - Emiel Roozen

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie