Jaarverslag 2012 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Raad, griffie en rekenkamercommissie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr Mei 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Bestuurlijke realisatie Behandelde onderwerpen Moties en amendementen Tussenbalans Samenstelling en terugblik fracties Rekenkamercommissie Belangrijke gebeurtenissen in Realisatie werkplan griffie Inleiding Aanbesteding accountant Implementatie BIS en papierloos werken, informatievoorziening raad Flexwerken van griffie en fracties Gelijkschakeling regels rond procedures Raadsafsluiting Permanente beleidsevaluatie Jaarplan raad Organisatie griffie Projectmatige activiteiten Bedrijfsvoering Raad Griffie Rekenkamercommissie Ombudsman Bijlage 1 Overzicht behandelde onderwerpen per programma... 12

3 1. Inleiding Begroting en verantwoording van de budgetten voor raad en griffie vindt jaarlijks formeel plaats met de behandeling van de gemeentebrede jaarstukken. Ze vormen onderdeel van het hoofdstuk Algemeen bestuur en public affairs. Met het vaststellen van de jaarstukken keurt de raad dus ook de begroting en verantwoording van raad en griffie goed. Per 1 juli maakt de griffie een halfjaarrapportage en legt deze voor aan het presidium en in het eerste kwartaal maakt de griffie een jaarverslag over de bestuurlijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het presidium bespreekt dit jaarverslag van raad en griffie en brengt het ter kennis van de fractievoorzitters. Ook de financiële ontwikkelingen van de rekenkamercommissie en de ombudsman zijn in dit verslag opgenomen. Over de inhoud van hun werkzaamheden rapporteren rekenkamercommissie en ombudsman zelf. DIT IS DE JAARRAPPORTAGE OVER

4 2. Bestuurlijke realisatie 2.1 Behandelde onderwerpen Er was in de afgelopen periode veruit de meeste aandacht voor het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Algemeen Bestuur en Public Affairs en Financiën. Tabel 1.1 Totaaloverzicht bestuurlijke behandelingen per programma (tot en met 31 december 2012) 1. Algemeen Bestuur en Public Affairs 2. Veiligheid en Handhaving 3. Stedelijk Beheer en Milieu 4. Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling Peiling Programma Totaal Informatie Rondetafelgesprek Voorbereiding Besluit Motie Het Plein (Intern) overleg Onderwijs Sport Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit Cultureel Klimaat Economie en Wonen Werk en Inkomen Financiën en Belastingen Eindtotaal Bovenstaande tabel geeft een totaaloverzicht van aantallen per programma (in bijlage 1 zijn alle onderwerpen per programma genoemd). Bij de onderwerpen in het programma Algemeen Bestuur en Public Affairs zijn ook het fractievoorzitteroverleg (5 bijeenkomsten) en de benoemingen van raadsleden/buitengewone fractieleden (7) in Het Besluit meegeteld. De Commissie Begroting & Verantwoording (onder het programma 12) vergaderde 10 keer. Het presidium vergaderde 19 keer (waarvan 1 keer samen met het college, 1 keer met fractievoorzitters en gemeentesecretaris, en 1 keer inclusief retraite). Twee burgerinitiatieven zijn in De Ronde (voorbereiding ) besproken: een over het verplaatsen van kunstwerken en een over wonen op de Lichtenberg. Interpellatie Raadsconferentie 2.2 Moties en amendementen In 2012 zijn in totaal 117 moties en 71 amendementen ingediend. Een totaaloverzicht van de ingediende moties en amendementen per fractie is opgenomen in tabel 2.1 (bij indiening door meer dan één fractie, telt de motie of het amendement bij de eerstgenoemde). 1 Dit is inclusief de hoorzitting voor de begroting 2

5 Tabel 2.1 Ingediende moties/amendementen en interpellaties tot met 31 december 2012 Fractie Ingediende moties Ingediende amendementen Interpellaties BPA CDA ChristenUnie D GroenLinks Groep Van Vliet Lijst Özcan (vanaf 18 februari 2012) Lijst Schulten (tot 4 oktober 2012) PvdA SP Trots VVD Totaal Tussenbalans In het coalitieakkoord is afgesproken om halverwege de bestuursperiode de balans op te maken. Na enige vertraging werd deze Tussenbalans gepresenteerd op 15 mei door het college en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Op 5 juni vond een hoorzitting plaats waar inwoners konden inspreken en op 11 en 12 juni werd de Tussenbalans besproken in de vorm van statements van en debat tussen fractievoorzitters en werden moties en amendementen ingediend. Op 26 juni vond het slotdebat plaats over de Tussenbalans. 2.4 Samenstelling en terugblik fracties Op 18 februari stapte de heer Özcan uit de fractie van GroenLinks en ging verder onder de naam Lijst Özcan. Op 18 september legde mevrouw De Kruijf uit de PvdA-fractie haar raadslidmaatschap neer, omdat zij haar raadslidmaatschap niet meer goed kon combineren met haar baan. De heer Hinloopen nam haar plaats in. Op 14 november legde mevrouw Tanamal van de PvdA het raadslidmaatschap neer; zij is nu lid van de Tweede Kamer. Zij ontving bij haar afscheid de Sint-Jorispenning uit handen van de burgemeester als blijk van waardering voor haar bijzondere bijdrage voor de Amersfoortse samenleving. Mevrouw Van Bruggen nam de plaats van mevrouw Tanamal in. De heer El- Messaoudi is op voorstel van de PvdA-fractie door de raad als lid van het presidium benoemd. Mevrouw Beltman van de SP legde in oktober haar raadslidmaatschap neer, zodat zij zich meer kan concentreren op het voorzitterschap van het SP-bestuur afdeling Amersfoort. Zij werd op de avond van haar afscheid als raadslid, benoemd als buitengewoon fractielid. De heer Schoenmaker nam haar plaats in. Nadat het OM had besloten niet tot vervolging over te gaan in de zaak rond de besteding van fractievergoeding van de BPA, keerde de heer Schulten begin oktober weer terug in de BPAfractie. Sinds 23 oktober is de heer Smit fractievoorzitter van Groep Van Vliet. Een globaal overzicht van de activiteiten en een terugblik van de raadsfracties is op 20 maart gepubliceerd in Raadspagina s in de Stadsberichten (bijlage). 2.5 Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie heeft in 2012 diverse onderzoeken uitgevoerd. De volgende onderzoeken zijn in 2012 gepubliceerd: gemeentewater, leegstand kantoren, proef permanente 3

6 beleidsevaluatie en toezicht kwaliteit kinderopvang. Een onderzoek naar bezwaren en klachten is eind 2012 opgestart en zal in 2013 worden afgerond. Daarnaast is in 2012 gekeken naar de doorwerking van aanbevelingen uit eerder gepubliceerde rekenkameronderzoeken. Over de volgende onderzoeken is in 2012 een rekenkamerbrief over doorwerking afgerond: handhaving brandveiligheid, verkeersveiligheid, prijs-kwaliteit sportaccommodaties en treasury, de onderzoeken relatie gemeente/woningcorporaties en meldpunt woonomgeving zijn in 2012 opgepakt en worden in 2013 afgerond. Hierna zal op basis van de uitkomsten van deze zes doorwerkingonderzoeken een overall rapport opgesteld worden over doorwerking in het algemeen. De dossiers zijn te vinden op 2.6 Belangrijke gebeurtenissen in 2012 per 1 januari heeft gemeentesecretaris Henk Huitink naar aanleiding van de discussies rond het Eemhuis zijn functie neergelegd. Han Bekkers is per 10 januari aangesteld als interimgemeentesecretaris en per 26 juni door het college benoemd als gemeentesecretaris/ algemeen directeur; debat en vorming over Tussenbalans in juni; werving nieuwe griffier, uitmondend in benoeming op 2 oktober, met ingang van 1 december 2012; fractie van VVD zegt op 3 december vertrouwen op in fractie GroenLinks; wethouders stellen op 4 december hun portefeuille ter beschikking; informateur de heer Jansen aanvaardt op 11 december opdracht en brengt op 21 december advies uit; gemeenteraad verklaart op 18 december een aantal onderwerpen controversieel in verband met het demissionaire college; 18 december laatste raadsvergadering met Marianne van Omme als griffier. 4

7 3. Realisatie werkplan griffie 3.1 Inleiding Elk jaar maakt de griffie een werkplan. Het werkplan schetst kort de belangrijkste ontwikkelingen voor 2012 en bevat daarna een algemene inventarisatie en een tijdsraming van te verrichten werkzaamheden. In het werkplan is opgenomen dat de griffie in 2012 verder werkt aan een aantal reeds in gang gezette projecten, zoals aanbesteding accountant, de invoering van het papierloos werken, het mogelijk maken van flexwerken van de griffie en enkele fracties, en de vernieuwing van de P&C cyclus. Daarnaast zal de focus in 2012 vooral liggen op de verdere verbetering van de eigen kwaliteit ( goed doen wat we doen ) en minder op nieuwe projecten, zodat de griffie klaar is voor een nieuwe griffier aantreedt. Het presidium heeft daarnaast de griffie gevraagd om een vereenvoudiging, en zoveel mogelijk gelijkschakeling, van regels rond procedures. 3.2 Aanbesteding accountant In het voorjaar heeft een Europese aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Drie grote accountantsbureaus hebben meegedaan. Een selectiecommissie van raadsleden en controllers heeft gekozen voor Deloitte. Dit bureau was reeds als accountant verbonden aan Amersfoort. Door Deloitte is een andere eindverantwoordelijk accountant gepresenteerd, de heer R. van Vugt. 3.3 Implementatie BIS en papierloos werken, informatievoorziening raad Er is hard gewerkt aan de implementatie van het BIS (Bestuurlijk Informatiesysteem). Dit BIS draagt bij aan de ondersteuning van de werkprocessen van zowel de griffie als de ambtelijke organisatie waar het gaat om het verzorgen van een kwalitatief goede en efficiënte stukkenstroom enerzijds en een goede ontsluiting van bestuurlijke stukken anderzijds. De basismodules (zoals raadsagenda, amendementen/moties/toezeggingen, schriftelijke vragen en lijst ingekomen stukken) zijn geïmplementeerd. Aan een aantal zaken wordt nog gewerkt, zoals het verbeteren van de inpassing in de gemeentelijke website (inclusief migratie van de oude documenten) en het verbeteren van de integrale zoekmogelijkheden. Na afronding van de implementatie wordt gekeken welke andere beschikbare (nieuwe) modules nog meerwaarde kunnen hebben. Dit wordt gedaan in relatie tot een complete inventarisatie van de informatievoorziening aan de raad via de diverse beschikbare middelen (website, extranet, Dagmail, etc.). Dit project wordt in 2013 opgepakt, ter voorbereiding op de nieuwe raad in Daarnaast is het afgelopen jaar het papierloos werken door de raad ingevoerd. Het nieuwe BIS maakt het mogelijk om via een applicatie (NotuBox) met een tablet alle vergaderstukken te bekijken en bewerken. Er is informatie gegeven over financiering, aanschaf van een mobiel apparaat en er zijn instructiebijeenkomsten gegeven voor het gebruik van NotuBox. Sinds de zomer is De Bundel afgeschaft en zijn de stukken alleen nog digitaal beschikbaar. Raadsleden die na de instructiebijeenkomsten een tablet aanschaften zijn en worden individueel geholpen met instellingen et cetera. 3.4 Flexwerken van griffie en fracties In 2012 is een aantal fracties gestart met flexwerken (D66, GroenLinks, ChristenUnie, Groep Van Vliet en Trots), samen met de medewerkers van de griffie. Zowel de flexende fracties als de griffiemedewerkers kunnen nu in de verschillende flexkamers terecht om (in stilte) te werken en te vergaderen. Daarnaast kan iedereen voor ondersteuning voortaan terecht op het griffie Servicepunt in kamer

8 3.5 Gelijkschakeling regels rond procedures De Instrumentenwijzer is geüniformeerd op aanlevertermijnen en verduidelijkt wat betreft de advisering van het presidium over aankondiging/indiening van moties en amendementen na de afgesproken deadline. 3.6 Raadsafsluiting Op 6 juli vond de afsluiting van het politiek-bestuurlijke jaar van raad, college en ambtelijke organisatie plaats. Muziek- en showbands Juliana & Bernard en Willem II waren gastheer voor een muziekworkshop en Restaurant First Class voor een kookworkshop. 3.7 Permanente beleidsevaluatie Onderdeel van de vernieuwing planning & control is de permanente beleidsevaluatie. Dit houdt in dat elk programmaonderdeel eens per vier jaar wordt geëvalueerd. In 2012 is geëxperimenteerd met een nieuwe evaluatieaanpak; in maart vonden de pilot-evaluaties Sport en WMO plaats en in september/oktober volgde Stedelijk beheer. De pilots zijn geëvalueerd en besproken in de commissie B&V. Dat heeft geleid tot een aantal afspraken die met ingang van 2013 worden toegepast (vastgelegd in een handleiding beleidsevaluatie). 3.8 Jaarplan raad In de raadsvergadering van 24 januari 2012 is de toen actuele termijnagenda vastgesteld als Jaarplan Daarbij zijn vier onderwerpen genoemd, waaraan de raad speciale aandacht wil geven en eventueel en over wil nemen. Naast het uit 2011 doorgeschoven onderwerp Participatie heeft de raad in januari het onderwerp Stimuleren economische ontwikkeling door lokale overheden in het jaarplan van de raad opgenomen. De pilots voor de permanente beleidsevaluatie (zie 3.7) waren ook onderdeel van het jaarplan. Wat betreft het onderwerp participatie was het voornemen om een (studie)bijeenkomst voor de raad te organiseren. Terwijl de voorbereidingen daarvoor waren gestart, kwam het burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken in beeld. Met de initiatiefnemers is voor het zomerreces contact gelegd Het bleek dat de inhoud nauw aansloot bij de ideeën voor de eigen bijeenkomst met de raad. Op 14 september was er een conferentie over Het Nieuwe Samenwerken. Zowel een vertegenwoordiging van het presidium als het college van b en w hebben vervolgens een gesprek gehad met de initiatiefnemers. Dit heeft geresulteerd in deelname in de door de initiatiefnemers voorgestelde De Hoed, een verbindingsgroep waarin de initiatiefnemers, raad, college en ambtenaren deelnemen. Het vervolg vindt plaats via drie lijnen: gemeenteraad, participatie en initiatieven uit de stad. De uitwerking daarvan wordt gezamenlijk gedaan, conform de gedachte van Het Nieuwe Samenwerken. Op 17 april vond een rondetafelgesprek plaats met kleine ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Amersfoort en Provinciale Staten van Utrecht en de verantwoordelijke wethouder en gedeputeerde. 3.9 Organisatie griffie In 2012 was er een aantal personele problemen op te lossen. Er is tijdelijk vervanging ingehuurd. Eind van het jaar zijn de vacatures vervuld en is de griffie weer op sterkte. De start van de werving van de nieuwe griffier vond plaats met het vaststellen van de profielschets en planning door de raad op 29 mei. De benoeming per 1 januari 2013 vond plaats op 2 oktober door de raad. In 2012 is verder gegaan met behulp van de Lean Six Sigma methode. Dit heeft tot diverse verbeteringen geleid, zowel wat betreft kwaliteit als efficiëntie. 6

9 3.10 Projectmatige activiteiten Kwaliteit bestuurlijke vorming In maart spraken presidium en college met elkaar over de kwaliteit van de bestuurlijke vorming. In juli vond een vervolggesprek plaats met presidiumleden met kwaliteit in hun portefeuille, gemeentesecretaris, sectorcontactpersonen en griffie. Hiermee zijn contacten onderhouden en afspraken herbevestigd om de kwaliteit van de bestuurlijke vorming (documenten en proces) te borgen en te verhogen. Er is ook afgesproken dat de gemeentesecretaris periodiek aanschuift om te spreken over agendaplanning en kwaliteit stukken. Vanuit de sectoren is sinds 1 november een gemeentebreed Serviceteam actief met als doel de kwaliteit van bestuurlijke stukken op de thema s politieke sensitiviteit en leesbaarheid vast te houden en waar mogelijk te verbeteren. Bij het wekelijkse overleg van griffie met sectorcontactpersonen is het Serviceteam vertegenwoordigd. Tegelijk met het Serviceteam is een Toolkit voor ambtenaren gelanceerd waarbij overzichtelijk alle informatie, handreikingen en formats voor kwalitatief goede stukken worden aangeboden. Raadsuitwisseling In april vond de uitwisseling tussen de gemeenteraden van Arnhem, Enschede en Amersfoort plaats in Arnhem. Arnhem verzorgde een uitstekend inhoudelijk en ontspannend programma. Vergaderen en voorzitten We blijven streven naar verbetering van de manier van vergaderen, met name naar het optimaliseren van debatten in De Ronde, De training Vergaderen en voorzitten zal periodiek worden herhaald. Eind 2011 heeft een extern deskundige zich gebogen over de vergaderwijze van De Ronde en Het Besluit. Op 17 januari vindt daarover een terugkoppeling met de raad plaats. In de eerste helft van 2012 is in De Ronde zoveel mogelijk gewerkt met een 1- minuutronde. Bij aanvang van De Ronde krijgt elke woordvoerder 1 minuut om zijn standpunt kort en krachtig neer te zetten, in te gaan op de beslispunten/peilpunten en de onderwerpen te benoemen om daarna in het debat te bespreken. Een evaluatie van de 1-minuutronde volgt na het zomerreces. Aanbesteding audio- en videoverslaglegging en uitzending vergaderingen De audio- en videoverslaglegging en webcast van de raadsvergaderingen is opnieuw aanbesteed. De keuze is gevallen op de huidige leverancier NotuBiz, met hen wordt een nieuw contract gesloten. Communicatie Bijzondere aandacht was er in 2012 voor onder andere Het Plein, het burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken en de inzet van social media. Een externe trainee heeft een onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen op Het Plein. Hij heeft aanbevelingen gedaan, die gaan over bijvoorbeeld over de begeleiding van de deelnemers, de communicatie en een aantal praktische zaken. Dit wordt in 2013 opgepakt. Het burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken heeft in september een conferentie georganiseerd en vervolgens voorstellen gedaan voor verbetering van het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en inwoners. Ook De Ronde wordt daarin genoemd. Inmiddels zijn er twee overleggen van De Hoed (een verbindingsgroep ) geweest en is gestart met uitvoering van het initiatief. In 2011 was een voorzichtige start gemaakt met de inzet van social media, in 2012 zijn enkele aanvullende stappen gezet. Zo is op de gemeentelijke website een overzichtspagina gemaakt met alle twitteraccounts van het gemeentebestuur en zijn alle tweets te volgen. En eind 2012 is gestart met het benutten van het raadsaccount voor het verzenden van berichten van de raad 7

10 (naast de aankondiging van de uitzendingen die standaard al worden getwitterd). Daarnaast is een plan opgesteld voor de inzet van social media door de raad. Een overzicht van de overige communicatieactiviteiten van de raad in het afgelopen halfjaar: - De Stadsberichten-pagina s van De Raad verschenen 24 keer. De raadspagina s zijn verplaatst naar de woensdagkrant, door het verdwijnen van de vrijdagkrant. Er is gestart met een nieuwe rubriek Fractie aan het woord, waarbij per keer twee fracties een korte reactie geven op een onderwerp op de raadsagenda. - Het jaarverslag 2011 van de raad verscheen half februari in een extra Stadsberichtenuitgave van vier pagina s, waarvan twee pagina s voor een reactie van de fracties. - De digitale nieuwsbrief RaadsMail verscheen 24 keer. - Communicatie rondom de begrotingscyclus. Er zijn een hoorzitting gehouden bij de Tussenbalans in het voorjaar en de begroting in het najaar. En via de Stadsberichten van De Raad (inclusief extra pagina s met reactie van de fracties, de RaadsMail en de website is gecommuniceerd tijdens het hele begrotingsproces. - Het live uitzenden en archiveren van de raadsvergaderingen via internet (met extra uitzendingen rondom de behandeling van de Tussenbalans). - Ontvangst Gasten van de Raad: Er waren 14 ontvangsten met 127 gasten. Naast de reguliere gasten waren er een ontvangsten van de seniorenkring Liendert, diverse groepjes scholieren en studenten en groepen via D6 en BPA keer de interne nieuwsbrief Raadsbreed. - Interne communicatie: een wekelijks bericht op intranet over de raadsvergaderingen. Werkbezoeken van derden Op 19 september was de gemeente Venlo op bezoek. Enkele raadsleden, collegeleden, griffier, en financiële vakambtenaren kregen een presentatie over financieel beleid en beheer (innovatieve P&C) in Amersfoort. Op 11 oktober ontvingen we de griffierkring Gooi- en Vechtstreek; zij kregen een presentatie over raadsonderzoeken, daarna bezochten zij de binnenstad en het Eemplein. Op 16 november ontving de gemeente Amersfoort de gemeente Purmerend; raad en college brachten bezoek aan stadhuis, binnenstad, Eemplein en Vathorst. Second opinion stadhuis Vanuit de griffie is op verzoek van de raad het onderzoek door Fakton begeleid waarbij de scenario s (zoals die waren opgesteld door de gemeente en Arcadis) aan een second opinion zijn onderworpen. Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden juli-september. De resultaten zijn aan de raad gepresenteerd en in De Ronde besproken. Raadsconferentie Twynstra Gudde Op 9 oktober vond een raadsconferentie plaats naar aanleiding van de audit van Twijnstra Gudde n.a.v. maatregelen die zijn genomen na het raadsonderzoek Eemhuis. In de conferentie is gesproken over de audit en mogelijkheden voor verbetering van het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Aan het slot van de bijeenkomst is afgesproken om een vervolgbijeenkomst te plannen. Die stond geagendeerd voor 11 december 2012, maar vanwege de val het van het college is die uitgesteld. Fractievergoedingen In september 2012 is het verslag van de controlecommissie 2011 besproken in het fractievoorzitteroverleg. De commissie bestond uit de heer M. Vogels (VVD) en mevrouw H. Land (GroenLinks). Vervolgens is het verslag ter kennisgeving aan de raad aangeboden. In december 2012 is een nieuwe controlecommissie voor de besteding van fractievergoedingen 2012 benoemd door de raad. De commissie bestaat uit de heer P. Nederkoorn (D66) en de heer R. Smit (Groep Van Vliet). 8

11 4. Bedrijfsvoering In dit hoofdstuk volgt een overzicht met de(financiële) stand van zaken over 2012 van de bedrijfsvoering van de raad, griffie, rekenkamercommissie en de ombudsman. Met ingang van de begroting 2012 zijn de budgetten van raad, griffie en rekenkamercommissie met ,- gekort, zoals besloten op 31 mei 2011 bij de raadsbehandeling van de bezuinigingsvoorstellen. De budgetten zijn per saldo toereikend geweest in Er is een overschot van gerealiseerd (raad +/ ; griffie -/ ; rekenkamercommissie +/ ; Ombudsman -/ ). In de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 wordt de saldi toegelicht. Tabel 4.0 Budgetten raad, griffie, rekenkamercommissie, accountant en ombudsman (x 1.000,-) Budget 2012 Realisatie 2012 Saldo 3.1 Raad Griffie Rekenkamercommissie Ombudsman Totaal Raad Tabel 4.1 Budgetten raad Budget 2012 Realisatie 2012 Saldo 1. Vergoedingen raadsleden Fractievergoedingen Onderzoek, communicatie en accountant Overige kosten Interne doorbelasting Overige opbrengsten Totaal Toelichting: 1. Dit budget betreft de wettelijke vergoedingen voor raadsleden. 2. Het tekort van is ontstaan doordat er na verkiezingen van 2010 er meer fracties in de raad zijn gekomen dan waar het budget op was voorzien (in 2010 en 2011 leverde dit nog geen tekort op vanwege het verkiezingsjaar en terugbetalingen van fractievergoedingen). Op basis van lopende rechten zal deze situatie tenminste blijven bestaan tot de volgende verkiezingen. 3. Vanaf 2012 is op het onderzoeksbudget ,- bezuinigd. De kosten van het extra raadsonderzoek naar de stadhuisscenario s van ,- zijn gehaald uit het beschikbare budget voor de stadhuisrenovatie. Het grootste deel van de kosten ( ) betreft de inzet van de accountant. Verder is besteed aan communicatie. 4. Onder overige kosten vallen onder andere kosten voor het raadsinformatiesysteem, notuleerservice en representatiekosten 9

12 4.2 Griffie Ondanks de bezuiniging op personeelskosten ( vanaf 2012) is toch sprake van een overschrijding. Dit is het gevolg van de inhuur van een interim-raadsadviseur als gevolg van het vertrek van de vaste raadsadviseur per 1 januari 2012 en de indiensttreding van zijn opvolger per 1 augustus Vanwege zwangerschapsverlof van een raadsondersteuner tot 1 september 2012 is een uitzendkracht tijdelijk ingehuurd. Daarentegen is bij de bedrijfsvoering en interne doorbelasting een overschot, waardoor het de netto overschrijding op het griffiebudget bijna ,- bedraagt. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bedrijfsvoeringreserve van de griffie. Tabel Budgetten griffie (x 1.000,-) Budget 2012 Realisatie 2012 Saldo Personele aangelegenheden Eigen bedrijfsvoering/kantoor Interne doorbelasting Totaal Tabel Personeel Functienaam Toegestane formatie (FTE) Werkelijke bezetting (FTE) Saldo Griffier 0,89 0,89 0,00 Raadsadviseur/plv. griffier 1,78 1,78 0,00 Communicatieadviseur 0,83 0,83 0,00 Cluster ondersteuning 3,45 3,39 0,06 Totaal 6,95 6,89 0,06 Tabel Ziekteverzuim Ziekteverzuim (in procenten) Kort verzuim (1 t/m 7 dagen) 0,80 0,88 1,05 1,08 0,72 Middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) 0,61 0,36 0 0,77 0,61 Lang verzuim (43 t/m 365 dagen) 2,57 1,56 0 1,14 1,87 Buitengewoon lang verzuim (>365 dagen) Totaal verzuimpercentage 3,98 2,80 1,05 2,99 3,2 Het ziekteverzuim binnen de griffie (exclusief rekenkamercommissie) was in de eerste helft van 2012 hoog vergeleken met andere jaren ten gevolge van enige incidentele gebeurtenissen. Gezien de omvang van de griffie zijn hier geen algemene conclusies aan te verbinden. 4.3 Rekenkamercommissie Tabel 4.3 Budgetten rekenkamercommissie bedragen x 1.000,- Budget 2012 Realisatie 2012 Saldo Personele aangelegenheden Vergoeding externe leden Adviezen (extern onderzoek) + overheveling Overige kosten Totaal

13 Voor haar onderzoeken heeft de rekenkamercommissie een structureel budget beschikbaar van per jaar. In 2012 is budget overgeheveld ( ) uit Het totale budget van voor adviezen is niet volledig besteed. Opnieuw is een overhevelingvoorstel gedaan om de rekenkamercommissie enige flexibiliteit in de besteding van haar onderzoeksbudget te bieden. De regeling kent een maximum zodat wordt voorkomen dat er een onnodig grote reserve wordt gevormd. Voor 2013 is voorgesteld om een bedrag van over te hevelen naar De raad is hierover geïnformeerd tijdens de behandeling van het jaarplan 2013 in De Ronde. De realisatie voor de post vergoeding externe leden bedroeg volgens het jaarverslag van de rekenkamercommissie in In tabel 4.3 is een bedrag van opgenomen. Bij de presentatie van het jaarverslag van de rekenkamercommissie was de financiële administratie van de gemeente nog niet afgesloten. Inmiddels is duidelijk dat het verschil ( 3.000) pas in januari is vergoed aan de externe leden. 4.4 Ombudsman Per 1 januari is de raad overgegaan naar de nationale ombudsman. Tabel 4.4 Budget Ombudsman bedragen x 1.000,- Budget 2012 Realisatie 2012 Saldo Specialistische adviezen en diensten Overige kosten Totaal De kosten van hebben te maken met tweedelijns klachtenafhandeling (17 dagdelen maal dagdeeltarief). 11

14 Bijlage 1 Overzicht behandelde onderwerpen per programma Datum Onderwerp Soort Programma 1: Algemeen bestuur en public affairs 19-jun Aanbieden Dorpsvisie Hoogland het plein 09-okt Aanbieding verslag conferentie Het Nieuwe Samenwerken het plein 18-dec Actualisering Communicatie-beleidskader rondetafelgesprek 06-nov Afscheid B. Beltman (SP) en toelating en beëdiging nieuw raadslid F. Schoenmaker (SP) 18-sep Afscheid M. de Kruijf (PvdA) en toelating en beëdiging nieuw raadslid E. Hinloopen (PvdA) 03-jul Amersfoort in Cijfers digitaal het plein 19-jun Benoeming buitengewoon fractielid A. Horlings (SP) 06-nov Benoeming buitengewoon fractielid B. Beltman (SP) 28-feb Benoeming buitengewoon fractielid G.M. Reuser (GroenLinks) 27-mrt Benoeming buitengewoon fractielid J.P. de Vries (ChristenUnie) 03-jul Benoeming buitengewoon fractielid R.A.P. Smulders (PvdA) 06-nov Benoeming leden Commissie controle fractievergoedingen sep Benoeming leden selectiecommissie werving nieuwe griffier 06-nov Benoeming lid presidium 06-nov Benoeming lid rekenkamercommissie 18-sep Benoeming plaatsvervangend griffier 18-dec Controversiële onderwerpen in verband met demissionair college 04-dec Debat val college debat + moties 11-sep Fractievoorzittersoverleg intern overleg 20-nov Fractievoorzittersoverleg intern overleg 11-dec Fractievoorzittersoverleg intern overleg 24-jan Fractievoorzittersoverleg intern overleg 16-apr Fractievoorzittersoverleg intern overleg 24-jan Jaarplan raad nov Jongeren & lokale politiek het plein 20-nov Motie BPA: Handhaven van je eigen fractiekamer in het stadhuis motie 08-mei Motie D66 en PvdA: Duurzaam en doordacht motie 19-jun Motie Groep Van Vliet: De Kiezer de Keuze 2 motie 18-dec Motie PvdA: Huur vergaderlocaties motie 10-apr Motie PvdA: Jongerenlintje motie 24-apr Motie PvdA: Val kabinet en betekenis voor Amersfoort motie 20-nov Motie SP: Motie van afkeuring motie 28-feb Motie VVD, Trots, D66 en SP: Verantwoordelijkheid nemen motie 18-dec Motie: Afscheid raadsgriffier motie 06-nov Ontslag griffier 15-mei PvdA: Initiatiefvoorstel Jongerenraad voorbereiding 09-okt Raadsconferentie externe audit maatregelen raadsonderzoek Eemhuis raadsconferentie 28-aug Risicomanagement rondetafelgesprek 17-jan Terugkoppeling experiment 1 minutendebat en observaties vergaderen in december 2011 intern overleg 20-nov Toelating en beëdiging nieuw raadslid S. van Bruggen (PvdA) 24-apr Trots: Motie van wantrouwen motie 12

15 18-dec Vaststellen enlijsten en verslagen 6 t/m 27 november nov Vaststellen verslagen en enlijsten 28 augustus tot en met 30 oktober sep Vaststellen verslagen en enlijsten 3 juli 2012 en 2 gewijzigde enlijsten van 19 juni mei Vaststellen verslagen en enlijsten april jan Vaststellen verslagen en enlijsten december mrt Vaststellen verslagen en enlijsten februari feb Vaststellen verslagen en enlijsten januari jul Vaststellen verslagen en enlijsten juni apr Vaststellen verslagen en enlijsten maart jun Vaststellen verslagen en enlijsten mei jan Verdere invoering papierloos werken gemeenteraad 02-okt Voordracht nieuwe griffier 29-mei Werving nieuwe griffier Programma 2: Veiligheid en handhaving 19-jun Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort 2012 voorbereiding 03-jul Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort mei 02-okt 06-nov Amersfoort Vernieuwt: Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan Liendertseweg e.o. Bestuurlijke uitgangspunten Veiligheidszorg op maat van Veiligheidsregio Utrecht Bestuurlijke uitgangspunten Veiligheidszorg op maat van Veiligheidsregio Utrecht informatie peiling 11-sep (Bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers rondetafelgesprek 19-jun Concept-Jaarrekening 2011 en Concept-Programmabegroting 2013 Veiligheidsregio Utrecht 29-mei Concept-Jaarstukken 2011 en Concept-Programmabegroting 2013 Veiligheidsregio Utrecht voorbereiding 07-feb Consultatie over Veiligheidsstrategie Midden-Nederland voorbereiding 13-nov Gewijzigde programmabegroting 2013 Veiligheidsregio Utrecht voorbereiding 04-dec Gewijzigde programmabegroting 2013 Veiligheidsregio Utrecht 24-apr Houtrookoverlast het plein 07-feb Integraal Veiligheidsprogramma: Jaarplan 2012 peiling 19-jun Motie CDA en Trots: Park Schothorst Veilig motie 10-jan Motie PvdA: Beveiliging stadhuis motie 03-jul Motie VVD en ChristenUnie: Slagvaardig Handhaven motie 08-mei Strategie Handhavinguitvoeringsprogramma 2013 en verder peiling 10-jan Trots en Lijst Schulten: Motie Veiligheidstour voorbereiding 03-jul Veiligheid Park Schothorst informatie 28-feb Veiligheidsstrategie Midden-Nederland Programma 3: Stedelijk beheer en milieu 18-dec Aanvulling fonds Duurzaamheidlening voorbereiding 24-apr Conceptprogramma- en productbegroting Afval Verwijdering Utrecht (AVU) mrt D66 en GroenLinks: Initiatiefvoorstel stadslandbouw voorbereiding 10-jan Deregulering kapvergunning en herziening bomenbeleid 20-mrt Duurzaamheid en Milieu rondetafelgesprek 19-jun Geheimhouding bijlage 1: Raadsvoorstel nieuwbouw Centrum voor Natuur en Milieu 02-okt Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP-4) 13

16 25-sep GroenLinks: Raadsinformatiebrief : Uitvoering amendement gehandicaptenparkeren informatie 19-jun Lancering Pleio website SamenDuurzaam Amersfoort in de Duurzame week het plein 27-mrt Motie ChristenUnie, GroenLinks en PvdA: Statiegeld 2.0 motie 02-okt Motie GroenLinks: Leges gehandicaptenparkeren 28-feb Motie PvdA en VVD: Geen vergunning voor parkeervoorzieningen Leerhotel motie 03-jul Nieuwbouw Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) voorbereiding 18-sep Nieuwbouw Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) 28-feb Parkeervoorzieningen Leerhotel Daam Fockemalaan (voortgezette behandeling) peiling 25-sep Permanente beleidsevaluatie: Pilot Stedelijk beheer informatie 09-okt Pilot Stedelijk beheer (II) informatie 07-feb PvdA en VVD: Parkeervoorzieningen Leerhotel Daam Fockemalaan peiling 02-okt Rekenkamercommissie: onderzoek naar Gemeentewater 28-feb SP: Raadsinformatiebrief : Uitvoering asbesttaken + aanbieden zwartboek door bewoners Jeruzalem Programma 4: Zorg, welzijn en wijkontwikkeling informatie 19-jun Begroting 2013 GGD Midden-Nederland 28-feb Creatief centrum voor en door bewoners in Prof. Groen School het plein 19-jun Decentralisatie jeugdzorg: leidende principes en vertrekpunt voorbereiding 03-jul Eindevaluatie Seniorenkring Liendert: Amersfoort, samen leven, samen wonen het plein 27-nov Haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke overname buurthuizen (voortgezette behandeling) informatie 03-jul Initiatiefvoorstel SP: Een betere thuiszorg 03-jul Initiatiefvoorstel SP: Een betere thuiszorg voorbereiding 03-jul Leidende principes en vertrekpunt in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg 22-mei Locatie wijkservicepunt / bibliotheek rondetafelgesprek 09-okt Maatschappelijke overname van buurthuizen rondetafelgesprek 13-nov Monitor maatregelen minimabeleid en Wmo-beleid informatie 18-dec 10-apr Motie CDA, GroenLinks en CU: Impact bezuinigingen regeerakkoord op huishoudelijke hulp, begeleiding en intramurale zorg Motie GroenLinks en D66: Lokaal persoongebonden budget (pgb) en persoonsvolgend budget (pvb) bij overgaan begeleiding van AWBZ naar Wmo motie motie 10-apr Motie GroenLinks, PvdA, CU en CDA: Kinderpardon motie 24-apr Motie GroenLinks: Voorwaarden stellen aan exploitatie wijkcentra motie 03-jul Motie PvdA: Portaal motie 08-mei Motie SP en PvdA: Amersfoort heeft een zorgplicht motie 10-apr Motie SP en PvdA: Géén keuze tussen recht en menselijkheid motie 08-mei Motie SP, GroenLinks en PvdA: Tijd krijgen of kopen?? motie 18-dec Motie SP: Eigen keuze motie 03-jul 04-dec Motie Trots, BPA en Groep Van Vliet: Daklozen- alcoholverslaafdenopvang klein stukje verder Opbrengst heroriëntatie zoektocht opvanglocaties daklozen en alcoholverslaafden motie voorbereiding 20-mrt Pilot Vernieuwing Planning en Control cyclus: Wmo rondetafelgesprek 28-feb SP: Toezeggingen en moties verordening Wmo peiling 08-mei Voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg informatie 19-jun Weging locatiekeuze dak- en thuislozen voorbereiding Programma 5: Onderwijs 18-sep Amersfoort Studentenstad het plein 14

17 27-mrt Behouden van het collectieve Leerlingenvervoer het plein 10-apr 03-jul 04-dec 20-nov Benoeming leden Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort en omstreken Benoeming lid Raad van Toezicht van de stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort Benoeming twee leden van de Raad van Toezicht van de stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort Bestuurlijke en financiële kaders project gebiedsontwikkeling ABC Liendert e.o.: Bekrachtigen geheimhouding Inzage in de Stichtingskostenraming ABC-cluster 27-nov Bestuurlijke en financiële kaders project gebiedsontwikkeling ABC Liendert e.o. voorbereiding 11-dec Bestuurlijke en financiële kaders project gebiedsontwikkeling ABC Liendert e.o. (voortgezette behandeling) voorbereiding 18-dec Bestuurlijke en financiële kaders project gebiedsontwikkeling ABC Liendert e.o. 03-apr Leerlingenvervoer rondetafelgesprek 17-apr Onderwijsvisie primair en voortgezet onderwijs rondetafelgesprek 19-jun Plan van nieuwe scholen basisonderwijs mrt Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amersfoort 2012 Programma 6: Sport 18-dec Motie Trots: Alsof een combinatiefunctionaris motie 30-okt Onderzoek Zwemwaterbehoefte Amersfoort voorbereiding 18-sep Ontvangst (para)lympische sporters het plein 06-mrt Pilot Vernieuwing Planning en Control cyclus: Sport rondetafelgesprek 18-dec Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief : Combinatiefunctionaris informatie 29-mei Samenwerking Amersfoort-SRO peiling 24-apr Subsidieregeling grootschalige sportevenementen 28-feb Uitbreiding accommodatie H.C. Eemvalei door fasering van zwembad Vathorst 18-sep Uitbreiding hockeycapaciteit H.C. Eemvallei voorbereiding 02-okt Uitbreiding hockeycapaciteit H.C. Eemvallei Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling 04-sep Amersfoort Vernieuwt: Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan Liendertseweg e.o. voorbereiding 04-dec Beslissing op bezwaren exploitant hondenopvang De Hoef en vijf anderen voorbereiding 04-dec Beslissing op bezwaren exploitant hondenopvang De Hoef en vijf anderen 28-feb Burgerinitiatief Herplaatsing De Meeuw burgerinitiatief 08-mei Experiment welstandvrije gebieden 04-dec Gebruik openbare ruimte voor parkeereis De Oude Munt dec Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Zevenhuizerstraat : Bekrachtigen geheimhouding Financiën Oude Zevenhuizerstraat 02-okt Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Amersfoort Oost 18-dec Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Oude Zevenhuizerstraat' 24-jan Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Park Randenbroek (behandeling amendementen/moties) voorbereiding 07-feb Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Park Randenbroek e.o. 03-apr Grondbeleid en Vathorst informatie 30-okt Grondbeleid: evaluatie projecten informatie 29-mei Het niet behandelen van een aanvraag om een wijziging bestemmingsplan ten behoeve van detailhandel binnen bedrijvenpark Vathorst 03-jul Initiatiefvoorstel PvdA: Onderzoek tijdelijke herbestemming Elisabethterrein voorbereiding 27-mrt Instellen gemeentelijke Grondexploitatie Herontwikkeling De Lichtenberg 24-apr Modelkeuze bestemmingsplan "park Schothorst e.o." 15

18 08-mei Motie D66: Welstandsvrije kavels motie 03-jul Motie PvdA: Kansen tijdelijke herbestemming ziekenhuispanden St. Elisabeth motie 19-jun Motie PvdA: Verpaupering actief aanpakken motie 03-jul Motie VVD, D66, GroenLinks, CDA en CU: Extern onderzoek stadhuisscenario s motie 19-jun 18-sep Motie VVD, GroenLinks, PvdA, Trots, Groep Van Vliet en Lijst Schulten: Tegengaan verpaupering (Leusderweg) Motie VVD, PvdA, Groep Van Vliet, Trots, BPA, Lijst Schulten: Hondenopvang - Nieuw raadsvoorstel voorleggen 19-jun Naar een kleiner, goedkoper en duurzamer Stadhuis voorbereiding 30-okt Naar een kleiner, goedkoper en duurzamer Stadhuis (voortgezette behandeling) motie motie informatie / voorbereiding 25-sep Onderzoek second opinion stadhuisscenario s voorbereiding 02-okt Onderzoek second opinion stadhuisscenario s (raadsvoorstel begeleidingscommissie) 18-sep Ontwerpverklaring van geen bedenkingen clubgebouw SALZ 29-mei 18-dec 03-jul 03-jul 18-dec Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Lieve Vrouwestraat 48-50/ Paternosterstraat 7-9 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een tuincentrumcomplex en afwijken van de gemeentelijke parkeernorm Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor sloop en nieuwbouw van het pand en wijziging gebruik van het perceel Leusderweg 109 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor sloop en nieuwbouw van het pand en wijziging van het gebruik van het perceel Appelmarkt 9a-9f Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor wijziging gebruik en uitbreiding bebouwing op perceel Hof 5 en wijziging gebruik berging op perceel Hof 6 08-mei Presentatie scenario's renovatie Stadhuis (motie M-14.1) informatie 15-mei Presentatie scenario's renovatie Stadhuis (motie M-14.1) (voortgezette behandeling) informatie 04-sep PvdA en Groep Van Vliet: Vathorst (kaders voor afspraken) peiling 11-sep PvdA en Groep Van Vliet: Vathorst (kaders voor afspraken) (voortgezette behandeling) voorbereiding 18-sep PvdA en Groep Van Vliet: Vathorst (kaders voor afspraken) informatie / peiling 15-mei PvdA/Lijst Schulten: Laakzone peiling 06-mrt Raad in RO: Herziening bestemmingsplannen informatie 20-mrt Ruimtelijke kwaliteit: gebouwde omgeving rondetafelgesprek 17-apr Ruimtelijke kwaliteit informatie 22-mei Ruimtelijke kwaliteit (III) informatie 02-okt Ruimtelijke kwaliteit: Welstands- en Monumentencommissies rondetafelgesprek 30-okt Stand van zaken Eemplein/Eemhuis (deels besloten) informatie 27-mrt Startnotitie bestemmingsplan Bedrijventerreinen en snelwegen 27-mrt Startnotitie bestemmingsplan Berg-Utrechtseweg 20-nov Startnotitie bestemmingsplan Binnenstad voorbereiding 03-jul Startnotitie bestemmingsplan Woon- en werkzone Bloeidaal 18-dec Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan Binnenstad 04-sep Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan Hooglanderveen en Vathorst voorbereiding 18-sep Startnotitie en modelkeuze Hooglanderveen en Vathorst 20-nov Startnotitie en modelkeuze Liendertseweg e.o. 06-mrt Structuurvisie Amersfoort 2030 informatie 17-jan Toekomst stadsarchitectuur, Ruimtelijke kwaliteit Amersfoort rondetafelgesprek 24-apr Vaststellen bestemmingsplan Orion 07-feb Vaststellen bestemmingsplan Verzetsplein 16

19 02-okt Vaststellen bestemmingsplan Woonwagencentrum Birkt 06-nov Vaststelling bestemmingsplan Kavel Nijenrode / Schothorsterlaan 06-nov Vaststelling bestemmingsplan Achter de Arnhemse Poortwal II (AAP II) 03-jul Vaststelling bestemmingsplan Utrechtseweg 371/375 en apr Vaststelling Bouwverordening okt Vathorst (besloten) informatie 29-mei Verzoek tot onteigening ter uitvoering van het bestemmingsplan Leusderkwartier Kersenbaan 24-apr Voortgang Eemhuis / Eemplein informatie 18-sep VVD: Kantoren in Amersfoort peiling 03-jul Waarborgen ruimtelijke kwaliteit peiling 04-dec 18-dec 20-nov 28-feb Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit Wabo project voor sloop/nieuwbouw en wijziging gebruik van het pand aan de Leusderweg 109 (verklaring van geen bedenkingen) Wat samenwerking vermag: Vrienden van het Waterwingebied en Sector Stedelijke ontwikkeling en Beheer Programma 8: Mobiliteit 03-jul 07-feb 29-mei Aanpassen Bouwverordening 2012 en de Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 inzake parkeernormen Aanpassen Bouwverordening 2009 en de Nota Parkeernormen 2009 inzake parkeernormen Aanpassen Bouwverordening 2009 en de Nota Parkeernormen 2009 inzake parkeernormen (voortgezette behandeling) voorbereiding het plein voorbereiding voorbereiding 04-dec Aanpassing Bouwverordening 2012 inzake artikel okt Inbreng Amersfoortse wensen in het Regionale Programma van Wensen voor planstudie Knooppunt Hoevelaken peiling 25-sep Knooppunt Hoevelaken informatie 20-nov Parkeerverordening 2013 en Verordening Parkeerbelastingen mrt Planstudie Knooppunt Hoevelaken: cofinanciering Amersfoortse wensen voorbereiding 20-mrt Planstudie Knooppunt Hoevelaken: cofinanciering Amersfoortse wensen (voortgezette behandeling) voorbereiding 27-mrt Planstudie Knooppunt Hoevelaken: cofinanciering Amersfoortse wensen 04-dec Planstudie Knooppunt Hoevelaken: geluid informatie 18-dec Planstudie Knooppunt Hoevelaken: inbreng Amersfoortse wensen in het regionaal programma van wensen peiling 10-jan Planstudie Knooppunt Hoevelaken: Strategische Bestuursovereenkomst voorbereiding 24-jan Planstudie Knooppunt Hoevelaken: Strategische Bestuursovereenkomst (voortgezette bijeenkomst) voorbereiding 07-feb Planstudie Knooppunt Hoevelaken: Strategische Bestuursovereenkomst (BOK1) 14-feb 10-apr 25-sep PvdA: Raadsinformatiebrief : Evaluatie en nieuwe aanpak verkeersveiligheid Raadsinformatiebrief : Proef met saneren verkeersbordenbestand in de wijk Kruiskamp SP en CU: Rol raad bij financiële afspraken in bestuursakkoorden zoals VERDER en exit-strategie informatie informatie peiling 08-mei Stand van zaken Planstudie Knooppunt Hoevelaken informatie 13-nov Verbetering doorstroming verkeer aan de westkant van Amersfoort keuze voorkeursvariant 20-nov Verbetering doorstroming verkeer aan de westkant van Amersfoort tunnelvarianten voorbereiding informatie 17

20 10-jan VERDER Versnelling openbaar vervoer Amersfoort Centrum Vathorst, deelproject Brabantsestraat 13-nov VERDER: Versnelling openbaar vervoer Amersfoort Centrum-Vathorst (Maatweg) voorbereiding 18-dec VERDER: Versnelling openbaar vervoer Amersfoort Centrum-Vathorst (Maatweg) 13-mrt Visie Verkeer- en Vervoerplan 2030 informatie 27-mrt Visie Verkeer- en Vervoerplan 2030 voorbereiding 10-apr Visie Verkeer- en Vervoerplan 2030 Programma 9: Cultureel klimaat 29-mei Conceptbegroting 2013 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied 30-okt Cultuurhistorische analyse Binnenstad informatie 19-jun Herijking cultuurbeleid: Samen werken aan een sterk cultureel klimaat informatie 03-jul Herijking cultuurbeleid: Samen werken aan een sterk cultureel klimaat voorbereiding 18-sep Herijking cultuurbeleid: Samen werken aan een sterk cultureel klimaat 18-sep Motie SP en PvdA: Recreatieschap motie 03-jul Motie SP: Toegankelijke en betaalbare recreatiegebieden motie 10-jan Omgang aanvullende aanvraag startinvestering Mediagroep EVA peiling 04-sep SP en PvdA: Toekomst Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied peiling 19-jun SP: Toegankelijkheid en betaalbaarheid recreatiegebieden peiling 27-mrt Verlenging opdracht stadsdichter en benoeming nieuwe stadsdichter 10-apr Wensen en bedenkingen over het aanvullende subsidieverzoek van Stichting Mediagroep EVA Programma 10: Economie en wonen voorbereiding 15-mei Burgerinitiatief: Wonen op de Lichtenberg burgerinitiatief 27-mrt Intrekken Woonconsumentenverordening mei Leegstand kantoren rondetafelgesprek 20-nov Marktverordening Amersfoort jan Motie D66, Groep Van Vliet, CDA: Startersleningen motie 11-jun Motie PvdA, Groep Van Vliet en SP: Garantstellingen voor woningcorporaties motie 19-jun Motie SP: Snelle noodzakelijke verkoop woning géén weigeringsgrond urgentieverklaring 30-okt Opzet evaluatie Ondernemersfonds voorbereiding motie 04-dec Opzet evaluatie Ondernemersfonds 19-jun Perifere detailhandel bedrijvenpark Vathorst voorbereiding 03-jul Perifere detailhandel Bedrijvenpark Vathorst 10-jan 24-jan Transformatie van leegstaande kantoren versoepelen (door wijziging RO-procedures) Transformatie van leegstaande kantoren versoepelen (door wijziging RO-procedures) voorbereiding 28-feb Verordening startersleningen 04-dec 17-apr 18-sep Verordeningen Bedrijven Investering Zone Neptunusplein 2013 en Euterpeplein 2013 Wat kan de Regionale overheid doen om kleine ondernemers weer perspectief te geven? (Stimuleren economische ontwikkeling in Jaarplan Raad) Wensen en bedenkingen achtervang-overeenkomsten voor Amersfoortse corporaties rondetafelgesprek peiling 04-dec Winkeltijdenverordening Amersfoort 2012 Programma 11: Werk en inkomen 20-nov Aanscherping handhaving en sanctiebeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheidwetgeving informatie 18

21 27-nov Aanscherping handhaving en sanctiebeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheidwetgeving voorbereiding 19-jun Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 'Hulp die Werkt' voorbereiding 03-jul Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 'Hulp die Werkt' sep 02-okt Gewijzigde verordeningen in verband met afschaffing van de huishoudinkomenstoets WWB Gewijzigde verordeningen in verband met afschaffing van de huishoudinkomenstoets WWB voorbereiding 30-okt Initiatiefvoorstel Trots: Social return 2.0 voorbereiding 18-dec Intrekken Verordening tegemoetkoming Wet Kinderopvang 2009 per 1 januari dec Motie BPA: Meer doen voor ouderen op arbeidsmarkt motie 10-jan Motie PvdA: Financiën RWA motie 10-jan Motie PvdA: Scenario s RWA motie 09-okt 30-okt Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o.: Jaarrekening 2011 en begroting Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o.: Begroting (voortgezette behandeling) voorbereiding voorbereiding 06-nov Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o.: Begroting nov Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o.: Jaarrekening nov Re-integratieprogramma 2013 en besteding re-integratiebudget 2013 peiling 14-feb RWA/Amfors scenario's (deel 1) rondetafelgesprek 28-feb RWA/Amfors scenario's (deel 2) rondetafelgesprek 06-mrt RWA/Amfors scenario's (deel 3) rondetafelgesprek 24-jan Schuldhulpverlening rondetafelgesprek 11-dec Tegenprestaties bijstandsgerechtigden peiling 10-apr 24-apr 18-dec 24-apr Vaststellen en intrekken diverse verordeningen inzake de Wet werk en bijstand 2012 Vaststellen en intrekken diverse verordeningen inzake de Wet werk en bijstand 2012 Vaststellen van twee verordeningen als gevolg van de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheidwetgeving VVD: Raadsinformatiebrief Aanvraag herstructureringsfaciliteit en cofinanciering (RWA) + Raadsinformatie-brief : Bedrijfsplan Amfors voorbereiding informatie 18-sep Werk en Inkomen: ontwikkelingen Sociale Zekerheid informatie Programma 12: Financiën en belastingen 04-dec Algemene subsidieverordening 2012 voorbereiding 18-dec Algemene subsidieverordening okt Begroting : Presentatie informatie 23-okt 23-okt Begroting : Statements en formeel indienen moties en amendementen + Debat over statements Begroting : Toelichting op moties en amendementen + Debat over moties en amendementen voorbereiding voorbereiding 06-nov Begroting : Einddebat voorbereiding 06-nov Begroting mei Begrotingswijziging bezuinigingen bedrijfsvoering 06-nov Belastingvoorstellen feb Benoeming accountant boekjaren sep Benoeming raadslid in de commissie Begroting & Verantwoording 29-mei Bestemming rekeningsaldo

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014 Termijnagenda De Raad Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie week 8 donderdag 20 februari 2014

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 26-02-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Voortgezette bijeenkomst Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht vrz: Barske pfh: Bolsius

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 Herdenking Ramón Smits Alvarez 19:45 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Vervallen onderwerpen Het Plein (vervallen) 20:00 20:30 21:00

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Vervolg raadsverkenningen. Voorstel voor nieuwe werkwijze.

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Vervolg raadsverkenningen. Voorstel voor nieuwe werkwijze. gemeente Eindhoven Dossiernummer Initiatiefvoorstel Vervolg raadsverkenningen. Voorstel voor nieuwe werkwijze. Inleiding Op 11 maart 2014 is met een initiatiefvoorstel het Overdrachtsdocument voor de nieuwe

Nadere informatie

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00 De Raad 24-11-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:30 20:00 20:15 Raadsacademie: Circulair inkopen van ambitie naar praktijk in Amersfoort vrz: Smulders pfh: Buijtelaar/Kemmerling

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Vragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording

Vragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording Vragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording Raadsvergadering 26-06-2008 Inleiding In vervolg op de Politieke avond van

Nadere informatie

Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties

Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties Raad_22032011_152 Toekomst Breda's Museum D66 Akinci Voorjaar 2015 Draagt het college op: 1. Een nieuwe toekomstvisie voor het Breda's Museum te

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54 DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Aan de gemeenteraad van Amersfoort Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009 Toezeggingen raadscommissies en raad tot en met 3 november 2008 commissie datum korte omschrijving portefeuille houder planning Regelgeving 17-10-07 Evaluatie project Nazorg Eind 2008 ex-gedetineerden/nog

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Voortgezette behandeling Huisvestingsverordening en Woonvisie Voorbereiding besluit Trots: "Let

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M.

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M. ENLIJST RAAD Koggenland II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 DATUM 11/02/2013 AANWEZIG L. Sipkes (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) CDA: N.C.Knijn, N.CJ. Bijman, M.H. de Boer, M.C.A.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer.8 9.30 Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie PLANNING Datum Onderwerp Commissie Door naar raad deadline Portefeuil le-houder Algemene opmerkingen september-14 Startnotitie visie op buitengebied Ruimte ja sep-14 Van Tuijl Op agenda. (Veenweidegebied)

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

PRESENTATIE ISO-CERTIFICERING NMKG d.d. 4 NOVEMBER 2004

PRESENTATIE ISO-CERTIFICERING NMKG d.d. 4 NOVEMBER 2004 PRESENTATIE ISO-CERTIFICERING NMKG d.d. 4 NOVEMBER 2004 Mr. Hans R. Lingen, plv. griffier Den Haag SHEET 1 Organogram De formatie van de Haagse griffie bedraagt 22,3 fte. Het betreft hier overigens voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245]

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245] Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: 1 Onderwerp Werkkostenregeling: Vaststellen aangewezen werkkosten 2013 voor raadsleden, collegeleden en medewerkers raadsgriffie. Voorgesteld besluit 1. Invoering van

Nadere informatie

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1 15 oktober 2013 Sessie 1 Ontwikkelingen en trends in Lelystad (U13-74411) Voorzitter: Els Middelkoop Ambt: Gerry Asselman en Peter Reinsch Griffier: Cees Rijksen Aanwezig: 9 raadsleden/fa, 4 ondersteuning,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4698 Inboeknummer Dossiernummer InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies Inleiding In de gemeenteraad en raadscommissies wordt

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie