Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr Concept februari 2015

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Raad Griffie Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen in de raad, per begrotingsprogramma... 10

3 1. Inleiding Jaarlijks maakt de griffie een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen in de raad en griffie, inclusief een financiële verantwoording. De voorliggende rapportage geeft inzicht in het verloop van Ook de financiële ontwikkelingen van de rekenkamercommissie en de ombudsman zijn in dit verslag opgenomen. Over de inhoud van hun werkzaamheden rapporteren rekenkamercommissie en ombudsman zelf. Gewoontegetrouw wordt dit verslag ter bespreking aangeboden aan het presidium. Daarna wordt het ter kennisgeving gestuurd naar fractievoorzitters en de raad. 1

4 2. Raad Verkiezingen, informatie en formatie: nieuwe raadsleden en nieuwe wethouders Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 werd met 9 zetels de grootste fractie. VVD, ChristenUnie en PvdA haalden ieder 5 zetels. Het CDA en de SP ieder vier, GroenLinks 3, BPA 2 en OPA en Amersfoort2014 ieder 1. D66 heeft Marcel Fränzel, oud-burgemeester van Woensdrecht en oud-wethouder in Amersfoort, gevraagd het informatieproces te leiden. Na het uitbrengen van zijn advies is Lex Mellink (inwoner van Amersfoort en initiator van diverse maatschappelijke initiatieven) gevraagd als formateur verder te gaan. De griffie heeft een ondersteunende rol gespeeld bij de informatieen formatiefase. De raad bestaat in Amersfoort uit 39 leden. Met de verkiezingen kwamen 19 nieuwe leden in de raad. Met het benoemen van drie raadsleden tot wethouders, werden nog eens drie raadsleden toegelaten tot de raad. Op 22 april werden de volgende wethouders door de raad benoemd: Pim van den Berg (D66), Bertien Houwing (D66), Hans Buijtelaar (VVD), Fleur Imming (PvdA) en Menno Tigelaar (ChristenUnie). Introductiecursus aankomend raadsleden en Stadsexpedities Vooruitlopend op de uitslag van de verkiezingen hebben griffies uit de regio Amersfoort samen negen introductiebijeenkomsten voor aankomend raadsleden georganiseerd. Voor Amersfoortse aspirant-raadsleden is bovendien een Stadsexpeditie georganiseerd waarbij aankomend raadsleden in contact kwamen met inwoners en organisaties uit de stad. Samen met Matchpoint heeft de griffie bij de start van de nieuwe raadsperiode nogmaals een stadsexpeditie georganiseerd om aankomend raadsleden kennismaken te laten maken met organisaties en mensen uit de stad, zoals Centrum van innovatie voor het nieuwe ouder worden, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Future Of Fame, Sovee, Burgerinitiatief Zonnehof!, HUB Urbanisme en De Nieuwe Stad. Raadsacademie Sinds de start van de nieuwe raadsperiode is in samenwerking tussen griffie, ambtelijke organisatie en externe deskundigen een groot aantal (niet-politieke) bijeenkomsten in het kader van de Raadsacademie georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om raadsleden en buitengewoon fractieleden kennis en ervaring te laten opdoen met onderwerpen en inzichten die voor het raadswerk van belang zijn. Thema s waren bijvoorbeeld: het sociaal domein, gemeentefinanciën en ruimtelijke ordeningsprocedures, de rekenkamercommissie, voorzitterschap in De Ronde, Amersfoort Vernieuwt en Welstand. Behandelde onderwerpen Tabel 1 laat zien hoe vaak (onderdelen uit) de begrotingsprogramma s in De Ronde en Het Besluit aan de orde zijn geweest in Getalsmatig ging de meeste aandacht uit naar de programma s 1 ( algemeen bestuur) en 7 (ruimtelijke ordening, met name bestemmingsplannen). In de bijlage bij deze rapportage is een volledig overzicht gegeven van de behandelde onderwerpen. 2

5 Tabel 1 Totaaloverzicht bestuurlijke behandelingen per programma De Ronde Het Besluit 1. Algemeen Bestuur en Public Affairs * 2. Veiligheid en Handhaving 3. Stedelijk Beheer en Milieu 4. Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling Peiling (Intern) overleg Het Plein Programma Totaal Informatie Rondetafelgesprek Voorbereiding Motie Besluit Interpellatie Raadsacademie Onderwijs Sport Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit Cultureel Klimaat Economie en Wonen Werk en Inkomen Financiën en Belastingen** Eindtotaal*** * incl. negen fractievoorzittersoverleggen en toelating raadsleden/benoeming buitengewoon fractieleden/ wethouders/ leden rekenkamercommissie ** waaronder zes vergaderingen van de commissie B&V *** niet opgenomen zijn de bijeenkomsten rond coalitievorming, en toelating en afscheid van raadsleden rond verkiezingen en een workshop voorzitten in De Ronde Moties en amendementen In 2014 zijn evenveel s ingediend als in 2013, het aantal amendementen nam af. Tabel 2 Aantallen s en amendementen in de tijd s amendementen Een overzicht van de ingediende s en amendementen per fractie is opgenomen in tabel 3 (s/amendementen die door meer dan één fractie zijn ingediend, zijn toegeschreven aan de eerste indiener/ondertekenaar). Er waren geen interpellaties. 3

6 Tabel 3 Ingediende s/amendementen Fractie Ingediende s Ingediende amendementen D VVD 10 2 ChristenUnie 11 4 PvdA 13 1 SP CDA 8 6 GroenLinks 13 6 BPA 4 0 Amersfoort2014 (vanaf 27 maart 2014) 3 3 OPA (vanaf 27 maart 2014) 11 2 Groep Van Vliet (tot 27 maart 2014) 0 0 Lijst Özcan (tot 27 maart 2014) 0 0 Groep Koet (tot 27 maart 2014) 0 0 Lijst Adli (tot 27 maart 2014) 0 0 Totaal Invloed en betrokkenheid van inwoners bij de Raad Er zijn voor inwoners verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij de raad(svergadering). Zo kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht in de Ronde, dat deden zij 136 keer. Bij De Ronde waren inwoners 2378 bezoeker en in Het Besluit kwamen in totaal 869 inwoners toehoorder op de publieke tribune. Andere mogelijkheden zijn het presenteren van mogelijkheden op Het Plein en het meepraten en organiseren van het Stadscafé. Het Plein Het Plein biedt een mogelijkheid voor informele uitwisseling van informatie tussen inwoners ambtenaren. Het Plein heeft in maal plaatsgevonden, waarbij in totaal acht organisaties zich hebben gepresenteerd: 14 januari: Aanbieden haalbaarheidsonderzoek Natuurtuin en Weggeefwinkel 28 januari: Fototentoonstelling Raadsvrouwen spelen open kaart in De Observant 4 maart: Amersfoort Maakathon mei: Stichting Stralend Middelpunt van Nederland 23 september: Leef3.nu, een activiteit van Beweging oktober: De Energy Challenges - techniek en gedrag komen samen, jongeren maken het verschil! 09 december: Marathon Amersfoort 09 december: Spullenmannen: De Energieke Samenleving Stadscafés Dit jaar zijn er voor het eerst stadscafés georganiseerd, waar bewoners, raadsleden en ambtenaren met elkaar in gesprek gingen over een actueel onderwerp. De raad en ambtenaren kunnen de uitkomsten gebruiken bij bijvoorbeeld het bespreken dan wel uitwerken van beleid. De zes stadscafés hadden de volgende onderwerpen: 21 januari: evenementen in Amersfoort 4

7 11 maart: speeddaten met (kandidaat)raadsleden 1 april: Het Nieuwe Samenwerken geeft het stokje door! 20 mei: Afvalloze stad? 16 september: Openbaar vervoer in Amersfoort 18 november: Amersfoort vuurwerkstad of vuurwerk vrij 5

8 Communicatie De eerste maanden van 2014 stond ook voor de communicatie over de gemeenteraad vanuit de griffie in het teken van verkiezingen en de informatie en formatie na de verkiezingen om te komen tot een nieuw college. De keuze en voorbereidingen voor de stemhulp van KiesKompas waren al in 2013 gemaakt, de daadwerkelijk stemhulp kwam half februari online. Het plan van aanpak voor de communicatie rond de verkiezingen is uitgevoerd. Een overzicht van de verdere communicatieactiviteiten van de raad in 2014: - Op 5 maart verscheen een terugblik op 2013 en het jaarverslag van de raad, de griffie en de Rekenkamercommissie in een extra uitgave van de Stadsberichten van drie pagina s. - Op 12 maart verschenen drie extra pagina s met informatie over de verkiezingen en de en van De Raad van 4 maart. - Rond de begrotingscyclus is vanuit de raad op diverse manieren gecommuniceerd met de stad. Via een persbericht op 11 juni zijn inwoners en organisaties uitgenodigd om met de raad in gesprek te gaan over de financiën. Deze uitnodiging werd ook gepubliceerd op de pagina s De Raad in de Stadsberichten, de website Twitter en in de nieuwsbrief RaadsMail. Ook zijn bewoners via dezelfde communicatiekanalen uitgenodigd om tijdens zogeheten statafelgesprekken een reactie te geven op de conceptbegroting, in oktober. Op 5 november is er een twee pagina s tellende begrotingsspecial verschenen, met de reactie van de fracties op de begroting. - Dinsdag 17 juni besteedde het programma U Vandaag (zie rtvutrecht.nl/nieuws/keuzevandekijker) van RTV Utrecht aandacht aan de gesprekken van de raad met de stad over de financiën in In het programma werden Hiske Land als voorzitter van het presidium en Ans Mers van het Klokhuis geïnterviewd. - Sinds december 2014 maakt de lokale omroep Mediagroep EVA een nieuw wekelijks item: Politiek in Amersfoort. De omroep wil met het item op een laagdrempelige manier Amersfoorters laten kennismaken met de lokale politiek. Diverse fracties en raadsleden komen in deze rubriek aan bod. Ook heeft de raadsgriffier desgevraagd haar functie toegelicht. - Via het Twitteraccount van werden wekelijks aankondigingen van De Ronde en Het Besluit heeft volgers (d.d. 2 februari 2015). - Eind september is er een eigen Facebook-pagina voor de raad gemaakt: Doel is om inwoners hier een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad te geven. Aantal likes (2 februari 2015): De digitale nieuwsbrief RaadsMail is 30 keer verstuurd. De RaadsMail heeft ruim 750 abonnees [een update van het aantal abonnees volgt z.s.m.]. - De Stadsberichten-pagina s De Raad verschenen 23 keer. De agenda van de tussenliggende dinsdag (met alleen De Ronde) verscheen twaalf keer in de rubriek Officiële bekendmakingen in de Stadsberichten. Ook is er twee keer een artikel met de en van de voorgaande vergadering op de reguliere Stadsberichtenpagina s verschenen. - Het vormende onderdeel van de vergaderingen, Het Besluit, is iedere keer live uitgezonden via de website. Ook zijn de videoverslagen gearchiveerd bij de agenda van de betreffende raadsvergaderingen op internet. - De verhuizing van de fracties en griffie naar het oude stadhuis is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht: via de reguliere interne en externe communicatiemiddelen en ook via een digitale verhuiskaart die de fracties zelf konden doorsturen naar hun eigen contactpersonen en relaties. - Ontvangst Gasten van de Raad: er waren 18 ontvangsten met in totaal 328 gasten. Naast de reguliere ontvangsten (11 maal, 162 gasten) was er in het kader van de fototentoonstelling een ontvangst van familie en bekenden van vrouwelijke raadsleden, een ontvangst van allochtone vrouwen via NVA (Centrum voor Duurzame Inburgering) en twee ontvangsten van een groep studenten van MBO Amersfoort. Verder waren er twee groepen gasten van de 6

9 raad, allen lid van Leef3.NU. Leef3.NU hoorde tijdens hun deelname op Het Plein na het zomerreces, van de mogelijkheid om gast van de raad te zijn. Na een oproep in hun digitale nieuwsbrief, namen hier 47 Leef3.nu leden aan deel. Ook is er een groep collega s gast van de raad geweest. Daarnaast zijn de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool Joost van den Vondelschool op werkbezoek geweest in de raadzaal. - 2 keer de interne nieuwsbrief RaadsBreed. Deze is in de loop van 2014 komen te vervallen door de integratie met de vernieuwde Dagmail. - Interne communicatie: er is wekelijks een bericht op intranet geplaatst over de raadsvergaderingen. Werkwijze raad In het presidium en fractievoorzittersoverleg is gesproken over aanbevelingen van de vorige gemeenteraad over de vergaderwijze. Deze bespreking heeft geleid tot enkele wijzigingen, waaronder een vroegere aanvang van Het Besluit (20.30 uur in plaats van uur) en een behandeling van raadsvoorstellen en peilingen op tussenliggende dinsdagen. De griffie bereidt momenteel enkele andere wijzigingen van het Reglement van orde voor, mede naar aanleiding van de nieuwe modelverordening van de VNG. Digitale bestuurlijke informatievoorziening De raad werkt nu enkele jaren digitaal en papierloos. Nieuwe raadsleden hebben de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van een tablet-bruikleenregeling of een vergoeding voor een vergaderapparaat. In het eerste half jaar 2014 is de migratie van bestuurlijke informatie uit de periode voor 2012 afgerond. Alle archiefstukken zijn te vinden op amersfoort.notudoc.nl. Ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode heeft de griffie een digitaal Handboek gemaakt, waarin alle relevante informatie voor raadsleden is opgenomen. De informatie varieert van een overzicht van spelregels, geldende regelgeving en formats tot heel praktische informatie over vergoedingen en faciliteiten. 7

10 3. Griffie De griffie heeft sinds in 2014 een nieuwe communicatieadviseur: Els Vallentgoed heeft Aline Verhoef (na vertrek naar een nieuwe baan) opgevolgd. De griffie telt momenteel acht (grotendeels parttime) medewerkers: griffier, twee raadsadviseurs/plaatsvervangend griffiers, communicatieadviseur, adviseur vorming en drie griffie-ondersteuners (in totaal 7,03 fte). Daarnaast behoort de secretaris van de rekenkamercommissie (0,8 fte) tot de griffie. Tevens werkt er een stagiaire van de gemeente Utrecht (vanwege een tijdelijk job ruil met een Amersfoortse medewerker). Zij heeft ten behoeve van haar communicatieopleiding onderzoek gedaan naar het aanpassen van de website van de raad en de inzet van social media. Zij is inmiddels geslaagd en is nu bezig haar aanbevelingen te implementeren. 8

11 4. Financiën Onderstaande tabel toont de financiële jaarcijfers. Gedetailleerde cijfers zijn opvraagbaar bij de griffie. Tabel 4 Financiën raad, griffie, rekenkamercommissie en ombudsman Raad Griffie Rekenkamercommissie Gemeentelijke ombudsman Totaal Begroot Gerealiseerd Saldo Bij de raad is een overschot gerealiseerd van ruim ,-. In de begroting was rekening gehouden met een verhoging van de raadsvergoeding door het bereiken van de inwonergrens. Deze verhoging van de raadsvergoeding is conform de landelijke regelgeving pas uitbetaald begin 2015 (totaal ). In de tabel is dit overschot niet te zien, omdat het als nog te betalen uitgave (gedaan in februari 2015) al is verwerkt in de kolom gerealiseerd. Het saldo van is opgebouwd uit: - meevaller van ruim ,- door de toepassing van de werkkostenregeling (fiscalisering van werkgerelateerde vergoedingen); - meevaller van bijna door teruggave fractievergoedingen Bij de griffie is een overschot gerealiseerd van bijna De rekenkamercommissie heeft een overschot van ruim

12 Bijlage Behandelde onderwerpen in de raad, per begrotingsprogramma DATUM ONDERWERP SOORT Programma 1 Algemeen bestuur en public affairs 14-jan Nieuwe Nota Inkoopbeleid voorbereiding 14-jan Vaststellen enlijsten en verslagen december jan Fractievoorzittersoverleg intern overleg 28-jan Fototentoonstelling in De Observant het plein 28-jan Nieuwe nota Inkoopbeleid 28-jan Vaststellen enlijsten en verslagen besloten bijeenkomsten De Ronde 2012 en jan Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders Van Eijk en Lubbinge 28-jan 04-feb Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014 GroenLinks, PvdA en SP: Faciliteren van burgerinitiatieven door de gemeente (vervolg) rondetafelgesprek 11-feb Brief Rekenkamerfunctie peiling 11-feb Rekenkamercommissie: Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 informatie 11-feb Rekenkamercommissie: Onderzoek Afhandeling klachten en bezwaren voorbereiding 11-feb Rekenkamercommissie: Onderzoek Governance en verbonden partijen voorbereiding 25-feb Planning permanente beleidsevaluatie feb 25-feb Randvoorwaarden maatschappelijke initiatieven naar aanleiding van initiatief behoud natuurtuin / weggeefwinkel Rekenkamerrapport 'Rekenkameronderzoek afhandeling klachten en bezwaren gemeente Amersfoort' peiling 25-feb Vaststellen enlijsten en verslagen januari mrt Fractievoorzittersoverleg intern overleg 04-mrt Vaststellen enlijsten en verslagen februari mrt Afscheid van vertrekkende raadsleden - 25-mrt Onderzoek geloofsbrieven van nieuw benoemde raadsleden voorbereiding 25-mrt Verslag onderzoek geloofsbrieven 27-mrt Installatie van nieuw benoemde raadsleden - 27-mrt Motie alle fracties: reactie op uitspraak Wilders 03-apr Presentatie advies informateur Marcel Fränzel - 08-apr Benoeming buitengewone fractieleden 10

13 08-apr Fractievoorzittersoverleg intern overleg 08-apr Vaststellen enlijsten en verslagen maart apr Afscheid raadsleden in verband met hun benoeming tot wethouder Pim van den Berg, Menno Tigelaar en Bertien Houwing en afscheid wethouders Cees van Eijk, Bert Lubbinge en Bert van der Werff - 22-apr Benoeming leden Presidium 22-apr Benoeming plaatsvervangend voorzitters van de raad 22-apr Presentatie en debat coalitieakkoord debat met s 22-apr Toelating en beëdiging nieuw benoemde raadsleden dhr. T.L.W. (Tyas) Bijlholt (D66), dhr. J.F.P.M. (Jacques) Happe (D66) en mevr. F. (Femke) van de Kolk (ChristenUnie) 22-apr Toelichting op formatieproces door formateur Lex Mellink - 22-apr Voordracht kandidaat-wethouders en bevraging door de raad / Benoeming wethouders 06-mei Workshop: voorzitten in De Ronde interne bijeenkomst 13-mei Benoeming buitengewoon fractielid ChristenUnie 13-mei Vaststellen enlijsten en verslagen april mei Fractievoorzittersoverleg intern overleg 20-mei Masterclass: Onderzoek en Statistiek raadsacademie 27-mei Fractievoorzittersoverleg intern overleg 27-mei Vaststellen Verordening op de Rekenkamercommissie 2014 en benoeming leden rekenkamercommissie 10-jun Benoeming interne leden rekenkamercommissie 10-jun Benoemingen collegeleden in gemeenschappelijke regelingen Afvalverwijdering Utrecht en het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 10-jun Vaststellen enlijsten en verslagen mei jun Fractievoorzittersoverleg intern overleg 01-jul Werkwijze De Raad peiling 08-jul Benoeming buitengewoon fractielid GroenLinks 15-jul Vaststellen enlijsten en verslagen juni jul Wijzigingsverordening Reglement van orde van de raad 02-sep Fractievoorzittersoverleg intern overleg 09-sep Vaststellen enlijsten en verslagen juli sep Fractievoorzittersoverleg intern overleg 30-sep Fractievoorzittersoverleg intern overleg 11

14 30-sep Maatschappelijke ontwikkelingen en ambtelijke organisatie informatie 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Bestuur en dienstverlening rondetafelgesprek / voorbereidend 28-okt Rekenkamercommissie: groepsgesprek raadsleden rekenkameronderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid ITinvesteringen rondetafelgesprek 28-okt Vaststellen enlijsten en verslagen september nov Benoeming buitengewoon fractielid SP 11-nov Motie GroenLinks, ChristenUnie, VVD: Steun geven aan het regionale Manifest Verbonden Partijen 25-nov Deregulering informatie 25-nov Vaststellen enlijsten en verslagen oktober dec Samenwerken met de stad raadsacademie 02-dec Verbonden partijen raadsacademie 09-dec Spullenmannen: De Energieke Samenleving het plein Programma 2 Veiligheid en Handhaving 21-jan Projecten Veiligheidsregio Utrecht informatie 11-feb Jaarplan 2014 Integraal Veiligheidsplan peiling 25-feb Motie VVD en CDA: Amersfoort weg uit top inbraakgemeenten 25-feb Uitvoeringsprogramma handhaving peiling 04-mrt Wijziging van artikel 2:9 APV over straatartiesten 13-mei Majeure projecten en financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) informatie 27-mei Majeure projecten en financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voorbereiding 10-jun Majeure projecten en financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 10-jun Preventie- en handhavingsplan alcohol voorbereiding 24-jun Preventie- en handhavingsplan alcohol 30-sep Beleidsevaluatie sociale Veiligheid (deel I) en voorbereiding Integraal Veiligheidsprogramma rondetafelgesprek 07-okt Motie GroenLinks, ChristenUnie: Opvang asielzoekers 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Veiligheid en handhaving rondetafelgesprek / voorbereidend 11-nov Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 25-nov Motie CDA: Beloon vuurwerkrapen Programma 3 Stedelijk beheer en milieu 14-jan Motie BPA en VVD: Het Honden-losloop-gebied aan de Westkant van de Heiligenbergerbeek opnieuw terug 12

15 14-jan 14-jan Motie BPA: Het Honden-losloop-gebied aan de Westkant van de Heiligenbergerbeek opnieuw terug Nieuwe inzamelstructuur afval en grondstoffen gemeente Amersfoort voorbereiding 28-jan Stadslandbouw in Amersfoort peiling 28-jan Toekomstagenda Milieu voorbereiding 11-feb Burgerinitiatief Stationsplein Rookvrij voorbereiding 25-feb Nota Grondbeleid 2014 voorbereiding 25-feb Toekomstagenda Milieu feb VVD: Randvoorwaarden aan uitwerkingstraject afvalinzamelstructuur voorbereiding 04-mrt Motie VVD, PvdA, CDA, BPA, Groep Koet, Lijst Özcan, Lijst Adli en Groep Van Vliet: Invulling kaders nieuw systeem inzameling afval 04-mrt Nota Grondbeleid mei Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2e half jaar 2014 en 2015 RUD Utrecht 17-jun Kadergesprek: Groen, milieu, leefbaarheid en veiligheid rondetafelgesprek 15-jul Van afval naar grondstof peiling 09-sep Motie VVD, CDA, Amersfoort2014 OPA Afval na-scheiden 09-sep Natuur in Amersfoort Groene stad : hoe doe je dat? raadsacademie 07-okt 14-okt 28-okt Motie D66, GroenLinks, SP, PvdA, VVD: Taxussnoeisel inzamelen tegen kanker Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Stedelijk beheer en milieu De Energy Challenges - techniek en gedrag komen samen, jongeren maken het verschil! rondetafelgesprek / voorbereidend het plein 25-nov Aanpassing welstandsnota (deel I) rondetafelgesprek 02-dec Milieu: luchtkwaliteit in Amersfoort raadsacademie 09-dec Ontwikkeling groenvisie voorbereiding Programma 4 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling 14-jan 14-jan Motie M-7.5 (17 december 2013) SP: Worden sociale maatregelen college betaald door mensen met bijstand? Rekenkamerrapport 'Rekenkameronderzoek uitvoering Wmo individuele voorzieningen Amersfoort' 21-jan Maatschappelijke opvang (daklozen) informatie 28-jan Motie SP en PvdA: Behoud van de Vijverzaal 04-feb Welzijn als basiszorg rondetafelgesprek 11-feb Principekeuzes Wet maatschappelijke ondersteuning peiling 13

16 11-feb SP: Uithuisplaatsing bewoners Zon en Schild en opheffing leerwerkbedrijf peiling 25-feb Stichting Sociaal Fonds Amersfoort rondetafelgesprek 04-mrt CU en GL: Mantelzorg peiling 04-mrt Gewijzigde begroting GGD regio Utrecht 04-mrt Motie PvdA: Schiet niet ontvangen toeslagen voor! 08-apr Masterclass: Sociaal Domein raadsacademie 22-apr Aanpak versterking maatschappelijke opvang peiling 06-mei Expeditie: Sociaal wijkteam informatie 13-mei CDA: Maatschappelijke stage peiling 13-mei Motie SP, CDA, CU, OPA: Overbruggingsperiode Sociaal Fonds 20-mei Masterclass: Sociaal Domein: Jeugdzorg raadsacademie 03-jun Fietstocht: Welstand in theorie en praktijk raadsacademie 10-jun Herinrichting hulp bij het huishouden per 2015 rondetafelgesprek 10-jun Ontwerpbegroting 2015 GGD regio Utrecht 17-jun Kadergesprek: Sociaal domein, incl. zorg, welzijn en wijken rondetafelgesprek 24-jun Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015 voorbereiding 24-jun Inrichting wijkteams sociaal domein 2015 voorbereiding 01-jul Beleidsevaluatie wijkontwikkeling (deel I) rondetafelgesprek 08-jul Herinrichting hulp bij het huishouden (HH) per jul Beleidskader sociaal domein: De Amersfoorter in het sociaal domein rondetafelgesprek 15-jul D66 en ChristenUnie: Huisvesting van gescheiden ouders rondetafelgesprek 15-jul Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015, aangepaste versie 15-jul Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein 15-jul Motie CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Amersfoort 2014, OPA, BPA, PvdA: Voortzetting Buurtnatuurtuin en Weggeefwinkel 02-sep Jaarrekening 2013 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort voorbereiding 23-sep Leef3.nu, een activiteit van Beweging 3.0 het plein 30-sep Monitor minimabeleid en Wmo-beleid rondetafelgesprek 07-okt Beleidskader sociaal domein voorbereiding 07-okt Motie ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA: Aanvragen extra geld huishoudelijke hulp 07-okt Motie D66, ChristenUnie, GroenLinks, Amersfoort2014: Stresstest 14

17 Jeugdzorg 07-okt Stand van zaken transitie jeugdzorg informatie 14-okt Beleidskader sociaal domein (voortgezette behandeling) voorbereiding 14-okt 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Sociaal Domein Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning Amersfoort 2015 en Jeugdhulp Amersfoort 2015 rondetafelgesprek / voorbereidend voorbereiding 28-okt Meerjarig beleidskader sociaal domein okt Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning Amersfoort 2015 en Jeugdhulp Amersfoort nov Amendementen en s rond regelingen voor minima voorbereiding 11-nov 11-nov Nadere regels Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2015, en compensatie zorgkosten Verordening Maatregelen Participatiewet, IOWA en IOAZ en Verordening Tegenprestatie 2015 peiling voorbereiding 25-nov Begrotingswijziging GGD Regio Utrecht 25-nov Verordening Maatregelen Participatiewet, IOWA en IOAZ en Verordening Tegenprestatie dec Peiling nadere regels Opvang en Beschermd wonen peiling 16-dec GroenLinks en D66: Monitor Sociaal domein peiling Programma 5 Onderwijs 07-jan Passend onderwijs rondetafelgesprek 25-feb Motie PvdA, D66, VVD: Verruimen openingstijden Openbare Bibliotheek tijdens tentamenweken 17-jun Kadergesprek: Onderwijs en jongeren rondetafelgesprek 09-sep Benoeming lid Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Amersfoort e.o. 16-sep Begroting onderwijs informatie 30-sep Integraal huisvestingsplan onderwijs informatie 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Onderwijs rondetafelgesprek / voorbereidend 18-nov Bezuinigingen programma Onderwijs 2016 rondetafelgesprek Programma 6 Sport 28-jan 04-mrt GL en BPA: Sportaccommodatiebeleid - criteria voor het treffen van maatregelen Uitgangspunten en randvoorwaarden actualisatie subsidieregelingen sport peiling peiling 17-jun Kadergesprek: Sport rondetafelgesprek 15-jul Motie CDA: Lelijke Sportkooi (of Dure Sportkooi, Veel onderhoud 15

18 vergende Sportkooi, Veel weerstand te wachten sportkooi, Veel overlast Sportkooi) 02-sep Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties voorbereiding 23-sep Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Sport rondetafelgesprek / voorbereidend 11-nov Criteria incidentele investeringen in sportvoorzieningen voorbereiding 25-nov Criteria incidentele investeringen in sportvoorzieningen 09-dec Marathon Amersfoort het plein Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling 14-jan Aanbieden haalbaarheidsonderzoek Natuurtuin en Weggeefwinkel het plein 14-jan Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan De Ganskuijl e.o. 11-feb Grondexploitatie Vathorst peiling 11-feb Kapitaalstorting in Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voorbereiding 25-feb Eemhuis: Oprichten en deelnemen gebruikers-coöperatie Eemhuis peiling 25-feb Eemhuis: RIB 'Stand van zaken Eemhuis/Eemplein' informatie 25-feb Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Koedijkerweg 53-55" 25-feb 25-feb 25-feb Motie CU: Wisseling groengebieden in De Koppel om buurttuin te behouden Motie SP: Duurzaam verblijf weggeefwinkel en natuurtuin op Keerkring 118 Rekenkamerrapport 'Rekenkameronderzoek governance en verbonden partijen Amersfoort' 25-feb Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan De Ganskuijl e.o. 25-feb 04-mrt 04-mrt Vathorst: additionele kapitaalstorting in Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Motie GroenLinks, ChristenUnie: Besluit tot vaststelling beheer- en prestatieovereenkomst Weggeefwinkel Buurtnatuurtuin Motie GroenLinks, SP, ChristenUnie, Groep Koet: Groencompensatie Kersenbaan 04-mrt Motie PvdA en VVD: Mooie bomen voor de Kersenbaan 04-mrt Tijdelijke lidmaatschap Gebiedscoöperatie O-gen peiling 08-apr Startnotitie bestemmingsplan Ierse Pond 08-apr Startnotitie Bestemmingsplan Keerkring 5 voorbereiding 22-apr Bekrachtigen geheimhouding bijlage budget reconstructie Hogeweg Binnen 22-apr Ontheffing parkeereis voor huisartsenpraktijk Cartesiusweg

19 22-apr Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor bouw woningen aan de Stovestraat en de Valkestraat 22-apr Reconstructie Hogeweg Binnen voorbereiding 22-apr Startnotitie Bestemmingsplan Keerkring 5 (voortgezette behandeling) voorbereiding 06-mei Masterclass: Raad in Ruimtelijke Ordenings- procedures en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht informatie 13-mei Krediet reconstructie Hogeweg Binnen 27-mei Kredietvoorstel realisatie opvangvoorziening Smallepad voorbereiding 27-mei Kredietvoorstel realisatie opvangvoorziening Smallepad 27-mei Ontwerpverklaring van geen bedenkingen daklozenopvang Smallepad 4 03-jun Fietstocht: Amersfoort Vernieuwt raadsacademie 03-jun OPA: Stand van zaken invulling gebouw Smallepad 3 (voorheen kunsthal KAdE) rondetafelgesprek 03-jun Rondleiding Smallepad 3 (voorheen kunsthal KAdE) informatie 10-jun 17-jun Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan Aansluiting Hertekop Kadergesprek: Wonen (incl. huurbeleid) ruimtelijke ontwikkeling (incl. Amersfoort Vernieuwt) informatie rondetafelgesprek 24-jun Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening voorbereiding 24-jun Startnotitie bestemmingsplan Schothorst-Zielhorst 01-jul GroenLinks: Vergroening bouwleges rondetafelgesprek 01-jul Nieuwe Stad raadsacademie 01-jul Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan Groot Weede noord voorbereiding 08-jul Bestemmingsplan Hoogland 08-jul 08-jul Ontwerpverklaring van geen bedenkingen garageboxen Leliestraat/Tulpstraat Stap 3 Besluit krachtens de Interimwet voor woonboten aan de Havenweg 08-jul Startnotitie bestemmingsplan Nieuwland 15-jul Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening 09-sep Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kop van het Gildenkwartier 09-sep Ontheffing parkeereis bouw appartementen Verzetsplein 09-sep Ontheffing parkeereis voor horeca-a (daghoreca) Kamp 3 09-sep Ontheffing parkeereis voor horeca-a Bloemendalsestraat

20 09-sep Ontheffing parkeereis voor horeca-a Kortegracht 6 09-sep Ontheffing parkeereis voor tijdelijke unit (4 lokalen) op Dorresteinseweg 7 09-sep Ontheffing parkeren op Eigen Terrein Van Randwijcklaan sep Presentatie uitkomst aanbestedingsprocedure en winnend ontwerp Sportcomplex Hogekwartier informatie 23-sep Inpassingsplan Grebbelinielandschap 23-sep Vaststelling bestemmingsplan Stationsstraat okt 07-okt Bekrachtigen geheimhouding van de geheime versie van de Raadsinformatiebrief "Gemeentebrede risico-rapportage " Motie D66, Amersfoort2014, CDA, OPA, PvdA, SP, GroenLinks: Wijziging bestemmingsplan Groot Weede 07-okt Ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Ontdekking 5 07-okt Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Schothorsterlaan 94 voorbereiding 07-okt Vaststelling bestemmingsplan Aansluiting Hertekop 07-okt Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van tien woningen aan de Stovestraat en de Valkestraat 14-okt Bestemmingsplan Euterpeplein 1 voorbereiding 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Ruimtelijke ontwikkeling rondetafelgesprek / voorbereidend 28-okt Beheer gemeentelijk vastgoed informatie 28-okt Bouwverordening Amersfoort okt Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woon- werkzone Bloeidaal 25-nov Ontwerponttrekkings voor een gedeelte van de Hoefseweg aan het openbaar verkeer 25-nov Ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Horsten 02-dec Gemeentelijke medewerking aan definitieve huisvesting gymnastiek- en turnvereniging GymXL voorbereiding 02-dec GroenLinks: Verkoop Kortenaerstraat 10 (voormalige prof. Groenschool) peiling 09-dec Bestemmingsplan bedrijventerreinen e.o. en snelwegen 09-dec 16-dec Gemeentelijke medewerking aan definitieve huisvesting gymnastiek- en turnvereniging GymXL GroenLinks: Verkoop Kortenaerstraat 10 (voormalige prof. Groenschool) (voortgezette bijeenkomst) peiling Programma 8 Mobiliteit 14-jan Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto's voorbereiding 14-jan Motie SP: Kosten Kersenbaan 18

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie