Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr Concept februari 2015

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Raad Griffie Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen in de raad, per begrotingsprogramma... 10

3 1. Inleiding Jaarlijks maakt de griffie een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen in de raad en griffie, inclusief een financiële verantwoording. De voorliggende rapportage geeft inzicht in het verloop van Ook de financiële ontwikkelingen van de rekenkamercommissie en de ombudsman zijn in dit verslag opgenomen. Over de inhoud van hun werkzaamheden rapporteren rekenkamercommissie en ombudsman zelf. Gewoontegetrouw wordt dit verslag ter bespreking aangeboden aan het presidium. Daarna wordt het ter kennisgeving gestuurd naar fractievoorzitters en de raad. 1

4 2. Raad Verkiezingen, informatie en formatie: nieuwe raadsleden en nieuwe wethouders Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 werd met 9 zetels de grootste fractie. VVD, ChristenUnie en PvdA haalden ieder 5 zetels. Het CDA en de SP ieder vier, GroenLinks 3, BPA 2 en OPA en Amersfoort2014 ieder 1. D66 heeft Marcel Fränzel, oud-burgemeester van Woensdrecht en oud-wethouder in Amersfoort, gevraagd het informatieproces te leiden. Na het uitbrengen van zijn advies is Lex Mellink (inwoner van Amersfoort en initiator van diverse maatschappelijke initiatieven) gevraagd als formateur verder te gaan. De griffie heeft een ondersteunende rol gespeeld bij de informatieen formatiefase. De raad bestaat in Amersfoort uit 39 leden. Met de verkiezingen kwamen 19 nieuwe leden in de raad. Met het benoemen van drie raadsleden tot wethouders, werden nog eens drie raadsleden toegelaten tot de raad. Op 22 april werden de volgende wethouders door de raad benoemd: Pim van den Berg (D66), Bertien Houwing (D66), Hans Buijtelaar (VVD), Fleur Imming (PvdA) en Menno Tigelaar (ChristenUnie). Introductiecursus aankomend raadsleden en Stadsexpedities Vooruitlopend op de uitslag van de verkiezingen hebben griffies uit de regio Amersfoort samen negen introductiebijeenkomsten voor aankomend raadsleden georganiseerd. Voor Amersfoortse aspirant-raadsleden is bovendien een Stadsexpeditie georganiseerd waarbij aankomend raadsleden in contact kwamen met inwoners en organisaties uit de stad. Samen met Matchpoint heeft de griffie bij de start van de nieuwe raadsperiode nogmaals een stadsexpeditie georganiseerd om aankomend raadsleden kennismaken te laten maken met organisaties en mensen uit de stad, zoals Centrum van innovatie voor het nieuwe ouder worden, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Future Of Fame, Sovee, Burgerinitiatief Zonnehof!, HUB Urbanisme en De Nieuwe Stad. Raadsacademie Sinds de start van de nieuwe raadsperiode is in samenwerking tussen griffie, ambtelijke organisatie en externe deskundigen een groot aantal (niet-politieke) bijeenkomsten in het kader van de Raadsacademie georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om raadsleden en buitengewoon fractieleden kennis en ervaring te laten opdoen met onderwerpen en inzichten die voor het raadswerk van belang zijn. Thema s waren bijvoorbeeld: het sociaal domein, gemeentefinanciën en ruimtelijke ordeningsprocedures, de rekenkamercommissie, voorzitterschap in De Ronde, Amersfoort Vernieuwt en Welstand. Behandelde onderwerpen Tabel 1 laat zien hoe vaak (onderdelen uit) de begrotingsprogramma s in De Ronde en Het Besluit aan de orde zijn geweest in Getalsmatig ging de meeste aandacht uit naar de programma s 1 ( algemeen bestuur) en 7 (ruimtelijke ordening, met name bestemmingsplannen). In de bijlage bij deze rapportage is een volledig overzicht gegeven van de behandelde onderwerpen. 2

5 Tabel 1 Totaaloverzicht bestuurlijke behandelingen per programma De Ronde Het Besluit 1. Algemeen Bestuur en Public Affairs * 2. Veiligheid en Handhaving 3. Stedelijk Beheer en Milieu 4. Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling Peiling (Intern) overleg Het Plein Programma Totaal Informatie Rondetafelgesprek Voorbereiding Motie Besluit Interpellatie Raadsacademie Onderwijs Sport Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit Cultureel Klimaat Economie en Wonen Werk en Inkomen Financiën en Belastingen** Eindtotaal*** * incl. negen fractievoorzittersoverleggen en toelating raadsleden/benoeming buitengewoon fractieleden/ wethouders/ leden rekenkamercommissie ** waaronder zes vergaderingen van de commissie B&V *** niet opgenomen zijn de bijeenkomsten rond coalitievorming, en toelating en afscheid van raadsleden rond verkiezingen en een workshop voorzitten in De Ronde Moties en amendementen In 2014 zijn evenveel s ingediend als in 2013, het aantal amendementen nam af. Tabel 2 Aantallen s en amendementen in de tijd s amendementen Een overzicht van de ingediende s en amendementen per fractie is opgenomen in tabel 3 (s/amendementen die door meer dan één fractie zijn ingediend, zijn toegeschreven aan de eerste indiener/ondertekenaar). Er waren geen interpellaties. 3

6 Tabel 3 Ingediende s/amendementen Fractie Ingediende s Ingediende amendementen D VVD 10 2 ChristenUnie 11 4 PvdA 13 1 SP CDA 8 6 GroenLinks 13 6 BPA 4 0 Amersfoort2014 (vanaf 27 maart 2014) 3 3 OPA (vanaf 27 maart 2014) 11 2 Groep Van Vliet (tot 27 maart 2014) 0 0 Lijst Özcan (tot 27 maart 2014) 0 0 Groep Koet (tot 27 maart 2014) 0 0 Lijst Adli (tot 27 maart 2014) 0 0 Totaal Invloed en betrokkenheid van inwoners bij de Raad Er zijn voor inwoners verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij de raad(svergadering). Zo kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht in de Ronde, dat deden zij 136 keer. Bij De Ronde waren inwoners 2378 bezoeker en in Het Besluit kwamen in totaal 869 inwoners toehoorder op de publieke tribune. Andere mogelijkheden zijn het presenteren van mogelijkheden op Het Plein en het meepraten en organiseren van het Stadscafé. Het Plein Het Plein biedt een mogelijkheid voor informele uitwisseling van informatie tussen inwoners ambtenaren. Het Plein heeft in maal plaatsgevonden, waarbij in totaal acht organisaties zich hebben gepresenteerd: 14 januari: Aanbieden haalbaarheidsonderzoek Natuurtuin en Weggeefwinkel 28 januari: Fototentoonstelling Raadsvrouwen spelen open kaart in De Observant 4 maart: Amersfoort Maakathon mei: Stichting Stralend Middelpunt van Nederland 23 september: Leef3.nu, een activiteit van Beweging oktober: De Energy Challenges - techniek en gedrag komen samen, jongeren maken het verschil! 09 december: Marathon Amersfoort 09 december: Spullenmannen: De Energieke Samenleving Stadscafés Dit jaar zijn er voor het eerst stadscafés georganiseerd, waar bewoners, raadsleden en ambtenaren met elkaar in gesprek gingen over een actueel onderwerp. De raad en ambtenaren kunnen de uitkomsten gebruiken bij bijvoorbeeld het bespreken dan wel uitwerken van beleid. De zes stadscafés hadden de volgende onderwerpen: 21 januari: evenementen in Amersfoort 4

7 11 maart: speeddaten met (kandidaat)raadsleden 1 april: Het Nieuwe Samenwerken geeft het stokje door! 20 mei: Afvalloze stad? 16 september: Openbaar vervoer in Amersfoort 18 november: Amersfoort vuurwerkstad of vuurwerk vrij 5

8 Communicatie De eerste maanden van 2014 stond ook voor de communicatie over de gemeenteraad vanuit de griffie in het teken van verkiezingen en de informatie en formatie na de verkiezingen om te komen tot een nieuw college. De keuze en voorbereidingen voor de stemhulp van KiesKompas waren al in 2013 gemaakt, de daadwerkelijk stemhulp kwam half februari online. Het plan van aanpak voor de communicatie rond de verkiezingen is uitgevoerd. Een overzicht van de verdere communicatieactiviteiten van de raad in 2014: - Op 5 maart verscheen een terugblik op 2013 en het jaarverslag van de raad, de griffie en de Rekenkamercommissie in een extra uitgave van de Stadsberichten van drie pagina s. - Op 12 maart verschenen drie extra pagina s met informatie over de verkiezingen en de en van De Raad van 4 maart. - Rond de begrotingscyclus is vanuit de raad op diverse manieren gecommuniceerd met de stad. Via een persbericht op 11 juni zijn inwoners en organisaties uitgenodigd om met de raad in gesprek te gaan over de financiën. Deze uitnodiging werd ook gepubliceerd op de pagina s De Raad in de Stadsberichten, de website Twitter en in de nieuwsbrief RaadsMail. Ook zijn bewoners via dezelfde communicatiekanalen uitgenodigd om tijdens zogeheten statafelgesprekken een reactie te geven op de conceptbegroting, in oktober. Op 5 november is er een twee pagina s tellende begrotingsspecial verschenen, met de reactie van de fracties op de begroting. - Dinsdag 17 juni besteedde het programma U Vandaag (zie rtvutrecht.nl/nieuws/keuzevandekijker) van RTV Utrecht aandacht aan de gesprekken van de raad met de stad over de financiën in In het programma werden Hiske Land als voorzitter van het presidium en Ans Mers van het Klokhuis geïnterviewd. - Sinds december 2014 maakt de lokale omroep Mediagroep EVA een nieuw wekelijks item: Politiek in Amersfoort. De omroep wil met het item op een laagdrempelige manier Amersfoorters laten kennismaken met de lokale politiek. Diverse fracties en raadsleden komen in deze rubriek aan bod. Ook heeft de raadsgriffier desgevraagd haar functie toegelicht. - Via het Twitteraccount van werden wekelijks aankondigingen van De Ronde en Het Besluit heeft volgers (d.d. 2 februari 2015). - Eind september is er een eigen Facebook-pagina voor de raad gemaakt: Doel is om inwoners hier een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad te geven. Aantal likes (2 februari 2015): De digitale nieuwsbrief RaadsMail is 30 keer verstuurd. De RaadsMail heeft ruim 750 abonnees [een update van het aantal abonnees volgt z.s.m.]. - De Stadsberichten-pagina s De Raad verschenen 23 keer. De agenda van de tussenliggende dinsdag (met alleen De Ronde) verscheen twaalf keer in de rubriek Officiële bekendmakingen in de Stadsberichten. Ook is er twee keer een artikel met de en van de voorgaande vergadering op de reguliere Stadsberichtenpagina s verschenen. - Het vormende onderdeel van de vergaderingen, Het Besluit, is iedere keer live uitgezonden via de website. Ook zijn de videoverslagen gearchiveerd bij de agenda van de betreffende raadsvergaderingen op internet. - De verhuizing van de fracties en griffie naar het oude stadhuis is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht: via de reguliere interne en externe communicatiemiddelen en ook via een digitale verhuiskaart die de fracties zelf konden doorsturen naar hun eigen contactpersonen en relaties. - Ontvangst Gasten van de Raad: er waren 18 ontvangsten met in totaal 328 gasten. Naast de reguliere ontvangsten (11 maal, 162 gasten) was er in het kader van de fototentoonstelling een ontvangst van familie en bekenden van vrouwelijke raadsleden, een ontvangst van allochtone vrouwen via NVA (Centrum voor Duurzame Inburgering) en twee ontvangsten van een groep studenten van MBO Amersfoort. Verder waren er twee groepen gasten van de 6

9 raad, allen lid van Leef3.NU. Leef3.NU hoorde tijdens hun deelname op Het Plein na het zomerreces, van de mogelijkheid om gast van de raad te zijn. Na een oproep in hun digitale nieuwsbrief, namen hier 47 Leef3.nu leden aan deel. Ook is er een groep collega s gast van de raad geweest. Daarnaast zijn de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool Joost van den Vondelschool op werkbezoek geweest in de raadzaal. - 2 keer de interne nieuwsbrief RaadsBreed. Deze is in de loop van 2014 komen te vervallen door de integratie met de vernieuwde Dagmail. - Interne communicatie: er is wekelijks een bericht op intranet geplaatst over de raadsvergaderingen. Werkwijze raad In het presidium en fractievoorzittersoverleg is gesproken over aanbevelingen van de vorige gemeenteraad over de vergaderwijze. Deze bespreking heeft geleid tot enkele wijzigingen, waaronder een vroegere aanvang van Het Besluit (20.30 uur in plaats van uur) en een behandeling van raadsvoorstellen en peilingen op tussenliggende dinsdagen. De griffie bereidt momenteel enkele andere wijzigingen van het Reglement van orde voor, mede naar aanleiding van de nieuwe modelverordening van de VNG. Digitale bestuurlijke informatievoorziening De raad werkt nu enkele jaren digitaal en papierloos. Nieuwe raadsleden hebben de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van een tablet-bruikleenregeling of een vergoeding voor een vergaderapparaat. In het eerste half jaar 2014 is de migratie van bestuurlijke informatie uit de periode voor 2012 afgerond. Alle archiefstukken zijn te vinden op amersfoort.notudoc.nl. Ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode heeft de griffie een digitaal Handboek gemaakt, waarin alle relevante informatie voor raadsleden is opgenomen. De informatie varieert van een overzicht van spelregels, geldende regelgeving en formats tot heel praktische informatie over vergoedingen en faciliteiten. 7

10 3. Griffie De griffie heeft sinds in 2014 een nieuwe communicatieadviseur: Els Vallentgoed heeft Aline Verhoef (na vertrek naar een nieuwe baan) opgevolgd. De griffie telt momenteel acht (grotendeels parttime) medewerkers: griffier, twee raadsadviseurs/plaatsvervangend griffiers, communicatieadviseur, adviseur vorming en drie griffie-ondersteuners (in totaal 7,03 fte). Daarnaast behoort de secretaris van de rekenkamercommissie (0,8 fte) tot de griffie. Tevens werkt er een stagiaire van de gemeente Utrecht (vanwege een tijdelijk job ruil met een Amersfoortse medewerker). Zij heeft ten behoeve van haar communicatieopleiding onderzoek gedaan naar het aanpassen van de website van de raad en de inzet van social media. Zij is inmiddels geslaagd en is nu bezig haar aanbevelingen te implementeren. 8

11 4. Financiën Onderstaande tabel toont de financiële jaarcijfers. Gedetailleerde cijfers zijn opvraagbaar bij de griffie. Tabel 4 Financiën raad, griffie, rekenkamercommissie en ombudsman Raad Griffie Rekenkamercommissie Gemeentelijke ombudsman Totaal Begroot Gerealiseerd Saldo Bij de raad is een overschot gerealiseerd van ruim ,-. In de begroting was rekening gehouden met een verhoging van de raadsvergoeding door het bereiken van de inwonergrens. Deze verhoging van de raadsvergoeding is conform de landelijke regelgeving pas uitbetaald begin 2015 (totaal ). In de tabel is dit overschot niet te zien, omdat het als nog te betalen uitgave (gedaan in februari 2015) al is verwerkt in de kolom gerealiseerd. Het saldo van is opgebouwd uit: - meevaller van ruim ,- door de toepassing van de werkkostenregeling (fiscalisering van werkgerelateerde vergoedingen); - meevaller van bijna door teruggave fractievergoedingen Bij de griffie is een overschot gerealiseerd van bijna De rekenkamercommissie heeft een overschot van ruim

12 Bijlage Behandelde onderwerpen in de raad, per begrotingsprogramma DATUM ONDERWERP SOORT Programma 1 Algemeen bestuur en public affairs 14-jan Nieuwe Nota Inkoopbeleid voorbereiding 14-jan Vaststellen enlijsten en verslagen december jan Fractievoorzittersoverleg intern overleg 28-jan Fototentoonstelling in De Observant het plein 28-jan Nieuwe nota Inkoopbeleid 28-jan Vaststellen enlijsten en verslagen besloten bijeenkomsten De Ronde 2012 en jan Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders Van Eijk en Lubbinge 28-jan 04-feb Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014 GroenLinks, PvdA en SP: Faciliteren van burgerinitiatieven door de gemeente (vervolg) rondetafelgesprek 11-feb Brief Rekenkamerfunctie peiling 11-feb Rekenkamercommissie: Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 informatie 11-feb Rekenkamercommissie: Onderzoek Afhandeling klachten en bezwaren voorbereiding 11-feb Rekenkamercommissie: Onderzoek Governance en verbonden partijen voorbereiding 25-feb Planning permanente beleidsevaluatie feb 25-feb Randvoorwaarden maatschappelijke initiatieven naar aanleiding van initiatief behoud natuurtuin / weggeefwinkel Rekenkamerrapport 'Rekenkameronderzoek afhandeling klachten en bezwaren gemeente Amersfoort' peiling 25-feb Vaststellen enlijsten en verslagen januari mrt Fractievoorzittersoverleg intern overleg 04-mrt Vaststellen enlijsten en verslagen februari mrt Afscheid van vertrekkende raadsleden - 25-mrt Onderzoek geloofsbrieven van nieuw benoemde raadsleden voorbereiding 25-mrt Verslag onderzoek geloofsbrieven 27-mrt Installatie van nieuw benoemde raadsleden - 27-mrt Motie alle fracties: reactie op uitspraak Wilders 03-apr Presentatie advies informateur Marcel Fränzel - 08-apr Benoeming buitengewone fractieleden 10

13 08-apr Fractievoorzittersoverleg intern overleg 08-apr Vaststellen enlijsten en verslagen maart apr Afscheid raadsleden in verband met hun benoeming tot wethouder Pim van den Berg, Menno Tigelaar en Bertien Houwing en afscheid wethouders Cees van Eijk, Bert Lubbinge en Bert van der Werff - 22-apr Benoeming leden Presidium 22-apr Benoeming plaatsvervangend voorzitters van de raad 22-apr Presentatie en debat coalitieakkoord debat met s 22-apr Toelating en beëdiging nieuw benoemde raadsleden dhr. T.L.W. (Tyas) Bijlholt (D66), dhr. J.F.P.M. (Jacques) Happe (D66) en mevr. F. (Femke) van de Kolk (ChristenUnie) 22-apr Toelichting op formatieproces door formateur Lex Mellink - 22-apr Voordracht kandidaat-wethouders en bevraging door de raad / Benoeming wethouders 06-mei Workshop: voorzitten in De Ronde interne bijeenkomst 13-mei Benoeming buitengewoon fractielid ChristenUnie 13-mei Vaststellen enlijsten en verslagen april mei Fractievoorzittersoverleg intern overleg 20-mei Masterclass: Onderzoek en Statistiek raadsacademie 27-mei Fractievoorzittersoverleg intern overleg 27-mei Vaststellen Verordening op de Rekenkamercommissie 2014 en benoeming leden rekenkamercommissie 10-jun Benoeming interne leden rekenkamercommissie 10-jun Benoemingen collegeleden in gemeenschappelijke regelingen Afvalverwijdering Utrecht en het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 10-jun Vaststellen enlijsten en verslagen mei jun Fractievoorzittersoverleg intern overleg 01-jul Werkwijze De Raad peiling 08-jul Benoeming buitengewoon fractielid GroenLinks 15-jul Vaststellen enlijsten en verslagen juni jul Wijzigingsverordening Reglement van orde van de raad 02-sep Fractievoorzittersoverleg intern overleg 09-sep Vaststellen enlijsten en verslagen juli sep Fractievoorzittersoverleg intern overleg 30-sep Fractievoorzittersoverleg intern overleg 11

14 30-sep Maatschappelijke ontwikkelingen en ambtelijke organisatie informatie 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Bestuur en dienstverlening rondetafelgesprek / voorbereidend 28-okt Rekenkamercommissie: groepsgesprek raadsleden rekenkameronderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid ITinvesteringen rondetafelgesprek 28-okt Vaststellen enlijsten en verslagen september nov Benoeming buitengewoon fractielid SP 11-nov Motie GroenLinks, ChristenUnie, VVD: Steun geven aan het regionale Manifest Verbonden Partijen 25-nov Deregulering informatie 25-nov Vaststellen enlijsten en verslagen oktober dec Samenwerken met de stad raadsacademie 02-dec Verbonden partijen raadsacademie 09-dec Spullenmannen: De Energieke Samenleving het plein Programma 2 Veiligheid en Handhaving 21-jan Projecten Veiligheidsregio Utrecht informatie 11-feb Jaarplan 2014 Integraal Veiligheidsplan peiling 25-feb Motie VVD en CDA: Amersfoort weg uit top inbraakgemeenten 25-feb Uitvoeringsprogramma handhaving peiling 04-mrt Wijziging van artikel 2:9 APV over straatartiesten 13-mei Majeure projecten en financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) informatie 27-mei Majeure projecten en financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voorbereiding 10-jun Majeure projecten en financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 10-jun Preventie- en handhavingsplan alcohol voorbereiding 24-jun Preventie- en handhavingsplan alcohol 30-sep Beleidsevaluatie sociale Veiligheid (deel I) en voorbereiding Integraal Veiligheidsprogramma rondetafelgesprek 07-okt Motie GroenLinks, ChristenUnie: Opvang asielzoekers 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Veiligheid en handhaving rondetafelgesprek / voorbereidend 11-nov Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 25-nov Motie CDA: Beloon vuurwerkrapen Programma 3 Stedelijk beheer en milieu 14-jan Motie BPA en VVD: Het Honden-losloop-gebied aan de Westkant van de Heiligenbergerbeek opnieuw terug 12

15 14-jan 14-jan Motie BPA: Het Honden-losloop-gebied aan de Westkant van de Heiligenbergerbeek opnieuw terug Nieuwe inzamelstructuur afval en grondstoffen gemeente Amersfoort voorbereiding 28-jan Stadslandbouw in Amersfoort peiling 28-jan Toekomstagenda Milieu voorbereiding 11-feb Burgerinitiatief Stationsplein Rookvrij voorbereiding 25-feb Nota Grondbeleid 2014 voorbereiding 25-feb Toekomstagenda Milieu feb VVD: Randvoorwaarden aan uitwerkingstraject afvalinzamelstructuur voorbereiding 04-mrt Motie VVD, PvdA, CDA, BPA, Groep Koet, Lijst Özcan, Lijst Adli en Groep Van Vliet: Invulling kaders nieuw systeem inzameling afval 04-mrt Nota Grondbeleid mei Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2e half jaar 2014 en 2015 RUD Utrecht 17-jun Kadergesprek: Groen, milieu, leefbaarheid en veiligheid rondetafelgesprek 15-jul Van afval naar grondstof peiling 09-sep Motie VVD, CDA, Amersfoort2014 OPA Afval na-scheiden 09-sep Natuur in Amersfoort Groene stad : hoe doe je dat? raadsacademie 07-okt 14-okt 28-okt Motie D66, GroenLinks, SP, PvdA, VVD: Taxussnoeisel inzamelen tegen kanker Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Stedelijk beheer en milieu De Energy Challenges - techniek en gedrag komen samen, jongeren maken het verschil! rondetafelgesprek / voorbereidend het plein 25-nov Aanpassing welstandsnota (deel I) rondetafelgesprek 02-dec Milieu: luchtkwaliteit in Amersfoort raadsacademie 09-dec Ontwikkeling groenvisie voorbereiding Programma 4 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling 14-jan 14-jan Motie M-7.5 (17 december 2013) SP: Worden sociale maatregelen college betaald door mensen met bijstand? Rekenkamerrapport 'Rekenkameronderzoek uitvoering Wmo individuele voorzieningen Amersfoort' 21-jan Maatschappelijke opvang (daklozen) informatie 28-jan Motie SP en PvdA: Behoud van de Vijverzaal 04-feb Welzijn als basiszorg rondetafelgesprek 11-feb Principekeuzes Wet maatschappelijke ondersteuning peiling 13

16 11-feb SP: Uithuisplaatsing bewoners Zon en Schild en opheffing leerwerkbedrijf peiling 25-feb Stichting Sociaal Fonds Amersfoort rondetafelgesprek 04-mrt CU en GL: Mantelzorg peiling 04-mrt Gewijzigde begroting GGD regio Utrecht 04-mrt Motie PvdA: Schiet niet ontvangen toeslagen voor! 08-apr Masterclass: Sociaal Domein raadsacademie 22-apr Aanpak versterking maatschappelijke opvang peiling 06-mei Expeditie: Sociaal wijkteam informatie 13-mei CDA: Maatschappelijke stage peiling 13-mei Motie SP, CDA, CU, OPA: Overbruggingsperiode Sociaal Fonds 20-mei Masterclass: Sociaal Domein: Jeugdzorg raadsacademie 03-jun Fietstocht: Welstand in theorie en praktijk raadsacademie 10-jun Herinrichting hulp bij het huishouden per 2015 rondetafelgesprek 10-jun Ontwerpbegroting 2015 GGD regio Utrecht 17-jun Kadergesprek: Sociaal domein, incl. zorg, welzijn en wijken rondetafelgesprek 24-jun Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015 voorbereiding 24-jun Inrichting wijkteams sociaal domein 2015 voorbereiding 01-jul Beleidsevaluatie wijkontwikkeling (deel I) rondetafelgesprek 08-jul Herinrichting hulp bij het huishouden (HH) per jul Beleidskader sociaal domein: De Amersfoorter in het sociaal domein rondetafelgesprek 15-jul D66 en ChristenUnie: Huisvesting van gescheiden ouders rondetafelgesprek 15-jul Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015, aangepaste versie 15-jul Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein 15-jul Motie CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Amersfoort 2014, OPA, BPA, PvdA: Voortzetting Buurtnatuurtuin en Weggeefwinkel 02-sep Jaarrekening 2013 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort voorbereiding 23-sep Leef3.nu, een activiteit van Beweging 3.0 het plein 30-sep Monitor minimabeleid en Wmo-beleid rondetafelgesprek 07-okt Beleidskader sociaal domein voorbereiding 07-okt Motie ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA: Aanvragen extra geld huishoudelijke hulp 07-okt Motie D66, ChristenUnie, GroenLinks, Amersfoort2014: Stresstest 14

17 Jeugdzorg 07-okt Stand van zaken transitie jeugdzorg informatie 14-okt Beleidskader sociaal domein (voortgezette behandeling) voorbereiding 14-okt 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Sociaal Domein Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning Amersfoort 2015 en Jeugdhulp Amersfoort 2015 rondetafelgesprek / voorbereidend voorbereiding 28-okt Meerjarig beleidskader sociaal domein okt Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning Amersfoort 2015 en Jeugdhulp Amersfoort nov Amendementen en s rond regelingen voor minima voorbereiding 11-nov 11-nov Nadere regels Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2015, en compensatie zorgkosten Verordening Maatregelen Participatiewet, IOWA en IOAZ en Verordening Tegenprestatie 2015 peiling voorbereiding 25-nov Begrotingswijziging GGD Regio Utrecht 25-nov Verordening Maatregelen Participatiewet, IOWA en IOAZ en Verordening Tegenprestatie dec Peiling nadere regels Opvang en Beschermd wonen peiling 16-dec GroenLinks en D66: Monitor Sociaal domein peiling Programma 5 Onderwijs 07-jan Passend onderwijs rondetafelgesprek 25-feb Motie PvdA, D66, VVD: Verruimen openingstijden Openbare Bibliotheek tijdens tentamenweken 17-jun Kadergesprek: Onderwijs en jongeren rondetafelgesprek 09-sep Benoeming lid Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Amersfoort e.o. 16-sep Begroting onderwijs informatie 30-sep Integraal huisvestingsplan onderwijs informatie 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Onderwijs rondetafelgesprek / voorbereidend 18-nov Bezuinigingen programma Onderwijs 2016 rondetafelgesprek Programma 6 Sport 28-jan 04-mrt GL en BPA: Sportaccommodatiebeleid - criteria voor het treffen van maatregelen Uitgangspunten en randvoorwaarden actualisatie subsidieregelingen sport peiling peiling 17-jun Kadergesprek: Sport rondetafelgesprek 15-jul Motie CDA: Lelijke Sportkooi (of Dure Sportkooi, Veel onderhoud 15

18 vergende Sportkooi, Veel weerstand te wachten sportkooi, Veel overlast Sportkooi) 02-sep Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties voorbereiding 23-sep Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Sport rondetafelgesprek / voorbereidend 11-nov Criteria incidentele investeringen in sportvoorzieningen voorbereiding 25-nov Criteria incidentele investeringen in sportvoorzieningen 09-dec Marathon Amersfoort het plein Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling 14-jan Aanbieden haalbaarheidsonderzoek Natuurtuin en Weggeefwinkel het plein 14-jan Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan De Ganskuijl e.o. 11-feb Grondexploitatie Vathorst peiling 11-feb Kapitaalstorting in Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voorbereiding 25-feb Eemhuis: Oprichten en deelnemen gebruikers-coöperatie Eemhuis peiling 25-feb Eemhuis: RIB 'Stand van zaken Eemhuis/Eemplein' informatie 25-feb Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Koedijkerweg 53-55" 25-feb 25-feb 25-feb Motie CU: Wisseling groengebieden in De Koppel om buurttuin te behouden Motie SP: Duurzaam verblijf weggeefwinkel en natuurtuin op Keerkring 118 Rekenkamerrapport 'Rekenkameronderzoek governance en verbonden partijen Amersfoort' 25-feb Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan De Ganskuijl e.o. 25-feb 04-mrt 04-mrt Vathorst: additionele kapitaalstorting in Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Motie GroenLinks, ChristenUnie: Besluit tot vaststelling beheer- en prestatieovereenkomst Weggeefwinkel Buurtnatuurtuin Motie GroenLinks, SP, ChristenUnie, Groep Koet: Groencompensatie Kersenbaan 04-mrt Motie PvdA en VVD: Mooie bomen voor de Kersenbaan 04-mrt Tijdelijke lidmaatschap Gebiedscoöperatie O-gen peiling 08-apr Startnotitie bestemmingsplan Ierse Pond 08-apr Startnotitie Bestemmingsplan Keerkring 5 voorbereiding 22-apr Bekrachtigen geheimhouding bijlage budget reconstructie Hogeweg Binnen 22-apr Ontheffing parkeereis voor huisartsenpraktijk Cartesiusweg

19 22-apr Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor bouw woningen aan de Stovestraat en de Valkestraat 22-apr Reconstructie Hogeweg Binnen voorbereiding 22-apr Startnotitie Bestemmingsplan Keerkring 5 (voortgezette behandeling) voorbereiding 06-mei Masterclass: Raad in Ruimtelijke Ordenings- procedures en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht informatie 13-mei Krediet reconstructie Hogeweg Binnen 27-mei Kredietvoorstel realisatie opvangvoorziening Smallepad voorbereiding 27-mei Kredietvoorstel realisatie opvangvoorziening Smallepad 27-mei Ontwerpverklaring van geen bedenkingen daklozenopvang Smallepad 4 03-jun Fietstocht: Amersfoort Vernieuwt raadsacademie 03-jun OPA: Stand van zaken invulling gebouw Smallepad 3 (voorheen kunsthal KAdE) rondetafelgesprek 03-jun Rondleiding Smallepad 3 (voorheen kunsthal KAdE) informatie 10-jun 17-jun Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan Aansluiting Hertekop Kadergesprek: Wonen (incl. huurbeleid) ruimtelijke ontwikkeling (incl. Amersfoort Vernieuwt) informatie rondetafelgesprek 24-jun Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening voorbereiding 24-jun Startnotitie bestemmingsplan Schothorst-Zielhorst 01-jul GroenLinks: Vergroening bouwleges rondetafelgesprek 01-jul Nieuwe Stad raadsacademie 01-jul Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan Groot Weede noord voorbereiding 08-jul Bestemmingsplan Hoogland 08-jul 08-jul Ontwerpverklaring van geen bedenkingen garageboxen Leliestraat/Tulpstraat Stap 3 Besluit krachtens de Interimwet voor woonboten aan de Havenweg 08-jul Startnotitie bestemmingsplan Nieuwland 15-jul Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening 09-sep Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kop van het Gildenkwartier 09-sep Ontheffing parkeereis bouw appartementen Verzetsplein 09-sep Ontheffing parkeereis voor horeca-a (daghoreca) Kamp 3 09-sep Ontheffing parkeereis voor horeca-a Bloemendalsestraat

20 09-sep Ontheffing parkeereis voor horeca-a Kortegracht 6 09-sep Ontheffing parkeereis voor tijdelijke unit (4 lokalen) op Dorresteinseweg 7 09-sep Ontheffing parkeren op Eigen Terrein Van Randwijcklaan sep Presentatie uitkomst aanbestedingsprocedure en winnend ontwerp Sportcomplex Hogekwartier informatie 23-sep Inpassingsplan Grebbelinielandschap 23-sep Vaststelling bestemmingsplan Stationsstraat okt 07-okt Bekrachtigen geheimhouding van de geheime versie van de Raadsinformatiebrief "Gemeentebrede risico-rapportage " Motie D66, Amersfoort2014, CDA, OPA, PvdA, SP, GroenLinks: Wijziging bestemmingsplan Groot Weede 07-okt Ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Ontdekking 5 07-okt Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Schothorsterlaan 94 voorbereiding 07-okt Vaststelling bestemmingsplan Aansluiting Hertekop 07-okt Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van tien woningen aan de Stovestraat en de Valkestraat 14-okt Bestemmingsplan Euterpeplein 1 voorbereiding 14-okt Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting : Ruimtelijke ontwikkeling rondetafelgesprek / voorbereidend 28-okt Beheer gemeentelijk vastgoed informatie 28-okt Bouwverordening Amersfoort okt Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woon- werkzone Bloeidaal 25-nov Ontwerponttrekkings voor een gedeelte van de Hoefseweg aan het openbaar verkeer 25-nov Ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Horsten 02-dec Gemeentelijke medewerking aan definitieve huisvesting gymnastiek- en turnvereniging GymXL voorbereiding 02-dec GroenLinks: Verkoop Kortenaerstraat 10 (voormalige prof. Groenschool) peiling 09-dec Bestemmingsplan bedrijventerreinen e.o. en snelwegen 09-dec 16-dec Gemeentelijke medewerking aan definitieve huisvesting gymnastiek- en turnvereniging GymXL GroenLinks: Verkoop Kortenaerstraat 10 (voormalige prof. Groenschool) (voortgezette bijeenkomst) peiling Programma 8 Mobiliteit 14-jan Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto's voorbereiding 14-jan Motie SP: Kosten Kersenbaan 18

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014 Termijnagenda De Raad Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie week 8 donderdag 20 februari 2014

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00 De Raad 24-11-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:30 20:00 20:15 Raadsacademie: Circulair inkopen van ambitie naar praktijk in Amersfoort vrz: Smulders pfh: Buijtelaar/Kemmerling

Nadere informatie

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 Herdenking Ramón Smits Alvarez 19:45 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Vervallen onderwerpen Het Plein (vervallen) 20:00 20:30 21:00

Nadere informatie

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 26-02-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Voortgezette bijeenkomst Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht vrz: Barske pfh: Bolsius

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad De raadsvergadering is donderdag 10 juli 2014 geschorst,vanavond 14 juli gaat het verder om 19.30 uur. Aan de orde zijn dan nog de volgende agendapunten 1. Opening, berichten van verhindering

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-01-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:45 20:00 20:30 Planning permanente beleidsevaluatie vrz: Pongers pfh: Buijtelaar secr: Pen *VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarverslag 2012 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4284571 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bestuurlijke realisatie... 2 2.1 Behandelde onderwerpen... 2 2.2 Moties en amendementen...

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 11-10-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Presentatie Begroting 2012 20:00 20:30 Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Sporten

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-09-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Samen bouwen aan Evenementen II - Nota Evenementenbeleid 2015 vrz: Van Hamersveld secr: Van Kan SP: Het oudste fabrieksgebouw

Nadere informatie

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Voortgezette behandeling Huisvestingsverordening en Woonvisie Voorbereiding besluit Trots: "Let

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer H. (Henk) Veldhuizen, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00

De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00 De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 19:00 Raadsdebatten: Onderwerp: Korte toelichting college op hun reactie op amendementen en moties (deze reactie wordt donderdag verspreid) Eventueel

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return

Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie: week 41 donderdag 08 oktober 2015 Auteur: raadsgriffie

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return

Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return Termijnagenda De Raad Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie: week 39 donderdag 24 september 2015

Nadere informatie

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54 DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Aan de gemeenteraad van Amersfoort Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

Jaargang 3, week Onderstaande informatie is beschikbaar in de raadskamer, tenzij anders wordt vermeld.

Jaargang 3, week Onderstaande informatie is beschikbaar in de raadskamer, tenzij anders wordt vermeld. GRIFFIEBERICHT argang 3, week 1-2010 Info voor de gemeenteraad Onderstaande informatie is beschikbaar in de raadskamer, tenzij anders wordt vermeld. Activiteiten voor de tweede week in 2010 (vergaderingen,

Nadere informatie

BURGERJAARVERSLAG 2014

BURGERJAARVERSLAG 2014 BURGERJAARVERSLAG 2014 Inhoud... 1 Voorwoord... 3 Inwoners... 4 Onderzoek onder inwoners... 4 Contact met de gemeente... 5 Sociale media... 5 Burgernet... 5 Officiële publicaties... 6 Klachten... 6 Bezwaren...

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad Aanvang: 19:00. Tijd. Raadzaal 1.02 HB 19: Toelichting informateur Marcel Fränzel

OVERZICHT. De Raad Aanvang: 19:00. Tijd. Raadzaal 1.02 HB 19: Toelichting informateur Marcel Fränzel OVERZICHT De Raad 03-04-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 01. Toelichting informateur Marcel Fränzel 02. Aanbieden advies aan burgemeester 03. Gelegenheid voor raadsleden en pers om vragen

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter Mevr. drs. J.W.E. Spies Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst De heer H. Van Rhee De heer F. Živković-Laurenta Wnd.

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus)

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus) Leiden, 23 augustus 2005 Aan de leden, Namens de voorzitter van de raadscommissie Sociale frastructuur nodig ik u uit voor een vergadering op Donderdag 1 september a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal stadhuis.

Nadere informatie

GR dec. Collegebrief m.b.t. Nota Grondprijsbeleid 2010 W.W.M. Wagenmans 1. V.k.a.

GR dec. Collegebrief m.b.t. Nota Grondprijsbeleid 2010 W.W.M. Wagenmans 1. V.k.a. Categorie A1 : Voorstellen aan de gemeenteraad 2010-001 6 jan. Raadsvoorstel m.b.t. de afhandeling van de klacht van de rekenkamercommissie (wordt behandeld in de raadsvergadering van 26 januari 2010)

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief:, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Beleid: Afdeling Beleid

Nadere informatie

Informatieproces Beoogde coalitie

Informatieproces Beoogde coalitie Gemeenteraad Amersfoort Aan de heer L.L.M. Bolsius, voorzitter Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT Utrecht, 3 april 2014 Onderwerp: advies informateur Geachte heer Bolsius, In uw opdrachtbrief van 24 maart

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens Agenda Gemeenteraad Deze vergadering wordt live uitgezonden via internet. Ga voor deze of andere uitzendingen naar onze streamingsite. De meeste voorstellen zijn aan de orde geweest in een van de commissies.

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 19:00

De Ronde Aanvang: 19:00 De Ronde 01-02-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Amersfoort Vernieuwt 2011-2014: "om de kaart bijeenkomst" Besloten Podiumbeleid en risicomanagement exploitatie

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010

Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010 Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010 De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 12 januari 2010 in

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen geen agendapunten voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen geen agendapunten voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 26-01-2017 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-22:35 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. 2 Inspraak

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbarevergadering van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, op donderdag 6 oktober 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van hetcultuurhuis

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief: Raadsvergadering, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Beleid:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december 2013

Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeenteraad 19 december 2013 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen A stukken Nr. 1 Opening en vaststelling agenda 2 Vragenhalfuur 3a RA13.0104

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

draadswijzer week 03 Zwolle

draadswijzer week 03 Zwolle draadswijzer week 03 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 25 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied,

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Samenleving Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer P.C. (Peter) van der Zee, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD Aanwezig: ) E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter), H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: G.J.A.M. Nijpels Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005823 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00

De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00 De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Evenemententerrein Peiling Initiatiefvoorstel Trots: Verbod in APV op overlastgevend gebruik softdrugs

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 8

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 8 Agenda Raadsvergadering Opvang vluchtelingen, Natuurcentrum, Jeugdtheaterhuis en Mollenburg centraal tijdens raadsvergadering De agenda van de raadsvergadering van donderdagavond 24 september was stevig

Nadere informatie

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: G. Kraaijkamp Tel nr: 0620094919 Nummer: 15A.00234 Datum: 2 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Coevorden Jaarverslag 2007 Gemeente Coevorden Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T (0524) 598 598 E rekenkamer@coevorden.nl I www.coevorden.nl/rekenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Wilma van de Werken, loco Carel van Gelder Jan Burger Algemeen Onderwerp

Nadere informatie