Jaarverslaggeving 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslaggeving 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslaggeving 2012 Toonaangevend in belastingen Datum 13 maart 2013 Versie agendapunt 5 jaarverslag 2012 inclusief jaarrekening versie def.doc - 1 -

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Kerngegevens Leeswijzer Hoofdstuk Programma 1 Heffing en inning van belastingen Hoofdstuk De paragrafen Paragraaf 1 Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar Paragraaf 3 Incidentele baten en lasten Paragraaf 5 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen Paragraaf 6 Waterschapsbelastingen Paragraaf 7 Weerstandsvermogen Paragraaf 8 Financiering Paragraaf 9 Verbonden partijen Paragraaf 10 Bedrijfsvoering Paragraaf 11 EMU saldo Paragraaf 12 Topinkomens Hoofdstuk 3 - Belastingopbrengsten Hoofdstuk 4 - Jaarrekening De balans Algemeen Toelichting op de activa Toelichting op de passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen De exploitatierekening De exploitatierekening in het kort De exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoorten De exploitatierekening naar kostendragers Exploitatierekening naar programma s Hoofdstuk 5 Besluit tot vaststelling van de jaarrekening Hoofdstuk 6 Controleverklaring Bijlagen A INK prestatie-indicatoren B Prestatie-indicatoren en operationele afspraken deelnemers C Staat van activa D Staat van personeelslasten

3 Voorwoord Hierbij treft u de jaarverslaggeving (inclusief jaarrekening) 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) aan. Hierin legt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van GBLT verantwoording af over het in 2012 gevoerde beleid, de kosten van dat beleid en de door GBLT bereikte resultaten. De jaarrekening 2012 sluit af met een resultaat voor resultaatbestemming van positief. Van dit resultaat zal een bedrag van worden bestemd voor het in het verslagjaar gestarte project GBLT NeXt dat in 2013 zal worden voltooid. Het feitelijk resultaat dat met de deelnemers zal worden verrekend komt daardoor uit op een bedrag van Door dit resultaat, na bestemming, daalt de bijdrage van de deelnemers naar een bedrag van Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten dan begroot. Een analyse van de lasten en baten is in hoofdstuk opgenomen. Het jaar 2012 was een bijzonder turbulent jaar. De effecten van het per 1 januari 2012 staken van de meeliftactiviteiten met waterleidingbedrijf Vitens en het volgen van de basisregistratie GBA, hebben zoveel telefonische en schriftelijke klantreacties opgeleverd dat daarvan gedurende het gehele verslagjaar de gevolgen merkbaar zijn geweest. Door de organisatie is veel energie gestoken in het leren van de (onverwachte) omvang van de effecten en het hierop anticiperen voor het nieuwe belastingjaar Daarnaast hebben een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden die passen binnen de ontwikkeling van de GBLT organisatie In 2012 werd het nieuwe belastingsysteem Key2GH, nodig voor de toekomstige samenwerking met gemeenten met enige vertraging geïmplementeerd. De aanslagoplegging, de inning en de dwanginvordering kan per 1 januari 2013 met de nieuwe applicatie plaatsvinden. De voorbereidingen voor de integratie van de belastingafdelingen van de gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden, die in 2011 werden gestart, zijn 2012 afgerond, zodat GBLT per 1 januari 2013 klaar is om de belastingheffing, de inning en het uitvoeren van de WOZ voor deze gemeenten uit te voeren. Verder zijn voor de doorontwikkeling van de interne organisatie van het primair proces, via het project GBLT NeXt de eerste stappen richting herinrichting gezet. De herstructurering van afdelingen, is in gang gezet. Het selecteren en benoemen van afdelingsmanagers en coördinatoren en de administratieve plaatsing van medewerkers heeft conform de planning plaatsgehad. Al met al kan teruggekeken worden op jaar dat wederom in financiële zin met een positief operationeel resultaat kan worden afgesloten, wat voornamelijk werd veroorzaakt door niet uitgevoerde projecten, het nog niet uitvoeren van opleidingen in het traject lean en het slechts deelsgebruiken van de post onvoorzien

4 Kijkend naar de resultaten over de jaren is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemers in GBLT in absolute zin met 13 % gedaald. Rekeninghoudend met de indexering over deze periode is deze daling 20%. Zwolle, 13 maart 2013 Namens het dagelijks bestuur, De directeur, De voorzitter, B.S.C. Groeneveld T.J. Boersma - 4 -

5 Kerngegevens Deelnemende waterschappen Provincies Grootte van het verzorgingsgebied Groot Salland Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Vallei en Eem Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Drenthe Flevoland Gelderland Overijssel Utrecht 1,175 mln. hectare Aantal gemeenten in het verzorgingsgebied 93 Aantal inwoners in het verzorgingsgebied Aantal verzonden aanslagbiljetten Aantal aanslagregels 3,8 mln. 2,6 mln. 5,2 mln. Aantal verzonden aanmaningen Aantal verzonden dwangbevelen Totaal opgelegd aanslagbedrag (belastingjaar 2012) 463 mln

6 Leeswijzer De jaarverslaggeving bestaat uit een zestal hoofdstukken. De hoofdstukken 1 tot en met 3 bevatten het jaarverslag. Het jaarverslag geeft een toelichting op de voortgang van de plannen die in de begroting werden gepresenteerd. Het jaarverslag wordt opgebouwd rondom een aantal (verplichte) paragrafen. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de ten behoeve van de deelnemers gegenereerde belastingopbrengsten Hoofdstuk 4 handelt over de jaarrekening De jaarrekening behandelt de financiële verantwoording van het in 2012 door GBLT gevoerde beleid. In hoofdstuk 5 is het vaststellingsbesluit opgenomen. Hierin is de datum van behandeling/vaststelling van de jaarverslaggeving 2012 door het algemeen bestuur van GBLT opgenomen. In het laatste hoofdstuk is de controleverklaring van de accountant opgenomen met daarin het oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de financiële positie per 31 december 2012 en de baten en lasten over Daarnaast geeft de accountant een goedkeurende verklaring ten aanzien van de financiële rechtmatigheid

7 Hoofdstuk 1 - Programma Programma 1 Heffing en inning van belastingen GBLT kent één programma, de heffing en inning van belastingen voor de deelnemende waterschappen. Op hoofdlijnen kent het programma de volgende activiteiten. Heffing, inclusief het gegevensbeheer Inning Heffing, inclusief het gegevensbeheer Deze activiteit heeft betrekking op het verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de belastingheffing en inning voor alle deelnemers in het GBLT. De volgende werkzaamheden worden daarvoor uitgevoerd: verwerken van gegevens uit de administratie van het Kadaster verwerken van gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) verwerken van mutatieleveringen uit andere bronnen verwerken van waardeleveringen in het kader van de WOZ van gemeenten Inning Deze activiteit heeft betrekking op alle werkzaamheden in het kader van de inning en de (dwang)invordering van belastinggelden. Tot dit procesonderdeel behoort het incasseren van de aanslagen, het voeren van een volledige en accurate administratie en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de dwanginvordering. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: het bewaken van de debiteurenadministratie, het behandelen van verzoeken om kwijtschelding van belastingen, het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen wanneer aanslagen onbetaald blijven, het treffen van andere invorderingsmaatregelen, het beoordelen van oninbaarheid van aanslagen

8 Hoofdstuk 2 De paragrafen Naast het programma heffing en invordering van belastingen en de jaarrekening bestaat het jaarverslag uit een aantal paragrafen. Via de paragrafen kan het algemeen bestuur in de begroting uitgangspunten vaststellen ten aanzien van beheersmatige aspecten. Het gaat daarbij dan vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van het programma. Doel van de paragrafen in de jaarverslaggeving is het bestuur een instrument te geven om de beleidskaders die in de begroting werden vastgesteld te kunnen controleren. Thema s van de paragrafen: De volgende paragrafen moeten volgens artikel 4.11 van het Waterschapsbesluit verplicht in de begroting, dan wel in de jaarverslaggeving te worden opgenomen, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. 1. Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar 2. Uitgangspunten en normen 3. Incidentele baten en lasten 4. Kostentoerekening 5. Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen 6. Waterschapsbelastingen 7. Weerstandsvermogen 8. Financiering 9. Verbonden partijen 10. Bedrijfsvoering 11. EMU saldo 12. Topinkomens De paragrafen 2 en 4 zijn bij het opstellen bij de jaarverslaggeving niet aan de orde en worden dus niet opgenomen in het verslag

9 Paragraaf 1 Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar Het gaat in deze paragraaf om internationale en nationale ontwikkelingen, beleidsvoornemens en actualiteiten die zich sinds het vaststellen van de begroting 2012 hebben voorgedaan. Daarnaast kunnen afwijkingen van de uitgangspunten en grondslagen zoals deze voor de begroting 2012 werden gehanteerd worden toegelicht. In 2012 is de wijziging voorbereid van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus -Tricijn. De gemeenschappelijke regeling is formeel per 1 januari 2013 gewijzigd in verband met de toetreding van de gemeenten Dronten, Leusden en Nijkerk. Het jaar 2012 is dus het laatste begrotings- en boekjaar met louter waterschappen als deelnemer. Paragraaf 3 Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. Deze baten en of lasten moeten een bedrag van te boven gaan. Het overzicht kan de gebruiker(s) van het jaarverslag behulpzaam zijn bij het bepalen hoe het formele financiële evenwicht zich verhoudt tot het materiële evenwicht. Programma 1 V/N Baten Lasten Totaal 1.2 Interne rentelasten N ( ) 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders N ( ) 2.4 Overige personeelslasten N ( ) 2.5 Personeel van derden V Onvoorzien N ( ) 4.1 Bijdragen van overigen N ( ) Totaal programmarekening Totaal incidenteel ( ) ( ) ( ) Regulier resultaat programmarekening Wanneer er geen sprake was geweest van incidentele voor- en nadelen was het resultaat weliswaar positief, maar lager uitgevallen dan het huidig exploitatieresultaat. Paragraaf 5 voorzieningen Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en De voorzieningen zijn ten opzichte van de balanswaarde per 31 december 2011 gedaald met een bedrag van ruim De oorzaak hiervan is gelegen in de betaling van de wachtgeldverplichting aan een vertrokken medewerker die per juni 2013 eindigt. Paragraaf 6 Waterschapsbelastingen Onder deze post wordt de door GBLT gerealiseerde opbrengst aan in rekening gebrachte invorderkosten verantwoord. Het invorderbeleid is er op gericht de betalingsmoraal van belastingplichtigen daar waar nodig te verbeteren. Vanwege de productiestop die verband hield met de implementatie van de nieuwe belastingapplicatie, is het in de tweede helft van 2012 vrijwel onmogelijk gebleken daadwerkelijk invorderacties, zoals het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen, uit te voeren. Deze situatie heeft een forse impact op de gerealiseerde opbrengsten invorderkosten. Door het stilvallen van de productie van aanmaningen en dwangbevelen is er een fors nadelig saldo ontstaan - 9 -

10 op de invorderopbrengsten. Per 2013 wordt GBLT voortgezet wordt met andere deelnemers en daarom is het de wens om de invorderopbrengsten die betrekking hebben op het heffingsjaar 2012 aan het begrotingsjaar 2012 toe te rekenen. Daarmee worden de te verwachten realisaties aan de juiste deelnemers toegerekend. Er zal budgetoverheveling plaats vinden voor de invorderopbrengsten en de daaraan gerelateerde kosten. Het opnemen van deze budgetoverheveling is gebaseerd op het juridische recht dat is opgebouwd op basis van de gerealiseerde invorderdocumenten. Deze rechten ontstaan in het kalenderjaar 2012, en kunnen door de achterstand van productie werkzaamheden niet gerealiseerd worden. Het financiële effect van de overheveling van de invorderopbrengsten ad is volledig opgenomen in de in de exploitatierekening vermelde waterschapsbelastingen ad De met de opbrengst gemoeide kosten ad zijn eveneens ten laste van de exploitatie gebracht. Het gaat hierbij voornamelijk om kosten met betrekking tot het uitbesteden van invorderwerkzaamheden en porti, vracht- en drukkosten. Paragraaf 7 Weerstandsvermogen GBLT kent geen reserves en slechts een beperkte voorziening. De organisatie heeft daarom vrijwel geen weerstandsvermogen, omdat de gevormde voorziening een afdekking is van een reëel in te schatten last. De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zijn op basis van gemaakte afspraken volledig aansprakelijk voor niet afgedekte risico s. In de risicoparagraaf wordt ingegaan op mogelijke risico s. Paragraaf 8 Financiering GBLT is een gemeenschappelijke regeling van een 8-tal waterschappen. De organisatie voegt zich naar de diverse financiële bepalingen zoals deze zijn neergelegd in onder meer het Waterschapsbesluit en de regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (samen ook wel BBVW genoemd). Bij het aantrekken van vreemd vermogen houdt GBLT zich aan de financieringsvoorschriften zoals die zijn vastgesteld in de wet financiering decentrale overheden (wet Fido). De wet Fido heeft als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden. Daarvoor staan twee instrumenten ter beschikking: de kasgeldlimiet ten behoeve van de beperking van het renterisico in geval van financiering met kort geld (< 1 jaar); de renterisiconorm ten behoeve van de beperking van het renterisico in geval van financiering met lang geld (> 1 jaar). Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de grens aan tot welk bedrag lagere overheden hun activiteiten met kort geld mogen financieren. Voor gemeenschappelijke regelingen is de limiet bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Voor GBLT betekent dit, dat in 2012 de kasgeldlimiet (8,2% van mln.) bedraagt. GBLT had de juridische mogelijkheid dit bedrag te lenen in een zogenaamde kortgeld constructie. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Renterisiconorm Uitgangspunt voor het invoeren van de renterisiconorm is het streven naar een spreiding van de looptijden van langlopende leningen met als doel een beperking van renterisico s. Het bedrag aan aflossingen en het leningbedrag, dat in aanmerking komt voor renteherziening mag in het betreffende jaar de renterisiconorm niet overschrijden. Voor gemeenschappelijke regelingen is de renterisiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar met een minimum van Voor 2012 betekent dit dat de renterisiconorm voor GBLT bedraagt. In 2007 heeft rechtsvoorganger Lococensus, om de vaste activa te financieren, een bedrag geleend van 2 mln. De lening is aflossingsvrij en kent een rentepercentage van 4,

11 Aangezien het GBLT geen andere leningen heeft, die in 2012 in aanmerking kwamen voor renteherziening, wordt voldaan aan de renterisiconorm. Liquiditeitspositie Met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling is overeengekomen dat voorafgaand aan ieder kalenderkwartaal, 25% van het begrote jaaraandeel van de jaarkosten wordt gestort. Dit is noodzakelijk om de externe kosten die aan het GBLT in rekening worden gebracht, tijdig te kunnen voldoen. Risicobeheer Het GBLT trekt alleen geld aan voor haar uitvoeringstaak. Dit betekent dat alleen geld wordt aangetrokken voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats en er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals, derivaten, opties en dergelijke. Het risicobeleid is erop gericht toekomstige risico s inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of te spreiden. Voor wat betreft de externe toetsing van renterisico s geldt dat het GBLT zal voldoen aan de wettelijke kasgeldlimiet en renterisiconorm. Wordt hiervan afgeweken dan zal dit met redenen onderbouwd worden gerapporteerd aan bestuur. Risicoparagraaf Het GBLT loopt bij het uitoefenen van zijn taken financiële risico s. Onder risico wordt hier bedoeld de kans dat een onverwachte en onzekere gebeurtenis plaatsvindt, waarbij gevolgen ontstaan waarvan de financiële omvang nog niet is vast te stellen. Hierbij valt te denken aan claims van derden, rechtsgedingen en onzekerheden in investeringen. Het doel van de risicoparagraaf is een overzicht te geven van de voorzienbare risico s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die tot een afwaardering van de activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Loon-, prijs- en rentestijgingen De CAO heeft een looptijd tot 1 januari Prijs- en rentestijgingen vertegenwoordigen een beperkt risico waarbinnen de begroting rekening wordt gehouden. Daarnaast bestaan risico s ten aanzien van de invorderopbrengsten. Dat is het geval indien de aanslagen, inclusief de vervolgingskosten, niet worden betaald. Dit risico is groter wanneer ons land zich in economisch minder goede omstandigheden bevindt, zoals ten tijde van een economische crisis. Het aantal faillissementen zal dan bijvoorbeeld stijgen, waardoor inning van de in rekening gebrachte kosten niet, dan wel vrijwel onmogelijk zal zijn. In een dergelijke situatie stijgt ook het risico voor het innen van de belastingopbrengst voor de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. GBLT beijvert zich daarom de invorderactiviteiten tijdig en effectief uit te voeren. Paragraaf 9 Verbonden partijen Het GBLT kent geen verbonden partijen zoals bedoeld in het waterschapsbesluit en het RBVW. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de organisatie in casu het GBLT een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van bestuurlijk belang is sprake als een bestuurslid of ambtenaar namens het GBLT zitting heeft in het bestuur van die verbonden partij of als namens het GBLT stemrecht wordt uitgeoefend door een bestuurslid of ambtenaar. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt

12 Voor het GBLT zijn de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling geen verbonden partij, andersom is dat wel het geval. Het GBLT neemt wel deel in het waterlaboratorium van het waterschap Groot Salland te Zwolle. Omdat formele bestuurlijke betrokkenheid ontbreekt, is dit geen verbonden partij in de zin van het waterschapsbesluit. Paragraaf 10 Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop het GBLT koers houdt en wordt geïnspireerd tot voortdurende verbetering. De bestaansredenen (missie) zijn gedefinieerd en daarop is een visie ontwikkeld die de unieke kracht van het GBLT schetst. De strategie die daarbij wordt gevolgd, is door het bestuur van het GBLT vastgesteld en met de deelnemers afgestemd. Directie en afdelingsmanagers (samen het managementteam) stemmen de interne organisatie hierop af en zijn duidelijk bij de uitvoering van de missie, de visie en de strategie betrokken. De missie, de visie en strategie zijn als volgt vastgesteld. Missie Visie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lagere overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. GBLT: Toonaangevend in Belastingen. Toonaangevend betekent voor ons: Richtinggevend, onderscheidend, origineel en wij tonen lef, trots en passie. Wij hebben een goede prijs/kwaliteitverhouding in onze primaire taken, producten en diensten; Wij zijn continu op zoek zijn naar inhoudelijke verbetering en vernieuwing van (werk-) processen; Wij zijn klantgericht; Wij optimaliseren de schaalvoordelen van de organisatie door samenwerking met andere overheden; Wij zijn een lerende organisatie waarbij medewerkers kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het kader van persoonlijke en organisatorische groei. Strategie Onze hoofddoelstellingen en strategie zijn: 1. Onze processen zijn zodanig ingericht dat wij maximaal heffen, optimaal innen en de wet WOZ uitvoeren tegen minimale kosten (Operational Excellence). 2. De contacten met de burgers zijn daarbij betrouwbaar en respectvol. 3. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met minimaal 8 gemeenten en/of met andere overheden/samenwerkingsverbanden, waarvan één gemeente. INK als sturingsinstrument De organisatie kent een platte structuur en is transparant. De sturing op de bedrijfsprocessen vindt plaats via korte communicatie lijnen. De organisatie is er één waar openheid, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen belangrijke leidende beginselen zijn, in zowel de relatie met de opdrachtgevers, de belastingbetalers, als binnen de organisatie zelf. Voor GBLT is er voor gekozen om de organisatie door middel van het INK managementmodel, als hulpmiddel bij de begrips-, oordeels- en besluitvorming, aan te sturen. In de eerste fase van het ontwikkelmodel staat kwaliteit op de werkplek centraal. Goed opgeleide medewerkers van GBLT zijn er op gericht de opgedragen taken (heffen en innen van belastingen) zo effectief en efficiënt als mogelijk uit te voeren. In de tweede fase wordt door zelfevaluatie uit te voeren (regelmatige positiebepaling) ervaren hoe de stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie en op welke onderdelen de organisatie moet veranderen, verbeteren of vernieuwen

13 In 2011 heeft de eerste INK positiebepaling voor GBLT plaatsgevonden. De volgende positiebepaling zal in 2013 plaatsvinden. Naar aanleiding van de positiebepaling in 2011 zijn plannen ontwikkeld die er op gericht zijn de organisatie te verbeteren, te versterken. Een bundeling van deze verbeterpunten komt tot uiting in het project GBLT NeXt waarvan de implementatie in het verslagjaar is gestart. Daarnaast is besloten, met in achtneming van de kwaliteitscirkel van Deming (Plan, Do, Act, Check) in het model het lean model te betrekken. De organisatie is daarbij voortdurend alert op het toevoegen van waarde voor de deelnemers. Missie en visie verder concretiseren Om de missie en visie, zoals deze zijn vastgesteld, verder te concretiseren zijn in het verslagjaar de zogenaamde succesbepalende factoren voor GBLT doorontwikkeld. Dit zijn vanuit de perspectieven bestuur/financiers, medewerkers en belastingbetaler ; de processen zijn efficiënt ingericht en worden periodiek getoetst op zorgvuldigheid en rechtmatigheid, actualiteit en verbetermogelijkheden, terwijl verantwoording tijdig plaatsvindt; er wordt gestreefd naar zo laag mogelijke kosten voor een zo hoogmogelijk rendement en wordt voortdurend gezocht naar schaalvoordelen; GBLT is voortdurend met medewerkers in gesprek over ontwikkeling en voortgang daarvan, er worden goede opleidingsmogelijkheden geboden, de werkomgeving is wordt als goed en veilig ervaren en de medewerkers zijn tevreden en loyaal; ten opzichte van de belastingbetaler is GBLT stipt, betrouwbaar en respectvol; GBLT is toonaangevend in belastingen. Met ingang van 2013 zal over deze factoren, de daarbij ontwikkelde prestatie-indicatoren en de normen die daarbij zijn gesteld worden gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarrekening. Daarnaast zal daaraan in de diverse voortgangsrapportages ten behoeve van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling aandacht worden besteed. Strategische groei De uitvoering van de integratie van gemeentelijke belastingtaken van de gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden in de belastingorganisatie van is aan het eind van 2012 afgerond. In november zijn de gemeentelijke medewerkers overgekomen waarna de organisatie zich verder heeft kunnen voorbereiden op de uitvoering van de gemeentelijke belasting- en WOZ-taken in In het voorjaar van 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle positief besloten om de onderhandelingen aan te gaan om voor de heffings- en inningstaken aan te sluiten bij GBLT. In de tweede bestuursrapportage hebben wij gemeld dat definitieve besluitvorming plaats zou vinden in het najaar van Door allerlei oorzaken heeft definitieve besluitvorming bij de gemeente Zwolle nog niet plaats kunnen vinden. Verder vinden er regelmatig gesprekken plaats met gemeenten om haalbaarheidsonderzoeken te initiëren om de strategische groei en - doelstellingen waar te maken. Uitdagend daarbij is veelal de balans tussen de financiële voordelen (die in de regel substantieel en relatief makkelijk zijn te schetsen) en de culturele, bestuurlijke en personele aspecten van samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen in een uitvoeringsgerichte organisatie. In 2012 is daarnaast onderzocht of en hoe een eventuele samenwerking met Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente tot de mogelijkheden behoort. De conclusie is dat er substantiële financiële en inhoudelijke voordelen zijn te behalen met het fuseren van beide organisaties. Bestuurlijk is er echter (nog) geen draagvlak voor een dergelijke ontwikkeling. Leiderschap Leiderschap is richting geven, inspireren en zorgen voor voortgang in de gewenste richting. Essentiële begrippen daarbij zijn bedrijfszekerheid, efficiency, toekomstgerichtheid en dienstverlening. De kracht van het management is het actief uitdragen van die missie en visie in woord en gedrag met een op samenwerking, resultaat- en klantgerichte houding. Naar zowel de opdrachtgevers als de belastingbetalers als de medewerkers zijn we proactief in het signaleren van problemen en het leveren van oplossingen. Daarbij zijn we responsief in ons gedrag en onze acties en we laten ons daar ook op aanspreken

14 Fase II van de organisatieontwikkeling: GBLT NeXt Voor de doorontwikkeling van de organisatie is het in 2011 opgestarte project GBLT NeXt in 2012 voortgezet. In de loop van het jaar is de transitie van het primaire proces van de twee oorspronkelijke organisaties Lococensus en Tricijn naar één GBLT-organisatie gestart. In het voorjaar van 2012 is hard gewerkt aan de totstandkoming van het transitieplan, onder begeleiding van de firma Rijnconsult, en op 16 mei is het plan definitief opgeleverd. Op grond hiervan heeft de directie keuzes gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, die zijn vastgelegd in het Veranderplan. In een notitie ten behoeve van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2011 werden de kosten voor dit verandertraject GBLT NeXt geschat op In 2012 is daarvoor een incidentele bijdrage van gevraagd. Bij de aanvraag van de extra bijdrage was rekening gehouden met realisatie van dit plan in In verband met (de verwerking van) het grote aantal klantreacties en de onvoorziene extra inspanningen die als gevolg van de invoering van een nieuw belastingpakket (Centric) gepleegd moesten worden is gekozen voor temporisering van de uitvoering van GBLT NeXt. De herstructurering van afdelingen, het selecteren en benoemen van afdelingshoofden en coördinatoren en de administratieve plaatsing van medewerkers hebben per 1 december 2012 wel plaatsgehad. De verwachte extra coaching, opleiding en training, opzet van de GBLT-academie, begeleiding bij het lean inrichten van processen (lean tooling) en begeleiding bij invoering van lean thinking (houding en gedrag) hebben echter in 2012 nog niet kunnen plaatsvinden. Daardoor is in 2012 slechts uitgegeven aan het project GBLT NeXt en is bovendien, in afwachting van de uitvoering van de plannen, weinig besteed aan opleidingen. Dit betekent wel dat het zwaartepunt van de verdere ontwikkeling van de organisatie en de uitvoering van het transitie- en veranderplan in 2013 en daarna zal komen te liggen. De aanvang van hierbij behorende activiteiten (zoals hierboven genoemd) zijn dan ook gepland voor Met het vaststellen van de jaarrekening wordt het bestuur verzocht de niet uitgegeven middelen opnieuw beschikbaar te stellen voor het jaar Het gaat hierbij om van de extra beschikbaar gestelde middelen en van de binnen de eigen begroting te vinden bijdrage van De hiervan niet gebruikte valt vrij in het resultaat. Totaal Dekking Uitputting Restant Overheveling Vrijval bedragen in 2013 Projectbudget GBLT NeXt fase II Extra verstrekt budget Budget te vinden binnen reguliere exploitatie Kosten waterschappen De uitdaging voor GBLT bestaat uit het realiseren van maximale opbrengsten tegen zo laag mogelijke kosten. Voor een uitgebreide verantwoording betreffende de kosten en opbrengsten wordt u verwezen naar hoofdstuk De kosten voor de deelnemers worden uitgedrukt in kosten per aanslag. Hiermee worden de kosten gekoppeld aan een productieve indicatie. Daarnaast worden de kosten in vergelijking met de belastingopbrengst uitgedrukt. Dit zijn de zogenaamde perceptiekosten. Ook hier vindt koppeling aan output plaats In de tabel op de volgende bladzijde worden de perceptiekosten per waterschap aangegeven

15 Perceptiekosten o.b.v. jaarcijfers 2012 Waterschap: Procentueel Aandeel in Netto Percentage Aantal Kosten aandeel in euro's belasting- perceptie- aanslagen per aanslag kosten GBLT opbrengst * kosten in euro's Groot Salland 10,1% ,15% ,74 Regge en Dinkel 16,3% ,97% ,84 Reest en Wieden 6,3% ,68% ,81 Rijn en IJssel 17,3% ,60% ,90 Vallei en Eem 18,0% ,30% ,04 Veluwe 14,0% ,90% ,75 Velt en Vecht 5,6% ,05% ,23 Zuiderzeeland 12,4% ,38% ,91 Totalen 100,0% ,97% ,13 * = totale netto resultaat over lopend belastingjaar (excl. nog op te leggen) en voorgaande belastingjaren opgelegd in 2012 (excl. nog op te leggen) Sectorale arbeidsvoorwaardenregeling waterschapspersoneel De oude sectorale arbeidsvoorwaardenregeling voor het waterschapspersoneel (SAW) kende een looptijd tot 1 januari Over nieuwe voorwaarden is onderhandeld tussen bonden en werkgevers. Het eindresultaat van die onderhandelingen is, kort samengevat: 1. Per 1 januari 2012 wordt het individuele keuzebudget (IKB) verhoogd met 1%; 2. Per 1 januari 2013 wordt het IKB nog een keer verhoogd met 1%; 3. Per 1 januari 2013 wordt, grotendeels door het anders aanwenden van bestaande middelen, het individuele keuzebudget (IKB) met gemiddeld 2,2% versterkt. Door deze aanwending van bestaande middelen eindigen per 1 januari 2013 de regeling tegemoetkoming ziektekosten, de lokale feestdag, de regeling betaald ouderschapsverlof en voor de uurwaarde van meer- en minderwerk wordt aangesloten bij de SAW definities. Verder zijn afspraken gemaakt die tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maken. Deze afspraken zijn gebaseerd op moderne arbeidsrelaties, met als basis resultaatgerichte afspraken tussen leidinggevende en medewerker in reguliere gesprekscycli. Het financiële effect van het eindresultaat past binnen de uitgangspunten die zijn bepaald bij het opstellen van de begroting Ziekteverzuim en verzuimbeheersing Het cijfer over het ziekteverzuim over 2012 is 5,2% en komt daarmee iets boven de gestelde norm (5 %). De overschrijding is voornamelijk veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (niet aan het werk gerelateerd). Het voorkomen van ziekteverzuim vraagt de voortdurende aandacht en begeleiding van het management. Huisvesting In de loop van het jaar is het principebesluit genomen worden dat Zwolle, de vestigingsplaats van GBLT vanaf 2015 zal zijn. Deze keuze is gebaseerd op de centrale ligging binnen het verzorgingsgebied en bereikbaarheid. Zwolle heeft een goede OV bereikbaarheid uit alle windstreken. Recent is de nieuwe Hanzelijn daar aan toegevoegd zodat ook uit de provincie Flevoland er een goede verbinding is. Nieuwe naam GBLT Het algemeen bestuur heeft in het najaar van 2012 besloten om de naam GBLT als nieuwe naam bij de burger te introduceren. In 2013 wordt, in samenspraak met de waterschappelijke en gemeentelijke deelnemers, een plan van aanpak opgesteld waarin bepaald wordt op welke wijze de nieuwe naam per wordt geïntroduceerd. Klantcontact Vanwege het stoppen met meeliften Vitens is het aantal verzonden aanmaningen en dwangbevelen hoger dan andere jaren. Dit leverde extra telefonische reacties op. Op beide locaties werden in 2012 ruim telefoontjes ontvangen tegen ruim in

16 Van dit enorme aanbod aan inkomende gesprekken kon slechts 53% worden beantwoord. Daarnaast werden ook meer schriftelijke reacties, zowel via de reguliere post als via het contactformulier op de websites ontvangen. Om de hoge aantallen telefoontjes en de extra correspondentie beter te kunnen afhandelen is (tijdelijk) extra menskracht ingehuurd, om de capaciteit en bezetting te vergroten. In 2012 zijn diverse (deel)processen die betrekking hebben op de diverse soorten klantcontacten geëvalueerd. Deze evaluaties hebben geleid tot een aantal verbeteracties. Veel verbeteringen zijn in samenhang met de uitkomsten van GBLT NeXt fase 1 uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van het project GBLT NeXt is besloten per 1 december 2013 een speciaal Klantcontactcentrum (KCC) op (en in) te richten dat zich met nagenoeg alle klantcontacten (zowel schriftelijk als mondeling) zal gaan bezighouden. De achterliggende gedachte van het inrichten van een KCC is dat vragen en verzoeken van klanten niet leiden tot verstoring van de twee andere processen Heffen en Innen. Daarnaast heeft de organisatie veel geïnvesteerd in het optimaliseren van de het digitaal loket (Mijn loket), een klantvolgsysteem, het optimaliseren en verder automatiseren van het reguliere postproces, de uitbreiding van het aantal beschikbare telefoon lijnen. Verder zijn in 2012 de voorbereidingen gestart om te komen tot een snel en flexibel in te zetten pool met mensen (flexibele schil) om de capaciteit snel te kunnen opschalen. Het samenstel van de genomen maatregelen heeft er toe geleid dat de piekcapaciteit voor telefonische klantcontacten van 2000 tot 3000 telefoontjes per dag in 2012 is gegroeid naar telefoontjes per dag in Daarnaast zorgt het in gebruik nemen van één centrale belastingapplicatie en het mede hierdoor beter afstemmen van de productie binnen beide vestigingen in combinatie met het beperkt gespreid opleggen van aanslagen dat er kleinere partijen aanslagen te gelijk worden verzonden. Dit zorgt voor een verlaging van de piekbelasting binnen het KCC. In het voorjaar van 2013 zal samen met de betrokken deelnemers (Waterschappen) nader worden onderzocht of een verder spreiding van de productie activiteiten binnen het jaar mogelijk is. Implementatie belastingapplicatie Met ingang van 2013 zal GBLT ook diensten uitvoeren voor de gemeenten Dronten, Leusden en Nijkerk. Een belangrijke voorwaarde om de samenwerking tot een succes te maken is een goed werkend belastingpakket. In het voorjaar van 2011 is de keuze, na een Europese aanbestedingsprocedure, gevallen op het door Centric aangeboden Key2GH belastingpakket. De implementatie van het pakket is vanaf augustus 2011 projectmatig opgepakt. Begin augustus 2012 is besloten de conversie van het oude belastingsysteem IBS naar Key2GH te laten plaatsvinden. Begin september zou de belastingapplicatie in gebruik genomen moeten worden maar het bleek dat het systeem toen nog niet voldeed aan de vooraf gestelde criteria. Eind september 2012 werd uiteindelijk groen licht gegeven voor een gefaseerde in productie name. In november zijn, na een mutatiestop van ruim twee weken, ook de gemeentelijke gegevens geconverteerd en in Key2GH opgenomen Basisregistraties Met betrekking tot het gebruik van de basisregistraties is het project Slim Heffen en Innen gestart. Het project heeft tot doel om vanaf 2014 alle aanslagen door middel van de basisregistraties op te leggen. Door in het proces gebruik te maken van de basisregistraties zijn voordelen te realiseren, namelijk: eenduidigheid omdat, alle overheden dezelfde gegevens gebruiken naar de belanghebbenden. uniforme werkwijze omdat, de basisregistraties leidend zijn moeten wijzigingen in gegevens door de eigenaar van de basisregistratie worden aangepast. kostenreductie door minder bezwaren, doordat de betrouwbaarheid van de gegevens wordt vergroot. Voor het project ontvangt GBLT een subsidie van bijna

17 Uitvoering van het project heeft tot de volgende resultaten geleid: Een samenhangend datamodel gebaseerd op de visie van GBLT met betrekking tot het stelsel gericht op het heffen en inningsproces; Een overzicht van de ervaringen, leermomenten en succesfactoren Verbetervoorstellen die van toepassing zijn op recreatiewoningen, kamerverhuur en bejaardentehuizen, enz. De baten die het gebruik van basisregistraties hebben opgeleverd c.q. nog gaan opleveren: - WOZ 1:1 volgen; 2011: 4000 terugmeldingen, 2012: 2000 terugmeldingen - BAG terugmeldingen heeft geresulteerd in nieuwe verblijfsobjecten waar wij belasting over kunnen heffen - Minder bezwaar en minder handmatig werk Het project is afgerond en aan de voorwaarden die werden gesteld aan het verlenen van de subsidie is voldaan. In de exploitatierekening is de subsidie vermeld onder de baten 4.1 bijdragen van overigen. Ontwikkelingen op het gebied van kwijtschelding Algemeen Zowel het aantal verzoeken als het kwijtgescholden bedrag is GBLT breed in 2012 hoger dan in het jaar Deze stijging vindt zijn oorzaak in de economische situatie en een toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. De instanties die bij schuldhulpverlening bemiddelen stimuleren steeds meer belastingschuldigen om kwijtscheldingsaanvragen in te dienen. De omvang van de stijging is echter verschillend per waterschap In de verantwoording van de belastingontvangsten 2012 voor de individuele waterschappen, zal per waterschap worden aangegeven welke stijging zich daar voordoet en wat daarvan de effecten zijn. Kleine ondernemers Wettelijk is het mogelijk dat, indien de waterschappen daartoe uiteraard besluiten, kleine ondernemers in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privébelastingschulden. GBLT heeft de waterschappen in daarom oktober 2012 geadviseerd om de besluitvorming over kwijtschelding kleine ondernemers uit te stellen totdat hiervoor landelijk nadere beleidsregels zijn opgesteld. Rekening houden met de kosten van kinderopvang bij de kwijtschelding Door de Unie van Waterschappen is geadviseerd terughoudend met de geboden verruimingsmogelijkheden op het gebied van de kosten van kinderopvang om te gaan, omdat onder meer de financiële consequenties per waterschap nog niet bekend zijn. GBLT heeft de waterschappen geadviseerd om het kwijtscheldingsbeleid op het gebied van de kosten van kinderopvang niet te verruimen. Interne controle In 2012 is aandacht geweest voor interne controle. Hiervoor is voorafgaand aan het jaar een controleplan opgesteld dat is afgestemd met de accountant. Door de herstructurering van het primaire proces en de implementatie van het nieuwe belastingsysteem Key2GH zijn de controlewerkzaamheden vaak op ander momenten uitgevoerd dan vooraf gepland. Het pakket aan interne controle activiteiten is, in afwijking van het interne controleplan, primair gericht geweest op de volledigheid van de belastingopbrengsten en secundair op het rechtmatig en goed uitvoeren van de bedrijfsvoering. Nieuwe bankier voor het verwerken van betalingen In 2012 heeft er een aanbestedingstraject plaatsgevonden met betrekking tot het met ingang van 2013 verzorgen van het betalingsverkeer van GBLT. Na een Europese aanbesteding werd de opdracht gegund aan de Deutsche Bank, die aan alle gestelde eisen voldeed en de economisch meest voordelige aanbieding deed

18 Paragraaf 11 EMU saldo Een Europese afspraak is dat het EMU-tekort van een lidstaat in principe niet meer mag bedragen dan een bepaald percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Momenteel is de Wet Houdbare overheidsfinanciën (HOF) in voorbereiding. Deze wet bevat strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort wordt beperkt. De wet kan tot gevolg hebben dat het kabinet bepaalt dat de decentrale overheden aan strengere EMU-normen moeten voldoen, dat er strenger toezicht op de naleving van deze normen wordt uitgeoefend en dat er bij overschrijdingen boetes worden opgelegd. Dit kan voor waterschappen en gemeenten grote financiële gevolgen hebben. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft te kennen gegeven dat GBLT niet gehouden is aan de EMU regels. De effecten van het GBLT behoren tot uitdrukking te komen via de individuele bijdragen aan GBLT in de begrotingen van de acht waterschappen. Paragraaf 12 Topinkomens Het Waterschapsbesluit bepaalt dat in het jaarverslag een paragraaf moet worden opgenomen die informatie bevat over topinkomens, zoals bedoeld in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Topinkomens in de (semi)publieke sector worden daarbij vergeleken met het gemiddeld belastbaar jaarloon van ministers. Dit gemiddelde jaarloon noemen we de Wopt-norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling. Het grensbedrag, dat gebaseerd is op gemiddeld belastbaar jaarloon van ministers bedraagt voor Bij het GBLT zijn in 2012 geen functies of dienstverbanden en uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband geweest, die vermelding in dit verslag noodzakelijk maken

19 Hoofdstuk 3 - Belastingopbrengsten 2012 In de hierna volgende tabel zijn de in het verslagjaar gegenereerde opbrengsten voor het belastingjaar 2012 voor alle deelnemers weergegeven. Daarnaast wordt een prognose voor het resultaat aan het einde van het belastingjaar gegeven. Bedragen in Financiële opbrengst belastingjaar 2012 Jaarrekening Begroting Stand per Stand Verschil Procentueel per incl. nog op met verschil met conform 31-dec-12 te leggen begroting begroting voorstel (eindstand) GBLT zuiveringsheffing woonruimten ( ) (1,65) bedrijfsruimten ( ) (3,87) totaal zuiveringsheffing ( ) (2,28) watersysteemheffing verontreinigingsheffing woonruimten ,27 verontreinigingsheffing bedrijfsruimten (25.333) (4,44) ingezetenen ( ) (0,44) gebouwd ( ) (0,54) ongebouwd ( ) (2,52) natuurterreinen (37.928) (3,12) totaal watersysteemheffing ( ) (0,79) totale bruto belastingopbrengst ( ) (1,53) Het thans gerealiseerde bruto resultaat is ruim 1,2 mln. hoger dan het resultaat over 2011, maar ongeveer 9,6 mln. lager dan de begrotingen van de waterschappen. De komende jaren zullen nog aanslagen worden opgelegd voor het belastingjaar 2012 tot een bedrag van ongeveer 2,4 mln. waardoor, per einde belastingjaar, het verschil tussen de begrotingen en de realisatie zal zijn gereduceerd tot een bedrag van ongeveer 7,2 mln. De per waterschap optredende verschillen worden in aparte documenten toegelicht, door de accountant gecontroleerd en met de daarbij behorende controleverklaring aan het waterschap verstrekt. Zuiveringsheffing woonruimten De afwijking in de zuiveringsheffing woonruimten ten opzichte van de begrotingen van de acht waterschappen is, zoals al eerder gerapporteerd, opvallend. De oorzaak daarvan is gelegen in het volledig volgen van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). De aanslagen worden daardoor weliswaar rechtmatig opgelegd, maar waardoor de feitelijke opbrengst daalt. Met betrekking tot die afwijking is een interne analyse naar de aanslagoplegging uitgevoerd, waaruit bleek dat de aanslagoplegging op correcte wijze had plaatsgevonden. Belastingplichtigen die in het bezit zijn van zomerhuisjes en/of recreatiewoningen die mogelijk ten onrechte geen aanslag hebben gehad, zijn inmiddels aangeslagen dan wel ontvangen deze op korte termijn. De interne analysemethodiek is tevens getoetst door onze accountant. Geconcludeerd kon worden dat de methodiek van de door GBLT uitgevoerde analyse werd ondersteund. Het algemeen bestuur van GBLT is geïnformeerd over die toetsing. Op basis van de interne analyse zal GBLT er in ieder geval voor zorg dragen dat zomerhuisjes en recreatiewoningen op de juiste wijze in de nieuwe belastingapplicatie zullen worden verwerkt, zodat correcte aanslagen worden opgelegd. Aan het bureau SMQ is vervolgens een opdracht verstrekt om voor ieder waterschap te onderzoeken of de aanslagoplegging optimaal heeft plaatsgevonden en om meer concreet in zicht te brengen welke adressen nog in de heffing betrokken kunnen worden en wat de prognose per waterschap is. Op basis van de door het bureau uitgevoerde analyses op zowel de IBS als de Vitens bestanden wordt, GBLT breed, de conclusie getrokken dat voor ongeveer huishoudens nog aanslagen

20 zuiveringsheffing woonruimten moeten worden opgelegd. Wanneer deze aanslagoplegging heeft plaatsgevonden zal, eveneens GBLT breed, een opbrengst gegenereerd zijn van circa Een groot deel van de belastingplichtigen die nog een aanslag moesten krijgen, waren op basis van interne analyses, al in beeld maar de aanslagen konden als gevolg van de productiestops nog niet worden geëffectueerd. Zuiveringsheffing bedrijfsruimten De realisatie zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten komt ongeveer 4% ( 2,6 mln.) lager uit dan begroot. Dit is onder meer te wijten aan de gevolgen van de economische crisis, zoals lagere productie en bedrijfsfaillissementen waardoor gemiddeld minder wordt gerealiseerd dan begroot. Bij waterschap Groot Salland verdwijnen zelfs ruim vervuilingseenheden (ruim ) door die omstandigheden. Verontreinigingsheffing woonruimten en bedrijfsruimten De heffing voor directe lozers op oppervlaktewateren komt in totaliteit ongeveer 9% ( ) lager uit dan door de waterschappen begroot, maar is ongeveer gelijk aan wat in 2011 werd gerealiseerd. Aandachtspunt is dat nog niet alle waterschappen de directe lozers, zoals afgesproken in de SLA, hebben aangeleverd, hoewel zij daar in hun begrotingen wel inkomsten voor hebben geraamd. Een andere oorzaak is gelegen in de technische onmogelijkheid om in het oude belastingpakket (IBS) een onderscheid aan te brengen tussen de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Eerst na het opleggen van de definitieve aanslagen voor bedrijfsruimten in 2013 kan dit worden gecorrigeerd. De opbrengst zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten daalt daardoor gelijk met het bedrag van de stijging in de opbrengst verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten. Watersysteemheffing ingezetenen De watersysteemheffing ingezetenen komt ongeveer 0,8% ( ) lager uit dan werd begroot. De oorzaak hiervan is gelegen in het volgen van de GBA. Uit de intern uitgevoerde analyse bleek onder meer dat nieuw opgevoerde bedrijven ten onrechte als woonruimte werden geadministreerd. Hierdoor werden de belastingplichtigen ten onrechte voor de watersysteemheffing ingezetenen aangeslagen. Ook voor deze heffing is aan het bureau SMQ de opdracht verstrekt om voor ieder waterschap te onderzoeken of de aanslagoplegging optimaal heeft plaatsgevonden. Op basis van de door het bureau uitgevoerde analyses op zowel de IBS als de Vitens bestanden wordt, GBLT breed, de conclusie getrokken dat nog ongeveer aanslagen watersysteemheffing ingezetenen moeten worden opgelegd. Wanneer deze aanslagoplegging heeft plaatsgevonden zal, eveneens GBLT breed, een opbrengst gegenereerd zijn van ruim Overigens geldt ook hier dat een groot deel van de belastingplichtigen die nog een aanslag moesten krijgen al in beeld waren bij GBLT. Door de productiestops konden ook deze aanslagen nog niet worden geëffectueerd. Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen De te verwachten opbrengst is voor alle deelnemers gezamenlijk ongeveer 1,8% ( 2,9 mln.) lager dan verwacht. GBLT heeft een breed onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen ten aanzien van de WOZ waarden binnen het werkgebied van de verschillende waterschappen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aan de waterschappen verstrekt. In de bestanden zijn nog veel objecten aanwezig waarvoor nog een aanslag moet worden opgelegd. De verwachting is dat nog voor bijna 1,4 mln. aan aanslagen zal worden opgelegd

21 Hoofdstuk 4 - Jaarrekening De balans De balans voor resultaatbestemming van GBLT per 31 december 2012 ziet er in vergelijking met de balans per 31 december 2011 als volgt uit. Balans voor resultaatbestemming bedragen x december december 2011 Activa Vaste activa immateriële vaste activa materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar overlopende activa liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa bedragen x december december 2011 Passiva Vaste passiva eigen vermogen nog te bestemmen resultaat nog te bestemmen resultaat lopend begrotingsjaar voorzieningen Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer Totaal vaste passiva Vlottende passiva netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva Algemeen Op de jaarrekening is naast het gestelde in het Waterschapsbesluit de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (RBVW) van toepassing De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winst wordt genomen zodra deze is gerealiseerd, terwijl een verlies wordt verwerkt zodra dit bekend is. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Voor de investeringen en de nieuwe investeringen gelden de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Lococensus-Tricijn. Er vindt lineaire afschrijving plaats. Ook wordt als uitgangspunt gehanteerd dat pas na ingebruikname van de investering, de exploitatie wordt belast voor rente en afschrijving. Tijdens de

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7. Jaarverslag 2013 De sprong naar een andere omgeving Datum 21-03-2014 Versie concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... - 2 - Voorwoord... - 3

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

Begroting GBLT 2014. Meerjarenraming 2015-2017

Begroting GBLT 2014. Meerjarenraming 2015-2017 Begroting GBLT 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 De (door) ontwikkeling van GBLT agendapunt 6b ontwerpbegroting 2014 tbv ab 100713.doc 30 maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Bestuurssamenvatting

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Toonaangevend in Belastingen

Toonaangevend in Belastingen Toonaangevend in Belastingen Missie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Visie Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag. 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx

Jaarverslag. 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx Jaarverslag 2014 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Kerngegevens...5 Leeswijzer...6 Hoofdstuk 1 Programma s...7 Programma 1 Heffing en inning van belastingen...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 23-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Gewijzigde begroting GBLT Meerjarenraming

Gewijzigde begroting GBLT Meerjarenraming Gewijzigde begroting GBLT 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 De (door) ontwikkeling van GBLT agendapunt 5 gewijzigde begroting 2014 (versie 1 0).doc 08-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Bestuurssamenvatting

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 20-63-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 433

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming Begroting en meerjarenraming 2016-2019 2016 ontwerpbegroting (concept 0.9).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurssamenvatting...3 Inleiding... 3 Opbouw begrotingsdocument... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-1 Toonaangevend in belastingen berap 2012-01 versie def 3.doc 8 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Inleiding - 3 - Opbouw van de bestuursrapportage - 3 - Economische

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Bestuursrapportage 2014-2 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Ontwikkelingen 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Meerjarenraming

Meerjarenraming Begroting GBLT 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 De ontwikkeling van GBLT in een nieuw huis 12 mei 2014 AB-versie ontwerpbegroting 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college,

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college, DATUM 24 juni 2011 BEHANDELD DOOR B. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341 474010 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. DATUM 4 juni 212 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel?

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Zwolle, april 2014 P a g i n a 2 P a g i n a 3 1. Aanleiding In één van de vergaderingen van het algemeen bestuur in 2013 is naar aanleiding van mogelijk

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie