Jaarverslag De sprong naar een andere omgeving. Datum Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 De sprong naar een andere omgeving Datum Versie concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.doc

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Leeswijzer Hoofdstuk 1 Programma s Programma 1 Heffing en inning van belastingen Hoofdstuk De paragrafen Paragraaf 1 Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar Paragraaf 3 Incidentele baten en lasten Paragraaf 5 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen Paragraaf 6 Waterschaps- en gemeentebelastingen Paragraaf 7 Weerstandsvermogen Paragraaf 8 Financiering Paragraaf 9 Verbonden partijen Paragraaf 10 Bedrijfsvoering Paragraaf 11 EMU saldo Paragraaf 12 Topinkomens Hoofdstuk 3 - Belastingopbrengsten Waterschapsbelastingen Gemeentebelastingen De balans Algemeen Toelichting op de activa Toelichting op de passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen De exploitatierekening De exploitatierekening in het kort De exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoorten De exploitatierekening naar kostendragers Exploitatierekening naar programma s Hoofdstuk 5 Besluit tot vaststelling van de jaarrekening Hoofdstuk 6 Controleverklaring Bijlagen A INK prestatie-indicatoren A. Prestatie-indicatoren B. Operationele afspraken C Staat van vaste activa D Staat van personeelslasten

3 Voorwoord Hierbij treft u de jaarverslaggeving (inclusief jaarrekening) 2013 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) aan. Hierin legt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van GBLT verantwoording af over het in 2013 gevoerde beleid, de kosten van dat beleid en de door GBLT bereikte resultaten. De jaarrekening 2013 sluit af met een resultaat voor resultaatbestemming van positief. Het bij de jaarrekening 2012 bestemde bedrag voor het project GBLT NeXt is niet volledig gebruikt en van het resultaat zal een bedrag van worden bestemd voor de nieuwe huisvesting per Het uiteindelijk resultaat dat met de deelnemers zal worden verrekend komt daardoor uit op een bedrag van , waarvan een bedrag van zal worden verdeeld onder de drie gemeentelijke deelnemers, omdat dit voordeel volledig werd behaald op het WOZ proces. Het restant ad (generiek) wordt conform de vastgestelde verdeelsleutel verdeeld onder alle deelnemers. Aan de bij de jaarrekening 2012 gevormde bestemmingsreserve voor het project GBLT NeXt zal worden onttrokken. Het positieve resultaat is een gevolg van hogere invorderopbrengsten en gedeeltelijk veroorzaakt door lagere kosten dan begroot. Een analyse van de lasten en baten is in hoofdstuk opgenomen. In het verslagjaar heeft een aantal ontwikkelingen invloed gehad op de bedrijfsvoering van GBLT. De belangrijkste daarvan zijn hieronder kort beschreven. Gedurende het jaar zijn intensieve voorbereidingen getroffen om de samenwerking met de gemeente Zwolle per 1 januari 2014 mogelijk te maken. In 2013 is voor het eerst gewerkt binnen de nieuwe organisatiestructuur met de afdelingen Heffen, Innen en KCC, aangevuld met een Projectbureau. De nieuw aangestelde coördinatoren hebben samen met de managers de afdelingen opgebouwd en de processen ingericht. Dit proces zal in 2014 doorgaan. Ook zijn in het kader van het project GBLT NeXt de eerste stappen gezet in een proces van verandering van houding en gedrag, dat is begonnen bij de managers en daarna is doorgezet met de coördinatoren. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om alle medewerkers hierin mee te nemen. Gedurende het jaar zijn activiteiten verricht om het mogelijk te maken alle aanslagen met ingang van 2014 te voorzien van een SEPA proof bankrekeningnummer. Ook mijn loket op de website van GBLT is SEPA proof gemaakt. Het jaar 2013 wordt door GBLT, net als dat in de vorige twee jaren het geval was, afgesloten met een positief financieel resultaat. Dit financieel resultaat is lager dan in Deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren verder voortzetten. De oorzaak is het doorvoeren van besparingen en het strakker budgetteren bij het opstellen van de begroting. Ook daalt het begrote bedrag van de post onvoorzien. Zwolle, 12 maart 2014 Namens het dagelijks bestuur, De directeur, De voorzitter, B.S.C. Groeneveld T.J. Boersma - 3 -

4 Kerngegevens Deelnemende waterschappen Deelnemende gemeenten Provincies Grootte van het verzorgingsgebied Groot Salland Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Dronten Leusden Nijkerk Drenthe Flevoland Gelderland Overijssel Utrecht 1,175 mln. hectare Aantal gemeenten in het verzorgingsgebied 93 Aantal inwoners in het verzorgingsgebied Aantal verzonden aanslagbiljetten Aantal aanslagregels 3,5 mln. 2,6 mln. 5,4 mln. Aantal verzonden aanmaningen Aantal verzonden dwangbevelen Totaal opgelegd aanslagbedrag 525 mln. Totaal aantal formatieplaatsen 156,5-4 -

5 Leeswijzer Het jaarverslag bestaat uit een drietal hoofdstukken en een vaststellingsbesluit. 1. Jaarverslag 2013 Het jaarverslag geeft een toelichting op de voortgang van de plannen die in de begroting 2013 werden gepresenteerd. In het jaarverslag is een aantal (verplichte) paragrafen opgenomen. 2. Jaarrekening 2013 De jaarrekening behandelt de financiële verantwoording van het in 2013 door GBLT gevoerde beleid. 3. Controleverklaring In het laatste hoofdstuk is de controleverklaring van de accountant opgenomen met daarin het oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de financiële positie per 31 december 2013 en de baten en lasten over In de controleverklaring geeft de accountant eveneens een oordeel over de financiële rechtmatigheid van GBLT. Vaststellingsbesluit Hierin is de datum van behandeling/vaststelling van het jaarverslag 2013 door het algemeen bestuur van GBLT opgenomen

6 Hoofdstuk 1 Programma s Programma 1 Heffing en inning van belastingen Het GBLT kent één programma, de heffing en inning van belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ voor lokale overheden. Het programma kent op hoofdlijnen de volgende activiteiten. Waarderen Heffing, inclusief het gegevensbeheer Inning Waarderen Deze activiteit heeft betrekking op het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ten behoeve van deelnemende gemeenten en, indirect, voor de in het GBLT deelnemende waterschappen. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de uitvoering van de wet waardering onroerende zaken bepalen van de WOZ-waarden Heffing, inclusief het gegevensbeheer Deze activiteit heeft betrekking op het verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de belastingheffing en inning voor alle deelnemers in het GBLT. De volgende werkzaamheden worden daarvoor uitgevoerd: - verwerken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) - verwerken van gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) - verwerken van mutatieleveringen uit andere bronnen - verwerken van waardeleveringen in het kader van de WOZ van nog niet aangesloten gemeenten Inning Deze activiteit heeft betrekking op alle werkzaamheden in het kader van de inning en de (dwang)invordering van belastinggelden. Tot dit procesonderdeel behoort de incasso, het voeren van een volledige en accurate administratie en het uitvoeren van dwanginvorderingswerkzaamheden. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: bewaken van de debiteurenadministratie behandeling van verzoeken om kwijtschelding van belastingen verzenden van aanmaningen en dwangbevelen indien aanslagen onbetaald blijven het treffen van andere invorderingsmaatregelen het beoordelen van oninbaarheid van aanslagen - 6 -

7 Hoofdstuk 2 De paragrafen Naast het programma heffing en invordering van belastingen en de jaarrekening bestaat het jaarverslag uit een aantal verplichte paragrafen. Via de paragrafen kan het algemeen bestuur in de begroting uitgangspunten vaststellen ten aanzien van beheersmatige aspecten. Het gaat daarbij dan vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van het programma. Doel van de paragrafen in de jaarverslaggeving is het bestuur een instrument te geven om de beleidskaders die in de begroting werden vastgesteld te kunnen controleren. Thema s van de paragrafen: De volgende paragrafen moeten volgens de artikelen 4.30 van het Waterschapsbesluit verplicht in het jaarverslag worden opgenomen, tenzij het desbetreffende aspect bij de organisatie niet aan de orde is. 1. Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar 2. Uitgangspunten en normen 3. Incidentele baten en lasten 4. Kostentoerekening 5. Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen 6. Waterschapsbelastingen 7. Weerstandsvermogen 8. Financiering 9. Verbonden partijen 10. Bedrijfsvoering 11. EMU saldo 12. Topinkomens De paragrafen 2 (uitgangspunten en normen) en 4 (kostentoerekening) zijn bij het opstellen van het jaarverslag niet aan de orde en worden dus niet opgenomen in het verslag

8 Paragraaf 1 Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar Het gaat in deze paragraaf om internationale en nationale ontwikkelingen, beleidsvoornemens en actualiteiten die zich sinds het vaststellen van de begroting 2013 hebben voorgedaan. Daarnaast kunnen afwijkingen van de uitgangspunten en grondslagen zoals deze voor de begroting 2013 werden gehanteerd worden toegelicht. In 2013 is de wijziging voorbereid van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus -Tricijn. De gemeenschappelijke regeling is formeel per 1 januari 2014 gewijzigd in verband met de toetreding van de gemeente Zwolle. Per 1 januari 2014 zijn de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht samengegaan in het nieuwe waterschap Vechtstromen. Door deze fusie en de toetreding van de gemeente Zwolle wordt de gemeenschappelijke regeling vanaf 1 januari 2014 gevormd door 6 waterschappen en 4 gemeenten. In 2013 bestond gemeenschappelijke regeling nog uit 7 waterschappen en 3 gemeenten. Paragraaf 3 Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. Rapportage vindt plaats indien deze baten en of lasten een bedrag van te boven gaan. Het overzicht kan de gebruiker(s) van het jaarverslag behulpzaam zijn bij het bepalen hoe het formele financiële evenwicht zich verhoudt tot het materiële evenwicht. bedragen in V/N Lastenzijde Batenzijde Totaal Programma Salarissen huidig personeel en bestuurders V ( ) 2.4 Overige personeelslasten V ( ) 2.5 Personeel van derden N Onvoorzien V ( ) Totaal programmarekening Totaal incidenteel ( ) 0 ( ) Regulier resultaat programmarekening In het exploitatie resultaat van zitten incidentele voor- en nadelen voor, per saldo, een bedrag van voordeel. Paragraaf 5 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen De voorzieningen zijn ten opzichte van de balanswaarde per 31 december 2012 met gestegen. Enerzijds is dit het gevolg van het eindigen een wachtgeldverplichting aan een vertrokken medewerker medio juni 2013, anderzijds door verhoging van de voorziening met een bedrag van in verband met het mogelijke risico dat is ontstaan door extra uitgaven die door de gemeente Zwolle zijn gedaan tijdens het toetredingstraject en mogelijk door GBLT moeten worden betaald. Het gaat hierbij om werkzaamheden die door de keuze binnen de stuurgroep van het project zijn gemaakt voor een ander taxatiepakket, dan waarmee door de gemeente Zwolle werd getaxeerd, dubbel moesten worden uitgevoerd. Dit betekende dat door medewerkers van de gemeente Zwolle werkzaamheden voor de gemeente moesten worden verricht, terwijl diezelfde werkzaamheden door medewerkers van de gemeente ook bij GBLT moesten worden verricht. Paragraaf 6 Waterschaps- en gemeentebelastingen Onder deze post wordt de door GBLT gerealiseerde opbrengst aan in rekening gebrachte invorderkosten verantwoord. Het invorderbeleid is er op gericht de opgelegde aanslagen zo snel mogelijk te innen en daar waar nodig de betalingsmoraal van belastingplichtigen te verbeteren

9 Paragraaf 7 Weerstandsvermogen GBLT kent geen reserves. De organisatie heeft daarom geen weerstandsvermogen. De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zijn op basis van gemaakte afspraken volledig aansprakelijk voor niet afgedekte risico s. In de risicoparagraaf wordt ingegaan op mogelijke risico s. Paragraaf 8 Financiering GBLT is in 2013 een gemeenschappelijke regeling van 7 waterschappen en 3 gemeenten. De organisatie voegt zich naar de diverse financiële bepalingen zoals deze zijn neergelegd in onder meer het Waterschapsbesluit en de regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (tezamen ook wel BBVW genoemd). Bij het, eventueel, aantrekken van vreemd vermogen houdt GBLT zich aan de financieringsvoorschriften zoals die zijn vastgesteld in de wet financiering decentrale overheden (wet Fido). De wet Fido heeft als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden. Daarvoor staan twee instrumenten ter beschikking: de kasgeldlimiet ten behoeve van de beperking van het renterisico in geval van financiering met kort geld (< 1 jaar); de renterisiconorm ten behoeve van de beperking van het renterisico in geval van financiering met lang geld (> 1 jaar). Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de grens aan tot welk bedrag lagere overheden hun activiteiten met kort geld mogen financieren. Voor gemeenschappelijke regelingen is de limiet bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Voor GBLT betekent dit, dat in 2013 de kasgeldlimiet (8,2% van mln.) bedraagt. GBLT had de juridische mogelijkheid dit bedrag te lenen in een zogenaamde kortgeld constructie. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Renterisiconorm Uitgangspunt voor het invoeren van de renterisiconorm is het streven naar een spreiding van de looptijden van langlopende leningen met als doel een beperking van renterisico s. Het bedrag aan aflossingen en het leningbedrag, dat in aanmerking komt voor renteherziening mag in het betreffende jaar de renterisiconorm niet overschrijden. Voor gemeenschappelijke regelingen is de renterisiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar met een minimum van Voor 2013 betekent dit dat de renterisiconorm voor GBLT bedraagt. In 2007 heeft rechtsvoorganger Lococensus, om de vaste activa te financieren, een bedrag geleend van 2 mln. De lening is aflossingsvrij en kent een rentepercentage van 4,29. Aangezien GBLT geen andere leningen heeft, die in 2013 in aanmerking kwamen voor renteherziening, wordt voldaan aan de renterisiconorm. Liquiditeitspositie Met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling is overeengekomen dat voorafgaand aan ieder kalenderkwartaal, 25% van het begrote jaaraandeel van de jaarkosten wordt gestort. Dit is noodzakelijk om de externe kosten die aan het GBLT in rekening worden gebracht, tijdig te kunnen voldoen. Risicobeheer GBLT trekt alleen geld aan voor de uitvoeringstaak. Dit betekent dat alleen geld wordt aangetrokken voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats en er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals, derivaten, opties en dergelijke. Het risicobeleid is erop gericht toekomstige risico s inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of te spreiden. Voor wat betreft de externe toetsing van renterisico s geldt dat het GBLT zal voldoen aan de wettelijke kasgeldlimiet en renterisiconorm. Wordt hiervan afgeweken dan zal dit met redenen onderbouwd worden gerapporteerd aan het bestuur

10 Risicoparagraaf GBLT loopt bij het uitoefenen van taken financiële risico s. Onder risico wordt hier bedoeld de kans dat een onverwachte en onzekere gebeurtenis plaatsvindt, waarbij gevolgen ontstaan waarvan de financiële omvang nog niet is vast te stellen. Hierbij valt te denken aan claims van derden, rechtsgedingen en onzekerheden in investeringen. Het doel van de risicoparagraaf is een overzicht te geven van de voorzienbare risico s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die tot een afwaardering van de activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Het project aansluiting gemeente Zwolle is nog niet afgesloten. De verwachting is dat dit project medio februari 2014 (financieel) afgesloten wordt. Door gemaakte keuzes gedurende het project is gebleken dat de projectbegroting niet toereikend is. Hiervoor is een voorziening getroffen van Het aantal bezwaren tegen WOZ beschikkingen van zogenaamde no cure no pay -bureaus neemt fors toe. Werd in 2010 landelijk nog vier procent van alle bezwaren tegen de bepaling van de WOZ waarde door dat soort bureaus ingediend, in 2012 en 2013 is dat percentage opgelopen tot 20 procent. Deze bureaus ontlenen bureaus hun bestaansrecht aan de proceskostenvergoeding die moet worden betaald in bezwaar en beroepsprocedures. Het louter en alleen indienen van een bezwaarschrift levert hen alleen al 243 (per 1 januari 2014) op. In het verslagjaar werd een bedrag van ongeveer uitbetaald voor de vergoeding van dergelijke proceskosten. Daarnaast loopt GBLT, op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, een beperkt risico bij het niet binnen de wettelijke termijnen nemen van besluiten. Indien door een belastingplichtige met succes een beroep op deze wet wordt gedaan kan de maximale te verbeuren dwangsom per geval oplopen tot een bedrag van In 2013 is 7 maal een beroep gedaan op deze regeling wat uiteindelijk tot een last heeft geleid van Verder worden geen financiële risico s binnen de bedrijfsvoering van GBLT voorzien. Paragraaf 9 Verbonden partijen Het GBLT kent geen verbonden partijen zoals bedoeld in het waterschapsbesluit en het RBVW. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de organisatie het GBLT een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van bestuurlijk belang is sprake als een bestuurslid of ambtenaar namens het GBLT zitting heeft in het bestuur van die verbonden partij of als namens het GBLT stemrecht wordt uitgeoefend door een bestuurslid of ambtenaar. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Voor het GBLT zijn de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling geen verbonden partij, andersom is dat wel het geval. Paragraaf 10 Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop het GBLT koers houdt en wordt geïnspireerd tot voortdurende verbetering. De bestaansredenen (missie) zijn gedefinieerd en daarop is een visie ontwikkeld die de unieke kracht van het GBLT schetst. De strategie die daarbij wordt gevolgd, is door het bestuur van het GBLT vastgesteld en met de deelnemers afgestemd. Directie en afdelingsmanagers (samen het managementteam) stemmen de interne organisatie hierop af en zijn duidelijk bij de uitvoering van de missie, de visie en de strategie betrokken. De missie, de visie en strategie zijn als volgt vastgesteld. Missie Visie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lagere overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. GBLT: Toonaangevend in Belastingen. Toonaangevend betekent voor ons: Richtinggevend, onderscheidend, origineel en wij tonen lef, trots en passie

11 Wij hebben een goede prijs/kwaliteitverhouding in onze primaire taken, producten en diensten; Wij zijn continu op zoek zijn naar inhoudelijke verbetering en vernieuwing van (werk-) processen; Wij zijn klantgericht; Wij optimaliseren de schaalvoordelen van de organisatie door samenwerking met andere overheden; Wij zijn een lerende organisatie waarbij medewerkers kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het kader van persoonlijke en organisatorische groei. Strategie Onze hoofddoelstellingen en strategie zijn: 1. Onze processen zijn zodanig ingericht dat wij maximaal heffen, optimaal innen en de wet WOZ uitvoeren tegen minimale kosten (Operational Excellence). 2. De contacten met de burgers zijn daarbij betrouwbaar en respectvol. 3. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met minimaal 8 gemeenten en/of met andere overheden/samenwerkingsverbanden, waarvan één gemeente. INK als sturingsinstrument Een belangrijke wens van GBLT is dat de organisatie een platte vorm heeft en blijft houden. De organisatie is transparant en de sturing op de bedrijfsprocessen vindt plaats via korte communicatielijnen. De organisatie is er één waar openheid, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen belangrijke leidende beginselen zijn, in zowel de relatie met de opdrachtgevers, de belastingbetalers, als binnen de organisatie zelf. Voor het GBLT is er voor gekozen om de organisatie door middel van het INK managementmodel aan te sturen. Het INK managementmodel is een model dat organisaties de mogelijkheid biedt zogenaamde zelfevaluaties over het functioneren uit te voeren. In 2011 heeft de eerste INK positiebepaling plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze positiebepaling werden plannen ontwikkeld die er op gericht waren de organisatie te verbeteren, te versterken. Dit manifesteerde zich onder meer in het project GBLT NeXt. Hierin is de filosofie opgenomen om elementen van lean in de processen in te bedden. In mei 2013 heeft opnieuw een positiebepaling plaatsgevonden. In het najaar van 2013 heeft dit geleid tot een veranderplan voor de periode waarin ook de implementatie van de lean aspecten een rol speelt. Door het gebruik van het INK model te intensiveren en nadrukkelijk het lean concept hierin mee te nemen is het mogelijk meer focus aan te brengen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering van GBLT. Missie en visie verder concretiseren Om de missie en visie, zoals deze zijn vastgesteld, verder te concretiseren, zijn zogenaamde succesbepalende factoren (SBF s) ontwikkeld. Deze zijn in de begroting 2014 opgenomen. In 2014 zal daarover periodiek worden gerapporteerd. Strategische groei In de strategie van onze organisatie lag besloten dat in 2015 de samenwerking op het gebied van belastingen is uitgebreid tot 8 andere (overheids)partners, waaronder één gemeente met meer dan inwoners. Inmiddels maken 4 gemeenten, waaronder één met meer dan inwoners onderdeel uit van GBLT. Directie en bestuur van GBLT hebben besloten in 2014 en 2015 meer focus te gaan aanbrengen op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Dit betekent niet dat er geen gesprekken meer gevoerd worden met geïnteresseerde gemeenten, deze gaan gewoon door. Het uitgangspunt hierbij is het niet eerder aansluiten van deze gemeenten voor 1 januari In 2013 is door een aantal medewerkers in projectvorm gewerkt aan de aansluiting van de gemeente Zwolle per 1 januari Binnen het project zijn ondermeer vraagstukken uitgewerkt over de belastingsoorten die door GBLT namens de gemeente Zwolle gaan heffen en innen. Daarnaast zijn er procesafspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en heeft binnen GBLT met inzet van medewerkers van de gemeente Zwolle de herwaardering van de Zwolse objecten plaatsgevonden. Tot slot zijn ook de medewerkers die van de gemeente Zwolle overkomen naar GBLT geplaatst en nu werkzaam binnen GBLT. Ultimo 2013 was het project nagenoeg afgerond. In het eerste kwartaal van 2014 zal het project gesloten worden. Organisatieontwikkeling: GBLT NeXt In 2013 is voor het eerst gewerkt binnen de nieuwe organisatiestructuur met de afdelingen Heffen, Innen en KCC, aangevuld met een Projectbureau

12 De nieuw aangestelde coördinatoren hebben samen met de managers de afdelingen opgebouwd en de processen ingericht. Coördinatoren hebben extra ondersteuning en training gekregen op het gebied van bijvoorbeeld het voeren van functioneringsgesprekken en het omgaan met ziekteverzuim. Daarnaast zijn zij individueel gecoacht. Gesteld kan worden dat de nieuwe organisatie na een jaar op poten is gezet. In 2014 en de volgende jaren kan gewerkt gaan worden aan verdere optimalisatie om zo operational excellence te bereiken. Daarnaast zijn cyclische verbeterprocessen ingericht, wat heeft geleid tot het uitvoeren van vele kleine verbeteringen in het productieproces. Tevens zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd door gebruikmaking van automatisering en digitalisering. Een van de belangrijke onderdelen in het door het algemeen bestuur op 9 juli 2012 vastgestelde GBLT-NeXt Veranderplan, namelijk het gespreid en gecombineerd heffen en innen, is projectmatig voorbereid en zal in 2014 worden uitgevoerd. Het proces van verandering van houding en gedrag, dat is begonnen bij het management en daarna is doorgezet met de coördinatoren is in het eind van 2013 verder uitgebreid. De voorbereidingen zijn getroffen om in 2014 de hele organisatie, vooral gericht op de dagelijkse praktijk, hierin mee te nemen. De integrale veranderagenda voor is opgesteld; hieruit komen meerdere deelprojecten voort, waaronder Slim werken 2.15, opzetten GBLT-Academie, Optimaliseren sturingsinformatie, Digitaal werken en Informatiebeveiligingsbeleid. Ziekteverzuim In de eerste maanden van dit jaar kampte de organisatie met veel kortdurend ziekteverzuim. Door actieve sturing door het management, training van management en coördinatoren is dat in de tweede helft van 2013 is het ziekteverzuim gedaald naar 3,9% hetgeen een vermindering ten opzichte van het eerste half jaar betekent van 0,8%. In de rest van het jaar kampte de organisatie daarnaast met meer langdurig zieken. Het totale ziekteverzuimpercentage komt met 4,7% (op jaarbasis) 0,2% hoger uit dan de voor 2013 geldende norm van 4,5%. Kosten deelnemers De uitdaging voor GBLT bestaat uit het realiseren van maximale opbrengsten tegen zo laag mogelijke kosten. Voor een uitgebreide verantwoording betreffende de kosten en opbrengsten wordt u verwezen naar hoofdstuk De kosten voor de deelnemers worden uitgedrukt in kosten per aanslag. Hiermee worden de kosten gekoppeld aan een productieve indicatie. Daarnaast worden de kosten in vergelijking met de belastingopbrengst uitgedrukt. Dit zijn de zogenaamde perceptiekosten. Ook hier vindt koppeling aan output plaats. Netto Percentage Kosten Aandeel in belasting- perceptie- Aantal per aanslag Waterschap euro's opbrengst kosten aanslagen in euro's Groot Salland ,85% ,99 Regge en Dinkel ,57% ,28 Reest en Wieden ,49% ,35 Rijn en IJssel ,23% ,30 Vallei en Veluwe ,65% ,84 Velt en Vecht ,78% ,29 Zuiderzeeland ,94% ,46 Totalen ,59% ,55 De onderlinge verschillen in kosten per aanslag zijn het gevolg van toepassing van de diverse elementen in de verdeelsleutel en verschillen in aantallen aanslagen in relatie met de bijdrage. De indicator kosten per aanslag verliest aan waarde als met ingang van 2014 waar mogelijk zoveel mogelijk belastingsoorten worden gecombineerd op één aanslagbiljet. Wellicht wordt de kosten per aanslagregel een betere indicator

13 De perceptiekosten voor waterschappen liggen landelijke gemiddeld op 5% (Waterschapspeil 2012) hieruit blijkt dat GBLT goed presteert. Netto Percentage Kosten Aandeel in belasting- perceptie- Aantal per aanslag Gemeente euro's opbrengst kosten aanslagen in euro's Dronten ,91% ,23 Leusden ,14% ,65 Nijkerk ,43% ,91 Totalen ,73% ,26 De lage kosten per aanslag voor de gemeente Nijkerk zijn het gevolg van het vier maal per jaar verzenden van aanslagen Diftar

14 Klantcontact In 2013 zijn volgende klantreacties ontvangen (daar waar mogelijk vergeleken met 2012). kanaal mijn loket telefoon fysieke post bezoek website totaal aantal reacties In de loop van 2012 is een vernieuwd digitaal loket in gebruik genomen en is de postverwerking verregaand gedigitaliseerd (digitale postkamer), hierdoor zijn over 2012 geen vergelijkbare gegevens beschikbaar. Onderstaande tabel geeft de ingediende bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken weer kwijtscheldingsverzoeken via de (niet deelnemende) gemeenten rechtstreeks ingediende kwijtscheldingsverzoeken bezwaarschriften waterschapsbelastingen bezwaarschriften tegen de WOZ waarde bezwaarschriften tegen gemeentebelastingen totaal aantal reacties Hoewel in 2013 minder kwijtscheldingverzoeken zijn binnen gekomen dan in 2012, loopt het aantal verleende kwijtscheldingen op. Het lagere volume kwijtscheldingsverzoeken is het gevolg van het opvragen van kwijtscheldingsgegevens bij het Inlichtingenbureau en de samenwerking met de gemeenten Dronten, Leusden en Nijkerk. Inwoners van die gemeenten kunnen vanaf dit jaar volstaan met het doen van een verzoek bij GBLT. Alle binnen gekomen kwijtscheldingverzoeken zijn, voor zover zij compleet waren, afgehandeld. In 2013 zijn meer bezwaren tegen belastingaanslagen binnengekomen dan in Dit heeft onder meer te maken met onvolkomenheden in de werking van het belastingpakket Key2GH en de bezwaren tegen de belastingaanslagen van de gemeente Dronten, Leusden en Nijkerk. In verband met de grote aantallen en langdurige ziektegevallen op het Klantcontact centrum is niet gelukt om alle bezwaren binnen wettelijke termijnen af te handelen. Er moeten nog circa bezwaarschriften worden verwerkt. Deze zullen met behulp van externe inzet voor eind maart 2014 afgehandeld zijn. De gemiddelde telefonische bereikbaarheid over heel 2013 was 66%. Dit is lager dan de norm van 95%. De belangrijkste oorzaak is een combinatie van klantreacties van fouten die door het nieuwe belastingpakket zijn ontstaan en te lage bezetting. In de loop van 2013 zijn maatregelen genomen om de bereikbaarheid te verbeteren en is naar aanleiding van een analyse van de klantcontacten een aantal verbeterpunten opgesteld om de kwantiteit te verlagen en de kwaliteit te verhogen: Sturing op kwaliteit en op kwantiteit Inzicht in aantallen, productiesnelheden, gestelde vragen Monitoring van het aantal reacties per kanaal naar aanleiding van producties van aanslagen, aanmaningen, dwangbevelen, etc. Wekelijkse afstemming van de opgestelde productieplanning Kennisverspreiding bij het KCC door gerichte opleiding en training Verbetercyclus ingericht met wekelijkse rapportages en verbeteracties Digitaal loket gebruiksvriendelijk en met veel mogelijkheden (o.a.ideal) Opstellen van kengetallen ten aanzien van klantreacties en bezetting

15 Hieruit hebben wij geleerd dat een spreiding van de productie, het nauwkeurig vooruit plannen van deze productie en het wekelijks monitoren van de ontwikkelingen noodzakelijk zijn om de klantdienstverlening verder te verbeteren zodat de norm behaald gaat worden. Bovendien is een beter inzicht ontstaan in de werkelijk benodigde productieve uren en hoe de bezetting daarop is afgestemd. Onderstaande tabel geeft de binnengekomen klachten en de wijze van afhandeling weer. ongegrond gegrond in totaal behandeling per bejegening communicatie overig deelnemer waterschap Groot Salland Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland gemeente Dronten 1 1 Leusden Nijkerk 0 totaal Er zijn geen klachten afgehandeld door de Nationale ombudsman. De bij GBLT binnengekomen klachten komen deels voort uit onvolkomenheden in de werking van het belastingpakket. Daarnaast zijn er klachten over de bereikbaarheid en de communicatie (bijvoorbeeld over het niet nakomen van terugbelafspraken) en niet tijdig afhandeling van verzoeken en vragen. Tot slot zijn er 80 klachten afgehandeld over niet toegekende kwijtscheldingsaanvragen. Er zijn 27 klachten over kwijtscheldingsverzoeken gegrond verklaard. Nieuwe naam Het algemeen bestuur heeft in het najaar van 2012 besloten om de naam GBLT als nieuwe naam bij de burger te introduceren. In 2013 zijn daartoe voorbereidingen getroffen en per 1 januari 2014 treedt GBLT met de nieuwe naam naar buiten op. In 2013 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. Zo zijn de website, het E-loket, het intranet en het drukwerk aangepast. Daarnaast is het hiervoor opgestelde communicatieplan uitgevoerd. ICT De belangrijke softwarepakketten, waaronder het belastingpakket, maken gebruik van Oracle databases. Hiervoor zijn licenties nodig. Tot 1 januari 2013 kon GBLT meeliften op de overeenkomst die met Oracle, namens alle waterschappen, werd gesloten door het Waterschapshuis. Dit contract is echter per 1 januari 2013 geëindigd. Wel geldt nog een jaar service en onderhoud (dus tot 1 januari 2014). Omdat het nu verlopen contract tussen Oracle en het Waterschapshuis impliciet samenwerking met gemeenten uitsloot hebben wij in 2013 nieuwe licenties moeten aanschaffen. De te verwerken bedragen voor de Oracle-licenties worden geboekt in de generieke begrotingscomponent overhead van de kostenverdeelsleutel. Het gaat hierbij om kapitaalslasten en exploitatiekosten van structurele aard. De exploitatielasten bedragen en de kapitaalslasten De lasten voor 2013 zijn gedekt vanuit de begrotingspost onvoorzien en hebben een structureel karakter. Interne controle In 2013 zijn door GBLT voor de gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden gemeentelijke belastingen opgelegd waardoor er voor het eerst ook controles op gemeentelijke belastingen zijn uitgevoerd. In 2013 zijn de interne controlewerkzaamheden grotendeels volgens planning uitgevoerd. Hoewel sommige organisatiedelen nog moeite hebben de interne controlewerkzaamheden te zien als regulier onderdeel van hun werkproces, is duidelijk een positieve ontwikkeling op dit gebied zichtbaar. Zo worden de uitgevoerde controles meer en meer zichtbaar vastgelegd en zijn de interne controlemaatregelen binnen de salarisadministratie sterker in het reguliere werkproces verankerd

16 De belangrijkste bevinding over 2013 is dat een aantal verzoeken om kwijtschelding, die werden uitbesteed aan een externe partij, niet op de juiste wijze werden getoetst en berekend. Verplicht schatkistbankieren Eind 2013 is de Wet houdbare overheidsfinanciën in werking getreden. Deze wet voorziet in een wettelijk instrument voor het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Onderdeel van de wet vormt het verplicht schatkistbankieren, waarbij de saldi van de bankrekeningen van lagere overheden, onder bepaalde voorwaarden, verplicht aan de schatkist moeten worden gestort. Met de deelnemers zijn, in de Dienstverleningsovereenkomst 2014 afspraken gemaakt om die verplichte afstorting tot een minimum te beperken. Belastingpakket Key2GH Medio 2010 is gestart met de implementatie van de Centric belastingapplicatie Key2GH. De oorspronkelijke planning was dat per 1 mei 2012 de applicatie in gebruik genomen zou worden. Om uiteenlopende redenen is dit verlaat waarna uiteindelijk eind september 2012 de applicatie voor het eerst in gebruik genomen werd. Daarna volgde nog het overzetten van de data van de nieuwe gemeentelijke deelnemers waarvoor de applicatie in oktober/november weer enige tijd buiten gebruik gesteld is. Vanaf de tweede helft van november kon GBLT de applicatie wederom in gebruik nemen Het implementatieproject is na een nazorgperiode operationeel per 1 maart 2013 afgesloten. Daarnaast is medio maart 2013 in de stuurgroep overeenstemming bereikt over het uitgevoerde meer- en minder werk en is er overeenstemming bereikt voor een compensatie voor de extra inzet die GBLT in het project heeft moeten doen. Door Centric is hiervoor een pakket aan diensten en producten beschikbaar gesteld. In 2014 zullen de kinderziektes binnen het pakket opgelost zijn. Invorderopbrengsten 2012 Vanwege de conversie naar de nieuwe belastingapplicatie heeft, zoals in het jaarverslag 2012 is gemeld, de invorderproductie vertraging opgelopen. In de jaarrekening 2012 is dit toegelicht en is een bedrag opgenomen van voor nog te realiseren opbrengsten invorderkosten in De onderverdeling van nog te realiseren opbrengsten invorderkosten voor 2012 en oudere jaren is in twee delen uit te splitsen: 1. nog op te leggen kosten voor invorderactiviteiten (ruim 1 mln.); 2. al opgelegde maar nog te innen aanmaningskosten en dwangbevelkosten (ruim 1,3 mln.); Nog op te leggen en te innen kosten 2012 Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is een inschatting gemaakt van nog te realiseren invorderopbrengst. In onderstaande tabel wordt de inschatting tegenover de realisatie weergegeven. bedrag ingeschat bedrag gerealiseerd invorderopbrengst Hieruit volgt dat nog moet worden gerealiseerd. Op basis van een (ouderdoms)analyse van de nog openstaande vorderingen wordt geconcludeerd dat een bedrag van wordt gerealiseerd door de inning van circa hernieuwde bevelen die ten aanzien van de openstaande vorderingen worden uitgebracht. Invorderopbrengsten 2013 In de begroting voor 2013 is een bedrag opgenomen van als invorderingsopbrengsten. In totaal is in 2013 voor een bedrag van aan in rekening gebrachte kosten van dwanginvordering voor het heffingsjaar 2013 geïncasseerd. Op basis van een analyse van de nog openstaande vorderingen wordt ingeschat dat van de nog openstaande in rekening gebrachte invorderingskosten voor 2013 nog zou moeten worden gerealiseerd in Op basis van een ouderdomsanalyse wordt ingeschat dat daarvan nog daadwerkelijk wordt gerealiseerd

17 Nog op te leggen kosten voor invorderactiviteiten Voor het heffingsjaar 2013 zijn, deels als gevolg van latere aanslagoplegging, niet alle geprognosticeerde aanmaningen en dwangbevelen verzonden. In de onderstaande tabel is aangegeven welke invorderdocumenten in 2014 voor het heffingsjaar 2013 nog worden verzonden en wat daarbij de te verwachten opbrengst is. verwacht aantal verwachte opbrengst aanmaning dwangbevel hernieuwd bevel totaal Samenvatting invorderopbrengsten 2013 Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de voor 2013 begrote invorderopbrengsten zullen worden gerealiseerd. verwacht aantal geincasseerd heffingsjaar opgelegd maar nog te innen heffingsjaar nog op te leggen en te innen heffingsjaar totaal De invorderopbrengsten stijgen uit boven het begrote bedrag. Dit wordt veroorzaakt door een groter volume aan verzonden aanmaningen en dwangbevelen dan aanvankelijk werd ingeschat. De overheidsvordering GBLT heeft in 2013 meegedaan aan de pilot overheidsvordering voor lokale overheden. Toepassing van dit invorderingsinstrument kreeg binnen de (regionale en lokale) politiek veel aandacht waardoor tot maximale zorgvuldigheid bij de uitvoering noodzakelijk was. In mei 2013 zijn ruim 80 vooraankondigingen verzonden naar belastingschuldigen met daarin de mededeling tot het voornemen van een overheidvordering. Naar aanleiding daarvan hebben ruim 30 belastingschuldigen contact opgenomen met GBLT om een betalingsregeling af te spreken. Uiteindelijk is bij ongeveer 50 belastingschuldigen de overheidsvordering daadwerkelijk uitgevoerd. Bij 20 van hen is de overheidsvordering daadwerkelijk geslaagd. In september 2013 is het dwanginvorderingsinstrument van de overheidsvordering onder de deelnemers van de lokale overheden geëvalueerd en aan het Ministerie van Financiën gerapporteerd. De belangrijkste conclusie uit de evaluatie zijn: - Het percentage van succesvolle overheidsvordering lijkt zich te stabiliseren tussen 30% en 40%, gelijk aan de ervaringen bij de belastingdienst; - Ten gevolge van de invoering van SEPA wordt geadviseerd om het middel overheidsvordering te beperken tot de Belastingdienst en deelnemers aan de pilot. Het Ministerie van Financiën heeft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport overgenomen. Dit betekent, dat ook in 2014 het instrument overheidsvordering ingezet kan worden door GBLT. In verband met risico s die gemoeid zijn met het invoeringstraject van SEPA heeft GBLT ervan afgezien om vanaf september 2013 het instrument overheidsvordering massaler in te zetten. Medio maart april 2014 zullen grotere aantallen vorderingen worden aangeboden om verdere ervaring op te doen. Project onderzoek gespreid en gecombineerd aanslagen opleggen In het door het algemeen bestuur op 9 juli 2012 vastgestelde Veranderplan zijn enkele randvoorwaarden opgenomen waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen om een volwaardige

18 transitie te maken naar een lean-organisatie en om de daarin gestelde (financiële) doelen te kunnen bereiken. Gespreide en gecombineerde aanslagoplegging was daarin als één van de randvoorwaarden opgenomen. Het onderzoek naar het gespreid en gecombineerd opleggen van aanslagen diende duidelijkheid te geven over en mogelijkheid tot een betere performance van zowel het proces heffen als het proces klantcontact en kan daarnaast ook invloed hebben op het proces invorderen. De veronderstelling hierbij was, dat er minder pieken zullen zijn in productie waardoor we eenvoudiger in control kunnen blijven en onze stakeholders een betere dienstverlening kunnen leveren (o.a. de telefonische bereikbaarheid zal verbeteren). Het onderzoek is afgerond en met ingang van 2014 zullen de aanslagen meer gespreid en, daar waar mogelijk, gecombineerd worden opgelegd. Overige ontwikkelingen GBLT blijft sterk in ontwikkeling. De belangrijkste ontwikkelingen die in 2013 hebben plaatsgevonden zijn: 1. de uitvoering van het integratietraject van de belastingafdeling van de gemeente Zwolle. 2. de outsourcing van ICT diensten. 3. de start van de invoering van lean in de organisatie door enerzijds structurele aandacht voor lean houding en gedrag en anderzijds een lean optimaliseringsslag op de werkprocessen (met o.a. de resultaten van het project gespreid en gecombineerd opleggen en innen van aanslagen, alsook die van diverse verbeteracties binnen het primair proces). 4. De implementatie van een nieuwe digitale postkamer en het uitbreiden van de mogelijkheden hierin om daarmee een kwaliteitslag te bewerkstelligen (meer post in 1 keer op de juiste plaats). 5. De ontwikkeling van een Document Management Systeem (DMS) ter ondersteuning van alle werkprocessen. Paragraaf 11 EMU saldo GBLT is niet gehouden is aan de EMU regels. De effecten van GBLT behoren tot uitdrukking te komen via de individuele bijdragen aan GBLT in de begrotingen van de zeven waterschappen en de drie gemeenten. Paragraaf 12 Topinkomens Het Waterschapsbesluit bepaalt dat in het jaarverslag een paragraaf moet worden opgenomen die informatie bevat over topinkomens, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De wet normering topinkomens verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 130 procent van het ministersalaris. De WNT-norm voor 2013 is De WNT-norm is tot stand gekomen nadat er in de voorafgaande jaren een toenemende maatschappelijke verontwaardiging was ontstaan over de hoge salarissen (en ontslagvergoedingen) voor openbare bestuurders, vooral indien ook nog sprake was van slecht functionerende bestuurders. De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als: 1. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen; 2. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en; 3. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding. De leden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van GBLT ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding van GBLT Directeur B.S.C. Groeneveld duur dienstverband gehele jaar gehele jaar beloning sociale verzekeringspremies belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

19 Hoofdstuk 3 - Belastingopbrengsten 2013 Waterschapsbelastingen In de hierna volgende tabel zijn de in het verslagjaar gegenereerde opbrengsten voor het belastingjaar 2013 voor de waterschapsdeelnemers weergegeven. Daarnaast wordt een prognose voor het resultaat aan het einde van het belastingjaar (eindstand) gegeven. bedragen in x Jaarrekening Begroting Realisatie Stand incl. Verschil Eindstand tot en met nog op te tussen in percentage conform 31-dec-13 leggen eindstand t.o.v. voorstel (eindstand) en begroting kerncijfers GBLT zuiveringsheffing woonruimten ,0% bedrijfsruimten (1.013) 98,5% totaal zuiveringsheffing (969) 99,6% watersysteemheffing verontreinigingsheffing woonruimten (7) 98,9% verontreinigingsheffing bedrijfsruimten ,4% ingezetenen (307) 99,6% gebouwd (1.130) 99,1% ongebouwd (398) 98,9% ongebouwd natuurterreinen ,0% totaal watersysteemheffing (1.812) 99,3% totale belastingopbrengst (2.781) 99,4% Het algemene beeld laat zien dat de per 31 december 2013 gerealiseerde belastingopbrengst bijna 13 mln. hoger is dan de per 31 december 2012 gerealiseerde opbrengst over het belastingjaar 2012, maar ongeveer 7,5 mln. lager dan de begrotingsvoorstellen van GBLT aan de waterschappen. Het aankomende jaar zullen nog aanslagen voor het belastingjaar 2013 worden opgelegd tot een bedrag van ongeveer 4,7 mln. waardoor het verschil tussen de begrotingen (conform de voorstellen van GBLT) en de realisatie zal zijn gereduceerd tot een bedrag van bijna 2,8 mln. De per waterschap optredende verschillen worden in aparte documenten toegelicht, door de accountant gecontroleerd en met de daarbij behorende controleverklaring aan het waterschap verstrekt. Zuiveringsheffing woonruimten De positieve afwijking in de te verwachten eindstand ten opzichte van de begrotingen van de gezamenlijke waterschappen, zoals GBLT die heeft voorgesteld, met een bedrag van (0,03%) in de zuiveringsheffing voor woonruimten is gering. Zuiveringsheffing bedrijfsruimten De uiteindelijk te realiseren opbrengst voor het belastingjaar 2013 wijkt ongeveer 1 mln. af van de door GBLT gegeven begrotingsadviezen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat diverse grotere lozers (meetbedrijven) kritisch kijken naar zowel het productieproces als naar de afvalwaterstromen. Enerzijds tracht men door goodhousekeeping de afvalwaterstromen te reduceren, anderzijds wordt besloten het afvalwater zelf te gaan (voor)zuiveren. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de het op te leggen aanslagbedrag. Bij één waterschap ontstaat door het voorzuiveren door één bedrijf zelfs een inkomstenderving van ongeveer Ten tijde van het opstellen van het advies voor de begroting was dit nog niet bekend. Bij een ander waterschap hebben 2 bedrijven de activiteiten gestaakt waardoor voor een bedrag van ongeveer minder is opgelegd. Verontreinigingsheffing woonruimten en bedrijfsruimten De positieve afwijking in de te verwachten eindstand ten opzichte van de begrotingsvoorstellen van GBLT met een bedrag van (2%) in de verontreinigingsheffing voor woonruimten en bedrijfsruimten is gering. Watersysteemheffing ingezetenen De opbrengst watersysteemheffing ingezetenen wijkt 0,4% af van de begrotingsadviezen. Bij het adviseren ten aanzien van de ontwikkeling van de heffingseenheden werd de aanwas van het aantal ingezetenen in de zin van de Waterschapswet te optimistisch ingeschat

20 Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen De opbrengst voor de watersysteemheffing gebouwd blijft ongeveer 1,1 mln. achter bij de adviezen die voor het opstellen van de begrotingen aan de waterschappen werden afgegeven. Bij die adviezen werd GBLT breed uitgegaan van een waardedaling van 3,5%. De door de gemeenten opgeleverde WOZ waarden (waardepeildatum 1 januari 2012) laten, GBLT breed, echter een nog grotere daling (4,8%) zien. De watersysteemheffing ongebouwd wijkt af van de begrotingsadviezen. Dit wordt veroorzaakt doordat een toenemend aantal hectares niet in de aanslagoplegging wordt betrokken omdat de te belasten oppervlakte is meegetaxeerd in de waarde van de onroerende zaken. Voor de watersysteemheffing natuurterreinen wordt geen afwijking ten opzichte van de begrotingsadviezen verwacht. Gemeentebelastingen In de hierna volgende tabel zijn de in het verslagjaar gegenereerde opbrengsten voor het belastingjaar 2013 voor de gemeentelijke deelnemers weergegeven. Daarnaast wordt een prognose voor het resultaat aan het einde van het belastingjaar (eindstand) gegeven. bedragen in x Begroting Realisatie Stand incl. Verschil Eindstand 2013 tot en met nog op te tussen in percentage 31-dec-13 leggen eindstand t.o.v. (eindstand) en begroting kerncijfers onroerendzaakbelasting eigenaar woningen (83) 99,4% eigenaar niet woningen ,7% gebruiker niet woningen ,5% totaal onroerendzaakbelasting ,2% Overige belastingen rioolheffing ,2% afvalstoffenheffing/reinigingsheffing ,9% hondenbelasting (3) 99,6% toeristenbelasting ,0% forensenbelasting ,0% parkeerbelastingen ,4% marktgelden ,0% totaal overige belastingen ,0% totale belastingopbrengst ,1% Onroerendzaakbelasting De aan het eind van het belastingjaar te verwachten opbrengst van de onroerendzaakbelasting komt (1,2%) hoger uit dan de begroting. Overige belastingen De overige belastingen komen, met uitzondering van de afvalstoffenheffing/reinigingsheffing, alle aan het eind van het belastingjaar nagenoeg uit op de door de gemeenten begrote bedragen. De verwachting voor de afvalstoffenheffing/reinigingsheffing aan het eind van het belastingjaar komt echter hoger uit dan de gezamenlijke begrotingen van de gemeenten. Dit wordt voor ongeveer 65% veroorzaakt door de hogere opbrengst Diftar (Nijkerk) dan begroot. De realisatie met betrekking tot de Diftar is per einde jaar circa In het eerste kwartaal van 2014 zullen nog aanslagen worden opgelegd voor een bedrag van circa Hierdoor komen de Diftar opbrengsten bijna hoger uit dan het begrote bedrag. De marktgelden (Dronten) zullen in het eerste kwartaal van 2014 aan betrokkenen in rekening worden gebracht

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Toonaangevend in belastingen Datum 13 maart 2013 Versie agendapunt 5 jaarverslag 2012 inclusief jaarrekening versie def.doc - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Voorwoord - 3

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Jaarverslag. 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx

Jaarverslag. 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx Jaarverslag 2014 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Kerngegevens...5 Leeswijzer...6 Hoofdstuk 1 Programma s...7 Programma 1 Heffing en inning van belastingen...

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Begroting GBLT 2014. Meerjarenraming 2015-2017

Begroting GBLT 2014. Meerjarenraming 2015-2017 Begroting GBLT 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 De (door) ontwikkeling van GBLT agendapunt 6b ontwerpbegroting 2014 tbv ab 100713.doc 30 maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Bestuurssamenvatting

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Bestuursrapportage 2014-2 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Ontwikkelingen 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Toonaangevend in Belastingen

Toonaangevend in Belastingen Toonaangevend in Belastingen Missie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Visie Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Gewijzigde begroting GBLT Meerjarenraming

Gewijzigde begroting GBLT Meerjarenraming Gewijzigde begroting GBLT 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 De (door) ontwikkeling van GBLT agendapunt 5 gewijzigde begroting 2014 (versie 1 0).doc 08-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Bestuurssamenvatting

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming Begroting en meerjarenraming 2016-2019 2016 ontwerpbegroting (concept 0.9).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurssamenvatting...3 Inleiding... 3 Opbouw begrotingsdocument... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Meerjarenraming

Meerjarenraming Begroting GBLT 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 De ontwikkeling van GBLT in een nieuw huis 12 mei 2014 AB-versie ontwerpbegroting 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

BIJLAGE 2 MEMO. In dit memo treft u een toelichting aan op deze mogelijke aanpassingen.

BIJLAGE 2 MEMO. In dit memo treft u een toelichting aan op deze mogelijke aanpassingen. D AT U M 23-5-2013 BIJLAGE 2 N AA M ST E L L E R HD van der Zwaag en Richard van Hussel MEMO ONDERWERP MOGELIJKE AANPASSINGEN BEGROTING 2014 AAN Algemeen Bestuur en de deelnemers VAN HENK DICK VAN DER

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 23-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-1 Toonaangevend in belastingen berap 2012-01 versie def 3.doc 8 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Inleiding - 3 - Opbouw van de bestuursrapportage - 3 - Economische

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 20-63-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 433

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel?

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Zwolle, april 2014 P a g i n a 2 P a g i n a 3 1. Aanleiding In één van de vergaderingen van het algemeen bestuur in 2013 is naar aanleiding van mogelijk

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming Begroting en meerjarenraming 2016-2019 2016 ontwerpbegroting (concept 0.10).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurssamenvatting...3 Inleiding... 3 Opbouw begrotingsdocument... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel DAT UM 10 juli 2013 VERSLAG VAN BESPREKING Algemeen Bestuur DATUM BESPREKING 10 juli 2013 DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Broens, de heer Oggel, de heer Maenhout,

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college,

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college, DATUM 24 juni 2011 BEHANDELD DOOR B. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341 474010 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester Algemeen bestuur VERGADERDATUM AFDELING NAAM STELLER Innen T.A.G.Bouwmeester AGENDAPUNT ONDERWERP Notitie analyse kwijtschelding en Oninbaarheid Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de notitie

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel AGENDAPUNT Nagezonden per mail ONDERWERP Voorstel Besluitvormend De leden van het

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. DATUM 4 juni 212 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus

Nadere informatie

BEGROTING 2014. (incl. meerjarenraming 2015-2018) HEFPUNT

BEGROTING 2014. (incl. meerjarenraming 2015-2018) HEFPUNT BEGROTING 2014 (incl. meerjarenraming 2015-2018) HEFPUNT Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Indeling begroting 2. Beleidsbegroting 2.1 Algemeen 2.2 Risico s 2.3 Programma 2.3.1 Bestandsbeheer

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Ontwerpbegroting AQUON 2015

Ontwerpbegroting AQUON 2015 Ontwerpbegroting AQUON 2015 Aan Van DB AQUON Theo Houterman Datum 14 mei 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Aangepaste Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-2 Toonaangevend in belastingen een aantal stappen verder Opsteller Bram van Bilsen Datum 15-11-2011 Versie Berap 2011-2 v 14112011.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-1 Toonaangevend in belastingen de eerste stappen Opsteller Bram van Bilsen Datum 9-5-2011 Versie v.05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 1 Organisatie...

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

BEGROTING 2016 (incl. meerjarenraming 2017-2020) HEFPUNT

BEGROTING 2016 (incl. meerjarenraming 2017-2020) HEFPUNT BEGROTING 2016 (incl. meerjarenraming 2017-2020) HEFPUNT Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Indeling begroting 2. Beleidsbegroting 2.1 Algemeen 2.2 Programma 2.2.1 Heffen 2.2.2 Innen 2.2.3 KCC

Nadere informatie

Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming Begroting en meerjarenraming 2016-2019 concept 1e wijziging van de begroting 2016 (versie 0.1).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurssamenvatting...3 Inleiding... 3 Opbouw begrotingsdocument...

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS. Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING

BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS. Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS Bestuurlijke Commissie TAX-i Datum 25 mei 2012 Onze ref. M13580655/5/20526032 Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING 1 Als

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Bestuursrapportage concept berap (versie 0.3).docx

Bestuursrapportage concept berap (versie 0.3).docx Bestuursrapportage 2016-1 concept berap 2016-1 (versie 0.3).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurlijke samenvatting...3 Leeswijzer...4 Hoofdstuk 1 De paragrafen...5 Paragraaf 10 Bedrijfsvoering...

Nadere informatie