Notulen van de algemene ledenvergadering van v.v. Altena. Nieuwendijk, vrijdag 24 november 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de algemene ledenvergadering van v.v. Altena. Nieuwendijk, vrijdag 24 november 2017."

Transcriptie

1 Notulen van de algemene ledenvergadering van v.v. Altena. Nieuwendijk, vrijdag 24 november Aanwezig: Bert Strik, Christiaan Flikweert, Cor Geelhoedt, Dian Versteeg, Erik Kraaij, Hans den Haan, Rini Capelle, Wilco Heiblom + 28 leden. Notuliste: Jozina Bouman 1. Opening Cor Geelhoedt (voorzitter) heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van 4 november 2016 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Van de volgende leden is een afmelding voor deze vergadering ontvangen: Harald Lagrouw, Leen Groeneveld, Ted Branderhorst, Ad Kant, Kees van Maastricht, Arie Kant, Jaap van Bruggen, Ilona Flikweert-de Bode, Otto van Breugel, Huib Vink, Teunis van Nordennen, Dini van Anrooij, Mathijn Duijzer. 4. Vaststelling agenda De agenda wordt zonder aanpassingen/aanvullingen vastgesteld. 5. Jaarverslag bestuur Naar aanleiding van het onderwerp Jeugdzaken/Samenwerken spreekt Ceel de Pender sr zijn zorgen uit over de samenwerking met vv Almkerk en de toekomst van vv Altena. In de verslagen op de website van de samenwerkingsteams wordt veelal gesproken over Almkerk en op de foto s is heel vaak het blauw van vv Almkerk te zien. Hij zegt het gevoel te hebben dat vv Almkerk de overhand heeft. Hij pleit dan ook voor een goede herkenbaarheid van beide teams en verzoekt financiële middelen beschikbaar te stellen om een tenue samen te stellen waarin de kleuren van beide verenigingen goed vertegenwoordigd zijn. Bert Strik (voorzitter jeugdbestuur) zegt toe e.e.a. mee te nemen in de overleggen met vv Almkerk. Hierna wordt het jaarverslag vastgesteld. 6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar Dian Versteeg (penningmeester) geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Cor Geelhoedt concludeert dat de uitkomst van dit verslag is dat vv Altena na drie jaar weer een financieel gezonde vereniging is. De vergadering spreekt hiervoor de waardering uit. 6a. Verslag kascommissie Ceel de Pender sr neemt het woord (ook namens Yoni Heiblom en Remy van der Meijden). 1

2 Hij zegt dat de kascommissie positief is over de openheid en transparantie. Men begroot correct; er is weinig verschil tussen begroot en werkelijkheid. Het financiële jaarverslag ziet er zeer professioneel uit. Eén belangrijk punt is opgevallen: de elektriciteitskosten zijn (ondanks de zonnepanelen) niet gedaald. Dit is omdat de meter niet goed functioneerde. Het bestuur heeft dit gelukkig reeds opgepakt en het is aan het bestuur om hiervoor samen met de leverancier een oplossing te vinden. Voor Ceel de Pender sr is dit het laatste jaar als lid van de kascommissie. Hij wenst een ieder succes, zowel financieel als sportief. 6b. Vaststelling begroting 2017/2018 Cor Geelhoedt geeft toelichting op de begroting 2017/2018. Vanuit de vergadering komt de opmerking dat de loods voor vrijwilligers niet te vinden is in de begroting. Het bestuur antwoordt dat hiervoor een aanvraag loopt bij gemeente. Als via gemeente een bedrag komt hoeft dit niet in de begroting. De vergadering stelt de begroting 2017/2018 vast. 6c. Vaststelling contributie 20017/2018 Het bestuur ziet geen reden tot verhoging en wil de contributie hetzelfde houden. De vergadering gaat akkoord. 7. PAUZE Cor Geelhoedt vraagt na de pauze 1 minuut stilte voor Dirk van Maastricht en Klaas Prins, de 2 leden die vv Altena dit jaar zijn ontvallen. 8. Verkiezing bestuursleden Technische Zaken: Rini Capelle is aftredend en niet herkiesbaar. Er is dus een vacature bestuurslid technische zaken. Hiervoor zijn geen aanmeldingen gekomen. Het bestuur is op dit moment in gesprek met 3 personen en heeft het vertrouwen dat hieruit een aspirant bestuurslid komt. Tot die tijd blijft Rini Capelle aanspreekpunt. Rini blijft wel actief in de TC. Cor Geelhoedt bedankt Rini voor zijn inzet in de afgelopen 3 jaar. Facilitaire Zaken: Wilco Heiblom wordt door het bestuur kandidaat gesteld. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voorzitter: Cor Geelhoedt is aftredend en herkiesbaar en wordt door het bestuur opnieuw kandidaat gesteld. De vergadering gaat hiermee akkoord. 9. Verkiezing lid kascommissie Ceel de Pender sr is aftredend na 6 jaar. Cor Geelhoedt bedankt hem voor zijn inzet. 2

3 Naast Yoni Heiblom en Remy van der Meijden is een nieuw derde lid benodigd. Vanuit de vergadering stelt niemand zich beschikbaar. Het bestuur zal op zoek gaan naar een nieuw derde lid voor de kascommissie. Inmiddels is het derde lid gevonden in de persoon van Bram Strik. 10. Vrijwilligersbeleid Cor Geelhoedt verwoordt het standpunt van bestuur: Om voetbal de laagdrempelige sport te laten blijven die het nu is, is het van belang dat wij zoveel mogelijk vrijwilligers aan ons binden. Vele handen maken nu eenmaal licht werk en het is duidelijk dat we daarbij alle leden c.q. ouders van leden nodig hebben. Alleen dan kunnen wij onze mooie vereniging op een verantwoorde manier draaiende houden. De activiteiten van het bestuur m.b.t. het vrijwilligersbeleid zijn: Intakegesprekken ouders nieuwe jeugd-leden, uitbreiden naar ouders bestaande jeugdleden en actieve senioren; Taken opdelen, kleiner maken; Mensen benaderen en enthousiast maken; Aanstellen van een vrijwilligerscoördinator moeilijk te vinden; Bezoeken en deelnemen aan workshops KNVB en gemeente; Zoeken na oplossingen, wat kan wel! 11. Vacatures Bestuurslid Technische zaken; Leden TC; Scheidsrechters voor senioren en jeugd; Uitbreiding sponsorcommissie (PR en communicatie); Barmedewerker(s); Radioverslaggever; Twitteraar wedstrijden vv Altena 1; Etc. etc. Het bestuur vraagt de vergadering om na te denken over de juiste personen. 12. Seizoen Cor Geelhoedt geeft een toelichting op de presentatie m.b.t. de doelstellingen. Sportieve seizoensdoelstellingen: Promotie 1 Handhaving 2 In stand houden 3 lagere seniorenteams In alle jeugdleeftijdsgroepen actief Jeugdactiviteiten in schoolvakanties (indien hier vrijwilligers voor zijn) Seizoensdoelstellingen algemeen: Vrijwilligersbeleid verder vorm geven; Nadenken over bestuur/structuur/organisatie, taken kleiner maken zodat het aantrekkelijker is; Bestuur meer beleidsmatig actief en minder uitvoerend; Zorgen dat het werkbaar blijft; Oprichten facilitaire commissie; Versterken/uitbreiden TC; Optimaliseren website. 3

4 Seizoensdoelstellingen jeugdcommissie: Fifa-dag organiseren; Samenwerking met vv Almkerk uitbreiden; Betrokkenheid senioren (lagere teams, vrouwen en selectie) verhogen bij jeugd; Meer aandacht voor meisjes/vrouwen; Intakegesprekken met ouders nieuwe leden. Seizoensdoelstellingen Facilitaire zaken: Uitwerken berging materiaal en materieel; Uitwerken renovatie kleedkamers; Uitwerken aanpassen toiletten kantine; Seizoensdoelstellingen sponsorcommissie: Uitbreiden sponsorcommissie; Oprichten businessclub; Vervangen sponsorwanden; Uitbouwen opbrengsten sponsoring aan snelwegzijde. 12a. Seizoen en verder Bert Strik geeft een toelichting op de presentatie m.b.t. de samenwerking. Samenwerking!! KNVB zegt: Als iedereen blijft doen wat jullie doen, komt er geen bal van terecht n.a.v. het voornemen om meisjesvoetbal op te starten. Centraal: De demografische opbouw van de dorpen is van dusdanige aard, dat de vereniging tot 2030 met ca. 25% krimpt. Dit begint bij de jeugd. Ledenbestand vergrijst. Aantal voetballende leden neemt af. Er worden minder huizen gebouwd dan nodig is om een gezonde balans in de ledenopbouw te krijgen. Die gezonde opbouw zijn we al kwijt. Voor v.v. Altena betekent dit: Gaten in de opbouw van de club. Balans in de teams raakt verder verstoord. Uitstroomniveau jeugd verder onder druk. Sportieve ambitie moeilijker te borgen. Doorstroom van jeugd naar selectie? Betere spelers worden niet uitgedaagd! Mindere spelers worden overvraagd! Vrijwilligers zijn nog moeilijker te vinden! Bert legt uit hoe de stap tot samenwerking met vv Almkerk tot stand is gekomen. Hij benadrukt hierbij dat er nog niets beslist is m.b.t. de toekomst. Het bestuur vraagt of de vergadering bezwaar heeft tegen vervolggesprekken met vv Almkerk. Ceel de Pender sr vraagt waarom niet gekozen is voor vv Sleeuwijk, vv Dussen of Kozakken Boys. Bert Strik antwoordt er gezocht is naar een zelfde soort karakter als dat van vv Altena. Vv Almkerk bleek de beste match. 4

5 Ceel de Pender sr benadrukt nogmaals: let goed op je eigen identiteit en zorg voor gelijkwaardigheid bij een eventuele fusie. Hij is ook van mening dat er bij een eventuele fusie gekozen dient te worden voor een geheel nieuwe locatie. Verder pleit hij voor een intentieverklaring met voorwaarden voor fusie, waarin de locatie een belangrijk punt is. Hij verzoekt dit mee te nemen in de gesprekken met de gemeente. De vergadering geeft toestemming om verdere gesprekken met vv Almkerk te voeren m.b.t. samenwerking als de opmerkingen van Ceel de Pender sr meengenomen worden. Het bestuur zegt toe dat de leden om hun mening gevraagd zal worden m.b.t.de samenwerking en een eventuele fusie in de toekomst. Besluiten zullen altijd genomen worden door de algemene of bijzondere ledenvergadering. 13. Huldiging jubilarissen De volgende leden worden gehuldigd. Jubilarissen 25 jaar lid Erik van Zanten Harald Lagrouw 70 jaar lid Jaap van Bruggen Cees van Maastricht Arie Kant 50 jaar lid Cok van Noorloos Leen Groeneveld Rini Capelle Ted Branderhorst Ad Kant 60 jaar lid Gerdo Hakkesteeg Luuk de Bok De jubilarissen die niet aanwezig zijn zullen op een later tijdstip (thuis) worden gehuldigd. Lid van Verdienste De leden Ruud Versteeg en Gerrit de Heus zijn vanwege hun jarenlange inspanningen, als vrijwilliger in diverse rollen, benoemd als Lid van Verdienste. 14. Rondvraag Hans van Meel vraagt kritisch te kijken naar de parkeerpgelegenheid / fietsenstalling. Cor Geelhoedt zegt toe dit mee te nemen naar de gemeente. Maar uiteindelijk ligt het bij de gemeente om hierin een besluit te nemen. Hans van Meel vraagt hoe omgegaan wordt met de verbreding van de A27. Het bestuur antwoord dat er is toegezegd om verder naar het oosten te verbreden, zodat vv Altena niet geraakt wordt. Hans van Meel vraagt of er vanuit de gemeente gehandhaafd kan worden m.b.t. hondenpoep. Cor Geelhoedt zegt dit mee te nemen in het gesprek met de gemeente m.b.t. overlast. Bert v.d. Pijl vraagt of de kantine vaker open gesteld kan worden voor niet-actieve leden. Het bestuur zal bekijken of dit mogelijk is en is hier ook voorstander van. 5

6 Bert v.d. Pijl zegt te weinig informatie/communicatie te vinden op de website. Momenteel is een team druk bezig om de website maximaal functioneel te krijgen. E.e.a. zal meegenomen worden in de werkzaamheden. Het bestuur vraagt wel aan de vergadering om input aan te leveren voor de website. Chris Groenevelt vraagt hoe het staat met de draaiende schermen. Dian Versteeg antwoordt dat de draaiende schermen gelijk met de website meegenomen worden. Ceel de Pender sr verzoekt prioriteit te stellen aan het invullen van de vacatures. Rini Capelle antwoord dat elk bestuurslid zoekt in zijn eigen gebied en dat het inderdaad verstandig is om focus te hebben. Ad van Rosmalen geeft aan dat de doelstelling was: Kampioen worden. Hoe moet dat nu? Het bestuur kan daar kort over zijn: De doelstelling is: Promoveren. Ad van Rosmalen zegt dat er geen aanspreekpunt is voor onderhoud (van bijv. de grasmaaier). Wilco Heiblom is vanaf nu bestuurslid facilitaire zaken en dus het aanspreekpunt. Ad van Rosmalen zegt dat er op de website maar 1 vrijwilliger genoemd waar we zuinig en trots op moeten zijn. Hij vindt dat er wel veel meer vrijwilligers zijn waar men trots op moet zijn. Het bestuur geeft hem hierin gelijk. 15. Sluiting Cor Geelhoedt bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 6