Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode"

Transcriptie

1 Analyse GMS-gegevens 1. Inleiding Het doel van deze studie is te onderzoeken of op basis van meldkamergegevens meer inzicht kan worden gekregen over hoe vaak door de brandweer wordt uitgerukt, de redenen van uitruk, de tijdsduur van de inzet en eventueel de benodigde personele capaciteit bij de afhandeling van een incident. De te beantwoorden onderzoeksvraag voor dit onderzoek is: is het mogelijk om op basis van de gegevens van het geïntegreerd meldkamer systeem (GMS) inzicht te krijgen over aard en omvang van brandweer gerelateerde incidenten in een veiligheidsregio? Momenteel wordt in Nederland gesproken over het eventueel verlaten van de (wettelijke) eis om taken met betrekking tot de basisbrandweerzorg met minder dan de voorgeschreven zes mensen van een basisbrandweereenheid uit te voeren (Besluit s, art ). Het voornoemde Besluit biedt ruimte om af te wijken in art In diverse gemeenten en veiligheidsregio s worden verschillende pilots/onderzoeken uitgevoerd om te experimenteren met minder mensen als basisbrandweereenheid. De verschillende experimenten zijn lastig met elkaar te vergelijken omdat voor verschillende methodieken en/of uitgangspunten is gekozen. Om toch uitspraken te kunnen doen over de verschillende experimenten is de afdeling onderzoek van het NIFV gevraagd om een aantal deelstudies te verrichten om de verschillende experimenten in het land in een kader te kunnen plaatsen. Eén van die deelstudies wordt besproken in dit document en gaat over de taken die de brandweer uitvoert en de tijd die daarmee gemoeid is. Brandweertaken moeten worden verricht indien er melding is gemaakt van een incident waar de brandweer voor uitrukt en ook daadwerkelijk moet worden opgetreden. Om te weten welke meldingen worden gedaan en naar wat voor soort incidenten de brandweer uitrukt zijn de GMSgegevens van drie verschillende veiligheidsregio s bestudeerd. 2. Methode Voor het uitvoeren van deze analyse is eerst gekeken naar eerder door onderzoeksbureau SAVE uitgevoerd onderzoek Ontwikkeling en uitwerking concept van Vraaggerichte respons in de Zuid Limburg (2009). In het onderzoek van Zuid Limburg is geanalyseerd of de afloop van incidenten anders zou zijn geweest wanneer met minder personele capaciteit zou zijn opgetreden. Deze kleinere eenheid in Zuid Limburg betrof een snel inzetbare eenheid (SIE) met een tweepersoonsbezetting met (een beperkte) bluscapaciteit onder leiding van een bevelvoerder (door SAVE TS2 genoemd). In het onderzoek heeft men onderscheid gemaakt in meldingsclassificaties, die voldeden aan onderstaande criteria: klein van omvang, kort van duur en veel voorkomend. 1

2 Aan de hand van bovenstaande criteria zijn in het onderzoek van Zuid Limburg de volgende meldingsclassificaties geselecteerd: (A1 en A2) OMS (Openbaar Meldsysteem)-brandalarm, PAC (Particuliere Alarmcentrale)-melding, OMS-nacontrole melding, binnenbrand nacontrole melding, buitenbrand melding, autobrand melding, containerbrand melding en dienstverlening. De opgestelde criteria leidde ertoe dat niet alle meldingsclassificaties zijn meegenomen in het SAVE onderzoek. Aangezien het onderzoek van Zuid Limburg gericht was om te bepalen of het mogelijk was om met minder brandweermensen naar kleine, kortdurende en veel voorkomende incidenten te gaan is in dit onderzoek deels gebruik gemaakt van dezelfde meldingsclassificaties om een vergelijking te kunnen maken met Zuid Limburg, om zodoende toch kwalitatieve uitspraken te doen over de (on)mogelijkheden van een gereduceerde voertuigbezetting. Hiertoe zijn GMSgegevens van drie door de NVBR geselecteerde veiligheidsregio s opgevraagd, die onmiddellijk bereid waren om mee te werken. Pas als uit de analyse van de resultaten zou blijken dat er grote verschillen tussen deze drie veiligheidsregio s zijn, zouden van andere veiligheidsregio s eveneens de GMS-gegevens worden opgevraagd. In dit, door het NIFV, uitgevoerde onderzoek zijn alle GMS-gegevens van de veiligheidsregio s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Utrecht opgevraagd en gebruikt van de periode mei om een duidelijk beeld te krijgen van de incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd en daadwerkelijk heeft opgetreden. Om te bepalen of de nu onderzochte veiligheidsregio s sterk afwijken van het eerder uitgevoerde onderzoek in Zuid Limburg zijn daar waar mogelijk de huidige gegevens met die van Zuid Limburg vergeleken. Anders dan in het onderzoek van Zuid Limburg zijn in dit onderzoek dus alle GMS-gegevens onderzocht en niet alleen die gegevens waarvan verwacht kon worden dat een gereduceerde bezetting zou voldoen. Op basis van de door de drie veiligheidsregio s verstrekte GMS-gegevens kon onderstaande lijst meldingsclassificaties worden gegeneerd: alarm, o automatisch PAC brand, o automatisch OMS brand, brand, o voertuigbrand, o buitenbrand, o containerbrand, o binnenbrand, technische hulpverlening (THV), ongeval Gevaarlijke Stof (OGS), waterongeval (WO) en dienstverlening (DV). Deze meldingsclassificaties wijken enigszins af van de door het Veiligheidsberaad opgestelde landelijke multidisciplinaire meldingsclassificaties (2011). Iedere 1 Er is voor de periode mei 2010 gekozen, omdat onderzoeksbureau SAVE in Zuid Limburg ook de maand mei (in 2009) heeft geanalyseerd. 2

3 meldkamer gebruikt namelijk wel het GMS, maar inrichting en de manier van gebruik is bij elke meldkamer nu nog naar eigen inzicht. Bovendien staat in de ene veiligheidsregio de meldkamer onder beheer van de politie, bij andere veiligheidsregio s onder beheer van de brandweer en op weer andere plaatsen is zij ondergebracht in een aparte organisatie. Er is ook (nog) geen eensluidend beleid met betrekking tot het ter beschikking stellen van gegevens uit het GMS. Om een voorbeeld te noemen: bij elk incident hoort een incidentclassificatie. Zo n classificatie is in drie niveaus onderverdeeld. Alleen het hoogste niveau is bij alle meldkamers hetzelfde. En ook dan is er nog verschil: de brandweer gebruikt niet bij alle meldkamers dezelfde classificaties van niveau 1, laat staan dat er enige harmonisatie is in het gebruik van niveaus 2 en 3. Bovenstaande maakt het trekken van algemene conclusies in deze rapportage lastig. Het Besluit veiligheidsregio s (2010) geeft aan dat een basisbrandweereenheid belast is met brandbestrijding, technische hulpverlening, basishandelingen bij een ongeval gevaarlijke stof en ondersteuning bij waterongevallen, zodat de bovenstaande lijst meldingsclassificaties voldoet voor dit onderzoek. Tijdens de analyse van de GMS-gegevens is er gekeken naar de volgende criteria: aantal gealarmeerde eenheden (tankautospuiten=ts6), het verloop van de incidenten (uitgerukte eenheden, aangekomen eenheden en ter plaatse blijvend (10 minuten of langer) en langer dan 30 minuten aanwezig bij het incident (bij dienstverleningen langer dan een uur). Om te bepalen of er bij incidenten daadwerkelijk een inzet heeft plaatsgevonden of dat de inzet een toegevoegde waarde had van de zijde van de brandweer, is gekeken naar de gevallen waar sprake was van een langere duur van aanwezigheid van het ter plaatse komende voertuig/de ter plaatse komende voertuigen. Het eerste criterium is in navolging van de methode van SAVE (2009) vastgesteld op tien minuten of langer ter plaatse is geweest, omdat de uitvoering van een verkenning voor de daadwerkelijke inzet en informatie-uitwisseling al snel tien minuten in beslag neemt. Het tweede criterium, eveneens in navolging van de methode van SAVE (2009), van tenminste één voertuig langer dan 30 minuten ter plaatse, is als maat genomen dat er daadwerkelijk een substantiële inzet na de verkenning heeft plaatsgevonden. Bij een kleine inzet is een basisbrandweereenheid met bijbehorende taken en afhandeling al snel 30 minuten of meer bij een incident aanwezig. Bij dienstverleningen is het criterium gezet op langer dan één uur ter plaatse bij een incident. Hiervoor is gekozen omdat dienstverleningen niet spoedeisend zijn (prio 2/3). Voor de incidenten die langer (30 minuten en 60 minuten bij dienstverlening) geduurd hebben is met behulp van de opgevraagde kladblokgegevens 2 gekeken of er bijzonderheden waren. 3. Resultaten In de volgende paragrafen worden de GMS-gegevens besproken uitgesplitst per meldingsclassificatie, zoals voor dit onderzoek is vastgesteld GMS-gegevens gecategoriseerd naar type incident 2 kladblokgegevens zijn een registratie van de gegevens van het incident door de alarmcentrale 3

4 In tabel 1 zijn de GMS-gegevens onderverdeeld naar type incident. Bij de uitrukken op basis van automatische meldingen is gekozen om onderscheid te maken in PAC- en OMS- meldingen om ter vergelijking ook naar de gegevens van Zuid Limburg te kunnen kijken. Verder worden de categorieën brand 3, technische hulpverlening (THV), ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS), waterongevallen (WO) en dienstverleningen (DV) onderscheiden. Het schema maakt duidelijk hoe vaak meldingen in de maand mei 2010 zijn voorgekomen. Tabel 1: Overzicht van het aantal gealarmeerde voertuigen per meldingsclassificatie in de drie onderzochte s in mei 2010 Alarm PAC OMS Brand 4 THV OGS WO DV Totaal Amsterdam Amstelland Haaglanden Utrecht Totaal Voor de veiligheidsregio Zuid Limburg is een zelfde schema gemaakt Tabel 2). Deze is hieronder apart geplaatst omdat hiervoor geen GMS-gegevens zijn gebruikt maar de door SAVE (2009) gegenereerde data van mei Ter vergelijking is gekeken of de GMS-gegevens van mei 2009 van Zuid Limburg sterk verschilden van de gegevens van mei 2010 van de nu onderzochte veiligheidsregio s. Uit de gegevens blijkt dat het aantal brandmeldingen in Zuid Limburg lager ligt dan in de veiligheidsregio s die nu in het onderzoek zijn meegnomen. Voor de meldingsclassificaties THV, OGS en WO zijn geen gegevens van Zuid Limburg bekend en zijn dus ook niet vergeleken met de drie veiligheidsregio s uit dit onderzoek. Tabel 2: Overzicht van het aantal meldingen per categorie in de Zuid Limburg in mei 2009 Alarm PAC OMS Brand THV OGS WO DV Totaal Zuid Limburg Alarm De classificatie Alarm kent twee typen meldingen nl. de PAC automatische meldingen en de OMS automatische meldingen PAC-meldingen PAC-brandmeldingen zijn automatische meldingen die binnenkomen bij de meldkamer via telefonisch contact vanuit een Particuliere Alarmcentrale (PAC). De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 83 meldingen in de 3 veiligheidsregio s.. In totaal zijn brandweereenheden in de 3 geanalyseerde veiligheidsregio s 79 keer gealarmeerd voor PAC-brandmeldingen. In 75 van de gevallen is daadwerkelijk uitgerukt, waarvan in een aantal gevallen met meer dan één 3 Bij brand zijn verschillende categorieën onderscheiden namelijk: voertuigbranden, buitenbranden, containerbranden en binnenbranden. 4 De categorie brand wordt in het vervolg,verder uitgesplitst naar verschillende typen brand 4

5 voertuig. In Zuid Limburg zijn in de vergelijkbare periode 20 meldingen geregistreerd en zijn 21 eenheden gealarmeerd. In de onderzochte veiligheidsregio s is in 61 van de 75 uitrukken de brandweer ter plaatse gekomen en is in 22 van die gevallen langer dan 10 minuten ter plaatse geweest. In 3 van de 22 gevallen is van een inzet sprake geweest, die langer dan 30 minuten heeft geduurd. Voor de veiligheidsregio Zuid Limburg geldt dat 20 eenheden ter plaatse zijn gekomen, waarvan 9 langer dan 10 minuten en in 2 gevallen was sprake van een inzet, waarbij langer dan 30 minuten ter plaatse is geweest. In tabel 3 staan alle gegevens over PAC-meldingen samengevat. In deze tabel worden de meldingen genoemd en wordt aangegeven dat er twee of meer voertuigen zijn gealarmeerd. Ditzelfde geldt voor de uitgerukte voertuigen. Er is een kolom waarin het aantal voertuigen ter plaatse () wordt weergegeven. In de vierde, vijfde en zesde kolom wordt aangegeven of men meer dan 10 minuten ter plaatse (>10 ) is geweest of dat sprake is geweest van een inzet, waarbij meer dan 30 minuten ter plaatse is geweest (>30 ). Hier wordt ook het percentage van het aantal betreffende meldingen beschreven. Tabel 3: Overzicht van de PAC-meldingen in de drie onderzochte s PAC Uitgerukt >10 >10 met 2 eenheden >30 Vermelde bijzonderheden bij een inzet langer dan 30 A dam-amstelland 30 (0) 30 (0) (33,3) 0 2 (6,7) nodeloos alarm Haaglanden 32 (1) 28 (0) (30,3) 1 0 (0,0) nvt Utrecht 17 (3) 17 (3) 13 2 (10,0) 2 1 (5,0) nodeloos alarm Totaal 79 (4) 75 (3) (26,2) 3 3 (3,6) Zuid Limburg 20 (1) 20 (0) 20 9 (42,9) 2 2 (9,5) Nodeloos alarm PAC-meldingen zijn vrijwel altijd nodeloos alarm, maar soms blijft men langer dan 30 minuten aanwezig, omdat op een sleutelhouder gewacht moet worden OMS-meldingen OMS-brandmeldingen zijn automatische meldingen die bij de meldkamer binnenkomen vanuit een Openbaar Meldsysteem (OMS) waarbij volgens de signaalcode een handbrandmelder, een thermische sensor, een CO-sensor of rookmelder is geactiveerd. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 705 meldingen. In de onderzochte veiligheidsregio s is meer dan 35% van alle meldingen in de onderzoeksperiode een OMS-melding geweest. In 83 van de 622 gevallen zijn 2 voertuigen gealarmeerd, maar die komen niet ter plaatse. Het is niet bekend hoeveel voertuigen zijn uitgerukt. Om te analyseren of er daadwerkelijk sprake was van brand of anderszins een daadwerkelijke inzet met toegevoegde waarde van de zijde van de brandweer, is gekeken naar gevallen met een langere duur van aanwezigheid van het aankomende voertuig. In vergelijking met het eerder uitgevoerde onderzoek bij Zuid Limburg valt op dat daar minder vaak een tweede voertuig is gealarmeerd. 5

6 Tabel 4: Overzicht van de OMS-meldingen in de drie onderzochte s OMS >10 >30 Vermelde bijzonderheden bij een inzet langer dan 30 A dam-amstelland 110 (37) (24,5) 4 (2,7) 1 kleine brand Haaglanden 245 (15) (28,8) 8 (3,0) 1 kleine brand / deuren open / lekkage en ammoniak geur Utrecht 267 (31) (21,5) 1 (0.3) geen Totaal 622 (83) (24,8) 13 (1,8) Zuid Limburg 136 (2) (43,5) 4 (2,9) 4 kleine brand Van de gevallen waarbij sprake was van een kleine brand was handelend optreden van de brandweer niet echt noodzakelijk meer, omdat de brand al geblust was. In de andere gevallen was er sprake van nodeloos alarm Brand De classificatie brand is op basis van de verstrekte GMS-gegevens onder te verdelen in verschillende typen brand en deze zullen in de volgende subparagrafen worden besproken Voertuigbrand Voertuigbrandmeldingen worden telefonisch gemeld bij de alarmcentrale (AC). De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 70 meldingen. Van de Haaglanden waren geen gegevens beschikbaar over voertuigbranden, omdat deze onder de categorie buitenbrand worden geschaard. Daarom is alleen naar Amsterdam-Amstelland en Utrecht gekeken en zijn deze gegevens vergeleken met Zuid Limburg. In 16 van de 54 meldingen van voertuigbranden zijn 2 voertuigen gealarmeerd. In 14 van de 54 gevallen zijn ook daadwerkelijk 2 voertuigen uitgerukt. In de veiligheidsregio s Utrecht en Amsterdam-Amstelland is men in totaal 49 maal is ter plaatse gekomen en in 41 gevallen is men langer dan 10 minuten ter plaatse gebleven, waarvan in 3 gevallen met 2 voertuigen. 9 Keer was er sprake van een inzet, die langer dan 30 minuten duurde, waarvan 8 keer in de Utrecht. Omdat de SAVE rapportage niet volledig is over voertuigbranden in Zuid Limburg kunnen niet alle variabelen worden vergeleken. De gegevens over > 30 min ter plaatse wijkt nauwelijks af van die van de nu onderzochte veiligheidsregio s. 6

7 Tabel 5: Overzicht van de voertuigbrandmeldingen in de drie onderzochte s Voertuigbrand Uitgerukt >10 >10 met 2 eenheden >30 Vermelde bijzonderheden bij een inzet langer dan 30 A dam-amstelland 16 (7) 16 (7) (47,8) 2 1 (4,3) 3 auto s in brand Haaglanden Utrecht 38 (9) 38 (7) (63,8) 1 8 (17,0) wachten op takelwagen / brand bij gebouw / auto te water / afvalbrand Totaal 54 (16) 54 (14) (58,6) 3 9 (12,9) Zuid Limburg 23 (9) (15,6) wachten op takelwagen / opruimen / brand bij gebouw Buitenbrand Buitenbranden worden telefonisch gemeld bij de alarmcentrale. Voorbeelden van buitenbranden zijn: bermbrand, afvalbrand, caravanbrand en buitenbrand overig. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 360 meldingen. In 21 van de 360 meldingen zijn 2 voertuigen gealarmeerd. In 85 gevallen is men langer dan 10 minuten aanwezig geweest en in 15 gevallen heeft een inzet plaatsgevonden, die langer dan een half uur heeft geduurd. In vergelijking met Zuid Limburg is men in de onderzochte veiligheidsregio s relatief minder vaak langer dan een half uur ter plaatse. De resultaten staan schematisch weergegeven in tabel 6. Tabel 6: Overzicht van de buitenbrandmeldingen in de drie onderzochte s Buitenbrand >10 >30 Redenen van een langer verblijf dan 30 A dam-amstelland 92 (4) (12,5) 3 (3,1) kleine brand / brandbom bij woning Haaglanden 167 (7) (28,2) 7 (4,0) 3 voertuigbrand wachten op takelen / meterkast in park / containerbrand en boom Utrecht 80 (10) (26,7) 5 (5,6) opschaling / brand in kaphout / diverse bermbrandjes / kleine brand Totaal 339 (21) (23,6) 15 (4,2) Zuid Limburg 88 (3) (8,8) 7

8 Containerbrand Containerbranden worden telefonisch gemeld bij de alarmcentrale. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 80 meldingen. In de onderzochte periode waren van de Haaglanden geen gegevens beschikbaar van containerbranden, omdat deze onder de categorie buitenbrand worden geschaard. Van de 60 meldingen is in 2 gevallen een tweede brandweereenheid gealarmeerd. Alleen in Utrecht blijft in drie van de gevallen een voertuig om verschillende redenen langer dan een half uur ter plaatse. In Tabel 7 staan alle resultaten schematisch weergegeven. Tabel 7: Overzicht van de containermeldingen in de drie onderzochte s Containerbrand Uitgerukt >10 >30 Vermelde bijzonderheden bij een langer verblijf dan 30 A dam-amstelland 33 (0) (48,5) 0 (0,0) n.v.t. Haaglanden Utrecht 27 (2) (48,3) 3 (10,3) kleine brand / opschaling Totaal 60 (2) (48,4) 3 (4,8) Zuid Limburg 15 (3) (20,0) 1 (5,5) onduidelijk De drie gevallen waarbij in Zuid Limburg twee eenheden zijn gealarmeerd had te maken met incomplete bezettingen Binnenbrand Binnenbranden worden telefonisch gemeld bij de alarmcentrale. Voorbeelden van binnenbranden zijn: bedrijfsbrand, brand hoogbouw, kelder/boxbrand, brand laagbouw, brand ontmoeting, schoorsteenbrand, schuurbrand, brand zolder/dak en brand overige binnen. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 216 meldingen. Van de 216 meldingen is in 53 gevallen een voertuig gealarmeerd en in 148 gevallen zijn 2 voertuigen gealarmeerd. Er zijn in 15 gevallen meer dan 2 voertuigen gealarmeerd. In veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat het om alarmeren van 3 (3 maal), 4 (2 maal) of 8 (1 maal) voertuigen, in veiligheidsregio Haaglanden om 3 (3 maal) en 4 (1 maal) voertuigen en in veiligheidsregio Utrecht 3 (2 maal), 4 (2 maal) of 6 (1 maal) voertuigen. 5 Aantal uitgerukte eenheden 8

9 Geconstateerd kan worden dat in de praktijk meestal sprake is van het alarmeren van één of twee brandweereenheden. In de veiligheidsregio Utrecht zijn er bij drie branden vermoedelijk de rietdekkers 6 gealarmeerd. Bij het incident met zes voertuigen gaat het waarschijnlijk om drie voertuigen van de rietdekkers waarvan er één voertuig ter plaatse was voor aflossing. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is eenmaal sprake geweest van een alarmering van acht voertuigen. In de binnenstad van Amsterdam rukt men standaard met twee tankautospuiten en twee autoladders uit. Het aantal van acht voertuigen kan dan mogelijk verklaard worden uit het feit dat het hier om een aflossing gaat. Ook bij andere incidenten waarbij meerdere voertuigen zijn gealarmeerd is niet altijd sprake van een gelijktijdige alarmering. In sommige gevallen is er sprake van bijstand wat inhoudt dat de extra voertuigen later zijn gealarmeerd. In tabel 8 staat een overzicht van de binnenbrandmeldingen. Gegevens van Zuid Limburg ontbreken hier, omdat in het SAVE onderzoek binnenbrandmeldingen niet zijn meegenomen. Tabel 8: Overzicht van de binnenbrandmeldingen in de drie onderzochte s Binnenbrand Meer dan 2 eenheden >10 >30 Vermelde bijzonderheden bij een langer verblijf dan 30 A dam-amstelland 6 (46) (62,0) 22 (37,9) kleine brand / middelbrand / grote brand / schoorsteenbrand / loos alarm Haaglanden 3 (79) (87,2) 23 (26,7) 4 schoorsteenbrand / 5 rookinhalatie / 2 brandstichting / 3 middelbrand / hennepkwekerij / redden dieren / onbekend slachtoffers Utrecht 44 (23) (88,8) 30 (41,6) kleine brand /uitslaande brand / middelbrand (rietdekkers) / slachtoffers / grote brand (rietdekkers) / schoorsteen / buitenbrand / kortsluiting / ventileren Totaal 53 (148) (81,1) 75 (34,7) Zuid Limburg Technische hulpverlening en van technische hulpverleningen (THV) zijn telefonische meldingen die binnenkomen bij de alarmcentrale. Voorbeelden van technische hulpverleningen zijn onder andere: ongeval met beknelling en ongeval op het spoor (TIS 3). De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 48 meldingen. 6 Dat zijn eenheden vanuit de Utrecht die zijn gespecialiseerd in het bestrijden van branden in rieten kappen. 9

10 Van de 48 meldingen zijn in 9 gevallen 2 brandweereenheden gealarmeerd. in 36 gevallen is ook daadwerkelijk uitgerukt, waarvan in 9 gevallen met 2 brandweereenheden. In iets meer dan de helft van de alarmeringen is langer dan 10 minuten ter plaatse geweest en in een kwart van de gevallen is langer dan 30 minuten ter plaatse geweest. Net als bij binnenbrandmeldingen is ook voor technische hulpverlening geen vergelijking met Zuid Limburg mogelijk. Tabel 9: Overzicht de THV-meldingen in de drie onderzochte s THV Uitgerukt >10 >10 met 2 eenheden >30 Vermelde bijzonderheden bij een langer verblijf dan 30 A dam-amstelland 8 (6) 8 (6) 7 3 (21,4) 1 2 (14,3) bevrijding persoon; persoon onder tram Haaglanden 17 (0) 16 (0) 13 7 (41,2) 0 3 (17,6) rook; beknelling; buiten bewustzijn Utrecht 14 (3) 12 (3) (58,8) 0 7 (41,2) beknelling; dodelijk ongeval Totaal 39 (9) 36 (9) (41,7) 1 12 (25) Zuid Limburg Ongeval met gevaarlijke stoffen en van (ongeval) gevaarlijke stof (OGS) zijn over het algemeen telefonische meldingen die binnenkomen bij de alarmcentrale. Voorbeelden van (ongeval) gevaarlijke stoffen zijn: gaslek, lekkende vaten en verkeersongeval met een gevaarlijke stof. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 53 meldingen. Geconstateerd kan worden dat in de praktijk in het grootste deel van de gevallen sprake is van het alarmeren van 1 basisbrandweereenheid. In de helft van de gevallen is men meer dan 10 minuten ter plaatse en in een kwart van de gevallen is men langer dan 30 minuten ter plaatse. In tabel 10 worden de gegevens schematisch weergegeven. 10

11 Tabel 10: Overzicht de OGS-meldingen in de drie onderzochte s OGS Uitgerukt >10 >10 met 2 eenheden >30 Vermelde bijzonderheden bij een langer verblijf dan 30 A dam-amstelland 38 (4) (45,2) 1 8 (19,0) wachten gaslek dicht; lekkende vaten Haaglanden 0 (1) 1 (0) 1 1 (100,0) 0 1 (100,0) wachten tot stank weg Utrecht 8 (2) 8 (1) 8 8 (80,0)) 1 5 (50,0) wachten gaslek dicht; stikstoflekkage Totaal 46 (7) 46 (1) (52,8) 2 14 (26,4) Zuid Limburg Waterongeval en van waterongevallen (WO) komen binnen bij de alarmcentrale. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 33 meldingen. Voorbeelden van waterongevallen zijn: auto te water, persoon te water dier te water. Bij waterongevallen wordt meestal een voertuig gealarmeerd. In slecht één geval is met twee brandweereenheden uitgerukt voor een waterongeval. In de helft van de gevallen is men langer dan 10 minuten ter plaatse geweest en in ruim een kwart van de gevallen langer dan 30 minuten. Ook bij waterongevallen is er geen vergelijkingsmateriaal vanuit Zuid Limburg. Tabel 11: Overzicht de WO-meldingen in de 3 onderzochte s WO Uitgerukt >10 >10 met 2 eenheden >30 Vermelde bijzonderheden bij een langer verblijf dan 30 A dam-amstelland 9 (1) 9 (0) 9 5 (50,0) 0 2 (20,0) auto bergen; Haaglanden 19 (1) 19 (1) (50,0) 0 6 (30,0) 2 paard; beknelde zwaan; kind vermist; koeien Utrecht 3 (0) 3 (0) 2 2 (66,7) 0 1 (33,3) 2 slachtoffers; Totaal 31 (2) 31 (1) (51,5) 0 9 (27,3) Zuid Limburg

12 3.7. Dienstverleningen Dienstverleningen (DV) worden telefonisch gemeld bij de alarmcentrale. Voorbeelden van dienstverleningen zijn: liftopsluiting, dier in nood, vallende taken/bomen/stormschade, reinigen wegdek, wateroverlast en buitensluitingen. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van 448 meldingen. In totaal zijn 345 verzoeken tot dienstverlening gedaan. In elf van die gevallen zijn twee voertuigen gealarmeerd. De tweede voertuig is nooit tegelijkertijd gealarmeerd. In tien gevallen is men langer dan een uur ter plaatse geweest. Hiervoor waren verschillende redenen, zoals in onderstaande tabel is te zien. Tabel 12: Overzicht de DV-meldingen in de drie onderzochte s DV Bij 2 eenheden gelijk gealarmeerd >60 Vermelde bijzonderheden bij een langer verblijf dan 60 A dam-amstelland 147 (5 7 )? 5 (3,2) wateroverlast; stormschade; reinigen wegdek; redding paard Haaglanden 94 (2) nee 1 (1,0) onbekend Utrecht 93 (4) nee 4 (4,1) reinigen wegdek; wateroverlast; stormschade; varkens bevrijden Totaal 334 (11) 10 (5,1) Zuid Limburg 103 (?)? 14 (10,9) 4. Conclusies Uit de analyse van de GMS-gegevens van de veiligheidsregio s Amsterdam- Amstelland, Haaglanden en Utrecht van mei 2010 kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de brandweerinzet: De brandweer wordt voor het overgrote deel van de meldingen opgeroepen voor brandbestrijding (76%). Er komen in de onderzochte veiligheidsregio s 208 gealarmeerde voertuigen ter plaatse voor een binnenbrand. Veel meldingen worden gedaan door een automatische brandmeldcentrale (PAC en OMS).Hierop komen 635 voertuigen ter plaatse. Het overgrote deel van deze meldingen was nodeloos. Dit sluit 7 waarvan 1 maal een TS-PRIO3 12

13 aan bij de eerdere conclusies van Hagen e.a. (2011). Deze constateerde ook dat er veel nodeloze automatische meldingen zijn. In 83% van alle meldingen komen de voertuigen ter plaatse. In 83% van alle meldingen wordt één voertuig gealarmeerd. In 64% van de meldingen (exclusief dienstverlening) blijven de ter plaatse gekomen voertuigen korter dan 10 minuten aanwezig. Het maar korte tijd aanwezig zijn duidt op een geringe omvang van taken. De meldingsclassificatie brand is onderverdeeld in een aantal subcategorieën. Niet alle onderzochte veiligheidsregio s hanteren dezelfde subcategorieën. Zo schaart de veiligheidsregio Haaglanden alle buitenbranden onder één noemer, terwijl de andere twee veiligheidsregio s onderscheid maken tussen een containerbrand, een voertuigbrand en een buitenbrand. Bij voertuigbrand en containerbrand is men in circa de helft van het aantal meldingen langer dan 10 minuten ter plaatse en in 13% en 5% van de gevallen respectievelijk langer dan een half uur. Voor buitenbrand geldt dan in circa een kwart van de gevallen men langer ter plaatse is dan 10 minuten en in 4% van de gevallen langer dan een half uur. Voor binnenbranden is men vaak met twee eenheden ter plaatse en in 7% met meer dan twee eenheden. In 81% van de gevallen is men langer dan 10 minuten ter plaatse en in een derde van gevallen langer dan een half uur. Bij technische hulpverlening, ongeval gevaarlijke stoffen en waterongevallen komt men meestal met één voertuig ter plaatse. In circa helft van de gevallen blijft men langer ter plaatse dan 10 minuten en in een kwart van de gevallen langer dan een half uur. Bij technische hulpverlening was men in een geval (5%) met twee brandweereenheden langer dan 10 minuten ter plaatse. Bij ongeval gevaarlijke stoffen was men in twee gevallen (7%) met twee brandweereenheden langer dan 10 minuten ter plaatse. Dienstverlening is minder spoedeisend en in 5% van de gevallen is men meer dan een uur ter plaatse gebleven. Soms is wel opschaling noodzakelijk als vanwege de aard van de hulpverlening meer personele capaciteit nodig is. Er zijn geen grote verschillen in het aantal meldingen in de verschillende meldingsclassificaties tussen de onderzochte veiligheidsregio s geconstateerd en een uitbreiding naar andere veiligheidsregio s lijkt dan ook niet nodig. 5. Vergelijking met onderzoek Zuid Limburg Bij de analyse van de GMS gegevens is zoveel mogelijk tevens een vergelijking met de door SAVE (2009) uitgevoerde onderzoek in Zuid Limburg gemaakt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat die studie een ander onderzoeksdoel had, namelijk een uitwerking van de vraaggerichte respons met een specifiek type voertuig namelijk een snel interventievoertuig met twee personen (SIE) en dat daarom vooraf een selectie van de GMS gegevens is gemaakt. Incidenten waarvan op voorhand door de regio Zuid Limburg werd aangenomen dat deze niet door een gereduceerde bezetting kunnen worden afgehandeld zijn niet in het onderzoek betrokken. Op basis van die vergelijking kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden: Wat betreft de GMS gegevens zijn er geen substantiële afwijkingen tussen de nu onderzochte veiligheidsregio s en de veiligheidsregio Zuid Limburg. Voor de meldingsclassificatie automatische brandmeldingen (PAC en OMS), kan geconstateerd worden dat men in Zuid Limburg wat vaker en langer 13

14 ter plaatse is dan in de nu onderzochte veiligheidsregio s. In het onderzoek van Zuid Limburg wordt geconcludeerd dat een gereduceerde voertuigbezetting voor deze meldingsclassificatie mogelijk is. In de veiligheidsregio s Amsterdam-Amstelland en Utrecht is men bij voertuigbranden gemiddeld vaker dan in Zuid Limburg langer ter plaatse. In het onderzoek van Zuid Limburg wordt geconcludeerd in haar onderzoek dat een gereduceerde voertuigbezetting voor deze meldingsclassificatie mogelijk is omdat bij voertuigbranden meestal geen tekort is aan personele capaciteit. Bij container branden zijn er geen grote verschillen tussen de onderzochte veiligheidsregio s en Zuid Limburg geconstateerd. In het onderzoek van Zuid Limburg wordt geconcludeerd dat een gereduceerde voertuigbezetting voor deze meldingsclassificatie mogelijk is, als indien nodig wel op tijd kan worden opgeschaald. Voor binnenbranden geeft Zuid Limburg aan dat de SIE in een aantal gevallen de verkeerde keuze is geweest als eerste inzet. Het ging daarbij om de grotere branden. Uit de analyse van de GMS gegevens komt naar voren dat bij binnenbranden vaak twee of meer eenheden worden gealarmeerd en dat bij veel incidenten de eenheden langer dan 10 minuten ter plaatse zijn. Voor technische hulpverlening, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen is geen vergelijking mogelijk omdat deze incidenten in het onderzoek van Zuid Limburg niet zijn meegenomen. De reden hiervoor is dat deze incidenttypen niet voldeden aan de, door hen, gestelde criteria van klein van omvang, kort van duur en veelvoorkomend. Ook uit de analyse van de GMS gegevens door het NIFV komt naar voren dat de eenheden bij deze type incidenten vaker langer ter plaatse waren. Hierbij geldt de eerdergenoemde kanttekening dat het in de studie van Zuid Limburg ging om de inzet van een SIE en dat niet gekeken is naar andere voertuigbezettingen. Omdat de GMS gegevens onvoldoende informatie bevatten over de benodigde personele capaciteit kan slechts een inschatting gemaakt worden over de daadwerkelijke mogelijkheden om met een gereduceerde voertuigbezetting op te treden en is nader onderzoek noodzakelijk. 14

15 Bronnen Hagen, R. R. e.a. (2011). Nodeloze uitrukken terugdringen (NUT); Onderzoek naar de consequenties van het voorstel herziening doormelding in het Bouwbesluit 2012, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Lectoraat Brandpreventie, Postbus 7010, 6801 HA Arnhem SAVE (2009). Ontwikkeling en uitwerking concept van Vraaggerichte respons in de Zuid Limburg analyse meldingsklassen- - ontwikkeling nieuwe inzetvoorstellen- Voortgangsrapportage analyse meldkamergegevens. Veiligheidsberaad (2011). Masterlijst meldingsclassificaties &currentMenuitemID=308&switch=1 15

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015 deel 160 Ochten 21 augustus 18:12 vrijdag avond Brand TS Buitenbrand PRIO 1 Echteld Betuweroute, loos alarm door werkzaamheden 159 Ochten 21 augustus 08:59 vrijdag ochtend Hulp TS Ass.ambulance PRIO 2

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

UITRUKOVERZICHT 2007. Aantal 81 9 21 4 24 23 88 16 29 18 25 5 5. - Overige. Hulpverleningen - Auto-ongevallen - Dieren - Water- / stormschade

UITRUKOVERZICHT 2007. Aantal 81 9 21 4 24 23 88 16 29 18 25 5 5. - Overige. Hulpverleningen - Auto-ongevallen - Dieren - Water- / stormschade UITRUKOVERZICHT 2007 Tabel uitrukken per maand Maand Brand Hulpverlening OGS Totaal Januari 8 8 2 28 Februari 2 8 Maart 2 6 0 8 April 7 6 0 3 Mei 7 0 2 Juni 8 7 6 Juli 3 2 0 Augustus 8 0 3 September 6

Nadere informatie

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Per 9 januari starten we een pilot om uit te rukken met 6 personen verdeeld over 2 (meerdere) voertuigen. De onderstaande inzet voorstellen zijn nader uitgewerkt

Nadere informatie

Memo Operationele prestaties

Memo Operationele prestaties Memo Operationele prestaties Algemeen VRBZO Incidenten VRBZO Periode : van 1 Jan tot 1 Jan 2015 393 2034 1619 Autom. alarm Brand Ongeval Overig 2310 3.000 2.832 2.500 2.406 2.310 2.000 1.500 1.719 1.918

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT ( )

EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT ( ) BRANDWEER HAAGLANDEN EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT (15-4230) Definitieve Versie Vernieuwde Repressie 1 Toelichting Deze evaluatie maakt onderdeel uit het Project Pilots Vernieuwde Repressie. Dit project

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

U vult deze vragenlijst Beleving Incident anoniem in. Beleving Incident (versie 0.1) * 1. Datum invullen vragenlijst?

U vult deze vragenlijst Beleving Incident anoniem in. Beleving Incident (versie 0.1) * 1. Datum invullen vragenlijst? Beleving Incident (versie 0.1) Deze vragenlijst stelt collega's in de gelegenheid om hun persoonlijke beleving op het gebied van veiligheid aan te geven, zoals die is ervaren bij een incident waarbij zij

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PILOT SIV-4 RIJSWIJK ( )

EVALUATIERAPPORT PILOT SIV-4 RIJSWIJK ( ) BRANDWEER HAAGLANDEN EVALUATIERAPPORT PILOT SIV-4 RIJSWIJK (15-9063) Definitieve Versie Vernieuwde Repressie 1 Toelichting Deze evaluatie maakt onderdeel uit van het Project Pilots Vernieuwde Repressie.

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Aantal meldkamerincidenten voor brand en hulpverlening naar alle kenmerken (INCIDENTENBRANDENENHULPVERLENINGEN)

Microdata Services. Documentatie Aantal meldkamerincidenten voor brand en hulpverlening naar alle kenmerken (INCIDENTENBRANDENENHULPVERLENINGEN) Documentatie Aantal meldkamerincidenten voor brand en hulpverlening naar alle kenmerken (INCIDENTENBRANDENENHULPVERLENINGEN) Datum:19 april 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding van een brand bij een object kan zijn.

Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding van een brand bij een object kan zijn. Belangrijkste informatie Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding van een brand bij een object kan zijn. Het bestuur van de VRK zet kanttekeningen

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Specialisten van de VRU Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Nederland gaat de lucht in. Figuurlijk althans. De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter en dus wordt er steeds hoger

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie,

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie, Tweede Kamer der Staten-Generaal Ter attentie van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum : 3 december 2014 Onderwerp : Landelijk kader uitruk op maat Geachte

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren raad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard (in plaats van telefonisch contact) Van : Eijpe en Mastenbroek / CDA Datum indiening : 22-01-2016 Betreft : Aantal en verloop brandweervrijwilligers

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht 2017 Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht 2017 Basisvoorzieningen op orde 1 180706 AB 5 B5 Veiligheidsregio in-zicht 2017.pdf Veiligheidsregio in-zicht 2017 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Agendapunt 7 Onderwerp. Verificatie automatische brandmeldingen Datum Aan. Algemeen Bestuur Van. Dagelijks Bestuur Telefoon adres.

Agendapunt 7 Onderwerp. Verificatie automatische brandmeldingen Datum Aan. Algemeen Bestuur Van. Dagelijks Bestuur Telefoon  adres. Agendapunt 7 Onderwerp Verificatie automatische brandmeldingen Datum Aan Algemeen Bestuur Van Dagelijks Bestuur Telefoon E-mailadres Adviesnota Beslispunten - Instemmen met het verder terugdringen van

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Beoogd effect Het beschikken over een kader van uniforme tariefstelling voor dienstverlenende activiteiten door de brandweer VNOG.

Beoogd effect Het beschikken over een kader van uniforme tariefstelling voor dienstverlenende activiteiten door de brandweer VNOG. Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : Tarievenlijst Dienstverlening Brandweer VNOG 2014 Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1329 Bijlage: Tarievenlijst Dienstverlening Brandweer

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PILOT SIV-2 MIDDEN- DELFLAND ( )

EVALUATIERAPPORT PILOT SIV-2 MIDDEN- DELFLAND ( ) BRANDWEER HAAGLANDEN EVALUATIERAPPORT PILOT SIV-2 MIDDEN- DELFLAND (15-9062) Definitieve Versie Vernieuwde Repressie Toelichting Deze evaluatie maakt onderdeel uit van het Project Pilots Vernieuwde Repressie.

Nadere informatie

Voortgang project STOOM in Hollands Midden

Voortgang project STOOM in Hollands Midden B.13 1. Inleiding notitie Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer

Nadere informatie

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2017

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2017 143 Ochten 11 augustus 07:24 vrijdag ochtend Hulp TS Ongeval PRIO 1 Echteld A15 links 133.9, ongeval auto 142 Ochten 10 augustus 08:21 donderdag ochtend Hulp AED Reanimatie PRIO 1 IJzendoorn Zondagsestraatje,

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Brandmeldinstallaties met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Van levensbelang Uw gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil

Nadere informatie

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN In het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het bereiken van de doelstellingen moeten de OPZ hun noden inzake personeel en materieel bepalen en een nulmeting

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 2e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 2e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-2 Basisvoorzieningen op orde 2e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

I!I IiI. provincie HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. R.A. Janssen

I!I IiI. provincie HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. R.A. Janssen Lid Gedeputeerde taten R.A. Janssen Contact provincie HOLLAND ZUID Ministerie van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. taatssecretaris W.J. Mansveld Postbus 291 25 EX Den Haag Postadres Provinciehuis Postbus

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. 1 De meldkamer gebruikt vaak de term melder en risicobeheersing vaak de term gebruiker. Deze rollen zijn

Pagina 1 van 6. 1 De meldkamer gebruikt vaak de term melder en risicobeheersing vaak de term gebruiker. Deze rollen zijn Beleidskader voor het beoordelen van automatische meldingen. Vastgesteld door de raad Brandweercommandenten op 12 april 2019. Door m.bertels@brwbn.nl. Versie 2019/04/12. Samenvatting Het OMS landschap

Nadere informatie

Oud en Nieuw 2013-2014

Oud en Nieuw 2013-2014 Oud en Nieuw 2013-2014 Landelijk beeld jaarwisseling 2013-2014 in Nederland 7 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Landelijk beeld... 4 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 4

Nadere informatie

Operationele grenzen basisbrandweerzorg

Operationele grenzen basisbrandweerzorg Operationele grenzen basisbrandweerzorg 0.05 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie: 0.3 Vastgesteld TF 17 januari 2014 Colofon Het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Dekkingsplan De inrichting van de repressieve brandweerzorg van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Dekkingsplan De inrichting van de repressieve brandweerzorg van Brandweer Amsterdam-Amstelland. De inrichting van de repressieve brandweerzorg van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Concept versie 14 november 2017 Brandweer Amsterdam-Amstelland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 2 1.2

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Optische en Geluidssignalen Veiligheidsregio s

Brancherichtlijn. Optische en Geluidssignalen Veiligheidsregio s Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Veiligheidsregio s Colofon De Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) heeft op 15 september 2017 ingestemd met de Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen

Nadere informatie

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Risico s bij brandbestrijding Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Congres Bouwkundige Brandpreventie 19 november 2008 Programma Enige achtergronden Brandweer in Nederland Standaard werkwijze

Nadere informatie

Rekenkamercommissiebrief

Rekenkamercommissiebrief Rekenkamercommissiebrief Quick scan brandmeldingen December 2013 Aan: De gemeenteraad van Hardenberg Inleiding In deze rekenkamerbrief doet de rekenkamercommissie van de gemeente Hardenberg verslag van

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg: landelijk beeld en regiobeeld Telefoon adres

Inrichting repressieve brandweerzorg: landelijk beeld en regiobeeld Telefoon  adres Agendapunt 15 Aan Algemeen bestuur Kopie aan Datum 25-05-2018 Onderwerp Inrichting repressieve brandweerzorg: landelijk beeld en regiobeeld Telefoon E-mailadres Memo Inleiding De Inspectie Justitie en

Nadere informatie

Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio s)

Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio s) 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio s) Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 juli

Nadere informatie

Bevelvoerder Hulpverlening

Bevelvoerder Hulpverlening Bevelvoerder Hulpverlening In deze publicatie is beeldmateriaal gebruikt van de volgende personen/organisaties: - Martin de Jongh - Hans Groenewegen - Moditech. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Bevelvoerder Werkboek

Bevelvoerder Werkboek Bevelvoerder Werkboek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Datum 5 september 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de afname van het aantal duikteams bij de brandweer

Datum 5 september 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de afname van het aantal duikteams bij de brandweer 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht. Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht. Basisvoorzieningen op orde Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde Gemeente e trimester In deze gemeentelijke Veiligheidsregio in-zicht vindt u kengetallen over de inzet van meldkamer, ambulance- en brandweerzorg in

Nadere informatie

Regie op vernieuwde repressie

Regie op vernieuwde repressie Regie op vernieuwde repressie Op weg naar 2015 en verder. Opgesteld door: Versiebeheer Paul Weyling 1.0. 22-12-2012 Lucas de Lange Lucien Groenewegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Factsheet Tweede tankautospuit 140701 1. Het begrip tweede tankautospuit (TS) Bij het onderwerp tweede TS treedt gemakkelijk verwarring op. Het begrip

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

- Ingekomen stuk D6 (PA 28 november 2012) Ons kenmerk 12.0019570. Datum uw brief

- Ingekomen stuk D6 (PA 28 november 2012) Ons kenmerk 12.0019570. Datum uw brief - Ingekomen stuk D6 (PA 28 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen Telefoon 024 329 75 99 Telefax 024 329 75 05 E-mail info@brandweer.nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Vergelijkende studie minimale middelen brandweer Buurlanden van België

Vergelijkende studie minimale middelen brandweer Buurlanden van België Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Analyse Organisatie... 2 2.1. Algemene gegevens buurlanden... 2 2.1.1. Basisbrandweerzorg Duitsland (Zie Overzichtstabellen p. 6)... 2 2.1.2. Basisbrandweerzorg Nederland (Zie

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Gemeentelijke Rapportage 2015 Zeist

Gemeentelijke Rapportage 2015 Zeist Gemeentelijke Rapportage 215 Zeist Facts & figures Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie in de Regio (GHOR) Inwoners: 61.641 Gemeentelijke bijdrage: 3.758.645,- Brandweerposten Post Den Dolder Post

Nadere informatie

Uitrukcijfers brandweer stad Groningen van 1 januari t/m 31 december 2017

Uitrukcijfers brandweer stad Groningen van 1 januari t/m 31 december 2017 Uitrukcijfers brandweer stad Groningen van 1 januari t/m 31 december 2017 In 2017 is de Stad totaal 1435 keer uitgerukt voor een melding, deze zijn onder te verdelen in: Soort uitruk Aantal percentage

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Brandweer Twente staat 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar klaar met; mensen

Brandweer Twente staat 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar klaar met; mensen Jaarbericht 2016 Brandweer Twente Brandweer Twente telt meer dan 1.000 collega s die hun krachten bundelen vanuit hun passie voor veiligheid en hulpverlening. Zij zetten zich samen in voor een brandveilige

Nadere informatie

JAARVERSLAG REPRESSIE 2011. Cluster Midden

JAARVERSLAG REPRESSIE 2011. Cluster Midden JAARVERSLAG REPRESSIE 2011 Cluster Midden Colofon Titel rapport: Subtitel: Versie: Jaarverslag Cluster Midden Opdrachtgever MT Cluster Midden : Opsteller: L.M. Hilbrink Foto s Brandweer Cluster Midden

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PILOT TS-4 NAALDWIJK ( )

EVALUATIERAPPORT PILOT TS-4 NAALDWIJK ( ) BRANDWEER HAAGLANDEN EVALUATIERAPPORT PILOT TS-4 NAALDWIJK (15-6430) Definitieve Versie Vernieuwde Repressie 1 Toelichting Deze evaluatie maakt onderdeel uit van het Project Pilots Vernieuwde Repressie.

Nadere informatie

Uitruk op maat. Rapportage over het project Variabele voertuigbezetting. NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Uitruk op maat. Rapportage over het project Variabele voertuigbezetting. NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Uitruk op maat Rapportage over het project Variabele voertuigbezetting NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Uitruk op maat Rapportage over het project Variabele voertuigbezetting

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen lekkage tankwagen Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen Melding Op 21 mei, om 14.05 uur, krijgt u als bevelvoerder de melding dat een voorbijrijdende auto een explosie heeft gehoord en roodbruine dampen ziet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân

Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân 1 1. Aanleiding en achtergrond In het jaar 2013 ontving de Nederlandse brandweer in totaal 139.000 meldingen. Het ging hierbij om 52.000 verzoeken om hulpverlening en 87.000 brandmeldingen. Ruim 50.000

Nadere informatie

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Cees Knoester Veiligheidsregio Haaglanden Cluster Risicobeheersing Commissielid NEN Brandmeldsystemen Werkgroep NEN 2535 en NEN 2654 deel 1 Brandweer Nederland

Nadere informatie

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Project STOOM. Symposium NUT 17 november Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM

Project STOOM. Symposium NUT 17 november Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM Project STOOM Symposium NUT 17 november 2011 Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM Agenda Project STOOM Deelproject: Handreiking TOOM RECLAME Project STOOM Structureel Terugdringen

Nadere informatie

Meten en Registreren 1

Meten en Registreren 1 Meten en Registreren 1 2 3 4 Stelling 1 Meten is weten. Ik weet het (precies genoeg) en het antwoord is JA Ik weet het (precies genoeg) en het antwoord is NEE Ik weet het niet (precies genoeg) 5 Stelling

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Opdrachtgever: Brandweer Nederland Voor: Risicobeheersing en Incidentbestrijding Opstellers: projectgroep bewustzijnbevordering

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Minimale adequate middelen en ADCC (niveau brandweer) Brand - algemeen - algemeen BR algemeen Dringend + prio 1 AP 0/1/5 Evaluatie inzet CW

Minimale adequate middelen en ADCC (niveau brandweer) Brand - algemeen - algemeen BR algemeen Dringend + prio 1 AP 0/1/5 Evaluatie inzet CW Verwittiging CB Dringendheid + prio-code Code Hoofdgebeurtenistype + subtypering Voorstel benaming Minimale adequate middelen en ADCC (niveau brandweer) 1.0.0 Brand - algemeen - algemeen BR algemeen 1.1.0

Nadere informatie

AB 9 mei Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0

AB 9 mei Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0 AB 9 mei 2014 Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Wat is een dekkingsplan?... 1 1.2 De opbouw van de opkomsttijden... 2 1.3 Welke normtijden zijn vastgelegd?... 2 1.4

Nadere informatie

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2016

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2016 221 Opheusden 31 december 23:33 zaterdag avond Brand TS Buitenbrand PRIO 2 Opheusden Fazantstraat, buitenbrand, afval, hout e.d. 220 Dodewaard 31 december 23:14 zaterdag avond Brand TS Buitenbrand PRIO

Nadere informatie

Het brandweeroptreden vanaf de eerste brandmelding tot aan de fatale explosies

Het brandweeroptreden vanaf de eerste brandmelding tot aan de fatale explosies 3 Het brandweeroptreden vanaf de eerste brandmelding tot aan de fatale explosies 3.1 Inleiding Rond 15.00 uur komen de eerste meldingen van brandjes en van knallend vuurwerk binnen bij het regionaal meldcentrum

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Evaluatie. Pilot TS4. Brandweer. Alkmaar

Evaluatie. Pilot TS4. Brandweer. Alkmaar Evaluatie Pilot TS4 Brandweer Alkmaar 1 Voorwoord Met de Pilot TS4 (tankautospuit met een 4 persoonsbezetting) is gedurende het jaar 2011 onderzocht of een doelmatige en doeltreffende brandweerzorg in

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg. Regiobeeld 24 - Zuid-Limburg

Inrichting repressieve brandweerzorg. Regiobeeld 24 - Zuid-Limburg Inrichting repressieve brandweerzorg 1 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1.1 Opkomsttijden 4 1.2 Samenstelling basisbrandweereenheden 6 1.3 Beschikbaarheid personeel 8 2 Inleiding 9 2.1 Inrichting

Nadere informatie

samenwerkingsovereenkomst

samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst Interregionale samenwerking op het gebied van basisbrandweerzorg VRGZ - VRZHZ DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, gevestigd te Nijmegen, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Documentgegevens Nr. Datum Verspreid aan 0.1 19-4-2017 Arne Poirot (clustercommandant) 0.2 3-5-2017 Rudy Bongertman (ploegleider Olst) 0.3

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking

Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking Versie: 431N1009/2.0, 23 juni 2011 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.nl

Nadere informatie