Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden"

Transcriptie

1 Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur PW PW PW PW PW Vastgesteld in het DOB PW (gewijzigd n.a.v AB

2 Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 2 van 12

3 Samenvatting In dit kwaliteitskader is beschreven welke eisen worden gesteld aan de uitruk- en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden. De belangrijkste bron voor deze eisen wordt gevormd door de Wet en het Besluit Veiligheidsregio s en de Leidraad Repressieve Brandweerzorg. De belangrijkste consequenties van dit document zijn: 1. Eenduidige regionale normering van de opkomst eerste tankautospuit bij brand Tijdnorm Gebruiksfunctie 5 min. - winkelfunctie met een gesloten constructie - woonfunctie boven een winkelfunctie - celfunctie 6 min. - woonfunctie portiekwoningen/portiekflats en verminderd zelfredzamen 8 min - overige woonfuncties - winkel-, gezondheidszorg-, onderwijs- en logiesfunctie - kinderdagverblijf 10 min. - kantoor-, industrie-, sport-, overige bijeenkomst-, overige gebruiksfuncties 2. Eenduidige regionale normering van de opkomst van redvoertuigen. Normtijden variëren van 5 tot 18 minuten afhankelijk van het risicobeeld. 3. Eenduidige regionale normering van de opkomst van waterongevalleneenheden. Als regionale norm is vastgesteld dat in 80% van het verzorgingsgebied binnen 20 minuten kan worden bereikt door een waterongevalleneenheid. 4. Eenduidige regionale normering voor specialistische eenheden, piketfunctionarissen, ondersteunende eenheden en het organiseren van restdekking. 5. Vaststelling van de definities van begrippen die worden gehanteerd voor het afleggen van verantwoording over de geleverde prestaties van de brandweer op het terrein van uitruk en opkomst van brandweereenheden. Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 3 van 12

4 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten kwaliteitskader Wet- en regelgeving Beoordelen normtijden Dekkingspercentage Overschrijdingspercentage Gelijktijdigheid Definities en normen opkomsttijden Definities en normen opkomsttijden Normen basisbrandweerzorg Normen specialistische eenheden Norm restdekking Norm grootschalig optreden Normen piketfunctionarissen Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 4 van 12

5 1. Inleiding Dit document geeft inzicht in de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de regio Haaglanden. Dit kwaliteitskader kan worden beschouwd als een brondocument voor het materieel- en personeelsspreidingsplan en het genereren van managementinformatie over de opkomst van brandweereenheden. Het kwaliteitskader is opgesteld op basis van: Wet en Besluit Veiligheidsregio s 1 Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2 Leidraad bestrijding waterongevallen 3 Landelijke bestekken en branchevoorschriften LFR Notitie Operationele dekking en slagkracht bij schaarste (versie 3) 4 Notitie Operationele Piketten 5 Daar waar wordt afgeweken van deze eisen zijn of worden bestuurlijke afspraken gemaakt. 1 Ingestemd door de 1 e kamer op 2 februari 2010, geplande ingangsdatum 1 oktober Ministerie van BZK, versie 6.4. juli 2007, niet regionaal vastgesteld. 3 NVBR, versie september 2004, niet regionaal vastgesteld. 4 Vastgesteld in het RMT, d.d. 15 september Vastgesteld in DOB, d.d. 30 november Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 5 van 12

6 2. Uitgangspunten kwaliteitskader 2.1. Wet- en regelgeving De basis voor dit kwaliteitskader wordt gevormd door: Wet Veiligheidsregio s; Besluit Veiligheidsregio s; Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg. Daar waar genoemde wet- en regelgeving niet voldoende duidelijkheid bieden zijn regionale normen en definities vastgesteld. Per definitie of norm is de bron van herkomst vermeld Beoordelen normtijden In dit document worden normtijden voor uitruk en opkomst van brandweereenheden beschreven. In de dagelijkse praktijk worden aanrijdtijden sterk beïnvloed door bijvoorbeeld verkeersremmende en verkeersbelemmerende maatregelen. Het is door deze en andere omstandigheden dan ook onmogelijk om in alle gevallen te voldoen aan deze normtijden. De mate waarin van de normtijden mag worden afgeweken is vastgelegd in de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg. Om de afwijking te kunnen beoordelen zijn twee percentages gedefinieerd, het dekkingspercentage en het overschrijdingspercentage Dekkingspercentage Dekkingspercentage Betreft het percentage van het aantal objecten dat binnen de normtijd bereikt kan worden. Beoordeling dekkingspercentage 1. Ten minste 80% van het totaal aantal objecten wordt binnen de normtijd met het vereiste personeel en materieel bereikt. 2. Waar niet aan het uitgangspunt van 80% voldaan kan worden, wordt tenminste 95% van de objecten in de eerstvolgende tijdschijf bereikt. 3. Voor de overige 5% van de objecten geldt dat deze binnen een maximale opkomsttijd bereikt worden 6. 6 In de Wet veiligheidsregio s is vastgelegd dat het Bestuur geen opkomsttijden vaststeld >18 minuten. Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 6 van 12

7 Overschrijdingspercentage Definitie overschrijdingspercentage Geeft aan welk percentage van de objecten in het betreffende gebied met meer dan 1 minuut vertraging ten opzichte van de genormeerde opkomsttijd bereikt wordt. Overschrijdingen groter dan drie minuten worden zwaarder gerekend (evenredig met de mate van overschrijding). Beoordeling overschrijdingspercentage Overschrijdingspercentage Beoordeling < 1% Goed 1%-10% Voldoende 10%-20% Onvoldoende (onder bepaalde omstandigheden verantwoord 7 ) > 20% Slecht Opmerking: De normering van het overschrijdingspercentage is afkomstig uit de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg. In de Wet Veiligheidsregio s en het hieraan verbonden besluit worden deze overschrijdingspercentages buiten beschouwing gelaten. In deze wetgeving wordt uitgegaan van het benoemen van harde opkomsttijden. Een overschrijding van een genormeerde opkomsttijd moet bestuurlijk worden geaccepteerd. Vervolgens moet een regionale norm worden geaccepteerd en/of moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de ontdekkingstijd te verkorten Gelijktijdigheid De opkomsttijd van een brandweereenheid is gebaseerd op het kunnen bestrijden van één maatgevend incident (prio 1 melding) in het verzorgingsgebied van een kazerne. Wanneer gelijktijdig een tweede maatgevend incident in het verzorgingsgebied van een kazerne wordt gemeld, wordt hiervoor een eenheid gealarmeerd van de dichtstbijzijnde kazerne uit een ander verzorgingsgebied. Hierdoor kan een hogere opkomsttijd worden gerealiseerd. Omdat gelijktijdigheid van maatgevende incidenten slechts in zeer beperkte mate voorkomt wordt deze hogere opkomsttijd geaccepteerd. 7 Als de noodzakelijke inzet erg laag ligt kan deze overschrijding worden geaccepteerd. Hiertoe moeten dan bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 7 van 12

8 3. Definities en normen opkomsttijden 3.1. Definities en normen opkomsttijden 8 Opkomsttijd De opkomsttijd is de totale tijd die de brandweer nodig heeft vanaf de melding (op de alarmcentrale) tot het ter plaatse komen bij het incident. De opkomsttijd is opgebouwd uit de verwerkingstijd van de alarmcentrale, de uitruktijd en de aanrijdtijd. Verwerkingstijd De verwerkingstijd van de alarmcentrale is de tijd die noodzakelijk is om de melding telefonisch aan te nemen, te beoordelen wat er waar aan de hand is en de betreffende post door een alarm te waarschuwen. Norm verwerkingstijd Haaglanden : 1 minuut 9 Uitruktijd De uitruktijd is de tijd die verstrijkt tussen het afgaan van het alarm en het wegrijden met het voertuig uit de kazerne. De uitruktijd is opgebouwd uit de reactietijd, de rijtijd naar de kazerne en vervolgens de kleedtijd. Norm uitruktijd (kazernebezetting) : 1 minuut 10 Gemiddeld gerealiseerde uitruktijd Haaglanden (kazernebezetting) : 1,5 minuut Norm uitruktijd (vrije instroom) : 3,5 minuut Gemiddeld gerealiseerde uitruktijd Haaglanden (vrije instroom) : 3,5 minuut Aanrijdtijd De aanrijdtijd is de tijd die de brandweer nodig heeft om zich met het voertuig vanuit de kazerne naar de plaats incident te begeven. 8 Conform Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 9 In de huidige situatie wordt deze landelijke norm niet continu gerealiseerd. Door het management wordt deze norm wel als uitgangspunt gehanteerd. 10 In de huidige situatie wordt deze landelijke norm niet continu gerealiseerd. Door het management wordt deze norm wel als uitgangspunt gehanteerd. Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 8 van 12

9 3.2. Normen basisbrandweerzorg Eenheid Norm Referentie / opmerking Eerste tankautospuit (TS1) Toelichting normen opkomst tankautospuit (TS) 5 min 6 min 8 min 10 min Besluit veiligheidsregio s Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Basisnorm opkomsttijd regio Haaglanden is 8 minuten Tijdnorm Gebruiksfunctie 5 min. - winkelfunctie met een gesloten constructie - woonfunctie boven een winkelfunctie - celfunctie 6 min. - woonfunctie portiekwoningen/portiekflats en verminderd zelfredzamen 8 min - overige woonfuncties - winkel-, gezondheidszorg-, onderwijs- en logiesfunctie - kinderdagverblijf 10 min. - kantoor-, industrie-, sport-, overige bijeenkomst-, overige gebruiksfuncties Bron: Besluit Veiligheidsregio s, bijlage 1 behorende bij artikel , eerste lid Eenheid Norm Referentie / opmerking In de regio Haaglanden wordt op alle meldingen van binnenbrand uitgerukt met 2x een TS. In een aantal gevallen is hierdoor sprake van een verhoogd zorgniveau ten opzichte van de Leidraad +2 min Repressieve Brandweerzorg. Tweede tankautospuit (TS2) t.o.v. Daar waar de Leidraad wel een tweede TS 1 TS voorschrijft is het verschil in opkomsttijd ten opzichte van de eerste altijd 2 minuten. Dit verschil in opkomsttijd wordt als algemene norm gezien voor de opkomst van een tweede TS. Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 9 van 12

10 Eenheid Norm Referentie / opmerking Redvoertuig (RV) Toelichting normen opkomst redvoertuig (RV) 5 min 6 min 8 min 10 min 15 min 18 min Redvoertuigen zijn op basis van risico verdeeld over de regio. De opkomsttijden worden bepaald op basis van de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg. De minimale opkomsttijd is 5 minuten, de maximale opkomsttijd is 15 minuten. In de regio Haaglanden wordt op alle meldingen van binnenbrand uitgerukt met een redvoertuig. Tijdnorm Gebruiksfunctie 5 min - overeenkomstig eerste TS 6 min - overeenkomstig eerste TS 8 min - overeenkomstig eerste TS 10 min - overeenkomstig eerste TS 15 min - fabricage / opslag 18 min - maximaal toegestane opkomsttijd volgens het Besluit Veiligheidsregio s. Aanvulling In de regio Haaglanden kan niet in alle gevallen worden voldaan aan de tijdnorm van 5, 6, 8 of 10 minuten. Daar waar het aantal objecten of het risico behorende bij deze tijdnormen relatief beperkt is ten opzichte van andere delen van de regio wordt een maximale opkomsttijd van 15 minuten geaccepteerd. Bron: Leidraad Repressieve Brandweerzorg Eenheid Norm Referentie / opmerking Hulpverleningsvoertuig (HV) 15 min Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 10 van 12

11 3.3. Normen specialistische eenheden Eenheid Norm Referentie / opmerking De maximale opkomsttijd is vastgesteld Waterongevalleneenheid op uten. Aanvullend is vastgesteld dat 80% van het verzorgingsgebied 80% < 20 min binnen 20 minuten bereikt wordt door een waterongevalleneenheid. Gevaarlijke Stoffeneenheid (GSE) Besluit veiligheidsregio s Ontsmettingseenheid Eenheid uten na alarmering gereed voor vertrek. Referentie Besluit veiligheidsregio s. Meetploeg 1 en 2 Besluit veiligheidsregio s Meetploeg 3 en 4 60 min Besluit veiligheidsregio s Dompelpompeenheid Geen landelijke norm/richtlijn bepaald Adembeschermingseenheid Geen basis in regelgeving. In de praktijk is vastgesteld dat uten na start van de inzet een eerste behoefte voor aanvulling van adembescherming ontstaat. Grote Kraan (GK) - Geen opkomsttijd vastgesteld 3.4. Norm restdekking Met betrekking tot restdekking is in de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg de volgende norm beschreven: Bij een maatgevende inzet die naar verwachting meer dan een uur gaat duren moet een post binnen uten herbezet zijn. In Haaglanden wordt voor restdekking de volgende norm gehanteerd: Bij een maatgevende inzet die naar verwachting meer dan een uur gaat duren moet de dekking van het verzorgingsgebied binnen uten tenminste voldoen aan de uitgangspunten zoals beschreven in de notitie Operationele dekking en slagkracht bij schaarste (versie 3.0. / ). Concreet betekent dit dat na uten (bij een maatgevende inzet) bij een spoedeisende melding een tankautospuit een opkomsttijd van 10 minuten kan realiseren. Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 11 van 12

12 3.5. Norm grootschalig optreden De Regionale Brandweer Haaglanden is in staat tot het leveren van 2 brandweercompagnieën. Bij inzet van beide compagnieën moet de (rest)dekking van het verzorgingsgebied tenminste te voldoen aan de uitgangspunten zoals beschreven in de notitie Operationele dekking en slagkracht bij schaarste (versie 3.0. / ) Normen piketfunctionarissen Functionaris Norm Referentie / opmerking Officier van Dienst (OVD) 15 min Haaglanden. Adviseur Gevaarlijk Stoffen (AGS) Haaglanden op basis van het Besluit Veiligheidsregio s. Hoofdofficier van Dienst (HOVD) Haaglanden op basis van het Besluit Veiligheidsregio s. Commandant van Dienst (CVD) 60 min Haaglanden op basis van het Besluit Veiligheidsregio s. Meetplanleider (MPL) Besluit veiligheidsregio s Stafofficier Operatien Brandweer (SOB) Haaglanden. Hoofd Sectie Brandweer (HSB) Haaglanden op basis van het Besluit Veiligheidsregio s. Woordvoerder Brandweer (WB) Haaglanden. Reserve Officier van Dienst (ROVD) Haaglanden. Uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden 12 van 12

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Zorgnorm overzichten 2010:

Zorgnorm overzichten 2010: Zorgnorm overzichten 2010: - gemeten uitruktijden overschrijding zorgnorm > 1 minuut operationele grenzen 2011 regionaal gemeente Versie: 2010-11-26 Pagina 1 van 75 Pagina 2 van 75 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Project mpsp. Eindrapportage scenario 2 en 3. Versiebeheer

Project mpsp. Eindrapportage scenario 2 en 3. Versiebeheer Project mpsp Eindrapportage scenario 2 en 3 Versiebeheer 0.1. PW 12-12-2010 0.2. PW 23-12-2010 1.0. PW 27-12-2010 Projectgroep mpsp Paul Weyling (PL) Erik Boulogne (Secr.) Frank Juijn Lucas de Lange Mario

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen

Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen Naar een effectieve, efficiënte en toekomstvaste repressieve brandweerzorg in de gemeente Roermond en regio Oktober 2011 Angelino Wollersheim

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2016-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord

Nadere informatie

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Velsen -

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Velsen - Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018 - Gemeente Velsen - Overzicht van de gemeentelijke dekking, de mate en de locatie van overschrijdingen. Sector : Preparatie & Nazorg Team : Operationele

Nadere informatie

CONSEQUENTIES KWALITEIT BRANDWEERZORG LOCATIEKEUZE BRANDWEERKAZERNE HAREN

CONSEQUENTIES KWALITEIT BRANDWEERZORG LOCATIEKEUZE BRANDWEERKAZERNE HAREN CONSEQUENTIES KWALITEIT BRANDWEERZORG LOCATIEKEUZE BRANDWEERKAZERNE HAREN Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren heeft in haar vergadering van 22 februari 2013 kennis

Nadere informatie

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Bloemendaal -

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Bloemendaal - Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018 - Gemeente Bloemendaal - Overzicht van de gemeentelijke dekking, de mate en de locatie van overschrijdingen. Sector : Preparatie & Nazorg Team : Operationele

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

Dekkingsplan brandweer VRZHZ Pagina 1/ 37

Dekkingsplan brandweer VRZHZ Pagina 1/ 37 Dekkingsplan Brandweer VRZHZ Inclusief kwaliteitsniveau brandweerdekking, het bestuurlijk gemotiveerd afwijken en aanvullende voorzieningen en maatregelen noodzakelijk voor de brandweerzorg Dekkingsplan

Nadere informatie

REGIONAAL DEKKINGSPLAN BRANDWEER ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0

REGIONAAL DEKKINGSPLAN BRANDWEER ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 REGIONAAL DEKKINGSPLAN BRANDWEER ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 17 SEPTEMBER 2012 Samenwerken aan veiligheid Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Haarlem -

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Haarlem - Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018 - Gemeente Haarlem - Overzicht van de gemeentelijke dekking, de mate en de locatie van overschrijdingen. Sector : Preparatie & Nazorg Team : Operationele

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Regionaal -

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Regionaal - Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018 - Regionaal - Hoofdplan repressieve dekking Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Het is vanwege de grafische weergaven gewenst het dekkingsplan in kleur

Nadere informatie

Operationele grenzen basisbrandweerzorg

Operationele grenzen basisbrandweerzorg Operationele grenzen basisbrandweerzorg 0.05 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie: 0.3 Vastgesteld TF 17 januari 2014 Colofon Het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0

Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Datum: 8 maart 2013 Pagina 1 van 7 Leeswijzer Deze bijlage is specifiek toegesneden op uw gemeente. Met deze bijlage kunt u de resultaten

Nadere informatie

Uitgangspunten. Dekkingsplan 2.0. Projectgroep Dekkingsplan januari 2017 Status: definitief

Uitgangspunten. Dekkingsplan 2.0. Projectgroep Dekkingsplan januari 2017 Status: definitief Uitgangspunten Dekkingsplan 2.0 Projectgroep Dekkingsplan 2.0 26 januari 2017 Status: definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Vooraf 1 1.2 Doel uitgangspuntendocument 2 1.3 Bouwmethodiek 2 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage Beleidsplan brandweer DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG

Bijlage Beleidsplan brandweer DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG Bijlage Beleidsplan brandweer 2012 2018 DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG Zuid-Limburg 1 DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 DOELSTELLING 1.2 STRATEGISCHE REIS 1.3 ONTWIKKELING

Nadere informatie

AB 9 mei Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0

AB 9 mei Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0 AB 9 mei 2014 Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Wat is een dekkingsplan?... 1 1.2 De opbouw van de opkomsttijden... 2 1.3 Welke normtijden zijn vastgelegd?... 2 1.4

Nadere informatie

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Wat is een dekkingsplan?... 1 1.2 De opbouw van de opkomsttijden...

Nadere informatie

Regionaal repressief dekkingsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Regionaal repressief dekkingsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Regionaal repressief dekkingsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Deel 1 Dekkingsplan huidige spreiding voertuigen/uitruklocaties revisie: 06 datum: 30 september 2013 Save Postbus 321 7400 AH Deventer

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

Regionaal Dekkingsplan

Regionaal Dekkingsplan Regionaal Dekkingsplan 2016 2020 Veiligheidsregio Groningen Opdrachtgever Veiligheidsregio Groningen Sontweg 10 9723 AT Groningen Opdrachtnemer Falck Hoogbloklandseweg 24 4205NE Gorinchem (NL) Kenmerk:

Nadere informatie

Brandweer Gooi en Vechtstreek Project Brandveiligheid op maat. Repressieve dekking 2.0

Brandweer Gooi en Vechtstreek Project Brandveiligheid op maat. Repressieve dekking 2.0 Brandweer Gooi en Vechtstreek Project Brandveiligheid op maat Repressieve dekking 2.0 Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Modulair variabele voertuigbezetting... 11 3 Berekende dekking... 15 4

Nadere informatie

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg Titel : Dekkingsplan 2012 Project : Dekkingsplan Documentnummer : Datum : 30 mei 2012 Versie : Status : Eindversie 1.5 DB-AB Opdrachtgever : Projectmanager : C. Angevaren Opsteller(s) : A. Huisman en R.

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

Van. H. Beenakker Aan. Algemeen Bestuur Kopie aan Datum Onderwerp Brandweerbrief 2016 Telefoon adres. Memo. Geachte burgemeesters,

Van. H. Beenakker Aan. Algemeen Bestuur Kopie aan Datum Onderwerp Brandweerbrief 2016 Telefoon  adres. Memo. Geachte burgemeesters, Van H. Beenakker Aan Algemeen Bestuur Kopie aan Datum 03-04-2017 Onderwerp Brandweerbrief 2016 Telefoon E-mailadres Memo Geachte burgemeesters, Met deze eerste regionale brandweerbrief wil de brandweer

Nadere informatie

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Raad: Beslissing: Mededeling B&W Raadsvergadering : 18 december 2008 Registratienummer : Onderwerp : Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Inleiding Door de regionale brandweer

Nadere informatie

DEKKINGSPLAN BRANDWEER FLEVOLAND

DEKKINGSPLAN BRANDWEER FLEVOLAND DEKKINGSPLAN 2013-2016 BRANDWEER FLEVOLAND Inhoud Documentgegevens... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 6 1.2 Doel... 6 1.3 Wettelijke norm opkomsttijden... 6 1.4 Uitleg opkomsttijd...

Nadere informatie

Gemeente Schiermonnikoog Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0

Gemeente Schiermonnikoog Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Gemeente Schiermonnikoog Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Datum: 8 maart 2013 Leeswijzer Deze bijlage is specifiek toegesneden op uw gemeente. Met deze bijlage kunt u de resultaten

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

De Friese Norm Kwaliteitsniveau brandweerdekking

De Friese Norm Kwaliteitsniveau brandweerdekking De Friese Norm Kwaliteitsniveau brandweerdekking Voorstel tot bestuurlijk gemotiveerd afwijken Definitief ter aanbieding aan het algemeen bestuur veiligheidsregio Fryslân, 6 juli 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren raad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard (in plaats van telefonisch contact) Van : Eijpe en Mastenbroek / CDA Datum indiening : 22-01-2016 Betreft : Aantal en verloop brandweervrijwilligers

Nadere informatie

Dekkingsplan Definitief concept 9 november 2014

Dekkingsplan Definitief concept 9 november 2014 Dekkingsplan 2014 Definitief concept 9 november 2014 Colofon Opdrachtgever Paul van Dooren Auteur(s) Erwin Baron en Wally Paridaans 1 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Inventarisatie en analyse risico s...7

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013 Dekkingsplan Brandweer Drenthe Versie: 3 december 2013 1 Inleiding en Aanleiding Op 1 oktober 2010 is, tegelijk met de Wet veiligheidsregio s (Wvr), het onderliggende Besluit veiligheidsregio s in werking

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud

Nadere informatie

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 1. Inleiding Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0 Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweerzorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) Dekkingsplan Dekkingsplan versie 1.0 Rapportagedata Kenmerk

Nadere informatie

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle

Nadere informatie

Regionaal repressief dekkingsplan. Regionale Brandweer Hollands-Midden. Opdrachtgever: maart 2005. Gooimeerlaan 25 2317 JZ Leiden

Regionaal repressief dekkingsplan. Regionale Brandweer Hollands-Midden. Opdrachtgever: maart 2005. Gooimeerlaan 25 2317 JZ Leiden Regionaal repressief dekkingsplan Regionale Brandweer Hollands-Midden Opdrachtgever: maart 2005 Regionale Brandweer Hollands-Midden 050219 N04 Gooimeerlaan 25 2317 JZ Leiden Ingenieurs/adviesbureau SAVE

Nadere informatie

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Documentgegevens Nr. Datum Verspreid aan 0.1 19-4-2017 Arne Poirot (clustercommandant) 0.2 3-5-2017 Rudy Bongertman (ploegleider Olst) 0.3

Nadere informatie

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 1. Inleiding Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg

Nadere informatie

OPKOMSTTIJDEN BRANDWEER PLAN VAN AANPAK

OPKOMSTTIJDEN BRANDWEER PLAN VAN AANPAK OPKOMSTTIJDEN BRANDWEER PLAN VAN AANPAK september 2011 INHOUD 1 Aanleiding 2 Context en probleembeschrijving 3 Beoogd effect en onderzoeksdoelstelling 4 Centrale vraagstelling, hoofdvragen en afbakening

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Toetsingskader 1 Inleiding 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Opkomsttijden 4 2.2 Samenstelling van basisbrandweereenheden 7 2.3 Beschikbaarheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Repressie Brandweer Bergen

Beleidsplan Repressie Brandweer Bergen Beleidsplan Repressie 2011-2015 Brandweer Bergen Auteurs: Vervanger Officier Preparatie en Repressie, Herman Kuijt en Officier Preparatie en Repressie J.C.J. Blokker-Rompa Samenvatting De kerntaak van

Nadere informatie

bijlagen: Rapporten Save en Suurenbroek Eindconcept samenvatting OR Brief namens directie aan leden AB / VRR

bijlagen: Rapporten Save en Suurenbroek Eindconcept samenvatting OR Brief namens directie aan leden AB / VRR >>> Op Di, jan 4, 2011 om 10:46 is door "Zohlandt/ H.G." geschreven: Dames en heren, griffies, goedemorgen, in vervolg op onze eerdere mailwisseling m.b.t. de ombuigingen

Nadere informatie

LEIDRAAD REPRESSIEVE BASISBRANDWEERZORG

LEIDRAAD REPRESSIEVE BASISBRANDWEERZORG LEIDRAAD REPRESSIEVE BASISBRANDWEERZORG HET ORGANISEREN VAN EENDUIDIGE BASISBRANDWEERZORG PASSEND OP HET RISICOPROFIEL VAN HET VERZORGINGSGEBIED Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Het organiseren van eenduidige basisbrandweerzorg passend op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied

Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Het organiseren van eenduidige basisbrandweerzorg passend op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Het organiseren van eenduidige basisbrandweerzorg passend op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer

Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer Voorwoord De kwaliteit van de brandweerzorg komt in toenemende mate in de aandacht van de politiek, de pers en het publiek.

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad samenwerking repressieve brandweerzorg Inleiding Om te kunnen bepalen welke kwaliteit de brandweer dient

Nadere informatie

Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel

Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel Inzicht in de activiteiten die brandweer Bommelerwaard verricht voor de gemeente Maasdriel. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 10 Opkomsttijden Ambulancezorg Context Met de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. AAN: raadsleden gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang

Raadsinformatiebrief. AAN: raadsleden gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang Secretariaat veiligheidsregio AAN: raadsleden gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang Postbus 150 1500 ED Zaandam Telefoon 075-681

Nadere informatie

Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland. Versie 1.1

Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland. Versie 1.1 Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland Versie 1.1 Inhoud Opbouw Compagnie Brandweercompagnie in de praktijk - Inzet binnen de regio IJsselland - Inzet buiten de regio IJsselland Samenvatting Afkortingen

Nadere informatie

REGIONAAL MATERIEELSPREIDINGSPLAN ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0

REGIONAAL MATERIEELSPREIDINGSPLAN ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 REGIONAAL MATERIEELSPREIDINGSPLAN ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 17 SEPTEMBER 2012 Definitief Samenwerken aan veiligheid Materieel Spreidingsplan 2.0 Versie: totaal document met Rampenbestrijding concept 11 Besluit

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde Veiligheidsregio in-zicht 2015 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord over het kalenderjaar

Nadere informatie

LEIDRAAD REPRESSIEVE BASISBRANDWEERZORG

LEIDRAAD REPRESSIEVE BASISBRANDWEERZORG LEIDRAAD REPRESSIEVE BASISBRANDWEERZORG HET ORGANISEREN VAN EENDUIDIGE BASISBRANDWEERZORG PASSEND OP HET RISICOPROFIEL VAN HET VERZORGINGSGEBIED Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Brandweerzorg in samenhang

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Brandweerzorg in samenhang Agendapunt 5 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 8 juli 2016 Brandweerzorg in samenhang De operationele prestaties van de brandweer worden door de wetgever gemeten aan de hand van de

Nadere informatie

Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer

Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer Voorwoord De kwaliteit van de brandweerzorg

Nadere informatie

VRBZO 2014; Efficiënt, robuust en nabij

VRBZO 2014; Efficiënt, robuust en nabij Bijlagenboek organisatieplan Datum 17 juni 2013 Status Voorgenomen besluit AB Versie Algemeen Bestuur VRBZO 2014; Efficiënt, robuust en nabij BIJLAGENBOEK 2 Inhoudsopgave Bijlage 1: Leidraad Repressieve

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140107 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Twente 2012

Dekkingsplan Brandweer Twente 2012 Dekkingsplan Brandweer Twente 2012 Definitief C 1.0 22 maart 2012 Colofon Titel rapport: Versie: C 1.0 Dekkingsplan brandweer Twente Opdrachtgever: Ron de Wit Hoofd bureau Strategie en Ondersteuning Opsteller:

Nadere informatie

Dekkingsplan Fryslân 1.0. Veiligheidsregio Fryslân. Deelproject kwaliteit, onderdeel van het project Samen naar 1 Brandweer

Dekkingsplan Fryslân 1.0. Veiligheidsregio Fryslân. Deelproject kwaliteit, onderdeel van het project Samen naar 1 Brandweer Veiligheidsregio Deelproject kwaliteit, onderdeel van het project Samen naar 1 Brandweer Voorzitter: Dirk Willems Deelprojectleider: Geert Sjoerdstra Leden: Andries Knol Henk van der Veen Jan Bil Marco

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Organisatieplan brandweercluster Epe Voorst - Apeldoorn

Organisatieplan brandweercluster Epe Voorst - Apeldoorn Organisatieplan brandweercluster Epe Voorst - Apeldoorn Definitief, 14 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 4 3. De brandweer van morgen 5 4. Brandweerzorg 6 4.1 Opkomsttijd 4.2 Rookmelders

Nadere informatie

Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg

Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Het organiseren van eenduidige basisbrandweerzorg passend op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN DE BRANDWEER IN FRYSLÂN Raadsinformatieavond Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. 1 mei 2017 Sinds 2014 onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân Samen met: 1.200 vrijwilligers en 182

Nadere informatie

Rapportage Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem

Rapportage Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem Rapportage Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem 13 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Managementsamenvatting... 4 3 Opdracht en vraagstelling... 7 4 Projectgroep en werkwijze... 8 4.1

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

CONCEPT 7 maart 2008

CONCEPT 7 maart 2008 CONCEPT 7 maart 2008 Ontwerp voor het Besluit veiligheidsregio s Besluit van, houdende regels inzake de organisatie en de taken van de veiligheidsregio s en de gemeentelijke brandweer, alsmede de financiële

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Veiligheidszorg op Maat. Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0. ^f^^^^^ veiligheidsregio utrecht

Veiligheidszorg op Maat. Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0. ^f^^^^^ veiligheidsregio utrecht Veiligheidszorg op Maat Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0 veiligheidsregio utrecht ^f^^^^^ Inleiding Voor u ligt een oplegnotitie bij het project Veiligheidszorg

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Agenda 1. Opdracht 2. Definities 3. Referentiekader 4. Normen voor Meetjesland 5. Spreiding materieel: invloedsfactoren 6. Voorstellen 2 1 Opdracht Opdracht Falck

Nadere informatie

Overschrijdingslocaties gemeente Purmerend

Overschrijdingslocaties gemeente Purmerend Overschrijdingslocaties gemeente Purmerend Projectnr. 2685 - DM16 3 september 213, revisie 2 A. Toelichting bijlage overschrijdingslocaties In deze bijlage wordt ingegaan op de overschrijdingslocaties

Nadere informatie

Voertuigbenaming voor nationaal nummerplan brandweer

Voertuigbenaming voor nationaal nummerplan brandweer Voertuigbenaming voor nationaal nummerplan brandweer 1 3 4 benaming Type materieel Nat. nummerplan A B -... Adembeschermingsvoertuig A B A -... Adembeschermingsaanhanger A B H -... Adembeschermingshaakarmbak

Nadere informatie

Inrichting repressieve organisatie van de brandweer in de regio Brabant-Zuidoost

Inrichting repressieve organisatie van de brandweer in de regio Brabant-Zuidoost Inrichting repressieve organisatie van de brandweer in de regio Brabant-Zuidoost projectnr.: 217114 100947 - DG87 revisie 04 19 november 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014 Bewonersbijeenkomst Sluiting Blusgroep Dreischor 17 maart 2014 Welkom! Kennismaking Blusgroep Dreischor Project Maatwerk Brandweer Sluiting blusgroep Dreischor Brandweerzorg in de toekomst Wat zijn de

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren brandweer

Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 10 1.2 Doelstelling 10 1.3 Prestatie-indicatoren 11 1.4 Uitgangspunten prestatie-indicatoren 11 1.5

Nadere informatie

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Per 9 januari starten we een pilot om uit te rukken met 6 personen verdeeld over 2 (meerdere) voertuigen. De onderstaande inzet voorstellen zijn nader uitgewerkt

Nadere informatie

Analyse evaluatierapport Grote brand Gruttostraat 14, Hellevoetsluis, 20 mei 2016 (Versie 1.0,13 juni 2016) Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Analyse evaluatierapport Grote brand Gruttostraat 14, Hellevoetsluis, 20 mei 2016 (Versie 1.0,13 juni 2016) Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Analyse evaluatierapport Grote brand Gruttostraat 14, Hellevoetsluis, 20 mei 2016 (Versie 1.0,13 juni 2016) Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Inleiding Vrijdagmorgen 20 mei jl. ontving de VBV van leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen E. de Maat/C. Maas Versienummer 1.0 Datum: 24 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud. : Schriftelijke vragen over de brandweer. Geachte leden,

Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud. : Schriftelijke vragen over de brandweer. Geachte leden, Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud Voorvoegsel Klanttype Klantcode Documentsoort Afdeling : Brandweer Datum : 9 april 2013 Onderdeel : Ons kenmerk : Contactpersoon : H. Kuijt Zaaknummer

Nadere informatie

Regie op vernieuwde repressie

Regie op vernieuwde repressie Regie op vernieuwde repressie Op weg naar 2015 en verder. Opgesteld door: Versiebeheer Paul Weyling 1.0. 22-12-2012 Lucas de Lange Lucien Groenewegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Rampenplan gemeente Heerhugowaard B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Nadere informatie

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode Analyse GMS-gegevens 1. Inleiding Het doel van deze studie is te onderzoeken of op basis van meldkamergegevens meer inzicht kan worden gekregen over hoe vaak door de brandweer wordt uitgerukt, de redenen

Nadere informatie

Uitgangspunten voor opkomsttijden van basisbrandweereenheden voor woningen benaderd vanuit het oogpunt van Fire Safety Engineering

Uitgangspunten voor opkomsttijden van basisbrandweereenheden voor woningen benaderd vanuit het oogpunt van Fire Safety Engineering Onderzoeksrapport Uitgangspunten voor opkomsttijden van basisbrandweereenheden voor woningen benaderd vanuit het oogpunt van Fire Safety Engineering Hanzehogeschool Groningen Deeltijdopleiding Brede Bachelor

Nadere informatie

Advies Regionale Brandweer

Advies Regionale Brandweer Bijlage 1: Advies Regionale Brandweer Midden-en West-Brabant 111 IIMMII 1111 11 Programma Risicobeheersing 113-019858 Reg datum: 11/07/2013 wyt Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 Gemeente Bergen op

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 29 april 2015 Raadsvergadering :? Agendapunt :? Bijlage(n) : 1 Kenmerk :? Portefeuille : Burgemeester B. Visser Behandeld door Naam : L.W.H. Rebel E-mail

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV)

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) Aan: Betreft: Aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Roermond Sector bestuursrecht Postbus 950 6040 AZ Roermond Verzoek tot voorlopige voorziening ex artikel 8:81 Awb betreffende het besluit

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie