Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân"

Transcriptie

1 1

2 1. Aanleiding en achtergrond In het jaar 2013 ontving de Nederlandse brandweer in totaal meldingen. Het ging hierbij om verzoeken om hulpverlening en brandmeldingen. Ruim van deze brandmeldingen zijn loos; van deze loze meldingen kwamen binnen via een brandmeldinstallatie 1. Een brandmeldinstallatie heeft ten doel een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, dat de interne organisatie kan worden gewaarschuwd en automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd, zodat personen zich in veiligheid kunnen brengen of in veiligheid kunnen worden gebracht. Op grond van wet- en regelgeving is in bepaalde typen bouwwerken de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie verplicht. Binnen deze groep geldt voor gebouwtypen met kwetsbare gebruikers (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en gevangenissen) aanvullend de wettelijke eis van een automatische doormelding. Dit laatste betekent dat een interne brandmelding vanuit de brandmeldinstallatie rechtstreeks wordt doorgemeld naar de meldkamer van de brandweer. De meldkamer alarmeert vervolgens de juiste brandweereenheid. Om aan de wettelijke eis van een automatische doormelding te voldoen, moeten desbetreffende bouwwerken (hierna genoemd: objecten) via een betaald abonnement worden aangesloten op een openbaar brandmeldsysteem (OMS). Dit systeem wordt geëxploiteerd door de Veiligheidsregio. 2. Problematiek loze automatische brandmeldingen Een brandmeldinstallatie met automatische doormelding wordt aangelegd ter verhoging van de brandveiligheid. Dit systeem heeft echter een keerzijde. Uit de landelijke praktijk blijkt dat tenminste 95% van alle automatische brandmeldingen loos is (formele definitie: een ongewenste 2 of onechte 3 brandmelding). De oorzaken van deze loze automatische brandmeldingen zijn gelegen in de techniek en in de factor mens : - onvoldoende onderhoud en beheer van de brandmeldinstallatie; - roken, bakken, braden, douchen in de nabijheid van een melder (onachtzaam menselijk handelen); - onbekendheid bij gebruikers met omgang en bediening van de brandmeldinstallatie; - plaatsing van melders en een keuze voor een meldtechniek die onvoldoende is afgestemd op het gebruik van de ruimten en plaatselijke omstandigheden; - technische storingen. Als gevolg van loze automatische brandmeldingen rukt de brandweer in Nederland meer dan 100 keer per dag voor niets uit. Deze nodeloze uitrukken brengen veel negatieve consequenties met zich mee, zoals: - afname van de paraatheid van de brandweer voor daadwerkelijke incidenten elders; - onnodige kosten voor de maatschappij; - afname van de motivatie van het brandweerpersoneel; - verminderde bereidheid van de hoofdwerkgever van een brandweervrijwilliger om deze te laten uitrukken voor automatische brandmeldingen die vaak voor niets zijn; - onnodige risico s voor de verkeersveiligheid; - geluidsoverlast door sirenes; - overlast voor de OMS-abonnee zelf. 3. Landelijk project Structureel Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen Gelet op het hoge aantal loze automatische brandmeldingen, is de toenmalige Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding in 2009 gestart met het project Nodeloze Uitrukken Terugdringen (NUT). Vanuit Brandweer Nederland is dit project in 2012 opgevolgd door het project Structureel Terugdringen van ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM). Dit project kent een doorlooptijd van 5 jaar ( ). Doelstelling van het project STOOM is: 1 Bron: CBS Brandweerstatistiek Definitie van een ongewenste melding conform de NEN 2535: een brandmelding veroorzaakt door de aanwezigheid van op brand lijkende verschijnselen die niet het gevolg zijn van brand. 3 Definitie van een onechte melding conform de NEN 2535: een brandmelding die niet het gevolg is van een brand, of op brand lijkende verschijnselen. 2

3 - brandweerkorpsen te stimuleren en te ondersteunen bij het verder terugdringen van het aantal ongewenste en onechte automatische brandmeldingen; - achterliggende doelstelling is 50% reductie van het aantal nodeloze uitrukken binnen de periode ten opzichte van het referentiejaar De stip aan de horizon van het project STOOM is dat op termijn de verhouding loze automatische brandmeldingen - echte automatische brandmeldingen omgedraaid wordt: automatische brandmeldingen leiden in 95% van de gevallen naar een echte brand en slechts 5% is loos. Daarbij doet een brandmeldinstallatie waarvoor deze bedoeld is: brand melden. Uitgangspunt hierbij is dat uiteindelijk de gebruiker de verantwoordelijkheid draagt voor de interne verificatie van automatische brandmeldingen van een brandmeldinstallatie. Alleen als er daadwerkelijk brand is, wordt deze doorgemeld naar de meldkamer. 4. Landelijke deelprojecten STOOM Het project STOOM is opgesplitst in een zestal landelijke deelprojecten: (1) verificatie automatische brandmeldingen, (2) juridische aspecten, (3) bewustzijnsbevordering, (4) meet- en registratietechniek automatische brandmeldingen, (5) verdieping handreiking terugdringen van ongewenste en onechte meldingen en (6) kennisdeling. 5. Deelproject 1 STOOM: verificatie automatische brandmeldingen Binnen het deelproject verificatie automatische brandmeldingen is een viertal sporen ontwikkeld waarlangs verificatie van automatische brandmeldingen zich dient te ontwikkelen: 1. Rode spoor: verificatie automatische brandmelding door de basisbrandweereenheid ter plaatse Dit spoor houdt in dat de brandweer na elke automatische brandmelding naar het meldadres rijdt en ter plaatse de beoordeling maakt of er al dan niet sprake is van brand. Het rode spoor is nu gemeengoed, maar brengt steevast een nodeloze uitruk met zich mee. 2. Gele spoor: verificatie automatische brandmelding door de meldkamer Op grond van dit spoor neemt de meldkamer meteen na ontvangst van een automatische brandmelding telefonisch contact op het met meldadres. De meldkamer vraagt wat er aan de hand is en op basis van deze informatie wordt beoordeeld of de brandweer ter plaatse moet komen. Zo ja, dan wordt de benodigde brandweereenheid gealarmeerd. 3. Blauw spoor: verificatie automatische brandmelding op locatie door interne organisatie Op basis van dit spoor is in de brandmeldinstallatie een acceptatie- en verkenningstijd ingesteld ten behoeve van verificatie door de interne organisatie van gebruiker. 4. Groene spoor: technische verificatie automatische brandmelding in het brandmeldsysteem Op grond van dit spoor controleert de brandmeldinstallatie zichzelf om de zekerheid van een brandmelding te verhogen. Invoering van technische verificatie van een automatische brandmelding in het brandmeldsysteem (bovenstaand groene spoor) is het uiteindelijke streven van de brandweer. Dit kost echter tijd aangezien de technische uitvoering van een zichzelf verifiërende brandmeldinstallatie nog niet wettelijk is geregeld dan wel staat beschreven in enig bijbehorend normblad. Er zijn al wel dergelijke brandmeldinstallaties te verkrijgen. 6. Besluit RBC landelijke invoering tijdelijke verificatie OMS-meldingen door meldkamer brandweer Vanwege de hoge omvang van het aantal loze automatische brandmeldingen en als gevolg hiervan het nodeloos uitrukken van de brandweer met alle negatieve consequenties van dien, werd door Brandweer Nederland de inzet van een snel werkzaam middel nodig geacht. Op grond van praktijkervaringen in het land (waaronder de gemeenten Smallingerland en Opsterland) bleek dat met verificatie van automatische brandmeldingen door de meldkamer (bovenstaand geel spoor) goede resultaten werden geboekt. Om die reden heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC) vorig jaar besloten om verificatie van OMS- 4 Dit is inclusief de gevolgen van de in 2012 gewijzigde bouwregelgeving: implementatie Bouwbesluit

4 meldingen 5 door de meldkamer als tijdelijke maatregel landelijk in te willen voeren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een tijdelijke maatregel: de eindverantwoordelijkheid voor het tegengaan van loze OMSmeldingen hoort uiteindelijk bij de eigenaren/gebruikers van desbetreffende objecten te liggen. Uitgangspunt van het RBC-besluit tot tijdelijke invoering van verificatie is dat na een OMS-alarmering de meldkamer 1 minuut de tijd heeft om telefonisch contact te zoeken met het meldadres om de melding te verifiëren. Is er binnen 1 minuut na alarmering geen contact met het meldadres, dan wordt met prioriteit 2 gealarmeerd. Indien er binnen deze ene minuut wel contact is met het meldadres, maar geen duidelijkheid kan worden gegeven over de melding, dan wordt alsnog met prioriteit 2 gealarmeerd. Wanneer blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van brand, vindt alarmering met prioriteit 1 plaats. Hoewel de RBC ernaar streefde om de 1 minuut verificatie-regeling binnen alle Veiligheidsregio s tijdelijk in te voeren (onder het mom van landelijk gedeelde praktijk waardoor inzet van dit middel juridisch sterker staat, zie paragraaf 11), blijkt dat verificatie tot nu toe in 9 regio s wordt toegepast. De wijze waarop deze 9 regio s invulling geven aan verificatie is zeer divers; een aantal past conform het RBC-besluit de 1 minuutregeling toe, een aantal andere regio s werkt met de minuten-regeling (1 minuut om contact te leggen met het meldadres, daarna nog twee minuten om te kunnen verifiëren) en tot slot is er een regio die een verificatietijd van maximaal 5 minuten heeft ingevoerd. In 12 regio s loopt nog besluitvorming tot invoering van (tijdelijke) verificatie door de meldkamer. Daarnaast wordt in vier regio s geen verificatie toegepast; hier wordt getracht het aantal loze automatische brandmeldingen via een andere wijze te reduceren (o.a. door middel van bewustwordingsacties). 7. Stand van zaken OMS-meldingen in Fryslân Als gevolg van de invoering van het Bouwbesluit 2012 is in Fryslân de afgelopen jaren een groot aantal (tot dan toe wettelijk verplichte) aansluitingen op het OMS-systeem afgesloten. Ook is het aantal vrijwillige OMSaansluitingen drastisch teruggedrongen. Daarnaast is het functioneel gebied risicobeheersing in 2014 gestart met een top 3 benadering ongewenste en onechte OMS-meldingen. Aan de hand van een OMSregistratie is in beeld gebracht welke objecten binnen onze Veiligheidsregio de meeste loze meldingen veroorzaken. Op grond hiervan is per brandweerafdeling een top 3 met veelplegers samengesteld. Deze veelplegers worden in eerste instantie via de minnelijke weg aangespoord actie te ondernemen om het aantal loze meldingen terug te dringen. Indien dit minnelijke traject geen soelaas biedt, kunnen door het bevoegd gezag formele juridische handhavingsmiddelen worden ingezet. Ondanks gedane inspanningen binnen het minnelijke traject, kampen we ook in Fryslân nog steeds met meer dan 97% loze automatische brandmeldingen, met alle negatieve consequenties van dien. Onderstaande tabel 1 maakt dit inzichtelijk: Fryslân totaal OMS-meldingen (incl. PAC) brand 9 61(*) loos (onecht/ongewenst) OMS-automatische melder OMS-handbrandmelder OMS-sprinkler Particuliere Alarm Centrale gealarmeerd prio gealarmeerd niet prio Tabel 1 (*) De stijging van het aantal echte brandmeldingen volgt uit een betere registratie van de OMS-meldingen. Er is gebleken dat OMS-meldingen door de meldkamer vanuit repressief oogpunt afgehandeld worden. Wanneer er bijvoorbeeld een brandje is geblust door de BHV van een object wordt de OMS-melding afgehandeld als zijnde loos, zodat de brandweer dan niet meer ter plaatse hoeft te gaan. 5 OMS-meldingen zijn automatische brandmeldingen afkomstig uit objecten die hetzij wettelijk verplicht dan wel vrijwillig zijn aangesloten op het openbare brandmeldsysteem (OMS) en daardoor rechtstreeks binnenkomen bij de meldkamer. 4

5 In onderstaande tabel 2 is een vergelijking opgenomen tussen het aantal automatische brandmeldingen en repressie: Jaar Aantal OMSaansluitingemeldingen OMS- Gealarmeerd Uitgerukt Ter plaatse * Tabel 2 *Het merendeel hiervan betreft wettelijk verplichte aansluitingen Tabel 3 geeft een beeld van de oorzaken van de OMS-meldingen; dit beeld is gebaseerd op 1461 interne OMS-registraties: Oorzaak melding (o.b.v ontvangen registraties) Soort melding onbekend echt onecht ongewenst bakken / braden 425 stoom / douche / waterkoker 231 systeem storing BMI 204 kwade opzet activeren BMI 121 roken 84 werkzaamheden aan BMI 71 onbekend 68 vervuilde melder 45 werkzaamheden 45 atmosferische beïnvloeding 39 opwervelend stof 33 beschadiging BMI 25 brandontwikkeling 25 oververhitting 11 kortsluiting 10 droog gekookte pan 9 uitlaatgassen 6 vlam in de pan 5 brandstichting 1 beïnvloeding van apparatuur 1 aërosolen uit productieproces 1 flamberen 1 Eindtotaal (1461) Tabel 3 8. Voorstel tijdelijke invoering verificatie OMS-meldingen in Fryslân door de meldkamer Zoals eerder aangegeven, blijkt uit praktijkervaringen dat de invoering van verificatie van OMS-meldingen binnen de meldkamer een doeltreffende manier is om het aantal onnodige alarmeringen en uitrukken vergaand te doen afnemen. Aangezien de Veiligheidsregio Fryslân de MkNN deelt met de Veiligheidsregio s Groningen en Drenthe is over dit onderwerp afstemming gezocht met deze beide regio s. Voor de regio s Groningen en Drenthe verifieert de MkNN in beginsel alle binnenkomende OMS-meldingen conform de minuten-regeling. In het kader van eenduidigheid is het wenselijk dat de Veiligheidsregio Fryslân hierbij aanhaakt. Voorgaande in ogenschouw nemende, wordt het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân voorgesteld om voor het grondgebied van de Veiligheidsregio Fryslân over te gaan tot tijdelijke invoering van verificatie van OMS-meldingen door de MkNN, conform onderstaande uitgangspunten: 5

6 - tot vindt verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer plaats op grond van de minuten-regeling: o o o na ontvangst van een OMS-alarmering heeft de meldkamer 1 minuut de tijd om telefonisch contact te leggen met het meldadres; is er binnen 1 minuut geen telefonisch contact met het meldadres, dan wordt met prioriteit 1 gealarmeerd; is er binnen 1 minuut wel telefonisch contact met het meldadres, dan is er vanaf het ontstaan van dit contact nog 2 minuten de tijd om de melding te kunnen verifiëren. Wanneer er binnen dit tijdsbestek geen duidelijkheid kan worden gegeven over de melding, wordt alsnog met prioriteit 1 gealarmeerd. indien tijdens het met prioriteit 1 uitrukken alsnog blijkt dat er sprake is van een bevestigde ongewenste/onechte melding, wordt de gealarmeerde eenheid teruggeroepen. 9. Argumenten VOOR tijdelijke invoering van verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer Er zijn verschillende argumenten VOOR toepassing van verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer: - op grond van artikel 35 lid 2 Wet veiligheidsregio s heeft de meldkamer als taak het ontvangen en beoordelen van meldingen en het bieden van een adequaat hulpaanbod. De handreiking Bouwbesluit 2012, brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hierover dat: de meldkamer moet beoordelen of er sprake is van een acute hulpvraag die vraagt om brandweerzorg en alarmeert passend brandweerpotentieel. De meldkamer heeft hiervoor een verwerkingstijd nodig. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een ontvangen melding altijd en onmiddellijk beantwoord wordt met het alarmeren van een tankautospuit ; - zoals eerder aangegeven blijkt uit praktijkervaringen dat verificatie door de meldkamer (voorafgaand aan het genoemde blauwe en groene spoor) een zeer effectieve maatregel is om het hoge aantal ongewenste en onechte automatische brandmeldingen en uitrukken in korte tijd aanzienlijk te verminderen; - verificatie door de meldkamer draagt bij aan bewustwording op het meldadres; - verificatie door de meldkamer draagt bij aan een verbeterde informatievoorziening richting repressieve dienst. Door het telefonische contact met het meldadres kan er bij een daadwerkelijke brand beter uitgevraagd worden; - verificatie door de meldkamer leidt tot een vermindering van het aantal voertuigbewegingen en daarmee een grotere veiligheid van de burger op straat. 10. Argumenten TEGEN tijdelijke invoering van verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer Er is ook een aantal argumenten te noemen tegen toepassing van tijdelijke verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer: - de hinder van een loze OMS-melding wordt met verificatie door de meldkamer niet opgelost: de hinder verschuift van incidentbestrijding naar de meldkamer; - de meldkamer neemt met invoering van verificatie een (tijdelijke) verantwoordelijkheid op zich die feitelijk bij de eigenaar/gebruiker van het object hoort te liggen. 11. Bestuurlijke en juridische aandachtspunten Tijdelijke invoering van verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer kent een aantal bestuurlijke en juridische aandachtspunten. 6

7 Uit een door prof. Ton Hol e.a. van de Universiteit Utrecht uitgevoerd juridisch onderzoek 6 naar de potentie van verschillende in te zetten instrumenten om nodeloos uitrukken van de brandweer te voorkomen, blijkt dat verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer een middel met hoge potentie is. Prof. Hol stelt echter dat er geen expliciete wettelijke grondslag is voor toepassing van verificatie. Dit betekent dat toepassing van dit instrument met name in het licht van civiele aansprakelijkheid komt te staan. Het gaat dan vooral om de vraag of verificatie van automatische brandmeldingen strookt met het zorgvuldigheidsbeginsel. Verificatie van ontvangen meldingen door de meldkamer kost immers tijd, hierdoor worden de opkomsttijden van de brandweer verruimd. In het juridisch onderzoek wordt aangegeven dat de kans bestaat dat het later reageren op een melding gezien kan worden als onzorgvuldig en maatschappelijk onbetamelijk. Vertraging vooraleer wordt uitgerukt als gevolg van verificatie, brengt gelet op de nadruk die de wetgever legt op snelheid van handelen door de brandweer het risico met betrekking tot aansprakelijkheidstelling wegens onrechtmatig handelen met zich mee. Om aansprakelijkheidsstelling te minimaliseren, is het zaak dat zoveel mogelijk Veiligheidsregio s verificatie op de meldkamer op uniforme wijze toepassen (eerder genoemde binnen de RBC voorgestane landelijk gedeelde praktijk ). Hiervan is, zoals uit paragraaf 6 blijkt, echter geen sprake. 12. Overige in te zetten maatregelen Naast het voorstel tot invoering van tijdelijke verificatie van OMS-meldingen door de MkNN, wordt nog een aantal andere maatregelen voorgesteld teneinde het aantal ongewenste en/of onechte automatische brandmeldingen terug te dringen: - Gesprekken Met de veelplegers van loze OMS-meldingen wordt door het gesprek aangegaan. Insteek van deze gesprekken is gebruikers/eigenaren van deze objecten te bewegen om serieus actie te ondernemen teneinde het aantal loze automatische brandmeldingen terug te dringen. Binnen deze minnelijke weg wordt getracht de oorzaak van de loze meldingen te achterhalen. Daarop volgend wordt bekeken welke maatregelen de abonnee kan treffen om loze meldingen tegen te gaan. De brandweer ondersteunt de abonnee met kennis en expertise op het gebied van brandmeldinstallaties en het in beeld brengen van de oorzaken van de loze meldingen. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de aanpak inzake het terugdringen hiervan. Deze afspraken worden door de brandweer vastgelegd en bewaakt. Gemeenten (i.c. het bevoegd gezag) worden bij dit traject betrokken. - Dossieropbouw Tijdens bovengenoemde gesprekken worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de aanpak inzake het terugdringen van loze meldingen. Deze afspraken worden door de brandweer schriftelijk vastgelegd en bewaakt. Desbetreffende gemeenten (i.c. het bevoegd gezag) worden bij dit traject betrokken. Na een dergelijk gesprek worden ten behoeve van dossieropbouw alle OMS-meldingen geregistreerd en schriftelijk bevestigd aan desbetreffende veelpleger. Het bevoegd gezag ontvangt hiervan een afschrift. - Mogelijkheid tot inzet bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen door bevoegd gezag Indien bovenstaand minnelijke traject geen soelaas biedt, kan het bevoegd gezag (op advies van de brandweer) onder bepaalde voorwaarden besluiten om bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen in te zetten (bijvoorbeeld het opleggen van een last onder dwangsom). De brandweer kan dit traject ondersteunen met het opgebouwde dossier en inhoudelijke kennis en expertise. - Inzet op verantwoordelijkheidstoedeling Door de tijdelijke invoering van verificatie van OMS-meldingen door de MkNN neemt de overheid een aap op de schouder', terwijl het zoals eerder aangegeven de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om nodeloze automatische brandmeldingen te voorkomen. Alle 636 abonnees moeten bewust worden gemaakt van het feit dat brandmeldinstallaties er zijn voor die gevallen dat men de brandweer daadwerkelijk nodig heeft en niet voor bijvoorbeeld een verbrande tosti, stoom van een douche, het bakken en braden van vlees of het roken onder een melder (onachtzaam menselijk gedrag). Ten aanzien van dit bewustwordingsproces ligt er een belangrijke taak voor Brandweer Fryslân. 6 Bron: Rapport Deelproject Juridische Zaken STOOM, Ton Hol, Ton Duijkersloot, Laurens Venderbos, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht, 19 juli

8 - Investeren op het blauwe en groene spoor Er zal geïnvesteerd moeten worden in verificatie van automatische brandmeldingen eerder in het proces, namelijk op locatie (organisatorisch (blauwe spoor) en technisch (groene spoor): zie paragraaf 5). Deze aanpak moet uiteindelijk leiden tot een effect op zowel de korte als lange termijn. Ook hiervoor is een prominente rol weggelegd voor. 13. Beoogd effect voorstelde aanpak Zoals uit deze notitie blijkt, wordt ten aanzien van het terugdringen van het aantal ongewenste en onechte meldingen op verschillende sporen ingezet. Dit is een zaak van lange adem. Met de in deze notitie voorgestelde aanpak voor Fryslân wordt een afname van 10% van het aantal ongewenste en onechte OMSmeldingen per jaar realistisch geacht. 14. Randvoorwaarden invoering aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Randvoorwaarden om over te kunnen gaan tot voorgestelde aanpak zijn: - informeren alle 636 OMS-abonnees over de aanpak; - dossiervorming en risicobeoordeling OMS-abonnees; - nauwe samenwerking/afstemming met de MkNN ten aanzien van invoering en borging tijdelijke verificatie in de meldkamer-systemen; - afstemming en samenwerking met de gemeenten. 15. Financieel Het beoogde effect van voorgestelde aanpak leidt tot een financieel voordeel (onder andere verlaging van het aantal te betalen uitrukuren). Uitgangspunt is het behaalde financiële voordeel door afname van het aantal ongewenste en onechte OMS-alarmeringen in te zetten binnen de voorkant van de veiligheidsketen. 16. Voorstel De Bestuurscommissie Veiligheid van de Veiligheidsregio Fryslân wordt voorgesteld in te stemmen met de in deze notitie beschreven aanpak met betrekking tot het terugdringen van ongewenste en onechte OMSmeldingen, inclusief invoering van tijdelijke verificatie van OMS-meldingen door de MkNN tot 1 januari 2017 op grond van de minutenregeling: o na ontvangst van een OMS-alarmering heeft de meldkamer 1 minuut de tijd om telefonisch contact te leggen met het meldadres; o is er binnen 1 minuut geen telefonisch contact met het meldadres, dan wordt met prioriteit 1 gealarmeerd; o is er binnen 1 minuut wel telefonisch contact met het meldadres, dan is er vanaf het ontstaan van dit contact nog 2 minuten de tijd om de melding te kunnen verifiëren. Wanneer er binnen dit tijdsbestek geen duidelijkheid kan worden gegeven over de melding, wordt alsnog met prioriteit 1 gealarmeerd. 8

bestuurscommissie Veiligheid

bestuurscommissie Veiligheid AGENDA bestuurscommissie Veiligheid Datum : 4 juni 2015 Tijdstip : 09.30 11.30 uur Locatie : Ridderzaal (4e verdieping), Harlingertrekweg 58 te Leeuwarden Onderwerp Bijlage Doel 1. Opening en vaststellen

Nadere informatie

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Cees Knoester Veiligheidsregio Haaglanden Cluster Risicobeheersing Commissielid NEN Brandmeldsystemen Werkgroep NEN 2535 en NEN 2654 deel 1 Brandweer Nederland

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Opdrachtgever: Brandweer Nederland Voor: Risicobeheersing en Incidentbestrijding Opstellers: projectgroep bewustzijnbevordering

Nadere informatie

Project STOOM. Symposium NUT 17 november Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM

Project STOOM. Symposium NUT 17 november Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM Project STOOM Symposium NUT 17 november 2011 Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM Agenda Project STOOM Deelproject: Handreiking TOOM RECLAME Project STOOM Structureel Terugdringen

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Voortgang project STOOM in Hollands Midden

Voortgang project STOOM in Hollands Midden B.13 1. Inleiding notitie Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Rekenkamercommissiebrief

Rekenkamercommissiebrief Rekenkamercommissiebrief Quick scan brandmeldingen December 2013 Aan: De gemeenteraad van Hardenberg Inleiding In deze rekenkamerbrief doet de rekenkamercommissie van de gemeente Hardenberg verslag van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Gemeente Medemblik. inzake. bestuurlijke maatregelen. voor de reductie van nodeloze alarmeringen

Beleidsnotitie. Gemeente Medemblik. inzake. bestuurlijke maatregelen. voor de reductie van nodeloze alarmeringen Beleidsnotitie Gemeente Medemblik inzake bestuurlijke maatregelen voor de reductie van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties Collegebesluit 18 februari 2014 Z-13-37073 Pagina 1

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Project NUT. Onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Congres NUT 17 november René Hagen, projectuitvoerder

Project NUT. Onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Congres NUT 17 november René Hagen, projectuitvoerder Project NUT Onderzoek, conclusies en aanbevelingen Congres NUT 17 november 2011 René Hagen, projectuitvoerder Onderzoeksvraag In het kader van het verminderen van de regeldruk heeft BZK een voorstel ontwikkeld

Nadere informatie

Handleiding Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen. Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009

Handleiding Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen. Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009 Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009 VEBON-NOVB 2017 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Technische Verificatie. Erwin Schoemaker Directeur VEBON-NOVB

Technische Verificatie. Erwin Schoemaker Directeur VEBON-NOVB Technische Verificatie Erwin Schoemaker Directeur VEBON-NOVB WAT IS VEBON-NOVB? VEBON-NOVB is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland. Een ondernemersvereniging die de leden

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Beleidsregels nodeloze meldingen

Beleidsregels nodeloze meldingen Beleidsregels nodeloze meldingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en toepassingsbereik Artikel 1 Definities en afkortingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Nodeloze alarmering: een alarmering

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012 en uw brandmeldinstallatie OMS nummer

Het Bouwbesluit 2012 en uw brandmeldinstallatie OMS nummer Afdeling Regio Telefoon (050) 367 46 08 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk HV 11.2714429 Datum 18-08-2011 Behandeld door J. van der Maat E-mailadres josvdmaat@hvd.groningen.nl Onderwerp Het Bouwbesluit 2012 en uw

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Nota voor : vergadering algemeen bestuur. Datum : 26 juni 2013. Onderwerp : MOED - terugdringen nodeloze uitrukken. Agendapunt : Kenmerk : AB/1315

Nota voor : vergadering algemeen bestuur. Datum : 26 juni 2013. Onderwerp : MOED - terugdringen nodeloze uitrukken. Agendapunt : Kenmerk : AB/1315 Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 26 juni 2013 Onderwerp : MOED - terugdringen nodeloze uitrukken Agendapunt : 7b Kenmerk : AB/1315 Portefeuillehouder: drs. H.J. Kaiser en drs. H.J. van

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Meten en Registreren 1

Meten en Registreren 1 Meten en Registreren 1 2 3 4 Stelling 1 Meten is weten. Ik weet het (precies genoeg) en het antwoord is JA Ik weet het (precies genoeg) en het antwoord is NEE Ik weet het niet (precies genoeg) 5 Stelling

Nadere informatie

Het OMS landschap anno 2014.

Het OMS landschap anno 2014. Het OMS landschap anno 2014. Inleiding: onderwerpen binnen het OMS landschap. Hieronder staat een indeling van alle strategische en operationele onderwerpen op het gebied van OMS. Deze onderwerpen zijn

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC 15 November 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 In de tweede Bestuurlijke rapportage 2015 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen: - de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan

Nadere informatie

Handreiking. Terugdringen ongewenste en onechte meldingen. NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Handreiking. Terugdringen ongewenste en onechte meldingen. NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Handreiking Terugdringen ongewenste en onechte meldingen NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Handreiking Terugdringen ongewenste en onechte meldingen Concept 09 13 oktober

Nadere informatie

iii Handreiking STOOM Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen

iii Handreiking STOOM Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen iii Handreiking STOOM Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen 2 3 3 Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen 4 4 Inhoud 5 5 Voorwoord 6 Inleiding 7 Managementsamenvatting

Nadere informatie

(HANDHAVINGS)BELEID TERUGDRINGEN LOZE BRANDMELDINGEN. in de gemeenten. Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo

(HANDHAVINGS)BELEID TERUGDRINGEN LOZE BRANDMELDINGEN. in de gemeenten. Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo Aa en Hunze - Assen - Midden-Drenthe - Noordenveld - Tynaarlo District Noord en Midden (HANDHAVINGS)BELEID TERUGDRINGEN LOZE BRANDMELDINGEN in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld

Nadere informatie

1 ste Netwerkdag STOOM Verificatie

1 ste Netwerkdag STOOM Verificatie 1 ste Netwerkdag STOOM Verificatie De netwerkdag op donderdag 22 november is volgens een ruime meerderheid van de deelnemers beoordeeld als een geslaagde dag. De dag bestond uit korte presentaties en een

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Brandmeldinstallaties met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Van levensbelang Uw gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil

Nadere informatie

2003 zijn verwoord. Overigens is 60m3/h nog maar gelijk aan de helft van het vermogen dat een moderne brandweerauto kan leveren. 2

2003 zijn verwoord. Overigens is 60m3/h nog maar gelijk aan de helft van het vermogen dat een moderne brandweerauto kan leveren. 2 MOED bijlage 1: Uitwerking eerste twee belangrijke resultaten MOED A. Bluswater Inleiding Met deze notitie willen we u informeren over de eerste resultaten van het verminderen van de kosten voor bluswater.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel?

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel? ADVIES Registratienummer: Aanvrager: De heer C.G.F. van der Kroft Betreft: Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Brandveilig gebruik, kinderopvang, gelijkwaardigheid,

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5. 3. Vertragingstijd 8

1. Inleiding 2. 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5. 3. Vertragingstijd 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Situatieschets 2 1.2 doelstelling 3 1.3 Afbakening 4 1.4 Leeswijzer 4 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Wettelijk kader 5 2.3 Overgangstermijnen

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum :

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Onderwerp: verzoek om vertraagd doorgeven van automatische brandmeldingen te

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Inleiding Met dit Model logboek probeert Tesmo een overzichtelijk ingedeeld logboek te introduceren. Dit logboek moet uitnodigen tot invullen en moet een handig middel zijn

Nadere informatie

1 Inleiding 2 3 4 5 6

1 Inleiding 2 3 4 5 6 1 Inleiding 2 3 4 5 6 Installatie attest Algemene gegevens en project informatie Instructies bij brandalarm / storing / uitschakeling Het activeren van het ontruimingsalarm en het instellen van de doormeld

Nadere informatie

Argumenten Overgang medewerkers vrijwillige brandweer per 1 januari 2013

Argumenten Overgang medewerkers vrijwillige brandweer per 1 januari 2013 Onderwerp Ontwikkelingen Brandweer ZuidWest Voorgesteld besluit 1. In de doorontwikkelingsopdracht van de brandweer ZuidWest Drenthe ook de overgang van de medewerkers van vrijwillige brandweer per 1 januari

Nadere informatie

Beschrijving. doormelden en tijdelijk uitzetten BMI. Advies Definitief

Beschrijving. doormelden en tijdelijk uitzetten BMI. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande bouw, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 3 juni 2016 Status: Definitief Beschrijving In een recreatiepark

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

FAQ Brandveiligheid NEN 2535

FAQ Brandveiligheid NEN 2535 FAQ Brandveiligheid NEN 2535 1. Heeft het zin om handbrandmelders toe te passen als extra signalering naast rookmelders in een niet-zelfredzame gezondheidsfunctie? Ja, dit heeft wel degelijk zin en wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode Analyse GMS-gegevens 1. Inleiding Het doel van deze studie is te onderzoeken of op basis van meldkamergegevens meer inzicht kan worden gekregen over hoe vaak door de brandweer wordt uitgerukt, de redenen

Nadere informatie

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer.

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer. BBMI PRAKTIJKOPDRACHT 1 VERWERKEN VAN EEN ALARM EN EEN STORING Leerdoelen De cursist kan beschrijven 1. hoe hij een alarmmelding en een storingsmelding op de juiste wijze dient af te handelen. 2. hoe hij

Nadere informatie

Protocol versie 3.0. Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC

Protocol versie 3.0. Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Protocol versie 3.0 Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Zeister aanpak loze meldingen. Frank Slob

Zeister aanpak loze meldingen. Frank Slob Zeister aanpak loze meldingen Frank Slob Slot Zeist Wereld Natuurfonds Care Valley Doel van beleid: Alert houden BHV en Brandweer Verkeersrisico s terugdringen Beschikbaarheid Overlast voorkomen Kosten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze?

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2012D08796 1 Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2 Welke maatregelen heeft de rijksoverheid sinds 2003, toen voor het eerste bleek dat de brandveiligheid bij zorginstellingen

Nadere informatie

Beleidsvoorstel: Terugdringen Nodeloze Meldingen Registratienummer: 575294

Beleidsvoorstel: Terugdringen Nodeloze Meldingen Registratienummer: 575294 Beleidsvoorstel: Terugdringen Nodeloze Meldingen Registratienummer: 575294 Vastgesteld : d.d. 17 augustus 2010 Steller: M. Hennen Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Bloemendaal m.b.t. brandweerzorg, 14 mei 2015

Bloemendaal m.b.t. brandweerzorg, 14 mei 2015 Beleid Leden van de gemeenteraad t.a.v. de fractie van Hart voor Bloemendaal Datum : 30 juni 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015049096 Behandeld door : P. Eichhorn Doorkiesnummer : 023-5225565 Onderwerp

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Toetsingskader 1 Inleiding 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Opkomsttijden 4 2.2 Samenstelling van basisbrandweereenheden 7 2.3 Beschikbaarheid van

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Regionale Brandweer Groningen. Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties

Regionale Brandweer Groningen. Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties Regionale Brandweer Groningen Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties November 2008 Colofon Uitgave Auteur (herziening) Contactadres : regionale brandweer Groningen : Wout Blink (Johan

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding

Nadere informatie

Vertraagde doormelding

Vertraagde doormelding Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Vertraagde doormelding automatische brandbeveiligingsinstallaties Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant November 2008 WPA/08005728 Colofon Uitgave Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Nodeloze uitrukken terugdringen (NUT)

Nodeloze uitrukken terugdringen (NUT) Onderzoek naar de consequenties van het voorstel herziening doormelding in het Bouwbesluit 2012 Versie: Eindrapport, 23 mei 2011 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Lectoraat Brandpreventie Postbus

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Toekomst Bluswaterbeleid. Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater

Toekomst Bluswaterbeleid. Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater Toekomst Bluswaterbeleid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater Toekomst Bluswaterbeleid Toegelicht volgens de nieuwe handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Nieuwe Handreiking: Bluswatervoorziening

Nadere informatie

Van. H. Beenakker Aan. Algemeen Bestuur Kopie aan Datum Onderwerp Brandweerbrief 2016 Telefoon adres. Memo. Geachte burgemeesters,

Van. H. Beenakker Aan. Algemeen Bestuur Kopie aan Datum Onderwerp Brandweerbrief 2016 Telefoon  adres. Memo. Geachte burgemeesters, Van H. Beenakker Aan Algemeen Bestuur Kopie aan Datum 03-04-2017 Onderwerp Brandweerbrief 2016 Telefoon E-mailadres Memo Geachte burgemeesters, Met deze eerste regionale brandweerbrief wil de brandweer

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK 1 DECEMBER 2011 Hans Sevenstern Senior Consultant Rotterdam MRC NL Brandoorzaken Meldingen 2009-156.500 meldingen (-/- 1 % 2008) 43 %

Nadere informatie

Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012

Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012 Data en trendanalyse Brandveilig Leven Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012 Afdeling: Onderzoek & Analyse Team Brandveilig Leven Auteur: Lucie Berning Opdrachtgever: A.P. de Graaf,

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Operationele. Brandweerkaders Meldkamer

Operationele. Brandweerkaders Meldkamer Operationele Brandweerkaders Meldkamer 0.01 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie:1.0 Vastgesteld RBC 19 april 2013 Operationele Brandweerkaders

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bestaande bouw, gelijkwaardigheid, handhaving, sprinkler, BMI : Status: Definitief

Nadere informatie

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing De repressieve consequentie van een preventieve oplossing Casus Maxum Megastore Brielle 16-5-2014 Ing. R. van den Dikkenberg MCDM 1 Inhoud presentatie Waarom onderzoek en onderzoeksvraag Kenmerken pand

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie