DE HAVEN VAN HOORN. Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE HAVEN VAN HOORN. Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek"

Transcriptie

1 DE HAVEN VAN HOORN Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek

2 INLEIDING In de afgelopen jaren is er in verschillende beleidsstukken (Waaronder: Toerismenota, Nota 'Verbeteren van de haven en de kustlijn van Hoorn', Bestemmingsplan Hoorn Binnenstad en de Stadsvisie ) en in de Raad veel geschreven en gesproken over onze historische haven. Een en ander heeft geleid tot een uitvoeringsplan met 22 projecten en/of acties. Van deze 22 projecten blijken de meeste in 2011 te zijn afgerond: (Vernieuwing steiger Houten Hoofd, voorbereiding internetfaciliteiten, verschillende renovaties, promotie haven en actief bewerken markt witte vloot). sommige nog te lopen: (Haventoiletgebouw, informatiebord, bestrating) en enkele 'hoeven niet te worden uitgevoerd': (Onderzoek passantenplaatsen, B&B bruine vloot juridisch mogelijk maken ) We kunnen hier dus niet stellen dat er aan de haven niets is gebeurd, maar ondanks dat blijven we op verschillende momenten op verschillende plaatsen zeggen dat er aan de haven 'iets' moet gebeuren. Nog steeds geven gebruikers, omwonenden en zij 'die er iets van weten' aan dat de haven qua ontwikkeling de afgelopen jaren heeft stilgestaan, daar waar andere havens in het Markermeer gebied zich verder hebben ontwikkeld. De huidige economische situatie (financiële crisis, problemen met de euro en Nederland in een recessie) de veranderende wijze waarop consumenten aankopen doen leiden langzaam tot een leeglopende binnenstad. Winkels staan leeg, ondernemers kunnen het niet meer bolwerken en met een consument die op zijn of haar knip is gaan zitten is een spoedig herstel niet te verwachten. Dit betekent echter niet dat we in Hoorn maar moeten accepteren dat dit de situatie is. Een recent voorstel van D66 voor het aanstellen van een binnenstadsmanager die zich op deze problematiek zou moeten gaan richten zou een goede stap in de richting kunnen zijn om mensen naar de stad te blijven trekken. We hebben echter met onze haven ook kansen genoeg om mensen naar de stad te trekken. Met de haven hebben we goud in handen. Bezoekers geven soms aan de haven van Hoorn te zien als de mooiste van het Markermeer. Meer harde cijfers onderschrijven nog eens de gouden combinatie van stad, haven en water. Onderzoek van NBTC-NIPO Research uit 2009 laat zien dat per persoon per dag op een - gehuurde - boot het hoogste bedrag wordt uitgegeven. 1 Echter, in de huidige situatie blijkt uit gesprekken met mensen die in de haven wonen of werken en mensen die de haven gebruiken dat we slecht voor ons goud zorgen: De haven heeft bij gebruikers het stempel van ongastvrij; De havenmeester lijkt onvoldoende kennis te hebben en onvoldoende te zijn uitgerust voor zijn/haar taak; Er is onvoldoende ruimte voor passanten; soms worden bezoekers verwezen naar andere haven aan het Markermeer; Het voorzieningenniveau is matig; de kwaliteit is niet optimaal; De haven is visieloos; er bestaat geen algemeen havenbeleid; Acties en ontwikkelingen lijken hapsnap en ad-hoc; De promotie van de haven is matig; Handhaving van regels en afspraken lijkt niet in orde; Er is geen pinautomaat in het havengebied; Door overmatige wieren in de kuststrook voor Hoorn is het aantrekkelijker om door te varen naar andere havens; Er is geen botenhelling om boten het water in te kunnen laten; 1 NBTC-NIPO Research 2009: Besteding p.p.p.d. op een bungalowpark ( 19,-), camping ( 31,-), hotel ( 53,-) en gehuurde boot ( 75,-). 2

3 Recente ontwikkelingen laten zien dat de haven de burgers en de politici van Hoorn wel degelijk aan het hart gaat. Nieuw beleid op kleine bootjes leverde een bijeenkomst op met ruim 100 belangstellenden. Verschillende uitnodigingen vanuit havengebruikers of havenbewoners naar de politiek worden gedaan. Men maakt dankbaar gebruik van een sterkere politieke aandacht voor de haven. Steeds meer politici laten zich uit over de haven en het belang van de haven voor de toekomst van Hoorn. De wethouder die de haven in zijn portefeuille heeft, heeft aangegeven in het eerste kwartaal van 2012 met een Havenplan te gaan komen. Een goed moment dus om als partij eens goed te kijken naar de haven van Hoorn en te bepalen waar we in dit dossier staan en wat we graag zouden willen. In de afgelopen periode hebben daarom verschillende gesprekken met havenbewoners en havengebruikers gevoerd om een goed beeld te krijgen van wat er in de haven leeft. 1. WAT WIL D66 MET DE HAVEN? De vraag is of de haven in eerste instantie vooral geld op moet brengen doordat de haven vooral zo optimaal mogelijk wordt gebruikt, of dat de haven vooral een culturele functie heeft: met de uitstraling van een historische VOC-haven, door het koesteren van oude schepen en de gebouwen rondom de haven. We willen een mooie, culturele haven die recht doet aan de culturele geschiedenis van de Hoornse haven en waarin die geschiedenis in woord en beeld zichtbaar is; die een 'Zuiderzeemuseum-achtige sfeer' uitademt, met historische schepen die er een belangrijke plaats in innemen; waarin (regelmatig) activiteiten worden georganiseerd die bij de culturele geschiedenis passen, maar gerelateerd zijn aan het heden; die economisch rendabel is 2 ; die met behoud van het authentieke karakter en door op een natuurlijke wijze in verbinding te staan met het winkelgebied, in staat is het ondernemersklimaat voor winkeliers en horeca in zowel de haven als in de stad te versterken; waarin de voorzieningen zijn op een niveau en van een kwaliteit die door gasten en gebruikers als goed wordt gewaardeerd; met een havenmeester die hart heeft voor zijn haven en daarin in eerste instantie optreedt als een gastvrije gastheer en in tweede instantie optreedt als een goed handhaver en die is opgeleid en is toegerust voor zijn taak 3 ; die voor 'natte' 4 bezoekers, maar ook voor 'droge' 5 bezoekers goed te bereiken is; die een belangrijk onderdeel uitmaakt van het toeristisch aanbod in de stad 1.1 Doelgroep Om bovenstaande te kunnen bereiken is het van belang dat we ons op de juiste doelgroep of doelgroepen richten. Van belang is verder dat de gemeente zicht richt op de meest kansrijke doelgroep of doelgroepen. De Provincie heeft - met behulp van het BSR-model van Smart Agent 6 - de inwoners van alle 58 gemeenten van Noord-Holland in kaart laten brengen. De hedendaagse levensstijlconsument is volgens Smart Agent op zoek naar bijzonder, unieke en vooral authentieke belevenissen. Het gedrag van deze consument is niet zo eenvoudig meer op basis van leeftijd, gezinsfase of inkomen te verklaren. 2 We moeten bekijken of de haven eigenlijk wel rendabel kan zijn. Indien dat een utopie is, bedoelen we hier zo rendabel mogelijk. 3 Een goede profielschets is hiervoor van belang. 4 Bezoekers die de haven bezoeken via het water. 5 Bezoekers die de haven bezoeken via de stad. 6 The Smart Agent Company 3

4 De provincie Noord-Holland heeft op deze manier een goed beeld verkregen van de recreatiewensen van haar eigen inwoners. Op eenzelfde wijze zou wellicht kunnen worden gekeken naar de wensen van toeristen. D66 vindt dat juist deze informatie zou moeten worden gebruikt om de richting van het beleid zoveel mogelijk te kunnen focussen op zo kansrijk mogelijke doelgroepen. 2. HOE GAAN WE DAT BEREIKEN? Om handen en voeten te geven aan de voorgaande doelstelling is de haven in verschillende sectoren opgedeeld die we hierna zullen bespreken en waarvan we zullen aangeven wat onze plannen daarmee zijn. 1. Buitenhaven 2. Binnenhaven 3. Vluchthaven 4. Grashaven 5. Karperkuil 6. Baetland 7. Appelhaven / Nieuwedam en Korenmarkt 8. Vollerswaal en Turfhaven 9. Kades 10. Marina Kaap Hoorn 11. Visserseiland Afbeelding Buitenhaven De buitenhaven kent als afmeermogelijkheden het Houten Hoofd en het Oostereiland. Het Houten Hoofd is van oudsher de afmeerplaats voor grotere schepen De zogenaamde bruine vloot (charterschepen, deels historisch) is na een periode van vertrek uit de haven nu gestabiliseerd. Door overleg met de verschillende partijen en het creëren van betere mogelijkheden op logistiek gebied (aan- en afvoer van non-food en food, bereikbaarheid voor passagiers, parkeermogelijkheden, keermogelijkheden etc.) zijn nog behoorlijk wat charters gebleven. De bereikbaarheid van de haven voor toeristen die met bussen worden aangevoerd blijft een knelpunt. In principe is er een route voor deze bussen gecreëerd die eindigt op het Visserseiland. Vanaf die plaats lopen de toeristen dan over het dijkje van Achter op t Zand naar de Buitenhaven. De bussen staan echter vaak lang op deze parkeerplaats en ook nog vaak met draaiende motoren. De witte vloot (passagiersschepen, riviercruiseschepen etc.) maken ook gebruik van de buitenhaven. Sinds kort zijn ze verplaatst naar het Oostereiland. We zijn van mening dat het Houten Hoofd en de kade aan het Hoofd zoveel mogelijk beschikbaar moeten zijn voor de schepen van de bruine vloot en andere grote schepen. De schepen van de witte vloot dienen gebruik te maken van de kades van het Oostereiland. De voorzieningen hiervoor dienen te worden geoptimaliseerd. Aan- en afvoer van mensen moet in elk geval plaats via de bestaande routes. De Nieuwe Wal is bij uitstek de beste plaats voor parkeren, maar relatief ver van de haven. Bekeken kan worden speciaal hiervoor een servicedienst met bijvoorbeeld elektrisch materieel kan worden ingezet (Wellicht commercieel onder beheer van bijvoorbeeld het watertaxibedrijf, of via Le Duc parkeerservice aan de Italiaanse Zeedijk?) 4

5 Walstroom voor cruiseschepen toereikend inzetten, zodat dieselgeneratoren niet nodig zijn en overlast stank en geluid wordt voorkomen. Bekeken moet worden of er een oplossing is te bedenken voor de overlast die bussen nu veroorzaken op het Visserseiland. Wellicht is De Nieuwe Wal met een elektrische - taxiservice een betere oplossing. (Zie 2.8 Parkeren) Waterfront Hoorn heeft plannen voor dit deel van de Hoornse kustlijn. Door het gat aan de zijde van het Julianapark te dichten zou een nieuwe kade met ligplaatsen gemaakt kunnen worden aan het Julianapark. Door deze bijvoorbeeld juist toe te kennen aan de chartervaart kan die plaats gemakkelijk bereikt worden via De Nieuwe Wal. 2.2 Binnenhaven De binnenhaven is vooral het domein van passanten en een aantal vaste klanten. In de binnenhaven ontbreekt het helaas aan een gastvrij gevoel, terwijl juist deze haven dat gevoel ultiem zou moeten uitstralen. De Havenmeester zetelt op de kop van de haven, bij de sluis. In onze optiek moet de havenmeester het gastvrije welkom en dé toegang tot de haven zelve zijn. Over of dit op dit moment de situatie is zijn de meningen verdeeld. Onduidelijk is of de havenmeester aan de verwachtingen voldoet, omdat niet duidelijk is wat de verwachtingen nu eigenlijk zijn. Wat D66 betreft zou er daarom een duidelijke profielschets moeten komen voor de volgende havenmeester, zodat duidelijk is wat de wensen zijn en duidelijk is wat er van een havenmeester nu precies wordt verwacht. Voor de vervanging van de havenmeester moet wat D66 betreft een goede procedure komen. Concreet betekent dit dat er niet met boventalligen wordt geschoven, maar dat de meest geschikte persoon voor de functie van buiten de organisatie wordt geworven op basis van aangetoonde kwaliteiten. Om gebruik te kunnen maken van stroom dient een Sepkey te worden aangeschaft. Op zich een prima instrument, ware het niet dat het systeem in de Hoornse haven zeer storingsgevoelig is. Daarbij moeten er meer afhaal- en oplaadpunten komen en een eenvoudiger systeem om de sepkeys weer in te leveren. Bonnetjes moeten natuurlijk altijd kunnen worden geleverd. Water is aan de kant te verkrijgen, maar slangen zijn er helaas niet. Daar zou een oplossing voor moeten worden bedacht. De wifi moet werken, breedbandig zijn en over de gehele haven beschikbaar. De havenmeester is degene die moet weten hoe een en ander werkt en hij is dan ook degene die passanten hierover informeert en de inlogcodes doorgeeft en regelmatig verandert. De sanitaire voorziening is niet op niveau waarop we het zouden willen zien. Het is er schoon en fris, maar rommelig, klein en niet vanaf elke ligplaats heel gemakkelijk bereikbaar. Helaas ligt een en ander juridisch voor lange tijd vast. Bekeken zou moeten worden of daar op een of andere manier onder uit te komen is, zodat kan worden gewerkt aan een ruimere, beter bereikbare voorziening van goede kwaliteit. De vaste klanten wonen in principe in de binnenhaven. Dat is niet waar de binnenhaven voor bedoeld is. Wat D66 betreft moet het wonen in de haven worden voorbehouden aan woonboten/woonarken op basis van de bestaande regelgeving, maar buiten de binnenhaven. Voor de verloedering rond de woonboten aan de Turfhaven moet een oplossing worden gevonden. Op andere varianten van wonen in de haven moet handhaving gaan plaatsvinden in plaats van gedogen. Er is nu sprake van het meten met twee maten en vaste ligplaatsen nemen plaats in van eventuele passanten. De Vluchthaven en de (nog te bouwen) jachthaven Marina Kaap Hoorn zijn wat D66 betreft dé havens waarmee de belevenis van de haven door gebruikers kan worden vlot getrokken. In de meest ideale situatie vertrekt Watersport Vereniging Hoorn naar de nieuwe jachthaven Marina Kaap Hoorn. Op de nieuwe plaats heeft de Watersportvereniging alle mogelijkheden die ze maar wensen gemakkelijk beschikbaar. De Vluchthaven kan dan worden ingezet waarvoor zij in naam eigenlijk bedoeld is: namelijk voor de opvang van passanten die niet terecht kunnen in de Binnenhaven. De Grashaven kan zich dan ook richten op vaste ligplaatsen. Voor bezoekers van de haven van Hoorn is dan duidelijk waar ze terecht kunnen; in de Binnenhaven of de Vluchthaven. Zoeken naar een plaatsje of uitwijken naar een andere haven is dan niet meer nodig. Gastvrijheid ten top. 5

6 2.3 Vluchthaven De Vluchthaven is bereikbaar via de Buitenhaven en wordt geëxploiteerd door de Watersportvereniging Hoorn. In de haven is sprake van een hoeveelheid vaste ligplaatsen (190) en middels een drijvende steiger zo n ligplaatsen voor passanten. Voor de vaste ligplaatsen is een wachtlijst waardoor (nieuwe) eigenaars van schepen moeten uitwijken naar havens in de buurt. In deze haven geldt dat de voorzieningen via de watersportvereniging op niveau zijn. 2.4 Grashaven In de Grashaven zetelt de Stichting Jachthaven Hoorn. In de Grashaven is plaats voor de vaste ligplaatshouders van de stichting (700). Passanten zijn er ook welkom indien er plaats is. De meeste plaatsen zijn echter vrijwel altijd verhuurd en voor de plaatsen is een lange wachtlijst. Hierdoor moeten (nieuwe) eigenaars van schepen moeten uitwijken naar havens in de buurt. De voorzieningen zijn er op niveau. 2.5 Karperkuil Ook de Karperkuil de kleinste haven van Hoorn - is niet in handen van de gemeente maar in handen van watersportvereniging De Karperskuyl. Passanten zijn in deze haven in principe niet welkom. De Otto s brug scheidt de binnenhaven van de Karperkuil. De brug wordt bediend door de leden van de genoemde vereniging. Door de renovatie van de Doelenkade moest een periode lang een aantal schepen worden verplaatst naar de Karperkuil. Ondanks afspraken met de bewoners aan de Karperkuil bleek dit mogelijk. We hebben geconstateerd dat de haven er dan prachtig uitziet. Mooie oude schepen langs de kade doen de Karperkuil goed. Wat D66 betreft mag de oude afspraak over geen boeten aan de kade worden opengebroken en mogen nieuwe afspraken worden gemaakt die dit wel mogelijk maken. In deze afspraken moet dan worden opgenomen dat de schepen er slechts mogen liggen. Er mag niet aan en op de boten worden gewerkt als ze daar liggen. 2.6 Andere havens en kades De andere havens zijn vooral het domein van kleine bootjes waarvoor direct omwonenden een ligplaatsvergunning kunnen aanvragen. In 2011 is dit nieuwe beleid door de Raad bekrachtigd. Kleine bootjes worden in dit nieuwe beleid gedefinieerd als zijnde niet langer dan 8 meter. In eerste instantie hebben we hieraan onze goedkeuring gegeven. Het is namelijk een goede manier om de verrommeling tegen te gaan. Wat ons betreft zijn de Appelhaven/Nieuwedam en Korenmarkt en de Vollerswaal en misschien zelfs wel de Turfhaven bij uitstek geschikt om historisch schepen te laten afmeren die relatief weinig vaarbewegingen maken, maar die kunnen fungeren als het behang van de stad. De schepen langs de kades in deze havens voeden de VOC-uitstraling van de stad en kunnen een verbinding maken tussen wat we de haven en wat we de binnenstad noemen. Wanneer vanaf de Roode Steen achter het beeld van Jan Pieterszoon Coen de schepen zichtbaar zijn, kan die verbinding ontstaan. Op precies de plek van de 7 in afbeelding 1 bevindt zich de voormalige vismarkt. Wanneer men op de Rode Steen staat en door de Grote Havensteeg heen kijkt blijkt deze plek zichtbaar te zijn. D66 is daarom van mening dat deze plek waarschijnlijk de sleutel biedt tot de ware verbinding tussen binnenstad en haven. Interessant is om te bekijken wat je op die plaats anders dan parkeren nu zou kunnen doen om mensen naartoe te krijgen vanuit de haven en vanuit de stad. 6

7 De verbinding is dan via natuurlijke weg gerealiseerd. Het meest eenvoudige idee is natuurlijk het terugbrengen van de vismarkt, zoals ook in Alkmaar bijvoorbeeld de situatie is. D66 zou graag de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Er zijn echter vast meer goede en wellicht beter uitvoerbare ideeën mogelijk. D66 wil dit graag (laten) uitzoeken. 2.7 Duurzaamheidsdoelstellingen Om de beoogde doelen te kunnen bereiken is het van belang dat ook de milieu (technische) zaken, de veiligheid en de kwaliteit op een goed niveau zijn. De belangrijke vraag is dan altijd wanneer je vindt dat het niveau goed. Wat D66 betreft moeten deze zaken op basis van vastgestelde criteria kunnen worden beoordeeld. In dat licht vindt D66 het een goed idee om voor de zogenaamde Blauwe Vlag te kiezen. De Blauwe Vlag is een initiatief van de het internationaal onafhankelijke netwerk FEE 7 dat bestaat uit organisaties uit 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting. Met het keurmerk Blauwe Vlag en de bijbehorende classificering wordt een vermindering van de milieubelasting, een verbetering van de kwaliteit en een efficiënt gebruik van de leefomgeving gerealiseerd. Vele toeristen vooral onze Oosterburen zijn bekend met de Blauwe Vlag en krijgen op die manier direct informatie over de bijdrage die de haven van Hoorn levert aan duurzaam ondernemen. De ervaren kwaliteit van het product toerisme in de haven neemt hierdoor natuurlijk toe. Een en ander past uitstekend binnen de op 24 mei 2011 aangenomen door D66 geïnitieerde motie ECO XXI die de gemeente Hoorn de mogelijkheid biedt haar duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Ook de doelstellingen van Puur Hoorn passen in dit licht prima. 2.8 Parkeren Wanneer het mogelijk is om op de plaats van de Vismarkt iets te realiseren lopen we aan tegen een belangrijk struikelblok; het verlies van een aantal parkeerplaatsen. Daar moet natuurlijk ook een oplossing worden gevonden. Wat D66 betreft is haar het parkeren in het havengebied sowieso een doorn in het oog. De vele auto s doen afbreuk aan de historische waarde en de beleving van het historisch gevoel. De 3D expositie van historische stadsgezichten in 2011 in het Westfries Museum maakten nog eens duidelijk hoe prachtig de stad er in die tijd heeft uitgezien en het zou fantastisch zijn als we dat terug zouden kunnen brengen. De realiteit blijkt natuurlijk weerbarstiger. Naast het feit dat het onbetaalbaar is om al het parkeren in de haven naar onder de grond of naar buiten de stad te verplaatsen, is het ook niet realistisch. Het moet volgens D66 echter wel mogelijk zijn om de parkeerdruk wat terug te brengen; er kan vast wel wat minder worden geparkeerd in het havengebied. Dit kan bijvoorbeeld door mensen te stimuleren buiten het gebied te parkeren middels bijvoorbeeld financiële prikkels en mogelijkheden te bieden om gemakkelijk van buiten het gebied de haven in te komen, bijvoorbeeld met een elektrische pendeldienst. 2.9 HOORNSE HOP Om boten te overreden naar Hoorn te varen zou ook naast de haven zelf in en om het Hoornse Hop zelf meer ontwikkeling komen. Boten varen nu soms door naar Marken/Volendam/Monnickendam en Enkhuizen. Hierover bestaan vele ideeën. Van Waterfront Hoorn weten we bijvoorbeeld dat zij op en langs de eventuele luwteeilanden in het Markermeer naast natuur, ook andere recreatieve functies willen realiseren (extra strand, een Bossuhistorisch centrum en ecologisch gebouwde en zelf voorzienende vakantiewoningen, dijkversterking en vogel-eiland). Bij Zeevang is een oude niet meer in gebruik zijnde scheepssluis naar het binnenland van Noord-Holland. Als deze in gebruik wordt genomen, geeft het vooral kleinere boten de gelegenheid om van Hoorn naar het binnenland te varen. D66 zou graag zien dat ook op dit gebied gaat worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn, maar die we op dit moment nog laten liggen. 7 Foundation of Environmental Education 7

8 3. HAVENSTAD Wanneer binnenstad en haven werkelijk met elkaar zijn verbonden, kan ook sprake zijn van wederzijdse versterking. De huidige economische situatie, de nieuwe manier waarop Nederlanders hun spullen kopen maken duidelijk dat een meer creatieve insteek nodig is om synergie te laten ontstaan. Een belangrijke reden om de haven te versterken is natuurlijk dat we het in Hoorn steeds minder moeten hebben van ons winkelaanbod. Natuurlijk, we moeten ook niet te pessimistisch zijn over de mogelijkheden, maar feit is dat in Hoorn net zoals in andere steden in het land de besteding in winkels terugloopt en de kosten van het huren of bezitten van een pand toenemen. Het ondernemersklimaat in Hoorn ontwikkelt zich meer negatief dan positief. In tijden waarin dit gebeurt moeten verschillende dingen gebeuren: In blijven zetten op versterken van de ondernemers in de stad. Ze daar ondersteunen waar mogelijk zoals laatst nog is gebeurd met de aanpassingen in de parkeerverordening; Bekijken waar je goed in bent in de stad en dat eenvoudigweg vaker doen. Hoorn is bijvoorbeeld sterk in Mode. Recente flirts met modeshows, Stichting Hoorn Modestad, de langste catwalk en Hoornse Modeweek laten zien dat: - zoiets kan werken, - zoiets leidt tot levendigheid in de stad, - zoiets leidt tot extra bezoek in de stad en - er ruimte is om dit uit te bouwen. D66 zou graag eens willen bekijken waar nu precies de sterke punten liggen van de stad. Waar zijn we nu goed in. Waar doen we nu iets speciaals waar mensen werkelijk voor naar de stad komen. Welke activiteiten zijn sterk en zou je wellicht in een andere setting, maar binnen hetzelfde thema vaker kunnen doen. Op dit moment wordt er veel georganiseerd in de stad. Hoorn is een belangrijke evenementenstad, maar de evenementen zijn vooral op zich staand. D66 zou graag willen bekijken of het mogelijk is om je als stad juist te focussen op één sterk punt, zodat duidelijk is waarvoor je naar de stad komt. Den Helder is maritiem, Amsterdam is vrijheid, Deventer staat bekend als boekenstad. En Hoorn??? Wellicht ligt de kracht van Hoorn slechts in de historie van de stad en bouwen we dat veel te weinig uit. Een prachtige historisch haven en een prachtige historische binnenstad moeten mogelijkheden genoeg bieden die ook van Hoorn in de toekomst een bestendige stad kunnen maken. Een aantal door ons als eens gelanceerde ideeën zou in die context niet misstaan: - Het fluitschip prominent een rol geven in de stad. Het oplichten van een scheepswrak is helaas onbetaalbaar, maar aandacht voor het fluitschip moet bijvoorbeeld in de setting van Varend erfgoed op het Oostereiland een plek kunnen krijgen. Wellicht is daar in de toekomst in samenwerking met bijvoorbeeld het Horizon-college, of binnen de nieuwe wet Werken naar Vermogen op basis van leerwerktrajecten mogelijk om een replica te bouwen in de geest van de Batavia in Lelystad. - Het verder historiseren van de binnenstad. Door continue bij nieuwbouw, herbouw of restauraties in die context te denken moet het historisch gevoel in de stad kunnen worden versterkt. Door voorzichtig te zijn met ons erfgoed en door goed na te denken over de wijze waarop je vernieuwt is in dat opzicht veel mogelijk; - Informatievoorziening. Het laten aanbrengen van eenduidige de scheepsjongens van Bontekoe indachtige borden met historische informatie en anekdotes op historisch interessante gebouwen, plaatsen, bruggen en straten in binnenstad en havengebied. 8

9 - De scheepsjongen van Bontekoe tot leven wekken. Door Hayo, Padde en Rolf tot leven te wekken en op belangrijke momenten als een soort historische stadsomroepers zichtbaar in de stad te laten zijn. Als bijvoorbeeld een schip van de witte vloot aanmeert worden de gasten door de Bontekoe s welkom geheten, uiteraard in stenenkolen Duits, Engels en Frans en wordt iedereen de hand geschud. (straattheater) Op die manier kun je op ludieke en proactieve wijze toeristen naar de stad te trekken. Door de toeristen persoonlijk te voorzien van informatie over wat er te doen is in de stad help je mensen bij hun ontdekkingsreis in Hoorn. Het uitdragen van wat je te bieden hebt gaat namelijk niet vanzelf via foldertjes die je in winkels legt of via websites die je lanceert. - Verbeteren van de samenwerking tussen de Hoornse historische, maatschappelijke en culturele instellingen. Dat zijn er vele. Hier en daar vindt natuurlijk al uitstekende samenwerking plaats, maar het is nog veel groter te trekken door te werken vanuit een gezamenlijk doel. - Het duurzaam uitlichten van gebouwen. Het is bekend dat het uitlichten van gebouwen een positieve bijdrage geeft aan de beleving van de stad. Naast dat het mensen trekt naar de gebouwen zelf en wellicht daarna naar wat er in de gebouwen te doen is, levert het mooie pittoreske plaatjes op. Daar schiet je in zoverre iets mee op dat het aantal beeld bepalende stadgezichten toeneemt en je buiten de stad meer zichtbaar bent. Daarnaast is een niet onbelangrijk effect dat mensen van buiten, toeristen, maar ook de eigen inwoners het gevoel krijgen dat we die gebouwen, bruggen en vergezichten zelf belangrijk en mooi vinden. Het versterkt een gezamenlijk gevoel van trots. - Eenduidig informeren van belangstellenden / toeristen over het Hoornse erfgoed. Hoorn is een prachtige stad vol historie, maar als je er op eigen houtje doorheen loopt is er helaas erg weinig informatie beschikbaar. Door het plaatsen van rustige, vriendelijke borden bij gebouwen, plaatsen, bruggen en straten kan deze informatie gemakkelijk worden ontsloten. Op cruciale locaties zou D66 graag willen werken met digitale beeldschermen waarop beelden draaien of informatie zodanig beschikbaar is, dat bezoekers worden verleid om naar die locaties te gaan. In de binnenstad moet je kunnen zien wat er in de haven gebeurd en vice versa. Juist bij evenementen in een van beide delen zou dat heel goed kunnen werken. 4 INITIATIEF D66 zou graag op basis van dit onderliggende stuk het initiatief willen nemen tot het organiseren van een themaavond over de haven waarbij verschillende in dit visiestuk genoemde zaken kunnen worden bediscussieerd en die zou kunnen leiden tot een raadsbrede werkgroep die leidt tot concrete voorstellen. Mark Leek, Raadslid D66 Februari 2012 Met medewerking van Wim van Zalen, commissielid D66 René Bruijne, voorzitter D66 9

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Samenvatting van de reacties op de zes stellingen op facebook Stelling 1: De havens van Hoorn zijn nu al zo aantrekkelijk, dat we daar niet veel tijd en geld

Nadere informatie

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 : de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 januari 2012 Waarom De Beste Binnenstad? De wereld om ons heen verandert. Veranderend consumentengedrag en vooral de daarmee

Nadere informatie

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Jan Veuger - Navigo Als je na afloop van het BEGE-weekend Noord-Holland vanaf het water verder wilt verkennen, zijn hier een paar suggesties. Als je vanaf Amsterdam,

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Varende eventlocaties. met een steeds. veranderend. decor

Varende eventlocaties. met een steeds. veranderend. decor Varende eventlocaties met een steeds veranderend decor Van bruisende feesten... Met de veelzijdige vloot van Spido is er vrijwel voor elk gezelschap een passend schip. De luxe passagiersschepen zijn geschikt

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE!

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! 4-sterren-jachthaven met moderne faciliteiten bekroond met de Blauwe Vlag (milieuonderscheiding) direct gelegen aan Nationaal Park De

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

HAVENVISIE HOORN 2013-2025

HAVENVISIE HOORN 2013-2025 HAVENVISIE HOORN 2013-2025 VOORWOORD Op 10 juli 2012 is de structuurvisie Hoorn vastgesteld. De visie, een uitwerking van de in 2005 vastgestelde stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Concept havenvisie Hoorn

Concept havenvisie Hoorn Concept havenvisie Hoorn Op 10 juli 2012 is de structuurvisie Hoorn vastgesteld. De visie, een uitwerking van de in 2005 vastgestelde stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Het Winkelhart van Vlissingen

Het Winkelhart van Vlissingen E e n n i e u w s t a d s h a r t d a t b r u i s t a l s n o o i t t e v o r e n Het Winkelhart van Vlissingen W i n k e l u n i t s t e h u u r! Dynamiek en sfeer krijgen de ruimte! De Fonteyne biedt

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011 Regionale Factsheets watersportsector December 2011 Regio s Gooi- en vechtstreek Amstelland-Meerlanden Amsterdam Haarlem Waterland Zaanstreek IJmond West-Friesland Alkmaar e.o. Kop van Noord-Holland Noordzeekustgebied

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015 S(~DI~PI~N IN}IOUD Het roer gaat om Oproep De Droom van de schepencarrousel Doelstellingen Markante schepen in beweging Professionaliseren Nieuwe schepen Schepen carrousel en social media Donateur worden

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

Oude locaties. inspireren tot nieuwe ideeën. Vestigingsplaats voor creatief ondernemen

Oude locaties. inspireren tot nieuwe ideeën. Vestigingsplaats voor creatief ondernemen Oude locaties inspireren tot nieuwe ideeën Vestigingsplaats voor creatief ondernemen Oude locaties NDSM Hans Brons (RoVorm) Minervahaven wijdse blik over het CS Amsterda schepen en kades Westergasfabriek

Nadere informatie

Het binnenstadsplan van Dokkum

Het binnenstadsplan van Dokkum Het binnenstadsplan van Dokkum Werkgroep Binnenstadsmanagement (gestart in 2013) o Ondernemers o Gemeente o Bewoners (sinds 2014) Prachtig stadje: een parel Binnenstad: overleven o Dokkum 15.000inw, verzorgingsgebied

Nadere informatie

Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen

Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen 1 Het schip de Halve Maen Het jacht de Halve Maen werd rond 1606 gebouwd. Het functioneerde enkele jaren in de handel tussen de Oostzee en de Middellandse

Nadere informatie

Bericht voor de pers

Bericht voor de pers Bericht voor de pers Bureau Communicatie, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, tel. (0229) 252200/ 06 51339361 B en W willen 400 jaar Kaap Hoorn heel jaar lang vieren Met een nieuw, landelijk evenement rond

Nadere informatie

UITNODIGING ZUIDERZEECONCERT Het verhaal van Spakenburg en de Zuiderzee

UITNODIGING ZUIDERZEECONCERT Het verhaal van Spakenburg en de Zuiderzee UITNODIGING ZUIDERZEECONCERT Het verhaal van Spakenburg en de Zuiderzee Beste leden, Op vrijdagavond 19 juni 2015 wordt in het kader van de opening van recreatiepark de Zuiderzee en de Zuiderzeehaven een

Nadere informatie

FORT ZOEKT ONDERNEMER

FORT ZOEKT ONDERNEMER FORT ZOEKT ONDERNEMER INLEIDING Rondom Amsterdam ligt op een steenworp afstand een bijzondere verdedigingsring: de Stelling van Amsterdam. De Stelling, bestaande uit 42 forten, is aangelegd tussen 1880

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

EEN KUNSTHAL AAN DE IJSSEL, GRAAG. Met ruimte voor grote, wisselende tentoonstellingen met landelijke uitstraling, workshops, evenementen en meer.

EEN KUNSTHAL AAN DE IJSSEL, GRAAG. Met ruimte voor grote, wisselende tentoonstellingen met landelijke uitstraling, workshops, evenementen en meer. EEN KUNSTHAL AAN DE IJSSEL, GRAAG Met ruimte voor grote, wisselende tentoonstellingen met landelijke uitstraling, workshops, evenementen en meer. Als het aan de Stichting Culturele Impuls Deventer ligt,

Nadere informatie

Noorwegentocht. Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen.

Noorwegentocht. Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen. Noorwegentocht Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen. De zeilschool is gemakkelijk te vinden, tegenover de watersportwinkel op het plein. De eigenaren, Maarten en Jacques,

Nadere informatie

Eerste eengezinswoningen (modelwoningen) in aanbouw

Eerste eengezinswoningen (modelwoningen) in aanbouw Maandag 10 februari 2014 Eerste eengezinswoningen (modelwoningen) in aanbouw Nu de eerste duin (DUIN Zuid) er ligt en bouwrijp is gemaakt, wordt er hard gewerkt aan de eerste modelwoningen in DUIN. Inmiddels

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

- Appelmarkt 10F te Zwaagdijk -

- Appelmarkt 10F te Zwaagdijk - - Appelmarkt 10F te Zwaagdijk - Margit Margit Nijboer Nijboer Breed 34, 1621 KC Hoorn Breed 34, 1621 KC Hoorn Telefoon 0229 29 13 13 Telefoon: 0229 29 13 13 Mobiel 06 51 52 95 46 Mobiel: 06 51 52 95 46

Nadere informatie

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart )( )( )( Gemeente Amsterdam Retouradres: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Aan de leden van de

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit STAPPEN 2008 Kwaliteitsimpuls economie CAL Ondernemend Vitaal Uitnodigend 2010 City marketing strategie CAL Recreatie & toerisme Beleving Identiteit 2012 Heerlijkheid CAL Zichtbaar Herkenbaar + Managerial

Nadere informatie

Zwolle ontmoet. Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met. de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol

Zwolle ontmoet. Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met. de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol ONTMOET WOLLE Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol geschiedenis en cultuur. Zwolle kent jaarlijks vele bezoekers, ieder met

Nadere informatie

Molenwater 69 4331 SE Middelburg T (0118) 56 66 66 martens@zeelandnet.nl www.robmartens.nl. Te Huur. Te Huur. Restaurant HET VEERHUIS te Kortgene

Molenwater 69 4331 SE Middelburg T (0118) 56 66 66 martens@zeelandnet.nl www.robmartens.nl. Te Huur. Te Huur. Restaurant HET VEERHUIS te Kortgene Te Huur Te Huur Restaurant HET VEERHUIS te Kortgene Onderdeel van jachthaven Delta Marina 1 Informatiememorandum Informatiemomorandum atiemo Algemeen moran dum Delta Marina is DE jachthaven van Zeeland!

Nadere informatie

Jachthaven de Brasem N.V.

Jachthaven de Brasem N.V. Plantage 37 2377 AB Oude Wetering Tel. Haven 071 3312664 Tel. Havenmeester 06 15091232 Email: info@jachthavendebrasem.nl Website: www.jachthavendebrasem.nl ING Bank: NL83INGB0000361500 KVK 28015827 BTW

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal?

MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal? MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal? Aanleiding: Directe aanleiding voor het marktonderzoek is dat door her bestraten van het marktplein de markt tijdelijk is verplaatst naar

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

Battle of Concepts. Mark Schilder Elize Elias Ersen Durnea Dave Koekebacker Rowan Green

Battle of Concepts. Mark Schilder Elize Elias Ersen Durnea Dave Koekebacker Rowan Green Battle of Concepts Mark Schilder Elize Elias Ersen Durnea Dave Koekebacker Rowan Green 1 Index: Voorwoord: Brainstorm Keuzes Business Model Media Markt Pas Conceptbeschrijving blz.3 blz.4 blz.5 blz.6 blz.7

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011 Onderzoek vrienden- en familiebezoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juni 2011 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Koudasfaltlocatie Gouda. eb en vloed. Burgersinitiatief 2. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september 2015. BDP.khandekar

Koudasfaltlocatie Gouda. eb en vloed. Burgersinitiatief 2. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september 2015. BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda eb en vloed Stedenbouwkundig structuurplan 23 september 2015 BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda Hans Convent, Jan Smit, Dick de Wit inleiding - Dick de Wit (gespreksleider) stedenbouwkundig

Nadere informatie

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Op 8 januari 2007 gaat de eerste schep in de grond. Dan wordt begonnen

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels Zuiderkogge Hem Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen wonen en werken royale bedrijfskavels prettig ondernemen Woon-werkkavels in gemeente Drechterland 1 Bedrijventerrein Zuiderkogge Gunstige ligging

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Goud in handen Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan groen, religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Exclusief Vrachelsedijk in Oosterhout

Exclusief Vrachelsedijk in Oosterhout Exclusief Vrachelsedijk in Oosterhout 1 Realiseer uw eigen droomhuis Op één van de mooiste locaties in Oosterhout, op het kleine wooneiland Vrachelen, zijn drie zeer exclusieve en riante bouwkavels te

Nadere informatie

Base Le Boat Strand Horst Palmboschweg 18 3853 LB Ermelo Holland GPS : E5 33.885` N52 19.012` Tél - 0031 (0) 616 503 303 Fax - 0031 (0) 515 432 447

Base Le Boat Strand Horst Palmboschweg 18 3853 LB Ermelo Holland GPS : E5 33.885` N52 19.012` Tél - 0031 (0) 616 503 303 Fax - 0031 (0) 515 432 447 Base Le Boat Strand Horst Palmboschweg 18 3853 LB Ermelo Holland GPS : E5 33.885` N52 19.012` Tél - 0031 (0) 616 503 303 Fax - 0031 (0) 515 432 447 Email : leboatstrandhorst.com@gmail.com Base Manager:

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Planning Masterplan Begin april bijpraten nieuwe gemeenteraad. 16 april startbijeenkomst omwonenden, marktpartijen en geïnteresseerden. Dinsdag 13 mei eerste denktank.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013 Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland 12 november 2013 1 Programma 15:35 P.B. Zwaan - Aanleiding van de bijeenkomst 15:45 G.J. Nijpels - Toelichting passantenplaatsen Opmeer 15:55 R. Steensma - Waterrecreatie

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart 300 meter passantensteiger: 60 boten dubbelliggen 30 meter sloepensteiger: 10 sloepen pagina 61 Sloof Steiger Boom Fietspad

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie