Samenvattend verslag van de themabijeenkomst over de havenvisie d.d. donderdag 25 april 2013 om uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de themabijeenkomst over de havenvisie d.d. donderdag 25 april 2013 om 20.00 uur"

Transcriptie

1 GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de themabijeenkomst over de havenvisie d.d. donderdag 25 april 2013 om uur Aanwezige raads- en commissieleden: J. van der Tuin Fractie Van der Tuin, voorzitter C. de Meij VVD Mw. K. Hakhoff VOCHoorn Mw. P. van der Graaf* Fractie Tonnaer B. Bontan* CDA Mw. A. Eskes* CDA A. Helling D66 M. Leek D66 Mw. D. Bilgen PvdA M. Schurink PvdA R. Drommel* GroenLinks (GL) N. Oudheusden Hoornse Senioren Partij (HSP) R. Assendelft Fractie Assendelft * alleen commissielid Secretaris De heer mr. J.F. Hoek Namens het college van B & W Wethouder A. Ruppert Tevens aanwezig De heer R. Vrolijks Verslag Elise Gieselaar Secretariaatsservice Samenvattend verslag 1. Opening De voorzitter opent de themabijeenkomst over de concept havenvisie. Er zal vanavond een meningsvormende discussie plaatsvinden aan de hand van stellingen. Op basis van deze discussie zal het college een definitief raadsvoorstel opstellen. 2. Vaststelling agenda 25 april 2013 en mededelingen De voorzitter constateert dat de voorliggende agenda kan worden vastgesteld. 3. Inleiding door portefeuillehouder wethouder A. Ruppert De voorzitter meldt dat eerst een inleiding gegeven zal worden door wethouder Ruppert en dat daarna de concept havenvisie zal worden gepresenteerd door de heer Vrolijks. Wethouder Ruppert merkt op dat het college in februari/maart 2012 heeft besloten, mede gezien het feit dat de haven van Hoorn zeer waardevol is, om iets te gaan doen met de

2 GRIFFIE 2 haven. In juni 2012 zijn hiertoe door de raad kaders en richting meegegeven. Vervolgens hebben er vier workshops plaatsgevonden met alle betrokken partijen die hebben geleid tot de nodige input. Daarnaast is via de sociale media gevraagd om input te leveren. Ook heeft de fractie van D66 een plan voor de haven ingediend. Deze input heeft geleid tot de concept havenvisie die vanavond gepresenteerd wordt. Vanavond zal de concept havenvisie meningsvormend besproken worden. Op basis van de input die vanavond naar voren komt zal een raadsvoorstel worden gemaakt dat in juni 2013 aan de commissie en in juli aan de raad zal worden voorgelegd. Als de havenvisie is vastgesteld kan verder gegaan worden met een plan van aanpak. Daarnaast zal gewerkt worden aan de havenorganisatie. Dit gaat over de manier waarop men het beheer in de haven wil gaan regelen. Tenslotte is het de bedoeling dat begin 2014 een nieuwe havenverordening gereed zal zijn waarin de regels zijn vermeld die in de haven gelden. 4. Presentatie over de concept havenvisie door de heer R. Vrolijks De heer Vrolijks geeft een presentatie over de concept havenvisie. Hierbij gaat hij onder andere in op de positie van de haven van de gemeente Hoorn, de variatie aan ligplaatsen, het vaargebied, de concurrentie en de krimpende markt. Zo kan men constateren dat er sprake is van een krimpende markt in de chartervaart, dat het aantal passantenovernachtingen wat daalt, maar dat er wel sprake is van een groeimarkt in de riviercruisemarkt. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende doelstellingen opgesteld. Het waterfront inzetten als kwaliteit, de markt verbreden, het vaarwater verdedigen, de havenfuncties verschuiven en vergroten, voorzieningen voor gasten verbeteren, de stad en de haven verbinden en de organisatie versterken. De kwaliteit van het vaarwater op het Markermeer is niet meer vanzelfsprekend. In dit kader zijn er zijn initiatieven om luwteschermen te maken, zijn er plannen voor windmolens op het IJsselmeer en het Markermeer en is er een initiatief van de Markerwadden. Als doelstelling kan daarnaast de blauwe vlag gesteld worden, het internationale keurmerk voor kwaliteit en milieuvriendelijkheid van havens. Daarnaast is in de workshops een aantal zorgpunten op het gebied van veiligheid, parkeren en de bussen geuit. Wat betreft de indeling wordt gekeken in hoeverre de oostelijke kade van de buitenhaven gebruikt kan worden als tijdelijke haven voor flexibele functies. Daarnaast is er aan de westkant van het Oostereiland een kade die beschikbaar gesteld kan worden voor nieuwe functies en het afmeren van historische schepen. Voorts moet de bruine vloot ruimte krijgen, hetgeen men wil doen in de omgeving van het Houten Hoofd en moet er een plek in de binnenhaven worden aangewezen als passantenhaven. In eerdere plannen zat het voorstel om aan het Julianapark ruimte te reserveren voor de groei van de riviercruisevaart. Dit stuitte op veel bezwaar. Op basis hiervan heeft men het voorstel voor de locatie voor het accommoderen van de riviercruisevaart/witte vloot uit de havenvisie gehaald en besloten een nader onderzoek te gaan doen naar het waar en het hoe. Dit omdat men de informatie robuuster wilde hebben. Zaken die hierbij van belang zijn, zijn de economische spin-off, de interesse bij rederijen, de mogelijkheid dat schepen kunnen manoeuvreren, de beeldkwaliteit, de opbrengststructuur en de kosten. Vragen van de commissie naar aanleiding van de presentatie De heer Leek (D66) vraagt zich af waarom er niet eerder een onderzoek naar de witte vloot is gedaan en de door de heer Vrolijks genoemde zaken niet eerder zijn meegenomen. Wethouder Ruppert antwoordt dat in eerste instantie op dit moment een antwoord gegeven moet worden op de vraag of men de witte vloot wil uitbreiden of niet. Deze vraag maakt ook onderdeel uit van de stellingen. Als men de witte vloot niet wil

3 GRIFFIE 3 uitbreiden dan kan hieruit een conclusie getrokken worden ten opzichte van de keuze voor de locatie. Als het gaat om de opbrengsten van de witte vloot dan wordt binnenkort een rapport verwacht, maar men wil daar als gemeente Hoorn op korte termijn zelf nog een nader onderzoek naar doen. Dit onderzoek kon gezien de start van het vaarseizoen de afgelopen periode niet uitgevoerd worden. De heer De Meij (VVD) merkt op dat de raad het op zich wel eens was dat de witte vloot behouden moest blijven, maar dat alleen de locatie een discussiepunt was. In de beantwoording van het college op de artikel 43-vragen die zijn fractie in januari 2013 heeft gesteld werd aangegeven dat in de havenvisie daarover meer duidelijkheid zou worden gegeven. Hij vindt het jammer dat in de voorliggende concept havenvisie die duidelijkheid niet gegeven wordt. Mevrouw Bilgen (PvdA) wenst hierop nog aan te vullen dat er niet alleen in contact getreden moet worden met de rederijen, maar dat dit ook gedaan moet worden met de schippers van de bruine vloot. Inmiddels zijn er nog maar twee boten van de bruine vloot over. Zij vindt het dan ook jammer dat er pas achteraf contact is geweest met de vertrokken schippers. De heer Oudheusden (HSP) vraagt of ook de mogelijkheid is bekeken om riviercruiseboten buitengaats af te laten meren en de passagiers met een kleine boot naar de haven te vervoeren. De heer Vrolijks antwoordt dat deze suggestie bekeken kan worden. Het dilemma hierbij is dat 150 mensen tegelijkertijd naar de wal vervoerd moeten worden waarvoor dan een intensief vervoersysteem noodzakelijk is. Op de vraag waarom niet eerder een onderzoek naar de witte vloot is gedaan wil hij nog als antwoord geven dat in de concept havenvisie die in december 2012 aan alle betrokken partijen is gestuurd een redelijk concreet voorstel voor de locatie van de witte vloot was opgenomen. Deze locatie stuitte op de nodige bezwaren. Gezien het feit dat deze bezwaren waren gebaseerd op onvoldoende onderbouwde informatie is besloten om de witte vloot uit de havenvisie te halen en dit nader te onderzoeken om zodoende een robuuster voorstel aan de raad te kunnen voorleggen. De heer Assendelft (Fractie Assendelft) vindt het jammer dat hij nog steeds niet weet wat de witte vloot aan de gemeente Hoorn bijdraagt, omdat er vanavond wel een uitspraak gedaan moet worden om de witte vloot uit te breiden. In 2011 heeft hij hier al naar gevraagd en werd er gezegd dat aangehaakt zou worden bij het onderzoek dat door de gemeente Enkhuizen gedaan zou worden. Verder vraagt hij zich af of het wel juist is om te vergelijken met gegevens uit de gemeente Amsterdam. Mevrouw Eskes (CDA) sluit zich aan bij het betoog van de heer Assendelft en vraagt zich af of het wel zinvol is om vanavond over de havenvisie te discussiëren als de witte vloot uit de havenvisie is gehaald. Mevrouw Hakhoff (VOCHoorn) wijst erop dat als er een krimpende markt is er sprake is van schaarste, hetgeen volgens haar leidt tot waardevermeerdering. Hiervan zouden havens gebruik kunnen maken en derhalve zou de groei gefaciliteerd kunnen worden. Haar vraag is of die groei gefaciliteerd kan worden zonder hiervan nadeel te ondervinden. De heer Vrolijks merkt op dat voor de jachten sprake is van een krimpende markt, maar dat dit niet geldt voor de riviercruises. Hierbij dient een afweging gemaakt te worden tussen wat de riviercruises opleveren en wat die kosten aan energie, geld en belemmering

4 GRIFFIE 4 van uitzicht. Daarvoor is het belangrijk om robuustere informatie voorhanden te hebben. Zijn persoonlijke overtuiging is dat ingespeeld zou moeten worden op deze markt. De heer Leek (D66) signaleert dat de verschuiving die in de haven heeft plaatsgevonden een vertaalslag is van de analyses die zijn gemaakt. Hij vraagt of zijn constatering juist is dat voor vrijwel alle functies behalve de witte vloot in de haven voldoende ruimte is en dat er daarom eerst een beslissing genomen zou moeten worden over de witte vloot. De heer Vrolijks antwoordt dat dit een onjuiste conclusie is. Dit omdat op dit moment een groep gebruikers onvoldoende plek en mogelijkheden heeft om in de haven van Hoorn initiatieven te ontplooien. Hiervoor zou een aparte locatie aangewezen moeten worden waarvoor andere functies dan wellicht ingeleverd moeten worden. Daarnaast gaat het om de opvang van de passanten. Op dit moment bestaat er een grote druk op de binnenhaven in het zomerseizoen omdat een deel van de haven gebruikt wordt door boten die daar een vaste ligplaats hebben en die daar eigenlijk niet zouden moeten liggen. Hierin dient ook een duidelijke keuze gemaakt te worden om passanten meer ruimte te geven. Daarnaast ligt er nog een keuze ten aanzien van het meer exclusieve ruimte geven aan de bruine vloot, hetgeen consequenties zou kunnen hebben voor de locatie van de witte vloot. De havenvisie gaat dus niet alleen over de witte vloot. Volgens hem kan er wel doorgegaan worden met de havenvisie zonder dat er nader onderzoek is gedaan naar de witte vloot, omdat er ook keuzes gemaakt moeten worden over de zaken die hij net genoemd heeft. De heer Drommel (GL) merkt op dat een dergelijk cruiseschip gemiddeld 2000 liter brandstof per dag gebruikt. Op zijn vraag of dit correct is antwoordt de heer Vrolijks dat hij daar geen antwoord op kan geven. De heer Drommel (GL) wijst erop dat de vervuilende brandstof die de cruiseschepen gebruiken en de consequenties die dat voor het milieu heeft voor GL een belangrijk punt is. Daarnaast vraagt hij zich af of deze boten hun vuile water in het water lozen. De heer Assendelft (Fractie Assendelft) vraagt in hoeverre het zo kan zijn dat het meer exclusieve ruimte geven aan de bruine vloot consequenties kan hebben voor de locatie van de witte vloot. De heer Vrolijks antwoordt dat er op dit moment soms voor gekozen wordt om de boten van de witte vloot aan het Houten Hoofd af te meren. In de havenvisie wordt de basis gelegd om het Houten Hoofd en omgeving meer exclusief te maken voor de chartervloot. Dit betekent dat het Houten Hoofd niet meer ingezet kan worden voor de witte vloot. De heer Assendelft (Fractie Assendelft) merkt op dat op het plaatje in de havenvisie bij het Houten Hoofd de witte vloot nog wel staat ingetekend door middel van de geel gearceerde lijn. De heer Vrolijks merkt op dat dit niet correct is. De voorzitter bedankt de heer Vrolijks voor zijn presentatie en de beantwoording van de vragen die zijn gesteld. 5. Meningsvormende discussie over de volgende stellingen De voorzitter merkt op dat, ondanks dat de vraag is gesteld of het zinvol is om de havenvisie te bespreken, het voor het college belangrijk is om als commissie een uitspraak te doen over de stellingen teneinde volgende stappen te kunnen zetten. Deze stellingen luiden: Stelling 1: Is het belangrijk om de passanten die voor een kort bezoek naar Hoorn komen een aparte aanlegplek aan te bieden?

5 GRIFFIE 5 Stelling 2: Stelling 3: Stelling 4: Stelling 5: Gaan wij bewegen en ruimte bieden aan ondernemersinitiatieven of gaan wij conserveren? Willen wij het marktaandeel van de cruisevaart vergroten en geen nee hoeven te verkopen bij reserveringsaanvragen en gaan wij daarom onderzoek doen naar een mogelijke uitbreidingslocatie? Willen wij, naast de bestaande ruimte voor passanten, cruise- en charterschepen, het gehele havengebied invullen met historische, historisch uitziende en bijzondere schepen? Gaan wij inzetten op het verbeteren en uitbreiden van voorzieningen, de veiligheid, de dienstverlening en de samenwerking met andere havens? Samenvatting van de fractiestandpunten De heer Oudheusden (HSP) merkt ten aanzien van stelling 1 op dat zijn fractie vindt dat het belangrijk is om passanten voor een kort bezoek, waarbij de termijn overigens nog wel gedefinieerd moet worden, een aanlegplaats te geven. Mevrouw Eskes (CDA) merkt op dat volgens haar hier wordt gedacht aan een boodschappensteiger, hetgeen haar fractie overigens een prima initiatief vindt. De heer Oudheusden (HSP) vervolgt zijn betoog en geeft aan dat hij ten aanzien van stelling 2 vindt dat er geen ruimte geboden moet worden aan ondernemersinitiatieven omdat daarmee de belangen van één groep worden bevoordeeld. De HSP kiest daarom voor conserveren. Ten aanzien van stelling 3 is de HSP van mening dat men niet meer ruimte moet bieden voor meer cruiseschepen, maar dat men maatregelen moet nemen om de cruiseschepen in Medemblik of Enkhuizen te laten afmeren en de passagiers naar Hoorn te laten komen. Voor wat betreft stelling 4 vindt de HSP dat er geen ruimte is voor cruise- en charterschepen, maar dat Hoorn ook geen museum moet worden. Ten aanzien van stelling 5 is de HSP van mening dat ingezet moet worden op het verbeteren en uitbreiden van voorzieningen, dat de veiligheid belangrijk is en dat de dienstverlening voorop staat. De heer De Meij (VVD) vraagt waarom de HSP van mening is dat de belangen van een groep niet mogen worden bevoordeeld. De heer Oudheusden (HSP) antwoordt dat ondernemersinitiatieven doelgericht zijn en dat die geen betrekking hebben op het algemeen belang. De heer De Meij (VVD) wijst erop dat ondernemers ook in het belang denken van de samenleving. De heer Assendelft (Fractie Assendelft) vindt het lastig om op de stellingen te reageren. Wat betreft stelling 1 vindt zijn fractie het belangrijk om meer levendigheid en voorzieningen in de haven te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan de mogelijkheid om een rondvaart te maken, omdat dit de aantrekkelijkheid van de haven zou kunnen vergroten. Een en ander moet echter wel in evenwicht zijn met de historische binnenstad. Daarnaast vindt zijn fractie een boodschappensteiger een prima initiatief. Dit zou echter geen steiger moeten zijn zoals de tijdelijke steiger die nu in het Julianapark is gerealiseerd. De heer Leek (D66) merkt op dat hij het ook lastig vindt om op de stellingen te reageren. Ten aanzien van de passantensteiger staat hierover in het havenplan dat passanten kortdurend aan deze steiger kunnen aanleggen, maar dat de steiger ook voor andere tijdelijke gebruikers kan worden ingezet, passend bij de schaal. Dit vindt hij niet duidelijk en hij vraagt zich af in hoeverre er op dit punt nog keuzes gemaakt moeten worden. Dit geldt overigens voor meer punten in de havenvisie. Hij had gehoopt dat er vanavond gesproken had kunnen worden over een havenvisie waarin al een aantal keuzes is gemaakt en waarbij ook bepaalde ambities worden uitgesproken. Tevens kan hij regelmatig in de havenvisie teruglezen dat zaken nog moeten worden onderzocht. Hij vindt dit geen basis om een goede discussie te voeren.

6 GRIFFIE 6 De voorzitter wijst erop dat het college nog keuzes moet maken en dat de commissie vanavond hierover input kan geven. Verder herinnert hij eraan dat in het presidium is afgesproken dat als bij de discussie over een voorstel de commissie van mening is dat een voorstel niet voldoende rijp is voor bespreking, die discussie beëindigd zal worden. Derhalve zou hij van de commissie een uitspraak willen hebben of men de havenvisie rijp genoeg vindt voor bespreking. De heer Assendelft (Fractie Assendelft) merkt op dat in de havenvisie inderdaad staat aangegeven dat zaken nog onderzocht moeten worden, maar volgens hem weet men, bijvoorbeeld ten aanzien van de sanitaire voorzieningen, wel degelijk wat men daarmee wil. Daarnaast is de witte vloot het belangrijkste discussiepunt uit de havenvisie en vraagt hij zich af in hoeverre het verstandig is om hierover te spreken als naar de witte vloot nog nader onderzoek gedaan moet worden. Een en ander voelt voor zijn fractie niet goed. De heer Drommel (GL) ondersteunt de opmerking dat het lastig is om een discussie over de havenvisie te voeren. De stellingen zijn eigenlijk vragen. GL pleit ervoor om de havenvisie nader uit te werken en later aan de commissie voor te leggen. Mevrouw Bilgen (PvdA) wil tegemoetkomen aan de wens van de wethouder om als commissie input te geven. Zij heeft de stellingen verwerkt in haar bijdrage en zij vindt dat de havenvisie wel behandeld kan worden. Dit omdat de havenvisie meer is dan de witte vloot. Mevrouw Van der Graaf (Fractie Tonnaer) merkt op dat Fractie Tonnaer de stellingen erg sturend vindt, terwijl er vanavond een meningsvormende discussie plaatsvindt. Fractie Tonnaer vindt dat een uitgebreidere uitwerking op zijn plaats is. Mevrouw Eskes (CDA) vindt, ondanks dat haar fractie een mening heeft over de stellingen, dat de nadere gegevens over de witte vloot cruciaal zijn voor een bespreking over de havenvisie. Zij wil dan ook weten wanneer het nadere onderzoek over de witte vloot afgerond is. Mevrouw Hakhoff (VOCHoorn) benadrukt dat het college de stellingen heeft voorgelegd om hierover de mening van de commissie te horen. Op basis hiervan kan een compactere visie opgesteld worden. Zij begrijpt niet waarom er dan gezegd wordt dat de havenvisie niet rijp is voor behandeling, terwijl de commissie juist om een mening wordt gevraagd. Volgens haar kan op dit moment op stelling 3, waar het gaat over de cruise- en charterschepen, heel goed een antwoord gegeven worden. De VOCHoorn vindt dat de havenvisie wel behandeld kan worden. De heer De Meij (VVD) wijst erop dat de commissie vanavond aan de hand van de stellingen een mening kan geven om de wethouder verder te helpen. Deze input kan meegenomen worden in het vervolg. De VVD is er dan ook een voorstander van om de havenvisie vanavond te behandelen. De heer Leek (D66) weet, gezien het feit dat er nog zoveel open vragen en flexibiliteit in de havenvisie zitten, niet goed waarover vanavond een discussie zou moeten plaatsvinden. Volgens hem worden in de havenvisie ook onvoldoende oplossingen geboden. Zijn fractie wil daar graag iets over zeggen. De visie van D66 is overigens al

7 GRIFFIE 7 bekend, want die heeft men anderhalf jaar geleden al verwoord in een havenplan dat door zijn fractie is ingediend. Derhalve pleit hij ervoor om met een compactere havenvisie te komen. Wellicht kan aan de raad over de belangrijkste onderwerpen in de havenvisie een aantal keuzes worden voorgelegd en kan hiervoor een nadere bijeenkomst worden georganiseerd. De voorzitter concludeert dat er een meerderheid van de commissie is die het voorstel niet rijp acht voor bespreking, hangende de onderzoeken naar de witte vloot. Hij wil bij de heer Oudheusden, die al begonnen was met de eerste termijn, nog even polsen hoe zijn fractie hier in staat: vindt de HSP het stuk rijp voor bespreking? De heer Oudheusden (HSP) vindt de havenvisie te eenzijdig. Het is voor zijn fractie belangrijk om consensus te vinden tussen alle belangengroeperingen en hij vindt dat de voorliggende havenvisie daarop geen antwoord geeft. De voorzitter concludeert nogmaals dat de notitie dan bij meerderheid nog niet rijp wordt geacht voor behandeling. Hij wil wel nog de wethouder even aan het woord laten. Wethouder Ruppert wijst erop dat in de discussie die het afgelopen jaar over de havenvisie heeft plaatsgevonden duidelijk is geworden dat een aantal zaken cruciaal voor de haven is, zoals het Oostereiland en de witte vloot. Het is belangrijk om als college input hierover te krijgen om zodoende verder te kunnen. Dit wil men vanavond doen door de stellingen die zijn voorgelegd. Zaken moeten inderdaad nog worden uitgewerkt en onderzocht, maar het is voor het college belangrijk om van de commissie mee te krijgen welke richting men uit wil gaan. Het onderzoek naar de witte vloot kan op korte termijn plaatsvinden. Uit de cijfers blijkt dat de passagiers van de witte vloot in ieder geval in Hoorn wel geld uitgeven. Het is echter nog niet precies bekend welk bedrag passagiers besteden. Ook zonder die input zou het college wel graag al wat reacties en richtingen willen weten. De raad wilde in dit proces graag vroeg in positie komen. Hij denkt dat daaraan vanavond kan worden voldaan. De heer Assendelft (Fractie Assendelft) vraagt wat dan een goede formule zou zijn om vanavond de discussie voort te zetten. De heer Drommel (GL) stelt voor om een keuze te maken uit de stellingen en hierover dan een discussie te voeren. De PvdA en de VVD steunen dit. De voorzitter merkt op dat hij al geconcludeerd heeft dat de Havenvisie zonder het nadere onderzoek naar de witte vloot niet rijp is voor bespreking. Hij krijgt nu andere ordevoorstellen, maar in eerste instantie was de stemming heel duidelijk 6 3 voor het aanhouden van dit stuk. Hij heeft begrip voor het argument dat het belangrijk is dat het college input krijgt, maar om nu een keuze te gaan maken uit de stellingen die wel besproken kunnen worden lijkt hem geen oplossing. Dan krijg je eerst uitgebreid discussie over welke stelling wel en welke niet. Hij stelt voor het onderwerp hier af te ronden conform het commissiebesluit. Conclusie voorzitter De voorzitter concludeert dat een meerderheid (6/3) van de commissie de havenvisie niet rijp voor behandeling vindt. In overleg met de agendacommissie zal het vervolg bepaald worden.

8 GRIFFIE 8 5. De voorzitter sluit de bijeenkomst om uur.

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de themacommissie Havenvisie gehouden op donderdag 14 juni 2012 om uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de themacommissie Havenvisie gehouden op donderdag 14 juni 2012 om uur GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de themacommissie Havenvisie gehouden op donderdag 14 juni 2012 om 20.00 uur Aanwezige raads- en commissieleden: Mw. C. Chaban PvdA, voorzitter C.

Nadere informatie

HAVENVISIE HOORN 2013-2025

HAVENVISIE HOORN 2013-2025 HAVENVISIE HOORN 2013-2025 VOORWOORD Op 10 juli 2012 is de structuurvisie Hoorn vastgesteld. De visie, een uitwerking van de in 2005 vastgestelde stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 12 november 2013 om 19.00 uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 12 november 2013 om 19.00 uur GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 12 november 2013 om 19.00 uur Aanwezige raads- en commissieleden: Mw. P. Kusters GroenLinks, voorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Concept havenvisie Hoorn

Concept havenvisie Hoorn Concept havenvisie Hoorn Op 10 juli 2012 is de structuurvisie Hoorn vastgesteld. De visie, een uitwerking van de in 2005 vastgestelde stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 15 oktober 2013 om 20.00 uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 15 oktober 2013 om 20.00 uur GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 15 oktober 2013 om 20.00 uur Aanwezige raads- en commissieleden: R. Assendelft VOCHoorn, voorzitter

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD De haven van Willemstad Belangen van WillemSTAD Blue Progress BV, 3 april 2017 Specialist Havens en watersport 23 jaar ervaring Veelal in opdracht van gemeenten en provincies Vaak raakvlakken met andere

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 28 mei 2013 om uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 28 mei 2013 om uur GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 28 mei 2013 om 19.00 uur Aanwezige raads- en commissieleden: R. Assendelft Fractie Assendelft (voorzitter

Nadere informatie

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Samenvatting van de reacties op de zes stellingen op facebook Stelling 1: De havens van Hoorn zijn nu al zo aantrekkelijk, dat we daar niet veel tijd en geld

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Plaatsvervangend griffier: mw. A.J.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD De haven van Willemstad Belangen van WillemSTAD Blue Progress BV, 13 juni 2017 Opdracht gemeente Moerdijk Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de werkzaamheden en / of exploitatie van de haven van

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 126 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld op 31 oktober 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11 Advies voor burgemeester en wethouders Afdeling: Bouwen en Milieu Afdeling: Behandelend ambtenaar: Leon Teeuw Behandelend ambtenaar: Tel.: 0522-46 75 11 Tel.: Par. sectordir: Par. afd.hoofd: Par. sectordir:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 1 oktober 2013 om 19.30 uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 1 oktober 2013 om 19.30 uur GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 1 oktober 2013 om 19.30 uur Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten VVD, voorzitter G. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Diverse belangenorganisaties waaronder HISWA Vereniging en een aantal watersportondernemers waren op 18

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-06 Datum : 13 november 2007 Partijen : de cliëntenraad , vertegenwoordigd door zijn voorzitter, ,

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie gehouden op dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur Aanwezige raads- en commissieleden: J. van der Tuin Fractie Van der Tuin,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM Betreft: Bijeenkomst Jongerenraad, Gruitpoort en gemeente: notulen Datum: 7 december 2011 Status: Definitief Verslag: Mark Waaijenberg & Natascha Walenberg (B&A) Toelichting

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011 Inleiding Deze notitie bevat een advies van de raadswerkgroep informatievoorziening grote projecten over hoe de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad bij projectmatig werken (PMW) verder

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

R.T.G. - Bestuur en Financiën

R.T.G. - Bestuur en Financiën R.T.G. - Bestuur en Financiën Kort verslag van de vergadering van RTG Bestuur en Financiën d.d. 7 februari 2012; aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter: de heer Walter Leden RTG: mevrouw Hoezen en de

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

College Wethouders R.J. Louwman, M. Pijl, A.S. Ruppert en P.M. Westenberg

College Wethouders R.J. Louwman, M. Pijl, A.S. Ruppert en P.M. Westenberg Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 november 2013 om 19.00 uur Aanwezig 35 leden, te weten: de dames J.J.M.J. Amesz (GroenLinks), C.A.A. Bakker (D66), F.D.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 25 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen PvdA antennemast Aalanden portefeuillehouder Ed Anker informant Meloni, D (Domenico) 2528 eenheid/afdeling Publiekszaken

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlagen 1 Evaluatie tijdelijke oplossing voor vervoer van passagiers van riviercruises Vragenlijsten voor de evaluatie

Bijlagen 1 Evaluatie tijdelijke oplossing voor vervoer van passagiers van riviercruises Vragenlijsten voor de evaluatie y^ HOORN Onderwerp Vervoer van passagiers van riviercruiseschepen Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 Evaluatie tijdelijke oplossing voor vervoer van passagiers van riviercruises 2017 2 Vragenlijsten

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

DE HAVEN VAN HOORN. Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek

DE HAVEN VAN HOORN. Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek DE HAVEN VAN HOORN Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek INLEIDING In de afgelopen jaren is er in verschillende beleidsstukken (Waaronder: Toerismenota, Nota 'Verbeteren van de haven en de kustlijn van

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 23 oktober 2007, aanvang uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 23 oktober 2007, aanvang uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 23 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: Mw. L. Hortensius Voorzitter,

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 12-07-2005 Onderwerp: Privatisering van het deel van de jachthaven Oldemarkt dat gebruikt wordt door de "watersportvereninging jachthaven

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. 107524 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van psychodiagnostisch assistent is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen de toegekende functie en de kenmerkscores

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010).

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Definitief concept oktober 2010 Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Inleiding In Deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee (januari 2007)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 10 SEPTEMBER 2013 Sociale Leefomgeving (Economische en Cultuur)

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 10 SEPTEMBER 2013 Sociale Leefomgeving (Economische en Cultuur) VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 10 SEPTEMBER 2013 Sociale Leefomgeving (Economische en Cultuur) VASTSTELLE STARTNOTITIE COMMERCIËLE MEDEFINANCIERING VAN VOORZIENINGEN IN

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester gemeente gemeente Nieuwkoop afdeling gemeentewinkel raadsvoorstel portefeuillehouder E. van Leeuwen-Koster opgesteld door Tanja Koekebakker / 125 kenmerk/datum 09.0000000 / 16 december 2009 vergaderdatum

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie