Meerlaagse Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerlaagse Veiligheid"

Transcriptie

1 Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Meerlaagse Veiligheid Inleiding (B. Jonkman, TU Delft) Preventie (W. Kanning, TU Delft) Governance en RO (G.J. Ellen, Deltares) Rampenbeheersing (K. van Dongen TNO) MLV tool en afweging (B. Kolen, HKV) Internationaal perspectief (B. van der Pas, Deltares) Externe veiligheid (P. Uijt de Haag, RIVM) Casus Dordrecht (E. Kelder, Dordrecht)

2 Meerlaagsveiligheid Kennisconferentie deltaprogramma 2012 Dr. ir. Bas Jonkman

3 Achtergrond Doel van deze sessie: Beeld geven van kennis en onderzoek op het gebied van MLV In beeld brengen opgaven en kennisvragen Context: Nationaal Waterplan Recent advies van de ACW (=> lagen separaat benaderen)

4 Agenda flitspresentaties Inleiding (B. Jonkman) Preventie (W. Kanning) Governance en RO (G.J. Ellen) Rampenbeheersing (K. van Dongen) MLV tool en afweging (B. Kolen) Internationaal perspectief (B. van der Pas) Externe veiligheid (P. Uijt de Haag) Casus Dordrecht (E. Kelder)

5 Agenda Werksessie op de kaart Discussie (evt. stellingen)

6 Meerlaagsveiligheidsconcept New Orleans Multiple lines of defence (Lopez et al.)

7

8 Ruimtelijke ingrepen Californie, Bethel Island Gevolgbeperkende maatregelen?

9 Thailand (2011)

10

11

12 Preventie in meerlaagse veiligheid Wim Kanning, TU Delft, sectie Waterbouwkunde Kennisconferentie Deltaprogramma 3 april 2012 Delft University of Technology Challenge the future

13 Optimale veiligheid Deltacommissie na 1953: kostenoptimalisatie faalkans optimale dijkhoogte (voldoende veilig ontworpen) Huidige benadering nog steeds voornamelijk op hoogte en dijkvak gebaseerd Dijksterkte blijkt steeds vaker maatgevend Preventie in MLV 3 april

14 Dijksterkte verdient meer aandacht Toetsing: VNK bevestigd grote faalkansen door sterkte Risicobenadering rationeel en transparant kader voor investeringsbeslissingen Preventie in MLV 3 april

15 Uitkomsten VNK Faalkans 1/500 Norm frequentie 1/1250 Dijkring 48 1/640 1/ / /1.700 Piping een onderschat mechanisme ENW: orde 1,5 miljard euro opgave Preventie in MLV 3 april

16 Piping een onderschat faalmechanisme Grote onzekerheden Lengte-effecten Preventie in MLV 3 april

17 Piping komt voor in werkelijkheid Niet alleen in Nederland Ook in New Orleans, Californië, Duitsland etc Onverwacht Heel snel => Zeer risicovol en slecht te managen Preventie in MLV 3 april

18 Afsluiting Dijksterkte onderschat en van groot belang voor de waterveiligheid Overstromingskansbenadering nodig incorporatie dijksterkte Stelling Risico wordt zeer sterk bepaald door dijksterkte; preventie verdient veel (de meeste?) aandacht Preventie in MLV 3 april

19 Governance van Meerlaagsveiligheid (hoe) is meerlaagsveiligheid te realiseren? Gerald Jan Ellen (Deltares) Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam) 24 april 2012

20 Beleidsdiscussie sinds 2012 Brief Deltacommissaris, d.d het is de bedoeling om in de gebiedsgerichte deelprogramma s de komende twee jaar in kaart te brengen welke slimme combinaties van deze drie lagen mogelijk zijn om de veiligheid in de toekomst te waarborgen en risico s te minimaliseren. Adviescommissie Water, advies d.d. 9 maart 2012 De bescherming tegen overstroming is niet uitwisselbaar met maatregelen die pas werkzaam zijn als de overstroming een feit is De Commissie is van mening dat voor de inzet op preventie, voor ruimtelijke inrichting (laag 2) en voor rampenbeheersing (laag 3) afzonderlijke eisen moeten gelden, met een eigen toetsings- en handhavinginstrument. Reactie Staatssecretaris Atsma d.d. 16 maart 2012 Uw advies om een aantal aspecten (zoals het stellen van eisen aan maatregelen in de laag 2 en laag 3) te betrekken bij de verdere uitwerking van meerlaagsveiligheid is van belang voor de implementatie van de risicobenadering. Ik zal dat meegeven voor de verdere aanpak in de gebiedsgerichte strategieën.

21 Governance: MLV in context Er is sprake van een aantal trends (van Government naar Governance ): > Democratisering & netwerkvorming (emancipatie burger en middenveld). > Decentralisatie & zelfregulering (terugtredende overheid, opkomst markt). > Versnippering en afname van hulpbronnen en geen vanzelfsprekendheid ten aanzien van legitimiteit van overheden. > Trend naar horizontale verantwoording, inspectie nieuwe stijl. Bovenstaande ontwikkelingen veronderstellen slimme combinaties van verschillende sturingsvormen / arrangementen 24 april 2012

22 Governance van meerlaagsveiligheid Hoe realiseer ik meerlaagsveiligheid? Overstromingsrisico als overheidstaak wordt complexer: steeds meer partijen. Welk beleidsinstrumentarium is er reeds om MLV te kunnen implementeren? Moet er nog beleidsinstrumentarium worden ontwikkeld om MLV te implementeren? Zo ja wat is nodig? Welke veranderingen ten aanzien van verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zijn nodig om te komen tot effectieve implementatie van MLV? Ter illustratie: twee uitersten voor sturing: Sturing door normstelling Sturing door samenwerking 24 april 2012

23 Sturing door normstelling: voor- en nadelen Sturing door normstelling: Eerste laag al lange tijd vertrouwd met normen. Tweede laag: gedomineerd door (commerciële) belangen. Derde laag: men zal doeltreffend optreden (achteraf!). Voordelen: Verantwoordelijkheden zijn helder belegd. Er is sprake van regionale gelijkheid. Nadelen: Normen kunnen leiden tot ingewikkeld nalevingsvraagstuk. Normen kunnen leiden tot minimaliserende strategieën. Normen per laag leiden tot eilandvorming. Normen stimuleren en belonen slimme combinaties niet. 24 april 2012

24 Sturing door samenwerking: voor- en nadelen Zoeken naar meerwaarde voor alle partijen: meerlaagsveiligheid als gezamenlijke ontwerpopgave Voordelen: Meeliften met / voortborduren op ingrepen die vanuit ander domein worden geïnitieerd (maatwerk) Slim bundelen van beschikbare middelen en hulpbronnen Uitruilen van vermeden (indirecte) kosten Nadelen/nieuwe vragen: (grotere) afhankelijkheid van anderen Hoe borg ik commitment op de langere termijn? Hoe leg ik uit dat ik meewerk aan zaken waar ik niet primair verantwoordelijk voor ben? Bereidheid om verantwoordelijkheden en kosten te delen in plaats van te verdelen 24 april 2012

25 Governance vragen ten aanzien van MLV? Welk beleidsinstrumentarium is er reeds om MLV te kunnen implementeren? Voldoet dit? Watertoets, MER, MKBA Bestemmingsplan, keur/legger, convenanten? Moet er nog beleidsinstrumentarium worden ontwikkeld om MLV te implementeren? Zo ja, wat is er nodig? Normen voor de verschillende lagen, Wro, Bouwbesluit,? Welke veranderingen ten aanzien van verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zijn nodig om te komen tot effectieve implementatie van MLV? Principes om te komen tot kostentoerekening,? Aanpassingen in wet-/regelgeving? 24 april 2012

26 Crisismanagement Wie, wat, waarom en wanneer Kees van Dongen

27 Als het dan toch gebeurd

28 Waarom praten over crisismanagement? Reduceren overstromingsrisico s (kans * impact) Rationeel bepalen hoe Verantwoordelijkheid Risico niet doen Geen tijdsdruk, wel informatie Ook onzekerheid Crisismanagement in beschouwingset Waterveiligheid: kostenefficiënt, robuust en goed uit te leggen Waarom crisismanagement Relatief snel te implementeren Relatief goedkoop Men verwacht dat het op orde is

29 Crisismanagement: derde laag pas, als eerste faalt Crisismanagemen t Risico reductie strategieën

30 Zitten er gaten in de kaas? We weten niet of crisismanagement op orde is! Zijn panden en vitale infrastructuur waterproof? Zijn er vlucht routes? Etc. ¼ waterkeringen voldoen niet aan norm. Overstromingskans groter dan overschreidingskans. Onbekendheden (extreem weer)

31 Crisismanagement: Kans en impact reductie Crisismanagemen t Fysiek Informatie Organisatie en mensen Risico reductie strategieën

32 Wie doen er mee? Overheden Regionaal Nationaal Reduceren kans Reduceren impact

33 Wie doen er mee? Regionale overheden Reduceren kans overstroming Reduceren impact overstroming 9 RD s RWS 26 Waterschappen 95 Dijkringen 25 Veiligheid regio s 415 Gemeenten

34 Wie doen er mee? Ad hoc crisisteams Informatie verzameling en uitwisseling, Op locatie Op afstand Besluitvorming, Coördinatie, Crisiscommunicatie Zelfredzaamheid Tijdigheid Onzekerheid Acceptatie

35 Wie doen er mee? Iedereen eigenlijk Bedrijven en vitale infrastructuur Media Hulpdiensten Sociaal netwerk burgers Whole community approach Crisis management teams Burgers Experts

36 Genetwerkt samenwerken Benutten van elkaars informatie, kennis en ervaring Bekendheid met elkaar en de situatie Bereidheid tot samenwerken Elkaar informeren, adviseren, inschakelen, coördineren Wederzijds begrip van elkaars rollen, mogelijkheden en afhankelijkheden Tijd en capaciteit om samen te werken Bekendheid met gedeelde terminologie

37 Crisismanagement: wanneer en waarom? Risico en kosten-baten benadering Waarde achter dijk investering in dijk Investering in dijk kans op overstroming Kans op overstroming bijdrage crisismanagement Bijdrage crisismanagement Derde laag pas nuttig, als eerste faalt Geen laag is 100% betrouwbaar, dus ook eerste niet Bewust of onbewust laag Achterstallig onderhoud Economisch argument Crisismanagement omdat baten hoger dan kosten

38 Crisismanagement: wat en waarom? Crisismanagement Koude, lauwe en warme fase Kans reductie & Impact reductie Response Recovery Damage and needs assessment Recovery planning Taken van de overheid Burgers willen het (5% alleen dijken) Dijkgraven en burgermeesters zijn verantwoordelijk Maatschappelijk argument Crisismanagement omdat maatschappelijk belang

39 Crisismanagement: zijn we veilig? Geen laag is 100% betrouwbaar, dus ook derde laag niet We weten niet of crisismanagement op orde is Weten is meten, als je weet wat je meet Reduceren overstromingsrisico s Kostenefficiënt, Robuust Goed uit te leggen Nodig Norm per laag Toetsings- en handhavinginstrument Oplossingen

40 Crisismanagement op orde: de vragen Wat is de norm voor crisismanagement? Prestatie norm Proces norm Conditie norm Hoe effectief en betrouwbaar is crisismanagement? Lauwe en warme fase Kans reductie & impact reductie Response & recovery Is de norm gehaald? Waar wel, waar niet? Welke oplossingen zijn nodig? Fysiek Informatie Organisatie en mensen

41

42

43 6 regional pilots

44 Climate change: more extreme events hit the most valuable delta cities

45 Safety Risk = Likelihood * impact Both are uncertain estimates Objective impacts Economic loss Cultural loss Ecological loss Subjective impact Psychological impact image Regional, national, International consequences

46 Risico profiel (VR ZHZ)

47 Cascade effects critical infrastructure

48 Reducing risks in cold and hot phases Pro-action Risk analysis recovery prevention Hazardous event response preparation Physical solutions Information solutions Human solutions

49 Generalizable solutions Experience centre Integral risk management Pro-action Prevention Preparation Response Recovery Flood risk reduction Fire risk reduction Traffic accident risk reduction Resource scarcity solutions Pandemic risk reduction Blackout risks reduction Cyber risk reduction Terrorist risk reduction

50 Stakeholders Min VenJ Min I&M VR s municipalities provinces Water boards RD s RWS 25 safety regions 431 municipalities 12 provinces 27 waterboards 10 RD s RWS

51 Managing the response to floods (NUWCReN) Whole community approach Focusing the efforts of a number of entities and resources, including information, toward the achievement of some task, objective, or goal (Alberts and Hayes, 2006). Establishing objectives, Determining roles, responsibilities, and relationships, Establishing rules and constraints on decisions and interactions, Inspiring, motivating, and engendering trust, Monitoring and assessing the situation, Training

52 Flood Control 2015 Information and training systems supporting flood management

53 27 Hoge maatschappelijke opbrengsten Overheid Innovatieve oplossingen Elkaar de bal toespelen in de keten van G2G, K2K en B2B. Maatschappelijk rendement kennis Innovatieve thuismarkt Onderzoek met meer impact Kennis instellingen Bedrijven Betere exportpositie Commercieel rendement kennis Innovatieve oplossingen

54 4 topics all of importance

55 Can sensors warn for dike failure?

56

57 Flood Control Dashboard

58

59 Mass evacuation High water levels Rhine, Meuse and Mosel Melted snow from the Alps, rainfall from Ardennes Dykes around River Waal were crumbling Doubt about stability Water level 5 meters ( > two levels) Largest evacuation in recent history people, livestock Five days - two weeks No dike breach in evacuated area s Damage : 400 million euro Psychosocial impact of evacuation

60 Serious games for multi-teams Many teams and many interfaces Professionals and citizens Netherlands and Germany Water boards and safety regions Operational and strategic levels National en regional levels 34

61 Seriousgaming FC 2015 Training and innovation centre Education, training and exercising Innovations Lessons learned elsewhere Serious games 2012 Development 1* Water board, 1* safety region, 1* national level N * Water boards, N * safety region, N * national level National and international Other hazards (e.g. CBRNE, Black-outs, Pandemics, etc). 35

62 Serious gaming for serious training

63 Waterboards WOT (waterboard) FLIWAS LCO LCO (national water) Safety ROT regions (safety region) verkeersbeeld mailbox Information GIS-kaart manager laptop and liaisons News WOT netwerk LCO cliënt laptop Information manager and liaisons News LCO netwerk mailbox Information GIS-kaart manager and laptop liaisons ROT netwerk News NCMS printer printer printer nieuws klok SG netwerk logger score spelleiding Server Serious Gaming facilitation Facilitator scenario

64 social media monitor: information needs citizens Crisis communication Situation awareness: Water levels, dike stability, flood scenario s, impacts Message components for crisis communication Serious game coordinated crisis communication Interorganizational interactions Timely, consistent, actionable information from trusted sources

65 Innovations TNO 2012 training crisis management of strategic teams training crisis management of operational teams training crisis communication evacuation support software social media monitoring software exercise scenario software multi-party crisis management training environment

66 Meerlaagsveiligheid Fijn samenwerken of nuchter omgaan met risico s; naar een afwegingskader en instrumentarium 3 April Bas Kolen HKV lijn in water

67 Debat over Meerlaagsveiligheid Hype, missie of nuchter risicobeleid? Discussie / beslisprobleem In welke mate dragen lagen bij acceptabel risico (andersom, wat is nog zinvol)? Waarop gaan we beoordelen? Alle lagen falen bij een overstroming Meerlaagsveiligheid: we doen het al! Staatssecretaris (november 20110) Maximale kosteneffectiviteit Deltacommissaris / DPNH (30 jan 2011) Optimale mix van maatregelen over de lagen in aandachtsgebieden mits aantoonbaar en handhaafbaar Kosteneffectieve maatregelen voor laag 2 en 3 gegeven preventieniveau voor alle gebieden Adviescommissie Water Normen per laag Budgetten per laag

68 Instrumentarium (HKV/Deltares) beschrijving methode en software Overstromingskans : 1. Huidig (VNK) bijvoorbeeld: 1/75 pj 2. Beleidsvarianten (WV21) bijvoorbeeld: 1/1250 pj (norm) Evacuatiefractie Overstromingsscenario s, schade en slachtoffers (verschillende terugkeertijden) 1. Schade 2. Slachtoffers Combineren kans en gevolg

69 Risico maten en ambities Risicomaten: Manieren om risico uit te drukken 1.Risico s in Euro s per jaar (2, 5 of 10 x veiliger?) 1. Alleen schade 2. Schade plus economische waarde mensen 2.Aantallen slachtoffers in mensen per jaar 3.Basisveiligheid (kans van 10-5) in minimale kans op overlijden op een bepaalde locatie rekening houdend met evacuatie (LIR) 4.FN curve, groepsrisico (bijdrage aan groepsrisico) (afspreken met veiligheidsregio) Risicomaten te bepalen met Instrumentarium MLV

70 Afwegingskader Bron: STOWA/HKV Afweging: Minimaal 3 alternatieven 1.Referentie 2.Watervriendelijk alternatief 3. Beoordelen op: 1.Kosten (risico + investeringen) 2.Andere belangen Weging in de regio op basis van gestelde eisen (per laag of overall)

71 Voorbeelden Voorbeeld 1: Risiconeutraal bouwen Schade-Risico daalt met 5,6 Meuro per jaar (van 26 Meuro per jaar) Investeringsruimte (eenmalig) is 148 Meuro huizen => 3000 euro per huis Voorbeeld 2: Verbeteren organisatie rampenbeheersing rampenplannen, OTO, research, geen extra mensen, middelen, asfalt Slachtoffer-Risico van 0,7 naar 0,35 p pj LIR kan dalen, bijv. van 10-5 naar 10-6 Investeringsruimte (eenmalig) 60 Meuro, per jaar is deze orde 2 Meuro. Voorbeeld 3: Optimale mix Uitbreiding model deltacommissie Laag 2: 25% schadereductie met laag 2 leidt 6 cm lagere dijk, investering maximaal 2,5 Meuro Laag 3: Enige investeringen (plannen en oefeningen) leiden tot optimale mix 1cm lage dijk slachtoffers extra die worden voorkomen Haalbaar (uitvoering, ontwerp, toezicht, handhaving)? Of: 1,3 x veiliger of voor zelfde budget 10 x veiliger door dijkversterking (100 km a 1500 euro per m) Dryproof en wetproof is framing, suggereert 100% veilig Kosten rampenplan en oefeningen geschat op 0,2-2 Meuro per jaar Tegen: Betrouwbaarheid plannen gegarandeerd? Voor: Accountability bestuurders, verwachtingen burger dat overheid ook verstandig handelt bij een crisis

72 Stellingen Meerlaagsveiligheid biedt met het toepassen van kwantitatieve risicoanalyse een kans op nuchter om te gaan met risico s. Het meepraten van allerlei deelbelangen die nauwelijks bijdragen aan kosteneffectieve reductie van het risico maakt de discussie complexer en leidt af van het werkelijke beslisprobleem. (voorbeeld het maken van een inrichtingsplan, eisen van rampenbestrijders, ontbreken verticale evacuatie) We hebben te weinig kennis van effectiviteit van investeringen en handhaafbaarheid (invloed van menselijk falen) in laag 2 en 3 en verkopen de noodzaak om hierin allerlei dingen te doen door te wijzen op de grote gevolgen en statistiek? Wat levert een rampenplan van 1 miljoen meer op dan een van een ton? Draagt iedere oefening bij aan de veiligheid of kun je ook verkeerde dingen leren (als preventieve evacuatie van dijkring 14) Zijn we in staat 100 jaar ruimtelijk beleid consistent uit te voeren (risicozonering)?

73 o10 Vragen? Nalezen: Ruimtelijke Veiligheid Vol. 2

74 Dia 8 o10 vraag mne af of je artikel zou noemen. Misschien leuker om dit uit te draaien en op het einde nog mee te geven (in lijn met onze eerdere boekjes). obaas3;

75 Meerlaagsveiligheid we doen het al in de praktijk 123 Toetsing van waterkeringen (resultaatseis) Overstromingsrisico s als basis normen & nieuwe normering (Deltacommissie, WV21, VNK etc) Watertoets (proces, geen resultaat) Waterparagrafen RO plannen Bevinding aan de hand van laag 2 & 3: Allerlei processen maar geen heldere bijdrage aan acceptabel risico of relatie met andere maatregelen Voorbeelden: Zuidplaspolder, Dordrecht (buitendijks) Rampenplannen & oefeningen Proceseisen in Waterwet: doeltreffend optreden en in elk MKBA, geval ter SLA commentaar etc: aan veiligheidsregio Veronderstellingen over functioneren rampenbeheersing Toetsingskader (evacuatiefractie) inspecties IVW & IOOV en inrichting Deltacommissie / Deltacommissaris: op orde (inrichting 2050/2100) zijn al opgenomen

76 Meerlaagse veiligheid Bespiegelingen vanuit internationaal perspectief Bas van de Pas

77 EU richtlijn vs Meerlaagse veiligheid 2007: vaststellen van EU richtlijn voor beoordelen en beheer overstromingsrisico s Development of flood risk management programmes incorporating the following elements: Prevention Protection Preparedness Emergency response Recovery and lessons learned

78 Voorbeelden Thames Gateway Engeland Zwitserland Voorkomen van bebouwing in risicogebieden handhaven veiligheid én meer urbanisatie oostelijk metropool met huizen extra Geen wettelijke Veiligheidsnormen; worden voor gebied opnieuw vastgelegd door Risico-analyse Oplossingsrichtingen een zoektocht tussen verbetering waterkeringen en (max.) gebruik ruimtelijke maatregelen Engelse richtlijn - Risicozonering ROOD: groot gevaar. Nieuwe ontwikkelingen zijn verboden. BLAUW: matig gevaar. Grondgebruik is aan beperkingen onderhevig. GEEL: laag gevaar. Bewoners moeten op de hoogte zijn van mogelijk gevaar. GEARCEERD: restgevaar. Waarschuwingsgebied Planning Policy Statement 25 Development and Flood Risk (PPS 25).

79 Voorbeelden Australie Floodplain Management Manual (After queensland Floods 2010 /2011) mix of four different kinds of floodplain management measures: 1. land use planning controls (zoning requirements to ensure compatibility between land use and flood risk) 2. building controls 3. structural measures (construction of levees) 4. flood emergency measures (flood warning, evacuation and recovery plans). Sacramento San Joaquin Delta California 24 april 2012

80 Buitenlandse Voorbeelden Nationaal Adaptatie-documentstrategie document 2008 Japan Upper Citarum Basin Flood Management Project Indonesie A. Inzoomen op kwetsbaarheid 1. mitigatie en adaptatie combineren gericht op een Sustainable and Water Disaster Adaptable Society ; 2. Hanteren van "zero casualty voor maatregelen; zero damage is onmogelijk. 3. Bescherming nat. Zenuwcentrum: de Tokyo Metropolitan B Een geschikte combinatie van praktische maatregelen te maken 1. Waar preventie onmogelijk is veranderingen in landgebruik of het toestaan van inundatie als tegenmaatregel te hanteren; 2. risico management: - het bouwen van een grootschalig preventie netwerk dat embankments, wegen op droge rivierbeddingen bedoeld voor hulpverlening, en hoger gelegen wegen met voorgrootschalige rampenpreventie ingerichte bases verbindt. - -Het bekrachtigen van acties in de beginfasen van een ramp om schade te minimaliseren en infrastructuur vroegtijdig te herstellen, en een organisatorische verbetering om dit te bewerkstelligen.. 3. het vroegtijdig delen van informatie met betrekking tot overstromingsrisico s; 4. het efficiënt delen van real-time informatie Historic approach: flood control flood prevention Bandung Basin Current approach: From unmanaged floods to managed floods Preparation before, during and after floods Prevention - flood protection level. Lessons learned: Floods will always occur Be prepared, non-structural measures Questions: Do we still maintain protection against Q5 or do we need to increase to Q20-Q25 (still 4-5 times flooding per human life) Do we sometimes tolerate areas to be flooded? Where and how often?how to control and manage accepted floods? Should resettlement of industry or people be part of flood management strategy?

81 Resume Voorbeelden Hoog beschermingsnivo Japan, Denemarken, Engeland Verleden focus op preventie, nu op restrisico verzekeraars betrekken bij klimaatadaptatie (Zwitserland, Engeland) Mitigatie Kans benadering Laag beschermingsnivo Indonesie, Australie, Californie Focus op lichte preventie-verbeteringen (is duur), maar vooral verder met restrisico 3e wereld: kwetsbaar, adaptatie krijgt daar al relatief meer aandacht Adaptatie veerkracht Risico benadering Meer aandacht voor resilience en recovery voor systeem als maatschappij (capacity building) ER GEBEURT STEEDS MEER IN BUITENLAND WAT OP MLV LIJKT

82 Je ziet ook verschillen: begrippen(kader) Hazard Vulnerability = + + Probability Exposure Vulnerability = Risk Probability X Consequences = UNISDR (UN secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction) definities Exposure: People, property, systems, or other elements present in hazard zones that are thereby subject to potential losses. Vulnerability: The characteristics and circumstances of a community, system or asset that make it susceptible to the damaging effects of a hazard. 24 april 2012

83 Zomaar wat openstaande kennisvragen rondom MLV Hazard Vulnerability Probability + Exposure + Vulnerability Probability X Consequences = = = Risk Overstromingsrisico kan worden verkleind door: 1. de kans op een overstroming kleiner te maken (1e laag), 2. door de blootstelling te beperken (1e en 2e laag) 3. door de kwetsbaarheid te beperken (2e en 3e laag). Zijn type maatregelen eenduidig te koppelen aan reductie kans, blootstelling en kwetsbaarheid? B.v. Is compartimeren verlagen van de kans of de blootstelling (definitiekwestie?) In onderscheid in laag 1, 2 en 3 zinnig? Wat valt er er onder en zijn er wel separate normen voor vast te stellen? (bijv. zijn retentiemaatregelen Laag 1 of Laag 2 maatregelen?) Gevolgen indirecte kosten / rol van vitale en kwetsbare objecten infrastructuur Hoe omgaan met tijd in MLV (Onzekerheden klimaat/socio-econ, kosten, technieken en effecten) Uitwerken en kwantificeren van begrippen als resilience en recovery (verschillende?) uitwerking op schaalnivo, nationaal, protected-areas en lokaal maatwerk nivo BLIJF KIJKEN NAAR BUITENLAND 24 april 2012

84 Risico's van bedrijven met gevaarlijke stoffen bij overstromingen Paul Uijt de Haag (RIVM) Durk Riedstra (RWS) 1 03 april 2012

85 Externe veiligheid en overstroming 2 Meerlaagse Veiligheid - 03 april 2012

86 Externe veiligheid en overstroming 3 Meerlaagse Veiligheid - 03 april 2012

87 Externe veiligheid en overstroming 4 Meerlaagse Veiligheid - 03 april 2012

88 Externe veiligheid en overstroming Wat kan er fout gaan Wat zijn de effecten 5 Meerlaagse Veiligheid - 03 april 2012

89 Externe veiligheid en overstroming Verkennende berekeningen Plasbrand toxische verontreiniging (LC50) Effectgebied mens tot max. 30 km2 Effectgebied verontreiniging max km2 6 Meerlaagse Veiligheid - 03 april 2012

90 Externe veiligheid en overstroming Preventie Mogelijk, maar vraagt aandacht Conclusies Kans overstroming groter dan standaard faalkans effecten gevaarlijke stoffen aanzienlijk (maar relatief beperkt) preventie 7 Meerlaagse Veiligheid - 03 april 2012

91 MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht Berry Gersonius (FRG, UNESCO-IHE/TUDelft) Ellen Kelder (Gemeente Dordrecht)

92 Knikpunten van de huidige strategie

93 Kansen MLV: waar? HW bestendige inrichting (incl. kritische infra) en verzekeren Deltadijk Voorstraat en Meestromen in openbare ruimte Opvang in smart shelters Ruimtelijke Ordening

94 Deltadijk Voorstraat en MiOR Voorstraat voldoet niet aan wettelijke norm: met MLV kan een goedkope en beheersbare situatie worden gecreëerd

95 Deltadijk Kop van t Land Deltadijk kan het schaderisico met 30% en slachtofferrisico met 65% reduceren

96 Compartimentering Zeedijk Bouwen met natuur: natuurontwikkeling gebruiken als versterking voor Zeedijk

97 Historisch havengebied

98 Meerlaagsveiligheid Kennisconferentie deltaprogramma 2012 Stellingen en vragen

99 Uitwisseling van risicoreductie tussen de drie lagen leidt tot meer bestuurlijke drukte. OF De waterveiligheid is er bij gebaat als zoveel mogelijk partijen zich er mede verantwoordelijk voor gaan voelen.

100 Meerlaagsveiligheid gaat alleen lukken als dit leidt tot slimmere investeringen, niet als dit leidt tot extra investeringen.

101 In welke situatie is inzet op meerdere lagen te preferen boven inzet op alleen preventie?

102 Door te kiezen voor normen voor de afzonderlijke lagen worden (gebiedsspecifieke) kansen voor kostenefficiënte waterveiligheid met het badwater weggegooid. (G.J. Ellen)

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge

Nadere informatie

Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts

Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Faculteit Aard en levenswetenschappen Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht 2014 29 Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka!

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Samenvatting en conclusies Aanleiding en doel Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Overstromingsrisicozonering in Nederland

Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico s kan worden omgegaan N. Pieterse, J. Knoop, K. Nabielek, L. Pols

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds)

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) 1 Aandacht voor Veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie special veiligheid DE WATER w a t e r b e l e i d e n - b e h e e r i n u i t v o e r i n g, d e c e m b e r 2 0 0 5, n u m m e r 1 1 1 nieuws, achtergrond, opinie Duurzaam beschermd tegen overstromingen

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur

Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur TNO-rapport TNO 2014 R11294 Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur Actualisatie van de risico's en kansen door klimaatverandering op de Nederlandse energie-infrastructuur Earth, Life and Social Sciences

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 Beknopte samenvatting 4 Risicomanagement Ontwikkelingen en verwachtingen 5 Bevindingen 7 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie