JAARVERSLAG Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein Heusden-Zolder RPR Hasselt

2 Woord vooraf van de voorzitter 2012 Is geen gemakkelijk werkjaar geworden. De verschillende overheden in ons land meenden om budgettaire redenen het stimuleringsbeleid te moeten terugschroeven. De fiscale gunstregimes van de groene leningen kwamen te vervallen. Ook Vlaamse premies verdwenen of werden geheroriënteerd. Onduidelijke communicatie omtrent het toekomstig beleid creëerde een sfeer van onzekerheid en deed de investeringen door de huishoudens in het energie sparen met de hulp van goedkope leningen verder teruglopen. Pas tegen de zomer zou de productie van leningen zich enigszins herstellen. Intussen had Duwolim zijn 1000ste lening gevierd. En hadden we een ICT platform geoperationaliseerd waar de gemeenten de vorderingen van de energie investeringen in de gezinnen die beroep doen op Duwolim kunnen volgen. Binnen de huidige federale regelgeving zijn de Lokale Entiteiten van het Fonds voor de reductie van de globale energiekost structureel ondergefinancierd. Zal de aangekondigde regionalisering soelaas bieden? Het bestuur van Duwolim neemt deel aan vele fora die deze toekomst voorbereiden. En ook op conferenties die energiearmoede willen bestrijden laten we ons gelden. Want in onze dagelijkse praktijk hebben we deze kaart resoluut getrokken. De overheid zal in de toekomst inzetten op de hard to reach en wij exploreren alvast de mogelijkheden. Zo waren onze toeleiders Limcoop en Stebo aan het werk voor de stad Genk in een project om de kleine verhuurders te bereiken om ook die woningen energiearm te maken. En blijven wij op vinkenslag om derde partijfinanciering te operationaliseren. We realiseren een iets lager aantal leningen vergeleken met het jaar tevoren. Het was effectief een moeizame tocht in Toch is dit de aanpak waarmee Duwolim zijn relevantie in het landschap van de sociale leningen voor energie sparen zal bewijzen. Trouw blijven aan een authentieke en duurzame missie heeft in het economische en sociale leven zijn waarde aangetoond. Koen Albregts Voorzitter raad van bestuur Duwolim CVBA S.O. 2

3 Inhoudstafel STEEKKAART DUWOLIM CVBA SO (PER 31/12/2012)... 4 OPRICHTING, STATUTEN EN ERKENNING... 4 AANDEELHOUDERS... 4 RAAD VAN BESTUUR... 4 HET FRGE EN DE LIMBURGSE LOKALE ENTITEIT... 5 HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)... 5 DUWOLIM, DE LIMBURGSE LOKALE ENTITEIT (LE)... 5 UNIEKE SAMENWERKING IN LIMBURG... 6 DE STRIJD TEGEN DE ENERGIEARMOEDE... 6 DE JUISTE DOELGROEP BEREIKEN... 6 WEGNEMEN VAN DREMPELS... 7 REËLE RESULTATEN BOEKEN... 7 DE WERKING TIJDENS BOEKJAAR STEUNMAATREGELEN WORDEN AFGEBOUWD... 8 NIEUW VERSTREKTE KREDIETEN... 8 Gefinancierde projecten... 8 Nieuwe leningen in de doelgroep... 9 BEHEER VAN DE LOPENDE LENINGEN VERSLAG SOCIAAL OOGMERK ART WETB. VENN SPECIALE AANDACHTSPUNTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN DATABANK VOOR GEMEENTEN RENTELOZE LENINGEN VOOR DE DOELGROEP REGIONALISERING VAN DE FRGE-WERKING DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR DE JAARREKENING VOLGENS VERKORT SCHEMA TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING Activa Passiva Eigen vermogen Resultatenrekening Resultaatverwerking AANVULLENDE VERKLARINGEN BIJ DE JAARREKENING (ARTIKEL 96 WETB. VENN.) Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar / Ontwikkeling van de vennootschap Onderzoek en ontwikkeling Bijkantoren Voornaamste risico s en onzekerheden VOORSTELLEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP 21 MEI GOEDKEURING BALANS EN WINSTVERDELING WINSTBESTEMMING KWIJTING AAN DE BESTUURDERS MANDATEN BIJLAGE 1: ONDERTEKENDE KREDIETEN PER GEMEENTE (2010, 2011 EN 2012) BIJLAGE 2: HET JAAR IN KORT BESTEK BIJLAGE 3: REGLEMENT VAN TOEPASSING OP 03/02/

4 Steekkaart Duwolim CVBA SO (per 31/12/2012) Oprichting, statuten en erkenning Opgericht op 03 november 2008 krachtens akte verleden voor notaris Van Aenrode te Genk. Gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01 december 2008 (nummer ). Ondernemingsnummer BE RPR Hasselt; Erkend door de FOD Economie als kredietverstrekker van leningen op afbetaling met een sociaal doel onder nummer ; Erkend door het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) als lokale entiteit voor alle Limburgse steden en gemeenten. Duwolim is een vennootschap met als sociaal oogmerk: energiebesparende renovaties betaalbaar maken voor gezinnen met een beperkt inkomen en/of een kansenproblematiek. Aandeelhouders CVBA LIMCOOP, met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Broekxplein 6 CVBA SJK De Woonconsulent, met zetel te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15/1 VZW Stebo, met zetel te 3600 Genk, Evence Coppéelaan 91 VZW Centrum voor Duurzaam Bouwen, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Marktplein 7 CVBA Infrax, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 55/12 Raad van bestuur Koen ALBREGTS Voorzitter Guido CLAES Erwin DE BRUYN Guido HOMBROUCKX Bieke JONGEN Berthold SIMONS Joseph VANHEEL Maurice VANOEVELEN Hans VERMEULEN Gedelegeerd-bestuurder 4

5 Het FRGE en de Limburgse lokale entiteit Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werd op 10 maart 2006 opgericht. Het is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het maatschappelijk doel van het FRGE wordt statutair omschreven als de studie en de verwezenlijking van projecten door tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkope leningen voor structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in woningen bezet door privépersonen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Het Fonds concretiseert dit doel door het verstrekken van goedkope leningen (2%), bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep van particulieren. Op 30/04/2013 waren er 34 lokale entiteiten erkend, waarvan 22 in Vlaanderen. Daarmee wordt, op enkele blinde vlekken na, nagenoeg het gehele Vlaamse gewest bediend. Duwolim, de Limburgse lokale entiteit (LE) Duwolim, is een CVBA met Sociaal Oogmerk opgericht door vier Limburgse partners die elk een verwante activiteit ontplooien en hun expertise hebben samengebracht. De VZW Stebo die sinds 1987 projecten en diensten ontwikkelt in het kader van samenlevingsopbouw en sociaal-economische streekontwikkeling, en via Infocentrum Wonen sociale en technische adviseurs in het veld heeft; De VZW Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo), een informatie- en coördinatiecentrum dat duurzaam bouwen op grote schaal promoot en in praktijk brengt; De CVBA Limcoop een coöperatieve van ACW-Limburg die ervaring heeft met diverse projecten rond energiebesparing in de woning (vorming, samenaankoop, begeleiding en advies); De CVBA SJK De Woonconsulent, een coöperatieve van SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij), een erkende kredietmaatschappij voor sociaal woonkrediet. In de loop van 2010 trad ook nog distributienetbeheerder Infrax toe als aandeelhouder en als partner in de organisatie. 5

6 Unieke samenwerking in Limburg Duwolim is erkend door alle Limburgse steden, gemeenten en OCMW s. De provincie Limburg is hiermee nog altijd de enige Vlaamse provincie waar alle inwoners toegang hebben tot de FRGE-kredieten. Om dit ruime werkgebied optimaal te bedienen wordt er nauw samengewerkt met de (inter-)gemeentelijke woonloketten en de OCMW s. Via de werking van de diverse Duwolim-partners kan er verder gebruik gemaakt worden van een fijnmazig netwerk op het terrein om enerzijds toegang te krijgen tot de beoogde doelgroep. Anderzijds vormt het netwerk een rijke bron van expertise en ervaringen waaruit dankbaar geput kan worden om de Duwolim-werking te optimaliseren. De Provincie Limburg bood eveneens ondersteuning, waar nodig en nuttig. De strijd tegen de energiearmoede De juiste doelgroep bereiken Elke sociaal project kampt met de grote uitdaging om de juiste mensen te bereiken. Wie best geïnformeerd is vindt het makkelijkst de weg naar allerhande steunmaatregelen. Daarnaast is er een grote groep van mensen die veel moeilijker kunnen worden bereikt. Duwolim gaat de uitdaging aan om net die mensen op te zoeken. In de beheersovereenkomst van het FRGE is bepaald dat de beschikbare middelen maximaal naar de meest behoeftigen moeten toevloeien. Daarom legt de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale entiteit en het FRGE de doelstelling op om minstens een deel (voor Duwolim ongeveer 10%) van de leningen toe te staan aan leners uit een bijzondere doelgroep. Het gaat hier om mensen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten, ofwel over gezinnen of alleenstaanden met een erg beperkt inkomen. Ook mensen die in begeleiding zijn bij het OCMW, eventueel omwille van betalingsachterstallen op de energierekening, behoren tot de speciale doelgroep. Voor Duwolim gaat dit echter niet ver genoeg. We willen niet alleen een hoger percentage binnen de FRGE-doelgroep bereiken. Ook daarnaast mikt de werking hoofdzakelijk op gezinnen en alleenstaanden die echt steun nodig hebben. Mensen die zonder hulp wellicht niet de stap zouden zetten om hun woning energie-zuiniger te maken. Daarom werd er al snel beslist om een inkomensgrens in te voeren, hoewel dit niet wordt opgelegd door het FRGE. Maar vooral de manier waarop het netwerk in het veld wordt ingeschakeld maakt dat we op de juiste plaatsen terecht komen. 6

7 Wegnemen van drempels Duwolim kan door het aanbieden van financiering alvast helpen om de financiële drempel te verlagen bij het energiezuinig maken van de woning. In bepaalde gevallen kan zelfs verwacht worden dat de investering financieel neutraal zal zijn voor het maandelijks budget van de leners. De maandlast ligt dan niet hoger dan de besparingen op de energiekost en de overheidstegemoetkomingen (premies en fiscale voordelen). Maar in vele gevallen zijn er obstakels die niet door een goedkoop krediet kunnen worden overwonnen. Denk bv. aan oudere bewoners die er tegenop zien om offertes te gaan opvragen en niet meteen weten hoe ze te vergelijken. En al helemaal geen zin hebben om zich zonder bijstand in onderhandeling met installateurs of aannemers te wagen. Of neem nu mensen die zich verloren voelen in de administratieve beslommeringen van offertes, bestellingen, facturen, attesten en aanvraagformulieren voor premies, enz. Duwolim zorgt ervoor dat ze kunnen terugvallen op een vertrouwenspersoon, een energiedeskundige die hen bijstaat met raad en daad. Op die manier komen mensen in beweging en nemen ze hun eigen lot in handen. Reële resultaten boeken In de begeleiding wordt natuurlijk aangestuurd op de investeringen die de meeste energiebesparingen opleveren. Voor de klant wordt ook telkens een raming gemaakt van het bedrag waarmee de energiefactuur zou dalen dankzij de investering. Voor de 443 dossiers die in 2012 werden gerealiseerd worden de globale maandelijkse besparingen geraamd op euro. Dat betekent dat de 443 leners samen een jaarlijkse besparing realiseren van euro, en dit gedurende vele jaren. Het totale investeringsbedrag van euro resulteert zo in een jaarlijkse reductie van de energiekosten ten belope van ongeveer 10% van het investeringsbedrag. Bovendien hadden de klanten door de investering recht op een geraamd bedrag van euro aan premies en fiscale voordelen. Zo komen we aan een gemiddelde terugverdientijd van 5,8 jaar. Zelfs zonder rekening te houden met de meerwaarde die de investering betekent voor de woning, kunnen we concluderen dat de investeringen opmerkelijke resultaten opleveren voor de cliënten. Met een jaarlijkse besparing van Kg CO2 dragen de werken ook in belangrijke mate bij aan de Limburgse klimaatdoelstellingen. Tot slot zorgden de investeringen van meer dan 4 miljoen euro ook voor een mooie impuls voor de regionale economie en voor werk voor de lokale ondernemers. 7

8 De werking tijdens boekjaar 2012 Steunmaatregelen worden afgebouwd Europa is in crisis. Besparingen zijn het ordewoord. Ook onze overheden beslisten om heel wat uitgaven te schrappen en ontzagen daarbij de steunmaatregelen voor groene renovatiewerken niet. Het systeem van de federale intrestbonificatie ( groene leningen ) werd eind 2011 niet verlengd. Belangrijker was nog het gelijktijdig wegvallen van de fiscale aftrek voor heel wat energiebesparende werken aan de woning. Gevreesd werd dat dit zou resulteren in een sterke terugval van het aantal renovaties, wat in 2012 ook effectief gebeurde. Gelukkig kon er gebruik worden gemaakt van enkele overgangsmaatregelen om te voorkomen dat eind 2011 een echt hakbijl zou vallen. De eerste maanden van 2012 daalde het aantal nieuwe kredieten wel gestaag. Gelukkig konden later op het jaar weer meer mensen bereid gevonden worden om hun woning energiezuiniger te maken. Nieuw verstrekte kredieten Het aantal nieuwe leningen bleef uiteindelijk in 2012 nog behoorlijk op peil. Met 443 kredieten werd wel een daling van 30% opgetekend tegenover 2011, wat dan ook een jaar was waarin alle omstandigheden mee zaten. Een gelijkaardige daling (-29%) is te merken in het globaal uitgeleende bedrag ( tegenover euro in 2011). Het gemiddelde kredietbedrag bleef hiermee ongeveer stabiel (+1%) op euro. De gemiddelde looptijd lag met 58,81 maanden ook in 2012 weer dicht tegen de maximale looptijd van 5 jaren. In bijlage 1 wordt een uitsplitsing gemaakt van het aantal leningen en het bedrag ervan per gemeente. Meer gedetailleerde overzichten per gemeente zijn te vinden op onder de rubriek statistieken en grafieken. Gefinancierde projecten De gefinancierde projecten hadden een totale kostprijs van euro. Dit bedrag ligt hoger dan het verstrekte kredietbedrag omdat ook eigen middelen werden ingezet. De aard van de uitgevoerde werken blijkt uit onderstaande tabel. De tabel voor 2011 wordt eveneens opgenomen als vergelijkingsbasis. 8

9 Meer dan 50% van de investeringen gingen naar het plaatsen van dubbele beglazing. In aantal dossiers ging het, net als in 2011, om ongeveer 45% van de dossiers. Het vervangen van de stookketel bleef het tweede belangrijkste doel, zowel in bedrag (23%) als aantal dossiers (40%). Terwijl het aandeel van de dakisolatie daalde, steeg dat van muurisolatie fors. Ook zonneboilers worden populairder en goedkoper want voor een zelfde investeringsbedrag konden er 20% meer installaties worden geplaatst Totale kostprijs In % Aantal In % ( ) ( ) Dossiers (aantal) Dakisolatie ,87% ,70% Kelder- vloerisolatie ,34% 9 2,03% Muurisolatie ,41% 64 14,44% Isolerend glas ,05% ,15% Vervanging stookketel ,94% ,95% Zonneboiler ,27% 33 7,44% Warmtepomp ,28% 1 0,23% Andere/aanvullende ,86% 38 8,58% Totaal ,00% 2011 Totale kostprijs In % Aantal In % ( ) ( ) Dossiers (aantal) Dakisolatie ,99% ,66% Kelder- vloerisolatie ,57% 6 0,95% Muurisolatie ,66% 50 7,92% Isolerend glas ,43% ,53% Vervanging stookketel ,90% ,90% Zonneboiler ,06% 27 4,28% Warmtepomp ,17% 9 1,43% Andere ,97% 14 2,22% Totaal ,00% De aanvullende werken omvatten voor 2012 nu ook de noodzakelijke dakwerken om het isoleren mogelijk te maken, waar die in 2011 nog bijgeteld werden bij de categorie dakisolatie, zodat beide rubrieken moeilijk te vergelijken zijn tussen de jaren. Nieuwe leningen in de doelgroep Van de 443 dossiers gingen er 119 naar kredietnemers die binnen de FRGE-doelgroep vielen. Dat is met 26,8% (17,6% in 2011) van het totale aantal dossiers ruim boven de doelstelling van 10,65% die door het FRGE wordt opgelegd. Bij 103 dossiers behoorden de kredietnemers tot de doelgroep omdat ze een verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten genieten. 16 dossiers hadden geen verhoogde tegemoetkoming maar waren doelgroepdossiers omdat de kredietnemers een inkomen onder de norm hadden. 9

10 Van deze 119 doelgroepdossiers genoten er 97 van de extra toelage door de Vlaamse overheid, zodat het krediet renteloos kon worden toegekend. Verder kan worden vastgesteld dat ook de andere kredieten, zoals beoogd, veelal terecht kwamen bij een publiek waarvoor extra ondersteuning erg zinvol is. Ongeveer 67% van de kredieten werden toegekend aan kredietnemers waarvan het maandelijks netto inkomen (inclusief uitkeringen en kinderbijslag) lager lag dan euro (63% in 2011). Voor ongeveer 45% was het inkomen zelfs lager dan euro (40% in 2011). In 57% (61% in 2011) van de kredietdossiers was de hoofdkredietnemers 55 jaar of ouder. 23% ging naar 65-plussers (in %). Eén derde van de kredieten werden afgesloten door alleenstaanden. Bijna 10% van de dossiers had betrekking op alleenstaanden met kinderen ten laste. Beheer van de lopende leningen Eind 2012 waren er leningen in beheer. In één dossier werden de betalingen al enkele maanden gestaakt, nadat de enige ontlener was overleden en het contact met (en tussen) de erfgenamen erg moeizaam verliep. Verder was er was geen enkel dossier met een achterstand van meer dan één maand. Dat er binnen een zo omvangrijke portefeuille consumentenkredieten niet meer problemen met achterstallen zijn blijft uitzonderlijk. Bovendien gaat het hier soms om leners die bij de start al in een financieel wat precaire situatie zitten. Het bewijst nogmaals dat heel wat mensen, mits een goede begeleiding, bijzondere inspanningen willen en kunnen doen om hun woning energiezuinig te maken. Uiteraard wordt de kredietkwaliteit intern ook streng bewaakt. Het kredietcomité en de raad van bestuur nemen na een grondige administratieve analyse steeds een wel overwogen beslissing om kredieten toe te kennen of niet. Voor de doelgroepcliënten wordt er bovendien telkens een advies gevraagd aan het OCMW. Verslag sociaal oogmerk art Wetb. Venn. Het sociale oogmerk van de vennootschap is als volgt: Energiebesparende renovaties betaalbaar maken voor gezinnen met een beperkt inkomen en / of een kansenproblematiek. Uit onderhavig verslag over de werking blijkt dat Duwolim dit sociaal oogmerk in 2012 opnieuw kon realiseren, ondanks een wat moeilijkere context. Er waren geen investeringen. De kosten die werden gemaakt dienden grotendeels ter vergoeding van de partners die de activiteiten voor rekening van Duwolim hebben ontplooid. De kosten voor de eigen werkingsmiddelen, nodig om de kredietactiviteiten vlot te laten verlopen, bleven beperkt. 10

11 Ook in 2012 kon Duwolim in belangrijke mate weer beroep doen op de partnersaandeelhouders. Alleen dankzij de inzet van hun medewerkers en hun organisatie konden de mooie resultaten behaald worden. De Raad stelt vast dat de uitgaven inzake investeringen en werkingskosten integraal toekwamen aan de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap. Speciale aandachtspunten recente ontwikkelingen Databank voor gemeenten Met steun van Provincie Limburg kon begin 2012 aan de gemeenten een online instrument ter beschikking gesteld worden waarmee de resultaten van Duwolim in de eigen gemeente op de voet kunnen worden gevolgd. Deze databank kan worden geraadpleegd op onder de rubriek statistieken en grafieken. Renteloze leningen voor de doelgroep Sinds april 2012 ondersteunt de Vlaamse overheid de FRGE-werking via een rentesubsidie voor de doelgroepleningen. Op die manier worden de leningen voor de doelgroep renteloos. Deze tussenkomst komt bovenop de waarborg die Vlaanderen eerder al afleverde in het voordeel van het FRGE. Dit rentevoordeel is voorbehouden voor dossiers waarbij de bewoner, die behoort tot de doelgroep, ook zelf de kredietnemer is. Later werd de tussenkomst nog uitgebreid tot verhuurders die een woning aan een Sociaal Verhuurkantoor verhuren. Voorwaarde blijft evenwel dat de bewoner tot de FRGE-doelgroep behoort. Regionalisering van de FRGE-werking Verwacht kan worden dat Vlaanderen in de nabije toekomst de gehele bevoegdheid zal overnemen over de FRGE-werking, die nu nog op federaal niveau ligt. Dat is althans de afspraak die gemaakt werd in het kader van de geplande staatshervorming. Duwolim pleit er, samen met de andere lokale entiteiten, alvast voor om de overdracht op een eenvoudige manier te realiseren, zonder de continuïteit op het terrein in het gedrang te brengen. Van belang is ook dat de federale overheid, en in afgeleide orde de door haar aangestelde raad van bestuur van het FRGE, voor voldoende ondersteuning blijft zorgen tot de overdracht kan worden gerealiseerd. Dat het FRGE en de lokale entiteiten een belangrijke, zij het moeilijke opdracht hebben en erin slagen om deze te vervullen staat buiten kijf. Niemand kan ontkennen dat de lokale entiteiten een publiek bereiken dat via andere kanalen tot hiertoe meestal ook letterlijk- in de kou bleef staan. We zijn graag bereid om mee te denken en werken aan een succesvolle transitie en integratie in het Vlaamse beleid om zo nog meer hefbomen te creëren opdat iedereen de kans zou krijgen om de woning energiezuinig te maken. 11

12 De jaarrekening over boekjaar 2012 De jaarrekening volgens verkort schema Bijgevoegd als bijlage vindt u de jaarrekening volgens het neerleggingsmodel bepaald door de Nationale Bank van België. Toelichting bij de jaarrekening Activa - Vaste activa De vennootschap investeert niet in vaste activa. De activiteiten worden volledig ontplooid via de werking van de partners. - Vlottende activa De vlottende activa bestaan vrijwel uitsluitend uit handelsvorderingen op de klanten in het kader van de verstrekte kredieten. De kredietportefeuille blijft groeien zodat deze bedragen fors toegenomen zijn. Deze groei tekent zich zowel af binnen de vorderingen op lange termijn (méér dan 1 jaar), als deze die binnen het jaar vervallen. Bij de korte termijn vorderingen gaat het om bedragen die kredietnemers verschuldigd zijn omdat ze reeds vervallen zijn, of omdat ze binnen het jaar zullen vervallen. De liquide middelen stegen licht en bleven op een gezond niveau om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren. Passiva - Eigen vermogen Het vaste kapitaal wordt gevormd door 22 aandelen van euro. Er zijn 20 aandelen van categorie A en 2 aandelen van categorie B. Het vast kapitaal is volledig gestort voor een totaal bedrag van ,00 euro. Er is 1 aandeel van euro dat het variabele kapitaal vertegenwoordigt. Wanneer de algemene vergadering instemt met het voorstel tot winstverdeling, dan wordt een bedrag van 130,78 euro overgeboekt naar de reserves, zodat deze op 2.916,54 euro uitkomen. Het eigen vermogen blijft dan ongeveer stabiel met ,54 euro. - Schulden op meer dan 1 jaar Door het verder uitbouwen van de kredietactiviteit stijgen uiteraard ook de schulden evenredig. Eind 2012 is er bij het FRGE een kredietbedrag van ,93 euro ( ,99 euro in 2011) opgenomen voor een looptijd langer dan één jaar. 12

13 - Schulden op ten hoogste 1 jaar Een kredietbedrag van ,85 euro dat bij het FRGE werd opgenomen vervalt binnen het jaar. De kredietnemers kunnen nog bedragen opnemen ten belope van ,99 euro van reeds toegekende kredieten wanneer ze facturen van de renovatiewerken voorleggen. Deze sommen zijn geboekt als schuld van Duwolim, hoewel de sommen integraal kunnen getrokken worden op de kredietlijn die Duwolim bij het FRGE heeft. - Overlopende rekeningen (492 en 493) Hier worden de kosten die ten laste liggen van 2012 maar pas in 2013 worden betaald aan het juiste boekjaar toegewezen. Het gaat hoofdzakelijk om sommen die nog aan de partners moeten uitgekeerd worden ter vergoeding van hun diensten. Een bedrag aan intresten te betalen aan het FRGE ten belope van euro is eveneens onderdeel van deze rekening. Resultatenrekening In de overeenkomst met het FRGE is opgenomen dat er geen enkele rentemarge mag gerealiseerd worden op de verstrekte kredieten. De renteopbrengsten van Duwolim zijn dus in principe identiek aan de rentekosten op de FRGE-financiering. Toch is de manier van intrestberekening voor beide verschillend, waardoor Duwolim aan het FRGE over 2012 al intresten verschuldigd is, terwijl klanten de overeenstemmende intresten pas in 2013 moeten betalen. Dit zorgt over boekjaar 2012 voor een negatieve saldo van 4.137,09 euro (3.973,32 in 2011). De werkingskosten van de partners ten laste van de vennootschap bleven vrijwel gelijk ( ,90 euro tegenover ,82 in 2011). De kosten voor diensten en diverse goederen bedroegen 5.079,76 euro (5.811,66 in 2011). Het mag duidelijk zijn dat dergelijk laag niveau aan kosten slechts kan gerealiseerd worden door beroep te doen op de werking en diensten van de operationele partners. Gezien er geen eigen personeel is en er niet werd geïnvesteerd in materiële activa zijn er personeelskosten, noch afschrijvingen. Het FRGE stortte in 2012 werkingstoelagen ten belope van ,00 euro, wat vergelijkbaar is met de ontvangsten van ,75 euro gedurende het vorige boekjaar. Het bedrijfsresultaat komt hierdoor ligt negatief uit over 2012 (5.463,07 euro in 2011, tegenover nog ,73 euro in 2010). Na verrekening van een bescheiden financieel resultaat komt het netto resultaat uit op een kleine winst van 130,78 euro (tegenover 1.219,16 euro in 2011). 13

14 Resultaatverwerking De Raad van bestuur stelt voor deze winst integraal over te dragen naar de reserves, waarvan 10,00 euro toekomend aan de wettelijke reserves. Aanvullende verklaringen bij de jaarrekening (artikel 96 Wetb. Venn.) Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar / Ontwikkeling van de vennootschap Er dient geen melding te worden gemaakt van belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar, noch van omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Onderzoek en ontwikkeling Niet van toepassing voor onze onderneming. Bijkantoren Er is een bijkantoor, gevestigd in 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15/1 dat fungeert als administratieve zetel. Voornaamste risico s en onzekerheden Het risico op wanbetaling is het enige risico dat werkelijk op Duwolim rust. Dit wordt in eerste instantie beheerd door de kredietaanvragen grondig te screenen op basis van diverse onderzoeken en een uitgetest scoringsmodel. Bij kredietaanvragen vanuit de sociale doelgroep, waar de risico s relatief hoger liggen, wordt er bovendien overleg gepleegd met de betreffende OCMW s alvorens het krediet kan worden toegekend. Uiteraard worden achterstallige klanten onmiddellijk gecontacteerd, voordat de problemen onbeheersbaar worden. Mochten deze achterstallen zich toch manifesteren, dan kan voor een beperkt bedrag van de financiering opgenomen bij het FRGE (maximaal 5%) een kwijtschelding aangevraagd worden. Deze faciliteit zal uiteraard maar kunnen bekomen worden voor dossiers waar al het nodige werd gedaan om tot inning over te gaan. Sinds 24 februari 2011 geniet Duwolim bovendien van de waarborg van de Vlaamse overheid op de toegekende leningen, zij het dat er per dossier een franchise van 250 euro ten laste van de lokale entiteit blijft. 14

15 Voorstellen van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 21 mei 2013 Goedkeuring balans en winstverdeling De Raad van Bestuur stelt voor om de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren. De balans sluit af met een totaal van ,89 euro. Het resultaat over het boekjaar bedraagt 130,78 euro. Winstbestemming De Raad van Bestuur stelt voor om de winst over boekjaar 2012 (130,78 euro) als volgt te verdelen: 10,00 euro aan de wettelijke reserves en 120,78 aan de overige reserves. Kwijting aan de bestuurders De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de bestuurders. Mandaten De Raad van Bestuur nam nota van de vraag tot ontslag van de heer Koen Albregts als bestuurder van de vennootschap en voorzitter van de Raad van Bestuur, ingevolge het stopzetten van zijn mandaat binnen Limcoop. Koen was één van de grote bezielers van de onderneming en was de initiatiefnemer om in Limburg een sterke lokale entiteit van het FRGE uit de grond te stampen. Hij was de drijvende kracht achter de bundeling van de bestaande Limburgse expertise die daarvoor nodig was. Na de oprichting van Duwolim nam hij gedreven het voorzitterschap waar, werd het gezicht van de vennootschap en behartigde haar belangen met vuur. Op die manier kon Duwolim in Vlaanderen uitgroeien tot een voorbeeldproject, binnen en buiten de sector van de lokale entiteiten. De collega s wensen Koen van harte te bedanken voor zoveel inzet gedurende de cruciale opstartjaren. Ze zullen de werking in dezelfde geest verder zetten en daarbij zowel de ecologische als de sociale doelstellingen hoog in het vaandel blijven voeren. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om mevrouw Carien Neven te benoemen als nieuwe bestuurder, in opvolging van Koen Albregts. Ook wordt voorgesteld om de mandaten van de andere zetelende bestuurders te hernieuwen. Al deze benoemingen gelden voor een termijn die eindigt op de statutaire jaarvergadering van

16 Bijlage 1: Ondertekende kredieten per gemeente (2010, 2011 en 2012) aantal kredietbedrag aantal kredietbedrag aantal kredietbedrag Hasselt , , ,56 Zonhoven , , ,79 Houthalen-Helchteren , , ,19 Herk de Stad , ,76 Halen , , ,00 Heusden- Zolder , , ,70 Lummen , , ,67 Alken , , ,54 Beringen , , ,92 Diepenbeek , , ,81 Genk , , ,65 Lanaken , , ,58 Maasmechelen , , ,75 Kinrooi , ,00 Dilsen-Stokkem , , ,01 Opglabbeek , ,88 As , ,23 Meeuwen-Gruitrode , , ,13 Maaseik , , ,88 Zutendaal , ,93 Tongeren , ,40 Kortessem , , ,00 Hoeselt , ,31 Bilzen , , ,53 Riemst , , ,80 Voeren , ,00 St-Truiden , , ,83 Wellen , , ,00 Borgloon , , ,57 Nieuwerkerken , , ,60 Heers , , ,20 Gingelom , , ,40 Overpelt , , ,56 Neerpelt , , ,09 Lommel , , ,56 Hamont-achel , , ,69 Hechtel-Eksel , , ,78 Ham , , ,50 Bocholt , , ,23 Bree , , ,89 Leopoldsburg , , ,03 Tessenderlo , , ,75 Peer , , ,06 Totaal , , ,76 16

17 Bijlage 2: het jaar in kort bestek 17

18 Bijlage 3: Reglement van toepassing op 03/02/2013 ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim: cvba met sociaal oogmerk Duwolim, hierna genoemd Duwolim, als publieksgerichte benaming, vervult de taak van lokale entiteit voor het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Duwolim werd opgericht door Cedubo, vzw Stebo, SJK De Woonconsulent en cvba Limcoop. Ook Infrax is aandeelhouder. De cliëntgerichte taken van Duwolim worden uitgevoerd door werknemers van vzw Stebo, de CVBA SJK De woonconsulent en cvba Limcoop. De samenwerking tussen Duwolim en het FRGE is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De afspraken tussen de stichtende partners, en tussen Duwolim en de stads- en OCMW-partners en andere betrokken partijen zijn vastgelegd in een afsprakennota. 2 Het FRGE: Het FRGE of Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het doel van het FRGE is de studie en de verwezenlijking van projecten om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen bewoond door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Het FRGE concretiseert dit doel door het verstrekken van goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. In Limburgse gemeenten is Duwolim aangeduid als lokale entiteit. De sociaal zwaksten vormen voor het FRGE een bijzondere doelgroep van particulieren. 3 Duwolim-lening: lening à 2 % intrest per jaar (voor leningen afgesloten in ) verstrekt door Duwolim binnen het kader van het FRGE. Vanaf bedraagt de intrestvoet 0% voor doelgroepcliënten in woningen die hun eigendom zijn. 4 De doelgroep voor een lening: dit is de groep van de meest behoeftigen, zoals vastgelegd in het KB van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigden van het Fonds ter reductie van de globale energiekost; d.w.z. personen die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden: 4.1 personen die in aanmerking komen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering; 4.2 personen die als jaarlijks bruto gezinsinkomen niet meer hebben dan het bedrag vastgelegd in het KB van 2 juni 2006 betreffende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE. Sinds 01 december 2012 bedraagt dit ,81 EUR verhoogd met 3.079,19 EUR per persoon ten laste. 4.3 personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen; 4.4 personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor rekeningen voor gas en elektriciteit. 5 Terugverdientijd: de periode waarbinnen de kostprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wordt terugverdiend, rekening houdend met de vermindering van de energiefacturen, de verkregen premies en subsidies. 6 Energieadviseur: medewerker van Duwolim en haar partnerorganisaties die voorziet in de technische en sociale opvolging van het kredietdossier. Contactpersoon met de cliënt. 7 ESCO-begeleiding: ESCO staat voor Energy Service Company en is een organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen; (zie: KB 1 Juli 2006). Een ESCO-begeleiding veronderstelt dat voorafgaand aan elke investeringsbeslissing de maandelijkse energiebesparing (in euro) tengevolge de gefinancierde werken en de andere terugverdieneffecten moeten worden geraamd. De maandelijkse leningslast moet in een gezonde verhouding staan tot deze geraamde besparing. Verder moet een volledige begeleiding van de klant gebeuren, voor, tijdens en na het uitvoeren van de werken. Bovendien wordt de aannemer rechtstreeks betaald door Duwolim, waarna de cliënt de maandelijkse afbetalingen van de lening start. Duwolim voorziet in een gratis ESCO-begeleiding voor doelgroep-cliënten. Ook andere cliënten kunnen, indien zinvol, op deze service rekenen. Een kredietaanvraag bij Duwolim start dus met een grondige intake en ev. met een huisbezoek waarbij de energie-situatie van de woning geëvalueerd en de prioritaire investeringen bepaald worden. 8 Energieaudit: Een audit moet overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving worden uitgevoerd. De energieaudit moet worden uitgevoerd door een energiedeskundige, erkend door het Vlaams Gewest. De uitvoering van een energieaudit gebeurt op basis van de auditsoftware die ter beschikking wordt gesteld door de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een energieaudit gaat gepaard met een uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over economisch 18

19 verantwoorde maatregelen om geld en energie te besparen door efficiënter met energie om te gaan, zonder het comfortniveau te verlagen. Het rapport omvat : a) de huidige toestand van het gebouw en de installaties; b) het energieverbruik (elektriciteit en brandstof), uitgezet tegen algemene referentiewaarden; c) het huidige comfort van de gebruikers, uitgezet tegen het gewenste comfortniveau; d) concrete energiebesparende maatregelen; Een dergelijke energieaudit kan leiden tot fiscaal voordeel :nl. een belastingvermindering in toepassing van het Wetboek van de inkomenstenbelastingen 1992, inzonderheid in het kader van artikel , ingevoegd door de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, voor de uitgaven van een energieaudit voor een woning. 9 Officiële openingsdatum kredietaanvraag: de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier (het kredietaanvraagformulier mét alle bijlagen) door SJK De Woonconsulent ontvangen is. De officiële openingsdatum wordt pas ingesteld nadat de aanvrager de ontbrekende stukken heeft ingediend. 10 Het Werkgebied: De gemeenten die Duwolim in het kader van het FRGE erkenden als lokale entiteit voor hun grondgebied. Deze zijn terug te vinden zijn in de lijst opgenomen als bijlage 1. ARTIKEL 2: WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET TOEKENNEN VAN DE DUWOLIM- LENING? Duwolim verstrekt goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen in particuliere woningen met een sociaal en ecologisch doel: het verminderen van de energiekost en de milieubelasting van de particuliere woningen. ARTIKEL 3: WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE DUWOLIM-LENING? Kandidaat-leners dienen gedomicilieerd te zijn in het Werkgebied en/of de betreffende woning dient gelegen te zijn in het Werkgebied. Eigenaars-bewoners U kunt een Duwolim-lening krijgen voor energiebesparende renovatiewerken in een woning die u op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats en waarop u een zakelijk recht hebt. Onder zakelijk recht wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan: volle eigendom (of mede-eigendom in een onverdeeldheid van louter natuurlijke personen) vruchtgebruik erfpacht recht van opstal. De woning waarvoor ontleend wordt, dient op het ogenblik van de aanvraag dus bewoond te worden door de hoofdontlener. Van de bewoningsvoorwaarde kan worden afgeweken als de woning door de lopende of geplande verbouwingen waarvoor de Duwolim-lening wordt aangevraagd, tijdelijk onbewoonbaar is. In elk geval moet de woning binnen de 2 jaar na het aangaan van de Duwolim-lening bewoond worden door de hoofdontlener. Indien er meerdere ontleners zijn, moet de hoofdontlener eigenaar-bewoner zijn zoals hierboven omschreven. Eigenaars-verhuurders Ook wanneer u eigenaar-verhuurder bent van een woning komt u, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Duwolim-lening, met name indien: U de woning verhuurt aan een door het Vlaams Gewest erkend Sociaal VerhuurKantoor (SVK) of aan een openbaar bestuur, die de woning op hun beurt verhuren aan particuliere huurders, of indien U de woning verhuurt voor permanente bewoning aan een huurder die voldoet aan de inkomensvoorwaarde hieronder. Eigenaar(s)-verhuurder(s) die geen natuurlijke personen zijn, dienen rechtspersonen met een sociale doelstelling te zijn. In dat geval dient de aanvraag bovendien voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het FRGE en door de Raad van Bestuur van Duwolim. Een krediet voor een huurwoning kan nooit renteloos. Inkomensvoorwaarde Duwolim hanteert dezelfde inkomensvoorwaarden als de Vlaamse renovatiepremie. Voor aanvragen die in 2013 worden ingediend, bedragen de inkomensgrenzen resp euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste en euro voor alleenstaanden met minstens één persoon ten laste en gehuwden of samenwonenden. De verhoging voor een persoon ten laste bedraagt euro. Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van de bewoner van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor Duwolim-leningen die worden aangevraagd in 2013 wordt dus het belastbaar inkomen van 2010 in aanmerking genomen. Een persoon ten laste is een inwonend kind dat ofwel jonger is dan 18 jaar, waarvoor u de kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd 19

20 als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die erkend zijn als persoon met een ernstige handicap worden eveneens beschouwd als persoon ten laste. In al deze gevallen is de situatie op de aanvraagdatum doorslaggevend. De lijst van de geldige attesten kunt u verkrijgen bij de administratie. Deze inkomensvoorwaarde geldt niet indien u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor. ARTIKEL 4: WAT IS DE INTRESTVOET VAN DE DUWOLIM-LENING? De Duwolim-lening is een lening met een intrestvoet die wordt vastgelegd bij ondertekening van het contract en die dezelfde blijft gedurende de volledige leentermijn. De intrestvoet wordt vastgelegd door het FRGE. Vanaf bedraagt de intrestvoet 0 % voor doelgroep-cliënten (zie art. 1.4).voor een woning in eigendom. De intrestvoet bedraagt ook 0 % voor eigenaars die de woning langdurig verhuren aan een sociaal verhuurkantoor als de betreffende woning bewoond wordt door iemand die aan één van doelgroepvoorwaarden voldoet (zie art. 1.4). Voor alle anderen die een Duwolim-lening aanvragenbedraagt de intrestvoet 2 %. Alle premies en voordelen zijn combineerbaar met een Duwolim-lening. De cliënt kan bij Duwolim terecht voor advies en begeleiding bij het aanvragen van de premies en fiscale voordelen. De lening wordt bij voorkeur vervroegd terugbetaald zodra de premies beschikbaar zijn. ARTIKEL 5: WELKE STRUCTURELE MAATREGELEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DEZE LENING? Duwolim verstrekt leningen voor een lijst van specifieke energiebesparende maatregelen: Alle werken uit te voeren door een geregistreerd aannemer (m.u.v. isolatiewerken zie * hierna) Cat. A: investeringen Dakisolatie plaatsen, incl. noodzakelijke aanvullende werken tot max. 100 /m² met uitzondering van dakafwatering en binnenafwerking. Kelderisolatie plaatsen Muurisolatie plaatsen Vloerisolatie plaatsen Doe-het-zelf isoleren van dak, vloer of kelder indien achteraf gecontroleerd door energieadviseurs Duwolim Plaatsen van hoogrendementsbeglazing, incl. ev. het nieuwe schrijnwerk (umax. = 1,1W/m²K) Vervanging van de ketel of de verwarmingsinstallatie / kachel(s) optimaliseren van de schoorsteen (condenserende ketel op aardgas / stookolie; stookketel op hout of pellets / hoogrendementsketel op stookolie indien vervanging van een bestaande installatie van min. 15 jaar oud) onneboiler installeren Warmtepomp installeren Cat. B: investeringen enkel in combinatie met A-investeringen hermostaatkranen plaatsen Onderhouden van ketel of brander of kachel Regeling van de brander op kamerthermostaat Regeling van de brander door de buitenvoeler Afstellen of vervangen van de brander Isolatie voorraadvat warmwaterbereiding Plaatsen van een pompregeling Energie-audit Cat. C: komen niet in aanmerking voor Duwolim-lening Foto-voltaïsche zonnepanelen plaatsen De vereisten voor de installaties zijn dezelfde als deze die gehanteerd worden om in aanmerking te komen voor belastingaftrek (zie ) en/of voor de premies van de Vlaamse overheid en/of Infrax. Hierbij zijn de strengste vereisten doorslaggevend. De energieadviseurs van Stebo en Limcoop zorgen zo nodig voor de technische begeleiding van de gezinnen en de werven. De energieadviseur bepaalt welke werken prioritair dienen uitgevoerd. De door de energieadviseur bepaalde volgorde dient gerespecteerd opdat een lening goedgekeurd wordt. De cliënt kan zo bijvoorbeeld geen lening aanvragen voor een zonneboiler of warmtepomp worden zolang de betreffende woning niet voldoet aan minimale eisen op gebied van isolatie, verwarming en beglazing. De energieadviseur beoordeelt of de kwaliteit van isolatie, verwarming en beglazing voldoet. o niet, dienen de noodzakelijke werken ter zake uitgevoerd te zijn, vooraleer een lening voor een warmtepomp of zonneboiler kan toegekend worden. 20

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie