REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)"

Transcriptie

1 REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wordt hierna De Schakelaar genoemd. De Schakelaar heeft als doel om projecten te realiseren, uit te voeren of te ondersteunen teneinde rationeel energiegebruik te bevorderen voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor kansengroepen. De Schakelaar vervult de taak van lokale entiteit voor het FRGE. De samenwerking tussen De Schakelaar en het FRGE is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 2. FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, afgekort FRGE, is een nv van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het doel van het FRGE is de studie en de verwezenlijking van projecten om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen bewoond door privépersonen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Het FRGE concretiseert dit doel door het verstrekken van goedkope en renteloze leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. 3. Lokale entiteit: een instantie op het niveau van één of meerdere steden of gemeenten die instaat voor de lokale realisering van de doelstellingen van het FRGE. Voor de uitvoering van deze opdracht heeft de lokale entiteit een samenwerkingsovereenkomst met het FRGE afgesloten. In de stad Brugge is De Schakelaar aangeduid als lokale entiteit. 4. Doelgroep: de groep van de meest behoeftigen, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Concreet gaat het over personen die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden: 1. De personen die aan de voorwaarden voldoen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten als bedoeld in artikel 37, 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994; 1

2 2. De personen die niet tot de in 1. bedoelde categorie behoren en wiens jaarlijks bruto-inkomen van hun huishouden het bedrag van ,02 euro verhoogd met 2.177,65 euro per persoon ten laste niet overschrijdt. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex. (Geïndexeerde bedragen volgens spilindex nu respectievelijk ,47 euro en 3.140,77 euro); 3. De personen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek genieten en die bovendien niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen; 4. De personen als bedoeld in artikel 2, 1 van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. 5. Energieaudit: een doorlichting van een gebouw, domein of infrastructuur waarbij het besparingspotentieel wordt onderzocht. Een energieaudit gaat gepaard met een uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over economisch verantwoorde maatregelen om geld en energie te besparen door efficiënter met energie om te gaan, zonder het comfortniveau te verlagen. Het rapport omvat : a. de huidige toestand van het gebouw en de installaties; b. het energieverbruik, uitgezet tegen algemene referentiewaarden; c. het huidige comfort van de gebruikers, uitgezet tegen het gewenste comfortniveau; d. concrete energiebesparende maatregelen. 6. Energielening: een goedkope of renteloze lening bestemd voor de financiering van energiebesparende maatregelen aan een woning die dienst doet als hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brugge en die door De Schakelaar wordt verstrekt binnen het kader van het FRGE. 7. Energiescan: een doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het eerste bezoek op de plaatsen waar het zinvol wordt geacht, spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie en buisisolatie worden geplaatst, of een voortgangscontrolebezoek waarbij energiebesparende investeringen kunnen worden uitgevoerd. 8. ESCO: een ESCO of Energy Service Company is een organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen. De lokale entiteit fungeert als lokale ESCO in het kader van de financiering van tussenkomsten voor de doelgroep. De lokale entiteit helpt in dat geval de kredietaanvrager die tot de doelgroep behoort onder andere bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het aanvragen van prijsoffertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies. 2

3 9. Geregistreerde aannemer: een geregistreerde aannemer heeft een registratienummer dat men in het plaatselijke btw-kantoor kan controleren. Een lijst van geregistreerde aannemers is beschikbaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 10. Hoofdverblijfplaats: de hoofdverblijfplaats is de particuliere woning of wooneenheid die dienst doet of bestemd is als feitelijke verblijfplaats van de kandidaat-kredietnemer of zijn/haar huurder(s) indien het een vergunde of een vergund geachte woning of wooneenheid betreft. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de kandidaatkredietnemer het grootste deel van het jaar effectief verblijft of zal verblijven. 11. Kredietcommissie: de taken van de kredietcommissie worden gedelegeerd aan de raad van bestuur van De Schakelaar en alle werkingsprincipes van de raad van bestuur zijn van toepassing. De kredietcommissie staat in voor de beoordeling van individuele kredietaanvraagdossiers. 12. Officiële openingsdatum kredietaanvraag: de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier, bestaande uit het aanvraagformulier met alle vereiste bijlagen, De Schakelaar, Hoogstraat 9, 8000 Brugge bereikt. 13. Ouderdom van een woning: de ouderdom van een woning wordt bepaald door de datum van de eerste ingebruikname of op basis van de gegevens van het kadaster. 14. Rechtspersoon met sociaal doel: een rechtspersoon met een sociale doelstelling die financiële middelen ontleent bij de lokale entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in woningen/wooneenheden. 15. Particulier: de natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de lokale entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in een particuliere woning of wooneenheid. 16. Terugverdientijd: de periode waarbinnen de kostprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wordt terugverdiend, rekening houdend met de vermindering van de energiefactuur, de verkregen premies en subsidies. Artikel 2. Doelstelling van de lening De Schakelaar verstrekt goedkope en renteloze leningen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere woningen/wooneenheden die dienst doen als hoofdverblijfplaats. Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen levert belangrijke ecologische, economische en sociale voordelen op voor de bewoners van de woningen of wooneenheden waar de maatregelen worden uitgevoerd. Artikel 3. De kredietnemer De betreffende woning dient gelegen te zijn in de stad Brugge. 3

4 Eigenaar-bewoner Een eigenaar-bewoner van een particuliere woning of wooneenheid die bestemd is of dienst doet als hoofdverblijfplaats in de stad Brugge, komt in aanmerking voor een lening. Eigenaar-verhuurder Een eigenaar-verhuurder die een pand verhuurt in de stad Brugge als minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft, komt in aanmerking voor een lening. Per wooneenheid waar een huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan de eigenaar-verhuurder een lening aanvragen voor de betreffende wooneenheid. Een rechtspersoon met sociale doelstelling die een pand verhuurt of ter beschikking stelt in de stad Brugge als minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben, kan onder limitatieve voorwaarden een lening aanvragen per wooneenheid waar een verhuurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Andere rechtspersonen dan rechtspersonen met sociaal doel komen niet in aanmerking voor een lening via het FRGE. Huurder-bewoner Een huurder-bewoner die een woning of wooneenheid huurt in de stad Brugge en zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben, kan een lening aanvragen. Bij voorkeur wordt de eigenaar-verhuurder echter aangesproken om de lening op zich te nemen. Opmerkingen De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder worden voor toepassing van dit reglement ook als eigenaar beschouwd. Artikel 4. Bijkomende voorwaarden Algemeen Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor een lening. De ouderdom van de woning moet op de dag van de aanvraag minstens 5 jaar zijn. Bijkomende voorwaarden voor huurwoningen Een eigenaar-verhuurder kan enkel een lening aangaan als de huurder(s) akkoord is (zijn) met de geplande ingreep. Een eigenaar-verhuurder die een lening aanvraagt moet duidelijk aantonen dat de lening leidt tot een win-winsituatie voor huurder en verhuurder. De beoordeling van de win-winsituatie maakt deel uit van de beoordeling van de kredietaanvraag door De Schakelaar. Een eigenaar-verhuurder kan een onderhandse overeenkomst afsluiten met de huurder(s). In deze overeenkomst wordt de win-winsituatie vastgelegd. Het niet naleven van de bepalingen van deze onderhandse overeenkomst leidt ertoe dat de toegekende lening teruggevorderd kan worden volgens de procedures vermeld in de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst betreffende niet-volledige of tijdige betaling. 4

5 Een huurder-bewoner dient altijd een onderhandse overeenkomst met de verhuurder af te sluiten. Deze onderhandse overeenkomst maakt onderdeel uit van het kredietaanvraagdossier. In deze overeenkomst geeft de verhuurder zijn/haar akkoord aan de energiebesparende werken waarvoor een lening wordt aangevraagd en er moet duidelijk aangetoond worden dat de lening leidt tot een win-winsituatie voor huurder en verhuurder. De beoordeling van de win-winsituatie maakt deel uit van de beoordeling van de kredietaanvraag De Schakelaar. Artikel 5. Bedrag van de lening Het maximaal te ontlenen bedrag is euro per woning/wooneenheid. Het minimaal te ontlenen bedrag is euro per woning/wooneenheid. Voor kandidaten-kredietnemers met meerdere woningen/wooneenheden in bezit, wordt het maximale te ontlenen bedrag per aanvrager beperkt tot euro per vijf jaar. Voor rechtspersonen met sociaal doel is een afwijking van het maximaal te ontlenen bedrag mogelijk. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk door het FRGE te worden toegelaten, dus dienen ook degelijk te worden gemotiveerd. Artikel 6. Intrestvoet van de lening De energielening wordt in principe verstrekt aan een vaste intrestvoet van 2% per jaar. Voor personen die tot de doelgroep behoren, is de energielening echter renteloos indien er wordt voldaan aan de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de vaststelling van een rentesubisidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Artikel 7. Beperking van de ontleningscapaciteit De middelen die ter beschikking worden gesteld van De Schakelaar om leningen uit te geven, worden jaarlijks bepaald door het FRGE. Er wordt minstens 11,28% van de kredietdossiers voorbehouden voor particulieren uit de doelgroep. Op het moment dat het jaarlijks maximum aantal te verstrekken leningen bereikt is, worden er geen kredietovereenkomsten meer afgesloten. De Schakelaar aanvaardt of behandelt vanaf dat moment geen kredietaanvraagdossiers meer. Dossiers die vanaf dat moment binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst. Er wordt een rangschikking gemaakt met betrekking tot de kredietaanvraagdossiers op basis van onderstaande criteria: 1. De kredietaanvragen van particulieren uit de doelgroep krijgen altijd voorrang; 2. Kleinere kadastrale inkomens worden prioritair behandeld; 5

6 3. Het behandelen van de kredietaanvragen gebeurt op basis van de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag. Wanneer zou blijken dat het aantal kredietdossiers dat wordt voorbehouden voor particulieren uit de doelgroep niet ingevuld raakt, behoudt De Schakelaar zich het recht voor om de andere kredietaanvraagdossiers op een wachtlijst te plaatsen. Artikel 8. Energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen Algemeen De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor een lening: plaatsing van dakisolatie, muurisolatie of vloerisolatie; onderhoud van een bestaande stookketel; vervanging van een bestaande stookketel door een condenserende ketel; plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing; plaatsing van een zonneboiler; plaatsing van een warmteregeling op de centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakeling; uitvoeren van een energieaudit; plaatsing van een HR+ gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gasen elektriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de aankoop van een gasconvector; plaatsing van een geothermische waterpomp; plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen. Bijkomende specifieke technische eisen Alle administratieve en technische voorwaarden die worden opgelegd in het kader van de fiscale aftrek (federale belastingvermindering conform artikel 145/24 WIB92) m.b.t. de energiebesparende maatregelen moeten zijn vervuld. Voor kredietaanvragers die behoren tot de doelgroep kunnen er echter afwijkingen worden toegestaan na goedkeuring door de raad van bestuur van De Schakelaar. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met onderstaande technische eisen: Dakisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 4 m²k/w te halen. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 4 m²k/w te komen. Het investeringsbedrag om het dak te kunnen isoleren (zoals bij daken zonder onderdak) mag mee opgenomen worden in het leenbedrag. Spouwmuurisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 0,75 m 2 K/W te halen. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 0,75 m²k/w te komen. Buitenmuurisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 2 m 2 K/W te halen. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²k/w te komen. 6

7 Vloerisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 1,2 m 2 K/W te halen. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²k/w te komen. Condenserende ketel: op de nieuwe installaties moet het EG-kenmerk en CE-merk zijn aangebracht en zij moeten in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en NBN B Alleen condenserende ketels op aardgas of stookolie komen in aanmerking. Bovendien moet de schoorsteen aangepast zijn aan het nieuwe verwarmingssysteem. Het investeringsbedrag voor het aanpassen van de schouw mag mee opgenomen worden in het leenbedrag. Hoogrendementsbeglazing: de U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,1 W/m²K, berekend volgens NBN B Zonneboiler: de oriëntatie van de panelen moet tussen het oosten en het westen liggen via het zuiden. De hellingsgraad van de vaste panelen moet tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon liggen. De aangewende techniek moet de mogelijkheid bieden een eventueel probleem van legionellose te vermijden. De lening geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming (geen zwembadverwarming). De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens ISO/DIS9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. Het systeem is gemarkeerd conform EN en de markering van de collectoren is conform EN Er is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd aan de eindgebruiker. De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen. Energieaudit: deze audit moet overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving worden uitgevoerd. De energieaudit moet worden uitgevoerd door een energiedeskundige, erkend door het Vlaams Gewest. De uitvoering van een energieaudit gebeurt op basis van de auditsoftware die ter beschikking wordt gesteld door de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De energieaudit is minstens gericht op de energetische aspecten van de bouwschil, de verwarmingsinstallatie en de bereiding van sanitair warm water. De energieaudit kan enkel worden uitgevoerd in woningen (zowel eengezinswoningen, appartementen als gebouwen voor collectieve huisvesting). De resultaten van de energieaudit, zoals die uit de auditsoftware worden afgedrukt, worden door de energiedeskundige toegelicht en ter beschikking gesteld van de aanvrager van de energieaudit. Na uitvoering van een energieaudit brengt de erkende energiedeskundige op de factuur of op de ereloonnota de volgende vermelding aan: Door het Vlaams Gewest erkende energiedeskundige met erkenningsnummer (in te vullen door energiedeskundige). Het fiscaal attest dat door de auditsoftware wordt afgeleverd, wordt als bijlage aan de factuur of de ereloonnota gehecht. Thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling: de geregistreerde aannemer die deze werken heeft uitgevoerd, moet bevestigen dat hij de thermostatische kranen of de kamerthermostaat met tijdschakeling (eventueel met inbegrip van een externe sonde) heeft geplaatst voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming. Wanneer in de woning noch thermostatische kranen, noch een warmteregeling aanwezig 7

8 waren, moet de geregistreerde aannemer bij de plaatsing ervan bevestigen, dat de twee soorten werkzaamheden zijn uitgevoerd. Geothermische warmtepomp: de geregistreerde aannemer die deze werken heeft uitgevoerd, moet bevestigen dat bij vervanging van een bestaande cv-ketel door een geothermische warmtepomp, de oude stookketel vervangen werd door een warmtepomp. De beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) dienen eveneens vermeld te worden. De globale prestatiecoëfficiënt dient minimum 3 te zijn. Bij bestaande woningen zonder vervanging van de cv-ketel moet de warmtepomp voorzien zijn van het EG-kenmerk. De globale prestatiecoëfficiënt dient minimum 3 te zijn. Artikel 9. Terugbetalingstermijn De terugbetalingstermijn bedraagt maximum vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop De Schakelaar de laatste factuur uitbetaalt en vangt ten laatste aan zes maanden na de eerste kapitaalsopname. Artikel 10. Verenigbaarheid met andere subsidies en premies De kredietaanvraag kan gecombineerd worden met de aanvraag van andere premies en subsidies die niet zijn opgenomen in dit reglement. De Schakelaar kan de kredietnemers bovendien helpen bij het aanvragen van deze premies en subsidies. Artikel 11. Aanvraag van de lening Algemene bepalingen De kandidaat-kredietnemer kan informatie over een lening aanvragen via: 1. waar een digitaal infoformulier kan ingevuld worden. De kandidaat-kredietnemer ontvangt daarna een informatiebundel met o.a. het aanvraagformulier, het kredietreglement en de gevraagde informatie. 2. een antenne van De Schakelaar of het OCMW Brugge, zoals het sociaal huis, Hoogstraat 9 te 8000 Brugge. 3. de heer Pieterjan Van Oyen of de heer Wannes Verbrugghe op het telefoonnummer 050/ De kandidaat-kredietnemer stelt het kredietaanvraagdossier samen (verzamelt de nodige bijlagen) en parafeert alle bijlagen voor juist en volledig. De Schakelaar kan indien nodig zorgen voor begeleiding bij het invullen van het aanvraagformulier en het samenstellen van het kredietaanvraagdossier. Het kredietaanvraagdossier moet ingediend worden bij De Schakelaar, kredietaanvraag FRGE, Hoogstraat 9, 8000 Brugge (aanvraagformulier + alle vereiste bijlagen) per post of via afgifte in een antenne tegen een ontvangstbewijs. De datum van de afgifte van het volledige kredietaanvraagdossier (aanvraagformulier + alle vereiste bijlagen) bij De Schakelaar geldt als officiële openingsdatum van het kredietaanvraagdossier en is bepalend voor de volgorde van verwerking van dossiers. 8

9 De kandidaat-kredietnemer ontvangt een brief met de openingsdatum van het dossier en de vermelding als het dossier volledig is of indien het dossier niet volledig is, welke informatie er ontbreekt. De openingsdatum wordt pas toegekend nadat alle ontbrekende documenten per post of tegen ontvangstbewijs werden ingediend. De Schakelaar zal tussen de 30 en 80 kalenderdagen na het indienen van het volledige kredietaanvraagdossier de beslissing inzake het dossier aan de kandidaatkredietnemer meedelen. De vermelde termijnen zijn niet-bindend. Bijkomende bepalingen voor particulieren uit de doelgroep Na ontvangst bij De Schakelaar van een kredietaanvraagdossier van een kandidaatkredietnemer uit de doelgroep kan in overleg met het OCMW een afspraak gemaakt worden voor een plaatsbezoek. Tijdens dit plaatsbezoek kan het project uitgebreid worden toegelicht, kan het kredietaanvraagdossier worden vervolledigd enzovoort. Voor een kredietdossier van kandidaat-kredietnemers uit de doelgroep is een energiescan door de Energiesnoeiers gratis. Het rapport wordt bijgevoegd aan het kredietdossier. Bepalingen voor rechtspersonen met een sociaal doel De rechtspersoon met sociaal doel neemt rechtstreeks contact op met De Schakelaar om in overleg kredietmogelijkheden te bekijken. Na het bezorgen van de gevraagde documentatie door De Schakelaar wordt de beslissingprocedure opgestart. Artikel 12. Beoordeling en toekenning van de aanvragen Algemene bepalingen Elke aanvraag moet de kredietaanvraagprocedure doorlopen. De kredietaanvraagprocedure bestaat uit drie beslissingsmomenten: 1. Controle van ontvankelijkheid: de dossierbeheerder controleert of de kredietaanvrager en het betreffende pand in aanmerking komen. 2. Controle van volledigheid: de dossierbeheerder controleert of hij beschikt over alle documenten om de inhoudelijke controle uit te voeren. 3. Inhoudelijke controle: deze controle steunt op verschillende adviezen: a. het technisch advies: beoordeling of de voorgestelde ingreep voldoet aan de technische voorwaarden, of de voorgestelde uitvoeringswijze correcte is en of de voorgelegde prijsoffertes realistisch zijn; b. het financiële advies: berekening van de terugbetalingscapaciteit en toetsing aan de voorgestelde investering; c. het advies vanwege het OCMW: beoordeling over de financiële haalbaarheid indien de kandidaat-kredietnemer tot de doelgroep behoort. Het OCMW houdt hierbij rekening met de lopende schulden en het bestedingspatroon van de kredietaanvrager. 9

10 Op basis van bovenstaande adviezen legt de dossierbeheerder het dossier voor aan de kredietcommissie die het voorstel al dan niet bekrachtigt of meer informatie opvraagt. In het geval van bekrachtiging is nog steeds expliciete goedkeuring door het FRGE vereist. De Schakelaar brengt de kandidaat-kredietnemer onmiddellijk op de hoogte van de beslissing. Bij goedkeuring van de aanvraag maakt de dossierbeheerder een afspraak met de kandidaatkredietnemer ter ondertekening van de kredietovereenkomst. Bijkomende bepalingen voor particuliere huurwoningen Bij elk kredietaanvraagdossier voor huurwoningen volgt een bijkomende beoordeling door de kredietcommissie. De kredietcommissie beoordeelt de win-winsituatie voor zowel huurder als verhuurder. De beoordeling van de win-winsituatie is verschillend indien de huurder al dan niet tot de doelgroep behoort. Artikel 13. Procedure van aanvraag tot beslissing De tijdsduur vanaf de officiële openingsdatum tot het ondertekenen van het leningscontract bedraagt maximum 80 kalenderdagen. De vermelde termijnen zijn niet-bindend. Artikel 14. Herroepingsrecht De kredietnemer heeft het recht om van de kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanop de dag van de ondertekening van de overeenkomst. Wanneer de kredietnemer afziet van de overeenkomst, brengt deze De Schakelaar per aangetekend schrijven op de hoogte. De kredietnemer, die van de overeenkomst afziet, is verplicht om het kredietbedrag dat geheel of gedeeltelijk werd opgenomen, aan De Schakelaar terug te bezorgen samen met een rente berekend voor de periode gedurende dewelke over het bedrag werd beschikt en tegen een rentevoet gelijk aan het jaarlijks kostenpercentage van de kredietovereenkomst. Artikel 15. Uitbetaling en terugbetaling van de lening Algemene bepalingen De uitbetaling van de lening gebeurt in één of maximum vier delen. De eerste uitbetaling wordt uitgevoerd nadat onderstaande documenten zijn aangeleverd: kopie van ondertekend aannemingscontract of een door beide partijen ondertekende offerte; kopie van een door de kredietnemer goedgekeurde en gedateerde factuur ( goedgekeurd voor betaling door de kredietnemer handgeschreven op de factuur). De gefactureerde werken moeten conform de initiële aanvraag zijn. Facturen die niet conform zijn, worden niet uitbetaald; 10

11 formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is; een ondertekende domiciliëringsopdracht bij de financiële instelling van de kredietnemer. Voor de volgende uitbetalingen moeten onderstaande documenten worden aangeleverd: kopie van een door de kredietnemer goedgekeurde en gedateerde factuur ( goedgekeurd voor betaling door de kredietnemer handgeschreven op de factuur); formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is. Geldigheidsvereisten facturen Enkel facturen die gedateerd zijn binnen de maand voorafgaand aan de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag kunnen in aanmerking komen voor uitbetaling onder leningcontract. De facturen moeten verplicht de volgende gegevens vermelden: 1. naam, adres, registratienummer en btw-identificatienummer van de aannemer; 2. naam, en adres van de aanvrager; 3. de datum; 4. de gedetailleerde omschrijving van de geleverde werken opdat De Schakelaar de werken die in aanmerking komen, kan bepalen: a. indien de werken worden uitgevoerd exact zoals beschreven in de offerte, volstaat een verwijzing met referentienummer en datum van deze offerte. b. indien niet het volledige bedrag van de offerte wordt opgenomen, dient de factuur te vermelden welke werken van de offerte worden gefactureerd. 5. de kostprijs en de btw, per artikel; 6. de kredietnemer dient de factuur te dateren en te ondertekenen met de vermelding goedgekeurd voor betaling. Indien de factuur onvoldoende informatie bevat kan er om een bijkomende ondertekende detailweergave vanwege de aannemer worden gevraagd. Voorschotfacturen Ook voorschotfacturen vermelden een duidelijke en volledige beschrijving van de werken waarvoor een voorschot wordt gevraagd. De eerstvolgende factuur, wanneer een deel of het geheel van de werken zijn uitgevoerd, moet de prijs van de uitgevoerde werken in detail vermelden. In dat geval wordt enkel het bedrag van de uitgevoerde werken min de prijs van de werken vermeld op de voorschotfactuur uitbetaald. Op basis van voorschotfacturen kan tot een derde van de lening worden uitbetaald. Uitbetaling De uitbetaling gebeurt binnen de drie weken nadat de factuur is ingediend samen met het aannemingscontract of de door beide partijen ondertekende offerte en het formulier stand der werken. 11

12 De uitbetaling van de facturen gebeurt rechtstreeks aan de aannemers, na schriftelijke goedkeuring van de werken en na schriftelijke goedkeuring voor betaling van de factuur. Opnameperiode De eerste opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van het leningcontract. Bij een opname van de lening in meerdere schijven wordt de maximum opnameperiode van de lening beperkt tot zes maanden, geteld vanaf de datum van eerste opname van de lening. Wanneer de kredietnemer deze periodes laat verstrijken is de lening of het niet opgenomen saldo verlopen. De kredietnemer kan in dat geval een nieuwe kredietaanvraag doen. De datum van ontvangst van facturen en aannemingscontract of de door de kredietnemer en aannemer ondertekende offerte bij De Schakelaar, geldt als referentiedatum. Definitieve aflossingstabel Na ontvangst en uitbetaling van de laatste factuur en ten laatste zes maanden na de eerste opname, herberekent De Schakelaar de aflossingstabel op basis van het geheel van de opnames. Op de vervaldag in de maand volgend op de ontvangst van de definitieve aflossingstabel, start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en intresten op basis van deze aflossingstabel. De kredietnemer is verplicht de nodige initiatieven te nemen om de terugbetalingen tijdig over te schrijven op het rekeningnummer van het FRGE en dient een domiciliëringsopdracht bij zijn/haar financiële instelling af te sluiten. Vervroegde terugbetaling Indien de kredietnemer vervroegd wil terugbetalen, dient De Schakelaar minstens 15 dagen voor de terugbetaling op de hoogte te worden gebracht. Na een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, heeft de kredietnemer keuze tussen de vermindering van de looptijd van de lening met behoud van de vervalbedragen of verminderde bedragen met behoud van de looptijd. Artikel 16. Sancties indien de aanvrager het reglement niet naleeft Algemene procedure De Schakelaar stuurt een aangetekende aanmaning vanaf acht dagen nadat een betaling niet werd uitgevoerd. Onder dagen verstaat men alle weekdagen en zaterdagen, zonder zondagen en wettelijke feestdagen. Wanneer de achtste dag op een zaterdag valt, wordt de aanmaning verzonden op de eerstvolgende weekdag. 12

13 Indien de kredietnemer twee of meer afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, en deze na één maand na het ter post afgeven van de aangetekende aanmaning de verplichtingen nog niet nakwam, is De Schakelaar van rechtswege gerechtigd de onmiddellijke betaling te eisen van: 1. het verschuldigd blijvend saldo in het kapitaal. In het kader van dit krediet is dat de som die door de kredietnemer nog moet worden gestort om het kapitaal terug te betalen; 2. de vervallen en onbetaald gebleven totale kosten (o.a. aanmanings- en portkosten en intresten); 3. de nalatigheidsintrest vermeld onder de rubriek financieringsvoorwaarden in de kredietovereenkomst; 4. een schadevergoeding, eveneens berekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, doch beperkt tot de volgende maximumbedragen: - 10% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal tot 7.500,00 euro. - 5% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal boven 7.500,00 euro; 5. eventuele gerechts- en andere kosten verbonden met de inning van het verschuldigde saldo; 6. elke betaling, ongeacht de herkomst, gedaan vanaf de ontbinding van de kredietovereenkomst wordt in volgorde toegerekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, de vervallen en onbetaald saldo in kapitaal, de vervallen en onbetaald gebleven totale kosten, de nalatigheidsintresten, de onbetaald gebleven aanmanings- en portkosten, de schadevergoeding en de eventuele gerechtskosten. Specifieke bepalingen voor kredietnemers uit de doelgroep De kredietnemer krijgt vanaf acht dagen na de eerste wanbetaling van het vervalbedrag een aangetekende zending met aanmaning. Onder dagen verstaat men alle weekdagen en zaterdagen, zonder zondagen en wettelijke feestdagen. Wanneer de achtste dag op een zaterdag valt, wordt de aanmaning verzonden op de eerstvolgende weekdag. Wanneer de kredietnemer twee of meer afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, en na één maand na het ter post afgeven van de aangetekende aanmaning de verplichtingen nog niet is nagekomen, wordt de kredietnemer aangemaand om budgetbeheer of begeleiding vanwege het OCMW, conform artikel 3 van de kredietovereenkomst waarbij de kredietnemer instemt met de aanvaarding van budgetbegeleiding of beheer, te aanvaarden. De Schakelaar zal ook steeds het OCMW van de woonplaats van de kredietnemer op de hoogte brengen van problemen met terugbetaling. 13

14 Indien de kredietnemer dit niet toestaat, is De Schakelaar van rechtswege gerechtigd dezelfde algemene procedure te hanteren als bij de gewone particulier, zoals hierboven beschreven. Artikel 17. Waarborg Afhankelijk van het type kredietnemer vraagt De Schakelaar verschillende waarborgen. Een kredietnemer die niet behoort tot de doelgroep dient steeds de waarborg door loonsafstand te ondertekenen. Een kredietnemer die behoort tot de doelgroep wordt in geval van wanbetaling aangemaand om budgetbegeleiding of beheer, conform artikel 3 van de kredietovereenkomst waarin de kredietnemer instemt met het aanvaarden van budgetbegeleiding of beheer, te aanvaarden. Artikel 18. Beroep Er is steeds de mogelijkheid om een nieuw dossier in te dienen indien het dossier door De Schakelaar en het FRGE negatief wordt geadviseerd wanneer er nieuwe elementen zijn in het dossier. Artikel 19. Geldigheid van het aanvraagformulier en de volledige kredietaanvraag Indien De Schakelaar zes maanden na het indienen van een onvolledig aanvraagdossier geen volledig kredietaanvraagdossier heeft ontvangen, vervalt het aanvraagdossier. Indien de kredietaanvrager zes maanden na de officiële openingsdatum van het kredietaanvraagdossier geen leningovereenkomst heeft ondertekend, vervalt het volledige kredietaanvraagdossier. Artikel 20. Start van het reglement Dit reglement treedt in werking op 1 december Het reglement is geldig voor onbepaalde duur of tot het afgeschaft of vervangen wordt. Artikel 21. Slotbepalingen De raad van bestuur van De Schakelaar kan beslissen op eigen initiatief of op voorstel van de algemene vergadering van De Schakelaar om artikelen uit het reglement te schrappen, toe te voegen of aan te passen. Het aangepaste kredietreglement is van toepassing op nieuwe kredietaanvragen die ontvangen worden de dag nadat het nieuwe reglement in werking is getreden. 14

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie