REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)"

Transcriptie

1 REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wordt hierna De Schakelaar genoemd. De Schakelaar heeft als doel om projecten te realiseren, uit te voeren of te ondersteunen teneinde rationeel energiegebruik te bevorderen voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor kansengroepen. De Schakelaar vervult de taak van lokale entiteit voor het FRGE. De samenwerking tussen De Schakelaar en het FRGE is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 2. FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, afgekort FRGE, is een nv van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het doel van het FRGE is de studie en de verwezenlijking van projecten om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen bewoond door privépersonen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Het FRGE concretiseert dit doel door het verstrekken van goedkope en renteloze leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. 3. Lokale entiteit: een instantie op het niveau van één of meerdere steden of gemeenten die instaat voor de lokale realisering van de doelstellingen van het FRGE. Voor de uitvoering van deze opdracht heeft de lokale entiteit een samenwerkingsovereenkomst met het FRGE afgesloten. In de stad Brugge is De Schakelaar aangeduid als lokale entiteit. 4. Doelgroep: de groep van de meest behoeftigen, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Concreet gaat het over personen die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden: 1. De personen die aan de voorwaarden voldoen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten als bedoeld in artikel 37, 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994; 1

2 2. De personen die niet tot de in 1. bedoelde categorie behoren en wiens jaarlijks bruto-inkomen van hun huishouden het bedrag van ,02 euro verhoogd met 2.177,65 euro per persoon ten laste niet overschrijdt. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex. (Geïndexeerde bedragen volgens spilindex nu respectievelijk ,47 euro en 3.140,77 euro); 3. De personen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek genieten en die bovendien niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen; 4. De personen als bedoeld in artikel 2, 1 van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. 5. Energieaudit: een doorlichting van een gebouw, domein of infrastructuur waarbij het besparingspotentieel wordt onderzocht. Een energieaudit gaat gepaard met een uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over economisch verantwoorde maatregelen om geld en energie te besparen door efficiënter met energie om te gaan, zonder het comfortniveau te verlagen. Het rapport omvat : a. de huidige toestand van het gebouw en de installaties; b. het energieverbruik, uitgezet tegen algemene referentiewaarden; c. het huidige comfort van de gebruikers, uitgezet tegen het gewenste comfortniveau; d. concrete energiebesparende maatregelen. 6. Energielening: een goedkope of renteloze lening bestemd voor de financiering van energiebesparende maatregelen aan een woning die dienst doet als hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brugge en die door De Schakelaar wordt verstrekt binnen het kader van het FRGE. 7. Energiescan: een doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het eerste bezoek op de plaatsen waar het zinvol wordt geacht, spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie en buisisolatie worden geplaatst, of een voortgangscontrolebezoek waarbij energiebesparende investeringen kunnen worden uitgevoerd. 8. ESCO: een ESCO of Energy Service Company is een organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen. De lokale entiteit fungeert als lokale ESCO in het kader van de financiering van tussenkomsten voor de doelgroep. De lokale entiteit helpt in dat geval de kredietaanvrager die tot de doelgroep behoort onder andere bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het aanvragen van prijsoffertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies. 2

3 9. Geregistreerde aannemer: een geregistreerde aannemer heeft een registratienummer dat men in het plaatselijke btw-kantoor kan controleren. Een lijst van geregistreerde aannemers is beschikbaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 10. Hoofdverblijfplaats: de hoofdverblijfplaats is de particuliere woning of wooneenheid die dienst doet of bestemd is als feitelijke verblijfplaats van de kandidaat-kredietnemer of zijn/haar huurder(s) indien het een vergunde of een vergund geachte woning of wooneenheid betreft. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de kandidaatkredietnemer het grootste deel van het jaar effectief verblijft of zal verblijven. 11. Kredietcommissie: de taken van de kredietcommissie worden gedelegeerd aan de raad van bestuur van De Schakelaar en alle werkingsprincipes van de raad van bestuur zijn van toepassing. De kredietcommissie staat in voor de beoordeling van individuele kredietaanvraagdossiers. 12. Officiële openingsdatum kredietaanvraag: de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier, bestaande uit het aanvraagformulier met alle vereiste bijlagen, De Schakelaar, Hoogstraat 9, 8000 Brugge bereikt. 13. Ouderdom van een woning: de ouderdom van een woning wordt bepaald door de datum van de eerste ingebruikname of op basis van de gegevens van het kadaster. 14. Rechtspersoon met sociaal doel: een rechtspersoon met een sociale doelstelling die financiële middelen ontleent bij de lokale entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in woningen/wooneenheden. 15. Particulier: de natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de lokale entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in een particuliere woning of wooneenheid. 16. Terugverdientijd: de periode waarbinnen de kostprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wordt terugverdiend, rekening houdend met de vermindering van de energiefactuur, de verkregen premies en subsidies. Artikel 2. Doelstelling van de lening De Schakelaar verstrekt goedkope en renteloze leningen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere woningen/wooneenheden die dienst doen als hoofdverblijfplaats. Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen levert belangrijke ecologische, economische en sociale voordelen op voor de bewoners van de woningen of wooneenheden waar de maatregelen worden uitgevoerd. Artikel 3. De kredietnemer De betreffende woning dient gelegen te zijn in de stad Brugge. 3

4 Eigenaar-bewoner Een eigenaar-bewoner van een particuliere woning of wooneenheid die bestemd is of dienst doet als hoofdverblijfplaats in de stad Brugge, komt in aanmerking voor een lening. Eigenaar-verhuurder Een eigenaar-verhuurder die een pand verhuurt in de stad Brugge als minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft, komt in aanmerking voor een lening. Per wooneenheid waar een huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan de eigenaar-verhuurder een lening aanvragen voor de betreffende wooneenheid. Een rechtspersoon met sociale doelstelling die een pand verhuurt of ter beschikking stelt in de stad Brugge als minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben, kan onder limitatieve voorwaarden een lening aanvragen per wooneenheid waar een verhuurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Andere rechtspersonen dan rechtspersonen met sociaal doel komen niet in aanmerking voor een lening via het FRGE. Huurder-bewoner Een huurder-bewoner die een woning of wooneenheid huurt in de stad Brugge en zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben, kan een lening aanvragen. Bij voorkeur wordt de eigenaar-verhuurder echter aangesproken om de lening op zich te nemen. Opmerkingen De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder worden voor toepassing van dit reglement ook als eigenaar beschouwd. Artikel 4. Bijkomende voorwaarden Algemeen Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor een lening. De ouderdom van de woning moet op de dag van de aanvraag minstens 5 jaar zijn. Bijkomende voorwaarden voor huurwoningen Een eigenaar-verhuurder kan enkel een lening aangaan als de huurder(s) akkoord is (zijn) met de geplande ingreep. Een eigenaar-verhuurder die een lening aanvraagt moet duidelijk aantonen dat de lening leidt tot een win-winsituatie voor huurder en verhuurder. De beoordeling van de win-winsituatie maakt deel uit van de beoordeling van de kredietaanvraag door De Schakelaar. Een eigenaar-verhuurder kan een onderhandse overeenkomst afsluiten met de huurder(s). In deze overeenkomst wordt de win-winsituatie vastgelegd. Het niet naleven van de bepalingen van deze onderhandse overeenkomst leidt ertoe dat de toegekende lening teruggevorderd kan worden volgens de procedures vermeld in de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst betreffende niet-volledige of tijdige betaling. 4

5 Een huurder-bewoner dient altijd een onderhandse overeenkomst met de verhuurder af te sluiten. Deze onderhandse overeenkomst maakt onderdeel uit van het kredietaanvraagdossier. In deze overeenkomst geeft de verhuurder zijn/haar akkoord aan de energiebesparende werken waarvoor een lening wordt aangevraagd en er moet duidelijk aangetoond worden dat de lening leidt tot een win-winsituatie voor huurder en verhuurder. De beoordeling van de win-winsituatie maakt deel uit van de beoordeling van de kredietaanvraag De Schakelaar. Artikel 5. Bedrag van de lening Het maximaal te ontlenen bedrag is euro per woning/wooneenheid. Het minimaal te ontlenen bedrag is euro per woning/wooneenheid. Voor kandidaten-kredietnemers met meerdere woningen/wooneenheden in bezit, wordt het maximale te ontlenen bedrag per aanvrager beperkt tot euro per vijf jaar. Voor rechtspersonen met sociaal doel is een afwijking van het maximaal te ontlenen bedrag mogelijk. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk door het FRGE te worden toegelaten, dus dienen ook degelijk te worden gemotiveerd. Artikel 6. Intrestvoet van de lening De energielening wordt in principe verstrekt aan een vaste intrestvoet van 2% per jaar. Voor personen die tot de doelgroep behoren, is de energielening echter renteloos indien er wordt voldaan aan de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de vaststelling van een rentesubisidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Artikel 7. Beperking van de ontleningscapaciteit De middelen die ter beschikking worden gesteld van De Schakelaar om leningen uit te geven, worden jaarlijks bepaald door het FRGE. Er wordt minstens 11,28% van de kredietdossiers voorbehouden voor particulieren uit de doelgroep. Op het moment dat het jaarlijks maximum aantal te verstrekken leningen bereikt is, worden er geen kredietovereenkomsten meer afgesloten. De Schakelaar aanvaardt of behandelt vanaf dat moment geen kredietaanvraagdossiers meer. Dossiers die vanaf dat moment binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst. Er wordt een rangschikking gemaakt met betrekking tot de kredietaanvraagdossiers op basis van onderstaande criteria: 1. De kredietaanvragen van particulieren uit de doelgroep krijgen altijd voorrang; 2. Kleinere kadastrale inkomens worden prioritair behandeld; 5

6 3. Het behandelen van de kredietaanvragen gebeurt op basis van de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag. Wanneer zou blijken dat het aantal kredietdossiers dat wordt voorbehouden voor particulieren uit de doelgroep niet ingevuld raakt, behoudt De Schakelaar zich het recht voor om de andere kredietaanvraagdossiers op een wachtlijst te plaatsen. Artikel 8. Energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen Algemeen De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor een lening: plaatsing van dakisolatie, muurisolatie of vloerisolatie; onderhoud van een bestaande stookketel; vervanging van een bestaande stookketel door een condenserende ketel; plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing; plaatsing van een zonneboiler; plaatsing van een warmteregeling op de centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakeling; uitvoeren van een energieaudit; plaatsing van een HR+ gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gasen elektriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de aankoop van een gasconvector; plaatsing van een geothermische waterpomp; plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen. Bijkomende specifieke technische eisen Alle administratieve en technische voorwaarden die worden opgelegd in het kader van de fiscale aftrek (federale belastingvermindering conform artikel 145/24 WIB92) m.b.t. de energiebesparende maatregelen moeten zijn vervuld. Voor kredietaanvragers die behoren tot de doelgroep kunnen er echter afwijkingen worden toegestaan na goedkeuring door de raad van bestuur van De Schakelaar. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met onderstaande technische eisen: Dakisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 4 m²k/w te halen. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 4 m²k/w te komen. Het investeringsbedrag om het dak te kunnen isoleren (zoals bij daken zonder onderdak) mag mee opgenomen worden in het leenbedrag. Spouwmuurisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 0,75 m 2 K/W te halen. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 0,75 m²k/w te komen. Buitenmuurisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 2 m 2 K/W te halen. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²k/w te komen. 6

7 Vloerisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 1,2 m 2 K/W te halen. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²k/w te komen. Condenserende ketel: op de nieuwe installaties moet het EG-kenmerk en CE-merk zijn aangebracht en zij moeten in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en NBN B Alleen condenserende ketels op aardgas of stookolie komen in aanmerking. Bovendien moet de schoorsteen aangepast zijn aan het nieuwe verwarmingssysteem. Het investeringsbedrag voor het aanpassen van de schouw mag mee opgenomen worden in het leenbedrag. Hoogrendementsbeglazing: de U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,1 W/m²K, berekend volgens NBN B Zonneboiler: de oriëntatie van de panelen moet tussen het oosten en het westen liggen via het zuiden. De hellingsgraad van de vaste panelen moet tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon liggen. De aangewende techniek moet de mogelijkheid bieden een eventueel probleem van legionellose te vermijden. De lening geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming (geen zwembadverwarming). De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens ISO/DIS9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. Het systeem is gemarkeerd conform EN en de markering van de collectoren is conform EN Er is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd aan de eindgebruiker. De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen. Energieaudit: deze audit moet overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving worden uitgevoerd. De energieaudit moet worden uitgevoerd door een energiedeskundige, erkend door het Vlaams Gewest. De uitvoering van een energieaudit gebeurt op basis van de auditsoftware die ter beschikking wordt gesteld door de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De energieaudit is minstens gericht op de energetische aspecten van de bouwschil, de verwarmingsinstallatie en de bereiding van sanitair warm water. De energieaudit kan enkel worden uitgevoerd in woningen (zowel eengezinswoningen, appartementen als gebouwen voor collectieve huisvesting). De resultaten van de energieaudit, zoals die uit de auditsoftware worden afgedrukt, worden door de energiedeskundige toegelicht en ter beschikking gesteld van de aanvrager van de energieaudit. Na uitvoering van een energieaudit brengt de erkende energiedeskundige op de factuur of op de ereloonnota de volgende vermelding aan: Door het Vlaams Gewest erkende energiedeskundige met erkenningsnummer (in te vullen door energiedeskundige). Het fiscaal attest dat door de auditsoftware wordt afgeleverd, wordt als bijlage aan de factuur of de ereloonnota gehecht. Thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling: de geregistreerde aannemer die deze werken heeft uitgevoerd, moet bevestigen dat hij de thermostatische kranen of de kamerthermostaat met tijdschakeling (eventueel met inbegrip van een externe sonde) heeft geplaatst voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming. Wanneer in de woning noch thermostatische kranen, noch een warmteregeling aanwezig 7

8 waren, moet de geregistreerde aannemer bij de plaatsing ervan bevestigen, dat de twee soorten werkzaamheden zijn uitgevoerd. Geothermische warmtepomp: de geregistreerde aannemer die deze werken heeft uitgevoerd, moet bevestigen dat bij vervanging van een bestaande cv-ketel door een geothermische warmtepomp, de oude stookketel vervangen werd door een warmtepomp. De beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) dienen eveneens vermeld te worden. De globale prestatiecoëfficiënt dient minimum 3 te zijn. Bij bestaande woningen zonder vervanging van de cv-ketel moet de warmtepomp voorzien zijn van het EG-kenmerk. De globale prestatiecoëfficiënt dient minimum 3 te zijn. Artikel 9. Terugbetalingstermijn De terugbetalingstermijn bedraagt maximum vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop De Schakelaar de laatste factuur uitbetaalt en vangt ten laatste aan zes maanden na de eerste kapitaalsopname. Artikel 10. Verenigbaarheid met andere subsidies en premies De kredietaanvraag kan gecombineerd worden met de aanvraag van andere premies en subsidies die niet zijn opgenomen in dit reglement. De Schakelaar kan de kredietnemers bovendien helpen bij het aanvragen van deze premies en subsidies. Artikel 11. Aanvraag van de lening Algemene bepalingen De kandidaat-kredietnemer kan informatie over een lening aanvragen via: 1. waar een digitaal infoformulier kan ingevuld worden. De kandidaat-kredietnemer ontvangt daarna een informatiebundel met o.a. het aanvraagformulier, het kredietreglement en de gevraagde informatie. 2. een antenne van De Schakelaar of het OCMW Brugge, zoals het sociaal huis, Hoogstraat 9 te 8000 Brugge. 3. de heer Pieterjan Van Oyen of de heer Wannes Verbrugghe op het telefoonnummer 050/ De kandidaat-kredietnemer stelt het kredietaanvraagdossier samen (verzamelt de nodige bijlagen) en parafeert alle bijlagen voor juist en volledig. De Schakelaar kan indien nodig zorgen voor begeleiding bij het invullen van het aanvraagformulier en het samenstellen van het kredietaanvraagdossier. Het kredietaanvraagdossier moet ingediend worden bij De Schakelaar, kredietaanvraag FRGE, Hoogstraat 9, 8000 Brugge (aanvraagformulier + alle vereiste bijlagen) per post of via afgifte in een antenne tegen een ontvangstbewijs. De datum van de afgifte van het volledige kredietaanvraagdossier (aanvraagformulier + alle vereiste bijlagen) bij De Schakelaar geldt als officiële openingsdatum van het kredietaanvraagdossier en is bepalend voor de volgorde van verwerking van dossiers. 8

9 De kandidaat-kredietnemer ontvangt een brief met de openingsdatum van het dossier en de vermelding als het dossier volledig is of indien het dossier niet volledig is, welke informatie er ontbreekt. De openingsdatum wordt pas toegekend nadat alle ontbrekende documenten per post of tegen ontvangstbewijs werden ingediend. De Schakelaar zal tussen de 30 en 80 kalenderdagen na het indienen van het volledige kredietaanvraagdossier de beslissing inzake het dossier aan de kandidaatkredietnemer meedelen. De vermelde termijnen zijn niet-bindend. Bijkomende bepalingen voor particulieren uit de doelgroep Na ontvangst bij De Schakelaar van een kredietaanvraagdossier van een kandidaatkredietnemer uit de doelgroep kan in overleg met het OCMW een afspraak gemaakt worden voor een plaatsbezoek. Tijdens dit plaatsbezoek kan het project uitgebreid worden toegelicht, kan het kredietaanvraagdossier worden vervolledigd enzovoort. Voor een kredietdossier van kandidaat-kredietnemers uit de doelgroep is een energiescan door de Energiesnoeiers gratis. Het rapport wordt bijgevoegd aan het kredietdossier. Bepalingen voor rechtspersonen met een sociaal doel De rechtspersoon met sociaal doel neemt rechtstreeks contact op met De Schakelaar om in overleg kredietmogelijkheden te bekijken. Na het bezorgen van de gevraagde documentatie door De Schakelaar wordt de beslissingprocedure opgestart. Artikel 12. Beoordeling en toekenning van de aanvragen Algemene bepalingen Elke aanvraag moet de kredietaanvraagprocedure doorlopen. De kredietaanvraagprocedure bestaat uit drie beslissingsmomenten: 1. Controle van ontvankelijkheid: de dossierbeheerder controleert of de kredietaanvrager en het betreffende pand in aanmerking komen. 2. Controle van volledigheid: de dossierbeheerder controleert of hij beschikt over alle documenten om de inhoudelijke controle uit te voeren. 3. Inhoudelijke controle: deze controle steunt op verschillende adviezen: a. het technisch advies: beoordeling of de voorgestelde ingreep voldoet aan de technische voorwaarden, of de voorgestelde uitvoeringswijze correcte is en of de voorgelegde prijsoffertes realistisch zijn; b. het financiële advies: berekening van de terugbetalingscapaciteit en toetsing aan de voorgestelde investering; c. het advies vanwege het OCMW: beoordeling over de financiële haalbaarheid indien de kandidaat-kredietnemer tot de doelgroep behoort. Het OCMW houdt hierbij rekening met de lopende schulden en het bestedingspatroon van de kredietaanvrager. 9

10 Op basis van bovenstaande adviezen legt de dossierbeheerder het dossier voor aan de kredietcommissie die het voorstel al dan niet bekrachtigt of meer informatie opvraagt. In het geval van bekrachtiging is nog steeds expliciete goedkeuring door het FRGE vereist. De Schakelaar brengt de kandidaat-kredietnemer onmiddellijk op de hoogte van de beslissing. Bij goedkeuring van de aanvraag maakt de dossierbeheerder een afspraak met de kandidaatkredietnemer ter ondertekening van de kredietovereenkomst. Bijkomende bepalingen voor particuliere huurwoningen Bij elk kredietaanvraagdossier voor huurwoningen volgt een bijkomende beoordeling door de kredietcommissie. De kredietcommissie beoordeelt de win-winsituatie voor zowel huurder als verhuurder. De beoordeling van de win-winsituatie is verschillend indien de huurder al dan niet tot de doelgroep behoort. Artikel 13. Procedure van aanvraag tot beslissing De tijdsduur vanaf de officiële openingsdatum tot het ondertekenen van het leningscontract bedraagt maximum 80 kalenderdagen. De vermelde termijnen zijn niet-bindend. Artikel 14. Herroepingsrecht De kredietnemer heeft het recht om van de kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanop de dag van de ondertekening van de overeenkomst. Wanneer de kredietnemer afziet van de overeenkomst, brengt deze De Schakelaar per aangetekend schrijven op de hoogte. De kredietnemer, die van de overeenkomst afziet, is verplicht om het kredietbedrag dat geheel of gedeeltelijk werd opgenomen, aan De Schakelaar terug te bezorgen samen met een rente berekend voor de periode gedurende dewelke over het bedrag werd beschikt en tegen een rentevoet gelijk aan het jaarlijks kostenpercentage van de kredietovereenkomst. Artikel 15. Uitbetaling en terugbetaling van de lening Algemene bepalingen De uitbetaling van de lening gebeurt in één of maximum vier delen. De eerste uitbetaling wordt uitgevoerd nadat onderstaande documenten zijn aangeleverd: kopie van ondertekend aannemingscontract of een door beide partijen ondertekende offerte; kopie van een door de kredietnemer goedgekeurde en gedateerde factuur ( goedgekeurd voor betaling door de kredietnemer handgeschreven op de factuur). De gefactureerde werken moeten conform de initiële aanvraag zijn. Facturen die niet conform zijn, worden niet uitbetaald; 10

11 formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is; een ondertekende domiciliëringsopdracht bij de financiële instelling van de kredietnemer. Voor de volgende uitbetalingen moeten onderstaande documenten worden aangeleverd: kopie van een door de kredietnemer goedgekeurde en gedateerde factuur ( goedgekeurd voor betaling door de kredietnemer handgeschreven op de factuur); formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is. Geldigheidsvereisten facturen Enkel facturen die gedateerd zijn binnen de maand voorafgaand aan de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag kunnen in aanmerking komen voor uitbetaling onder leningcontract. De facturen moeten verplicht de volgende gegevens vermelden: 1. naam, adres, registratienummer en btw-identificatienummer van de aannemer; 2. naam, en adres van de aanvrager; 3. de datum; 4. de gedetailleerde omschrijving van de geleverde werken opdat De Schakelaar de werken die in aanmerking komen, kan bepalen: a. indien de werken worden uitgevoerd exact zoals beschreven in de offerte, volstaat een verwijzing met referentienummer en datum van deze offerte. b. indien niet het volledige bedrag van de offerte wordt opgenomen, dient de factuur te vermelden welke werken van de offerte worden gefactureerd. 5. de kostprijs en de btw, per artikel; 6. de kredietnemer dient de factuur te dateren en te ondertekenen met de vermelding goedgekeurd voor betaling. Indien de factuur onvoldoende informatie bevat kan er om een bijkomende ondertekende detailweergave vanwege de aannemer worden gevraagd. Voorschotfacturen Ook voorschotfacturen vermelden een duidelijke en volledige beschrijving van de werken waarvoor een voorschot wordt gevraagd. De eerstvolgende factuur, wanneer een deel of het geheel van de werken zijn uitgevoerd, moet de prijs van de uitgevoerde werken in detail vermelden. In dat geval wordt enkel het bedrag van de uitgevoerde werken min de prijs van de werken vermeld op de voorschotfactuur uitbetaald. Op basis van voorschotfacturen kan tot een derde van de lening worden uitbetaald. Uitbetaling De uitbetaling gebeurt binnen de drie weken nadat de factuur is ingediend samen met het aannemingscontract of de door beide partijen ondertekende offerte en het formulier stand der werken. 11

12 De uitbetaling van de facturen gebeurt rechtstreeks aan de aannemers, na schriftelijke goedkeuring van de werken en na schriftelijke goedkeuring voor betaling van de factuur. Opnameperiode De eerste opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van het leningcontract. Bij een opname van de lening in meerdere schijven wordt de maximum opnameperiode van de lening beperkt tot zes maanden, geteld vanaf de datum van eerste opname van de lening. Wanneer de kredietnemer deze periodes laat verstrijken is de lening of het niet opgenomen saldo verlopen. De kredietnemer kan in dat geval een nieuwe kredietaanvraag doen. De datum van ontvangst van facturen en aannemingscontract of de door de kredietnemer en aannemer ondertekende offerte bij De Schakelaar, geldt als referentiedatum. Definitieve aflossingstabel Na ontvangst en uitbetaling van de laatste factuur en ten laatste zes maanden na de eerste opname, herberekent De Schakelaar de aflossingstabel op basis van het geheel van de opnames. Op de vervaldag in de maand volgend op de ontvangst van de definitieve aflossingstabel, start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en intresten op basis van deze aflossingstabel. De kredietnemer is verplicht de nodige initiatieven te nemen om de terugbetalingen tijdig over te schrijven op het rekeningnummer van het FRGE en dient een domiciliëringsopdracht bij zijn/haar financiële instelling af te sluiten. Vervroegde terugbetaling Indien de kredietnemer vervroegd wil terugbetalen, dient De Schakelaar minstens 15 dagen voor de terugbetaling op de hoogte te worden gebracht. Na een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, heeft de kredietnemer keuze tussen de vermindering van de looptijd van de lening met behoud van de vervalbedragen of verminderde bedragen met behoud van de looptijd. Artikel 16. Sancties indien de aanvrager het reglement niet naleeft Algemene procedure De Schakelaar stuurt een aangetekende aanmaning vanaf acht dagen nadat een betaling niet werd uitgevoerd. Onder dagen verstaat men alle weekdagen en zaterdagen, zonder zondagen en wettelijke feestdagen. Wanneer de achtste dag op een zaterdag valt, wordt de aanmaning verzonden op de eerstvolgende weekdag. 12

13 Indien de kredietnemer twee of meer afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, en deze na één maand na het ter post afgeven van de aangetekende aanmaning de verplichtingen nog niet nakwam, is De Schakelaar van rechtswege gerechtigd de onmiddellijke betaling te eisen van: 1. het verschuldigd blijvend saldo in het kapitaal. In het kader van dit krediet is dat de som die door de kredietnemer nog moet worden gestort om het kapitaal terug te betalen; 2. de vervallen en onbetaald gebleven totale kosten (o.a. aanmanings- en portkosten en intresten); 3. de nalatigheidsintrest vermeld onder de rubriek financieringsvoorwaarden in de kredietovereenkomst; 4. een schadevergoeding, eveneens berekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, doch beperkt tot de volgende maximumbedragen: - 10% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal tot 7.500,00 euro. - 5% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal boven 7.500,00 euro; 5. eventuele gerechts- en andere kosten verbonden met de inning van het verschuldigde saldo; 6. elke betaling, ongeacht de herkomst, gedaan vanaf de ontbinding van de kredietovereenkomst wordt in volgorde toegerekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, de vervallen en onbetaald saldo in kapitaal, de vervallen en onbetaald gebleven totale kosten, de nalatigheidsintresten, de onbetaald gebleven aanmanings- en portkosten, de schadevergoeding en de eventuele gerechtskosten. Specifieke bepalingen voor kredietnemers uit de doelgroep De kredietnemer krijgt vanaf acht dagen na de eerste wanbetaling van het vervalbedrag een aangetekende zending met aanmaning. Onder dagen verstaat men alle weekdagen en zaterdagen, zonder zondagen en wettelijke feestdagen. Wanneer de achtste dag op een zaterdag valt, wordt de aanmaning verzonden op de eerstvolgende weekdag. Wanneer de kredietnemer twee of meer afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, en na één maand na het ter post afgeven van de aangetekende aanmaning de verplichtingen nog niet is nagekomen, wordt de kredietnemer aangemaand om budgetbeheer of begeleiding vanwege het OCMW, conform artikel 3 van de kredietovereenkomst waarbij de kredietnemer instemt met de aanvaarding van budgetbegeleiding of beheer, te aanvaarden. De Schakelaar zal ook steeds het OCMW van de woonplaats van de kredietnemer op de hoogte brengen van problemen met terugbetaling. 13

14 Indien de kredietnemer dit niet toestaat, is De Schakelaar van rechtswege gerechtigd dezelfde algemene procedure te hanteren als bij de gewone particulier, zoals hierboven beschreven. Artikel 17. Waarborg Afhankelijk van het type kredietnemer vraagt De Schakelaar verschillende waarborgen. Een kredietnemer die niet behoort tot de doelgroep dient steeds de waarborg door loonsafstand te ondertekenen. Een kredietnemer die behoort tot de doelgroep wordt in geval van wanbetaling aangemaand om budgetbegeleiding of beheer, conform artikel 3 van de kredietovereenkomst waarin de kredietnemer instemt met het aanvaarden van budgetbegeleiding of beheer, te aanvaarden. Artikel 18. Beroep Er is steeds de mogelijkheid om een nieuw dossier in te dienen indien het dossier door De Schakelaar en het FRGE negatief wordt geadviseerd wanneer er nieuwe elementen zijn in het dossier. Artikel 19. Geldigheid van het aanvraagformulier en de volledige kredietaanvraag Indien De Schakelaar zes maanden na het indienen van een onvolledig aanvraagdossier geen volledig kredietaanvraagdossier heeft ontvangen, vervalt het aanvraagdossier. Indien de kredietaanvrager zes maanden na de officiële openingsdatum van het kredietaanvraagdossier geen leningovereenkomst heeft ondertekend, vervalt het volledige kredietaanvraagdossier. Artikel 20. Start van het reglement Dit reglement treedt in werking op 1 december Het reglement is geldig voor onbepaalde duur of tot het afgeschaft of vervangen wordt. Artikel 21. Slotbepalingen De raad van bestuur van De Schakelaar kan beslissen op eigen initiatief of op voorstel van de algemene vergadering van De Schakelaar om artikelen uit het reglement te schrappen, toe te voegen of aan te passen. Het aangepaste kredietreglement is van toepassing op nieuwe kredietaanvragen die ontvangen worden de dag nadat het nieuwe reglement in werking is getreden. 14

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK 1. Definities FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10.

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10. Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015 KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015 Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 2% Voorwaarden: - Voor alle particulieren (eigenaar, huurder of verhuurder) - GEEN inkomensbeperking,

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE 1. Definities Lokale entiteit OCMW Poperinge (Energielening Westhoek),: instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Voor de 0%-leningen aan de prioritaire doelgroep en aan SVK-verhuurders. Van toepassing vanaf 1.10.2017 Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep:

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2 KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2 Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 2% Voorwaarden: - Voor alle particulieren (eigenaar, huurder of verhuurder) - GEEN inkomensbeperking,

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal oogmerk Duwolim, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING 1. Definities Doelgroep: de doelgroep van de meest behoeftigen

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Artikel 1: Definities 1 Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds, als publieksgerichte

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba Duwolim: cvba Duwolim,

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds,

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Reglement 3WPLUS ENERGIE

Reglement 3WPLUS ENERGIE Reglement 3WPLUS ENERGIE 1. Definities 1.1. Vzw 3Wplus Energie: vzw 3Wplus Energie, hierna genoemd 3Wplus Energie,vervult de taak als lokale entiteit voor het federale Fonds ter Reductie van de Globale

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:...

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:.. van../../.

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Pendule cvba-so IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan bij Interwaas een Vlaamse energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Intern reglement ecolening Pagina 1 van 13

Intern reglement ecolening Pagina 1 van 13 Reglement voor het verstrekken van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Artikel 1: definities 1. Lokale Entiteit Stadsregio

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) Voor wie? Sinds 1 januari 2016 wordt de Vlaamse energielening renteloos (met 0% interest) aangeboden

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: Inge Faes/Martine Maes/Dennis Peeters Campus Blairon200 2300 Turnhout Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente...

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Kredietgever Energielening Westhoek Lokale entiteit OCMW Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Uw Contactpersoon: Adres Loket: Tel loket: DEELFORMULIER IN TE VULLEN DOOR

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE (2%) EN RENTELOZE ENERGIELENINGEN AAN PARTICULIEREN

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE (2%) EN RENTELOZE ENERGIELENINGEN AAN PARTICULIEREN REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE (2%) EN RENTELOZE ENERGIELENINGEN AAN PARTICULIEREN Artikel 1. Definities 1. Aannemer: Een onderneming die tegen een vooraf overeengekomen prijs een project uitvoert.

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie