KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING"

Transcriptie

1 KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: Rekeningnummer: Dexia KORTE TOELICHTING De energielening wordt ter beschikking gesteld als een 'lening op afbetaling' conform de bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet van 12/06/1991. Deze lening is terugbetaalbaar op maximaal 5 jaar (60 maanden) en het jaarlijks kostenpercentage (JKP) bedraagt 2% voor gewone particulieren en 0% voor de gedefinieerde doelgroep van de renteloze lening. De lening is echter erkend als groene lening zodat een interestbonificatie van 1,5% kan worden toegekend aan de gewone particulieren. Op de resterende 0,5% interestlast is daarenboven een belastingsvermindering van 40% van kracht. Het intern kredietreglement van Pendule en de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kredietaanvragen. Voor wie? U kunt als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder-bewoner (of mede-eigenaar-bewoner of medehuurder-bewoner) deze energielening aanvragen voor elke woning die dienst doet (of zal doen) als hoofdverblijfplaats en gelegen is op het grondgebied van Leuven (deelgemeenten Leuven, Kessel-Lo, Heverlee, Wijgmaal, Wilsele). De wooneenheid moet bovendien minstens 5 jaar oud zijn. We besteden bijzondere aandacht (bijkomende sociale, technische en financiële begeleiding) aan kandidaatkredietnemers die tot de doelgroep van de renteloze lening behoren en die beroep wensen te doen op onze begeleiding. Waarvoor? U kan een energielening aanvragen voor onderstaande structurele energiebesparende ingrepen, uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Deze investeringen komen in grote mate overeen met de maatregelen waarvoor recht is op fiscale aftrek (artikel , 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) - Vervanging oude stookketel - Plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking - Plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing - Isolatie van daken, muren en/of vloeren - Plaatsing warmteregeling op centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of van kamerthermostaat met tijdsinschakeling - Uitvoeren energieaudit - Plaatsen van een zonneboiler (installatie systeem voor warm sanitair water o.b.v. zonne-energie) In te vullen door vzw Pendule Datum ontvangst kredietaanvraag: Nummer kredietaanvraag: 1

2 GEGEVENS KREDIETAANVRAGER Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in blokletters in aub. * Omcirkel wat van toepassing is Aanspreking*: Dhr. / Mevr. / Mej. Naam: Voornaam: Straat: Huisnummer: Busnummer: Postcode + Gemeente: Rijksregisternummer : Geboortedatum: Geboorteplaats: Telefoon- of GSM-nummer: / Rekeningnummer: Voor de toepassing van de Wet van 20 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, maken de kredietgevers gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister voor de identificatie van kredietnemers. Indien u getrouwd bent of samenwoont, dient u de lening samen met uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner aan te vragen. Vul dan ook de gegevens van uw partner in. Aanspreking*: Naam: Voornaam: Rijksregisternummer : Geboortedatum: Geboorteplaats: Dhr. / Mevr. / Mej. Huwelijksstelsel: GEGEVENS VAN DE WONING WAARVOOR U EEN LENING WENST AAN TE VRAGEN Zelfde adres als hierboven*: Indien het adres verschillend is, vul in: Straat: Huisnummer: Postcode + Gemeente: Busnummer: De woning is ouder dan 5 jaar*: Type woning: Appartement Vrijstaand Halfopen Gesloten Andere: EIGENDOMSSITUATIE U bent: Eigenaar-bewoner van het pand Eigenaar-verhuurder van het pand Huurder-bewoner van het pand Mede-eigenaar-bewoner van het pand Mede-huurder-bewoner van het pand Andere: 2

3 In te vullen door eigenaar-verhuurder Naam huurder: Voornaam huurder: Telefoon- of GSM-nr. huurder: Hebt u al een lening lopen bij ons*: In te vullen door huurder-bewoner Naam eigenaar: Voornaam eigenaar: Straat eigenaar: Huisnummer eigenaar: Postcode + Gemeente eigenaar: Telefoon- of GSM-nr. eigenaar: Busnummer: FINANCIËLE GEGEVENS VAN DE KREDIETAANVRAGER(S) Hoofdkredietnemer Medekredietnemer Beroep of zelfstandige activiteit: Naam werkgever: Straat werkgever: Huisnummer (+busnummer) werkgever: Postcode + gemeente werkgever: In dienst of zelfstandig sinds: Nettoloon per maand: Jaarlijks belastbaar inkomen: Andere inkomsten per maand 1 : Aantal personen ten laste: Grootste kosten per maand (huur, energie, ) 1 Pensioen, vervangingsinkomen, integratietegemoetkoming, Andere kredieten in aanvraag*: Bedrag: Kredieten in omloop*: Hebt u een lopende schuldsaldoverzekering*: DETAILS VAN KREDIETEN IN AANVRAAG/IN OMLOOP Type krediet Maatschappij Totaal ontleend bedrag Contract nummer Aflossing per maand Looptijd lening Eerste vervaldag GEVRAAGD KREDIET Totaal te ontlenen bedrag: Looptijd van de lening: maanden Maandelijkse aflossing: Jaarlijks Kosten Percentage (JKP): % 3

4 DOELGROEP Indien u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet, behoort u tot de bijzondere doelgroep en kunt u een beroep doen op onze bijkomende begeleiding en een lening met JKP = 0%. (Duid correcte categorie aan) U ontvangt een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging en uitkering (attest ziekteverzekering bijvoegen in kredietaanvraagdossier) Of uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan verhoogd met 2.776,24 per persoon ten laste (index consumptieprijzen november 2010) Of u doet een beroep op schuldbemiddeling en kunt de verwarmingsfactuur niet betalen (attest schuldbemiddeling bijvoegen in kredietaanvraagdossier) Of u wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat u de rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kunt betalen (attest OCMW bijvoegen) Onderstaande twee kaders zijn verplicht in te vullen door de personen die tot de doelgroep van de renteloze lening behoren. Ik.. (naam invullen) ga akkoord met de gratis maar verplichte energiescan van mijn woning. Het rapport van de energiescan zal deel uitmaken van het kredietdossier. Ik.. (naam invullen) ben akkoord dat de lokale entiteit vzw Pendule het dossier met alle noodzakelijke bijlagen doorgeeft aan het OCMW in functie van het advies vanwege het OCMW zoals bepaald in artikel 11 van het kredietreglement. Indien u tot de bijzondere doelgroep behoort, hebt u recht op extra begeleiding bij de uitvoering van de renovatie. Indien u van deze ESCO-begeleiding wenst gebruik te maken, vult u onderstaande kader in. In het kader van deze ESCO-begeleiding treedt vzw Pendule op als adviseur/begeleider. Vzw Pendule zal offertes opvragen die samen met u worden bekeken. U sluit het contract af met de aannemer. Vzw Pendule zal u ook adviseren m.b.t. de kwaliteit van de uitvoering van de werken en de facturen rechtstreeks betalen aan de uitvoerder van de werken. Ik.. (naam invullen) wens gebruik te maken van de gratis ESCO-begeleiding van vzw Pendule bij de uitvoering van voorziene energiebesparende werken in mijn woning. OVERZICHT ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL(EN) WAARVOOR U EEN ENERGIELENING AANVRAAGT Duid hieronder de energiebesparende maatregel(en) aan waarvoor u een goedkope energielening aanvraagt. Plaatsing van dakisolatie Plaatsing van muurisolatie Plaatsing van vloerisolatie Plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing Vervanging van bestaande stookketel Plaatsing van warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen Plaatsing van kamerthermostaat met tijdschakeling Uitvoeren van energieaudit Plaatsing van een geothermische warmtepomp Plaatsen van een zonneboiler (installatie systeem voor warm sanitair water o.b.v. zonne-energie) 4

5 OVERZICHT OFFERTES Nummer Datum Aannemer Bedrag Type werkzaamheden HOE BENT U IN CONTACT GEKOMEN MET DE ENERGIELENING VAN PENDULE? Mijn architect Mijn installateur Beurs (lokale) pers Gemeentelijk infoblad Folder Mijn aannemer Kennissen/Familie Loket Stad/OCMW Affiche Website Stad/OCMW Andere: ONDERTEKENING De KREDIETNEMERS verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstreken. Zij verklaren eveneens juiste en volledige informatie, tezamen met de algemene voorwaarden van kracht te hebben ontvangen in verband met de beoogde kredietovereenkomst. Ze nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden door de lokale entiteit vzw Pendule. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet. Voor inzage van hun persoonsgegevens of voor de correctie van gebeurlijke foutieve, onbelangrijke of onvolledige gegevens, kunnen de kredietnemers contact opnemen met de houder van het bestand en dit conform aan de wettelijke bepalingen. De raadpleging van het Openbaar Register van de automatische verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel. De kredietnemers verzetten zich tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing door de kredietgever: JA/NEE.* De LOKALE ENTITEIT waarborgt de juistheid van de identiteitsgegevens, die door haar werden opgenomen aan de hand van de Belgische identiteitskaart. De lokale entiteit verklaart dat de overige inlichtingen waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ze eveneens op basis van originele documenten, werden opgenomen als goed huisvader. De lokale entiteit verklaart eveneens dat de bemiddeling van het krediet niet tot stand is gekomen met behulp van of in hoedanigheid van een onderagent, dat de lokale entiteit een solvabiliteitsonderzoek heeft gedaan en dat de lokale entiteit de kredietaanvraag niet heeft opgesplitst. De lokale entiteit bevestigt dat volledig werd voldaan aan de verplichtingen opgenomen in de Wet op het Consumentenkrediet van 12/06/91 en in het bijzonder aan Art. 10, 11 en 64. Gelezen en goedgekeurd voor Gedaan te op euro. Naam + handtekening kredietnemer 1 Naam + handtekening kredietnemer 2 Naam + handtekening Vzw Pendule 5

6 CHECKLIST BIJLAGEN Gelieve bij uw kredietaanvraag de onderstaande documenten bij te voegen (indien van toepassing). De documenten met een zijn verplicht. Duid hieronder aan welke bijlagen werden toegevoegd aan dit kredietaanvraagdossier: energielening vzw Pendule Algemene voorwaarden van lening van vzw Pendule, voorzien van een paraaf Intern kredietreglement van vzw Pendule, voorzien van een paraaf Kopie van de identiteitskaart recto verso van uzelf en eventueel uw partner Kopie van een prijsoffertes voor de uit te voeren werken Kopie van de loonfiche(s) van uzelf en eventueel uw partner van de laatste 3 maanden Kopie van het laatste/meest recente aanslagbiljet personenbelasting waarop uw belastbaar inkomen staat en dat van uw partner (Meest) recente eindafrekening elektriciteit (Meest) recente eindafrekening aardgas (indien van toepassing) De facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie (indien van toepassing) Klever van de mutualiteit Attest van de ziekteverzekering (indien van toepassing) Attest van schuldbemiddeling (indien van toepassing) Attest van OCMW-begeleiding (indien van toepassing) Kopie aankoopakte woning (indien van toepassing) Kopie van de huurovereenkomst (indien van toepassing) Onderhandse overeenkomst met betrekking tot deze investering tussen verhuurder en huurder (indien van toepassing) Rapport van de energiescan < 5 jaar (indien deze reeds plaats vond) 6

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S)

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S) Gelieve de ingevulde aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen per post te versturen naar: Wonen Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel Document

Nadere informatie

Door de houder(s) van het zakelijk recht.

Door de houder(s) van het zakelijk recht. aanvraag voor vrijstelling waarvoor is dit formulier? Dit is een aanvraagformulier voor vrijstelling van betaling van de belasting voor leegstand, verwaarlozing/bouwvalligheid van woningen/gebouwen en

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie