Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik"

Transcriptie

1 Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: ) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden de volgende definities: Installatie: deze die uitsluitend betrekking heeft op de opwekking en aanwending van alternatieve energievormen. Aanwending: het normaal en persoonlijk gebruik van de installatie gedurende een opeenvolgende periode van tenminste 5 jaar na het verlenen van de betoelaging. Alternatieve energievormen die in aanmerking voor betoelaging: Warmtepompen: elektrisch aangedreven apparaat dat de in de natuur aanwezige warmte kan benutten om o.a. gebouwen te verwarmen. Windenergie: omzetting van wind in de rechtstreekse productie van mechanische kracht of elektriciteit. Zonne-energie: de thermische omzetting van zonne-energie in warm water of warme lucht, waaronder wordt begrepen zonneboilers: een actief thermisch zonneenergiesysteem voor o.a. het opwarmen van sanitair water en/of ruimteverwarming. Fotovoltaïsche zonnepanelen worden niet gesubsidieerd met het voorliggende reglement. Artikel 2: Toepassingsgebied 1 Enkel de plaatsing van een installatie, geïnstalleerd na , in vergunde woningen op het grondgebied van Harelbeke komt in aanmerking voor een betoelaging. De factuurdatum geldt als staving voor de datum van plaatsing. 2 Er kan slechts éénmalig een subsidie worden bekomen per soort alternatieve energievorm per woning. Artikel 3: Installatievoorwaarden en toelagen 1. Zonneboilers 1 Installatievoorwaarden: De collector dient een minimumoppervlakte te hebben van 1m². De boiler dient een minimuminhoud te hebben van 40 liter. (Vuistregel: per m² collector dient er minstens 40 liter boilerinhoud voorzien te worden.) 2 De premie bedraagt: 250 euro. 2. Warmtepompen 1 Installatievoorwaarden: De warmtepomp kan zowel voor ruimteverwarming als voor het verwarmen van sanitair water dienen, maar koeling (of gecombineerde koeling en verwarming) op basis van warmtepompen komt niet in aanmerking voor een premie.

2 De globale prestatiecoëfficiënt dient hoger of gelijk aan 3 te zijn. (Prestatiecoëfficiënt = geleverde energie / gebruikte elektrische energie.) De installatie mag geen hinder veroorzaken voor de omwonenden en het leefmilieu. 2 Indien het gaat om: Geothermische warmtepomp (aardwarmte): bedraagt de premie 500 euro. Grondwater-warmtepomp: bedraagt de premie 250 euro. Lucht-warmtepomp: bedraagt de premie 200 euro. 3. Windenergie 1 Voor de omzetting van windenergie in de rechtstreekse productie van mechanische kracht of elektriciteit voor de energieproductie van een particuliere woning wordt een toelage toegekend van 500 euro. 2 Deze installatie mag geen hinder veroorzaken voor de omwonenden en het leefmilieu. 3 Bij de aanvraag dient echter voldoende informatie in bijlage gevoegd te worden om de milieuvriendelijkheid van het project te kunnen evalueren. Artikel 4: Aanvraagprocedure Teneinde een stedelijke premie te bekomen dient volgende procedure in acht genomen te worden: 1 De installatie dient geplaatst te worden na en de aanvraag dient te gebeuren op het voorgeschreven aanvraagformulier binnen de 6 maanden na de plaatsing. 2 Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken: Een kopie van de factuur van de leverancier van de installatie. Bewijs van betaling van de factuur. In voorkomend geval, bewijs van de keuring. Een plan of foto van de woning met de aanduiding van het alternatief energiesysteem. Technische informatie over het alternatief energiesysteem. Artikel 5: Controle 1 Vooraleer over te gaan tot de toekenning van de premie zal de stad er zich van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan. Dit zal gebeuren door een plaatsbezoek door de stedelijke milieudienst. Indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarde, zal de premie geweigerd worden. 2 De stad behoudt zich het recht om steeds door plaatsbezoek na te gaan of aan de bepalingen van dit reglement is voldaan. De aanvrager zal niets doen dat ertoe kan strekken deze controle te bemoeilijken of onmogelijk te maken. 3 Bij niet-naleving van de voorwaarden uit het reglement zal de stad het uitbetaalde bedrag vermeerderd met de wettelijke verwijlintresten ambtshalve terugvorderen.

3 Afdeling 2 : Maatregelen voor rationeel energiegebruik. Artikel 1 De volgende maatregelen inzake rationeel energiegebruik komen voor subsidie in aanmerking: Het beperken van het E-peil in een nieuwbouwwoning tot maximum E60 voor woningen waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dateert van na 1 januari Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. De wettelijke verplichting voor nieuwbouwwoningen is E80 voor woningen of appartementen waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dateert van na 1 januari Huishoudelijk ventilatiesysteem met warmterecuperatie: Ventilatiesystemen in woongebouwen moeten worden gebruikt in het volledige gebouw en moeten voldoen aan de norm NBN D Het debiet moet worden bepaald door een studie overeenkomstig deze norm. Het systeemrendement (thermisch) moet minimum 75 % zijn, berekend volgens de norm EN-308 en de installatie moet door een geregistreerde aannemer worden geplaatst. Huishoudelijke aardgascondensatieketel: Een condensatieketel, in combinatie met een weersafhankelijke regeling of een modulerende thermostaat bespaart tot 11 % in vergelijking met een recente hoogrendementsketel en tot 30 % bij vervanging van een klassieke ketel. De installatie moet voldoen aan de norm NBN B en een CE-markering hebben. De condensatieketel moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarmingsketels zoals opgenomen in het KB van 18 maart 1997 en moet worden geplaatst door een geregistreerde aannemer. Huishoudelijke buitenmuurisolatie: Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 1,3 m²k/w te halen. De RDwaarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De RD-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,3 m²k/w te komen. Huishoudelijke kelderisolatie: Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 3 m²k/w te halen. De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De RD-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3 m²k/w te komen. Radiatorfolie: Je bespaart ongeveer 1 % op je verwarming per vierkante meter radiatoroppervlakte. Radiatorfolie voorkomt dat de radiatoren hun stralingswarmte (10 % naast 90 % convectiewarmte) verliezen via de koude buitenmuur, omdat deze stralingswarmte terug in de kamer wordt gekaatst. De premie geldt enkel voor radiatorfolie die aangebracht wordt voor niet-geïsoleerde buitenmuren.het bedrag dat door het stadsbestuur wordt uitbetaald is gelijk aan het bedrag van de door INFRAX uitbetaalde premie. Hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing: Het glas in een woning heeft een grote invloed op de warmteverliezen. Het gebruik van hoogrendementsglas kan deze verliezen voor een groot deel beperken. Hoogrendementsglas isoleert ongeveer vijf keer beter dan enkel glas. De U- waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m²K, berekend

4 volgens NBN B Vervanging van beglazing in veranda s (= ruimte die volledig afgesloten kan worden van de rest van de woning) komt niet in aanmerking. Het bedrag dat door het stadsbestuur wordt uitbetaald is gelijk aan het bedrag van de door INFRAX uitbetaalde premie. Huishoudelijke thermostaatkranen: met het installeren van thermostaatkranen kan je tot 8% besparen op je verwarmingsenergieverbruik. Het bedrag dat door het stadsbestuur wordt uitbetaald is gelijk aan het bedrag van de door INFRAX uitbetaalde premie. Huishoudelijke vloerisolatie: Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 1,2 m²k/w te halen. De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De RD-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²k/w te komen. Het bedrag dat door het stadsbestuur wordt uitbetaald is gelijk aan het bedrag van de door INFRAX uitbetaalde premie. Artikel 2 1 Infrax verleent een subsidie voor de onder artikel 1 vermelde maatregelen inzake rationeel energiegebruik. 2 Mits de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van een premie bedoeld in 1 hiervoor verleent de stad tevens een subsidie voor deze genomen maatregelen in particuliere woningen. 3 De subsidie wordt toegekend na het voorleggen van een bewijs van de definitieve toekenning van de subsidie zoals bedoeld in art. 2 1 door INFRAX. Artikel 3 Subsidiebedrag De subsidie voor de genomen maatregelen inzake rationeel energiegebruik bedraagt evenveel als de door INFRAX toegekende subsidie. Artikel De premies zijn strikt gebonden aan het installatieadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening. 4 2 Bedrijven komen niet in aanmerking voor deze premies Enkel de invoering van een maatregel, zoals beschreven in Artikel 1, geïnstalleerd na , in vergunde woningen op het grondgebied van Harelbeke komt in aanmerking voor een betoelaging. De factuurdatum geldt als staving voor de datum van plaatsing. Artikel 5 Controle Het stadsbestuur behoudt het recht om in elke fase van het project zich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst. Indien de installatie niet overeenstemt

5 met de beschrijving in de aanvraag, behoudt het stadsbestuur het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. Artikel 6 Aanvraag van de subsidie Om de gemeentelijke premie te bekomen voor de maatregelen voorgeschreven in Artikel 1, volstaat het om de premieaanvraag in te dienen bij Infrax en dit volgens de voorgeschreven procedure van Infrax. Bij toekenning van de premie door Infrax, wordt automatisch de gemeentelijke premie uitbetaald.

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat wordt voorgesteld om de definitie van bestaande woningen aan te passen naar 15 i.p.v. 10 jaar;

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat wordt voorgesteld om de definitie van bestaande woningen aan te passen naar 15 i.p.v. 10 jaar; Agendapunt nr. 5: WIJZIGEN VAN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN EN AANWENDEN VAN ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN-SUBSIDIE VOOR AANWENDEN MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN TECHNIEKEN NAAR ENERGIEZUINIG MAKEN

Nadere informatie

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES Subsidies i.v.m. Water Energie Natuur Afvalpreventie Mobiliteit Herent PARTICULIEREN 2010 Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 1 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden 2011 Gemeente Hoegaarden Gemeenteplein 1 3320 HOEGAARDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel :Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Uitgave 2006 Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt het voor particulieren nog interessanter

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie