(HT MKB) RTAP = SRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(HT 2.0 + MKB) RTAP = SRA"

Transcriptie

1 Tax Assurance (HT MKB) RTAP = SRA Jan Zweekhorst, bestuurslid SRA. 66 Inleiding Het concept van horizontaal toezicht heeft sinds het werd geïntroduceerd, een levendige discussie op gang gebracht. Ja, het heeft zelfs geleid tot een commissie die bij besluit van 10 november 2011 door de staatssecretaris van Financiën onder de naam Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst een rapport uitbracht. 1 Zo n commotie is niet geheel onbegrijpelijk, omdat het concept in bepaalde opzichten als revolutionair voor de fiscale handhavingspraktijk mag worden beschouwd. Horizontaal toezicht rust op twee pijlers. De eerste betreft de constatering dat een harde hand niet altijd de gewenste resultaten oplevert. In concreto: boetes dragen nauwelijks bij aan beter aangiftegedrag. Vertrouwen in de belastingplichtige en samenwerking tussen Belastingdienst en belastingplichtige dragen meer vrucht. Daarmee komt het traditionele verticale toezicht in een ander perspectief te staan. De tweede pijler betreft de constatering dat de fysieke controlemogelijkheden van de Belastingdienst achterblijven bij de ontwikkelingen op fiscaal gebied van de laatste decennia. Toezicht op een correcte naleving van belastingwet- en -regelgeving kan, als men zou doorgaan op de bekende weg, steeds minder gewaarborgd worden. De aantallen aangiften en de daarmee verband houdende complexiteit dreigen de dienst boven het hoofd te groeien, terwijl er steeds minder gekwalificeerd personeel beschikbaar is om, zelfs met een toenemende automatisering, de zaken naar behoren af te handelen. Een nieuwe aanpak en een frisse kijk op de zaken zijn nodig. Vandaar dat beleidsbepalers hebben gezocht naar een oplossing binnen het wettelijk kader waarmee de Belastingdienst moet werken. Een aanzet werd gegeven door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die formuleerde het concept van horizontaal toezicht, dat door het management van de Belastingdienst dankbaar werd omarmd. Vertrouwen en transparantie werden de kernwoorden. Samenwerken om te overleven de boodschap. Communicatie Zoals de Commissie Stevens in haar rapport over horizontaal toezicht al bevestigde, waren niet alle direct betrokkenen onverdeeld enthousiast. 2 Vanuit de adviespraktijk én vanaf de werkvloer van de Belastingdienst werden de nodige reserves geuit. Vertrouwen in elkaars deskundigheid, optreden, intenties was geen vanzelfsprekende zaak. Duidelijk werd al snel dat een project als dit maar dat gaat uiteraard op voor elk project alleen kans van slagen zou hebben als de communicatie tussen alle betrokken partijen werd geoptimaliseerd. En juist daar had het in het verleden nog wel eens aan geschort. Want ook al had de Belastingdienst de afgelopen jaren beleidsmatig ingezet op verbetering van de doelmatigheid en de stroomlijning van processen, de resultaten bleken soms ongewenste neveneffecten op te roepen die een goede communicatie en informatieoverdracht belemmerden. 3 Onder omstandigheden werd dat versterkt door de op zich terechte randvoorwaarden die worden gesteld om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te kunnen garanderen. Voor een goede communicatie is het echter wenselijk dat de verhoudingen tussen de betrokken partijen niet onpersoonlijk, afstandelijk (koud) en bureaucratisch zijn. En dat alles nu wringt nog altijd. De beslissende ambtenaar is onzichtbaar en de belastingplichtige voelt zich nog altijd een onpersoonlijk (burgerservice)nummer, die alleen maar mag geven (luisterplicht), maar er niets voor terugkrijgt (spreekrecht): en betekent compliance, het begrip waar de Belastingdienst zo graag mee schermt, niet gewoon gehoorzaamheid ; doen wat je gezegd wordt? Natuurlijk, het gaat

2 rtap voornamelijk om de beleving, de perceptie. En natuurlijk, gelukkig zijn er genoeg deskundige en sociaal vaardige medewerkers van de Belastingdienst die begrijpen wat er moet gebeuren en die de belastingplichtige of diens adviseur correct, geduldig en begripvol bejegenen. Maar helaas is de praktijk ook dat de dienst nog niet genoeg ter zake kundige medewerkers heeft opgeleid om de vaardigheden te ontwikkelen en beheersen die nodig zijn voor de succesvolle invoering van horizontaal toezicht. En eerlijkheidshalve zij opgemerkt dat dit ook opgaat voor vele adviseurs en belastingplichtigen. Waar dan weer de kanttekening bij past dat het aan de Belastingdienst als instigator van het concept is om de eerste stappen te zetten. Zo kan de contactpersoon van de adviseur ervoor zorgen dat het proces wordt bewaakt en zo doelmatig mogelijk verloopt. Afhankelijk van de omvang van de entiteit wordt ook voor de belastingplichtige zelf een ambtenaar als contactpersoon aangewezen. Daarmee herstelt zich de oude praktijk van de contactinspecteur. Gemeenschappelijk belang Contact, communicatie, korte lijnen, menselijke maat. Het zijn allemaal voorwaarden voor een doelmatig toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. En die handhaving is van wezenlijk belang om een samenleving leef baar te houden. De afstand tussen overheid en burger in het algemeen, en die tussen Belastingdienst en belastingplichtige in het bijzonder, moet verkleind worden. Dat kan alleen door de communicatie te optimaliseren en horizontaal toezicht kan dat helpen verwezenlijken. Het concept biedt betrokken partijen de kans afspraken te maken over de communicatie. Die afspraken worden vastgelegd in zogeheten convenanten, die in feite beginselverklaringen zijn en vooral geen spijkerharde, dichtgetimmerde contracten. Zo beschouwd is de term horizontaal toezicht misleidend. Horizontaal (gelijk niveau) en toezicht (gezagsverhouding) lijken immers op gespannen voet te staan. En de veronderstelling dat de partij die aan toezicht onderworpen is, dat toezicht zelf heel goed kan uitoefenen, wordt in de praktijk smalend weggewuifd met de vergelijking dat een slager ook zijn eigen vlees niet mag keuren. Kortom, aan twijfels geen gebrek. Werkafspraken Met horizontaal toezicht gaat het echter om een andere manier van (samen)werken: de belastingwetgeving op de juiste wijze naleven en handhaven, voorkomen dat er verschillen van inzicht achteraf ontstaan, doelmatiger werken, dubbel werk vermijden en daarmee kosten vanwege belastingcontroles, ongewilde bezwaar- en beroepsprocedures en dergelijke vermijden én meer zekerheid voor de belastingplichtige bieden. Bovendien wil de politiek de administratieve lasten verminderen. Voeg daarbij dat maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer transparantie van organisaties ook trouwens die van de Belastingdienst zelf en bevestiging van het feit dat zij hun zaken op orde hebben en beheersen, en ook daar zien we dat het concept van horizontaal toezicht zich naadloos laat inpassen. Met grote en zeer grote ondernemingen kan de Belastingdienst horizontaal toezicht wel concretiseren: dergelijke organisaties beschikken in de regel over een deskundige, goed toegeruste fiscale afdeling. Ze kennen een uitgebreid systeem van maatregelen die de interne beheersing ondersteunen en hebben gedragscodes ontwikkeld om de bedrijfscultuur te beschermen. Convenanten op maat zijn derhalve mogelijk. Maar anders ligt dat voor die waaier van bedrijven en bedrijfjes die zich onder de banier MKB scharen. Daarom heeft de Belastingdienst besloten horizontaal toezicht in het MKB in te voeren in samenwerking met brancheverenigingen, koepels en, indien groot genoeg, individuele fiscale dienstverleners. In zogenoemde handhavingsconvenanten en intermediairsconvenanten worden de wijze en de intensiteit van het toezicht vastgelegd. Kantoorconvenanten zijn vrijwillig, ter keuze van een kantoor. Het feit dat een koepelorganisatie een convenant heeft gesloten, betekent overigens niet dat de adviesorganisaties die bij die koepel zijn aangesloten, verplicht zijn een convenant te sluiten. Gedragsregels In convenanten worden eigenlijk niet zozeer harde contractuele afspraken vastgelegd, als wel gedragsregels. Het gaat om de houding die partijen tegenover elkaar zullen aannemen en hoe zij zich wederzijds zullen gedragen. Kernbegrippen zijn: transparantie, begrip en vertrouwen. Alle partijen willen ernaar streven inzicht te geven in alle mogelijke fiscale geschilpunten en risico s, Ze spreken de intentie uit zo snel mogelijk tot standpuntbepalingen komen, waardoor de betrokkenen snel duidelijkheid krijgen over hun fiscale positie. Eenduidige standpunten zijn niet noodzakelijk, afwijkende standpunten zijn mogelijk. Maar een convenant kan de beslechting 67

3 Tax Assurance 68 van geschillen versnellen, doordat de verhouding tussen betrokkenen een eenduidig feitencomplex mogelijk heeft gemaakt. Convenant met vertegenwoordiging Voor horizontaal toezicht in het MKB sluit de Belastingdienst geen convenant met de onderscheidene belastingplichtigen, maar in eerste aanleg met hun fiscale dienstverleners. Uiteraard moet de Belastingdienst ervan kunnen uitgaan dat de fiscale dienstverlener een zodanige mate van fiscale kwaliteit bezit en dat zijn werkprocessen zo professioneel zijn dat er van hem verwacht mag worden dat hij aanvaardbare aangiften, voor zijn cliënten, zal indienen. De werkprocessen maken het voor de Belastingdienst mogelijk vereenvoudigd te toetsen (metatoezicht). Door uit te gaan van de toets die de overkoepelende kantoor- of beroepsorganisatie al in een eerder stadium heeft uitgevoerd, kan de Belastingdienst zich beperken tot een marginale kwaliteitstoetsing. Dat houdt dus in dat de fiscale dienstverlener professionele en dus betrouwbare (werk)processen dient te hebben ingericht die de kwaliteit van zijn werkzaamheden kunnen waarborgen. Dergelijke werkprocessen omvatten veel meer dan louter werkzaamheden betreffende de aangifte. Zo garanderen ze om slechts één aspect te noemen de integriteit van de contacten tussen cliënt en adviseur. SRA Tegen dit decor sloot SRA op 31 oktober 2008 een convenant met de Belastingdienst. Dit betrof uitsluitend loonheffingen. Een jaar later volgde een convenant voor de vier belangrijkste middelen: loonheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. SRA kon zich daaraan binden, omdat zij beschikt over een betrouwbare toetsingsmethodiek om de kwaliteitssystemen van de aangesloten kantoren te beoordelen, immers een lidmaatschapsvoorwaarde. Deze kwaliteitssystemen zijn nog verder aangescherpt door de eisen die de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de nieuwe ingevoerde gedragscode voor accountants (VGC) stellen. In die context is veel aandacht geschonken aan de acceptatie van cliënten en de continuering van de relatie met hen. Ook is veel aandacht geschonken aan de beschrijving en vastlegging van werkprocessen in het kader van de controle en samenstelling van jaarrekeningen. Hoewel het SRA-kwaliteitssysteem in aanvang voornamelijk gericht was op accountantswerkzaamheden (de jaarrekening), vallen daar sinds een aantal jaren ookde fiscale werkprocessen onder. Het aannamebeleid wordt in SRA-kantoren veelal uniform (eenduidig) geregeld. Zo kan het SRAkwaliteitssysteem als uitgangspunt dienen voor de beoordeling van de kwaliteitssystemen van de aangesloten leden. Tussenstand Inmiddels hebben andere koepel- en brancheorganisaties de aanpak van SRA gevolgd. Een drietal partijen van het eerste uur Business Hogeschool Nyenrode, Belastingdienst en SRA hebben elkaar begin 2012 gevonden om na te denken over de koers die het horizontaal toezicht in de nabije toekomst zal dienen aan te houden. Gemakshalve noem ik dat HT 2.0. Horizontaal toezicht is in beginsel gebaseerd op vertrouwen in het kwaliteitsbeleid. Doordat steeds meer groeperingen hieraan (kunnen) meedoen, dient de vraag zich aan of er een kwaliteitsnorm te vinden en toe te passen is om dat vertrouwen in kwaliteit te schragen (objectivering). Al is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden, het lijkt wenselijk op termijn aan te sluiten bij de rechtsfiguur van een register waarin gecertificeerde kwaliteitsdeskundigen de kwalificatie Registered Tax Assurance Provider (RTAP) is hiervoor bedacht zijn opgenomen. Dit register, gebaseerd op kennis, persoonlijke vaardigheden en permanente educatie, kan dienen om gradatie in de markt te brengen. Feitelijk zal HT 2.0 dan meer aan een persoon hangen dan aan een kantoor. Door meer dan voorheen te steunen op de persoonlijke kwalificaties van de persoon die nauw betrokken is bij de aangifte, zou diens medeondertekening van de aangifte garant kunnen staan voor de kwaliteit van de aangifte. De RTAP geeft met zijn ondertekening aan hoe nauw hij betrokken is geweest bij het aangifteproces en wat zijn rol daarin is geweest. Feitelijk ontstaat er een extra niveau van kwaliteitsgericht denken. Geen HT-gedrag HT-aangifte HT-aangifte HT-register *** ** HT-kantoor ** * Niet-HT-kantoor * - De huidige convenanten bevinden zich alle op niveau 2 (HT-kantoor). Het ligt in de lijn der

4 rtap verwachtingen dat een RTAP meer zekerheid kan verschaffen over de kwaliteit (betrouwbaarheid) van de aangifte, doordat hij zich heeft gekwalificeerd voor de zwaardere opleiding en is toegelaten in het register, dat door een instituut wordt bijgehouden en bewaakt. Een verfijning, rekening houdende met de controle- en samenstelwerkzaamheden, is in de volgende figuur te zien: HT-gedrag Samenstel Overige HTaangifte HTregister HTkantoor Niet-HTkantoor Wett. contr. HTaangifte Geen *** ** * ** ** * * * - Het hoogste niveau bereikt men met een HTconvenantsaangifte (de belastingplichtige werkt mee) door een geregistreerde adviseur. Register Het register zal fungeren als een kwaliteitskeurmerk en zal worden bewaakt door een instituut dat de kwaliteitseisen in nauwe samenspraak met de betrokkenen Belastingdienst, adviesorganisaties, wetenschap zal formuleren en inhoud zal geven. Uiteraard zijn gradaties in de opleiding mogelijk, gerelateerd aan de eisen die wat de fiscaliteit betreft aan de diverse sectoren worden gesteld: (zeer) grote ondernemingen, MKB-ondernemingen, microbedrijven. De reeds genoemde Commissie Stevens verwijst in haar rapport naar een aanbeveling van het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving. 4 Dit onderschrijft mijns inziens de noodzaak een figuur als de RTAP als APKkeurmeester in te voeren. In dat opzicht is de Universiteit Nyenrode de Commissie Stevens vóór geweest. Op 16 december 2011 werd mede op initiatief van Nyenrode de Stichting Tax Assurance Providers opgericht, die de expertise van professionals die werkzaam zijn in de tax assurance-praktijk, beoogt te bundelen en verder te professionaliseren. Daartoe is onder meer een register geopend voor diegenen die voldoen aan de beschermde kwalificatie Registered Tax Assurance Provider (RTAP). Als de Belastingdienst wil kunnen vertrouwen op het werk dat (externe) toezichthoudende en controlerende instanties en functionarissen reeds hebben verricht, dan moet men ook kunnen vertrouwen op de diagnoses die zijn gesteld en op de rapportages daarover en dat nu kan worden gegarandeerd wanneer een organisatie overtuigend kan aantonen dat zij haar fiscale processen op orde heeft. Juist hier kan een specifiek daartoe opgeleide deskundige zekerheid bieden. Indien de organisatie een goed werkend Tax Control Framework (TCF) kan laten zien, met een RTAP-keurmerk, kan de toezichthouder terugtreden en zich beperken tot (zeer beperkt) metatoezicht. Het mes snijdt aan twee kanten. Wanneer de organisatie kan beschikken over een solide raamwerk waarin alle (bedrijfs)processen overzichtelijk en inzichtelijk zijn gemaakt, is niet alleen de fiscaliteit in control, maar kunnen ook allerlei andere domeinen in de organisatie worden afgedekt. Daarmee kan een organisatie niet alleen de Belastingdienst, maar ook andere toezichthoudende instanties waarmee zij te maken krijgt, alsmede kredietverschaffers, leveranciers en andere belanghebbenden, inzicht bieden in de mate waarin zij haar (bedrijfs)processen in de hand heeft. Systeemtoezicht, de beoordeling van een Business Control Framework (BCF) en het fiscale beheersingssysteem (het zogenoemde TCF) vragen echter om een nieuwe benadering, om nieuwe vaardigheden. In de praktijk is gebleken dat die buiten het traditionele domein van de fiscaaltechnische specialisten, belastingdienstmedewerkers en accountants vallen. De markt heeft dringend behoefte aan experts die geschoold zijn op het gebied van tax assurance en die in staat zijn daarover een onafhankelijk oordeel te geven. MKB Wanneer we een onderneming op zes aspecten (mede gebaseerd op COSO-model) beoordelen, kunnen we een redelijk beeld vormen. Aldus in schema (zie figuur 1): Op basis van dit schema (zie figuur 1), opgesteld en ingevuld door een gecertificeerd deskundige (RTAP), kan een onderneming ingeschaald worden naar de mate waarin zij in control is. Als zij bijvoorbeeld scoort, zal de Belastingdienst geen enkele aanvullende controle behoeven in te stellen. Naarmate de score lager uitvalt, zal de vraag naar een verticale aanpak toenemen. 69

5 Tax Assurance Graag hier een HR pdf van aanleveren, zoals vorige nummer figuur 1 Tax Management Maturity Model (T3M) 70 RTAP-register Wie in het RTAP-register wenst te worden opgenomen en zich wil afficheren als RTAP, dient: aantoonbaar te beschikken over de theoretische kennis, praktische vaardigheden en praktijkervaring met betrekking tot tax assurance ; jaarlijks speciaal aanbevolen of verplichte cursussen en trainingen te volgen om de relevante kennis op peil te houden; zich te houden aan de strenge gedrags- en beroepsregels van de stichting; zich te onderwerpen aan de uitspraken van een speciaal daartoe opgerichte tuchtcommissie waarin de stichting voorziet. T3M in het MGO/MKB SRA wenst tot een objectieve maatstaf te komen en ziet hiervoor mogelijkheden in het Tax Management Maturity Model (T3M), dat zodanig kan worden aangepast dat het toegepast kan worden op het MGO- en MKB-segment. Voor het MKB-segment zal het moeten aansluiten op de werkzaamheden van de fiscale dienstverlener. De vraag is of op basis van het model een uitspraak kan worden gedaan over de kwaliteit van de fiscale dienstverlener en de status van diens cliënten. Daarmee komt een meer geobjectiveerde vorm van toezicht in beeld. Om na te gaan of het T3M als denkmodel ook toepasbaar is op de administratie van kleinere organisaties zal een pilot worden gestart. Daarin zal moeten blijken of het verminderd toezicht inderdaad ook op andere segmenten dan het ZGO-segment toepasbaar kan zijn. Met de pilot wil SRA haar leden faciliteren om een voorsprong te creëren in de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening: het kantoormodel van de toekomst ofwel het duurzame SRA kantoor. In de nieuwe klantbenadering speelt risicomanagement een belangrijke rol. Dit geldt voor efficiënt en doelmatig risicobeheer voor het kantoor (bestaan en werking van het SRA-handboek),

6 rtap terwijl het ook voor operationele risicoadvisering/management van nut kan zijn. Ten slotte zal deze dienstverlening een bijdrage kunnen leveren aan de controlereductie die de Belastingdienst voor ogen staat. Deze service biedt kantoren de gelegenheid een eigen kantoorportal te gebruiken zonder daarin te behoeven investeren. Deze kantoorportal bevat: een flexibel Risk management & Control Framework Kantoor (conform het SRA-handboek); workflow ondersteuning aangifte (optioneel te gebruiken); toetsing van de interne beheersing van kantoren ( figuur 2: Audit resultaat kantoor pijl naar SRA en Belastingdienst); steekproef op aangifte ( figuur 2: incidenteel audit resultaat in figuur 2 pijl naar fiscus); beheer van klantgegevens/dossiervorming inclusief risk management ; contract management ; e-learning, zowel voor intern gebruik als voor kennisdeling met klanten (inclusief een examenfunctie). Steekproef De steekproef is een belangrijk onderdeel van de controlereductie zoals de Belastingdienst die wenst. Door de steekproef in te bedden in de standaardwerkwijze/portal-opzet van het SRA-kantoor (automatisch wordt op een bepaald aantal aangiften een steekproef getrokken en de resultaten daarvan worden gedocumenteerd bij de aangifte) kan de Belastingdienst erop vertrouwen dat de steekproef integraal deel uitmaakt van het TCF van het kantoor. Voor klanten met een eigen TCF geldt ook dat zij een steekproefmodel moeten vaststellen waarbij een externe deskundige ondersteuning kan bieden. De feitelijke steekproef kan worden uitgevoerd met bestaande steekproefapplicaties. De werkwijze kan worden gevalideerd door een externe deskundige (een RTAP bijvoorbeeld). Klantportal De cliënt krijgt desgewenst een eigen portal waarin hij een aantal functies kan uitvoeren, zoals de communicatie met het SRA-kantoor, het beheer van documenten, een actielijst. Specifieke diensten zijn mogelijk, zoals: risk management en control framework ; workflow-ondersteuning ; internal audit ; contractmanagement; corporate housekeeping ; e-learning voor intern gebruik. RTAP methode SRA beoordelingsmethode Belastingdienst Opleiding & certificering Audit resultaat kantoor Controle vereisten reductie kantoor / klant Aangifte Klant (+ incidenteel audit resultaat) Audit resultaat kantoor TCF Kantoor TCF Processen - Risico s Beheermaatregelen Compliance Workflow Kalender Audit trail Kantoor Audit Interne (kantoor) audit / compliance monitoring T3M maturity evaluatie kantoor (dashboard) Audit klant gegevens door kantoor Aangifte audit (steekproef op klantniveau) risico inventarisatie klantprofiel T3M maturity evaluatie (van klant) Klant profiel Klant Aangifte gegevens klant figuur 2 Kantoorportal en relatie tot derden 71

7 Het moge duidelijk zijn geworden dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beheersing en zekerheidsverschaffing om nieuwe professionaliteit vraagt. Zoals de figuur van de accountant werd geïntroduceerd na grote boekhoudschandalen in de negentiende eeuw zoals de Pincoffsaffaire (1879) in Rotterdam de piloot zijn intrede deed met de uitvinding van het vliegtuig, of de programmeur in de personeelsadvertenties verscheen sinds de introductie van de computer, zo zal de RTAP als nieuwe speler binnen niet al te lange tijd door de wereld van de fiscaliteit worden verwelkomd. Kortom, in formule: (HT MKB) RTAP = SRA, ofwel: SRA is klaar om de RTAP ers in het kader van hor izontaal toezicht nieuwe stijl in het midden- en kleinbedrijf de ruimte te geven. leden rtap kunnen de kennistoets maken op Noten 1 Stcrt. 2011, De commissie begon met haar werkzaamheden op 15 november Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet. Den Haag, juni 2012, p Voorbeelden van dergelijke neveneffecten zijn talrijk. Zo komt men moeilijker dan voorheen in contact met de verantwoordelijke behandelend ambtenaar. De fax mag niet meer worden gebruikt, omdat de goede ontvangst niet verzekerd is. Bijlagen bij de aangifte zijn niet meer gewenst vanwege de inrichting van de automatisering. is taboe verklaard in verband met de risico s en de mogelijke inbreuk op de vertrouwelijkheid. Vooroverleg is moeilijk, omdat men eerst op zoek moet naar de juiste betrokken medewerker, die vervolgens volledige openheid wenst om daarna te melden dat hij het feitelijk niet kan beoordelen zonder een standpunt van de adviseur. Met de kennisgroep zelf, die de standpunten inneemt die het feitencomplex raken, komt men moeilijk of zelfs helemaal niet in gesprek, wat tot consequentie heeft dat de standpunten van de Belastingdienst niet te bespreken zijn. 4 Het Expertise Centrum voor Rechtspleging en Rechtshandhaving omschrijft het horizontaal toezicht als een vorm van formele sociale controle: niet-overheidscontrole gericht op de verbetering van kwaliteit van producten en diensten binnen bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken. Denk hierbij aan beroepscodes, certificering en keurmerken. Rapport Commissie Stevens, p. 23 met verwijzing naar: Ministerie van Justitie, De Tafel van Elf een veelzijdig instrument, Den Haag: Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving Zie ook p. 37 van het rapport van de Commissie Stevens: Voor het afsluiten van een horizontaal toezicht brancheconvenant ( ) is het van belang dat er binnen de branche vormen van (zelf )toezicht bestaan, bijvoorbeeld gedrags- en beroepsregels of gedragscodes. In een aantal gevallen gaat dit hand in hand met branchespecifiek tuchtrecht en/of certificeringprocedures en keurmerken. Alleen dan is het mogelijk om te komen tot een horizontaal toezicht brancheconvenant. 72

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Novak Kwaliteitssysteem in detail

Novak Kwaliteitssysteem in detail Novak Kwaliteitssysteem in detail NOVAK KWALITEITSSYSTEEM IN DETAIL Het Novak Kwaliteitssysteem is het meest complete en meest innovatieve kwaliteitssysteem voor mkb-accountantskantoren. De kracht van

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1121 23 januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking1121: optredend als Fiscaal Dienstverlener Van toepassing

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de en M & K HILVERSUM B.V. Horizontaal Toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------- Partijen: M & K Hilversum

Nadere informatie

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014 Relatie met de Belastingdienst TaxLab Utrecht, 17 april 2014 Toezicht van de Belastingdienst Beleidsdoelstelling van de Belastingdienst is de bereidheid van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden om

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Inhoud Organisatie Belastingdienst Wat is horizontaal toezicht? Aanleiding en doel horizontaal toezicht Diverse vormen van horizontaal toezicht

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht

Convenant Horizontaal Toezicht Convenant Horizontaal Toezicht 15 september 2010 1 Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen, Hoendervangers

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Position paper Horizontaal toezicht

Position paper Horizontaal toezicht Position paper Horizontaal toezicht Inleiding Sinds 2002 zijn SRA en de Belastingdienst het gesprek met elkaar aangegaan om te onderzoeken of er betere werkafspraken tussen fiscaal dienstverleners en de

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FLEXATURE bij Servicepunt71

FLEXATURE bij Servicepunt71 FLEXATURE bij Servicepunt71 Opdracht: Fiscalist / Projectleider implementie TCF t.b.v. Horizontaal Toezicht FLEXnummer: FLEX2014-148 Plaatsingsdatum: 08-08-2014 Afdeling: SE Financiën, team Financieel

Nadere informatie

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst 16 februari 2016 Annette Pol Habing Marieke Herber AGENDA 1. Inleiding 2. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Nationale FlexPraktijkdag Modelovereenkomsten 7 april 2016

Nationale FlexPraktijkdag Modelovereenkomsten 7 april 2016 www.pwc.nl Nationale FlexPraktijkdag Modelovereenkomsten 7 april 2016 drs. Elmer van Lienen RTAP mw. mr. Marieke Louwen Agenda Introductie Deel 1: Update Wet DBA - Marieke Louwen Deel 2: Beheersing - Elmer

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord Convenant Horizontaal Toezicht tussen Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs en de Belastingdienst/Holland-Noord Horizontaal toezichtconvenant Partijen, De federatie Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs

Nadere informatie

Voorwoord. Afkortingen

Voorwoord. Afkortingen INHOUDSOPGAVE Voorwoord Afkortingen V XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1 1.1 Inleiding tot het onderzoek 1 1.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen in het houden van toezicht 1 1.1.2 Horizontaal toezicht in belastingzaken

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Overzicht van de Zelfreguleringsproducten

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Overzicht van de Zelfreguleringsproducten CONTOUREN voor COMPLIANCE Overzicht van de Zelfreguleringsproducten College bescherming persoonsgegevens 24 mei 2005 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave... 2 1 Toezicht en zelfregulering... 3 1.1 Zelfregulering...

Nadere informatie

binnen horizontaal toezicht

binnen horizontaal toezicht De rol van de IT-auditor binnen horizontaal toezicht De manier van samenwerken tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verandert. Waar voorheen sprake was van controle achteraf door de Belastingdienst,

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale en maatschappelijke ontwikkelingen Belastingwetgeving wordt steeds ingewikkelder. Bovendien legt de politieke

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52 INHOUD Voorwoord / 5 Wet op het accountantsberoep / 17 Hoofdstuk 1 Definities / 27 Hoofdstuk 2 De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants / 27 2.1 Instelling en taken / 27 2.2 De ledenvergadering

Nadere informatie

Naam: Linda (L.A.M.) Caelers ANR: S Begeleidster: Mevr. Mr. M.B.A. van Hout Datum: 6 juli 2012

Naam: Linda (L.A.M.) Caelers ANR: S Begeleidster: Mevr. Mr. M.B.A. van Hout Datum: 6 juli 2012 Horizontaal toezicht binnen het Nederlandse MKB-segment Een literatuuronderzoek naar de gevolgen voor de vertrouwensrelatie tussen de Belastingdienst, de fiscale dienstverleners en de belastingplichtigen

Nadere informatie

Het NWWI voor u als consument

Het NWWI voor u als consument Het NWWI voor u als consument Een taxatierapport is nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u als consument

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Horizontaal toezicht in het MKB segment Is het huidige systeem van het horizontaal toezicht nog houdbaar?

Horizontaal toezicht in het MKB segment Is het huidige systeem van het horizontaal toezicht nog houdbaar? MASTERTHESIS TILBURG UNIVERSITY Horizontaal toezicht in het MKB segment Is het huidige systeem van het horizontaal toezicht nog houdbaar? Arjan (J.P.D.) van Dongen 2-4-2015 Auteur Administratienummer J.P.D.

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld Horizontaal Toezicht Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs het praktisch uitvoert. Wat is HT? Samenwerken vanuit vertrouwen: Verhoging doorloopsnelheid (overheid) Verhoging kwaliteit bij adviseur of

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

SRA-accountant. Wat verklaart uw. De SRA-verklaringenspecial voor het mkb

SRA-accountant. Wat verklaart uw. De SRA-verklaringenspecial voor het mkb special - maart 2012 Wat verklaart uw SRA-accountant De SRA-verklaringenspecial voor het mkb De samenstellingsverklaring De beoordelingsverklaring De controleverklaring Dankzij het SRA-keurmerk weet u

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief)

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief) Gezamenlijke visie (versie 1.0 definitief) maart 2017 Gezamenlijke visie 2 Horizontaal Toezicht Zorg Wat is Horizontaal Toezicht? Zorgaanbieders en zorgverzekeraars: dragen gezamenlijk zorg voor een juiste

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

image brochure.indd 1 21-11-2009 21:02:22

image brochure.indd 1 21-11-2009 21:02:22 image brochure.indd 1 21-11-2009 21:02:22 image brochure.indd 2 21-11-2009 21:02:24 Viadicte presenteert zich helder Kwaliteit leveren is een must. Het heeft aandacht op Europees en nationaal niveau. Fouten

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Programma Horizontaal Toezicht MKB

Programma Horizontaal Toezicht MKB Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 Horizontaal toezicht 4 Samenwerking met fiscaal dienstverleners 5 Metatoezicht: eerste ervaringen met de steekproef 6 Samenwerking

Nadere informatie

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour.

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour. Enquête Instructie Deze enquête vormt een van de bouwstenen voor het ontwikkelen van een breed gedragen visie op Transparantie en Verantwoording. De enquête bestaat uit drie delen: In deel 1 vragen we

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs Reglement Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit van Onderwijs pagina 2 van 7 pagina 3 van 7 Colofon datum 22-1-2014 auteurs KM en DZ versie vastgesteld pagina 4 van 7 Inhoudsopgave 1 Commissie kwaliteit

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING DELOITTE

KLACHTENREGELING DELOITTE Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Welkom. Franchiseorganisatie

Welkom. Franchiseorganisatie zorg zonder zorgen Welkom U bent zelfstandig ondernemer in de zorg en wilt graag ondersteuning bij de administratieve en ondernemingstaken van uw bedrijf? Wilt u ook op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht. Ervaringen Horizontaal Toezicht, de visie van de zorgverzekeraar

Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht. Ervaringen Horizontaal Toezicht, de visie van de zorgverzekeraar www.pwc.nl Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Ervaringen Horizontaal Toezicht, de visie van de zorgverzekeraar Stijn Euverman () Bas Winkels (Menzis) Toenemende spanning tussen

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Handreiking ViO: spreek nu of zwijg voorgoed!

Handreiking ViO: spreek nu of zwijg voorgoed! Accountants die posten in de jaarrekening berekenen: zelftoetsing of zelf toetsen? Handreiking ViO: spreek nu of zwijg voorgoed! Jan-Willem Wiersma 1. Inleiding Het verlenen van nevendiensten door accountants

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20544 30 december 2009 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands

Nadere informatie

De MKB-accountant in 2030

De MKB-accountant in 2030 De MKB-accountant in 2030 30 mei 2017 Programma Steef Visser (voorzitter NBA-Commissie MKB) Marco Moling (voorzitter Novak) Paul Dinkgreve (voorzitter SRA) Discussie De MKB-accountant in 2030 Steef Visser

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Franchise Supermarkten

Franchise Supermarkten Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten Convenant Franchise Supermarkten Partijen betreffende franchiseformule [naam franchiseformule] franchisegever vestigingsadres [naam franchisegever] [vestigingsadres]

Nadere informatie

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Nederlandse VoedseI- en WareniDltmiteil: ~iuilemidafiisdlfltltrn, lji:ndfloui.r mhmlll'llri! RISK PLA ZA Convenant horizontaal toezicht tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij het verstrekken van sofi-nummers aan buitenlandse werknemers

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie