Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen"

Transcriptie

1 Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld omdat een aantal zaken rondom personentoetsingen in de nabije toekomst veranderen. Naast wijzigingen van de regelgeving zijn er ook enkele aanpassingen van formulieren en wijzigingen in onze werkwijze en gebruikte documenten. De AFM informeert u graag over deze veranderingen. Meer informatie voor financieel dienstverleners vindt u op de website van de AFM onder het gedeelte voor adviseurs & bemiddelaars. Deze website is rechtstreeks te benaderen via Onderwerpen in deze nieuwsbrief Geschiktheid in plaats van deskundigheid Te toetsen personen Toetsing van commissarissen Wijzigingen betrouwbaarheidsformulier De bestuurdersmonitor De eed of belofte in de financiële sector Tot slot nog een aantal aandachtspunten Geschiktheid in plaats van deskundigheid Op 1 juli 2012 verandert de Wet op het financieel toezicht (Wft) en bijbehorende regelgeving op het gebied van personentoetsingen. Dit gebeurt naar aanleiding van onderzoeken naar de oorzaken van de kredietcrisis door diverse commissies. Een van deze wijzigingen is dat het begrip deskundigheid wordt vervangen door het begrip geschiktheid. Het betreft een tekstuele wijziging; inhoudelijk verandert er niets. Verschil tussen geschiktheid (deskundigheid) en vakbekwaamheid De term geschiktheid moet niet worden verward met de term vakbekwaamheid. De geschiktheidseisen zijn van toepassing op dagelijks beleidsbepalers en commissarissen. Met vakbekwaamheid bedoelen we de eisen waaraan financieel dienstverleners moeten voldoen. Zij moeten in het bezit zijn van geldige Wft-diploma s en Permanente Educatie volgen. Het begrip deskundigheid lijkt vooral te verwijzen naar kennis en ervaring. Maar het is ook belangrijk wat mensen doen met die kennis en ervaring.

2 In de Beleidsregel Deskundigheid 2011 (de beleidsregel) is opgenomen dat naast kennis en ervaring ook professioneel gedrag van belang is voor deskundigheid. Geschiktheid dekt de lading beter. De beleidsregel blijft de basis voor de toetsing van geschiktheid. Te toetsen personen Volgens de Wft kunnen personen verschillende rollen aannemen, op grond waarvan zij getoetst moeten worden op geschiktheid en/of betrouwbaarheid: Dagelijks beleidsbepaler: iemand die zich bezighoudt met het dagelijks beleid of leiding van de financiële onderneming. Dit zijn meestal de bestuurders van een vergunninghouder; Medebeleidsbepaler: iemand die feitelijk substantiële invloed uitoefent op het beleid of de langetermijnstrategie van de onderneming mede bepaalt. Dit zijn meestal de aandeelhouders die (rechtstreeks of indirect) de meerderheid van de aandelen houden in een vergunninghouder; Commissaris: iemand die toezicht houdt op het beleid van de onderneming. Hierbij kunt u denken aan een lid van een raad van commissarissen of een lid van een raad van toezicht van een onderneming. In alle gevallen is de feitelijke situatie doorslaggevend. Dat houdt in dat iemand die geen bestuurder is, toch als dagelijks beleidsbepaler kan worden gezien als hij daadwerkelijk het dagelijks beleid bepaalt. Een voorbeeld hiervan is iemand die meerderheidsaandeelhouder is van en tegelijkertijd werkt voor een vergunninghouder. Hieronder wordt aangegeven wie de AFM toetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Dglks beleidsbepaler Medebeleidsbepaler Commissaris Betrouwbaarheid Ja Ja Ja Geschiktheid Ja Nee Nee Vanaf 1 juli 2012 Ja Toetsing van commissarissen Vanaf 1 juli 2012 moeten commissarissen niet alleen betrouwbaar, maar ook geschikt zijn. De afgelopen jaren is gebleken dat het toezicht op het bestuur van een onderneming een belangrijke toegevoegde waarde heeft. Zo staat een raad van commissarissen op enige afstand, zodat ze onafhankelijk naar besluiten van het bestuur kan kijken. Om op de juiste wijze voldoende invloed te kunnen uitoefenen, moeten de commissarissen aan bepaalde eisen voldoen. De toezichthoudende rol van de raad van commissarissen wordt nu niet altijd juist ingekleed. De wet heeft het over leden van een toezichthoudend orgaan; hiermee worden zowel leden van de raad van

3 commissarissen als een raad van toezicht bedoeld. Waar wij in deze tekst commissarissen noemen, bedoelen wij ook de leden van de raad van toezicht. Vanaf wanneer moeten commissarissen geschikt zijn? Commissarissen die op of na 1 juli 2012 worden benoemd, moeten voorafgaand aan de benoeming eerst door de AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid worden getoetst. Omdat de toetsing van geschiktheid en betrouwbaarheid meerdere weken in beslag neemt, heeft de AFM besloten alle aanvragen die 1 juni 2012 of later worden ingediend, op de nieuwe manier te toetsen. Voor zittende commissarissen geldt een overgangsregeling. Die bepaalt dat de AFM pas bij herbenoeming toetst op geschiktheid, of dat uiterlijk voor 1 januari 2016 doet. Een raad van commissarissen moet wel per 1 juli 2012 aan de eisen van geschiktheid voldoen. De AFM kan een onderneming hier op aanspreken. Het is dan ook raadzaam binnenkort de geschiktheid binnen uw raad van commissarissen te evalueren. Welke criteria gelden voor geschiktheid? Geschiktheid betekent dat een persoon over voldoende kennis, ervaring en professioneel gedrag beschikt om de functie goed te kunnen uitoefenen. Hierbij wordt zowel naar de commissaris als individu gekeken, als naar de uitwerking hiervan op de gehele raad van commissarissen (het collectief). De criteria zijn nader uitgewerkt in de de beleidsbepalers noemt. Tijdens het opstellen van deze beleidsregel is al wel rekening gehouden met een geschiktheidseis voor commissarissen. Dit blijkt uit de toelichting. Er is een verschil tussen de nieuwe toetsingen van commissarissen en de bestaande toetsingen van dagelijks beleidsbepalers. Dit verschil zit voornamelijk in de eisen die de AFM aan het collectief stelt. Niet iedere commissaris hoeft individueel diepgaande inhoudelijke kennis en ervaring te hebben. Wel is het nodig dat er voldoende diepgaande kennis en ervaring in de gehele raad aanwezig is, zodat de leden elkaar inhoudelijk uitdagen. Daarnaast moet die kennis en ervaring bij een groot deel van de commissarissen aanwezig zijn. In dit soort situaties is het dus ook (beperkt) mogelijk, vooral in een grotere raad van commissarissen, dat personen uit een andere branche of zonder relevante ervaring lid zijn van de raad van commissarissen. Tenslotte bevat de beleidsregel competenties die van belang zijn voor te toetsen personen. Voor commissarissen zijn onder meer onafhankelijkheid en loyaliteit aan de onderneming van groot belang.

4 Wijziging betrouwbaarheidsformulier Het betrouwbaarheidsformulier wordt op korte termijn aangepast. Naast wijzigingen die verband houden met wetswijzigingen en de staatsrechtelijke situatie in de voormalige Nederlandse Antillen, wordt het formulier verduidelijkt met een paar voorbeelden. Relevante feiten voor de betrouwbaarheidstoetsing AFM en DNB merken op dat de restvraag niet altijd goed wordt begrepen. De restvraag betreft feiten die redelijkerwijs voor de toezichthouder van belang kunnen zijn bij de betrouwbaarheidstoetsing. Om dit te verduidelijken, is een aantal voorbeelden van antecedenten opgenomen. Ook wordt deze vraag voortaan bij iedere categorie antecedenten gesteld (strafrechtelijk, financieel, toezicht, fiscaal bestuursrechtelijk en overig). De categorieën worden vaak zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak uitgevraagd. Ter verduidelijking zijn de volgende voorbeelden in het formulier opgenomen: Strafrechtelijke antecedenten - Een lopende procedure over een strafbaar feit. Toezicht antecedenten - Normoverdragende gesprekken met de toezichthouder, een teruggetrokken voordracht tot benoeming of lopende toezichtzaken die van belang zijn. Financiële antecedenten - Als de te toetsen persoon redelijkerwijs kan verwachten dat tegen hem en/of één of meerdere ondernemingen een incassoprocedure zal worden gestart, of als er een rechtszaak speelt waarin het risico aanwezig is dat de persoon of een van de ondernemingen waarbij hij betrokken is, veroordeeld wordt tot betaling van een schadevergoeding. Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten - Het gebruik maken van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, gemeld met of zonder opleggen van een boete), een (lopend) onderzoek van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Overige antecedenten - Lopende arbeidsrechtelijke conflicten of lopende rechtszaken hierover. Waarom deze wijzigingen? De restvraag was altijd een open vraag naar alles wat bij een betrouwbaarheidstoetsing van belang kan zijn maar niet eerder in het formulier naar voren kwam. De aanvrager moet deze vraag dus ruim opvatten. Dit gebeurt niet altijd. Als hij belangrijke feiten niet noemt, kan dit leiden tot een onterechte goedkeuring. Als de toezichthouder later wel op de hoogte raakt van deze feiten, kan hij een hertoetsing uitvoeren. Naast de eerdere feiten, speelt dan ook het niet melden daarvan als antecedent zelf een rol bij de toetsing. Daarom is het belangrijk alles aan te geven wat van belang is.

5 Zo is de laatste jaren op fiscaal vlak veel gebruik gemaakt van de inkeerregeling, waarbij iemand bij de Belastingdienst aangeeft geen belasting te hebben betaald over buitenlands spaargeld. In sommige gevallen heeft de Belastingdienst hiervoor een boete opgelegd. Ook als hiervoor geen boete is opgelegd, moet u deze feiten op het formulier melden bij de restvraag over fiscale antecedenten. Een ander voorbeeld: u moet een melding maken van een civiele procedure die redelijkerwijs kan leiden tot het betalen een (forse) schadevergoeding. Waar moet u op letten? U moet dus alles melden wat mogelijk van belang kan zijn voor de toetsing. Het niet melden van een antecedent (privé of zakelijk) of het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder, levert een toezichtantecedent op. De toezichthouder neemt dit dan mee bij deze of een volgende toetsing. Bestuurdersmonitor De AFM en DNB hebben een systeem opgezet dat antecedenten van bestuurders en commissarissen registreert, ook wel de bestuurdersmonitor genoemd. Het doel van de bestuurdersmonitor is om een compleet beeld te krijgen van antecedenten van bestuurders en commissarissen. Dit is van belang voor de beoordeling van de betrouwbaarheid en/of geschiktheid van bestuurders en commissarissen. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is dat u antecedenten aan de AFM meldt, tijdens een toetsing en daarna. Een zittende bestuurder die een fiscale boete krijgt, moet dit dus uit eigen beweging aan de AFM melden. Over de bestuurdersmonitor ontvangt u binnenkort meer informatie. Mocht u nu al meer willen weten, lees dan het informatiebulletin. De eed of belofte in de financiële sector Recent heeft het ministerie van Financiën de regels met betrekking tot de eed of belofte voor personen in de financiële sector (ook wel genoemd: de bankierseed ) geconsulteerd. Het is de bedoeling dat deze regels per 1 januari 2013 in werking treden. De regeling is uitgewerkt in de Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) en de ministeriële regeling Regeling eed of belofte financiële sector. Doel van deze regeling is personen die werkzaam zijn in de financiële sector bewust(er) te maken van hun maatschappelijke rol en de gevolgen van hun handelen. Gekozen is voor de vorm van de eed of de belofte. Voor wie geldt deze bankierseed? De regeling geldt voor alle financiële ondernemingen (die onder de Wft vallen). Niet alleen personen die op geschiktheid en/of betrouwbaarheid

6 moeten worden getoetst, maar alle medewerkers die werken onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming moeten de eed of belofte afleggen. Financiële ondernemingen kunnen bepaalde werknemers - zoals personeel in de catering, receptionisten en schoonmakers - uitzonderen van de regeling. Financiële ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regeling. Zij moeten er zelf voor zorgen dat alle medewerkers binnen drie maanden na inwerkingtreding, aantreden of indiensttreding de eed of belofte afleggen. Voor (mede)beleidsbepalers wordt de eed of belofte gekoppeld aan de geschiktheidstoets. Het niet afleggen van de eed of belofte of het niet naleven daarvan kan gevolgen hebben voor de geschiktheid. AFM en DNB denken op dit moment na over hoe zij het toezicht hierop gaan inrichten. Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de eed bij de toezichthouder wordt afgelegd. Over de verdere invulling van de norm zal u op een later tijdstip worden geïnformeerd. Tot slot nog een aantal aandachtspunten De recente ontwikkelingen waren aanleiding om nog eens goed naar het proces van toetsingen te kijken. Op sommige punten is gekozen om het proces te verbeteren. Afstemming met DNB Vanaf 1 juli wordt de samenwerking tussen de toezichthouders bij personentoetsingen verder versterkt. Dat houdt in dat bij betrouwbaarheidstoetsingen en geschiktheidstoetsingen van onder meer beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en banken beide toezichthouders betrokken zijn. Voortaan wordt er meer informatie betrokken bij de toetsing. Daarnaast is een negatief oordeel van een van de toezichthouders vanaf 1 juli 2012 beslissend. De eerdere werkwijze is daarmee aangescherpt. Uw toetsing hoeft u niet bij beide toezichthouders in te dienen. Ook is het proces van de samenwerking zodanig ingericht dat de toetsing geen tot weinig extra tijd in beslag neemt. De kosten voor betrouwbaarheids- of geschiktheidstoetsingen wijzigen dit jaar niet. Evaluatie Beleidsregel Deskundigheid 2011 Bij de invoering van de beleidsregel is besloten deze te evalueren nadat er voldoende ervaring mee is opgedaan. Deze evaluatie wordt binnenkort gestart. De verwachting is dat de beleidsregel hierdoor begin 2013 wordt aangepast. Op kortere termijn vindt een zeer beperkte wijziging van de beleidsregel plaats, waarbij de term deskundigheid in de term geschiktheid wordt gewijzigd.

7 Bijlagen bij toetsingen De AFM heeft gemerkt dat bij toetsingsverzoeken vaak relevante informatie ontbreekt. Dit gaat om informatie waaruit blijkt waarom de onderneming meent dat er sprake is van de juiste persoon op de juiste plek. Ook blijkt vaak onvoldoende uit de informatie hoe de kennis, ervaring en taken verdeeld zijn, als er sprake is van meerdere bestuurders. Daarom heeft de AFM een nieuwe bijlage bij toetsingsverzoeken opgenomen in het Digitaal loket, waarin de onderneming deze informatie moet aanleveren als er sprake is van meerdere bestuurders. Hiermee wordt de kwaliteit van de toetsingen verder verhoogd en kan de benodigde informatie op een eerder tijdstip in de toetsing worden betrokken.

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten?

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten? De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen Beleggingsondernemingen en Beheerders van ICBE s Inhoudsopgave Vooraf 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Bijlage Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van toezicht

Bijlage Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van toezicht Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van toezicht Dit formulier is een bijlage van het Meldingsformulier (her) benoeming Autoriteit woningcorporaties staat op de website

Nadere informatie

Vragenformulier benoeming CN juli Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Nederlandsche Bank NV (DNB)

Vragenformulier benoeming CN juli Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Nederlandsche Bank NV (DNB) VRAGENFORMULIER BENOEMING CARIBISCH NEDERLAND 1 Formulier voor de betrouwbaarheid- en geschiktheidstoetsing van (kandidaat) (mede)beleidsbepalers en commissarissen van onder toezicht van de Autoriteit

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Waarom vult u dit formulier in?

Waarom vult u dit formulier in? Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek Dit formulier is een bijlage bij het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing of het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Tweede Echelon Waarom vult u dit formulier

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Aan de Koning. 1. Geschiktheidstoets

Aan de Koning. 1. Geschiktheidstoets > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 14 februari 2017 Betreft Nader

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Met bijlage Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek De Nederlandsche Bank

Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Met bijlage Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek De Nederlandsche Bank Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Met bijlage Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek De Nederlandsche Bank Waarom vult u dit formulier in? Voorgenomen benoemingen, functiewijzigingen of wijzigingen

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Bijlage Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van commissarissen

Bijlage Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van commissarissen Bijlage Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van commissarissen Dit formulier is een bijlage bij het meldformulier 'Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid'. Waarom vult

Nadere informatie

Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek Dit formulier is een bijlage bij het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing

Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek Dit formulier is een bijlage bij het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek Dit formulier is een bijlage bij het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Waarom vult u dit formulier in? Vanwege de functie of positie die u gaat bekleden, moet

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

Meldplicht betrouwbaarheid

Meldplicht betrouwbaarheid Meldplicht betrouwbaarheid Weet wat je zegt, zeg alles wat je weet? Mr. A.E. van Lamsweerde, mr. J. de Wolf en mr. A.B. Schoonbeek 1 1 Inleiding De affaires zoals de vastgoedfraude Klimop 2, Madoff, Vestia

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Kwaliteit aan te leveren stukken en verwacht niveau beleggingskennis

Kwaliteit aan te leveren stukken en verwacht niveau beleggingskennis Informatiebijeenkomst Toetsingen Pensioenen Kwaliteit aan te leveren stukken en verwacht niveau beleggingskennis 7 December 2016 Petra Hielkema Programma Opening en inleiding 14.00-14.15 Kwaliteit aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 786 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Inspectie Leefomgeving en Transport Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit Woningcorporaties Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets Anja Verdiesen 17 juni 2015 Fit en Proper? Vrij Nederland 2013 een lijst: 216 affaires in de politiek

Nadere informatie

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN NeeAkkerD.MDennis AkkerDennisDsAr-14129859 - Datum 22 december 2014 Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete Pagina 1

Nadere informatie

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wat betekent de wet voor intern en extern toezicht? Prof. Dr. Olaf Sleijpen Divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen Seminar voor intern

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

Masterclass Toezicht op en in de financiële sector

Masterclass Toezicht op en in de financiële sector Masterclass Toezicht op en in de financiële sector ALGEMEEN KADER STAATSRECHT PROFMR LODEWIJK ROGIER 19 MAART 2019 1 STAATSRECHT 2 RECHTSSTAAT 3 CONCORDANTIEBEGINSEL 4 BESTUURLIJKE HANDHAVING ALGEMEEN

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Belang van het wetgevend kader voor accountants (COS 250 / Handreiking 1104) Jeroen Preijde Partner EY Accountants

Belang van het wetgevend kader voor accountants (COS 250 / Handreiking 1104) Jeroen Preijde Partner EY Accountants Belang van het wetgevend kader voor accountants (COS 250 / Handreiking 1104) Jeroen Preijde Partner EY Accountants Agenda Het wetgevend kader COS 250 Handreiking 1104 Voorbeeld organisatorische en engagement

Nadere informatie

Besluiten tot het wijzigen van de gezamenlijke Beleidsregel geschiktheid 2012

Besluiten tot het wijzigen van de gezamenlijke Beleidsregel geschiktheid 2012 Concept Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) van [datum] tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 De Nederlandsche Bank N.V. en de

Nadere informatie

Bijlage Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van toezicht

Bijlage Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van toezicht Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van toezicht Dit formulier is een bijlage van het Meldformulier (her)benoeming Waarom vult u dit formulier in? Vanwege de functie of

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke diensten verricht naar Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke diensten verricht naar Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke diensten verricht naar Caribisch Nederland De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen

Nadere informatie

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016 Aan De Minister van Financiën De heer José M.N. Jardim Pietermaai 4-4A Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/047432 Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: 27052016.01 Willemstad, 27

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE. Datum 10 augustus 2015

Ministerie van Financiën. t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE. Datum 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Stichting Autoriteit Financiele Markten Bezoekadres Vijzelgraclit 50 Kamer van Koophandel Amsterdam,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement intern toezicht. In werking

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement intern toezicht. In werking Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement intern toezicht In werking 01-01-2019 Artikel 1. Begripsbepalingen: De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke een bijkantoor 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke een bijkantoor 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke een bijkantoor 1 heeft in Caribisch Nederland De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels In samenhang met de introductie van een Maatschappelijk Statuut en de actualisering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN Prof. dr. R.J. Schotsman November 2014 BELANGRIJKE WETGEVINGSONTWIKKELING De inzet op een versterking van de kwaliteit van de personen werkzaam in de sector via het financieel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst toetsingen. 15 december 2016

Informatiebijeenkomst toetsingen. 15 december 2016 Informatiebijeenkomst toetsingen 15 december 2016 1 Programma Introductie toetsingen Petra Hielkema, Hoofd Expertisecentrum Toetsingen Toetsen op betrouwbaarheid Petra Hielkema Toetsen op geschiktheid

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. A. ONDERWIJS B. KINDEROPVANG en PEUTERSPEELZAAL C. COMBINATIE VAN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG D. ALGEMEEN

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de

Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de opdrachtgever is niet toegestaan zonder vooraf verstrekte

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN, Gelet op de artikelen 2:104, eerste en tweede lid, en 4:7 van de wet; BESLUIT: ARTIKEL I

DE MINISTER VAN FINANCIËN, Gelet op de artikelen 2:104, eerste en tweede lid, en 4:7 van de wet; BESLUIT: ARTIKEL I Regeling van de Minister van Financiën van PM 2018, 2018- PM, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de aanpassing van het Nationaal regime naar aanleiding

Nadere informatie

BESCHRIJVEN VAN BEDRIJFSPROCESSEN

BESCHRIJVEN VAN BEDRIJFSPROCESSEN BESCHRIJVEN VAN BEDRIJFSPROCESSEN Voorbeeldbeschrijvingen Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat de financieel dienstverlener zijn bedrijfsvoering zo inricht dat altijd wordt

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/013121 2016/013370

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 67

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 67 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 67 Beleidsregels behorend bij het Bankreglement van de Kredietbank Utrecht (besluit van 29 juni 2010) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Bijlage 1. Modelregeling Melden vermoeden van een misstand

Bijlage 1. Modelregeling Melden vermoeden van een misstand Bijlage 1 Modelregeling Melden vermoeden van een misstand Deze modelregeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting uit de Wet Huis voor Klokkenluiders. De definities uit deze wet zijn dus ook

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13546 3 juli 2012 Beleidsregel geschiktheid 2012 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit

Nadere informatie

AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem,

AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem, www. dnb. n I 020 524 91 11 1000 AB Amsterdam Postbus 98 De Nederlandsche Bank N.y. geschiktheidstoetsingen en in het bijzonder op het punt van de rechtsbescherming. htto : //www,afm. ni/ /media/files/brochures/20

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Consultatiedocument februari 2009. Concept Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing Wgt en Wtt. De Nederlandsche Bank N.V.,

Consultatiedocument februari 2009. Concept Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing Wgt en Wtt. De Nederlandsche Bank N.V., Concept Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing Wgt en Wtt De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties en overleg met het Ministerie van Financiën en de Stichting

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER MODEL 4 FORMULIER VOOR BESTUURDER/VENNOOT/AANDEELHOUDER IN DE RECHTSPERSOON

BIBOB VRAGENFORMULIER MODEL 4 FORMULIER VOOR BESTUURDER/VENNOOT/AANDEELHOUDER IN DE RECHTSPERSOON BIBB VRAGENFRMULIER MDEL 4 FRMULIER VR BESTUURDER/VENNT/AANDEELHUDER IN DE RECHTSPERSN Bestemd voor bestuurder/vennoot/aandeelhouder in de rechtspersoon: Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 677 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

PH Presentatie 28 mei 2018

PH Presentatie 28 mei 2018 PH 1104 Presentatie 28 mei 2018 1 AGENDA 1. Inleiding vernieuwing PH 1104 2. Meldingsplicht 3. Verantwoordelijkheid accountant in relatie tot COS 250 4. Mogelijke gevolgen niet naleven wet- en regelgeving

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Feedback statement consultatie Beleidsregel geschiktheid Wta

Feedback statement consultatie Beleidsregel geschiktheid Wta Feedback statement consultatie Beleidsregel geschiktheid Wta Publicatiedatum: 01-nov-2017 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Feedbackstatement Beleidsregel Deskundigheid 2011

Feedbackstatement Beleidsregel Deskundigheid 2011 Feedbackstatement Beleidsregel Deskundigheid 2011 Inleiding De consultatie van de beleidsregel deskundigheid 2011 is per 1 september 2010 van start gegaan. Een groot aantal personen en ondernemingen heeft

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven?

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven? Q&A Inleiding Met de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien sprake is van een overtreding door een rechtspersoon, ook de feitelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting Reglement Raad van Toezicht Stichting GGNet, opgemaakt op grond van artikel 24 van de statuten van GGNet en in onderstaande vorm vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Pagina 1 van 5 Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Artikel 1. Algemeen De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499

Nadere informatie

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Dit memo is relevant voor alle collectieven die een samenwerkingsmodel uitwerken. Sommige collectieven hebben een niet-transparant samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018

DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018 DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM Reglement Raad van Toezicht november 2018 Vastgesteld door de RvT in de vergadering van 19 november 2018 Inleiding Binnen de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam II (Stichting)

Nadere informatie

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij Beleid en procedures ten aanzien van screening De Bilt, 28 september 2010 1 INHOUD BLAD 1. DOELSTELLING SCREENINGSBELEID 2 2. DEFINITIES 2 3. TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie