AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem,"

Transcriptie

1 www. dnb. n I AB Amsterdam Postbus 98 De Nederlandsche Bank N.y. geschiktheidstoetsingen en in het bijzonder op het punt van de rechtsbescherming. htto : //www,afm. ni/ /media/files/brochures/20 1 2/informatiebulletintoetsingen,ashx. beschrijvingen van het toetsingsproces verwijzen we naar de websites van DNB en en bankenaugustus-20 14/dnb http //www.dnb. nhftoezichtorofessioneel/bestuurderstoetsincien/index.isp htto ://www.dnb. nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-banken/nieuwsbrief : Het is ons niet ontgaan dat er recent publieke belangstelling is voor de Ook vindt in dergelijke gevallen collegiale toetsing plaats. Voor uitgebreider van directieleden of bestuursleden van de toezichthouders in het toetsingsproces. van de complexiteit van de toetsing resulteert in participatie van (senior) managers, zorgvuldigheidswaarborgen kent, waaronder een escalatieprocedure die afhankelijk In dat verband willen we graag benadrukken dat het toetsingsproces uitgebreide een betere corporate governance van het bestuur van financiële instellingen. beleidsbepalers en commissarissen. Alleen al daarom draagt dit instrument bij aan Daarmee wordt een belangrijk gevoig gegeven aan de lessen die meer ook - zijn uit de financiële crisis. door enquêtecommissies van de Tweede Kamer - getrokken onder meer aandacht schenken aan het aantrekken en behouden van gekwalificeerde stellige indruk is dat financiële instellingen, mede onder invtoed van dit instrument, om duidelijke ontwikkelingen of trends uit de cijfers te halen en Gegeven de relatiefjonge toetsingspraktijk is het nog niet mogelijk In bijgevoegde rapportage treft u een eerste beeld en cijfers aan voor de jaren te verschaffen in de effecten van geschiktheidstoetsingen. Desalniettemin zijn onze ervaringen met de geschiktheidstoetsingen positief. Onze Op verzoek van de Vaste Kamercommissie heeft u DNB en verzocht om inzicht Geachte heer Dijsselbloem, 2500 EE DEN HAAG Postbus Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem Ministerie van Financiën Atodtoit Vthmik, Markt 1 van 2 1 Bijiagen en Ter Braak, M.HJ.M (mw) Mensinga, J.M.H. (mw) Behandeld door 2015/ Ons kenmerk 25 juni 2015 Datum GS Amsterdam Postbus Autoriteit Financiële Markten EUROSYSTEEM

2 20 15/ betrouwbaarheid. Besluiten staan vervolgens in eerste instantie open voor bezwaar Ons kenmerk taak om beleidsbepalers bij financiële instellingen te toetsen op geschiktheid en is op besluiten van DNB en genomen in het kader van de uitvoering van hun 25jun 2015 Daarnaast merken we op dat het reguliere bestuursrechtelijk kader van toepassing Datum EUROSYSTEEM fc Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.y. Hoogachtend, Voor de overige bevindingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde rapportage. toetsingspraktijk in Europees verband, waarbij SSM-ontwikkelingen in het bijzonder procesversterkingen die de gevoelde rechtszekerheid bij (kandidaat-)bestuurders - kunnen voor wie de persoonlijke belangen aanzienlijk kunnen zijn hebben opgenomen een evaluatie van het proces van toetsingen waarbij het worden gevolgd. toezichthouders en houden rekening met verdere convergentie van de afronden van de toetsingen van de zittende commissarissen in de planning voor geven ons daarbij in het bijzonder ook rekenschap van best practices bij andere aan te tasten of haar wettetijke en maatschappelijke verantwoord&ijkheid voor een voornemen is om deze evaluatie door een externe partij plaats te laten vinden. We In lijn daarmee kan worden gemeld dat DNB en naar aanleiding van het zowel integer als deskundig bestuur in de financiële sector te ondergraven. verder Tenslotte willen we ook benadrukken doorlopend gespitst te zijn op mogelijke vergroten zonder daarbij de onafhankelijke oordeelsvorming van de toezichthouder hebben (bijvoorbeeld asielpraktijk, vergunningen). geldt overigens ook voor andere beslissingen van bestuursorganen die in waaronder een onafhankelijke en zorgvuldige rechtsgang in meerdere instanties, Deze in het bestuursrecht gangbare opzet, voorzien van diverse rechtswaarborgen (hoger) beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. voorkomende gevallen zeer grote impact voor personen of instellingen kunnen niet in een eerder stadium bij het besluit betrokken zijn geweest. Vervolgens kan bij DNB of. Binnen en DNB worden bezwaren behandeld door personen die AtoWit Fio.rnrièI Mrkt 2 van 2

3 Expertisecentrum toetsingen Rapportage geschiktheidstoetsingen DNB en versie 25 juni 2015 en integriteit Toezicht horizontale functies Onderwerp EUROSYSTEEM ( ) inzake de invoering van de geschiktheidseis. Commissie De Wit en de commissie Scheltema. Zie in dit kader 00k de MvT Nr 3, p. 2 Onder lid van een intern toezichthoudend orgaan, kan naast een commissaris 00k een lid van een deze rappartage wordt voor al deze gevallen de term commissaris gebruikt. Raad van Toezicht verstaan worden of algemene bestuursleden die geen dagelijks bestuur zijn. In 2 Onder (dagelijks) beleidsbepalers, warden hier oak bestuurders verstaan. 1 De Beleidsregel geschiktheid 2012, Staatscourant 2012 nr gedrag. beleidsbepalers. DNB en de hebben met de Beleidsregel geschiktheid ondernemingen in de zin van de Wft geldt tevens dat naast beleidsbepalers commissarissen in de financiële sector. Ult verschillende onderzoeken commissarissen essentleel zijn voor een goed functionerende corporate governance. commissarissen van financiële ondernemingen. Deze elsen zijn vertaald in de beleidsbepalers. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel Eén van de lessen ult de financiële crisis is het belang van goede beleidsbepalers en De maatschappij stelt aldus steeds hogere eisen aan beleidsbepalers en aanleiding van de financiële crisis is gebleken dat geschikte beleidsbepalers en 4 naar ingang van 1 juli 2012 ook leden van het intern toezichthoudende orgaan vinden in diverse Europese richtlijnen. 2 met 1 aan de 3, de beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren en de Wet financiële markten BES (Wfm BES) toetsen DNB en de de geschiktheid van geschiktheidstoetsingen een nadere invulling gegeven. Voor financiële commissarissen, geschikt dienen te zijn. De grondsiag voor de geschiktheidseis is te Krachtens de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de Wet verplichte beleidsregel. Belangrijke uitgangspunten die in deze beleidsregel worden verantwoordelijk is voor het aanstellen en aanhouden van geschikte gehanteerd zijn dat geschiktheid een doorlopende eis is en dat de onderneming 2. De geschiktheidstoetsingen en het beoogde effect toelichting op de belangrijkste redenen waarom kandidaten niet geschikt bevonden worden en hoe de besluitvormingsprocedure bij de toezichthouders er uit ziet. in cijfers over het aantal toetsingen in de jaren 2013 en Wij geven ook een wordt toegelicht hoe wij deze toetsingen uitvoeren en wat daarvan het resultaat is achtergronden van de geschiktheidstoetsingen die door hen worden uitgevoerd. Er In deze nota geven DNB en de gezamenhijk een toelichting op de geschiktheidstoets bij andere financiële ondernemingen. in te voeren. In dit kader zijn De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Overleg accountancy met de vaste Kamercommissie voor Financiën gesproken over de mogelijkheid om voor de top van de accountantskantoren een geschiktheidstoets Financiële Markten (de ) gevraagd te rapporteren over het verloop van de Op 13 november 2014 heeft de Minister van Financiën tijdens het Algemeen 1. Inleiding AutoriI,it Fi,nciëk Mkton 1 van / Kenmerk 25 juni 2015 Datum

4 - de - de functie van de b&eidsbepaler; aard, omvang, complexsteit en het risicoprofiel van de onderneming samenstelling en het functioneren van het collectief. waar de beleidsbepaler werkzaam is; - de Si] de toetsing wordt rekening gehouden met: SUROSYSTEEM De samenwerkingsbepaiingen neergelegd in afde)ing Wft. (mede)beleidsbepalers bij financiële ondernemingen. conform de wet samen bij betrouwbaarheidstoetsingen van alle en de samen, al is dat niet wettelijk verplicht. Daarnaast werken DNS en de ondernemingen waarop zowel DNB als de toezicht houden, is daarom van geschiktheidsoordeel van DNB en de verschillen. Bij geschiktheidstoetsingen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen, werken DNB 00k bij geschiktheidstoetsingen voor andere ondernemingen, bijvoorbeeld bij 5, het negatieve oordeel leidend zal zijn in de beslissing. samenwerkingsbepalingen dat als een van de toezichthouders een negatief oordeel vormt, op grond van de van dagelijks beleidsbepalers en commissarissen van banken en verzekeraars geldt perspectief terwiji de de geschiktheid vanuit het gedragsperspectief beoordeelt. evident belang. Vanwege hun verschillend perspectief kan ook het geschiktheid van dagelijks beleidsbepalers en commissarissen van financiële De samenwerking tussen beide toezichthouders bij de beoordeling van de De geschiktheid van een persoon wordt door DNB beoordeeld vanuit het prudentieel bewaarders, aanbieders van krediet, aanbieders van beleggingsobjecten, financiële beleggingsondernemingen, (beheerders van een) beleggingsinstelling(en), dienstverleners, beleggingsmaatschappijen, beheerders en bewaarders van icbe s, maatschappijen voor collectieve befegging in effecten, pensioenbewaarders en markten adviseert de de Minister. Beleidsbepalers of commissarissen van voor risico-acceptatie en ontheffinghouders, zoals aandeelhouders die een verkiaring van geen bezwaar nodig hebben. De voert de toetsingen uit voor financiële instellingen binnen Caribisch Nederland worden op grond van de Wfm BES premiepensioeninstellingen, (beroeps)pensioenfondsen, trustkantoren, entiteiten verzekeraars, (gemengde) financiële en verzekeringsholdings, gereglementeerde markten. Voor wat betreft de bestuurders van gereglementeerde eveneens getoetst door DNB of de. elektronischgeldinstellingen, clearinginstehingen, afwikkelondernemingen, de. DNB voert de toetsing uit voor banken, betaalinstehingen, Afhankelijk van het type onderneming wordt de toetsing afgehandeld door DNB of 3. Geschiktheidstoetsingen door DNB en de elementen, waaronder een onderzoek van gegevens uit toezicht- en openbare geschiktheid van de kandidaat voor de functie. Dat onderzoek bestaat uit meerdere bronnen en indien nodig een toetsingsgesprek met de kandidaat bij DNB of de. dossier aan te leveren met onderbouwing van de voordracht. Daarna start de aanmelden van een geschikte kandidaat. Zij toont de geschiktheid aan door een toezichthouder met een eigen onderzoek om een goed beeld te krijgen van de Si] een geschiktheidstoetsing is de onderneming verantwoordelijk voor het Autoritelt FinacjëIe Markteu J

5 geen vergelijkbare en volledige cijfers kunnen aanleveren. zien op de jaren 2013 en 2014 omdat DNB en de voor eerdere jaren samen de en DNB hebben getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid 6. De cijfers Hierna volgen de overzichten van beleidsbepalers en commissarissen per sector die 4. Cijfers over 2013 en 2014 E Li 9 OS (STE EM Onder deze categorie vallen: beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, Onder deze categorie vallen 00k aanbieders van krediet en aanbieders van beleggingsobjecten. 6 Omdat geschiktheid en betrouwbaarheid in de toetsingscijfers van DNB en de gezamenlijk afwikkelondernemingen, financiële holdings en gemengde verzekeringsholdings pensioenbewaarder, bewaarder van en icbe en beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling. beheerder van een icbe, maatschappij voor coflectieve belegging in effecten, bewaarder, 1-fieronder vallen premiepensioeninstellingen, beleggingsinstellingen, electronischgeldinstellingen, geen bezwaar zijn opgenomen onder het type instelling waarin het belang wordt gehouden. Hieronder vallen banken en clearinginstellingen. De cijfers van de houders van verklaringen van instelling te genereren. Het is om technische reden pas vanaf 2ol4mogelijk om percentages niet goed gekeurd per type van de instelling om de betreffende kandidaat te kunnen benoemen. Zie 00k de toelichting op pag.4. Dit betreft awe toetsingen die niet zijn afgesloten met een instemmende beschikking op de aanvraag entiteiten zijn echter niet actief in Nederland. Op grond van artikel 3:8 van de Wft toetst DNB 00k entiteiten voor risico-acceptatie. Dergelijke worden weergegeven, is een splitsing van cijfers naar alleen geschiktheid of alleen betrouwbaarheid niet goed te maken. Beleggingsinstellingen (AIFM Insteilingen op grond van Wfm Bes (CCP s)(wft) gelden(wft) Bemiddelen in opvorderbare en ICBE) (Wft) 12 Financiële dienstverleners (Wft) 13 (Wft) Beleggingsondernemingen Centrale Tegenpartijen Gereglementeerde markten en Toetsing door de door DNB getoetste personen ingetrokken op het totaal van Percentage afgekeurd of afgekeurd of ingetrokken Waarvan: Totaal Trustkantoren (Wtt) Overige Wft Betaalinstellingen (Wft) Instellingen ogv de Wfm Bes Verzekeraars (Wft) Kredietinstellingen (Wft) in 2014 of of afgekeurd afgekeurd ingetrokken ingetrokken Toetsing door DNB Aantatlen Percentage Pensioenfondsen (Pw en Wvb) AtoriW.t Fin,.rnëIe Maktn,,r. 7

6 of ingetrokken afgekeurd afgekeurd of Toetsing door de Aantallen Percentage EIJROSVSTEFM Bij DNB is bij zestien van de 234 kandidaten geoordeeld dat de betrouwbaarheid is en dat ook zijn betrouwbaarheid niet buiten twijfel stond. Bij de is bij 25 van niet buiten twijfel stond. In een geval is geoordeeld dat de kandidaat niet geschikt een oordeel te komen, Dit komt in de cijfers terecht onder Ingetrokken aanvraag. trekken. Dan sluit de DNB of het dossier: er is dan geen grond meer om tot om de kandidaat terug te trekken, of de kandidaat besluit zelf om zich terug te Vaak besluit de onderneming echter op enig moment in bovenstaande procedure van betrokkenen bij het oordeel van de toezichthouder gewaarborgd. a. bezwaar in te dienen bij de toezichthouder; Met deze wetteljke bezwaar- en beroepsmogelijkheden wordt de rechtsbescherming c. in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. b. in beroep te gaan bij de rechtbank; achtereenvolgens: oordeel opnieuw weegt. Is het besluit wederom negatief, dan is het mogelijk om Beiden kunnen vervolgens een zienswijze indienen, waarna de toezichthouder het De aanvraag van de onderneming is dan afgekeurd. voornemen tot een negatief besluit met onderbouwing van het negatieve oordeel. Bij een negatief oordeel krijgen de onderneming en kandidaat een formeel een hoog risicoprofiel, volgt soms een derde gesprek. Bijvoorbeeld omdat meer informatie nodig is. Of omdat er twijfels zijn over de Voor een goede oordeelvorming is incidenteel een tweede gesprek nodig. relevante toezichtwet (bij betrouwbaarheid) bieden het kader voor de beoordeling. gebeurt dit na een zorgvuldig ingericht proces. De Beleidsregel geschiktheid of de commissaris niet geschikt is of zijn betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat, Indien de toezichthouder tot het negatieve oordeel komt dat een beleidsbepaler of kennis of competenties van de kandidaat. Als het gaat om een onderneming met door DNB en de ingetrokken op het totaal van Percentage afgekeurd of 9 10 Afgekeurd of ingetrokken Totaal Cijfers van de en DNB getoetste personen personen door de getoetste ingetrokken op het totaal van Percentage afgekeurd of 4 5 Afgekeurd of ingetrokken Waarvan: Totaal in 2014 ingetrokken in 2014 Autoriwit Fl niè1o Mktot, F

7 5. Toelichting cijfers betrouwbaarheid niet buiten twijfel stond. de 75 kandidaten geoordeeld dat de kandidaat niet geschikt is en dat ook zijn EUROSYSTEEM tegen dergelijk handelen op te treden. de toetsing viel. Het integriteitstoezicht op de onderneming vervult een bruikbare aanvul)ende rol om kandidaat feitelijk de activiteiten als beleidsbepaler bleef voort zetten, maar in een functie die buiten Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van financieel dienstverleners waarbij een afgetoetste 14 De Beleidsregel deskundigheid is een voorloper van de Beleidsregel geschiktheid. financiële instellingen, te trekken. Hoewel de bewustwording van de geschiktheidseisen lijkt te zijn gegroeid onder 15 bovenstaande cijfers algemene conclusies, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de kandidaat beleidsbepalers en commissarissen, is het moeilijk op basis van kunnen voldoen aan prudentiele vereisten. financiële dienstverleners, aangezien het aantal getoetste personen relatief hoog Iigt initiatief zijn, wegens andere gronden dan geschiktheid, bijvoorbeeld het niet ten opzichte van het aantal niet goedkeuringen. Een verklaring hiervoor ligt onder beleggingsinstellingen al vanaf 2006 een Beleidsregel deskundigheid ingetrokken ligt hoger omdat er relatief veel intrekkingen van aanvragen op elgen beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners en beheerders van aantal gevallen bij beleggingsondernemingen waarbij een aanvraag is afgekeurd of 4 gold. Het meer in het gegeven dat voor de beleidsbepalers en commissarissen van bijvoorbeeld tot ulting in de cijfers van de toetsingen bij beleggingsinstellingen en bewust zijn geworden van de geschiktheidseisen en hier op anticiperen. Dit komt De ervaring binnen de leert dat kandidaten zich in de loop der jaren meer De voorheen. verzekeraars en pensioenfondsen kandidaten van hogere kwaliteit voordragen dan kalenderjaar, ondersteunen de cijfers per sector de indruk van DNB dat banken, komen. Hoewel deze daling klein is en vooralsnog betrekking heeft op slechts één in 2014 met 13% aftoetsingen iets meer kandidaten die wel door de toetsing heen Nadat in 2013 l4% van het aantal kandidaten bij DNB de toets niet haalde, zijn er en ook leden van Raden van Toezicht. tot een aanzienlijke toename van het aantal toetsingsaanvragen voor bestuurders Pensloenfondsen dienden op 1 juli 2014 aile wijzigingen die voortvloeien uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen geimplementeerd te hebben. Dat heeft geleid ingericht en des te meer geschikte kandidaten dan worden voorgedragen. toetsing bij DNB, des te professioneler het werving- en selectieproces vaak is hoe groter een instelling is, of hoe meer ervaring een instelling heeft met de verschillen zijn per type of grootte van de instelling. De ervaring bij DNB leert dat achtergronden van wet- en regelgeving. Maar ook binnen een sector kunnen er Een belangrijke reden daarvoor is dat voorgedragen kandidaten over onvoldoende aftoetsingen bij betaalinste)lingen met 3S/c en bij trustkantoren met 36% hoog. algemene en specjfieke vakinhoudelijke kennis beschikten, bijvoorbeeld kennis en bij DNB door de toets komt. Er zijn wel verschillen per sector. Zo is het percentage De cijfers van DNB over 2014 laten zien dat 87% van de voorgedragen kandidaten DNB AoritoiI Firnrnik Mktm DeNederandscheBank

8 beleggingsinstellingen een aanvraag is afgekeurd of ingetrokken is beperkt omdat Bij beleggingsinstellingen is te zien dat het aantal beheerders funk is gestegen toezicht is komen te vallen. 16 Het aantal gevallen dat bij beheerders van omdat, door de inwerkingtreding van de AIFMD, een nieuwe populatie onder het EIJROSYSTEEM 25juni / infrastructuur-, vastgoed-, aandelen en obiigatietondsen valen onder AIFM-toezicht. collectieve belegging in effecten (Icbe) kwaiificeren. Onder meer private equity, hedge, beleggingsinstellingen, dat wil zeggen cotectieve beleggingsvehikels die niet als instelling voor De AIFM-richtlijn in beginsel van toepassing op ate beheerders van een ot meerdere alternatieve 16 kandidaat niet geschikt is. De meest voorkomende redenen zijn: te weten. wat in de raad van commissarissen (RvC) hun aandachtsgebied wordt veronderstelling dat zij van de andere aandachtsgebieden weinig hoeven af (bijvoorbeeld ICT of Compliance). Soms verkeren kandidaten in de weten niet precies welke functie zij gaan bekieden binnen het bestuur of waar zij gaan werken. Zij weten weinig van de onderneming of de sector, Soms zijn kandidaten onvoldoende voorbereid op de functie en de instelling Er kunnen meerdere redenen zijn om tot het oordeel te komen dat de betreffende aanvullen qua kennis en of ervaring. Beleidsregel geschiktheid. Het is van belang dat de leden van het collectief elkaar Commissarissen of de Raad van Toezicht op de verschillende onderwerpen van de overzicht van de kennis en de ervaring binnen het bestuur, de Raad van geschiktheidsmatrix die een instelling bij elke toetsing aanlevert, geeft een de samenstelling en de kwaliteit van het collectief een belangrijke rol. De Bij het oordeel van de toezichthouder over de geschiktheid van de kandidaat speelt Ook kunnen arbeidsverleden, ierend vermogen, professioneel gedrag van de onafhankelijkheid, kan dan een reden zijn om tot een negatief oordeel te komen. het soort, de omvang en de complexiteit en het risicoprofiel van de instelling. Een gebrek aan competenties als bestuurlijke verantwoordeuijkheid, heuikopterview of kandidaat gaat bekieden, het collectief waarin de kandidaat gaat opereren en van kandidaat en diversiteit een rol spelen. Welke competenties van belang zijn, is mede afhankelijk van de functie die de Bestuur, organisatie en communicatie; Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is; Beheerste en integere bedrijfsvoering; Evenwichtige en consistente besluitvorming. volgende onderwerpen: competenties. Beleidsbepalers en commissarissen dienen geschikt te zijn op de Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Geschiktheid kan onder meer worden aangetoond door opleiding, werkervaring en Voor deze groep kan daarom geen uitspraak worden gedaan over geschiktheid. aanvragen voor opvorderbare gelden, geldt alleen een toetsing op betrouwbaarheid. instellingen die zich bezig houden met crowd funding en die een ontheffing 6. Algemene toelichting op (on-)geschiktheid in het verleden al op betrouwbaarheid en geschiktheid getoetst zijn. Voor commissarissen van vergunninghoudende beheerders van beleggingsinstellingen die er een overgangsregeling van kracht is voor zittende beleidsbepalers en Autoriteit FinanciIe Markten

9 in het toezichtkader voor bepaalde financiële instellingen. inhoud van concepten als Solvency II of SREP die van groot belang zijn geldt voor de onderneming. lemand is dan bijvoorbeeld onbekend met de Sommige kandidaten hebben onvoldoende kennis van de regelgeving die EUROSYSTE4 Zie hier de vier onderwerpen die genoemd worden in paragraaf 6 Wanneer daarbij in ogenschouw wordt genomen dat DNB en de 10 k van de aannemelijk dat dit de kwa(iteit van de betreffende collectieven ten goede is beleidsbepalers. gekomen. Cm het bewustzijn verder te vergroten, hebben DNB en de gekozen verantwoordelijkheid voor het aanstellen van geschikte en betrouwbare dat financiële ondernemingen beter in staat zijn om invulling te geven aan hun de toezichthouders aan deze eisen toetsen. De toetsingen lijken er aan bij te dragen voorgedragen beleidsbepalers en commissarissen niet heeft goed gekeurd, is toekomstige beleidsbepalers en commissarissen over de geschiktheidseisen en hoe voor een proactieve benadering in het informeren van instellingen en mogelijke gevoerd wordt, zijn dan goed voorbereid voor de betreffende functie. vaardigheden en professioneel gedrag. Kandidaten met wie een toetsingsgesprek instellingen meer aandacht te zijn voor het belang van inhoudelijke kennis, bij de elsen waaraan een kwalitatief goede kandidaat moet voldoen en de beleidsbepalers, commissarissen en instellingen een toenemend bewustzijn bestaat opgevallen dat de geschiktheidseisen er voor zorgen dat bij bepaalde verschil)ende terreinen waarop de kandidaat wordt getoetst of trends te benoemen in de effecten van de geschiktheidstoetsingen. Ons is echter Het is nog te vroeg om op basis van de voorgaande cijfers duidelijke ontwikkelingen. Ook Iijkt er bij die 17 toets van de toezichthouders kwamen. respectievelijk 9% en 10% van de voorgedragen kandidaten dat zij niet door de Zoals genoemd in het overzicht in paragraaf 4, gold in 2013 en 2014 voor in totaal 7. Gevolg van de toetsingen te beperkt invulling hebben gegeven aan hun toezichthoudende rol. de kern van de problematiek die bij de instelling speelt. Daaruit blijkt dat zij geschiktheid worden getoetst, inhoudelijk soms niet op de hoogte zijn van Opvallend is dat blijkt dat zittende commissarissen die voor het eerst op Auloriteit Pinancitv Markteu PIFM,-7

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Remuneratie Rapport 2013

Remuneratie Rapport 2013 Remuneratie Rapport 2013 voorwoord Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van belonen bij Achmea over 2013. In dit rapport gaat Achmea in op de belangrijkste

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie