AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem,"

Transcriptie

1 www. dnb. n I AB Amsterdam Postbus 98 De Nederlandsche Bank N.y. geschiktheidstoetsingen en in het bijzonder op het punt van de rechtsbescherming. htto : //www,afm. ni/ /media/files/brochures/20 1 2/informatiebulletintoetsingen,ashx. beschrijvingen van het toetsingsproces verwijzen we naar de websites van DNB en en bankenaugustus-20 14/dnb http // nhftoezichtorofessioneel/bestuurderstoetsincien/index.isp htto :// nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-banken/nieuwsbrief : Het is ons niet ontgaan dat er recent publieke belangstelling is voor de Ook vindt in dergelijke gevallen collegiale toetsing plaats. Voor uitgebreider van directieleden of bestuursleden van de toezichthouders in het toetsingsproces. van de complexiteit van de toetsing resulteert in participatie van (senior) managers, zorgvuldigheidswaarborgen kent, waaronder een escalatieprocedure die afhankelijk In dat verband willen we graag benadrukken dat het toetsingsproces uitgebreide een betere corporate governance van het bestuur van financiële instellingen. beleidsbepalers en commissarissen. Alleen al daarom draagt dit instrument bij aan Daarmee wordt een belangrijk gevoig gegeven aan de lessen die meer ook - zijn uit de financiële crisis. door enquêtecommissies van de Tweede Kamer - getrokken onder meer aandacht schenken aan het aantrekken en behouden van gekwalificeerde stellige indruk is dat financiële instellingen, mede onder invtoed van dit instrument, om duidelijke ontwikkelingen of trends uit de cijfers te halen en Gegeven de relatiefjonge toetsingspraktijk is het nog niet mogelijk In bijgevoegde rapportage treft u een eerste beeld en cijfers aan voor de jaren te verschaffen in de effecten van geschiktheidstoetsingen. Desalniettemin zijn onze ervaringen met de geschiktheidstoetsingen positief. Onze Op verzoek van de Vaste Kamercommissie heeft u DNB en verzocht om inzicht Geachte heer Dijsselbloem, 2500 EE DEN HAAG Postbus Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem Ministerie van Financiën Atodtoit Vthmik, Markt 1 van 2 1 Bijiagen en Ter Braak, M.HJ.M (mw) Mensinga, J.M.H. (mw) Behandeld door 2015/ Ons kenmerk 25 juni 2015 Datum GS Amsterdam Postbus Autoriteit Financiële Markten EUROSYSTEEM

2 20 15/ betrouwbaarheid. Besluiten staan vervolgens in eerste instantie open voor bezwaar Ons kenmerk taak om beleidsbepalers bij financiële instellingen te toetsen op geschiktheid en is op besluiten van DNB en genomen in het kader van de uitvoering van hun 25jun 2015 Daarnaast merken we op dat het reguliere bestuursrechtelijk kader van toepassing Datum EUROSYSTEEM fc Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.y. Hoogachtend, Voor de overige bevindingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde rapportage. toetsingspraktijk in Europees verband, waarbij SSM-ontwikkelingen in het bijzonder procesversterkingen die de gevoelde rechtszekerheid bij (kandidaat-)bestuurders - kunnen voor wie de persoonlijke belangen aanzienlijk kunnen zijn hebben opgenomen een evaluatie van het proces van toetsingen waarbij het worden gevolgd. toezichthouders en houden rekening met verdere convergentie van de afronden van de toetsingen van de zittende commissarissen in de planning voor geven ons daarbij in het bijzonder ook rekenschap van best practices bij andere aan te tasten of haar wettetijke en maatschappelijke verantwoord&ijkheid voor een voornemen is om deze evaluatie door een externe partij plaats te laten vinden. We In lijn daarmee kan worden gemeld dat DNB en naar aanleiding van het zowel integer als deskundig bestuur in de financiële sector te ondergraven. verder Tenslotte willen we ook benadrukken doorlopend gespitst te zijn op mogelijke vergroten zonder daarbij de onafhankelijke oordeelsvorming van de toezichthouder hebben (bijvoorbeeld asielpraktijk, vergunningen). geldt overigens ook voor andere beslissingen van bestuursorganen die in waaronder een onafhankelijke en zorgvuldige rechtsgang in meerdere instanties, Deze in het bestuursrecht gangbare opzet, voorzien van diverse rechtswaarborgen (hoger) beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. voorkomende gevallen zeer grote impact voor personen of instellingen kunnen niet in een eerder stadium bij het besluit betrokken zijn geweest. Vervolgens kan bij DNB of. Binnen en DNB worden bezwaren behandeld door personen die AtoWit Fio.rnrièI Mrkt 2 van 2

3 Expertisecentrum toetsingen Rapportage geschiktheidstoetsingen DNB en versie 25 juni 2015 en integriteit Toezicht horizontale functies Onderwerp EUROSYSTEEM ( ) inzake de invoering van de geschiktheidseis. Commissie De Wit en de commissie Scheltema. Zie in dit kader 00k de MvT Nr 3, p. 2 Onder lid van een intern toezichthoudend orgaan, kan naast een commissaris 00k een lid van een deze rappartage wordt voor al deze gevallen de term commissaris gebruikt. Raad van Toezicht verstaan worden of algemene bestuursleden die geen dagelijks bestuur zijn. In 2 Onder (dagelijks) beleidsbepalers, warden hier oak bestuurders verstaan. 1 De Beleidsregel geschiktheid 2012, Staatscourant 2012 nr gedrag. beleidsbepalers. DNB en de hebben met de Beleidsregel geschiktheid ondernemingen in de zin van de Wft geldt tevens dat naast beleidsbepalers commissarissen in de financiële sector. Ult verschillende onderzoeken commissarissen essentleel zijn voor een goed functionerende corporate governance. commissarissen van financiële ondernemingen. Deze elsen zijn vertaald in de beleidsbepalers. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel Eén van de lessen ult de financiële crisis is het belang van goede beleidsbepalers en De maatschappij stelt aldus steeds hogere eisen aan beleidsbepalers en aanleiding van de financiële crisis is gebleken dat geschikte beleidsbepalers en 4 naar ingang van 1 juli 2012 ook leden van het intern toezichthoudende orgaan vinden in diverse Europese richtlijnen. 2 met 1 aan de 3, de beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren en de Wet financiële markten BES (Wfm BES) toetsen DNB en de de geschiktheid van geschiktheidstoetsingen een nadere invulling gegeven. Voor financiële commissarissen, geschikt dienen te zijn. De grondsiag voor de geschiktheidseis is te Krachtens de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de Wet verplichte beleidsregel. Belangrijke uitgangspunten die in deze beleidsregel worden verantwoordelijk is voor het aanstellen en aanhouden van geschikte gehanteerd zijn dat geschiktheid een doorlopende eis is en dat de onderneming 2. De geschiktheidstoetsingen en het beoogde effect toelichting op de belangrijkste redenen waarom kandidaten niet geschikt bevonden worden en hoe de besluitvormingsprocedure bij de toezichthouders er uit ziet. in cijfers over het aantal toetsingen in de jaren 2013 en Wij geven ook een wordt toegelicht hoe wij deze toetsingen uitvoeren en wat daarvan het resultaat is achtergronden van de geschiktheidstoetsingen die door hen worden uitgevoerd. Er In deze nota geven DNB en de gezamenhijk een toelichting op de geschiktheidstoets bij andere financiële ondernemingen. in te voeren. In dit kader zijn De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Overleg accountancy met de vaste Kamercommissie voor Financiën gesproken over de mogelijkheid om voor de top van de accountantskantoren een geschiktheidstoets Financiële Markten (de ) gevraagd te rapporteren over het verloop van de Op 13 november 2014 heeft de Minister van Financiën tijdens het Algemeen 1. Inleiding AutoriI,it Fi,nciëk Mkton 1 van / Kenmerk 25 juni 2015 Datum

4 - de - de functie van de b&eidsbepaler; aard, omvang, complexsteit en het risicoprofiel van de onderneming samenstelling en het functioneren van het collectief. waar de beleidsbepaler werkzaam is; - de Si] de toetsing wordt rekening gehouden met: SUROSYSTEEM De samenwerkingsbepaiingen neergelegd in afde)ing Wft. (mede)beleidsbepalers bij financiële ondernemingen. conform de wet samen bij betrouwbaarheidstoetsingen van alle en de samen, al is dat niet wettelijk verplicht. Daarnaast werken DNS en de ondernemingen waarop zowel DNB als de toezicht houden, is daarom van geschiktheidsoordeel van DNB en de verschillen. Bij geschiktheidstoetsingen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen, werken DNB 00k bij geschiktheidstoetsingen voor andere ondernemingen, bijvoorbeeld bij 5, het negatieve oordeel leidend zal zijn in de beslissing. samenwerkingsbepalingen dat als een van de toezichthouders een negatief oordeel vormt, op grond van de van dagelijks beleidsbepalers en commissarissen van banken en verzekeraars geldt perspectief terwiji de de geschiktheid vanuit het gedragsperspectief beoordeelt. evident belang. Vanwege hun verschillend perspectief kan ook het geschiktheid van dagelijks beleidsbepalers en commissarissen van financiële De samenwerking tussen beide toezichthouders bij de beoordeling van de De geschiktheid van een persoon wordt door DNB beoordeeld vanuit het prudentieel bewaarders, aanbieders van krediet, aanbieders van beleggingsobjecten, financiële beleggingsondernemingen, (beheerders van een) beleggingsinstelling(en), dienstverleners, beleggingsmaatschappijen, beheerders en bewaarders van icbe s, maatschappijen voor collectieve befegging in effecten, pensioenbewaarders en markten adviseert de de Minister. Beleidsbepalers of commissarissen van voor risico-acceptatie en ontheffinghouders, zoals aandeelhouders die een verkiaring van geen bezwaar nodig hebben. De voert de toetsingen uit voor financiële instellingen binnen Caribisch Nederland worden op grond van de Wfm BES premiepensioeninstellingen, (beroeps)pensioenfondsen, trustkantoren, entiteiten verzekeraars, (gemengde) financiële en verzekeringsholdings, gereglementeerde markten. Voor wat betreft de bestuurders van gereglementeerde eveneens getoetst door DNB of de. elektronischgeldinstellingen, clearinginstehingen, afwikkelondernemingen, de. DNB voert de toetsing uit voor banken, betaalinstehingen, Afhankelijk van het type onderneming wordt de toetsing afgehandeld door DNB of 3. Geschiktheidstoetsingen door DNB en de elementen, waaronder een onderzoek van gegevens uit toezicht- en openbare geschiktheid van de kandidaat voor de functie. Dat onderzoek bestaat uit meerdere bronnen en indien nodig een toetsingsgesprek met de kandidaat bij DNB of de. dossier aan te leveren met onderbouwing van de voordracht. Daarna start de aanmelden van een geschikte kandidaat. Zij toont de geschiktheid aan door een toezichthouder met een eigen onderzoek om een goed beeld te krijgen van de Si] een geschiktheidstoetsing is de onderneming verantwoordelijk voor het Autoritelt FinacjëIe Markteu J

5 geen vergelijkbare en volledige cijfers kunnen aanleveren. zien op de jaren 2013 en 2014 omdat DNB en de voor eerdere jaren samen de en DNB hebben getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid 6. De cijfers Hierna volgen de overzichten van beleidsbepalers en commissarissen per sector die 4. Cijfers over 2013 en 2014 E Li 9 OS (STE EM Onder deze categorie vallen: beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, Onder deze categorie vallen 00k aanbieders van krediet en aanbieders van beleggingsobjecten. 6 Omdat geschiktheid en betrouwbaarheid in de toetsingscijfers van DNB en de gezamenlijk afwikkelondernemingen, financiële holdings en gemengde verzekeringsholdings pensioenbewaarder, bewaarder van en icbe en beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling. beheerder van een icbe, maatschappij voor coflectieve belegging in effecten, bewaarder, 1-fieronder vallen premiepensioeninstellingen, beleggingsinstellingen, electronischgeldinstellingen, geen bezwaar zijn opgenomen onder het type instelling waarin het belang wordt gehouden. Hieronder vallen banken en clearinginstellingen. De cijfers van de houders van verklaringen van instelling te genereren. Het is om technische reden pas vanaf 2ol4mogelijk om percentages niet goed gekeurd per type van de instelling om de betreffende kandidaat te kunnen benoemen. Zie 00k de toelichting op pag.4. Dit betreft awe toetsingen die niet zijn afgesloten met een instemmende beschikking op de aanvraag entiteiten zijn echter niet actief in Nederland. Op grond van artikel 3:8 van de Wft toetst DNB 00k entiteiten voor risico-acceptatie. Dergelijke worden weergegeven, is een splitsing van cijfers naar alleen geschiktheid of alleen betrouwbaarheid niet goed te maken. Beleggingsinstellingen (AIFM Insteilingen op grond van Wfm Bes (CCP s)(wft) gelden(wft) Bemiddelen in opvorderbare en ICBE) (Wft) 12 Financiële dienstverleners (Wft) 13 (Wft) Beleggingsondernemingen Centrale Tegenpartijen Gereglementeerde markten en Toetsing door de door DNB getoetste personen ingetrokken op het totaal van Percentage afgekeurd of afgekeurd of ingetrokken Waarvan: Totaal Trustkantoren (Wtt) Overige Wft Betaalinstellingen (Wft) Instellingen ogv de Wfm Bes Verzekeraars (Wft) Kredietinstellingen (Wft) in 2014 of of afgekeurd afgekeurd ingetrokken ingetrokken Toetsing door DNB Aantatlen Percentage Pensioenfondsen (Pw en Wvb) AtoriW.t Fin,.rnëIe Maktn,,r. 7

6 of ingetrokken afgekeurd afgekeurd of Toetsing door de Aantallen Percentage EIJROSVSTEFM Bij DNB is bij zestien van de 234 kandidaten geoordeeld dat de betrouwbaarheid is en dat ook zijn betrouwbaarheid niet buiten twijfel stond. Bij de is bij 25 van niet buiten twijfel stond. In een geval is geoordeeld dat de kandidaat niet geschikt een oordeel te komen, Dit komt in de cijfers terecht onder Ingetrokken aanvraag. trekken. Dan sluit de DNB of het dossier: er is dan geen grond meer om tot om de kandidaat terug te trekken, of de kandidaat besluit zelf om zich terug te Vaak besluit de onderneming echter op enig moment in bovenstaande procedure van betrokkenen bij het oordeel van de toezichthouder gewaarborgd. a. bezwaar in te dienen bij de toezichthouder; Met deze wetteljke bezwaar- en beroepsmogelijkheden wordt de rechtsbescherming c. in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. b. in beroep te gaan bij de rechtbank; achtereenvolgens: oordeel opnieuw weegt. Is het besluit wederom negatief, dan is het mogelijk om Beiden kunnen vervolgens een zienswijze indienen, waarna de toezichthouder het De aanvraag van de onderneming is dan afgekeurd. voornemen tot een negatief besluit met onderbouwing van het negatieve oordeel. Bij een negatief oordeel krijgen de onderneming en kandidaat een formeel een hoog risicoprofiel, volgt soms een derde gesprek. Bijvoorbeeld omdat meer informatie nodig is. Of omdat er twijfels zijn over de Voor een goede oordeelvorming is incidenteel een tweede gesprek nodig. relevante toezichtwet (bij betrouwbaarheid) bieden het kader voor de beoordeling. gebeurt dit na een zorgvuldig ingericht proces. De Beleidsregel geschiktheid of de commissaris niet geschikt is of zijn betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat, Indien de toezichthouder tot het negatieve oordeel komt dat een beleidsbepaler of kennis of competenties van de kandidaat. Als het gaat om een onderneming met door DNB en de ingetrokken op het totaal van Percentage afgekeurd of 9 10 Afgekeurd of ingetrokken Totaal Cijfers van de en DNB getoetste personen personen door de getoetste ingetrokken op het totaal van Percentage afgekeurd of 4 5 Afgekeurd of ingetrokken Waarvan: Totaal in 2014 ingetrokken in 2014 Autoriwit Fl niè1o Mktot, F

7 5. Toelichting cijfers betrouwbaarheid niet buiten twijfel stond. de 75 kandidaten geoordeeld dat de kandidaat niet geschikt is en dat ook zijn EUROSYSTEEM tegen dergelijk handelen op te treden. de toetsing viel. Het integriteitstoezicht op de onderneming vervult een bruikbare aanvul)ende rol om kandidaat feitelijk de activiteiten als beleidsbepaler bleef voort zetten, maar in een functie die buiten Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van financieel dienstverleners waarbij een afgetoetste 14 De Beleidsregel deskundigheid is een voorloper van de Beleidsregel geschiktheid. financiële instellingen, te trekken. Hoewel de bewustwording van de geschiktheidseisen lijkt te zijn gegroeid onder 15 bovenstaande cijfers algemene conclusies, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de kandidaat beleidsbepalers en commissarissen, is het moeilijk op basis van kunnen voldoen aan prudentiele vereisten. financiële dienstverleners, aangezien het aantal getoetste personen relatief hoog Iigt initiatief zijn, wegens andere gronden dan geschiktheid, bijvoorbeeld het niet ten opzichte van het aantal niet goedkeuringen. Een verklaring hiervoor ligt onder beleggingsinstellingen al vanaf 2006 een Beleidsregel deskundigheid ingetrokken ligt hoger omdat er relatief veel intrekkingen van aanvragen op elgen beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners en beheerders van aantal gevallen bij beleggingsondernemingen waarbij een aanvraag is afgekeurd of 4 gold. Het meer in het gegeven dat voor de beleidsbepalers en commissarissen van bijvoorbeeld tot ulting in de cijfers van de toetsingen bij beleggingsinstellingen en bewust zijn geworden van de geschiktheidseisen en hier op anticiperen. Dit komt De ervaring binnen de leert dat kandidaten zich in de loop der jaren meer De voorheen. verzekeraars en pensioenfondsen kandidaten van hogere kwaliteit voordragen dan kalenderjaar, ondersteunen de cijfers per sector de indruk van DNB dat banken, komen. Hoewel deze daling klein is en vooralsnog betrekking heeft op slechts één in 2014 met 13% aftoetsingen iets meer kandidaten die wel door de toetsing heen Nadat in 2013 l4% van het aantal kandidaten bij DNB de toets niet haalde, zijn er en ook leden van Raden van Toezicht. tot een aanzienlijke toename van het aantal toetsingsaanvragen voor bestuurders Pensloenfondsen dienden op 1 juli 2014 aile wijzigingen die voortvloeien uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen geimplementeerd te hebben. Dat heeft geleid ingericht en des te meer geschikte kandidaten dan worden voorgedragen. toetsing bij DNB, des te professioneler het werving- en selectieproces vaak is hoe groter een instelling is, of hoe meer ervaring een instelling heeft met de verschillen zijn per type of grootte van de instelling. De ervaring bij DNB leert dat achtergronden van wet- en regelgeving. Maar ook binnen een sector kunnen er Een belangrijke reden daarvoor is dat voorgedragen kandidaten over onvoldoende aftoetsingen bij betaalinste)lingen met 3S/c en bij trustkantoren met 36% hoog. algemene en specjfieke vakinhoudelijke kennis beschikten, bijvoorbeeld kennis en bij DNB door de toets komt. Er zijn wel verschillen per sector. Zo is het percentage De cijfers van DNB over 2014 laten zien dat 87% van de voorgedragen kandidaten DNB AoritoiI Firnrnik Mktm DeNederandscheBank

8 beleggingsinstellingen een aanvraag is afgekeurd of ingetrokken is beperkt omdat Bij beleggingsinstellingen is te zien dat het aantal beheerders funk is gestegen toezicht is komen te vallen. 16 Het aantal gevallen dat bij beheerders van omdat, door de inwerkingtreding van de AIFMD, een nieuwe populatie onder het EIJROSYSTEEM 25juni / infrastructuur-, vastgoed-, aandelen en obiigatietondsen valen onder AIFM-toezicht. collectieve belegging in effecten (Icbe) kwaiificeren. Onder meer private equity, hedge, beleggingsinstellingen, dat wil zeggen cotectieve beleggingsvehikels die niet als instelling voor De AIFM-richtlijn in beginsel van toepassing op ate beheerders van een ot meerdere alternatieve 16 kandidaat niet geschikt is. De meest voorkomende redenen zijn: te weten. wat in de raad van commissarissen (RvC) hun aandachtsgebied wordt veronderstelling dat zij van de andere aandachtsgebieden weinig hoeven af (bijvoorbeeld ICT of Compliance). Soms verkeren kandidaten in de weten niet precies welke functie zij gaan bekieden binnen het bestuur of waar zij gaan werken. Zij weten weinig van de onderneming of de sector, Soms zijn kandidaten onvoldoende voorbereid op de functie en de instelling Er kunnen meerdere redenen zijn om tot het oordeel te komen dat de betreffende aanvullen qua kennis en of ervaring. Beleidsregel geschiktheid. Het is van belang dat de leden van het collectief elkaar Commissarissen of de Raad van Toezicht op de verschillende onderwerpen van de overzicht van de kennis en de ervaring binnen het bestuur, de Raad van geschiktheidsmatrix die een instelling bij elke toetsing aanlevert, geeft een de samenstelling en de kwaliteit van het collectief een belangrijke rol. De Bij het oordeel van de toezichthouder over de geschiktheid van de kandidaat speelt Ook kunnen arbeidsverleden, ierend vermogen, professioneel gedrag van de onafhankelijkheid, kan dan een reden zijn om tot een negatief oordeel te komen. het soort, de omvang en de complexiteit en het risicoprofiel van de instelling. Een gebrek aan competenties als bestuurlijke verantwoordeuijkheid, heuikopterview of kandidaat gaat bekieden, het collectief waarin de kandidaat gaat opereren en van kandidaat en diversiteit een rol spelen. Welke competenties van belang zijn, is mede afhankelijk van de functie die de Bestuur, organisatie en communicatie; Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is; Beheerste en integere bedrijfsvoering; Evenwichtige en consistente besluitvorming. volgende onderwerpen: competenties. Beleidsbepalers en commissarissen dienen geschikt te zijn op de Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Geschiktheid kan onder meer worden aangetoond door opleiding, werkervaring en Voor deze groep kan daarom geen uitspraak worden gedaan over geschiktheid. aanvragen voor opvorderbare gelden, geldt alleen een toetsing op betrouwbaarheid. instellingen die zich bezig houden met crowd funding en die een ontheffing 6. Algemene toelichting op (on-)geschiktheid in het verleden al op betrouwbaarheid en geschiktheid getoetst zijn. Voor commissarissen van vergunninghoudende beheerders van beleggingsinstellingen die er een overgangsregeling van kracht is voor zittende beleidsbepalers en Autoriteit FinanciIe Markten

9 in het toezichtkader voor bepaalde financiële instellingen. inhoud van concepten als Solvency II of SREP die van groot belang zijn geldt voor de onderneming. lemand is dan bijvoorbeeld onbekend met de Sommige kandidaten hebben onvoldoende kennis van de regelgeving die EUROSYSTE4 Zie hier de vier onderwerpen die genoemd worden in paragraaf 6 Wanneer daarbij in ogenschouw wordt genomen dat DNB en de 10 k van de aannemelijk dat dit de kwa(iteit van de betreffende collectieven ten goede is beleidsbepalers. gekomen. Cm het bewustzijn verder te vergroten, hebben DNB en de gekozen verantwoordelijkheid voor het aanstellen van geschikte en betrouwbare dat financiële ondernemingen beter in staat zijn om invulling te geven aan hun de toezichthouders aan deze eisen toetsen. De toetsingen lijken er aan bij te dragen voorgedragen beleidsbepalers en commissarissen niet heeft goed gekeurd, is toekomstige beleidsbepalers en commissarissen over de geschiktheidseisen en hoe voor een proactieve benadering in het informeren van instellingen en mogelijke gevoerd wordt, zijn dan goed voorbereid voor de betreffende functie. vaardigheden en professioneel gedrag. Kandidaten met wie een toetsingsgesprek instellingen meer aandacht te zijn voor het belang van inhoudelijke kennis, bij de elsen waaraan een kwalitatief goede kandidaat moet voldoen en de beleidsbepalers, commissarissen en instellingen een toenemend bewustzijn bestaat opgevallen dat de geschiktheidseisen er voor zorgen dat bij bepaalde verschil)ende terreinen waarop de kandidaat wordt getoetst of trends te benoemen in de effecten van de geschiktheidstoetsingen. Ons is echter Het is nog te vroeg om op basis van de voorgaande cijfers duidelijke ontwikkelingen. Ook Iijkt er bij die 17 toets van de toezichthouders kwamen. respectievelijk 9% en 10% van de voorgedragen kandidaten dat zij niet door de Zoals genoemd in het overzicht in paragraaf 4, gold in 2013 en 2014 voor in totaal 7. Gevolg van de toetsingen te beperkt invulling hebben gegeven aan hun toezichthoudende rol. de kern van de problematiek die bij de instelling speelt. Daaruit blijkt dat zij geschiktheid worden getoetst, inhoudelijk soms niet op de hoogte zijn van Opvallend is dat blijkt dat zittende commissarissen die voor het eerst op Auloriteit Pinancitv Markteu PIFM,-7

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten?

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten? De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Beleidsregel geschiktheid 2012

Beleidsregel geschiktheid 2012 (Tekst geldend op: 10-10-2013) Beleidsregel geschiktheid 2012 De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, Na overleg met de representatieve organisaties, het ministerie van

Nadere informatie

Kwaliteit aan te leveren stukken en verwacht niveau beleggingskennis

Kwaliteit aan te leveren stukken en verwacht niveau beleggingskennis Informatiebijeenkomst Toetsingen Pensioenen Kwaliteit aan te leveren stukken en verwacht niveau beleggingskennis 7 December 2016 Petra Hielkema Programma Opening en inleiding 14.00-14.15 Kwaliteit aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Met bijlage Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek De Nederlandsche Bank

Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Met bijlage Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek De Nederlandsche Bank Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Met bijlage Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek De Nederlandsche Bank Waarom vult u dit formulier in? Voorgenomen benoemingen, functiewijzigingen of wijzigingen

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13546 3 juli 2012 Beleidsregel geschiktheid 2012 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten; 0 0 0 0 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake deskundigheid van beleidsbepalers bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet,

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Beleidsregel geschiktheid 2012

Beleidsregel geschiktheid 2012 Beleidsregel geschiktheid 2012 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake de toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers krachtens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20810 29 december 2010 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm.

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm. AFM Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM Datum 25 juni 2015 Ons kenmerk DaVe-14 122509 Pagina 1 van 6 Kopie aan DNB Telefoon 020 - Email Betreft 797 2760 Remco.de.Heijafm.NL

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB Persbericht Amsterdam, 3 augustus 2015 Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB DNB boete aan Delta Lloyd Leven bepaald op 22.680.000 Delta Lloyd respecteert het vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst toetsingen. 15 december 2016

Informatiebijeenkomst toetsingen. 15 december 2016 Informatiebijeenkomst toetsingen 15 december 2016 1 Programma Introductie toetsingen Petra Hielkema, Hoofd Expertisecentrum Toetsingen Toetsen op betrouwbaarheid Petra Hielkema Toetsen op geschiktheid

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 Vrijstellingsregeling Wfd

1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 Vrijstellingsregeling Wfd Bijlage I Transponeringstabel Wet financieel toezicht - Wet financiële dienstverlening Wft Wfd 1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 aanbieden,

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met het introduceren van toezicht op het beheren van beleggingsobjecten en het beheren inzake beleggingsobligaties

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N. V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake deskundigheid van beleidsbepalers bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet,

Nadere informatie

Mijntje Lückerath-Rovers en Margriet Stavast-Groothuis 1

Mijntje Lückerath-Rovers en Margriet Stavast-Groothuis 1 7 De veranderende samenstelling van de raden van commissarissen van de acht grootste banken en verzekeraars gedurende 2008-2014 en het effect van de 4+4 geschiktheidstoetsingen Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 532 Wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage,

Nadere informatie

De toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB en de AFM

De toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB en de AFM De toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB en de AFM Het wettelijk stelsel, de praktijk en de mate van rechtsbescherming mr. G.P. Roth en mr. J.S. Roepnarain* * Guido Roth en Janice Roepnarain

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking

Nadere informatie

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wat betekent de wet voor intern en extern toezicht? Prof. Dr. Olaf Sleijpen Divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen Seminar voor intern

Nadere informatie

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016 Aan De Minister van Financiën De heer José M.N. Jardim Pietermaai 4-4A Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/047432 Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: 27052016.01 Willemstad, 27

Nadere informatie

Toelichting kosten 2017

Toelichting kosten 2017 Toelichting kosten 2017 Publicatiedatum: 1 juni 2017 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE. Datum 10 augustus 2015

Ministerie van Financiën. t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE. Datum 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE S-GRAVENHAGE t.a.v. de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Stichting Autoriteit Financiele Markten Bezoekadres Vijzelgraclit 50 Kamer van Koophandel Amsterdam,

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag Aan De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao Uw nummers (letter): Onderwerp: 2015/055120 2015/57183 Uw brief van: 4 november 2015 Ons nummer: 01122015.01 Willemstad,

Nadere informatie

Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB

Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB Persbericht Amsterdam, 31 juli 2015 Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB De bestuursrechter in Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de beroepen van Delta Lloyd tegen de door De Nederlandsche

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen Beleggingsondernemingen en Beheerders van ICBE s Inhoudsopgave Vooraf 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Goeloe AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/010888 Uw brief van: 23

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/013121 2016/013370

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting kosten toezicht 2015

Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.

Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. AFM, DNB Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) inzake samenwerking

Nadere informatie

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd:

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2013/023567 Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer:

Nadere informatie

Deze beleidsregel geeft aan hoe de NZa vaststelt of een rechtspersoon in voldoende mate is voorbereid op de uitvoering van de wet.

Deze beleidsregel geeft aan hoe de NZa vaststelt of een rechtspersoon in voldoende mate is voorbereid op de uitvoering van de wet. BELEIDSREGEL TH/BR-019 Aanmelding als Wlz-uitvoerder De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bevoegdheid is

Nadere informatie

Feedbackstatement Beleidsregel Deskundigheid 2011

Feedbackstatement Beleidsregel Deskundigheid 2011 Feedbackstatement Beleidsregel Deskundigheid 2011 Inleiding De consultatie van de beleidsregel deskundigheid 2011 is per 1 september 2010 van start gegaan. Een groot aantal personen en ondernemingen heeft

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

DNB organisatievorm & governance

DNB organisatievorm & governance DNB organisatievorm & governance De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit van Nederland. DNB wordt als naamloze vennootschap bestuurd door een directie, die

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Feedbackstatement: afzien van een beleidsregel incident Wft / BGfo

Feedbackstatement: afzien van een beleidsregel incident Wft / BGfo Feedbackstatement: afzien van een beleidsregel incident Wft / BGfo Publicatiedatum: 15 juli 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een trustkantoor,

Nadere informatie

Convenant. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank N.V.

Convenant. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank N.V. Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving en beleid, (inter)nationaal overleg

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brieven van: 26 april 2017 Ons nummer: Willemstad, 26 mei 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brieven van: 26 april 2017 Ons nummer: Willemstad, 26 mei 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport APNA gebouw Schouwburgweg 24-26 Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/014440 Uw brieven van: 26

Nadere informatie

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN Prof. dr. R.J. Schotsman November 2014 BELANGRIJKE WETGEVINGSONTWIKKELING De inzet op een versterking van de kwaliteit van de personen werkzaam in de sector via het financieel

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn De heer H. Koeiman Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/041142 Uw brief van:

Nadere informatie

Toelichting kosten 2016

Toelichting kosten 2016 Toelichting kosten 2016 Publicatiedatum: Mei 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Van geschiktheid naar vertrouwen

Van geschiktheid naar vertrouwen Van geschiktheid naar vertrouwen Hoe verhoogde aandacht voor de geschiktheid van bestuurders en commissarissen kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de financiële sector Mr. M. Been en mr. R. Miete

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer I.S. Martina AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/021339 Uw brief van:

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een vermogensbeheerder

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen PENSIOEN 12 JULI 2013 Wet versterking bestuur pensioenfondsen Op 9 juli jl. heeft de Eerste Kamer de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (de "Wet") aangenomen. Door deze Wet gaat de huidige bestuursstructuur

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Financiën Mevr. L.D Alberto Pietermaai # 4-4A Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/009183 Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: 13042017.01

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 786 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie

Nadere informatie

Werken aan geschiktheid

Werken aan geschiktheid Whitepaper editie april 2014 Werken aan geschiktheid Hoe kan een pensioenfondsbestuur geschikt worden, zijn en blijven? Inleiding Pensioenfondsbestuurders en overige medebeleidsbepalers moeten deskundig

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 329 Besluit van 30 juli 2013, houdende wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en enige andere besluiten in verband

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 8, 15, 22 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 8, 15, 22 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/000680 /003446 /003435 /001902 Uw brief van: Advies

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op bet financieel

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29150 3 juni 2016 Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

Nadere informatie

Benoemingsprocedure bestuur

Benoemingsprocedure bestuur Benoemingsprocedure bestuur Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland gaat per 1 januari 2018 over naar een omgekeerd gemengd bestuursmodel dat in totaal uit zes leden bestaat: een uitvoerend deel van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Aan d.t.k.v. 1 Grondslag

de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Aan d.t.k.v. 1 Grondslag Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): 2013/024502 2013/027497 Onderwerp: Bijlagen: Uw brief van: 24 april

Nadere informatie