TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN"

Transcriptie

1 TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN Prof. dr. R.J. Schotsman November 2014

2 BELANGRIJKE WETGEVINGSONTWIKKELING De inzet op een versterking van de kwaliteit van de personen werkzaam in de sector via het financieel toezichtrecht om het vertrouwen terug te winnen Toenemende aandacht voor individuele verantwoordelijkheid en professionaliteit In Nederland niet alleen op bestuurdersniveau maar ook op medewerkersniveau. In de Wet op het financieel toezicht (Wft)

3 Banken Leden RvC Leden RvB (eerste echelon) Leidinggevenden identified staff (tweede echelon) Identified staff (overige) medewerkers Betrouwbaarheidstoetsing door ECB/ DNB 3:9 Wft X X X Geschiktheidstoetsing door ECB/ DNB 3:8 Wft X X X Eed of belofte en voor banken onafhankelijk tuchtrecht 3:17b (2) Wft en 3:17 c Wft X X X X X Integriteit medewerkers 3:10 (1) b en d Wft X X Vakbekwaamheid 3:17 (2) a, 22a Bpr en 4:9 (2) Wft X X Beloningen hfst. 1.7 (wbfo voorontwerp) X X X X X

4 EED VOOR O.A. KLANTMEDEWERKERS VAN VERZEKERAARS Artikel 3:17b 1.Een ( ) verzekeraar met zetel in Nederland beschikt over procedures en maatregelen die waarborgen dat natuurlijke personen die in Nederland werkzaam zijn onder haar verantwoordelijkheid en wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, een eed of belofte afleggen. (..) 5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de eed of belofte (.)

5 EED VOOR O.A. KLANTMEDEWERKERS VAN VERZEKERINGSADVIESBEDRIJF Artikel 4:15a 1.Een (..) financiëledienstverlener (..) beschikt over procedures en maatregelen die waarborgen dat natuurlijke personen die in Nederland werkzaam zijn onder haar verantwoordelijkheid en wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, een eed of belofte afleggen. (.) 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de eed of belofte ( )

6 KLANTMEDEWERKERS De eed moet worden afgelegd door klantmedewerkers. Medewerkers die klanten adviseren of informeren over product of dienst.

7 OPEN NORMEN Open normen: Uitgangspunt van de toezichtwetgeving omdat de interne Governance en bedrijfsvoering van bijvoorbeeld een verzekeraar op orde is om op professionele wijze invulling aan die open normen te geven. De externe toezichthouders DNB en de AFM kunnen dan op afstand blijven.

8 NIEUWE ROLLEN Samenleving en politiek zetten in op kwalitatief sterkere bestuurders, commissarissen, managers, sleutelfunctionarissen en medewerkers. - Wat betekent dat precies? - Wat verwachten wij van hun om het vertrouwen terug te winnen en hoe gaan bijvoorbeeld sterkere commissarissen om met sterkere bestuurders? - Wat zijn de toekomstige rollen van deze spelers? - Hoe geven wij uitwerking aan deze open normen?

9 SPELERS IN TRANSITIE De financiële sector moet zich wel transformeren om het vertrouwen terug te winnen van politiek en samenleving. Maar hoe en op welke wijze?

10 UITWERKING GEBASEERD OP: Mijn rol als wetenschapper/ opleider/ deskundige van de financiële toezichtwetgeving Mijn recente ervaringen met het coachen, opleiden en adviseren van bestuurders, commissarissen, sleutelfunctionarissen, externe toezichthouders, beleidsmedewerkers Ministerie van Financiën en verder ook op mijn ervaringen als commissaris van een verzekeraar.

11 ROL BESTUURDER De bestuurder die beseft: - waartoe hij op aard is; - wat zijn kernfuncties zijn; - dat centraal staat het grote vertrouwen naast het kleine vertrouwen; en - dat hij ook de uitvoerder van de politiek is. De bestuurder die in staat is: - verschillende invalshoeken ook van externe toezichthouders te integreren.

12 ROL BESTUURDER De bestuurder die voorkomt: - dat het KBC aspect wordt uitvergroot waardoor er te weinig oog is voor de prudentiële context waarbinnen een verzekeraar opereert. - Die taak ligt bij het bestuur van een verzekeraar omdat er geen coördinatiemechanisme is die zorgt dat op het fundamentele terrein van de PARP externe toezichthouders samenwerken.

13 ROL BESTUURDER De bestuurder die daarom binnen zijn organisatie zorgdraagt voor: - een integrale benadering van PARP vraagstukken bij de ontwikkeling, het beheer en de beëindiging van producten en diensten; en - coördinatie van (nieuwe) wetgeving.

14 INTEGRALE PARP Prudentieel: Wat zijn mijn kernfuncties en strategie? Wie accepteer ik als cliënt? (risicomanagement) Gedrag: Aan wie kan ik het product verkopen? (marketing) Wie heeft er echt wat aan? (doelgroep)

15 COÖRDINATIE Nieuwe financiële (toezicht)wet- en regelgeving wordt thans binnen een bank of verzekeraar vanuit de diverse business units en compliance afdelingen opgepakt en geïmplementeerd. Is er op bestuurders- of corporate niveau een overzicht van al die (nieuwe) regelgeving? Een dergelijk overzicht is belangrijk en wel om de volgende redenen:

16 COÖRDINATIE Met een goed overzicht: 1.beperkt de bestuurder het risico dat bepaalde nieuwe wetgeving in de organisatie niet wordt opgepakt; 2.kan hij overlappingen en tegenstrijdigheden in die regels en toezicht op het spoor komen en signaleren; 3.kan hij zijn eindverantwoordelijkheid te voldoen aan wet- en regelgeving 'hard' maken; en 4.wordt uitvergroting voorkomen en is er aandacht voor de hiërarchie van wetgeving

17 HIËRARCHIE VAN WETGEVING 1. Europees financieel recht (Richtlijnen, Verordeningen) 2. Wft kaderwet 3. AMvB s Wft 4. Ministeriele regelingen Wft 5. Toezichthouderregels Wft Toezichthouders leidraden, factsheets, beleidsregels (Awb), brieven. Een EIOPA guideline is geen wet maar een idee. Bestuurders hebben daar steeds meer oog voor. En accountants en auditors?

18 ROL COMMISSARIS Sterke commissarissen vragen naar de organisatiecultuur Volgt mijn bestuurder slaafs het AFM beleid of geeft hij een eigen uitwerking?

19 VISIE TOEZICHT OP AFSTAND De minister van Financiën benadrukt in zijn visie: De externe toezichthouder schrijft niet voor. De ondertoezichtgestelden verschuilen zich niet achter de externe toezichthouder maar geven een eigen uitwerking aan een open norm.

20 ROL COMMISSARIS Sterke commissarissen nemen de Antoinette Hertsenberg toets af: Kan mijn bestuurder het product en de dienst aan Antoinette uitleggen?

21 ROL COMMISSARIS Sterke commissarissen vragen ook: Beschikken wij over kwalitatief goede medewerkers en distributiekanalen waarlangs wij het nieuwe product verkopen? Een product moet toegevoegde waarde hebben gezien de doelstelling van de consument aldus de Wft Wat verstaan wij onder toegevoegde waarde? Is er sprake van een compliance cultuur of van een integriteitsbewuste bedrijfscultuur? Zijn met andere woorden de wettelijke normen in het gedrag van medewerkers geïnternaliseerd?

22 ROL BUSINESS MANAGER kennis van de toezichtwetgeving integriteitsbewust in plaats van compliance gedreven en derhalve de vraag of een marketinguiting voldoet aan wetgeving niet overlaat aan de compliance officer of een financieel recht deskundige maar zelf beantwoordt.

23 GEDRAG EN CULTUUR (BRON: DNB 2009) Compliance cultuur: Vertrouwen op guidance Volgens het boekje Onbewust van (bepaalde) risico s Bureaucratisch Integriteitsbewuste cultuur: Integriteit is een open norm Spirit of the law Professionele individuele verantwoordelijkheid Gericht op leren en preventie Open cultuur Bewustzijn en discussie over normen en waarden op alle niveaus

24 ROL MEDEWERKER Aan de vooravond van mijn inauguratie vroeg Jacintha Timmermans Wat verandert er voor de klantmedewerker op het moment dat hij de eed aflegt? Voor de meeste medewerkers verandert er niets, want die stellen de klant al centraal en staan daar met hart en ziel achter. Met de bankierseed wordt de functie van een klantmedewerker opgewaardeerd: je oefent nu een functie uit waar een eed aan is verbonden, net als artsen en advocaten. Je geeft dus geen ander advies dan vóór het afleggen van de eed, maar je handelen staat wel meer in de openbaarheid, je kunt meer worden aangesproken op je gedrag.

25 ROL MEDEWERKER Kern van de financiële toezichtwetgeving is de ruimte die wordt geboden ook te nemen. Eigen oordeelsvorming staat centraal. Uiteraard binnen het eigen bedrijfsmodel. ondersteuning bieden via dilemmatrainingen?

26 ROL FINANCIEEL RECHT DESKUNDIGE Wat vind ik er zelf van? Wat vind ik zelf? in plaats van: wat vinden EIOPA, DNB en de AFM? Wat is mijn moreel kompas?

27 DNB OVER UW STRATEGIE DNB beoordeelt U steeds intensiever of Uw strategie degelijk is en draagvlak heeft Voorbeelden: U heeft een opvallend hoog of laag rendement op kapitaal behaald. U onderschat de concurrentie U heeft weinig oog voor bedreigingen en kansen in de markt U heeft beperkt inzicht in stakeholderverwachtingen U heeft een gebrek aan duidelijke ambitie U vertrouwt te veel op de continuïteit van 1 type winstbron

28 DNB OVER UW STRATEGIE U heeft onvoldoende unieke competenties (personeel, ICT) U heeft een starre organisatie U heeft geen duidelijk beeld van de kritische succesfactoren. Zie ook kwb%20september%202010_tcm pdf

29 HOE BEHEERST U UW STRATEGISCHE RISICO S? - Onderbouwing - Realistisch - Concreet - Draagvlak - Consistent - Klantloyaliteit - Integraal: aandacht voor financiële en niet financiële risico s

30 HANDREIKINGEN Houdt steeds rekening met de hiërarchie van wetgeving. Een EIOPA Guideline is geen wet maar een idee Werk de eed voor medewerkers uit in lijn met die voor bestuurders. Uitgangspunt is eigen oordeelsvorming maar verzorg wel dilemmatrainingen conform die voor bestuurders Adviseur geeft na afleggen eed geen ander advies. Wel opwaardering van zijn functie en meer in de openbaarheid. Zorg er voor dat strategie regelmatig op agenda RvC staat. DNB toetst uw strategie op het behalen van marge en niet op omzetbehoud of vergroten van marktaandeel

31 HANDREIKINGEN Benader de PARP integraal en holistisch. Voorkom daarmee dat U KBC uitvergroot. Wijsheden strategie: Focus Helder/concreet Beter doen waar je goed in bent Waar is markt? Denk vanuit toekomst (niet vanuit verleden) Omarm veranderingen Onderscheidend vermogen

32 KLANTBELANG VOLGENS DE KLANT: ik sta op de eerste plaats ik krijg goed advies ik ontvang goede service er wordt met mij meegedacht Klantbelang volgens U is??? En wat is Uw beleid om dat in te voeren en te borgen??? Hoe is het met Uw vermogen gesteld om de organisatie te veranderen???

33 TOT SLOT Dank voor uw aandacht

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Mr. A.A. van Gelder 1 Mede naar aanleiding van de recente financiële crisis is er bij banken en andere

Nadere informatie

AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem,

AFM. DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën. Jr. R.J.V.A. Dijsselbloem. Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Geachte heer Dijsselbloem, www. dnb. n I 020 524 91 11 1000 AB Amsterdam Postbus 98 De Nederlandsche Bank N.y. geschiktheidstoetsingen en in het bijzonder op het punt van de rechtsbescherming. htto : //www,afm. ni/ /media/files/brochures/20

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Code Banken. Achtergrond

Code Banken. Achtergrond Code Banken Achtergrond Naar aanleiding van de financiële crisis die medio 2007 ontstond, is er een diepgaand maatschappelijk debat op gang gekomen over het functioneren van financiële instellingen. In

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

11 DNB Beleidsvisie op Governance

11 DNB Beleidsvisie op Governance 11 DNB Beleidsvisie op Governance Annick Teubner, Ashraf Khan en Margriet Groothuis 1. Inleiding Dit hoofdstuk gaat over governance en het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) daarop. Governance is

Nadere informatie

Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A.

Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Versie 1.1 11 februari 2014 Pagina 1 van 7 Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Amsterdam, 12 november 2010 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. Huidige wettelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen.

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen. 31980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel 32545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 55 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012-2013

Transparantieverslag 2012-2013 www.pwc.nl Transparantieverslag 2012-2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Dit transparantieverslag heeft betrekking op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. In dit verslag doelen we met PwC op

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Verslag van de Themabijeenkomst over Risicomanagement op 12 juni 2012 Programma Welkom door prof. Ferdinand Grapperhaus, voorzitter van de Commissie

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Integriteitbeleid. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Integriteitbeleid. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Integriteitbeleid Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 1 Inhoud Integriteitbeleid Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland INTEGRITEITBELEID

Nadere informatie

VNAB Event: Wet en regelgeving

VNAB Event: Wet en regelgeving VNAB Event: Wet en regelgeving 23 april 2015 Egbert Gerritsen Manager toezicht banken en verzekeraars Onderwerpen Hoe houdt de AFM toezicht en wat betekent dat voor de zakelijke markt? Klantbelang centraal

Nadere informatie