Sociaal overdrachtsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal overdrachtsplan"

Transcriptie

1 Postadres Wielingenlaan PA Terneuzen Bezoekadres Wielingenlaan PA Terneuzen Overgang onderneming RGC naar Emergis per Telefoon Telefax en internet Datum 17 november 2015 Opsteller F. Willemen / T. de Buck Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland

2 Blad 2/16 Inhoud 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsplan Algemene uitgangspunten 7 2 Werkingssfeer, toepassing, hardheidsclausule, interpretatie Werkingssfeer Toepassing Hardheidsclausule 8 3 Regelingen Werkgelegenheidsgarantie Individueel gesprek arbeidsvoorwaarden Functie Personeelsdossiers Overnemen dienstjaren Locatie Werknemers geboren vóór of vóór Bevestiging Geplande vakanties voorjaar en zomer Uitbetalen vakantietoeslag periode juni december Interne sollicitatie Wijziging in diensttijden Reiskostenregeling Deelname collectieve ziektekostenverzekering Overgang bedrijfseigen regelingen Emergis 12 4 Overige keuzemogelijkheden in het kader van het Sociaal Overdrachtsplan Opzegtermijn 4.2 Sollicitatie Voorstellen door de werknemer Reglement (bijlage 2) Uitbrengen advies Afwijken advies Geheimhouding Belangenbehartiging medewerker Begripsbepalingen 16

3 Blad 3/16 Bijlagen: 1. Sociaal plan Emergis 2011 inclusief reglement adviescommissie sociaal plan 2. Overzicht functies

4 Blad 4/16 Ondertekening Aldus overeengekomen te Terneuzen, XX XX XXXX en ondertekend op XX XX XXXX. De werkgevers: Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dr. M.J. Rutgers voorzitter Raad van Bestuur a.i. en Stichting Emergis, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Mentjox lid raad van bestuur, psychiater Namens de vakbonden: Dhr. M. Dons CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van CNV Connectief Dhr. M. Froklage NU 91 Mw. J. Kuijpers FBZ Mw. L. Hoogendoorn FNV

5 Blad 5/16 Inleiding ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen en Emergis exploiteren vanaf 1 januari 2003 het Rgc (Regionaal gezondheidscentrum) Zeeuws Vlaanderen. Zij doen dit in de vorm van een maatschap waarbij ZorgSaam de klinische capaciteit en de Paaz (24 bedden) inbrengt en Emergis de deeltijdbehandeling en ambulante zorg Zeeuws Vlaanderen. Het personeel dat werkzaam is voor de maatschap Rgc is in loondienst van één van de partijen en wordt op basis van detachering ingezet in het RGC. Het bestuur van het Rgc heeft besloten de maatschap per 1 januari 2016 te ontbinden. Dit betekent dat de PAAZ en Rgc-kliniek in Terneuzen sluiten op 31 december De aanleiding is het niet oplosbare structurele exploitatie tekort dat is ontstaan vanwege het in de lucht houden van de crisisdienst en hoge inhuurkosten voor psychiaters. Zowel Emergis als ZorgSaam kunnen het zich niet langer permitteren een verlieslatende activiteit in stand te houden. Daarnaast is er sprake van discontinuïteit in de behandelcapaciteit die risicovol is en niet duurzaam geborgd kan worden. Als gevolg van de ontbinding van het Rgc verdwijnen alle 24 klinische GGZ-bedden in Zeeuws-Vlaanderen. Met de zorgverzekeraars is inmiddels overeenstemming bereikt over de toekomst van de psychiatrische zorg in Zeeland. Deze afspraken met de zorgverzekeraar maken het mogelijk dat een deel van de werkzaamheden die voorheen in het Rgc werden verricht, vanaf 1 januari 2016 door Emergis worden uitgevoerd, zij het in een gewijzigde organisatievorm. De volledige productieruimte en het budget van het Rgc zal worden toegekend aan Emergis. De partijen hebben besloten de klinische psychiatrische capaciteit van ZorgSaam onder te brengen bij Emergis en daarmee niet langer onderdeel uit te maken van de eigen kernorganisatie. Over dit voornemen is op 13 (ZorgSaam) en 14 (Emergis) oktober 2015 aan de betrokken medezeggenschapsraden een adviesaanvraag ingediend conform de wet op de ondernemingsraden en de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Van alle betrokken medezeggenschapsorganen is een positief advies ontvangen Partijen gaan er vanuit dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van de artikelen 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek (Wet Overgang Ondernemingen), wat tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomsten van de betrokken medewerkers van ZorgSaam die werkzaam zijn voor het RGC per 1 januari 2016 overgaan naar Emergis te Kloetinge Dit Sociaal Overdrachtsplan is opgesteld conform hoofdstuk 15 bijlage B art. 2 van de CAO GGZ en hoofdstuk 14.4 van de CAO Ziekenhuizen en het heeft als doel om de specifieke rechtsgevolgen voor de medewerkers van ZorgSaam die gedetacheerd zijn in het RGC als gevolg van de

6 Blad 6/16 overgang naar Emergis te ondervangen en de maatregelen aan te geven die partijen hebben getroffen. Samenvatting van de gevolgen voor personeel en organisatie. De maatschap Rgc wordt per 31 december 2015 ontbonden. Door deze ontbinding eindigt de detachering van de in het RGC werkzame medewerkers. In overleg met de zorgverzekeraars heeft Emergis besloten een deel van de voorheen door het Rgc geleverde zorg te gaan leveren. Voor de medewerkers van ZorgSaam die nu bij het Rgc zijn gedetacheerd, betekent dit: dat zij hun werk kunnen voortzetten bij Emergis op basis van dit sociaal overdrachtsplan en dat personele gevolgen waarvoor geen voorziening is getroffen in dit overdrachtsplan worden afgewikkeld conform de afspraken uit het sociaal plan Emergis. dat zij in dat geval per uit dienst treden bij ZorgSaam en aansluitend vanaf 1 januari 2016 bij Emergis het dienstverband kunnen voortzetten. dat op het moment dat een medewerker van ZorgSaam geen gebruik wenst te maken van het aanbod over te gaan naar Emergis, ZorgSaam overgaat tot het aanvragen van een ontslagvergunning. Voor de medewerkers van Emergis die nu bij het Rgc zijn gedetacheerd, betekent dit: dat de detachering bij Rgc per eindigt. dat zij hun werk aansluitend voortzetten, maar dan binnen de Emergis organisatie. dat voor de plaatsing het principe medewerker volgt werk uit het sociaal plan van Emergis geldt. Voor de ZorgSaam medewerkers geldt: Op de peildatum 1 oktober 2015 betreft dit 30 werknemers (23,52 FTE) werkzaam op de PAAZ, dagbehandeling en Ambulante zorg RGC. 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsplan Doel van het Sociaal Overdrachtsplan is om de afwikkeling van Rgc voor het personeel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. Uitgangspunt is de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele consequenties voor werknemers zoveel mogelijk te beperken en hun belangen te beschermen. Het Sociaal Overdrachtsplan waarin rechten en plichten voor zowel werknemers als werkgevers worden vastgelegd is hierbij een garantie. Afspraken

7 Blad 7/16 a. Zowel werkgevers als werknemers houden zich bij de uitvoering aan de afspraken van dit Sociaal Overdrachtsplan. b. Voor de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan welke na de datum van overdracht van toepassing zijn, zal ZorgsSaam Emergis contractueel verplichten tot verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de betreffende regelingen. c. In verband met deze veranderingen treffen werkgevers, voor zover nodig,in de begroting een voorziening die goede uitvoering van de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan mogelijk maakt. d. ZorgSaam zal dit Sociaal Overdrachtsplan persoonlijk beschikbaar stellen aan de werknemers door toezending op hun laatst bij ZorgSaam bekende woon-/verblijfadres. Het Sociaal Overdrachtsplan is tevens ter inzage voor werknemers op het intranet van Emergis, terwijl een exemplaar ter inzage ligt bij Emergis. f. Emergis heeft de CAO GGZ onverkort op haar werknemers van toepassing verklaard. 1.2 Algemene uitgangspunten a. Zowel werkgevers als werknemer hebben een (inspannings- )verplichting om een open klimaat en opstelling te creëren en zich te richten op het oplossen van problemen. b. Bij de uitvoering van organisatieveranderingen zal alle zorgvuldigheid jegens de werknemer(s) in acht worden genomen. c. Voor Emergis en ZorgSaam, werknemers en Ondernemingsraad geldt het recht op informatie en de verplichting om zich te laten informeren. Tevens zullen Emergis en ZorgSaam regelmatig informatie verstrekken over de voortgang en de implementatie van de transitie. d. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. e. Van de werknemers wordt een inspanningsverplichting gevraagd om in redelijkheid, billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Overdrachtsplan. f. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met werknemers in kwetsbare situaties. g. De overgang van ZorgSaam naar Emergis heeft geen nadelige gevolgen voor het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Voor de werknemers die nu vallen onder een andere arbeidsvoorwaardenregeling dan de cao GGZ geldt dat op basis van een vergelijking van beide arbeidsvoorwaardenregelingen eventuele negatieve verschillen op het moment van overgang individueel in kaart worden gebracht en naar redelijkheid en billijkheid worden gecompenseerd.

8 Blad 8/16 2 Werkingssfeer, toepassing, hardheidsclausule, interpretatie 2.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Overdrachtsplan is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd met ZorgSaam (die op de overgangdatum vanuit ZorgSaam naar het RGC zijn gedetacheerd ) en die per 1 januari 2016 overgaan en die als gevolg van de opheffing van Rgc met de sociale en rechtspositionele gevolgen zijn geconfronteerd. Voor de werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd welke eindigt op of vóór de datum van 1 januari Toepassing Aan individuele werknemers schriftelijk toegekende garanties met een langere looptijd en verkregen op grond van dit Sociaal Overdrachtsplan blijven, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, ook na afloop van de looptijd van kracht. 2.3 Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Overdrachtsplan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemers, zal Emergis na afstemming met ZorgSaam in een voor de werknemers gunstige zin van dit Sociaal Overdrachtsplan afwijken. De individuele werknemers dienen zich hiervoor te wenden tot Emergis Interpretatie van het overdrachtsplan Ingeval er bij de uitvoering van dit Overdrachtsplan verschil van inzicht ontstaat over de toepassing en/of interpretatie hiervan, zullen Emergis, ZorgSaam en de werknemersorganisaties, betrokken bij de totstandkoming ervan, hier een gezamenlijke uitspraak over doen.

9 Blad 9/16 3 Regelingen 3.1 Werkgelegenheidsgarantie Als gevolg van de nieuwe werkwijze per gaan alle vanuit ZorgSaam bij het RGC gedetacheerde werknemers over naar Emergis en vinden geen gedwongen ontslagen plaats. 3.2 Individueel gesprek arbeidsvoorwaarden Met alle betrokken werknemers zal door het hoofd P&O van ZorgSaam en de senior personeelsadviseur van Emergis een individueel gesprek worden gevoerd. Tijdens dit gesprek zal onder meer aan de orde komen wat de consequenties van de overgang en nieuwe werkwijze zijn voor de werknemer en welke bijzondere omstandigheden op hem/haar eventueel van toepassing zijn. Dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd, door gebruik te maken van een checklist, welke ondertekend zal worden. Tijdens dit gesprek worden ook verworven rechten of toegekende garanties vastgesteld, voorzover eenduidig te herleiden en te bewijzen. 3.3 Functie De betrokken werknemers hebben per datum overgang dezelfde functie als zij voorheen hadden. Dit laat onverlet dat de gewijzigde omstandigheden en de gewijzigde aanpak van de te verlenen zorg per met zich mee kan brengen dat aanpassing van de functie voor of na datum overgang nodig kan zijn. In dat geval wordt gehandeld volgens de afspraken uit het sociaal plan Emergis. 3.4 Personeelsdossiers De personeelsdossiers van de werknemers die overgaan naar Emergis worden overgedragen. Werknemers hebben vooraf inzage in hun personeelsdossier gehad en dienen met de inhoud en met de overdracht van hun persoonsgegevens akkoord te gaan. 3.5 Overnemen dienstjaren Dienstjaren opgebouwd bij ZorgSaam/Rgc en hun rechtsvoorgangers worden meegenomen naar Emergis. Werknemer zal op de, conform CAO GGZ bepaalde datum, de jubileumuitkering ontvangen. De door werknemer onafgebroken doorgebrachte dienstjaren bij ZorgSaam/Rgc zullen meetellen bij onafgebroken voortzetting van het dienstverband bij Emergis, bij de

10 Blad 10/16 bepaling van de dienstjaren, in het kader van de dienstjaren gratificatie (7.10. CAO GGZ). De verdeling van de jubileumuitkering tussen ZorgSaam en Emergis is als volgt geregeld. Tot datum van overgang, zijnde 1 januari 2016, zal ZorgSaam garant staan voor een deel van de jubileumuitkering, gerekend vanaf de datum van indiensttreding bij ZorgSaam of diens rechtsvoorgangers. Vanaf 1 januari 2016 staat Emergis garant voor het resterende deel. 3.6 Locatie Uitgangspunt is dat de werknemers, die vanaf werkzaam zullen zijn voor Emergis, ingezet kunnen worden op alle locaties van Emergis. 3.7 Werknemers geboren vóór of vóór Er zijn geen betrokken medewerkers die binnen deze leeftijdscategorie vallen, zodat nadere afspraken hierover zoals in de wet beschreven staat (art.7:664 Burgerlijk Wetboek), niet nodig zijn Duurzame volledige arbeidsongeschiktheid Indien bij een werknemer sprake is van medische beperkingen die belemmerend kunnen zijn voor het uitoefenen van de functie kan een externe arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Indien vóór 1 januari 2016 blijkt dat er sprake is van duurzame volledige arbeidsongeschiktheid voor het uitoefenen van de huidige functie, dan is de optie geboden niet mee te gaan naar Emergis en dus in dienst te blijven van de ZorgSaam. Die zal hen verder begeleiden in hun interne dan wel externe reïntegratie. 3.9 Bevestiging Vier weken voor de datum waarop de overdracht van onderneming heeft plaatsgevonden, doch in elk geval voor 1 januari 2016, heeft de werknemer een addendum op de arbeidsovereenkomst ontvangen, met daarin een schriftelijke bevestiging van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden en eventuele afspraken c.q. garanties voortvloeiend uit het Sociaal Overdrachtsplan Overnemen vakantie en LFB uren/rechten en overgangsrecht 55+/45+ ZorgSaam heeft de op uitstaande (overgangs)rechten en vakantie- alsmede LFB uren van elke werknemer tegen het dan voor de werknemer geldende uurloon overgedragen aan Emergis. Werknemer kan deze uitstaande rechten in overleg met ZorgSaam/Emergis plannen voor vakantie/vrije tijd of voor andere doeleinden als bepaald in de CAO GGZ

11 Blad 11/16 c.q. kan op verzoek van individuele werknemers aan hen worden uitbetaald. Het aantal uitstaande overgangsrechten en vakantie- alsmede LFB uren is voor werknemer gelijk bij ZorgSaam ( ) als bij Emergis ( ) Geplande vakanties Werknemer zal de door haar voor in overleg en afstemming/goedkeuring met het huidig management van ZorgSaam, geplande vakantie/vrije dagen onverkort bij Emergis kunnen opnemen Uitbetalen vakantietoeslag periode juni december 2015 ZorgSaam heeft het tegoed aan vakantietoeslag van elke werknemer die op overgaat individueel berekend en in de maand december 2015 aan de betreffende werknemer uitbetaald Interne sollicitatie Werknemers die op 31 december 2015 in dienst zijn van ZorgSaam en op 1 januari 2016 overgaan naar Emergis zullen voor onbepaalde tijd bij het solliciteren naar vacatures bij ZorgSaam beschouwd worden als interne kandidaat ongeacht de noodzaak. Bij een eventuele indiensttreding op grond van dit artikel bij ZorgSaam zal aanstelling plaatsvinden binnen de voor die functie van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden en binnen de bij de ZorgSaam op het moment van indiensttreding van toepassing zijnde interne secundaire e/o tertiaire arbeidsvoorwaarden e/o interne regelingen Wijziging in diensttijden Een mogelijke wijziging van diensttijden kan eerst plaatsvinden nadat de werknemer hiertoe privé en werk heeft kunnen afstemmen. Hiervoor is een periode van maximaal 3 maanden benoemd. Voor zover noodzakelijk zal Emergis rekening houden met de werktijden om te wennen aan de nieuwe situatie Reiskostenregeling Indien een werknemer naar een andere locatie wordt overgeplaatst of herplaatst wordt en aantoonbaar meerkosten moet maken voor het woon-werkverkeer, dan vindt een vergoeding plaats op basis van het vigerende fiscaal vrijgesteld bedrag per extra te rijden kilometer voor een periode van 3 jaar. Dit betekent dat dus de meerkosten worden vergoed. (een en ander conform doorlopend sociaal plan Emergis art.10:3)indien de werknemer gebruik maakt van het openbaar vervoer worden de extra kosten daarvan volledig vergoed voor een periode van drie jaar.

12 Blad 12/16 Indien, als gevolg van de tewerkstelling op een andere locatie er tunnelkosten worden gemaakt zullen deze kosten worden vergoed. Over het algemeen wordt de afstand voor woon-werkverkeer als passend beschouwd voor zover de reistijd woon-werk per auto niet meer is dan een uur (enkele reis). Voor parttimers die per dag minder werken dan 7,2 uur, wordt de reistijd naar rato van het aantal uren per dag berekend. Indien een en ander leidt tot onoverkomelijke bezwaren, (met name bij geen rijbewijs), wordt gezocht naar een maatwerkoplossing en kan een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule Deelname collectieve ziektekostenverzekering Werknemers kunnen onder collectieve voorwaarden en kortingen deelnemen aan de ziektekostenverzekering van CZ Zorgverzekeraar te Tilburg. Voor werknemers die gebruik (willen) maken van de ziektekostenverzekering van IZZ, zal overeenkomstig het bepaalde in de CAO GGZ een compensatie verstrekt worden Overgang bedrijfseigen regelingen Emergis De bij de ZorgSaam van toepassing zijnde interne bedrijfseigen regelingen zullen door Emergis niet overgenomen worden en eindigen op 31 december Vanaf 1 januari 2016 zijn de interne regelingen van Emergis waaronder een of meerdere faciliteiten van de werkkostenregeling ( decemberregeling Emergis ) van toepassing.

13 Blad 13/16 4 Overige keuzemogelijkheden in het kader van het Sociaal Overdrachtsplan 4.1 Opzegtermijn Indien een werknemer in verband met het besluit tot opheffing van Rgc zelf ontslag neemt zal ZorgSaam afzien van de overeengekomen opzegtermijn, indien de werknemer dit verzoekt. 4.2 Sollicitatie De werknemer die als gevolg van de opheffing van Rgc overweegt zelf ontslag te nemen zal in verband met sollicitatie elders, betaald verlof worden verleend conform de uitvoeringsregeling verlof van de CAO GGZ. Indien de werknemer die voor datum overgang geen reiskostenvergoeding ontvangt voor de sollicitatiegesprekken zal ZorgSaam deze (in principe binnen Nederland) vergoeden, op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer. Desgevraagd wordt door de werknemer een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek overgelegd. 4.3 Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief binnen of buiten ZorgSaam, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen vertrekregeling voor 1 januari Deze voorstellen kunnen aan ZorgSaam worden voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie door ZorgSaam en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting (zoals kwijtschelding restitutieverplichting bij scholing). Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit, kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Overdrachtsplan.

14 Blad 14/16 5. Adviescommissie Sociaal Plan 5.1 Algemeen ZorgSaam en Emergis maken gebruik van de Adviescommissie sociaal plan van Emergis. Deze Adviescommissie wordt beschreven in het Sociaal plan Emergis van 2 februari De kosten van deze Adviescommissie worden vergoed door Emergis. Emergis draagt er zorg voor dat aan de leden van de Adviescommissie ter beschikking worden gesteld: Voorgenomen besluiten/reorganisatieplan; stappenplan; formatieplaatsenplan oud en nieuw; Sociaal Overdrachtsplan; 5.2 Reglement (bijlage 2). De Adviescommissie heeft een reglement dat voorziet in een effectieve werkwijze. In dit reglement is in elk geval vastgelegd: In welke gevallen de Adviescommissie in verband met de haar opgedragen taak bijeenkomt; De wijze van bijeenroepen van de Adviescommissie; Het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden, alsmede een regeling, dat wanneer het quorum niet is gehaald, de daarna belegde vergadering doorgang zal kunnen vinden, ongeacht het aantal aanwezige leden; De uitoefening van het stemrecht. 5.3 Uitbrengen advies De Adviescommissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met 3 weken worden verlengd. Indien van toepassing dient Emergis tijdens de behandeling door de Adviescommissie een aanbod gestand te doen. De adviezen van de Adviescommissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan Emergis en de medewerker.

15 Blad 15/ Afwijken advies Van het advies van de Adviescommissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien Emergis dan wel de medewerker afwijkt van het advies, doet hij hiervan schriftelijk mededeling aan de Adviescommissie en aan de werknemer, dan wel Emergis. 5.5 Geheimhouding Ten aanzien van de aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 5.6 Belangenbehartiging medewerker Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer om persoonlijk zijn/haar belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in het Sociaal Overdrachtplan bij de Adviescommissie te bepleiten, heeft de medewerker de gelegenheid zich op eigen kosten door een derde te laten bijstaan.

16 Blad 16/16 6. Begripsbepalingen Overgang van Onderneming Burgerlijk Wetboek, artikelen 7:662 tot en met 7:666 In het Burgerlijk Wetboek is in de artikelen 7:662 tot en met 7:666 het onderwerp Overgang van onderneming geregeld. De gevolgen voor verplichtingen voortvloeiende uit CAO s zijn geregeld in de Wet CAO. Er is wettelijk sprake van overgang van onderneming als (een deel van) ondernemingsactiviteiten overgaan naar een andere onderneming. De regeling in het BW houdt in dat overgang van de onderneming meebrengt dat de verkrijgende organisatie in de rechten en verplichtingen treedt van de overdragende partij (in deze situatie ZorgSaam ). De vroegere werkgever houdt op werkgever te zijn: deze rol wordt overgenomen door de verkrijgende onderneming (Emergis). De regeling in het BW beoogt bescherming te bieden aan de werknemers. Treedt de werknemer door de overname in dienst van een nieuwe werkgever, dan blijft zijn arbeidsovereenkomst zoals deze was afgesloten bij de oude werkgever in principe gelden. Dit houdt onder andere in dat: De bepalingen uit de arbeidsovereenkomst blijven gelden. Bij opzegging de dienstjaren bij de oude werkgever moeten worden meegeteld bij de bepaling van de opzegtermijn. Er geen nieuwe proeftijd afgesloten kan worden. De CAO waaraan de oude werkgever gebonden was, gaat over op de nieuwe werkgever totdat, na de overname, de nieuwe werkgever wordt gebonden aan een nieuwe CAO die ook voor de overgenomen werknemers geldt, zoals nader uitgewerkt in de Wet CAO of de nieuwe werkgever moet gebonden zijn aan een algemeen verbindend verklaarde CAO. Werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de Stichting ZorgSaam en op basis van een detacheringovereenkomst werkzaam is voor de maatschap RGC Zeeuws Vlaanderen. Op deze werknemers is de CAO- GGZ van toepassing verklaard.

Sociaal overdrachtsplan

Sociaal overdrachtsplan dienst bedrijfsvoering personeel en organisatie Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Sociaal overdrachtsplan Overgang van onderneming GGZ activiteiten ADRZ naar Emergis Telefoon

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum Juni 2012 Status Eindversie Pagina 1/16 Auteur(s) M.G.M. Achten, MA I.Visser Th. De Buck Inhoud blz. Verklaring 4 Inleiding 5 1 Doel en uitgangspunten 6 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsplan

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum April 2012 Status Conceptversie 0.02. Pagina 1/12 Auteur(s) M.G.M. Achten, MA I.Visser Th. De Buck Inhoud blz. Verklaring 3 Inleiding 4 1 Doel en uitgangspunten 5 1.1 Doel

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum 25 november 2013 Status Versie 3.0 Auteur(s) R. de Jonge (ADRZ) W. Wezeman, C. van den Bogaard (Rivas) J.J. Ensing, M. de Bruijn (Asz) W. van Gelder I. Reitsma Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Status Referentie DB/TU/ms 1/13 Auteur(s) Danielle Berghout Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsdocument outsourcing schoonhoudvoorzieningen Reinier de Graaf Groep / Hago Zorg

Sociaal Overdrachtsdocument outsourcing schoonhoudvoorzieningen Reinier de Graaf Groep / Hago Zorg Sociaal Overdrachtsdocument outsourcing schoonhoudvoorzieningen Reinier de Graaf Groep / Hago Zorg april 2013 Pagina 1 van 9 VERKLARING Ondergetekenden: De Stichting Reinier de Graaf Groep gevestigd te

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring 4 Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 5 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 7 en onderliggende

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal overdrachtsprotocol Sociaal overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen - Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Valk, voorzitter Raad van Bestuur; hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord inzake aanpassing FLO-overgangsregeling en realisatie volwaardige werkgeversrol van de B3 ambulancediensten in Nederland.

Onderhandelaarsakkoord inzake aanpassing FLO-overgangsregeling en realisatie volwaardige werkgeversrol van de B3 ambulancediensten in Nederland. Onderhandelaarsakkoord inzake aanpassing FLO-overgangsregeling en realisatie volwaardige werkgeversrol van de B3 ambulancediensten in Nederland. Het akkoord bestaat uit de volgende onderdelen 1. Algemeen

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1213, d.d. 4-12-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal Plan overname medewerkers Zorgnet BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Tot het aangaan van de overeenkomst zoals

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie