Sociaal Overdrachtsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Overdrachtsplan"

Transcriptie

1 Sociaal Overdrachtsplan Datum April 2012 Status Conceptversie Pagina 1/12 Auteur(s) M.G.M. Achten, MA I.Visser Th. De Buck

2 Inhoud blz. Verklaring 3 Inleiding 4 1 Doel en uitgangspunten Doel Sociaal Overdrachtsplan uitbesteding Apotheek 1.2 Afspraken 1.3 Algemene uitgangspunten 2 Werkingssfeer, toepassing, hardheidsclausule Werkingssfeer 2.2 Toepassing 2.3 Hardheidsclausule 2.4 Interpretatie overdrachtsplan 3 Regelingen Werkgelegenheidsgarantie 3.2 Individueel gesprek arbeidsvoorwaarden 3.3 Functie 3.4 Personeelsdossiers 3.5 Ontslagbescherming 3.6 Locatie 3.7 Werknemers geboren vóór of vóór Duurzame volledige arbeidsongeschiktheid 3.9 Bevestiging 3.10 Overnemen vakantie en PLB uren/rechten + overgangsrecht 55+/ Geplande vakanties voorjaar en zomer Uitbetalen vakantietoeslag periode juni 2011/ Interne sollicitatie kandidaat bij vervreemder Reiskosten woon-werkverkeer (bijlage) 3.15 Deelname collectieve ziektekostenverzekering 3.16 Overgang bedrijfseigen regelingen ADRZ en ZorgSaam 4 Overige keuzemogelijkheden in het kader van het Sociaal Overdrachtsplan Opzegtermijn 4.2 Sollicitatie 4.3 Voorstellen door de werknemer 5. Adviescommissie Sociale Begeleiding Algemeen 5.2. Taak 5.3. Verplichte adviesaanvraag 5.4. Samenstelling 5.5. Bevoegdheden 5.6. Reglement (bijlage) Uitbrengen advies 5.8. Afwijken advies 5.9. Geheimhouding Belangenbehartiging medewerker 6. Begripsbepalingen Bijlagen Reiskostenregeling Reglement Sociale Begeleidingscommissie

3 Verklaring Aldus overeengekomen te Vlissingen, juni 2012 De werkgever (vervreemder) Stichting Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door : Dhr. Drs. L.M. Vos, Raad van Bestuur. Stichting ZorgSaam, Zeeuws Vlaanderen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door : Dhr. Drs. P. Rademacher, voorzitter Raad van Bestuur Namens de vakbonden Dhr. M. Dons CNV Publieke Zaak Dhr. Chr. Baggerman RMU-werknemers Dhr. M. Froklage NU 91 Mevr. Mr. J. Kuijpers FBZ Mw. J. van Meerkerk Abvakabo/FNV Namens de verkrijgende organisatie De Besloten Vennootschap Scheldezoom Pharmacie, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door : Dhr. Drs. T.P. van Es, directeur ziekenhuisapotheker Dhr. S. Verschoor, directeur bedrijfsvoering 3

4 Inleiding Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen willen zich richten op het behouden en verder uitbreiden van kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van productie van medicatie en de juiste, tijdige distributie daarvan naar de eigen organisaties en voor andere (zorg) instellingen en andere medische dienstverleners in Zeeland. Zij wensen dit uit te voeren in samenwerking met Scheldezoom Pharmacie B.V. De partijen hebben gemeend de (ziekenhuis)apotheek van het ADRZ en ZorgSaam (vervreemders) onder te brengen in de op te richten besloten vennootschap Scheldezoom Pharmacie B.V (verkrijger) en daarmee niet langer onderdeel uit te maken van de eigen kernorganisatie. Omdat er sprake is van overdracht van onderneming, behouden de betrokken medewerkers hun baan met de daarbij behorende rechten en rechtspositie, en welke zijn overeengekomen met vervreemders en/of eerdere rechtspersonen. Een en ander resulteert in de toepasselijkheid van de artikelen 7:662 e.v. BW (Wet Overgang Ondernemingen) welke overgang op 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat alle medewerkers werkzaam bij de (ziekenhuis) apotheek van ZorgSaam en ADRZ (vervreemders) zijn overgaan naar een andere organisatie. Door de werking van de artikelen 7:662 e.v. BW, alsmede de dienovereenkomstige bepalingen in de Wet CAO, is de overgang van rechten en plichten van ZorgSaam en ADRZ (vervreemders) op het tijdstip van overgang jegens haar medewerkers naar de Scheldezoom Pharmacie BV (verkrijger) van rechtswege geregeld. Dit Sociaal Overdrachtsplan heeft als doel om de rechtsgevolgen voor de medewerkers te ondervangen en de maatregelen aan te geven die de vervreemders hebben getroffen. De transitie van overgang van onderneming heeft al plaatsgevonden en dit sociaal overdrachtsplan betreft vooral de implementatie ervan en beschrijft de kaders en richtlijnen waarop de transitie in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Dit Sociaal Overdrachtsplan is opgesteld conform hoofdstuk 15 van de CAO-Ziekenhuizen. 4

5 1 Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsplan Scheldezoom Pharmacie Doel van het Sociaal Overdrachtsplan is om de uitbesteding van de (ziekenhuis)apotheek van ZorgSaam en ADRZ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. De eventuele nadelige sociale en rechtspositionele consequenties voor werknemers zoveel mogelijk te beperken en hun belangen te beschermen. Het Sociaal Overdrachtsplan waarin rechten en plichten voor zowel werknemers als werkgever worden vastgelegd is hierbij een garantie. Het Sociaal Overdrachtsplan is een aanvulling op de Wet Overgang Ondernemingen, artikelen 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover het niet is aangegeven is de Wet Overgang Ondernemingen van toepassing op alle artikelen genoemd in dit Sociaal Overdrachtsplan. 1.2 Afspraken a. Zowel werkgever (vervreemders en verkrijger) als werknemer houden zich bij de uitvoering aan de afspraken van dit Sociaal Overdrachtsplan. b. Voor de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan welke na de datum van overdracht van toepassing zijn, zullen de vervreemders de verkrijgende partij contractueel verplichten tot verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de betreffende regelingen. c. In verband met de uitbesteding treffen de vervreemders in de begroting een post die goede uitvoering van de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan mogelijk maakt. d. De vervreemders zullen dit Sociaal Overdrachtsplan persoonlijk beschikbaar stellen aan de werknemers door toezending op hun laatst bij vervreemders bekende woon-verblijfadres. Het Sociaal Overdrachtsplan is tevens ter inzage voor werknemers op het intranet van verkrijger, terwijl een exemplaar ter inzage ligt bij verkrijger. e. De verkrijger zal na de datum oprichting/overgang overgaan tot gestructureerd overleg om te komen tot een doorlopend Sociaal Plan met de werknemersorganisaties conform de CAO-Ziekenhuizen. De verkrijgende partij zal binnen de kaders van de WOR uitvoering geven aan de medezeggenschap binnen de nieuwe rechtspersoon. De installatie van de OR bij verkrijger heeft op 28 februari 2012 plaatsgevonden. f. De verkrijgende partij zal de CAO-Ziekenhuizen onverkort op haar werknemers van toepassing verklaren. 1.3 Algemene uitgangspunten a. Zowel werkgever als werknemer hebben een (inspannings-)verplichting om een open klimaat en opstelling te creëren en zich te richten op het oplossen van problemen. b. Bij de uitvoering van organisatieveranderingen zal alle zorgvuldigheid door de vervreemders en verkrijger jegens de werknemer(s) in acht worden genomen. c. Voor vervreemders als voor verkrijger, werknemers en Ondernemingsraad geldt het recht op informatie en de verplichting om zich te laten informeren. Tevens zullen vervreemders en verkrijger regelmatig informatie verstrekken over de voortgang en de implementatie van de transitie. d. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. e. Van de werknemers wordt gevraagd: een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Overdrachtsplan. f. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met werknemers in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld langdurig arbeidsongeschikten en werknemers welke nog gebruik kunnen maken van de overbruggingsuitkering (OBU) en het flexpensioen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 5

6 2 Werkingssfeer, toepassing, hardheidsclausule 2.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Overdrachtsplan is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd met vervreemders (die werkzaamheden verrichten op de apotheek, geneesmiddelenvoorbereiding e/o distributie) en die per 1 januari 2012 zijn overgegaan en die als gevolg hiervan met de sociale en rechtspositionele gevolgen zijn geconfronteerd. Voor de werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd welke eindigt op of vóór de datum van 1 januari 2012 zijn de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan niet van toepassing. 2.2 Toepassing Aan individuele werknemers schriftelijk toegekende garanties met een langere looptijd en verkregen op grond van dit Sociaal Overdrachtsplan, blijven, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, ook na afloop van de looptijd van kracht. 2.3 Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Overdrachtsplan, naar oordeel van de verkrijger, leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal verkrijger na afstemming met vervreemders in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Overdrachtsplan afwijken. De werknemer dient zich hiervoor te wenden tot de verkrijger Interpretatie van het overdrachtsplan Ingeval er bij de uitvoering van dit Overdrachtsplan verschil van inzicht ontstaat over de toepassing en/of interpretatie hiervan, zullen vervreemders en verkrijger en de werknemersorganisaties, betrokken bij de totstandkoming ervan, hier een gezamenlijke uitspraak over doen. 6

7 3 Regelingen 3.1 Werkgelegenheidsgarantie Als gevolg van de uitbesteding van de (ziekenhuis) apotheek e/o geneesmiddelen distributie apotheek hebben geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. De arbeidsovereenkomsten van de medewerkers zijn van rechtswege per 1 januari 2012 overgegaan naar Scheldezoom Pharmacie B.V. (verkrijger). 3.2 Individueel gesprek arbeidsvoorwaarden Met alle betrokken werknemers zijn door een personeelsadviseur van het ADRZ of ZorgSaam o en een personeelsadviseur van Scheldezoom Pharmacie B.V. een individueel gesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek is onder meer aan de orde gekomen wat de consequenties van de uitbesteding zijn voor de werknemer, welke bijzondere omstandigheden op hem/haar eventueel van toepassing zijn, toelichting op relevante regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan en daar waar keuzemogelijkheden zijn. Dit gesprek is schriftelijk bevestigd. Tijdens dit gesprek zijn ook verworven rechten of toegekende garanties, voor zover eenduidig te herleiden en te bewijzen, zoals benoemd in punt 2.2 vastgesteld en vastgelegd. 3.3 Functie De betrokken medewerkers hebben per datum overgang dezelfde functie bij de verkrijgende partij als zij voorheen bij de vervreemders (ADRZ of ZorgSaam) hadden. De in het kader van de overgang door verkrijger voorgenomen functieveranderingen zullen na advisering door de OR van verkrijger in de loop van 2012 geïmplementeerd worden. Als dat mocht leiden tot nadelige sociale gevolgen voor de werknemers bij verkrijger zal deze daartoe tijdig met de werknemersorganisaties terzake doende afspraken maken. 3.4 Personeelsdossiers De personeelsdossiers van de medewerkers die overgaan naar Scheldezoom Pharmacie BV zijn overgedragen. Medewerkers hebben, indien men dat wenste, vooraf inzage in hun personeelsdossier gehad en zijn met de inhoud en overgang ervan akkoord gegaan. 3.5 Overnemen dienstjaren De werknemers die overgaan naar Scheldezoom Pharmacie BV (verkrijger) hebben ontslagbescherming conform het Burgerlijk Wetboek. Bij eventuele opzegging dienen de dienstjaren opgebouwd bij de vervreemders en hun rechtsvoorgangers meegeteld te worden bij de bepaling van de opzegtermijn. Dit betreft alle onderwerpen waarvoor de opgebouwde dienstjaren van belang zijn. Werknemer zal op de conform CAO-Ziekenhuizen bepaalde datum, de in de CAO-Ziekenhuizen opgenomen jubileumuitkering ontvangen. De door werknemer onafgebroken doorgebrachte dienstjaren bij vervreemders zullen meetellen bij onafgebroken voortzetting van het dienstverband bij verkrijger, bij de bepaling van de dienstjaren, in het kader van de dienstjaren gratificatie ( CAO-Ziekenhuizen ). 3.6 Locatie Uitgangspunt is dat de medewerkers, die in het kader van de uitbesteding overgaan naar Scheldezoom Pharmacie BV (verkrijger), ingezet worden op alle locaties van verkrijger, bij overgang zijnde: Goes, Terneuzen, Vlissingen en vanaf 1 juni 2012 te s Gravenpolder. 7

8 3.7 Werknemers geboren vóór of vóór Zoals in de wet beschreven staat (art.7:664 BW), geldt een uitzondering voor CAO afspraken die betrekking hebben op pensioenaanspraken. In de pensioenregeling Zorg en Welzijn bestaat echter (nog) de mogelijkheid voor werknemers, geboren vóór 1 januari 1949, om gebruik te maken van de OBU-regeling. Tevens bestaat in de pensioenregeling Zorg en Welzijn de mogelijkheid voor werknemers, geboren vóór 1 januari 1950, om gebruik te maken van het flexpensioen. Zij kunnen in dienst blijven van het ADRZ en gedetacheerd worden naar de verkrijgende partij indien dit schriftelijk wordt vastgelegd - totdat zij gebruik gaan maken van respectievelijk de OBU-regeling als het flexpensioen. Het vorenstaande geldt uiteraard op basis van vrijwilligheid en vervreemder heeft (zonder daartoe wettelijk gehouden te zijn) de medewerkers deze keuze geboden opdat zij niet in het zicht van de overgang toch geen gebruik zouden kunnen maken van de regeling Duurzame volledige arbeidsongeschiktheid Indien bij een werknemer sprake is van medische beperkingen die belemmerend kunnen zijn voor het uitoefenen van de functie kan een externe arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Indien vóór 1 januari 2012 blijkt dat er sprake is van duurzame volledig arbeidsongeschiktheid voor het uitoefenen van de huidige functie, dan is de optie geboden niet mee te gaan naar de verkrijgende partij en dus in dienst te blijven van betreffende vervreemder. De betreffende vervreemder zal hen verder begeleiden in hun interne dan wel externe reïntegratie. 3.9 Bevestiging Vier weken voor de datum waarop de overdracht van onderneming heeft plaatsgevonden, doch in elk geval voor 1 januari 2012, heeft de werknemer een addendum op de arbeidsovereenkomst van de verkrijgende partij ontvangen, met daarin een schriftelijke bevestiging van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, zoals beschreven in Wet Overgang Ondernemingen, artikelen 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en eventuele afspraken c.q. garanties voortvloeiend uit het Sociaal Overdrachtsplan Overnemen vakantie en PLB uren/rechten + overgangsrecht 55+/45+ Vervreemders hebben de op uitstaande (overgangs)rechten en vakantie- alsmede PLB uren van elke werknemer tegen het dan voor de werknemer geldende uurloon overdragen aan verkrijger (de Scheldezoom Pharmacie BV). Werknemer kan deze uitstaande rechten in overleg met vervreemder/verkrijger plannen voor vakantie-/vrije tijd of voor andere doeleinden als bepaald in de CAO-Ziekenhuizen c.q. is op verzoek van individuele werknemers aan hen uitbetaald. Het aantal uitstaande overgangsrechten en vakantie- alsmede PLB uren is voor werknemer gelijk bij vervreemders ( ) als bij verkrijger ( ) Geplande vakanties voorjaar en zomer 2012 Werknemer zal de door hem/haar voor in overleg en afstemming/goedkeuring met het huidig management van een der vervreemders, geplande vakantie/vrije dagen in 2012 onverkort bij verkrijger kunnen opnemen Uitbetalen vakantietoeslag periode juni december 2011 Vervreemders hebben het vakantietoeslag tegoed van elke werknemer die op zou overgaan individueel berekend en in de maand december 2011 aan de betreffende werknemer uitbetaald. 8

9 3.13 Interne sollicitatie kandidaat bij vervreemder. Werknemers die op 31 december 2011 in dienst waren van vervreemders en op 1 januari 2012 over zijn gegaan naar verkrijger zullen voor onbepaalde tijd bij het solliciteren naar vacatures bij vervreemders beschouwd worden als interne kandidaat ongeacht de noodzaak. Bij een eventuele indiensttreding op grond van dit artikel bij vervreemders zal aanstelling plaatsvinden binnen de voor die functie van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden en binnen de bij vervreemders op het moment van indiensttreding van toepassing zijnde interne secundaire e/o tertiaire arbeidsvoorwaarden e/o interne regelingen. Vervreemders zijn overeengekomen dat een mogelijke wijziging van diensttijden eerst kan plaatsvinden nadat de medewerker hiertoe privé en werk heeft kunnen afstemmen. Hiervoor is een periode van uiterlijk 3 maanden benoemd Reiskosten woon-werkverkeer Verkrijger heeft voor alle werknemers per een voorlopige aanvullende reiskosten vergoeding van toepassing verklaard, welke integraal onderdeel van dit Sociaal Overdrachtsplan is. (bespreekpunt bestuurlijk overleg (bijlage). Deze voorlopige regeling is op formeel vastgesteld tussen bestuurder van verkrijgende partij en haar medezeggenschapsorgaan Deelname collectieve ziektekostenverzekering Werknemers van Scheldezoom Pharmacie BV kunnen onder dezelfde collectieve voorwaarden en kortingen deelnemen aan de ziektekostenverzekering van CZ Zorgverzekeraar te Tilburg of van Avéro Ziektekostenregeling van Centraal Beheer Voor werknemers van Scheldezoom Pharmacie BV die gebruik (willen) maken van de ziektekostenverzekering van IZZ, zal overeenkomstig het bepaalde in de CAO-Ziekenhuis een compensatie verstrekt worden Overgang bedrijfseigen regelingen ADRZ (vervreemder) De bij vervreemder ADRZ op 31 december 2011 van toepassing zijnde interne bedrijfseigen regelingen zullen door verkrijger overgenomen worden. Zij zullen bij verkrijger van toepassing zijn/blijven tot het moment dat voor elk van deze regelingen tussen bestuurder en medezeggenschapsorgaan van verkrijger andere afspraken zijn overeengekomen. 9

10 4 Overige keuzemogelijkheden in het kader van het Sociaal Overdrachtsplan 4.1 Opzegtermijn Indien een werknemer in verband met het besluit tot uitbesteding zelf ontslag neemt zullen vervreemders afzien van de overeengekomen opzegtermijn, indien de medewerker dit verzoekt. 4.2 Sollicitatie De werknemer die als gevolg van de uitbesteding overweegt zelf ontslag te nemen zal in verband met sollicitatie elders, betaald verlof worden verleend conform de uitvoeringsregeling verlof van de CAO. Indien de werknemer van de mogelijk toekomstige werkgever geen reiskostenvergoeding heeft ontvangen voor de sollicitatiegesprekken zullen vervreemders deze (in principe binnen Nederland) vergoeden, op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer. Desgevraagd heeft de werknemer een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek overlegd. 4.3 Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief binnen of buiten vervreemders, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen vertrekregeling. Deze voorstellen kunnen aan de vervreemders worden voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie door vervreemders en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting (zoals kwijtschelding restitutieverplichting bij scholing en restantschuld bij Meer Keuze Arbeidsvoorwaarden). Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit, kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Overdrachtsplan. 10

11 5.0.Adviescommissie Sociale Begeleiding 5.1. Algemeen De vervreemders en verkrijger bij dit Sociaal Overdrachtsplan stellen een Adviescommissie Sociale Begeleiding in. De kosten van deze Adviescommissie worden vergoed door de verkrijger. De verkrijger draagt er zorg voor dat aan de leden van de Adviescommissie ter beschikking worden gesteld: Voorgenomen besluiten/reorganisatieplan; stappenplan; formatieplaatsenplan oud en nieuw Sociaal overdrachtsplan; 5.2. Taak De taak van de Adviescommissie is het uitsluitend op verzoek van vervreemders/verkrijger en/of de medewerker adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Overdrachtsplan vastgestelde bepalingen. De Adviescommissie brengt periodiek verslag uit over de verrichte werkzaamheden aan dvervreemders en verkrijger en geanonimiseerd aan de OR en werknemersorganisaties Verplichte adviesaanvraag - De verkrijger is verplicht advies te vragen aan de Adviescommissie wanneer hij voornemens is: Een ontslagaanvraag voor een medewerker in te dienen, waarop het Sociaal Overdrachtsplan van toepassing is verklaard; Een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging in het kader van het Sociaal Overdrachtsplan bij gebrek aan overeenstemming met de medewerker; Een medewerker te verplichten tot om- of bijscholing in verband met een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de medewerker. Een beroep van een medewerker op de hardheidsclausule niet te honoreren. Bij de adviesvraag worden alle relevante stukken gevoegd. 5.4 Samenstelling commissie De Adviescommissie bestaat uit ten hoogste 3 leden, niet zijnde een aan vervreemders of verkrijger verbonden persoon. Partijen bij dit Sociaal Overdrachtsplan hebben besloten dat de leden van de Sociale Begeleidingscommissie van vervreemder ADRZ bij toepassing van dit Sociaal Overdrachtsplan als Commissie Sociale Begeleiding zullen optreden. Eén lid is benoemd door vervreemder ADRZ. Eén lid is benoemd door vervreemder ADRZ op voordracht van de OR ADRZ. Gezamenlijk hebben vervreemder ADRZ en OR ADRZ een onafhankelijk voorzitter gekozen. - De Adviescommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt gevoerd door verkrijger. 5.5 Bevoegdheden De Adviescommissie heeft het recht: tot het horen van betrokken medewerker en de direct leidinggevende; 11

12 tot het horen of raadplegen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd. 5.6 Reglement (bijlage). De Adviescommissie heeft een reglement dat voorziet in een effectieve werkwijze. In dit reglement is in elk geval vastgelegd: In welke gevallen de Adviescommissie in verband met de haar opgedragen taak bijeenkomt; De wijze van bijeenroepen van de Adviescommissie; Het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden, alsmede een regeling, dat wanneer het quorum niet is gehaald, de daarna belegde vergadering doorgang zal kunnen vinden, ongeacht het aantal aanwezige leden; De uitoefening van het stemrecht. 5.7 Uitbrengen advies De Adviescommissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met 3 weken worden verlengd. Indien van toepassing dient de verkrijger tijdens de behandeling door de Adviescommissie een aanbod gestand te doen. De adviezen van de Adviescommissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan de verkrijger en de medewerker. 5.8 Afwijken advies Van het advies van de Adviescommissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de verkrijger dan wel de medewerker afwijkt van het advies, doet hij hiervan schriftelijk mededeling aan de Adviescommissie en aan de medewerker, dan wel verkrijger. 5.9 Geheimhouding Ten aanzien van de aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht Belangenbehartiging medewerker Onverminderd de bevoegdheden van de medewerker om persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in het Sociaal Overdrachtplan bij de Adviescommissie te bepleiten, heeft de medewerker de gelegenheid zich op eigen kosten door een derde te laten bijstaan. 12

13 6. Begripsbepalingen Overgang van Onderneming Burgerlijk Wetboek, artikelen 7:662 tot en met 7:666 In het Burgerlijk Wetboek is in de artikelen 7:662 tot en met 7:666 het onderwerp Overgang van onderneming geregeld. De gevolgen voor verplichtingen voortvloeiende uit CAO s zijn geregeld in de Wet CAO. Er is wettelijk sprake van overgang van onderneming als (een deel van) ondernemingsactiviteiten worden overgedragen naar een andere onderneming. De verkrijgende organisatie moet te zien zijn als voortzetter van de activiteiten. De regeling in het BW houdt in dat overgang van de onderneming meebrengt dat de verkrijgende organisatie in de rechten en verplichtingen treedt van de overdragende partij (in deze situatie het ADRZ en ZorgSaam). De vroegere werkgever houdt op werkgever te zijn: deze rol wordt overgenomen door de verkrijgende onderneming. De regeling in het BW beoogt bescherming te bieden aan de werknemers. Treedt de werknemer door de overname in dienst van een nieuwe werkgever, dan blijft zijn arbeidsovereenkomst zoals deze was afgesloten bij de oude werkgever in principe gelden. Dit houdt onder andere in dat: De bepalingen uit de arbeidsovereenkomst blijven gelden. Bij opzegging de dienstjaren bij de oude werkgever moeten worden meegeteld bij de bepaling van de opzegtermijn. Er geen nieuwe proeftijd afgesloten kan worden. De CAO waaraan de oude werkgever gebonden was, gaat over op de nieuwe werkgever totdat, na de overname, de nieuwe werkgever wordt gebonden aan een nieuwe CAO die ook voor de overgenomen werknemers geldt, zoals nader uitgewerkt in de Wet CAO of de nieuwe werkgever moet gebonden zijn aan een algemeen verbindend verklaarde CAO. Een uitzondering geldt voor de CAO afspraken die betrekking hebben op pensioenaanspraken of op een spaarregeling. Verkrijgende partij De organisatie die na uitbesteding van (ziekenhuis) distributie apotheek of geneesmiddelenvoorziening worden gezien als voortzetter van deze activiteiten, te weten Scheldezoom Pharmacie BV. Werkgever /vervreemder De bestuurder van de Stichting Admiraal de Ruyter Ziekenhuis of de bestuurder van ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen. Werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst vallend onder de Cao-Ziekenhuis is aangegaan met het ADRZ of Zorgsaam. 13

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum Juni 2012 Status Eindversie Pagina 1/16 Auteur(s) M.G.M. Achten, MA I.Visser Th. De Buck Inhoud blz. Verklaring 4 Inleiding 5 1 Doel en uitgangspunten 6 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsplan

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum 25 november 2013 Status Versie 3.0 Auteur(s) R. de Jonge (ADRZ) W. Wezeman, C. van den Bogaard (Rivas) J.J. Ensing, M. de Bruijn (Asz) W. van Gelder I. Reitsma Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Sociaal overdrachtsplan

Sociaal overdrachtsplan Postadres Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen Bezoekadres Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen Overgang onderneming RGC naar Emergis per 01-01-2016 Telefoon 0115 68 36 75 Telefax 0115 68 36 55 E-mail en internet

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Status Referentie DB/TU/ms 1/13 Auteur(s) Danielle Berghout Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Sociaal overdrachtsplan

Sociaal overdrachtsplan dienst bedrijfsvoering personeel en organisatie Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Sociaal overdrachtsplan Overgang van onderneming GGZ activiteiten ADRZ naar Emergis Telefoon

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring 4 Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 5 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 7 en onderliggende

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsdocument outsourcing schoonhoudvoorzieningen Reinier de Graaf Groep / Hago Zorg

Sociaal Overdrachtsdocument outsourcing schoonhoudvoorzieningen Reinier de Graaf Groep / Hago Zorg Sociaal Overdrachtsdocument outsourcing schoonhoudvoorzieningen Reinier de Graaf Groep / Hago Zorg april 2013 Pagina 1 van 9 VERKLARING Ondergetekenden: De Stichting Reinier de Graaf Groep gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de bedrijfsonderdelen Thuiszorg, Hospice en dagbesteding van Careyn in de regio Breda en omstreken aan Thebe

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de bedrijfsonderdelen Thuiszorg, Hospice en dagbesteding van Careyn in de regio Breda en omstreken aan Thebe Sociaal Convenant Inzake de overgang van de bedrijfsonderdelen Thuiszorg, Hospice en dagbesteding van Careyn in de regio Breda en omstreken aan Thebe 2019-2020 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Betreft: Arbeidsrechtelijke consequenties Wet Overgang van Onderneming Bij het overdragen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. van Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal eo., te Roosendaal.

Medezeggenschapsreglement. van Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal eo., te Roosendaal. Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal eo., te Roosendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006,

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE BESTUURDER EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO

AFSPRAKEN TUSSEN DE BESTUURDER EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO AFSPRAKEN TUSSEN DE BESTUURDER EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO Met ingang van 1 januari 2018 Page 1 of 6 Inhoud 1 Bestuurder... 3 2 Overlegvergaderingen... 3 2.1 Datum en plaats... 3 2.2 Voorzitterschap...

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal overdrachtsprotocol Sociaal overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen - Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Valk, voorzitter Raad van Bestuur; hierna te noemen

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Regeling melden (vermoeden van een) misstand of schending integriteit

Regeling melden (vermoeden van een) misstand of schending integriteit Regeling melden (vermoeden van een) misstand of schending integriteit November 2013, Buitenpost vastgesteld door (P)MR in februari 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Organisatiewijziging. Wat betekent dit voor uw personeel? 22 november 2018 / Dymphy Schuurman & Sylvia Witkamp

Organisatiewijziging. Wat betekent dit voor uw personeel? 22 november 2018 / Dymphy Schuurman & Sylvia Witkamp Organisatiewijziging Wat betekent dit voor uw personeel? 22 november 2018 / Dymphy Schuurman & Sylvia Witkamp Programma Organisatiewijziging: - rol van de ondernemingsraad - rol van de vakorganisaties

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie