Gemeente Bladel: Economische Toplocatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Bladel: Economische Toplocatie"

Transcriptie

1 Gemeente Bladel: Economische Toplocatie Afdeling Ontwikkeling: Economische Zaken Corsanummer: R u 8 mei 2017

2 Voorwoord In het algemeen voelen mensen zich het meest prettig in een omgeving die schoon, heel en veilig is. Voor bedrijven is dat eigenlijk niet anders, zij het dat voor ondernemers daar vaak vestigingsfactoren bij komen zoals een goede bereikbaarheid enz. In 1996 en 2002 werden vele miljoenen geïnvesteerd in volledig gerevitaliseerde bedrijventerreinen 'De Sleutel' en 'Hapert'. Daarmee ontstond toentertijd in de gemeente Bladel een aanmerkelijk verbeterd ruimtelijk vestigingsklimaat. Vele bedrijven beseften dat en wilden die gunstige omstandigheden in ieder geval behouden en zo mogelijk verbeteren en versterken. Dat gezamenlijke ondernemersbelang vormde de aanleiding zich in een collectief te verenigen. En zo zag Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel, kortweg OBGB, in 2003 het levenslicht. Van meet af aan was duidelijk dat zo optimaal mogelijke vestigingsomstandigheden alleen zouden kunnen worden bereikt en behouden als er sprake zou zijn van een overtuigende medewerking van en samenwerking met de gemeente Bladel. Dat is de feitelijke situatie geworden en zowel OBGB als de gemeente Bladel zijn daarover steeds tevreden geweest. Daardoor ontstond de behoefte om de samenwerking voor langere termijn te verankeren en borgen. Sinds eind 2011 gebeurt dat onder de noemer Parkmanagement bestaande bedrijventerreinen gemeente Bladel. De manier van gestructureerd samenwerken heeft tastbare resultaten opgeleverd en zal blijven helpen bij het inbedden van onderwerpen in elkaars agenda's. In de achter ons liggende jaren is o.a. bereikt dat het draagvlak binnen de gemeente voor samenwerking met ondernemers sterk is toegenomen. Vertrouwen in OBGB is toegenomen zowel intern bij gemeente als bij de ondernemers op de bedrijventerreinen. Al bij al mogen we anno 2017 spreken over een gezond bedrijfsleven op goed functionerende bedrijventerreinen. Het past bij de ambitieuze OBGB om niet alleen de huidige gunstige vestigingsomstandigheden te bewaken, maar voortdurend op zoek te blijven naar hoe we voor onze lidbedrijven van een nog grotere meerwaarde kunnen zijn. Het verder optimaliseren van het ruimtelijk vestigingsklimaat beschouwt OBGB dan ook als haar belangrijkste opdracht voor de komende jaren. Daartoe strekkende en in dit Actieplan Industrie aangegeven maatregelen, vormen de belangrijkste leidraad voor het realiseren van die opdracht. Samen met de gemeente Bladel. Frits Oomen, voorzitter OBGB Mei

3 Als portefeuillehouder Economische Zaken en voorzitter van de Stuurgroep parkmanagement in de gemeente Bladel zie ik veel samenwerking tussen ondernemersvereniging en gemeente. Die samenwerking biedt een mooie gelegenheid om bedrijven, gemeente en andere initiatiefnemers bij elkaar te brengen. Mijn ambitie is om knelpunten in een vroeg stadium te signaleren en adequaat te kunnen handelen, zodat de industrie op onze bedrijventerreinen en in onze gemeente duurzaam behouden blijft en kan groeien op een goede plek. De projecten die we nu met elkaar oppakken zoals 2B-Connect en Waterbestendige bedrijventerreinen zijn voorbeelden van een goede samenwerking tussen ondernemersvereniging, ondernemers en gemeente. Daarmee wordt bijgedragen aan de gezamenlijke doelen. Er zijn ook nog nieuwe doelen en ambities voor de industrie. Met name de upgrade van bedrijventerrein De Sleutel, de verbetering van de bereikbaarheid van dit bedrijventerrein en het behoud van kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen. Dit zijn projecten die naar voren zijn gekomen uit de enquête die is uitgevoerd in het kader van de hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit Actieplan Industrie beschrijft de doelen en de ambities voor de komende jaren voor gemeente en ondernemersvereniging. En daar wil ik me als portefeuillehouder economie graag voor inzetten. Het afgelopen jaar is ook gewerkt aan een Kempische Industrie Agenda. Daarin hebben de projecten die bijdragen aan een versterking van de regionale industrie een plek gekregen. Die Kempische samenwerking tussen ondernemersverenigingen en gemeenten is essentieel om de zeven ambities uit de agenda te kunnen bereiken. Peter Maas, waarnemend burgemeester gemeente Bladel mei

4 Inleiding De laatste jaren is door de ondernemers in de Kempen en de Kempengemeenten gewerkt aan de Kempische Industrieagenda (KIA). In de KIA staan regionale projecten benoemd waarmee de komende vijf jaar ( ) aan de slag wordt gegaan. Voor OBGB en de gemeente Bladel is de KIA is een belangrijk actieprogramma van bovenregionale projecten, maar er is behoefte aan een lokaal Actieplan Industrie om ook lokale uitdagingen, kansen en problematieken op te pakken. Het belang van het lokale Actieplan Industrie komt voort uit de lokale invulling die de KIA nodig heeft. In dit Actieplan worden de aanvullende behoeften, kansen en problemen van de industriesector in de gemeente Bladel behandeld. Dit geldt voornamelijk voor het up-to-date houden van de bestaande terreinen en het behouden en versterken van de (economische) positie van de gemeente Bladel de komende jaren. Het Actieplan Industrie heeft betrekking op de bedrijventerreinen De Sleutel, De Beemd(/Leemskuilen), Hapert en KBP. Dit Actieplan Industrie is een samenwerking tussen de Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) en de gemeente Bladel. Kengetallen van de industrie in de gemeente Bladel De gemeente Bladel wordt niet voor niets het Economisch hart van de Kempen genoemd. Deze benaming maakt ze waar, zoals naar voren komt in cijfers en statistieken: Kengetallen bedrijventerreinen in 2016 Hectare bedrijventerrein 176 Aantal werknemers op bedrijventerreinen Aantal ondernemers op bedrijventerreinen 322 Tabel 1: (Bron: Gemeente Bladel) Uit de kengetallen blijkt dat de industriesector een prominente rol heeft in gemeente Bladel en een belangrijke sector is voor de werkgelegenheid. Gemeente Bladel heeft 176 hectare netto bedrijventerrein. Ook in ruimtelijke zin is de industrie daarmee prominent aanwezig in de gemeente Bladel. Vestigingen per sector in gemeente Bladel Industrie 27,7% Zakelijke dienstverlening 23,3% Handel 19,7% Collectieve dienstverlening 14,1% Landbouw 9,1% Overige dienstverlening 6,1% Recreatie en toerisme 1,1% Werknemers werkzaam in industrie per gemeente Bergeijk 30,7% Bladel 33,2% Eersel 21,9% Oirschot 15,1% Reusel-De Mierden 24,5% Tabel 2: (Bron: LISA, 2015, 2016) Tabel 3: (Bron: waarstaatjegemeente.nl, 2016) De industrie is de grootste sector qua bedrijfsvestigingen in de gemeente Bladel, zoals blijkt uit tabel 2. Het belang van de industrie voor de arbeidsmarkt is ook duidelijk aanwezig: in 2016 was 33,2% van de werknemers in de gemeente Bladel werkzaam in de industriesector. Dit ligt significant hoger dan het landelijk gemiddelde (15,9%). De grote invloed van de industrie op de lokale werkgelegenheid onderstreept nogmaals het belang om op lokaal niveau te kijken welke uitdagingen, kansen en problemen zich voordoen. 3

5 Gemeente Bladel: Economische toplocatie Het succes van de industriesector van de gemeente Bladel wordt ook in nationale kengetallen opgemerkt. In een analyse van Bureau Louter (2016), in opdracht van Elsevier, eindigde gemeente Bladel als 8 e economische toplocaties. Deze hoge eindklassering is o.a. te danken aan de gronduitgifte van afgelopen jaar, de toegevoegde waarde, de investeringen en de werkgelegenheidscijfers. Prioriteiten In dit Actieplan Industrie is een drietal acties geprioriteerd voor de periode Deze acties zijn het meest urgent en worden in 2017 opgestart. 1. Upgrading bedrijventerrein De Sleutel Het is zaak de bedrijventerreinen in de gemeente Bladel up-to-date te houden. De urgentie is het grootst op bedrijventerrein De Sleutel. Een aantal bedrijven hebben afgelopen jaren geinvesteerd in nieuwbouw op de bedrijventerreinen. Dit zorgt voor een positieve spin-off voor andere gevestigde bedrijven. Een aantal bedrijven zijn ook verplaatst, bijvoorbeeld naar Kempisch Bedrijvenpark. Om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de bestaande terreinen te behouden wordt in 2018 een plan van aanpak opgesteld voor de upgrading van bedrijventerrein De Sleutel. Een integrale visie op aspecten als ontsluiting, mogelijkheden bestemmingsplan, leegstand en uitstraling worden meegenomen. Voor het opstellen van een plan van aanpak is ,- geraamd. 2. Calamiteitenroute bedrijventerrein De Sleutel Naar aanleiding van een brand op bedrijventerrein De Sleutel (oktober 2016) is duidelijk geworden dat het bedrijventerrein in geval van calamiteit een verminderde ontsluiting kent. Om dit aan te pakken wordt in 2017/begin 2018 een calamiteitenroute/doorgang gemaakt in het verlengde van de Ambachtsweg op de provinciale N284. Voor het uitvoeren van deze acties is ,- geraamd. 3. Bereikbaarheid N284 en bedrijventerreinen De bereikbaarheid van provincialeweg N284 en de gemeentelijke bedrijventerreinen vormt voor veel ondernemers het belangrijkste aandachtspunt. Dit bleek onder andere uit een enquête (in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen) onder ondernemers van bedrijventerreinen in de gemeente Bladel in In mei heeft het college besloten om te onderzoeken of de ontsluiting van bedrijventerrein de Sleutel in samenwerking met gemeente Reusel-De Mierden kan worden opgewaardeerd. Deze actie is tevens onderdeel van de Mobiliteitsstrategie van de Kempen. 4

6 Waar liggen de uitdagingen? De Kempische Industrie Agenda (KIA) vormt een belangrijk actieprogramma voor bovenregionale projecten en dient als basis voor het Actieplan Industrie. Er zijn er een aantal kansen, uitdagingen en problemen waarop lokaal ingespeeld zou kunnen worden. Om hieraan uitvoering te geven is dit lokale actieplan opgesteld, onderverdeeld in vijf speerpunten: 1. Bereikbaarheid fysiek en digitaal 2. Samenwerking en parkmanagement 3. Personeel en arbeid 4. Vestigingsklimaat en -mogelijkheden 5. Duurzaamheid Deze speerpunten worden hieronder verder uitgewerkt. 1. Bereikbaarheid fysiek en digitaal Waarom? Goede bereikbaarheid voor werknemers, klanten en leveranciers is van groot belang voor ondernemers. Vertraging en congestie levert direct kosten en ontevredenheid op. Een betrouwbare bereikbaarheid is daarom noodzakelijk. Dit geldt ook voor digitale verbindingen. Snelle en betrouwbare verbindingen worden door automatisering en outsourcing van toenemend belang voor bedrijven. De ligging van de gemeente Bladel ten opzichte van Tilburg, Eindhoven en Antwerpen is gunstig, echter is daarbij een goede lokale ontsluiting tussen de kernen van belang om bedrijven in gemeente Bladel te houden. Voor de leefbaarheid in de kleine kernen is bovendien een robuust wegennetwerk van noodzakelijk belang. De congestie op de N284 in de spits neemt toe. Deze weg is de belangrijkste ontsluitingsas van de gemeente voor ondernemers maar ook voor woon-werkverkeer. Wachttijden worden langer en in geval van calamiteiten zijn er geen alternatieve routes. Ook de aansluiting van de bedrijventerreinen (met name de Sleutel) op de N284 is problematisch in de spits. De bereikbaarheid voor werknemers en studenten die afhankelijk zijn van openbaar vervoer is niet optimaal. Hierdoor is het voor bedrijven lastig om stagiaires en studenten aan te trekken vanuit (hoger) onderwijs. Op de bedrijventerreinen bestaat in toenemende mate overlast vanwege parkeren en laden- en lossen op openbare wegen. De meldingen nemen toe. De parkeerdruk op de bedrijventerreinen is op een aantal locaties toegenomen door groei van bedrijven, de komst van nieuwe bedrijvigheid op bestaande locaties en de groei van het personeelsbestand. Op dit moment geldt er geen parkeerverbod op de openbare wegen (behoudens op het KBP) en het laden en lossen op eigen terrein is niet verankerd. De bedrijventerreinen in gemeente Bladel zijn allen voorzien van glasvezel, maar dit is geen open netwerk (vrije providerkeuze), met uitzondering van het netwerk op het KBP. De kosten voor glasvezel zijn hierdoor momenteel hoog en het is bijvoorbeeld lastiger om bedrijven en camera s aan te sluiten. Een openbare glasvezelverbinding richting Eindhoven ontbreekt. Hoe, wat? Bereikbaarheid N284 In de mobiliteitsstrategie van de Kempen zijn diverse maatregelen opgenomen om de bereikbaarheid van de Kempische gemeenten te verbeteren. Één van de hoofdprojecten is de planstudie en groot onderhoud aan de N284 vanaf 2019 door de provincie. Voor de Kempengemeenten Reusel-De Mierden en Bladel is van belang dat hier de wensen en knelpunten samen met de ondernemersverenging worden ingebracht om te komen tot een optimaal resultaat. 5

7 Alle bedrijventerreinen 2014 Alle bedrijventerreinen 2016 De Beemd (/Leemskuilen) en De Sleutel 2016 Hapert en KBP 2016 Tevreden over ontsluiting van het bedrijventerrein 55% 52% 40% 74% Uit de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) enquête bleek dat maar liefst 60% van alle respondenten ontevreden was over de ontsluiting van de drie bedrijventerreinen in Bladel (De Beemd, Leemskuilen, De Sleutel). In Hapert (bedrijventerrein Hapert en KBP) was een kwart van de ondervraagden niet tevreden over de ontsluiting. In de KVO werkgroep is dit het belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren. Tabel 4: Tevredenheid over ontsluiting bedrijventerrein (Bron: KVO enquête 2016) Calamiteitenroute bedrijventerrein De Sleutel Vooruitlopend op mogelijk te nemen maatregelen op bedrijventerrein De Sleutel is het belangrijk de ontsluitingsmogelijkheden in geval van calamiteiten in kaart te brengen en daar waar nodig voorzieningen te treffen. Gebleken is dat het noodzakelijk is een calamiteitenroute aan te leggen. Deze noodzaak werd onder andere duidelijk bij de brand in oktober 2016 waarbij de ontsluiting van bedrijventerrein De Sleutel verminderd was. De calamiteitenroute wordt vooralsnog gesitueerd in het verlengde van de Ambachtsweg en komt daarmee rechtstreeks uit op de N284. Het calamiteitenplan moet afgestemd worden met onder andere de provincie. Mocht er een calamiteit zijn dan kan en moet er snel gehandeld (kunnen) worden. Extra aandacht binnen dit project gaat uit naar de communicatie naar ondernemers. Werkgeversaanpak Een ander onderdeel van de mobiliteitsstrategie en de Kempische Industrie Agenda (KIA) is de werkgeversaanpak. Waar mogelijk wordt de werknemer via de werkgever gestimuleerd het autogebruik te verminderen en meer gebruik te maken van elektrische fietsen en carpoolen. Collectief particulier vervoer kan een alternatief zijn voor ontbrekende of beperkte openbare vervoersroutes. Een goede en veilige fietsinfrastructuur is daarbij van belang. Tussen Reusel en Eersel bestaan plannen voor een snelfietsverbinding. Parkeerbalans Bij nieuwe ontwikkelingen op bedrijventerreinen is het waarborgen van de parkeerbalans en voorzieningen voor laden en lossen op eigen terrein een belangrijk aandachtspunt. Een parkeerverbod in de openbare ruimte is op locaties te overwegen, maar niet de insteek om overlast te voorkomen. De insteek is dat bedrijven parkeren op eigen terrein voorzien en regelen met een beperkte uitwijkingsmogelijkheid naar openbare parkeerplaatsen. Breedbandverbinding In de Metropoolregio Eindhoven speelt het plan voor de realisatie van een open backbone verbinding richting de Kempen. Hierop aansluiten biedt kansen voor de verbetering van de digitale ontsluiting van de lokale bedrijventerreinen in gemeente Bladel. Financiën Vanwege de prioriteit voor het project Calamiteitenroute bedrijventerrein De Sleutel wordt een eenmalig budget gevraagd van ,-. Voor het thema bereikbaarheid kan volstaan worden met bestaande budgetten. Financiering buiten bestaande budgetten wordt middels een apart voorstel gevraagd (bijlage 1). 6

8 Acties Acties die in de Kempen worden uitgevoerd: Samen met provincie de doorstroming op de N284 verbeteren. Samen met gemeente Reusel-De Mierden de ontsluiting van bedrijventerrein de Sleutel en Kleine Hoeven opwaarderen. Monitoren bereikbaarheid Kempisch Bedrijvenpark en noodzaak tot verdubbeling N284 op KBP agenderen. Optimalisering fietsroutes naar snelfietspaden. Acties die lokaal worden uitgevoerd: Calamiteitenroute bedrijventerrein De Sleutel. Parkeerbeleid op bedrijventerreinen heroverwegen en waar nodig handhaven. Parkeervoorzieningen optimaliseren. Parkeerbalans monitoren en borgen bij nieuwe ontwikkelingen. Aansluiten bij breedbandinitiatieven van Breedband Regio Eindhoven of Kempenglas. Behoefteraming voor collectief particulier vervoer per bedrijventerreinen en eventuele implementatie. Inzetten op nieuwe openbare vervoerroutes langs economische hotspots. Stimuleren fietsgebruik via werkgever via Brabants programma Brabant Fietst en convenant. 2. Samenwerking en parkmanagement Waarom? De afgelopen jaren is in diverse lokale economische projecten samengewerkt met OBGB. Deze samenwerking heeft haar vruchten afgeworpen en er is een goede basis gelegd voor een sterk ondernemersklimaat en economische ontwikkelingen in de gemeente Bladel. OBGB is voor de gemeente dé samenwerkingspartner op de bedrijventerreinen. Zij vertegenwoordigt ruim 90% van de ondernemers in gemeente Bladel, heeft kennis van de bedrijventerreinen en een professionele parkmanager en organisatie. Dit heeft de laatste jaren geleid tot een steeds intensievere samenwerking op allerlei gebieden. Het parkmanagement heeft voornamelijk bijgedragen aan het verkleinen van de afstand tussen de ondernemer en de overheid. Het is essentieel het parkmanagement de komende jaren voort te zetten en samenwerking verder te versterken en te professionaliseren. Informatie over OBGB Aantal leden Ruim 300 Participatiegraad Ruim 90% Kenmerkend voor de Bladelse industrie is de mate waarin zij is georganiseerd. Zo heeft OBGB (Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel) ruim 300 leden met een bezettingsgraad die boven de 90% ligt. Deze hoge mate van organisatie maakt de OBGB een betrouwbare en professionele partner. Tabel 5: OBGB Hoe, wat? Parkmanagement bedrijventerreinen Vijf jaar geleden is gestart met parkmanagement op de bestaande bedrijventerreinen in gemeente Bladel. Het doel van parkmanagement is: Duurzaam parkbeheer: Schoon, heel en veilig (KVO) Investeren in beheren leidt tot uitstel van renoveren Structurele samenwerking met gemeente, OBGB en KBP Overlast voorkomen Collectieve voorzieningen: Samen inkopen en organiseren 7

9 Afgelopen jaren is gebleken dat parkmanagement van toegevoegde waarde is voor het ondernemersklimaat in de gemeente Bladel. Het periodieke overleg van de stuurgroep levert de gemeente informatie op over ontwikkelingen en knelpunten op de bedrijventerreinen. Een belangrijk onderdeel van parkmanagement is communicatie. Een aantal keer per jaar wordt de nieuwsbrief parkmanagement uitgebracht waarin nieuwe ontwikkelingen op de bedrijventerreinen worden toegelicht en projecten worden gepresenteerd. Parkmanager De parkmanager is de spil tussen de ondernemers en de gemeente en verbindt waar mogelijk. Door het betrekken van de parkmanager bij gemeentelijke projecten wordt draagvlak gecreëerd bij de ondernemers. Daarnaast bewaakt de parkmanager de doelen van het parkmanagement bedrijventerreinen. De laatste jaren heeft deze samenwerking zijn vruchten afgeworpen en het is belangrijk deze de komende jaren te continueren en intensiveren. Ondernemerscafé en ontbijtbijeenkomsten De ondernemerscafés en ontbijtbijeenkomsten zijn belangrijke netwerkbijeenkomsten voor en door ondernemers waarbij centrale ondernemersthema s aan bod komen. Het stimuleert lokaal zaken doen en is een belangrijk moment voor de gemeente voor informatieoverdracht. Bij de ontbijtbijeenkomsten komen de gezamenlijke projecten aan bod, zoals het waterbestendig maken van de bedrijventerreinen, het biodiversiteitsproject, duurzaamheidssubsidies enzovoorts. Bedrijfsbezoeken Het college en de portefeuillehouder bezoeken regelmatig bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente. De doelstelling van het bezoek is om bedrijven beter te leren kennen en feeling te houden met de praktijk. Thema s als personeel, bereikbaarheid, huisvesting, samenwerking, relatie met onderwijs en duurzaamheid komen tijdens zo n bezoek aan bod. Naast bedrijfsbezoeken van het college wordt twee maal per jaar door OBGB een bedrijfsbezoek georganiseerd onder het motto: Leer je buren kennen. Accountmanagement en opvolging Accountmanagement voor bedrijven is geen specifiek project, maar het uitgangspunt bij individueel contact tussen de ondernemer en de gemeente bij nieuwe (ruimtelijke) projecten. De accountmanager zorgt in de gemeentelijke organisatie voor afstemming en is het aanspreekpunt voor de ondernemer, maar probeert ook mee te denken met de ondernemer. De accountmanager probeert daarnaast snelle opvolging te geven en slagvaardig te handelen samen met de parkmanager als er een klacht of knelpunt is. In sommige gevallen lukt dat nog onvoldoende. Samenwerking verbreden De samenwerking tussen OBGB en gemeente heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. De koppeling tussen onderwijs, ondernemers en overheid is op gang gezet maar nog onvoldoende concreet. Om ook in dit kader meer te betekenen wordt ingezet om deze connecties te intensiveren met lokale partijen als Pius X en OBGB. Financiën Voor het parkmanagement is een maximale bijdrage van ,- per jaar (cofinanciering) beschikbaar op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten (bijlage 1). De ondernemers (OBGB) dragen ook minimaal ,- bij aan cofinanciering. Vaak overstijgen de daadwerkelijk gemaakte kosten dit budget waarbij OBGB die hogere kosten voor haar rekening neemt. 8

10 Acties Continuering parkmanagement op lokaal niveau (onder andere periodieke afstemming). Parkmanager meer betrekken bij gemeentelijke projecten en huisvesting bieden in gemeentehuis. Samenwerking OBGB, onderwijs en overheid breder opzetten. Slagvaardig afhandelen en stroomlijnen van knelpunten/klachten met eenduidige communicatie. 3. Personeel en arbeid Waarom? De Kempen staat bekend als (technische) maakindustrie waarvoor vaak specialistisch personeel gevraagd wordt. Om te voorzien in die behoefte is een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (de triple helix) van essentieel belang. De laatste tijd komen er meer signalen vanuit ondernemers dat het steeds lastiger wordt specialistisch personeel te vinden. Een goede aansluiting tussen beroepsopleidingen en de vraag in de markt van ondernemers is noodzakelijk. Door de ontwikkeling van kennisintensieve bedrijven wordt de slimme maakproductie behouden. Een goede arbeidsmarkt en de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel leveren een bijdrage aan het vestigingsklimaat en behoud van bedrijvigheid in de gemeente. Er is niet alleen behoefte aan Middelbaar opgeleide werknemers maar ook aan HBO en WO opgeleide werknemers. Vaak staan bedrijven uit de gemeente Bladel in de strijd om goed personeel in concurrentie met de grotere OEM bedrijven uit Eindhoven. De contacten met HBO (Fontys, Avans en HAS) en WO (TU/e en Tilburg University) kunnen worden verbeterd. Gemeente Aantal banen per inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar in 2015 Aantal bedrijven per inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar in 2015 Bladel 1024,6 151,0 Bergeijk 666,8 170,6 Eersel 807,9 159,2 Oirschot 921,9 165,6 Reusel-De Mierden 490,4 151,7 Eindhoven 982,9 129,9 Metropoolregio Eindhoven 812,4 138,8 Noord-Brabant 749,6 128,6 Nederland 721,7 122,4 De industrie in Bladel biedt veel arbeidsplaatsen. Met name het aantal banen per inwoners ligt in de gemeente erg hoog ten opzichte van andere gemeenten in de regio. Tabel 6: Participatie, werkgelegenheid en economie (bron: CBS, 2015) Hoe, wat? Kempische Industrie Agenda In de Kempische Industrie Agenda zijn projecten opgenomen om de aansluiting met arbeidsmarkt, scholing en ondernemers te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het project Techniekportaal, een onderzoek naar de behoefte aan beroepsonderwijs en een project voor goed geschoolde jongeren. Met het jaarlijkse techniekevenement KempenTech worden jonge kinderen geïnteresseerd voor techniek. Daarnaast speelt basisonderwijs in op de behoefte aan techniekonderwijs met de Brainportscholen. Commerciële bedrijven spelen in op de vraag van lokale bedrijven door de promotie van deze Kempische bedrijven en de bundeling van vacatures, maar hebben geen invloed op het beroepsonderwijs. Aansluiting vraag en aanbod Momenteel wordt voornamelijk ingezet op MBO (bijvoorbeeld lassers) geschoolde werknemers. Om de aansluiting van vraag en aanbod ook in de toekomst goed te houden moet de vraag (noodzaak) van ondernemers duidelijk geformuleerd worden. 9

11 Financiën Voor het thema personeel en arbeid kan volstaan worden met bestaande budgetten. Financiën die geregeld zijn in de KIA zijn feitelijk nog niet bestaand tot de KIA is vastgesteld. Financiering buiten bestaande budgetten wordt middels een apart voorstel gevraagd (bijlage 1). Acties Acties die in de Kempen worden uitgevoerd: Aansluiten bij KIA projecten voor beroepsonderwijs en techniekonderwijs. Bedrijfsleven helpen met het formuleren van de vraag naar onderwijs (aansluiting vraag en aanbod). Continuering Techniekportaal. Op Kempisch niveau overleg met onderwijsinstellingen (voortgezet-, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs) en ondernemers. Continuering Kempenplus voor faciliteren van werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 4. Vestigingsklimaat en -mogelijkheden Waarom? Het vestigingsklimaat wordt beïnvloed door vele factoren zoals goede huisvesting (voor inwoners), voldoende voorzieningen (winkels, supermarkt, horeca enz.), aanwezigheid van (goed) geschoold personeel en (fysieke en digitale) bereikbaarheid. Het moet dan ook breder worden gezien dan alleen de bedrijventerreinen. Op gemeenteniveau moet bekeken worden waar behoefte aan is en hoe dit gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden. Vestigingsmogelijkheden voor industriële bedrijven, die aansluiten bij de vraag van de markt (marktconform) zijn van belang voor de nieuwvestiging, groei en het behoud van bedrijven in de Kempen en de gemeente Bladel. Lokaal willen industriële bedrijven ruimte behouden voor vestiging, groei en uitbreiding. De dynamiek op de bedrijventerreinen is hoog. Op het KBP en bedrijventerrein de Beemd zijn nog kavels beschikbaar voor nieuwvestiging van bedrijven. Daarnaast zijn er bestaande kavels beschikbaar op bedrijventerrein de Sleutel, Leemskuilen en Hapert. Voor de grotere industriële bedrijven is het KBP geschikt. Op de bestaande bedrijventerreinen willen we een gezoneerde mix behouden van grotere kavels en kavels voor startende en kleinere ondernemers. 10

12 In de Kempische bedrijventerreinenvisie wordt met het verkeerslichtenmodel leegstand en verpaupering van bestaand vastgoed zoveel mogelijk voorkomen. Volgens het verkeerslichtenmodel mag de gemeente Bladel (nieuwe) locaties aanwijzen voor nieuwe bedrijventerreinenontwikkelingen, maar dit geniet momenteel niet de voorkeur. Revitalisering van het huidige vastgoed en de huidige bedrijventerreinen gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels. Bron: Waarstaatjegemeente.nl De fysieke werkomgeving is van invloed op de waarde van het vastgoed op een bedrijventerrein, op het werkgenot bij ondernemers en werknemers, op de uitstraling en het imago van de gevestigde bedrijven en op het medegebruik door omwonenden en andere bezoekers. Een bedrijventerrein is niet langer alleen een terrein waar gewerkt wordt. Er is ook ruimte nodig voor andere functies zoals ontmoeten, recreëren, natuur, waterretentie en beveiliging. De bedrijventerreinen in gemeente Bladel zijn gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ze zijn schoon, heel en veilig. De ondernemersvereniging heeft camerabeveiliging georganiseerd en collectieve surveillance. Dit draagt bij aan een veilige fysieke werkomgeving en betrokkenheid bij de omgeving en voorkomt overlast, onveilige situaties en verval van het bedrijventerrein. Daardoor blijven de bedrijventerreinen in gemeente Bladel een interessante locatie om te vestigen, werken, ondernemen en investeren. Hoe, wat? De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare wegen, het groen, het straatmeubilair en openbare parkeerplaatsen op de bedrijventerreinen. Om de bedrijventerreinen op orde te houden is er een onderhoudsprogramma. Een aantal wensen en ambities zijn niet opgenomen in de reguliere werkzaamheden. Deze incidentele ingrepen worden samen met de ondernemersvereniging in projectvorm opgepakt. Daarnaast zijn de ondernemers en vastgoedeigenaren voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitstraling van de fysieke leefomgeving. Op de bedrijventerreinen in de gemeente is de afgelopen jaren op diverse locaties gesaneerd en herbouw gerealiseerd. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het bedrijventerrein. Het stimuleren en faciliteren van herontwikkeling is noodzakelijk op vervallen locaties. Upgrading bedrijventerrein de Sleutel Langdurige leegstand in de gemeente Bladel is beperkt, maar er zijn knelpuntlocaties die in aanmerking komen voor herstructurering. Dit geldt voornamelijk voor bedrijventerrein de Sleutel. Het uitlokken van investeringen op die locaties is van belang. Bij een goed vestigingsklimaat horen ook actuele en marktconforme bestemmingsplannen, marktconforme grondprijzen, voldoende vraaggericht aanbod en een faciliterende overheid bij nieuwe ontwikkelingen. In 2018 zal een plan van aanpak opgesteld worden ten aanzien van de upgrading van bedrijventerrein de Sleutel. Hierin worden aspecten meegenomen als de ontsluiting, parkeerbalans op het bedrijventerrein, mogelijkheden bestemmingsplan en leegstand. Er moet één integrale visie komen voor het bedrijventerrein. 11

13 Bedrijventerrein de Sleutel Biodiversiteitsproject 2B-connect en Waterbestendige bedrijventerreinen Beide projecten leveren een bijdrage aan een verbetering van bedrijventerrein De Sleutel ten aanzien van het vergroenen van het bedrijventerrein en het aangrenzende gebied en het voorkomen van wateroverlast door regenval. Keurmerk Veilig Ondernemen en camerabeveiliging In 2016 zijn alle bedrijventerreinen in gemeente Bladel opnieuw gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Via structurele maatregelen, zoals camera s en surveillance en periodiek overleg met brandweer, politie, parkmanagement en gemeente wordt de veiligheid op de terreinen gewaarborgd en criminaliteit en overlast laag gehouden. Veilige bedrijventerreinen dragen bij aan het ondernemersklimaat en voorkomt overlast en vernielingen. Tevens levert het ondernemers een korting op bijvoorbeeld verzekeringspremies op. Daarnaast zijn er ook wensen en ambities voor nieuwe ingrepen. Deze zijn naar voren gekomen uit de recente KVO enquête onder ondernemers, naar aanleiding van een grote brand op de Sleutel of zijn door de ondernemersverenging aangekaart. Deze ambities richten zich voornamelijk op de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het parkeren en laden/lossen op de terreinen. Financiën Vanwege de prioriteit voor het project upgrading van bedrijventerrein De Sleutel wordt een eenmalig budget gevraagd van ,- voor het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak. Willen we toekomstige ontwikkelingen een plek bieden op de bestaande bedrijventerreinen in plaats van in uitleggebieden dan is aanpak van onze eigen bedrijventerreinen noodzakelijk. De overige projecten kunnen vanuit bestaande budgetten gedekt worden. Financiering buiten bestaande budgetten wordt middels een apart voorstel gevraagd (bijlage 1). 12

14 Acties Acties die in de Kempen worden uitgevoerd: Aansluiten bij KIA projecten voor kwalitatieve herstructurering. Acties die lokaal worden uitgevoerd: Plan van aanpak upgrade bedrijventerrein De Sleutel. Inventarisatie knelpuntlocaties op bedrijventerreinen. Herziening bestemmingsplannen bedrijventerreinen in combinatie met beeldkwaliteitsplan. Projecten 2B-Connect en Waterbestendige Bedrijventerreinen afronden. Doorzetten Keurmerk Veilig Ondernemen en camerabeveiliging. 5. Duurzaamheid Waarom? De Kempengemeenten streven ernaar om in 2025 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling kan alleen gehaald worden als het energieverbruik fors wordt teruggedrongen én daarnaast flink wordt geïnvesteerd in het opwekken van hernieuwbare energie. Er moeten veel acties worden ondernomen om dit doel te bereiken. De gemeente is hierbij grotendeels afhankelijk van de investeringsbereidheid van inwoners en ondernemers. Hoe, wat? De industrie is een belangrijke grootverbruiker van energie. Bij veel bedrijven bestaan volop kansen om het energieverbruik terug te dringen, om reststromen uit te wisselen en om duurzame energie (stroom en warmte) op te wekken. Bovendien levert dit een positieve bijdrage aan het imago van het bedrijf. Anderzijds zijn ondernemers zich vaak niet bewust van de mogelijkheden die bestaan voor energiebesparing en opwekking omdat dit niet de core-business is van het bedrijf. Daar wil de gemeente graag verandering in brengen. Verduurzaming van bestaande gebouwen of bedrijven is door de gemeente niet af te dwingen, maar op het gebied van stimulering en bewustwording kan de gemeente wel een belangrijke rol spelen. Bij het uitgeven van bouwgrond en het bespreken van (ver)bouwplannen kan de gemeente meedenken en suggesties geven over het duurzaam maken van een gebouw. De gemeente stelt hiervoor bijvoorbeeld de GPR-tool beschikbaar. Met deze berekeningsmethodiek kan de ontwikkelaar uitrekenen wat de energieprestaties zijn van het pand en wat de effecten zijn van maatregelen die in het pand worden aangebracht. Niet alleen de bedrijven zelf, maar ook de inrichting van de bedrijventerreinen (water, groen, verlichting, wegen, riolering enz.) moet duurzaam zijn. Hieraan wordt gewerkt met projecten zoals 2B-Connect, Barometer Duurzaam terreinbeheer niveau goud (openbaar groen en bestrating), vervanging openbare verlichting en Waterbestendige bedrijventerreinen. Wat de overheid wel kan afdwingen is de verplichting op grond van de wet Milieubeheer om te investeren in milieumaatregelen die door bedrijven binnen vijf jaar kunnen worden terug verdiend. Duurzaamheid wordt gestimuleerd met subsidiemaatregelen door de landelijke en Europese overheid. Door onvoldoende bekendheid met het bestaan van deze regelingen en de grote administratieve afwikkeling maken te weinig ondernemers gebruik van deze financiële impulsen. Dit remt bedrijven in het verduurzamen. Op Kempenniveau wordt gewerkt aan duurzaamheid door middel van de vastgestelde Kempische klimaatvisie, de Notitie Energie en de voorbereiding van de Kempische windvisie. Het is belangrijk om hier aan te haken en te bekijken waar specifiek kansen liggen voor bedrijven en deze te benutten. Gemeente Bladel kiest een positieve grondhouding voor nieuw ontwikkelingen voor opwekking van duurzame energie. Dat betekent dat meegewerkt wordt aan nieuwe initiatieven, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Maatwerk is hierbij belangrijk. 13

15 Financiën Voor het thema duurzaamheid kan volstaan worden met bestaande budgetten. Financiering buiten bestaande budgetten wordt middels een apart voorstel gevraagd (bijlage 1). Acties Acties die lokaal worden uitgevoerd: Bij (gemeentelijke) planvorming duurzaamheid stimuleren. Communicatie (bijvoorbeeld MVO) over duurzaamheid verbeteren. Het verbinden (bewustwording creëren) van bedrijven die van elkaars reststromen gebruik kunnen maken (uitwisselen warmte en energie). Afronden project Energieke Regio. 14

16 Bijlage 1: Financiën, samenwerking en tijdsplanning per thema Het actieplan Industrie wordt uitgevoerd door inzet van gemeente Bladel en OBGB en overige samenwerkingspartners. Dit betekent inzet door financiele middelen of inzet door uren van medewerkers. OBGB heeft een parkmanager in dienst, secetariële ondersteuning en een aantal vrijwillige bestuursleden. Samen dragen zij bij aan de uitvoering van de projecten. Daarnaast heeft OBGB een werkbudget dat gefinancieerd is door de contributie van leden. De inzet van de gemeente bestaat uit ambtelijke en bestuurlijke inzet en projectfinanciering. Indien blijkt dat voor acties aanvullende financiering noodzakelijk is word daarvoor een projectfinanciering opgezet en ter besluitvorming voorgelegd. 1. Bereikbaarheid fysiek en digitaal Actie Doorstroming N284 Optimalisering fietsroutes naar snelfietspaden Ontsluiting De Sleutel en Kleine Hoeven Monitoren bereikbaarheid KBP en noodzaak verdubbeling N284 agenderen Calamiteitenroute bedrijventerrein De Sleutel Parkeerbeleid bedrijventerreinen; parkeervoorzieningen optimaliseren; parkeerbalans monitoren Aansluiten breedbandinitiatieven Behoefteraming voor collectief particulier vervoer per bedrijventerreinen en evt. implementatie Inzetten op nieuwe openbare vervoerroutes langs economische hotspots Stimuleren fietsgebruik via werkgever Gemeentelijke bijdrage Opgenomen in mobiliteitsstrategie de Kempen + uren gemeente Opgenomen in mobiliteitsstrategie de Kempen + uren gemeente Projectfinanciering + uren gemeente Uren gemeente Bijdrage OBGB Uitvoeringstermijn Start provincie 2019 Uren OBGB Uren OBGB Doorlopend ,- opgenomen in perspectiefnota + uren gemeente Uren OBGB Uren gemeente Uren OBGB 2018 Uren gemeente Uren OBGB Doorlopend Uren gemeente Uren OBGB 2019 Opgenomen in mobiliteitsstrategie de Kempen + uren gemeente Opgenomen in mobiliteitsstrategie de Kempen + uren gemeente Uren OBGB Uren OBGB Doorlopend Doorlopend 15

17 2. Samenwerking en parkmanagement Actie Continuering parkmanagement op lokaal niveau Samenwerking OBGB, onderwijs en overheid breder opzetten Slagvaardig afhandelen van klachten met eenduidige communicatie Gemeentelijke bijdrage Bijdrage OBGB: Uitvoeringstermijn Budget parkmanagement Uren OBGB + minimale Doorlopend (maximaal ,- per jaar cofinanciering ,- op basis van cofinanciering) + p/jaar uren gemeente Uren gemeente Uren OBGB Doorlopend Uren gemeente Uren OBGB Doorlopend 3. Personeel en arbeid Actie Aansluiten bij KIA projecten voor beroepsonderwijs en techniekonderwijs Continuering Techniekportaal Bedrijfsleven helpen met het formuleren van de vraag naar onderwijs Op Kempisch niveau overleg met onderwijsinstellingen en ondernemers Continuering Kempenplus Gemeentelijke bijdrage Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Financiering door WVK, UWV en Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) Bijdrage OBGB Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Opgenomen in Kempische Industrie Agenda. Uitvoeringstermijn Doorlopend Doorlopend Doorlopend 4. Vestigingsklimaat en mogelijkheden Actie Aansluiten bij KIA projecten voor kwalitatieve herstructurering Plan van aanpak upgrade bedrijventerrein De Sleutel Inventarisatie knelpuntlocaties op bedrijventerreinen Herziening bestemmingsplannen bedrijventerreinen in Gemeentelijke bijdrage Opgenomen in Kempische Industrie Agenda ,- opgenomen in perspectiefnota + uren gemeente Bijdrage OBGB Uitvoeringstermijn Uren OBGB Uren OBGB Uren gemeente Uren OBGB 2018 Uren gemeente + plankosten Uren OBGB

18 combinatie met beeldkwaliteitsplan 2B-Connect en Waterbestendige Bedrijventerreinen Projectmatige financiering en subsidie + uren gemeente Uren OBGB + cofinanciering door OBGB en deelnemende ondernemers Doorzetten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en camerabeveiliging Opgenomen binnen budget parkmanagement (maximaal ,- per jaar op basis van cofinanciering + uren Uren OBGB + minimale cofinanciering ,- p/jaar Doorlopend; hercertificering in Duurzaamheid Actie Duurzaamheid stimuleren bij gemeentelijke planvorming Communicatie over duurzaamheid verbeteren. Verbinden van bedrijven (bewustwording creëren) Afronden project Energiek Regio Gemeentelijke bijdrage Uren gemeente Bijdrage OBGB Uitvoeringstermijn Doorlopend Uren gemeente Uren OBGB Doorlopend Uren gemeente

Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2017 Agendanr.: 6e

Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2017 Agendanr.: 6e Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2017 Agendanr.: 6e Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Kempische Industrie Agenda Betreffend onderdeel programmabegroting

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nummer Onderwerp R2017.046 Kempische Industrie Agenda 2017-2021 (KIA) Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel

Nadere informatie

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Optimale bereikbaarheid staat bij u hoog

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. Gach Wethouder. No. B Dronten, 11 september 2012

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. Gach Wethouder. No. B Dronten, 11 september 2012 Portefeuille: P. Gach Wethouder Dronten, 11 september 2012 Sociaal Economische Agenda, opdrachtformulering kerngroepen Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. de uitwerkingsopdrachten van de

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Speerpunten MKB Westland Zó slaan ondernemers en gemeente Westland de handen ineen!

Speerpunten MKB Westland Zó slaan ondernemers en gemeente Westland de handen ineen! Speerpunten MKB Westland 2019-2022 Zó slaan ondernemers en gemeente Westland de handen ineen! 1 2 Consistent economisch beleid Goede samenwerking met gemeente Westland MKB Westland zet zich in voor een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.: 11. Kempische Industrie Agenda (KIA) Datum voorstel: 18 april 2017 Vergaderdatum: 30 mei 2017 Registratienr.

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.: 11. Kempische Industrie Agenda (KIA) Datum voorstel: 18 april 2017 Vergaderdatum: 30 mei 2017 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: 11 Onderwerp: Kempische Industrie Agenda (KIA) Datum voorstel: 18 april 2017 Vergaderdatum: 30 mei 2017 Registratienr.: 023-2017 Opsteller: Laurens Elzinga Portefeuillehouder:

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs

WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs Samen met bedrijven en gemeente werken aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerrein. Behartigen van de, gezamenlijke, belangen van de ondernemers naar de gemeente

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL

Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Communicatie Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust en duurzaam ondernemen Huisvestingsvraagstukken

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek

Stichting Parkmanagement Laarbeek Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan 2017 jaarplan 2017 Stichting Parkmanagement Laarbeek 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Emmen betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend S S Samen investeren! De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA gaan opnieuw

Nadere informatie

Naar toekomstbestendige werklocaties! Actieprogram ma. Rondven-Den Engelsman

Naar toekomstbestendige werklocaties! Actieprogram ma. Rondven-Den Engelsman Naar toekomstbestendige werklocaties! Actieprogram ma Rondven-Den Engelsman Naar toekomstbestendige werklocaties! In 2018 inventariseerden we voor alle bedrijventerreinen, de centra en het buitengebied

Nadere informatie

Paragraaf duurzaamheid

Paragraaf duurzaamheid Paragraaf duurzaamheid Paragraaf duurzaamheid Wij hebben als gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie en zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie energieneutraal wordt voor 2030. Voor de gemeente

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

Intentieverklaring Versie:

Intentieverklaring Versie: Intentieverklaring Versie: 27-03-2018 1) Het regionale actieplan De vraag naar personeel in zorg en welzijn stijgt. De instroom is op dit moment onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Herkenbare uitkomsten Met de uitkomsten aan de slag Vanuit ZZO! Vanuit de gemeente

Herkenbare uitkomsten Met de uitkomsten aan de slag Vanuit ZZO! Vanuit de gemeente Beste ondernemer, Aan het begin van het jaar hebben 133 ondernemers de moeite genomen om een aantal vragen over het economisch klimaat in Zeist in te vullen. Een mooi aantal, waarvoor dank aan degenen

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Bedrijvenpark De Hoek. Bijeenkomst 23 januari 2014

Bedrijvenpark De Hoek. Bijeenkomst 23 januari 2014 Bedrijvenpark De Hoek Bijeenkomst 23 januari 2014 Opzet en doel bijeenkomst Elkaar leren kennen en werken aan collectief Informeren en afstemmen aanpak gemeente en bedrijven Agenda 1. Stand van zaken 2.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

17u J. Scheres Overnachten en parkeren vrachtwagens op bedrijventerreinen 26 januari 2018

17u J. Scheres Overnachten en parkeren vrachtwagens op bedrijventerreinen 26 januari 2018 Ter attentie van Provinciale en Gedeputeerde Staten 4279547 DIV STAN 6Rr Ingekomen 3 0 JAN m Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch ons kenmerk: behandeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek

Stichting Parkmanagement Laarbeek Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan 2018 jaarplan 2018 Stichting Parkmanagement Laarbeek 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: Onderwerp: Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.: Opsteller: Ben

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 Startnotitie: Mobiliteit INHOUD 1. Doelstelling... 2 2. Mobiliteit: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen. Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten

Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen. Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten RAADSINFORMATIE Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen Van: Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten Datum: 23 augustus 2016 Doel:

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom Hendrik-Ido-Ambacht Flexibele kavelgrootte Ga naar www.ambachtsezoom.nl voor de actuele kavelinformatie Zone A: Groene etalage Langs hoofdontsluiting, collectieve

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Veenendaal WELKOM INFORMATIE-AVOND ONDERNEMERSFONDS 8 SEPTEMBER uur

Stichting Ondernemersfonds Veenendaal WELKOM INFORMATIE-AVOND ONDERNEMERSFONDS 8 SEPTEMBER uur Stichting Ondernemersfonds Veenendaal WELKOM INFORMATIE-AVOND ONDERNEMERSFONDS 8 SEPTEMBER 2016 19.00 20.00 uur Bedrijfsrestaurant IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal AGENDA Stichting Ondernemersfonds

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Eersel

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Eersel Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Eersel 2017-2020 1 17.11300 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Eersel 2017-2020 In opdracht van Opgesteld door Auteur ODZOB Auteur gemeente Eersel Gemeente Eersel Omgevingsdienst

Nadere informatie

Voor vakmensen voor de toekomst

Voor vakmensen voor de toekomst Voor vakmensen voor de toekomst D66 Gelderland wil een klimaatneutrale en toekomstbestendige provincie zijn. Dat betekent windmolens plaatsen, zonneweides aanleggen en elk huis in Gelderland energieneutraal

Nadere informatie

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Leeswijzer De tabel hieronder geeft de urgente kwesties weer die de deelnemers hebben opgeschreven

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan Ondernemersfonds Van Leek ( OVL )

Meerjaren beleidsplan Ondernemersfonds Van Leek ( OVL ) Meerjaren beleidsplan 2015 2017 Ondernemersfonds Van Leek ( OVL ) Inleiding De huidige economische situatie vraagt nog meer dan gebruikelijk om aandacht voor de Ondernemers in de meest brede zin van het

Nadere informatie

Notitie. Pagina 1 van 5. Bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond, 6 december 2018

Notitie. Pagina 1 van 5. Bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond, 6 december 2018 Notitie Aan Bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond, 6 december 2018 Van Arbeidsmarktregionaal overleg (AMRO)/Annemiek van Outvorst Betreft Ambities regionale arbeidsmarktagenda

Nadere informatie

Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard.

Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard. Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard. 1. Introductie De gemeente Molenwaard wil samen met ondernemers krachtiger inzetten op economisch beleid. In de begroting 2014 is daarom aangegeven

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Agenda van de Kempen in vogelvlucht

Agenda van de Kempen in vogelvlucht Agenda van de Kempen in vogelvlucht Nancy Hendricks Coördinatieteam Agenda van de Kempen Samen bewust ondernemend in de Kempen Agenda van de Kempen 2012-2015 De opzet van de Agenda Aandacht voor de achtergrond

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017 Te besluiten om: 1. De nota Continuïteit in Karakter Cultuurhistorie Doetinchem vast te stellen.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Onderwerp Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven

Onderwerp Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven Raadsinformatiebrief Onderwerp Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven Geachte raadsleden, De decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) werken

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! ledenvergadering ROV - 10 november 2010 Wie is Ericis BV? Ericis BV is één van de voortrekkers geweest van de introductie

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische agenda

Ruimtelijk-economische agenda Ruimtelijk-economische agenda Ruimtelijk-economische agenda Doelstelling Kadert binnen opmaak Visienota Ruimte Vlaams-Brabant => vanuit een (sub-)regionale blik werken aan een strategische agenda, waardoor

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Evaluatie EXIT LHF Boxtel. Stuurgroep LHF 6 februari 2018

Evaluatie EXIT LHF Boxtel. Stuurgroep LHF 6 februari 2018 Evaluatie EXIT LHF Boxtel Stuurgroep LHF 6 februari 2018 Inleiding Stuurgroep informeren: Evaluatie verloop LHF Boxtel Besluitvorming: Akkoord conclusies uit evaluatie LHF Boxtel Akkoord op ontbinding

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Een helder antwoord Het is belangrijk de werkelijke behoefte achter de vraag te achterhalen. Deze mobiliteitsambitie is de basis voor het beantwoorden van specifieke vraagstukken. Met dit inzicht én de

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

CONCEPT. Op weg naar omgevingsafspraken Aviation Valley MAA

CONCEPT. Op weg naar omgevingsafspraken Aviation Valley MAA Op weg naar omgevingsafspraken Aviation Valley MAA Inleiding Aviation Valley is de aanduiding voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) en de omliggende bedrijventerreinen. Er liggen stevige ambities

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

PARKMANAGEMENT ZANDDONK

PARKMANAGEMENT ZANDDONK PARKMANAGEMENT ZANDDONK Uitgiftetekening Bedrijvenpark Haven Zeven Verkocht Gereserveerd WAAROM PARKMANAGEMENT? Doel Het doel van parkmanagement is om met een gezamenlijk inzet de kwaliteit van het bedrijventerrein

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden Handhaving

Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden Handhaving Op basis van het masterplan, zijn diverse concrete en samenhangende actiepunten geformuleerd. In dit deel, de uitvoeringsagenda, worden deze actiepunten weergegeven. Per actiepunt is aangegeven wat de

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Reactienota Voorstel Resultaatbestemming Jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven, versie 25 oktober 2017

Reactienota Voorstel Resultaatbestemming Jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven, versie 25 oktober 2017 Reactienota Voorstel Resultaatbestemming Jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven, versie 25 oktober 2017 De gemeenteraden is gevraagd voor 1 oktober 2017 een reactie te geven. Alle gemeenteraden hebben

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0 Uitwerkingen rapport Feijtel 2018

Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0 Uitwerkingen rapport Feijtel 2018 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0 Uitwerkingen rapport Feijtel 2018 1. Inleiding In 2010 zijn de vier gemeenten in de West Achterhoek (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie