Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland"

Transcriptie

1 Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het gebied van leiderschap, structuur, formatie, mensen en cultuur. De Commissie voor Georganiseerd Overleg (bestaande uit een werkgevers- en werknemersdelegatie) heeft ten behoeve van dit verandertraject, Sober en Slim, een Sociaal Plan opgesteld. In het plan zijn afspraken en maatregelen opgenomen waarmee de sociale en financiële gevolgen voor alle betrokken medewerkers zijn geregeld. De bevoegdheden zijn door het dagelijks bestuur gemandateerd aan de secretaris directeur, met uitzondering van de bezwarenprocedure. Het Sociaal Plan treedt in werking op 1 november 2012 en is van kracht tot 1 januari Van toepassing op Het plan is van toepassing op alle medewerkers (met uitzondering van de directie) die op 1 november 2012 een vaste aanstelling hebben én op medewerkers die een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef hebben en goed functioneren (beoordeling C of hoger). Het Sociaal Plan is niet van toepassing op de medewerkers van het chemisch Laboratorium omdat hiervoor een ander traject loopt. Uitgangspunten Het Sociaal Plan biedt het kader om te komen tot plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie. Hiervoor hanteert het waterschap de volgende uitgangspunten: Geen gedwongen ontslagen / begeleiden van werk naar werk. Salarisgarantie en perspectiefgarantie. Flexibiliteit van medewerkers. Algemene informatievoorziening Het waterschap zorgt ervoor dat je als medewerker kennis kunt nemen van het Sociaal Plan en regelmatig wordt geïnformeerd over het reorganisatieproces. Het Sociaal Plan wordt per post toegestuurd aan medewerkers die langdurig ziek zijn, met zwangerschaps- of bevallingsverlof zijn of gedetacheerd zijn (artikel 3.3). Een van de uitgangspunten van de reorganisatie is dat je als medewerker van werk naar werk wordt geleid, zonder dat over wordt gegaan tot gedwongen ontslag. In artikel 3.4 is beschreven wat het waterschap gaat doen om dit te realiseren. Met de vakbonden is afgesproken dat wanneer je als medewerker in een lagere functieschaal wordt geplaatst dan je oude functie, je op tijd wordt gewaarschuwd als er een interne vacature bij het waterschap is die op het niveau van de oude functie ligt. In artikel 3.5 is vastgelegd dat ook medewerkers zich moeten inspannen om het uitgangspunt van werk naar werk mogelijk te maken. Dit vraagt om een flexibele opstelling. 1

2 Voldoe je in deze situatie niet aan de verplichtingen uit het Sociaal Plan en werk je bijvoorbeeld onvoldoende mee aan de plaatsing, dan kan de secretaris-directeur (SD) maatregelen nemen. Besluiten over het niet voldoen aan verplichtingen door medewerkers worden alleen genomen na toetsing door de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie toetst of de betreffende zaak voldoet aan wat er in dit Sociaal Plan staat en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan de SD. Plaatsingsprocedure Functies in de nieuwe organisatie kunnen ongewijzigd, gewijzigd of nieuw zijn ten opzichte van de huidige situatie. Het streven is alle medewerkers te plaatsen in een passende functie. WGS is er alert op dat langdurig zieken, medewerkers met zwangerschaps- en bevallingsverlof en gedetacheerde medewerkers niet worden vergeten bij de plaatsing. Leidinggevende functies zijn volgens artikel 3.1 gewijzigde functies. Hierop moet worden gesolliciteerd. Bij de sollicitatie en plaatsing van medewerkers op de nieuwe functies van afdelingshoofd wordt het kwaliteitscriterium gehanteerd. De functie moet dus passend zijn voor de medewerker die solliciteert en als er meerdere sollicitanten zijn, dan wordt volgens artikel 4.5 de sollicitant die het beste bij de functie past geplaatst. Voor de vacature van directieleden wordt gelijktijdig intern en extern geworven. De code Werving & Selectie is hierop van toepassing, wat onder andere betekent dat interne kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur genieten. Overige functies In de oud-nieuwlijst, artikel 4.2, kun je als medewerker opzoeken of je functie is komen te vervallen, veel (meer dan 30%) gewijzigd is, of ongeveer hetzelfde is gebleven. Als een functie (bijna) hetzelfde is gebleven, word je administratief geplaatst. Dit betekent dat je niet hoeft te solliciteren op een functie en geen gesprek met de plaatsingscommissie hoeft te hebben, maar automatisch geplaatst wordt in (ongeveer) dezelfde functie als die je nu hebt. Het kan wel zijn dat de functiebeschrijving niet 1, 2, 3 herkenbaar is. Dat komt omdat alle functies in de nieuwe organisatie meer algemeen beschreven zijn. Het totaal aantal functiebeschrijvingen is daardoor ook kleiner. Ook wanneer de bezetting (het aantal medewerkers) groter is dan de formatie in het formatieplan van de nieuwe organisatie, worden deze medewerkers administratief geplaatst. Op termijn wordt de bezetting in evenwicht gebracht met de formatie met behulp van de mobiliteitbevorderende instrumenten die in hoofdstuk 6 zijn genoemd. Solliciteren bij administratieve plaatsing Ben je als medewerker in beginsel administratief geplaatst? Ook dan heb je de mogelijkheid te solliciteren op een openstaande functie uit het functieboek. Je kunt hiervoor een blauw sollicitatieformulier invullen, dat te zijner tijd is te downloaden op WaterPoort of op te halen / vragen bij de sectie P&O. Ook in de kantine komt een stapel van deze formulieren te liggen. Je kunt op maximaal 3 openstaande functies solliciteren. Wil je gewoon in je oude functie worden geplaatst, dan hoef je dit formulier niet in te vullen. 2

3 Het waterschap maakt een overzicht van de sollicitaties van administratief geplaatsten en legt dit voor aan de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bestaat uit het nieuw benoemde afdelingshoofd, een extern vertegenwoordiger van de vakbonden, een externe, onafhankelijke voorzitter en een adviseur van de sectie P&O (zonder stemrecht). De plaatsingscommissie bekijkt de sollicitaties en kan een medewerker uitnodigen voor een gesprek. Dit gebeurt alleen als er niemand van de niet-administratief geplaatste medewerkers op de betreffende functie geplaatst kan worden, of als er een ander plaatsingsprobleem wordt opgelost. Als de plaatsingscommissie vindt dat de functie bij de medewerker past en het lost inderdaad een probleem op, dan kan de commissie na het gesprek adviseren om de medewerker niet administratief te plaatsen maar op de functie te plaatsen waarop hij heeft gesolliciteerd. Solliciteren bij niet administratieve plaatsing Heb je in het formatieplan een gewijzigde functie of een functie die komt te vervallen? Dan kun je niet administratief geplaatst worden. Het is dan van belang dat je het groene sollicitatieformulier invult en aangeeft in welke functie je in de nieuwe organisatie geplaatst zou willen worden. De plaatsingscommissie bekijkt de sollicitaties van deze medewerkers en nodigt hen uit voor een gesprek. De plaatsingscommissie bekijkt welke functie het meest passend is. Je bent als medewerker volgens artikel 3.5 verplicht een passende functie te accepteren. Definitieve plaatsing De plaatsingscommissie brengt een gemotiveerd plaatsingsadvies uit aan de SD. De SD maakt vervolgens aan de individuele medewerkers bekend welk besluit zij van plan is te nemen over de plaatsing ( voornemen tot plaatsing ). Bedenkingenprocedure Ben je het niet eens met het voornemen tot plaatsing? Dan moet je, binnen de termijn van drie weken, een brief sturen aan de SD waarin je uitlegt waarom je het niet eens bent met het voornemen tot plaatsing. Komt je brief te laat binnen, dan wordt deze niet in behandeling genomen. Met de vakbonden is afgesproken dat het mogelijk is om voorlopig bedenkingen in te dienen en uitstel te vragen voor de motivering. Je zorgt er dan voor dat de SD binnen de bedenkingentermijn van 3 weken een brief krijgt, waarin staat dat je het niet eens bent met het plaatsingsbesluit en waarin je uitstel vraagt voor het indienen van je motivatie. Van de SD ontvang je vervolgens een ontvangstbevestiging en de termijn waarbinnen je de motivatie moet indienen. Dit kan handig zijn wanneer je in de tussenliggende tijd iemand om advies wil vragen of als je bijvoorbeeld net in die periode op vakantie bent. Let op: ook als je voorlopig je bedenkingen wilt indienen, geldt de termijn van 3 weken waarbinnen de bedenkingenbrief binnen moet zijn bij de SD. Komt de brief te laat binnen, dan wordt deze niet in behandeling genomen. Ben je het eens met het voornemen tot plaatsing en wil je geen bedenkingen indienen, dan zet het waterschap het voornemen tot plaatsing automatisch om in een besluit tot plaatsing. Hierop geldt één uitzondering. Het kan zijn dat een andere medewerker bedenkingen heeft ingediend die van invloed kunnen zijn op de plaatsing van de eerste medewerker (die geen bedenkingen had). Betreffende medewerker of medewerkers ontvangen hiervan bericht. 3

4 Overweeg je als medewerker om bedenkingen in te dienen? Dan kun je een gesprek aanvragen bij het hoofd van de sectie P&O. Dit is geen verplichting en dus geen voorwaarde om bedenkingen te kunnen indienen. De termijn voor het indienen van bedenkingen wordt hierdoor niet stopgezet of verlengd, maar blijft 3 weken. Je moet dus wel formeel een brief met bedenkingen aan de SD sturen. Naar aanleiding van de bedenkingen en de toelichting daarop door de medewerker, brengt de plaatsingscommissie advies uit aan de SD. De SD neemt vervolgens een besluit tot plaatsing. Financiële regelingen Ben je geplaatst in een functie met een lagere salarisschaal? Dan heb je recht op salarisgarantie en perspectiefgarantie. Volgens de SAW vallen hieronder ook de procentuele salarisverhogingen. Als je op eigen verzoek in een functie met een lagere functieschaal wordt geplaatst, geldt dit niet. Persoonsgebonden toelagen Een persoonsgebonden toelage (artikel 5.2) is verbonden aan een persoon en onafhankelijk van de te bekleden functie. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsmarkttoelage of een persoonlijke toelage. Een persoonsgebonden toelage blijft van kracht totdat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van de toelage. Als er geen voorwaarden aan de persoonsgebonden toelage zijn verbonden, behoud je als medewerker het recht op de toelage. Ga je naar een hogere salarisschaal? Dan wordt de persoonsgebonden toelage zoveel mogelijk verrekend met het salaris. Studiefaciliteiten Het waterschap kan je in het kader van je functie in de nieuwe organisatie verplichten om je om-, her-, of bij te scholen. De studiekosten worden in dit geval door het waterschap volledig vergoed. Over vergoeding van eventueel voor de scholing benodigde tijd (volgen van lessen en afleggen examens), worden individuele afspraken gemaakt binnen de kaders van het bestaande opleidingsbeleid. Mobiliteit Wil je jezelf aanmelden als mobiliteitskandidaat? Of ben je als medewerker aangewezen als mobiliteitskandidaat? Dan wordt een mobiliteitstraject gestart (artikel 6.1). Het waterschap maakt met de mobiliteitskandidaat afspraken over de werkzaamheden die hij gedurende het mobiliteitstraject voor het waterschap verricht. Hierbij houdt het waterschap rekening met de tijd die de betreffende medewerker nodig heeft om een passende functie te vinden. Medewerkers voeren zelf de regie over een eventueel mobiliteitstraject en worden daarbij ondersteund en gefaciliteerd door het waterschap. Binnen drie maanden na de aanmerking als mobiliteitskandidaat moet er een trajectovereenkomst mobiliteit zijn overeengekomen. Dit zet zowel de medewerker als het waterschap aan tot gerichte actie met als uiteindelijk doel het vinden van een blijvende oplossing in de vorm van een functie binnen of buiten het waterschap. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welke instrumenten in deze specifieke situatie worden ingezet om dit doel te bereiken. Ook alle andere afspraken over het mobiliteitstraject van de betreffende medewerker worden hierin vastgelegd. 4

5 Het waterschap biedt een aantal instrumenten aan, zoals omscholing of ondersteuning door een gespecialiseerd bureau, om een passende functie te vinden (artikel 6.2). In overleg met de medewerker wordt bepaald welke instrumenten in zijn specifieke situatie ingezet worden; er is dus sprake van maatwerk. Eventueel kunnen in overleg ook andere instrumenten worden ingezet. Van de betreffende medewerker wordt verwacht dat hij gebruik maakt van de overeengekomen instrumenten en faciliteiten, en zich inspant om een passende functie te verkrijgen. De werkingsduur van dit Sociaal Plan is gerelateerd aan de reorganisatie Sober & Slim. In de trajectovereenkomst mobiliteit kan met de medewerker een afwijkende individuele termijn/werkingsduur worden overeengekomen. Bezwaarprocedure Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ambtenaar bezwaar indienen (artikel 7.1) tegen een definitief besluit bij het Dagelijks Bestuur. Dit bezwaar legt het waterschap voor aan de Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren van het waterschap. Deze commissie bestaat uit externe, onafhankelijke personen. De adviescommissie brengt advies uit aan het Dagelijks Bestuur. Tot slot Heb je vragen over het reorganisatieproces of over het Sociaal Plan? Dan kun je altijd terecht bij een van de P&O-adviseurs. Actuele informatie kun je vinden op WaterPoort/SoberenSlim. Ook kun je altijd contact opnemen met de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. 5

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk Sociaal Plan Reorganisatie Waterschap Groot Salland Sober en Slim Van werk naar werk Datum:.. oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 4 3 Algemeen... 5 3.1 Begripsbepalingen... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Sociaal Plan Aqualysis

Sociaal Plan Aqualysis Van werk naar werk Fusie laboratoria Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Groot Salland Tekst is onder voorbehoud van : 1. Afstemming met PHO en BGO 2. Juridische toetsing van de formulering 3. Instemming

Nadere informatie

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 2 Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel Organisatiewijziging unit Zuiveringsbeheer en Riolering bij de directie Uitvoering INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Plaatsingsprocedure 4 Artikel 1

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Leeswijzer, informatie, verplichtingen bevoegd gezag en ambtenaar, consequenties

Nadere informatie

Sociaal Plan. Registratienummer:

Sociaal Plan. Registratienummer: Registratienummer: 12.24051 Sociaal Plan Inhoudsopgave 1 Preambule 4 2 Leeswijzer 5 3 Algemeen 6 3.1 Begripsbepalingen 6 3.2 Informatie 7 3.3 Afspraken algemeen 7 3.4 Tijdelijk personeel 7 3.5 Verplichtingen

Nadere informatie

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012 Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Derde medewerkersbijeenkomst 10 december Inhoud Sociaal statuut Decentrale pakketvergelijking Plaatsingsprocedure SOCIAAL STATUUT Doel Regelt rechtspositionele

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Henze 2.12

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Henze 2.12 pagina 1 van 20 pagina s Inhoudsopgave 1 Preambule 4 2 Leeswijzer 5 3 Algemeen 6 3.1 Begripsbepalingen 6 3.2 Informatie 7 3.3 Afspraken algemeen 7 3.4 Tijdelijk personeel 7 3.5 Verplichtingen hoogheemraadschap

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471624_1. Plaatsingsprocedure Meerinzicht. 1.1 Begrippenlijst

CVDR. Nr. CVDR471624_1. Plaatsingsprocedure Meerinzicht. 1.1 Begrippenlijst CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471624_1 12 december 2017 Plaatsingsprocedure Meerinzicht HOOFDSTUK 1 VOORBEREIDING EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Begrippenlijst Bestuur Bezwarencommissie Deelnemers

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen.

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2005

SOCIAAL STATUUT 2005 SOCIAAL STATUUT 2005 Kader voor het in goede banen leiden van de reorganisatie ter afronding van de "Strategische Koers" 2001-2005 Novatec Feithsweg 4 Postbus 8 9356 AS 9356 ZG Tolbert Telefoon : 0594-283700

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling werving en selectie burgerlijke ambtenaren defensie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling werving en selectie burgerlijke ambtenaren defensie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47311 22 augustus 2017 Regeling werving en selectie burgerlijke ambtenaren defensie 11 augustus 2017, Nr. BS/2017025580

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN

SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN DE BRANDWEER IN GELDERLAND-ZUID Colofon Sector: Directie Auteur(s): BGO Gelderland-Zuid Datum: 25 oktober 2012 Status: Onderhandelingsresultaat Datum ingang:

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel. (1 januari 2017 tot 1 januari 2022)

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel. (1 januari 2017 tot 1 januari 2022) Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2017 tot 1 januari 2022) INHOUDSOPGAVE Inleiding.. 3 Hoofdstuk 1.. 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Leeswijzer.. 7 Artikel 3 Doelstelling...

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Sociaal Plan herindeling gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar;

Sociaal Plan herindeling gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zevenaar Nr. 99269 11 mei 2018 Sociaal Plan herindeling gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rijnwaarden

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Nr. 639 10 november 2017 Sociaal Statuut Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel en de minister van BZK als werkgever Sector Rijk geven hieronder gezamenlijk uitleg over de door hen gesloten Overeenkomst loopbaanondersteuning, arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd;

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 145125 26 oktober 2016 Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Sociaal statuut Waterschap Zuiderzeeland. Versie III 12 december 2008

Sociaal statuut Waterschap Zuiderzeeland. Versie III 12 december 2008 Sociaal statuut Waterschap Zuiderzeeland Versie III 12 december 2008 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Leeswijzer 5 Artikel 3 Doelstelling 5 Artikel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt Nr. 426 31 juli 2017 Sociaal Statuut Noordelijk Belastingkantoor Sociaal Statuut Noordelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

Sociaal Statuut herindeling gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Sociaal Statuut herindeling gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bedum Nr. 44600 6 maart 2018 Sociaal Statuut herindeling gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

95e Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling

95e Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 71792 6 april 2018 95e Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn vastgelegd in de

Nadere informatie

15 maart /02/19 22/02/19 15/03/19

15 maart /02/19 22/02/19 15/03/19 TITEL VAN HET DOCUMENT: PERSONEELSBELEID: DRIE PROCEDURES VERSIENUMMER: DATUM: INLEIDING/AANLEIDING: 15 maart 2019 In het huidige personeelsbeleid ontbreken drie belangrijke beleidsonderwerpen die de afgelopen

Nadere informatie

Sociaal statuut reorganisatie facilitaire zaken (FZ), registratuur archief, bibliotheek (RAB) en gedeeltelijk de afdeling bouwzaken

Sociaal statuut reorganisatie facilitaire zaken (FZ), registratuur archief, bibliotheek (RAB) en gedeeltelijk de afdeling bouwzaken CVDR Officiële uitgave van Waterschap Brabantse Delta. Nr. CVDR283050_1 4 juli 2017 Sociaal statuut reorganisatie facilitaire zaken (FZ), registratuur archief, bibliotheek (RAB) en gedeeltelijk de afdeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden.

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Versiebeheer Versienummer datum Ten behoeve van Wijzigingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 139689 11 oktober 2016 Wijziging Ambtenarenreglement, Regeling mandaat en volmacht P&O 2012, Sociaal Statuut Rotterdam 2010, Sociaal Statuut Rotterdam

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

PLAATSING. 5 e medewerkersbijeenkomst 26 maart 2013

PLAATSING. 5 e medewerkersbijeenkomst 26 maart 2013 PLAATSING 5 e medewerkersbijeenkomst 26 maart 2013 Personele omvang Primair proces 140 150 fte Medewerkers geplaatst in RUD 136 136 medewerkers 19 maart brief belangstellingsregistratie 9 medewerkers 19

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR HOLLAND RIJNLAND

SOLLICITATIECODE VOOR HOLLAND RIJNLAND SOLLICITATIECODE VOOR HOLLAND RIJNLAND Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland; b. HRM : een medewerker van de eenheid HRM van Servicepunt71; c. interne kandidaat

Nadere informatie

Regeling werving en selectie 2017

Regeling werving en selectie 2017 Regeling werving en selectie 2017 22 mei 2017 BIVO/2017/30295 *Z025D521840* Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling 5 2 Werving en selectie 5 Artikel

Nadere informatie

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk

Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk 1 Inleiding Demotie is één van de vele instrumenten die medewerkers en managers ter beschikking hebben om inzetbaarheid en mobiliteit te bevorderen

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Versie 2.0 Bussum, februari 2014 AB d.d. GO d.d. Kenmerk 13.0008116 SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Ontwikkeling Regionale Programma Organisatie Voorwoord Inleiding Op 20 juni 2013 heeft het Dagelijks

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

onderhandelingsakkoord Brabantlaan 1 Gelet op artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

onderhandelingsakkoord Brabantlaan 1 Gelet op artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073)614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Regeling Sociaal Kaderplan Noord-Brabant

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Sociaal Plan Larcom 2014

Sociaal Plan Larcom 2014 -- Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Larcom Inhoudsopgave Inleiding Preambule Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47629 24 maart 2017 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Flexkompaan-medewerker: de werknemer die een arbeidscontract heeft bij Flexkompaan BV en gedetacheerd

Flexkompaan-medewerker: de werknemer die een arbeidscontract heeft bij Flexkompaan BV en gedetacheerd CVDR Officiële uitgave van WVS-groep. Nr. CVDR484578_1 5 juni 2018 Regeling organieke functiewaardering 2018 Regeling organieke functiewaardering 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Plaatsingsproces Reorganisaties 2012-2013 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur mw. T.U. Mak-van Veen Telefoon 5114684 E-mail: tveen@haarlem.nl MS/HRM/2012/460949 Te kopiëren:

Nadere informatie

Versie juni Sociaal plan

Versie juni Sociaal plan Sociaal plan Preambule De CHE is een hogeschool die onder het motto vakmanschap, identiteit en samenleving de samenleving wil dienen met kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij doet dat door waarden gedreven,

Nadere informatie

Sociaal kader GR RUD LN (2017)

Sociaal kader GR RUD LN (2017) Bijlage I Sociaal kader GR RUD LN Procedure Sociaal kader GR RUD LN (2017) 1. Alle colleges hebben ter besluitvorming het sociaal kader, als onderdeel van het zogenaamde voorgenomen besluit over de inrichting

Nadere informatie

Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met Sociaal Plan Amsterdam (Hoofdstuk 16 NRGA) versie 18 mei 2017

Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met Sociaal Plan Amsterdam (Hoofdstuk 16 NRGA) versie 18 mei 2017 Bijlage bij B&W-flap d.d. 30 mei 2017 ZD2016-008589 Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met Sociaal Plan Amsterdam (Hoofdstuk 16 NRGA) versie 18 mei 2017 Huidige

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING ORGANIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND

PROCEDUREREGELING ORGANIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND PROCEDUREREGELING ORGANIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland; - overwegende,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder:

In deze regeling wordt verstaan onder: Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. afdelingshoofd het hoofd of de (adjunct) directeur van een afdeling. b. afspiegelingsbeginsel Het

Nadere informatie

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de cao.

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Sociaal kader GR RUD LN (2017)

Sociaal kader GR RUD LN (2017) Bijlage I Sociaal kader GR RUD LN Procedure Sociaal kader GR RUD LN (2017) 1. Alle colleges krijgen ter besluitvorming het sociaal kader, als onderdeel van het zogenaamde voorgenomen besluit over de inrichting

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR612057_1

CVDR. Nr. CVDR612057_1 CVDR Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Delfland. Nr. CVDR612057_1 2 augustus 2018 Besluit van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende regels omtrent sociaal statuut

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie