SOCIAAL STATUUT 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL STATUUT 2005"

Transcriptie

1 SOCIAAL STATUUT 2005 Kader voor het in goede banen leiden van de reorganisatie ter afronding van de "Strategische Koers" Novatec Feithsweg 4 Postbus AS 9356 ZG Tolbert Telefoon : Fax : April 2005 versie 0.5 Pagina 1 van 20 Mei 2005

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities 5 Artikel 1:2 Werkingssfeer 7 Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele Medewerkers 7 Hoofdstuk 2 Procedurele bepalingen 8 Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging 8 Artikel 2:2 Extern advies 8 Artikel 2:3 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging 8 Artikel 2:4 Kennisgeving en uitvoering besluit 8 Hoofdstuk 3 Uitgangspunten voor sociaal beleid bij organisatiewijzing 9 Artikel 3:1 Werkgelegenheid bij organisatiewijziging 9 Artikel 3:2 Plaatsingsvolgorde 9 Artikel 3:3 Uitgangspunten plaatsing 9 Artikel 3:4 Belangstellingregistratie 9 Artikel 3:5 Verplichtingen van de werkgever 9 Artikel 3:6 Verplichtingen van de medewerker 9 Artikel 3:7 Salarisgarantie en toelagen 10 Artikel 3:8 Functiegebonden toelagen 10 Artikel 3:9 Persoonsgebonden toelagen 10 Artikel 3:10 Studiefaciliteiten 10 Artikel 3:11Aanvullende scholing 11 Artikel 3:12Reiskosten en reistijd aanvullende scholing 11 Hoofdstuk 4 Plaatsingsprocedure Artikel 4:1 Plaatsingsprocedure 12 Artikel 4:2 Taken en bevoegdheden van de plaatsingscommissie 12 Artikel 4:3 Plaatsingsbesluiten 12 Hoofdstuk 5 Flankerend beleid 14 Artikel 5:1 Inpassingsplan 14 Artikel 5:2 Ondersteuning bij het zich willen vestigen als zelfstandige 14 Artikel 5:3 Bevordering van externe mobiliteit 14 Artikel 5:4 Kosten verbonden aan bevordering van mobiliteit 14 Artikel 5:5 Plaatsing buiten de organisatie 14 April 2005 versie 0.5 Pagina 2 van 20 Mei 2005

3 Artikel 5:6 Bovenformatieve plaatsing 15 Artikel 5:7 Evaluatie inspanningsverplichtingen 15 Artikel 5:8 Terugbetaling verplichtingen 15 Hoofdstuk 6 Bezwarenprocedure Sociaal statuut Artikel 6:1 Bezwaar 16 Artikel 6:2 Advies 16 Artikel 6:3 Bezwarencommissie 16 Artikel 6:4 Openbaarheid 16 Artikel 6:5 Geheimhouding 16 Artikel 6:6 Verplichtingen 16 Artikel 6:7 Hoor en wederhoor 16 Artikel 6:8 Termijn van behandeling 16 Artikel 6:9 Uitspraak van de commissie 16 Artikel 6:10 Afwijkingen termijnen 16 Artikel 6:11 Bezwaar en beroepprocedure 16 Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 17 Artikel 7:1 Hardheidsclausule 17 Artikel 7:2 Titel 17 bijlage 1 verklaring advies ondernemingsraad 18 bijlage 2 verklaring overeenstemming werknemerorganisaties 19 April 2005 versie 0.5 Pagina 3 van 20 Mei 2005

4 Inleiding Novatec in beweging. Veranderende wet- en regelgeving op het gebied van de sociale werkvoorziening en van de sociale zekerheid hebben Novatec doen besluiten zijn strategische koers te verleggen. Deze koersverlegging staat bekend als de kantelingsoperatie 'Strategische Koers'. De kanteling van de organisatie is voortgekomen uit een herdefiniëring van het primaire proces in : de bevordering van de in -,door - en uitstroom van mensen-met -een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt in en mét behulp van economisch renderende bedrijfsactiviteiten. De operatie is onderverdeeld geweest in een drietal fases: fase 01: oriënteren (2001) fase 02: creëren (2002,2003) fase 03: implementeren (2004,2005) Het laatste onderdeel van fase 03 vormt de herstructurering en reorganisatie van de bedrijfsonderdelen en aanpassing van de niet-subsidiale formatie aan (bege)leidend en ondersteunend personeel van het arbeidsontwikkelbedrijf Novatec. Om bij die effectuering van deze herstructurering en reorganisatie spelregels te hebben is een sociaal statuut opgesteld. Het is een reglement waarin Novatec met de vakorganisaties ABVOKABO FNV en CNV Publieke Zaak afspraken vastlegt over rechten en plichten van Novatec als werkgever en de rechten en plichten van de werknemers in het reorganisatieproces. April 2005 versie 0.5 Pagina 4 van 20 Mei 2005

5 Het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningsschap Novatec te Tolbert: overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de opvang van personele gevolgen, verbonden aan de organisatiewijziging in het kader van de kantelingsoperatie 'Strategische Koers' bij het werkvoorzieningsschap Novatec en deze regels vast te leggen in een Sociaal Statuut Novatec, dat over de organisatiewijziging advies is gevraagd aan de ondernemingsraad in de overlegvergadering van ; dat over dit Sociaal Statuut overeenstemming is bereikt met de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak op..; vast te stellen het navolgende: Sociaal Statuut Novatec 2005 b e s l u i t Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit statuut wordt verstaan onder a. ambtelijk medewerker : de medewerker, die door het werkvoorzieningsschap Novatec is aangesteld en waarop de CAR/UWO van toepassing is; b. sw medewerker : de medewerker, met wie het werkvoorzieningsschap Novatec ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening een arbeidsovereenkomst heeft gesloten; c. medewerker : zowel de ambtelijke- als de SW medewerker; d. werkgever: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Novatec, dan wel het door dit bestuur gemandateerde bevoegd gezag; e. organisatiewijziging: de herstructurering en reorganisatie in het kader van de voltooiing van de kantelingsoperatie 'Strategische Koers', die een belangrijke wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur omvat, die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt; f. organisatieplan het door de werkgever vast te stellen geheel van de organisatiestructuur en de daarbij behorende functies, functiebenamingen en formatie; g. plaatsingsplan: een plan opgesteld door de plaatsingscommissie, bevattende; - een overzicht van de te plaatsen medewerkers met een aanduiding van de functie ; April 2005 versie 0.5 Pagina 5 van 20 Mei 2005

6 - een overzicht van de medewerkers die niet geplaatst kunnen worden; h. inpassingsplan: een plan dat de werkgever in overleg met de boverformatief geplaatste medewerker opstelt om een functie buiten de organisatie te bewerkstelligen, met behulp van mobiliteitsbevorderende maatregelen; i. dienstjaren: aantal jaren in dienst van Novatec of de rechtsvoorgangers van Novatec: j. personele gevolgen: gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken medewerker; k. salaris: het voor de medewerker geldende bedrag van de aan de medewerker toegekende schaal of klasse; l. salarisperspectief: de opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal of klasse van de medewerker en schriftelijk vastgelegde extra individuele salarisafspraken; m. functie: het geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden,welke de medewerker volgens zijn functiebeschrijving verricht; n. ongewijzigde functie: een functie die gelijk of voor minimaal tweederde deel gelijk is aan de functie die de medewerker voor de organisatiewijziging vervulde; o. passende functie: een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de medewerker redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijke omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Onder persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten worden onder meer verstaan: interesse, capaciteiten, ervaring, leeftijd, gezondheid, opleiding, scholing en salarispositie. Een passende functie is doorgaans geclassificeerd in dezelfde functieschaal of klasse als de oude functie, maar kan ook een schaal of een klasse lager zijn dan de oude functie. Ingeval het leidinggevenden betreft kan dat twee schalen of twee klassen lager zijn dan de oude functie; p. geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de medewerker bereid is te vervullen; q. bezoldiging: salaris + eventuele toelagen, zowel functie- als niet- functie gebonden; r. CAR: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; s. CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sociale Werkvoorziening; t. ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden; April 2005 versie 0.5 Pagina 6 van 20 Mei 2005

7 u. flankerend beleid: het streven om de personele gevolgen, zoveel als mogelijk is, op te vangen via door- en uitstroombevorderende maatregelen; v. plaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in Artikel 4.1 lid 2 van dit sociaal statuut; w. bezwarencommissie: de commissie als bedoeld in Artikel 6:3 van de van dit sociaal statuut; Artikel 1:2 Werkingssfeer Dit sociaal statuut is van toepassing op de personele gevolgen van vermelde organisatiewijziging. Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging De werkgever is bevoegd tot het nemen van besluiten over organisatiewijzigingen. Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele medewerkers De werkgever neemt besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van medewerkers. April 2005 versie 0.5 Pagina 7 van 20 Mei 2005

8 Hoofdstuk 2: Procedurele bepalingen Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging 1. Als de werkgever voornemens is de wenselijkheid van een organisatiewijziging te onderzoeken, worden de ondernemingsraad en de betrokken medewerkers hier in een zo vroeg mogelijk stadium van op de hoogte gesteld. 2. Het tijdstip van kennisgeving is dusdanig, dat de ondernemingsraad zijn mening over het voornemen tot dat onderzoek kenbaar kan maken. 3. De medewerkers en de ondernemingsraad worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien worden zij, indien mogelijk, tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek. 4. De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt vergezeld van een adviesaanvraag toegezonden aan de ondernemingsraad. Artikel 2:2 Extern advies Indien de werkgever voornemens is om over het voornemen tot een organisatiewijziging extern advies te vragen, wordt de ondernemingsraad om advies gevraagd over het verstrekken en formuleren van de adviesopdracht, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Artikel 2:3 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging 1. Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt de ondernemingsraad schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. 2. De adviesaanvraag bevat een heldere omschrijving van het voorgenomen besluit, de beweegredenen van het besluit, de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen personele maatregelen. 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Artikel 2:4 Kennisgeving en uitvoering besluit 1. Als er een definitief besluit is genomen tot wijziging van de organisatie, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de ondernemingsraad en de betrokken medewerkers. Daarbij wordt tevens ingegaan op de personele gevolgen van het besluit. 2. Als in het besluit wordt afgeweken van het advies van de ondernemingsraad, wordt deze afwijking duidelijk gemotiveerd. De uitvoering van het besluit tot organisatiewijziging wordt in dit geval uitgesteld tot op zijn vroegst een maand nadat de ondernemingsraad van het besluit in kennis is gesteld, conform artikel 25, zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden. April 2005 versie 0.5 Pagina 8 van 20 Mei 2005

9 Hoofdstuk 3: Uitgangspunten voor sociaal beleid bij organisatiewijziging. Artikel 3:1 Werkgelegenheid bij organisatiewijziging Er vinden geen gedwongen ontslagen plaats ten gevolge van de organisatiewijziging Artikel 3:2 Plaatsingsvolgorde 1. De werkgever hanteert, bij het nemen van besluiten ten aanzien van de medewerkers die betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende plaatsingsvolgorde: a. bij plaatsing in een ongewijzigde functie geldt als regel mens volgt functie; b. de medewerker wordt geplaatst in een passende functie binnen Novatec; c. de medewerker wordt geplaatst in een geschikte functie binnen Novatec d. bij plaatsing in een nieuwe of een gewijzigde functie en indien er meerdere kandidaten zijn voor één functie wordt het criterium meest geschikt gehanteerd; 2. De medewerker wordt, aangezien er voor hem geen passende of geschikte functie beschikbaar is, bovenformatief geplaatst; 3. Plaatsingsbesluiten als bedoeld in het eerste lid worden genomen met inachtneming van de plaatsingsprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Artikel 3:3 Uitgangspunten plaatsing 1. Bij het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3:2, eerste lid, wordt met de volgende gegevens rekening gehouden: a. de geschiktheid van de medewerker voor een functie, zoals die blijkt uit opleiding- en ervaringsgegevens, beoordelingslijsten en eventuele geschiktheidtesten; b. de voorkeur van de medewerker voor bepaalde functies; c. de diensttijd van de medewerker; d. de leeftijd van de medewerker; e. het type dienstverband van de medewerker. 2. De medewerker is verplicht om mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het verzamelen van gegevens als genoemd in het eerste lid onder a. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever. Artikel 3.4 Belangstellingsregistratie Voordat de plaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 3:2, eerste lid, worden genomen, wordt de betrokken medewerker in de gelegenheid gesteld zijn voorkeur voor maximaal drie functies kenbaar te maken. Artikel 3:5 Verplichtingen van de werkgever De werkgever zal zich bij de organisatie wijziging tot het uiterste inspannen om geen gedwongen ontslagen te laten plaatsvinden. Dat wil de werkgever bereiken door de medewerkers zoveel mogelijk intern te plaatsen in een ongewijzigde, passende of geschikte functie. Mocht het interne aanbod van functies niet toereikend zijn dan heeft de medewerker de mogelijkheid om met zorgvuldige begeleiding een functie extern te verwerven zoals bedoeld in artikel 5:3. Uiteindelijk kan zich in een enkel geval de situatie voordoen dat intern en extern geen functie wordt gevonden. In die situatie heeft de werkgever het recht om, na advisering door de plaatsingscommissie een nader besluit te nemen. Een beëindiging van het dienstverband behoort daarbij tot de mogelijkheden. Artikel 3:6 Verplichtingen van de medewerker 1. De medewerker is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een April 2005 versie 0.5 Pagina 9 van 20 Mei 2005

10 passende functie die hem met inachtneming van de plaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden. 2. Wanneer de medewerker na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Daarbij kan de werkgever voor wat betreft de ambtelijk medewerker besluiten tot het vervallen van het wachtgeld. Artikel 3:7 Salarisgarantie en toelagen 1. De medewerker die wordt geplaatst in een functie waaraan een lager salaris is gekoppeld dan het salaris dat geldt voor de functie die de medewerker had, binnen het werkvoorzieningsschap, behoudt het recht op het salaris en het salarisperspectief, zoals die voor hem golden in de oude functie. 2. De medewerker, voor wie de dagelijkse reisafstand (woon/werkverkeer) door het verplaatsen van de tijdelijke of definitieve standplaats toeneemt, ontvangt voor de meer af te leggen kilometers ten opzichte van de vorige standplaats gedurende een periode van 5 jaar een kilometervergoeding van bruto 0,28 per kilometer gemeten over de kortste afstand over de weg. De vergoeding eindigt c.q. vermindert naar evenredigheid wanneer de extra reisafstand door een verhuizing of verplaatsing van de tijdelijke of definitieve standplaats vermindert of bij enige vorm van ontslag. 3. Indien tengevolge van de plaatsing een reistijd v.v. van langer dan 60 minuten ontstaat ten opzichte van de voormalige reistijd, zal de meerdere reistijd boven de 60 minuten in tijd worden gecompenseerd. Artikel 3:8 Functiegebonden toelagen 1. Voor de medewerker die wordt geplaatst in een andere functie binnen Novatec vervallen de functiegebonden toelagen. 2. Aan de medewerker, wiens salaris als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend: a. in het eerste jaar na de overplaatsing ontvangt de medewerker 100% van de toelage(n) ; b. het tweede jaar na de overplaatsing ontvangt de medewerker 75 % van de toelage(n); c. het derde jaar na de overplaatsing ontvangt de medewerker 50% van de toelage(n); d. het vierde jaar na de overplaatsing ontvangt de medewerker 25% van de toelage(n). 3. in afwijking van het gestelde in lid 1. tot en met 2. van dit artikel, behouden medewerkers van 50 jaar en ouder, die herplaatst worden en die gedurende minimaal 5 jaar aanspraak hebben gehad op een functiegebonden toelage, het recht op hun toelage(n) tot op de op hen van toepassing zijnde F.P.U. -spilleeftijd of pensioendatum, dan wel de Top-regeling. Artikel 3.9 Persoonsgebonden toelagen De medewerker die wordt geplaatst in een andere functie binnen Novatec, behoudt het recht op zijn persoonsgebonden toelagen. Artikel 3:10 Studiefaciliteiten 1. De medewerker die wordt geplaatst in een andere functie binnen Novatec, behoudt de rechten die hem op grond van de studiefaciliteitenregeling zijn toegekend, indien hij de studie voortzet. 2. De medewerker die wordt geplaatst in een andere functie binnen Novatec en die in overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie als rechtstreeks gevolg van de overplaatsing, wordt ontheven van April 2005 versie 0.5 Pagina 10 van 20 Mei 2005

11 terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling. Artikel 3:11 Aanvullende scholing De werkgever onderzoekt of het nodig is de medewerker, die is geplaatst in een passende of geschikte functie binnen Novatec, bij- of om te scholen voor het vervullen van zijn nieuwe functie. In dat geval wordt er een persoonlijk opleidingsplan opgemaakt. De kosten van de scholing zijn voor rekening van Novatec. Tevens wordt de voor deze scholing benodigde werktijd beschikbaar gesteld. Bij aantoonbare studie belasting kan een compensatie in tijd worden toegekend. Artikel 3:12 Reiskosten en reistijd aanvullende scholing Aan de medewerkers, die op grond van artikel 3.11 in aanmerking komen voor aanvullende scholing zal een vergoeding van reiskosten worden verstrekt ten bedrage van bruto 0,28 1 per km. Indien aanvullende scholing plaatsvindt buiten de normale werktijden zal voor de reistijd langer dan een half uur enkele reis en voor de benodigde tijd van de scholing zelf compensatie in tijd plaatsvinden. April 2005 versie 0.5 Pagina 11 van 20 Mei 2005

12 Hoofdstuk 4: Plaatsingsprocedure Artikel 4:1 Plaatsingsprocedure 1. De werkgever roept een plaatsingscommissie in het leven, die tot taak heeft om de benodigde gegevens te verzamelen om de werkgever te adviseren over de te nemen plaatsingsbesluiten. 2. De onder 1 bedoelde plaatsingscommissie is samengesteld uit een lid, aangewezen door de werkgever, een lid aangewezen door de vakorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak, en een lid, tevens voorzitter, aangewezen in onderling overleg tussen beide hiervoor genoemde leden. 3. In voorkomende gevallen kan de werkgever, na overeenstemming hierover met de vakorganisaties, afwijken van de onder 2 van dit artikel overeengekomen samenstelling van de plaatsingscommissie. Artikel 4:2 Taken en bevoegdheden van de plaatsingscommissie 1. De plaatsingscommissie zoals bedoeld in artikel 4:1 heeft tot taak aan het de werkgever advies uit te brengen omtrent de plaatsing van medewerkers. De plaatsingscommissie stelt hiertoe een plaatsingsplan op zoals bedoeld in artikel 1:1 onder g. De plaatsingscommissie adviseert de werkgever schriftelijk en gemotiveerd. 2. Aan de plaatsingscommissie wordt in verband met de uitoefening van haar taak in elk geval te hand gesteld: a. het belangstellingsregistratie formulier; b. gegevens met betrekking tot de huidige salarisschaal, scholing en ervaring van de medewerker ; c. het organisatieplan en functieboek. 3. De plaatsingscommissie heeft de bevoegdheid: a. de medewerker te horen; b. informanten te horen; c. alle voor de plaatsing van belang zijnde stukken in te zien; d. medewerkers te vragen mee te werken aan de nodig geachte geschiktheidonderzoeken. 4. De plaatsingscommissie heeft de plicht: a. medewerkers te horen die een verzoek daartoe indienen; b. informanten te horen indien de betrokken daarom verzoekt; c. medewerkers te horen van wie het voornemen bestaat de werkgever te adviseren betrokkene niet in de eerste voorkeursfunctie te benoemen. 5. De plaatsingscommissie informeert de medewerker indien zij van plan is inlichtingen in te winnen over het functioneren van de medewerker. Artikel 4:3 Plaatsingsbesluiten 1. De werkgever neemt binnen 6 weken nadat het advies van de plaatsingscommissie in uitgebracht, het besluit tot plaatsing van de betrokken. De medewerker wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. Bij het besluit wordt het advies van de plaatsingscommissie toegevoegd. 2. De ambtelijke medewerker kan bezwaar en beroep aantekenen tegen het besluit conform de in hoofdstuk 6 beschreven bezwarenprocedure. Tegen het definitieve besluit van de werk-gever, zoals bedoeld in artikel 2 van de bezwarenprocedure staat binnen 6 weken na het besluit beroep open bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Groningen. 3. De SW-medewerker kan bezwaar en beroep aantekenen tegen het besluit conform de in hoofdstuk 6 beschreven bezwarenprocedure. Tegen het definitieve besluit van de April 2005 versie 0.5 Pagina 12 van 20 Mei 2005

13 werkgever, zoals bedoeld in artikel 2 van de bezwarenprocedure staat binnen 6 weken na het besluit beroep open conform de procedures van het Burgerlijk Wetboek. April 2005 versie 0.5 Pagina 13 van 20 Mei 2005

14 Hoofdstuk 5: Flankerend beleid Artikel 5.1 Inpassingsplan De werkgever verplicht zich, in navolging van artikel 3:5, in overleg met de bovenformatief geplaatste medewerker als bedoeld in artikel 3:2 lid 2, tot het treffen van arbeidsbehoudende maatregelen in of buiten de eigen organisatie op basis van een inpassingsplan. De gesprekken die moeten leiden tot het inpassingsplan worden binnen 3 maanden gestart, gerekend vanaf de datum van de organisatiewijziging. De werkgever zal in het inpassingsplan met de medewerker afspraken maken over de wijze waarop hieraan inhoud wordt gegeven. De werkgever en de medewerker zijn gehouden zich tot het uiterste in te spannen om extern een andere passende of geschikte functie voor de medewerker te vinden. Minimaal ieder half jaar evalueren de werkgever en de medewerker de voortgang. Artikel 5.2 Ondersteuning bij het zich vestigen als zelfstandige Indien blijkt dat een medewerker als bedoeld onder 5.1 plannen heeft zich als zelfstandige te vestigen, stelt de werkgever de volgende ondersteunende maatregelen beschikbaar: 1. ondersteuning bij een onderzoek naar mogelijkheden, bij het opzetten van een bedrijfsplan en het bedrijfsplan te laten toetsen door een derde onafhankelijke deskundige; 2. het aanbieden van een startkapitaal in ruil voor het door de medewerker afzien van het bovenwettelijk deel van de wachtgeldregeling; 3. het verstrekken van een aantal opdrachten in ruil van het door de medewerker afzien van het bovenwettelijk deel van de wachtgeldregeling. Artikel 5.3 Bevordering van externe mobiliteit Voor de medewerker bedoeld in artikel 5.1 wordt in het kader van het inpassingsplan in ieder geval één van de volgende bijkomende maatregelen genomen: - arbeidsbemiddeling naar functies buiten de eigen organisatie; - outplacement; - detachering; - collegiale doorlening; - optimalisering van mogelijkheden op de arbeidsmarkt door het gebruik van: sollicitatietraining, studiefaciliteiten, bijscholing en omscholing; - buitengewoon verlof voor sollicitaties; - het hanteren van een minimale opzegtermijn Artikel 5:4 Kosten verbonden aan bevordering van mobiliteit De kosten verbonden aan het traject als bedoeld in artikel 5.1 in het kader van bevordering van de externe mobiliteit zijn voor rekening van de werkgever. Artikel 5.5 Plaatsing buiten de organisatie Bij plaatsing buiten de eigen organisatie (detachering, collegiale doorlening of een arbeids-overeenkomst bij een andere werkgever) worden met de betrokken medewerker, onder andere gerelateerd aan de duur van het dienstverband bij de werkgever van de medewerker, afspraken gemaakt over: 1. tot welk niveau en gedurende welke termijn (netto)inkomensgaranties van kracht zijn; 2. welke tegemoetkoming wordt verleend ingevolge artikel 18 van de CAR/UWO in verband met (tijdelijk) hogere lasten voor woon-werkverkeer, verhuiskosten, extra woonlasten etc.; April 2005 versie 0.5 Pagina 14 van 20 Mei 2005

15 Artikel 5.6 Bovenformatieve plaatsing 1. Indien een medewerker niet conform hoofdstuk 3 in een passende of geschikte functie kan worden geplaatst, wordt hij bovenformatief geplaatst. 2. De bovenformatieve periode duurt, tenzij anders overeengekomen in het traject als bedoeld in artikel 5:1 : - maximaal 2 jaar voor de medewerker die op de dag voorafgaand aan de organisatiewijziging een dienstverband heeft van 10 jaar of minder; - maximaal 3 jaar voor de medewerker die op de dag voorafgaand aan de organisatiewijziging een dienstverband heeft van meer dan 10 jaar. 3. Gedurende de bovenformatieve periode heeft de medewerker recht op een salarisgarantie overeenkomstig artikel 3:7 lid1. 4. De medewerker als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden belast met (projectmatige) werkzaamheden. Artikel 5:7 Evaluatie inspanningsverplichtingen Indien onverhoopt na de overeengekomen periode ingevolge artikel 5:6 er voor de medewerker geen definitieve oplossing is bereikt, zal de werkgever een voorstel voor een definitieve oplossing waaronder begrepen kan worden een beëindiging van de aanstelling voorleggen ter advisering aan de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie hoort de betrokken medewerker en zal de werkgever adviseren. De plaatsingscommissie krijgt inzage in het volledige dossier aangaande de inspanning van de werkgever. De werkgever neemt met in achtneming van het advies van de plaatsingscommissie binnen zes weken een besluit. Artikel 5.8 Terugbetalingsverplichtingen Een medewerker, die als gevolg van doorgevoerde organisatiewijziging of als gevolg van doorgevoerde privatisering eervol ontslag wordt verleend, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling, de verhuiskostenregeling, de regeling betaald ouderschapsverlof en andere mogelijke regelingen, met uitzondering van door betrokken ambtelijk medewerker met de werkgever aangegane geldleningen. April 2005 versie 0.5 Pagina 15 van 20 Mei 2005

16 Hoofdstuk 6: Bezwarenprocedure Sociaal Statuut Novatec Artikel 6:1 Bezwaar Een medewerker die zich niet kan verenigen met een besluit in het kader van de toepassing van het Sociaal statuut kan binnen 6 weken na ontvangst van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de werkgever. Artikel 6:2 Advies Alvorens de werkgever op dit bezwaarschrift beslist zal hij advies inwinnen bij de bezwarencommissie. Artikel 6:3 Bezwarencommissie De bezwarencommissie zal bestaan uit één lid door de werkgever en één lid door de ABVAKABO FNV en CNV Publiek Zaak aan te wijzen lid. Gezamenlijk wijzen deze twee leden een onafhankelijk voorzitter aan. Artikel 6:4 Openbaarheid De zittingen en beraadslagingen van de bezwarencommissie zijn niet openbaar. Artikel 6:5 Geheimhouding De leden van de commissie zijn verplicht hetgeen hen als zodanig ter kennis wordt gebracht jegens derden, geheim te houden. Artikel 6:6 Verplichtingen De betrokken medewerker alsmede de werkgever zijn verplicht alle door de commissie gevraagde relevante inlichtingen en gegevens te verstrekken. Artikel 6:7 Hoor en wederhoor De betrokken medewerker alsmede de werkgever kunnen door de commissie worden gehoord. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan respectievelijk vertegenwoordigen door een raadsman. Artikel 6:8 Termijn van behandeling De commissie zal binnen vier weken na de dag waarop de werknemer schriftelijk zijn bezwaar heeft ingediend bij de commissie, het bezwaar in behandeling nemen en de procedure van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 7 doen plaatsvinden. Artikel 6:9 Uitspraak commissie De commissie brengt binnen twee weken na de datum waarop partijen zijn gehoord, schriftelijk een gemotiveerd advies uit. Artikel 6:10 Afwijkingen termijnen Van de in dit hoofdstuk genoemde termijnen kan met wederzijds goedvinden worden afgeweken. Artikel 6:11 Bezwaar- en beroepprocedure Tegen het besluit van de werkgever inzake een ingediend bezwaar staat voor de ambtelijke medewerker binnen 6 weken na het besluit, beroep open bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Groningen. Tegen het besluit van de werkgever inzake een ingediend bezwaar staat voor de SW-medewerker beroep open bij de kantonrechter. April 2005 versie 0.5 Pagina 16 van 20 Mei 2005

17 April 2005 versie 0.5 Pagina 17 van 20 Mei 2005

18 Hoofdstuk 7: Slotbepalingen Artikel 7:1 Hardheidsclausule 1. In gevallen waarin toepassing van het sociaal statuut zou leiden tot een onbillijke situatie voor een medewerker, kan de werkgever van het statuut afwijken in een voor de medewerker gunstige zin. 2. In gevallen waarin het sociaal statuut niet voorziet beslist de werkgever, gehoord de Ondernemingsraad en de vakorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publiek Zaak. Artikel 7:2 Titel Deze regeling wordt aangehaald als Sociaal Statuut werkvoorzieningsschap Novatec 2005 en treedt in werking met ingang van de dag nadat ze is vastgesteld. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningsschap Novatec, d.d ir. G. Wolters, voorzitter, H.Hielema, secretaris April 2005 versie 0.5 Pagina 18 van 20 Mei 2005

19 bijlage 1. Verklaring advies ondernemingsraad In de overlegvergadering van.. heeft uitgebracht over de organisatiewijziging. de ondernemingsraad advies Namens de Ondernemingsraad Novatec F. Muller, voorzitter A. Marinus-Ras, secretaris.. mr. F.H.J.E. van den Broek, algemeen directeur April 2005 versie 0.5 Pagina 19 van 20 Mei 2005

20 bijlage 2. verklaring overeenstemming werknemerorganisatie Op is overeenstemming bereikt over het sociaal statuut werkvoorzieningsschap Novatec 2005 met de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. M. Langebeek A. de Jonge Namens ABVAKABO FNV Namens CNV PUBLIEKE ZAAK April 2005 versie 0.5 Pagina 20 van 20 Mei 2005

21 April 2005 versie 0.5 Pagina 21 van 20 Mei 2005

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV 2009 2012 voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Drachten, 2009 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009 CONCEPT Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan Larcom 2014

Sociaal Plan Larcom 2014 -- Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Larcom Inhoudsopgave Inleiding Preambule Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart januari 2015

Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart januari 2015 z Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart 2013-1 januari 2015 Assen, 25 april 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.3 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Sociaal Statuut Ambtelijk

Sociaal Statuut Ambtelijk Sociaal Statuut Ambtelijk De ondergetekenden, Het Dagelijks Bestuur van Hameland te Groenlo, in deze vertegenwoordigd door de heer Johan Teeuwsen, voorzitter, Hierna te noemen werkgever enerzijds en AbvaKabo

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP Voor ambtelijke medewerkers 28 september 2013-1 januari 2017 Business Post O O INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut organisatieverandering

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1. CVDR Officiële uitgave van Heumen. Nr. CVDR60747_1 10 oktober 2017 Sociaal statuut van de gemeente Heumen Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; gelet

Nadere informatie

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2007. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld.

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 51513 11 juni 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut 2014-2016 vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep.

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep. CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR609805_1 1 mei 2018 Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL PLAN SW-MEDEWERKERS SOCIAAL PLAN SW-MEDEWERKERS Van werk naar werk GR WOT/Top-Craft B.V. Juni 2012 Sociaal Plan SW De ondergetekenden, De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oost Twente, gevestigd te Oldenzaal,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden GEMEENTEBLAD Nr. 63488 10 november Officiële uitgave van gemeente Coevorden. 2014 Sociaal Statuut Gemeente Coevorden 2014-2016 Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Nadere informatie

Sociaal Statuut GR SWB Midden Twente. Voor ambtelijk medewerkers en medewerkers met een dienstverband met SWB Beheer BV.

Sociaal Statuut GR SWB Midden Twente. Voor ambtelijk medewerkers en medewerkers met een dienstverband met SWB Beheer BV. Sociaal Statuut GR SWB Midden Twente Voor ambtelijk medewerkers en medewerkers met een dienstverband met SWB Beheer BV. I N H O U D S O P G A V E Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 1.1 Algemeen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR360758_3 27 maart 2018 Sociaal statuut gemeente Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het team Personeel & Organisatie,

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Harlingen

Sociaal Statuut gemeente Harlingen CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR373550_1 16 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Harlingen 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen: Overwegende dat met het oog

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg; Het College van Burgemeester en Wethouders van Urk, gelet op: artikel 160, lid 1, sub c, van de Gemeentewet; de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; gezien: de bereikte overeenstemming

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR78751_1 17 oktober 2017 Sociaal Statuut Gemeente Drimmelen 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: de Organisatieverordening

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Sociaal statuut van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve

Nadere informatie

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART)

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) 19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) INLEIDING...2 Het sociaal statuut...2 Doelstelling sociaal statuut...2 Typologie van organisatieveranderingen...2 Rechtspositionele aspecten van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel.

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR369953_1 8 november 2016 Sociaal Statuut Sociaal Statuut Sociaal Statuut Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Uitgangspunten Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Sociaal statuut gemeente Waterland, aanvullende regeling G3 Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Voorwoord Dit Sociaal Statuut is opvolgend aan het Sociaal Statuut, in het kader van de personele gevolgen

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII r - l/\nder WERK & PARTICIPATlf Sociaal statuut (semi-)ambtelijk personeel bij organisatieveranderingen LANDER 2014 Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER, Overwegende dat het

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 15 maart 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Sociaal statuut 2018 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten bij een organisatiewijziging en de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt;

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78366 26 augustus 2015 Sociaal statuut van de gemeente Bunschoten Het college van de gemeente Bunschoten; gelet op: het Organisatiebesluit 2011

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling SW 'Fryslän' CAPARIS. Sociale leidraad GR SW 'Fryslän'/Caparis NV voor ambtelijke medewerkers 2014

Gemeenschappelijke Regeling SW 'Fryslän' CAPARIS. Sociale leidraad GR SW 'Fryslän'/Caparis NV voor ambtelijke medewerkers 2014 CAPARIS Sociale leidraad GR SW 'Fryslän'/Caparis NV 2014 Drachten, 14 januari 2014 CAPARIS INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 : 1 Algemeen Artikel 1 :2 Definities Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Inhoudsopgave PREAMBULE 4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 ARTIKEL 1:1 DEFINITIES 5 ARTIKEL 1:2 WERKINGSSFEER 6 ARTIKEL 1:3 WERKGELEGENHEID 6 ARTIKEL 1:4 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?.

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Gemeente Vlaardingen Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 1. gelet op hoofdstuk 10d van de CAR/UWO;

Nadere informatie

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee *Z0744C427C7* Registratienummer: Z -16-70095 / 66013 Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee Inleiding: Doel- en werkingssfeer Onder Sociaal Statuut wordt verstaan het reglement waarin het college

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 CVDR Officiële uitgave van Lansingerland. Nr. CVDR335660_1 30 oktober 2018 Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 Sociaal KaderGemeente Lansingerland 2013 Burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012 Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Derde medewerkersbijeenkomst 10 december Inhoud Sociaal statuut Decentrale pakketvergelijking Plaatsingsprocedure SOCIAAL STATUUT Doel Regelt rechtspositionele

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Uitgangspunten Sociaal Statuut Organisatiewijzigingen zijn in de gemeente onvermijdelijk. Er wordt in een veranderende samenleving veel van de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv. De kortste weg van werk naar werk

Sociaal Plan. Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv. De kortste weg van werk naar werk Sociaal Plan Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv De kortste weg van werk naar werk Inhoudsopgave Sociaal Plan Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 4 juli 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID De ondergetekenden,. 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Oldambt, feitelijk gevestigd te 9671 CD Winschoten, Johan Modastraat 6, hierna te noemen: Oldambt;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER Inleiding De drie fusiegemeenten (Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer) gaan per 1 januari 2015 samen één gemeente vormen. In de aanloop naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie