Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren"

Transcriptie

1 Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen. De herindeling is een proces waarbij van iedere medewerker verwacht wordt zijn aandeel te leveren en tegelijk de winkel open te houden. Grote veranderingen als deze brengen onzekerheid over de toekomst met zich mee. Waar dat mogelijk is, moeten deze zoveel mogelijk worden weggenomen. Daarom is er intensief overleg gevoerd tussen de werkgever en de vakbonden over de vertaling van onze gezamenlijke uitgangspunten in het hier voorliggende Sociaal Statuut. Dit statuut wil de medewerkers een aantal zekerheden bieden om deze turbulente periode met vertrouwen tegemoet te treden of op terug te vallen. Beide partijen zijn van mening dat dit statuut deze vastigheid biedt en invulling geeft aan onze gedeelde visie op de nieuwe organisatie van Midden-Groningen. In de eerste plaats biedt de werkgever alle medewerkers die nu een vast dienstverband hebben een aanstelling in vaste dienst bij de gemeente Midden-Groningen. Hierdoor wordt voorkomen dat er: a.) medewerkers gedwongen ontslagen worden tijdens de herindeling en b.) medewerkers worden ontslagen als gevolg van (kleinere) bijstellingen van de organisatie na de feitelijke herindeling. In de tweede plaats hebben werkgever en bonden in dit Sociaal Statuut voor een plaatsingssystematiek gekozen, waarbij medewerkers worden geplaatst op een functie die zoveel mogelijk aansluit bij hun huidige functie/taken. Lukt dit niet, dan worden medewerkers geplaatst in een passende functie. Als ook dat niet lukt, komen ze in aanmerking voor een geschikte functie. Daarnaast wordt iedere medewerker in de gelegenheid gesteld om te solliciteren op functies in de organisatie die nieuw of sterk gewijzigd zijn en daarom niet ingevuld worden als gevolg van het principe mens volgt werk. Hierbij wordt in de selectieprocedure zoveel mogelijk gezocht naar een match tussen de kwaliteiten die nodig zijn voor betreffende functies en de kwaliteiten die de medewerker meebrengt. De nieuwe gemeente staat voor de opgave om met een minimum aan regels een maximum aan klantgerichtheid te bieden. Dit vraagt niet alleen iets van de mensen, maar ook van de leiding. Voor deze functies zijn de werkgever en de bonden overeengekomen dat hierop een selectieprocedure van toepassing is. In de nieuwe organisatie gaan we daadwerkelijk invulling geven aan de drie V s: Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Vrijheid. Daarom willen we in de nieuwe gemeente werken met een veel kleinere set aan plaatselijk afgesproken arbeidsvoorwaarden. Dat doen we omdat we medewerkers niet willen beperken door een keurslijf van gedetailleerde regelingen, maar zo veel mogelijk aan willen sluiten bij ieders individuele wensen en mogelijkheden. Medewerkers kunnen dat ervaren als een verandering: sommige zaken zullen in de toekomst anders zijn dan ze altijd gewend waren. Dat is reden om te zorgen voor een periode die lang genoeg is om zich aan te passen aan deze veranderingen en vooral steeds goed te communiceren over komende veranderingen. Uitbestedingen of organisatieveranderingen die een duidelijk externe oorzaak hebben, zoals een korting op de algemene uitkering of verandering van wetgeving, vallen niet onder dit sociaal statuut. Voor situaties als deze wordt een nieuw sociaal statuut voor de gemeente Midden-Groningen opgesteld.

2 1. Definities/begrippen Afspiegelingsbeginsel Ambitiefunctie BOR CAR/UWO: diensttijd: formatie: formatieplan: functie: functie - gelijke functie: functie - passende functie: functie - geschikte functie: functieboek 1: functieboek 2: functieschaal: griffiemedewerkers GO het opsplitsen van een groep geschikte kandidaten voor plaatsing op een functie eerst in leeftijdsgroepen en vervolgens binnen de leeftijdsgroepen naar anciënniteit alvorens zij in aanmerking komen voor plaatsing op een functie waarvoor meer kandidaten dan vacatureruimte zijn. Een functie de niet valt binnen het criterium mens volgt werk maar die de medewerker graag zou willen vervullen/waar de medewerker graag naartoe zou willen groeien. Bijzondere Ondernemingsraad, samengesteld uit leden van de drie ondernemingsraden van de HSSM gemeenten die optreedt als OR in de zin van de WOR in zaken aangaande de herindeling van de HSSM gemeenten. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst; de periode in dienst van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, alsmede de rechtsvoorgangers hiervan; de totale omvang van alle functies, uitgedrukt in functie-eenheden (fte) van 36 uur per week; het overzicht van alle functies (functieboek 1 en 2), de omvang van de verschillende functies uitgedrukt in functie-eenheden (fte) van 36 uur per week en de verdeling van de functies over de verschillende organisatieonderdelen; het geheel van werkzaamheden zoals per functie vastgelegd; een functie in de nieuwe organisatie die gelijk of grotendeels gelijk is aan de functie die de medewerker in de oude organisatie; een functie in de nieuwe organisatie waarvoor een werk- en denkniveau nodig is, die de medewerker in verband met zijn competenties, opleiding en ervaring in redelijkheid kan worden opgedragen. een functie in de nieuwe organisatie, die niet valt onder het begrip gelijke functie of passende functie, maar die aan de medewerker kan worden aangeboden en die de medewerker bereid is te vervullen; de vastgestelde verzameling van leidinggevende strategische- en sleutelfuncties, met vermelding van functie-eisen, competentieprofielen en functieschaal; de vastgestelde verzameling van functies, niet zijnde leidinggevende, strategische- en sleutelfuncties, met vermelding van functie-eisen, competentieprofielen en functieschaal; de bij de functie behorende salarisschaal als opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 3 van de CAR-UWO; medewerkers van de griffie; Georganiseerd Overleg van werkgever en werknemers van de nieuwe gemeente Midden-Groningen;

3 BGO medewerker: medewerker (bovenformatief) medewerker (boventallig) nieuwe organisatie: Buitengewoon Georganiseerd Overleg. Overlegorgaan van afvaardigingen van de Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, waaraan de GO s van deze gemeenten hun bevoegdheden hebben overgedragen met betrekking tot de herindeling; - degene op wie het bepaalde in artikel 1:1, sub a. van de CAR/UWO van toepassing is en die door of vanwege de gemeente in vaste dienst is aangesteld. - de medewerkers van de griffie. De medewerker voor wie geen vaste formatie beschikbaar is; De medewerker waarvoor geen gelijke, passende of geschikte functie in de organisatie aanwezig is en met wie een van werk naar werk traject conform hoofdstuk 10d van de CAR UWO is afgesloten; de ambtelijke organisatie die per 1 januari 2018 ontstaat; oude functie: de functie die de medewerker in de oude organisatie vervulde op 1/1/ Indien de medewerker na 31 december 2016 in dienst is getreden geldt de datum van indiensttreding; oude organisatie: plaatsing: salaris: salarisperspectief: sleutelfunctie: stuurgroep: tijdelijke werkzaamheden: toelagen: een van de afzonderlijke ambtelijke organisaties die bij de onderscheiden werkgevers tot 1 januari 2018 bestaan; het besluit als bedoeld in artikel 59 van de Wet algemene regels herindeling, waarbij aan de medewerker een functie wordt toegewezen in de nieuwe organisatie; het maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de medewerker is toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur, gecorrigeerd voor een eventuele Toelage Overgangsrecht (TOR) dan wel gemaakte keuzes in het kader van het Individueel Keuzebudget (IKB); de opeenvolgende salarisperiodieken, tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal of uitloopschaal van de oude functie; een functie die is aangewezen als zijnde van vitaal belang voor de nieuwe organisatie en die op basis van selectie op geschiktheids-eisen wordt ingevuld; vertegenwoordigers van de drie gemeentebesturen die in het kader van dit sociaal statuut namens de drie gemeentebesturen optreedt als werkgever tot het moment van herindeling; werkzaamheden in de nieuwe organisatie die, bij het ontbreken van een gelijke, passende of geschikte functie, redelijkerwijs aan de medewerker kunnen worden opgedragen; bedragen, niet zijnde onkostenvergoedingen, waarmee het salaris is verhoogd en die geen tijdelijk karakter hebben; TOR Toelage overgangsregeling invoering hoofdstuk 3. Eventueel op de medewerker van toepassing zijnde toelage, die voortvloeit uit het vervallen of aanpassen van toelage(n) ten gevolge van de invoering van hoofdstuk 3 van de CAR UWO per 1/1/2016.

4 voorkeursfunctie: werkgever: Wet Arhi een functie waarvoor de medewerker met behulp van een belangstellingsregistratieformulier zijn voorkeur heeft aangegeven; de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeentes Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vanaf 1 januari 2018 is dit het college en de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen; Wet Algemene regels herindeling.

5 2. Werkingsduur, werkingssfeer en doelstelling Dit Sociaal Statuut treedt in werking op de datum waarop ze wordt vastgesteld. Het Sociaal Statuut is van toepassing op het plaatsingsproces als gevolg van het ontstaan van de gemeente Midden- Groningen en regelt de personele gevolgen daarvan vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari De bij de werkgevers van kracht zijnde sociale leidraden/statuten zijn op het proces van de vorming van de gemeente Midden-Groningen niet van toepassing. Bij organisatieaanpassingen tijdens de looptijd van dit Sociaal Statuut wordt met instemming van het (B)GO en de (B)OR, vastgesteld of deze voortvloeien uit de herindeling of dat deze los daarvan moeten worden gezien. Voor deze laatste situaties wordt een sociaal statuut door en voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen opgesteld. 3. Werkgelegenheid op 1 januari Als gevolg van de gemeentelijke herindeling en de daaruit voortvloeiende reorganisatie(s) zullen in de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2023 geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, met uitzondering van die gevallen die in lid 3 zijn bepaald. 2. Uitgangspunt is dat alle medewerkers worden geplaatst in een gelijke, passende of geschikte functie. 3. De medewerker verleent ten volle medewerking aan plaatsing in een gelijke of passende functie. Als de medewerker, na zorgvuldig overleg, weigert een gelijke of passende functie te aanvaarden, dan kan de werkgever overgaan tot ontslag. 4. Functieboeken Er worden twee functieboeken opgesteld: In functieboek 1 worden de volgende functies opgenomen: 1. gemeentesecretaris/algemeen directeur; 2. griffier; 3. leidinggevende functies ingeschaald in GA 13 en hoger; 4. beleidsfuncties van strategische aard ingeschaald in GA 11 of hoger; 5. sleutelfuncties ingeschaald in GA 11 of hoger. Over de functies, die in functieboek 1 worden opgenomen, moet overeenstemming met de BOR bereikt zijn. In functieboek 2 worden de volgende functies opgenomen Alle overige functies. 5. Selectieprocedure functieboek Algemene uitgangspunten 1. De functies uit functieboek 1 worden voorafgaand aan de functies uit functieboek 2 ingevuld. 2. De functies uit functieboek 1 worden eerst intern opengesteld; 3. Alle medewerkers kunnen solliciteren op de functies uit functieboek 1. Interne kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, tenzij er geen overeenkomsten zijn tussen het profiel van de kandidaat en de functie-eisen; 4. Als na de interne selectieronde nog vacatures uit functieboek 1 vacant zijn, worden de functies voor een externe sollicitatie- en selectieprocedure opengesteld.

6 5.2 Selectiecommissie gemeentesecretaris De selectiecommissie bestaat in ieder geval uit: 1. Twee leden namens de stuurgroep waarvan één als voorzitter optreedt; 2. Een lid namens het management van de drie gemeentes; 3. Een deskundige op het gebied van werving en selectie, dan wel van het werkveld P&O; 4. De selectiecommissie laat zich adviseren door leden van de BOR 5. De selectiecommissie kan zich tevens laten bijstaan door een adviseur of een adviescommissie. 5.3 Selectiecommissie overige functies functieboek 1, niet zijnde de griffie De selectiecommissie bestaat in ieder geval uit: 1. De beoogd gemeentesecretaris. Deze treedt tevens op als voorzitter van de selectiecommissie; 2. In het geval van een functionaris op directieniveau: een portefeuillehouder P&O; 3. Een deskundige op het gebied van werving en selectie, dan wel van het werkveld P&O; 4. Eventueel door de beoogd gemeentesecretaris nader aan te wijzen lid/leden. 5. De selectiecommissie kan zich laten bijstaan door een adviseur of een adviescommissie, o.m. bestaande uit personeelsleden. 5.4 Selectiecommissie voor de beoogd griffier/kwartiermaker griffie In afwijking van het bepaalde in de artikel 5.2 en 5.3 wordt de selectiecommissie voor de griffier samengesteld uit: 1. Vertegenwoordigers namens de drie raden, waarvan één als voorzitter optreedt; 2. Een vertegenwoordiger namens de stuurgroep, zijnde een voorzitter van de raad; 3. De commissie kan zich laten bijstaan door een of meerdere adviseurs waarvan één lid namens de BOR. 5.5 Selectiecriteria functieboek 1 en advies De invulling van functies van functieboek 1 vindt plaats op basis van kwaliteitseisen/ geschiktheid. In dit verband kan de selectiecommissie gebruik maken van: 1. selectiegesprekken; 2. een assessment; 3. een antecedentenonderzoek De stuurgroep/de drie gemeenteraden stelt op advies van de selectiecommissie de meest geschikte kandidaat voor een functie aan. 6. Plaatsingsprocedure functieboek Belangstellingsregistratie Alle medewerkers kunnen hun belangstelling voor maximaal drie functies uit functieboek 2 kenbaar maken, waarbij het uitgangspunt is dat tenminste voor twee van de drie functies geldt: mens volgt werk en waarvan de derde functie een ambitiefunctie kan zijn. 6.2 Uitgangspunt voor plaatsing Uitgangspunt voor de plaatsing is de functiebeschrijving, inclusief eventuele schriftelijke toezeggingen die de medewerker heeft op 1 januari Plaatsingscommissie De plaatsingscommissie bestaat uit: 1. Een extern lid namens de werknemers, aangewezen door het BGO; 2. Een extern lid namens de werkgever, aangewezen door de stuurgroep; 3. Een door beide hierboven genoemden gekozen onafhankelijke voorzitter; 4. De plaatsingscommissie kan zich laten bijstaan door een adviseur.

7 6.4 Plaatsingscommissie voor de griffie De plaatsingscommissie voor functies van de griffie bestaat uit: 1. Een extern lid namens de werknemers, aangewezen door het BGO; 2. Een extern lid namens de raden door de werkgroep griffie aan te wijzen; 3. Een door beide hierboven genoemden gekozen onafhankelijke voorzitter; 4. De plaatsingscommissie kan zich laten bijstaan door een adviseur. 6.5 Plaatsingsvolgorde 1. Bij het plaatsen in functies van functieboek 2 wordt de volgende volgorde gehanteerd: a. Plaatsing op een gelijke functie: Mens volgt werk b. Plaatsing in een passende functie c. Plaatsing in een geschikte functie. 2. Bij plaatsing in een passende of geschikte functie wordt een eventuele garantiesituatie gerespecteerd. 3. Boventallige medewerkers maken deel uit van de plaatsingsprocedure voor zover er geen ontslagdatum vóór is overeengekomen. 4. Indien er na de plaatsing van het vaste personeel nog vacatures zijn, kunnen medewerkers met een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2018 meedoen in een interne sollicitatie- en selectieprocedure voor deze functies. 7. Ervaring, afspiegeling en anciënniteit bij teveel kandidaten voor dezelfde functie 1. Als meer dan één medewerker in aanmerking komt voor plaatsing op dezelfde functie, dan wordt bij de plaatsing voorrang gegeven aan degene met de meest relevante (en recente) werkervaring en opleiding. 2. Vervolgens wordt het afspiegelings- en anciënniteitsbeginsel toegepast. 3. Voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden per functie de volgende leeftijdsgroepen toegepast: -15 tot 25 jaar; -25 tot 35 jaar; -35 tot 45 jaar; -45 tot 55 jaar; -55 jaar en ouder. 4. Bij plaatsing wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging binnen elke 5. leeftijdsgroep en komt de ambtenaar met de langste diensttijd als eerste voor plaatsing in 6. aanmerking. 7. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel is de leeftijd op het moment van het definitieve besluit tot plaatsing bepalend. 8. Zienswijzen en bezwaar Het besluit van de stuurgroep/drie gemeenteraden inzake de plaatsing wordt gemotiveerd aan de betrokken medewerker meegedeeld. 1. Medewerkers hebben de mogelijkheid om na ontvangst van het voornemen tot plaatsing door de werkgever een zienswijze in te dienen. 2. Deze zienswijze dient schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken na de bekendmaking van het voornemen tot plaatsing te worden ingediend bij de stuurgroep/drie gemeenteraden. 3. Indien de medewerker daarom verzoekt, wordt hij gehoord. 4. Het horen geschiedt in opdracht van de stuurgroep/de drie gemeenteraden door de plaatsingscommissie. 5. De plaatsingscommissie adviseert het de stuurgroep/drie gemeenteraden ten aanzien van de definitieve plaatsing, nadat de medewerker zijn zienswijze heeft gegeven. 6. De stuurgroep/drie gemeenteraden besluit(en) tot voorgenomen plaatsing van de medewerker, nadat de plaatsingscommissie haar advies heeft uitgebracht, en stelt de medewerker hiervan in kennis. Op dit besluit kan een zienswijze worden ingediend.

8 7. Het definitieve aanstellingsbesluit wordt door de nieuwe werkgever gezonden, conform het voorgenomen besluit zoals verwoord in artikel 8 lid f. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. 9. Begeleiding naar oorspronkelijk functieniveau Bij plaatsing in een passende of geschikte functie in een lager functieniveau dan de oude functie wordt de medewerker gedurende maximaal drie jaar begeleid naar een functie van het oude functieniveau, in- of extern. 10. Algemene rechtspositie De CAR/UWO vormt de rechtspositie van de nieuwe gemeente. Met instemming van het BGO wordt een pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden opgesteld. Elke nieuw vastgestelde rechtspositieregeling voorziet in een overgangsbepaling waarbij op individueel niveau mogelijk negatieve gevolgen worden bepaald en afgekocht. 11. Individuele garanties 1. De medewerker behoudt de omvang en vorm van zijn aanstelling, zoals deze geldt op 31 december 2017, alsmede zijn bij de vorige werkgever opgebouwde diensttijd. 2. De medewerker behoudt eveneens het salaris en het salarisperspectief, zoals dat geldt op 31 december Functie gebonden toelages komen, na plaatsing in een functie zonder recht op een toelage, te vervallen. 4. De toelage wordt afgebouwd conform artikel 3:16 van de CAR, met dien verstande dat de periode van afbouw niet drie maar vier jaar bedraagt, te weten achtereenvolgens 100, 75, 50 en 25%. 5. Als het salaris van de nieuwe functie hoger is dan het salaris van de oude functie inclusief toelage vindt geen afbouw van functie gebonden toelagen plaats. 6. Toelagen in verband met het persoonlijk functioneren gelden voor de periode waarvoor zij zijn toegekend. 7. Met ingang van 1 januari 2017 worden er geen veranderingen meer aangebracht in het salarisperspectief en de aanstellingsomvang, tenzij er vóór die datum schriftelijk concrete afspraken zijn gemaakt dat de grondslag verandert na 1 januari Medewerkers die in deeltijd werkzaam zijn met een tijdelijke uitbreiding van uren tot aan 1 januari 2018 kunnen alleen aanspraken doen gelden op basis van hun oorspronkelijke aanstellingsomvang. 9. De medewerker die een functie accepteert binnen de nieuwe organisatie met een kleinere omvang van de dienstbetrekking dan de omvang van zijn vorige functie, ontvangt gedurende één jaar een aanvulling tot zijn laatst genoten nettosalaris bij de voormalige werkgever, behalve als het een wijziging in aanstellingsomvang op eigen initiatief betreft. 10. Voor medewerkers die als gevolg van een eerdere reorganisatie een persoonlijke garantieschaal toegekend hebben gekregen, blijft de financiële garantie bestaan. 11. Medewerkers behouden in Midden-Groningen het recht op de TOR, zoals die bij de oude werkgever heeft gegolden. 12. Flankerend Beleid 1. Met medewerkers, die na de herindeling een nieuwe functie gaan bekleden, wordt een periode afgesproken om te groeien in de nieuwe functie. Hierbij kan een beroep worden gedaan op gerichte begeleiding of coaching, scholing etc. 2. Tijdens deze afgesproken periode vinden voortgangsgesprekken plaats, maar worden hieraan geen rechtspositionele gevolgen verbonden. 3. Medewerkers zijn, indien nodig in het kader van hun plaatsing, verplicht tot om- en/of bijscholing. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever.

9 4. De stuurgroep en/of de werkgever onderzoekt of om- en/of bijscholing voor het vervullen van de nieuwe functie gewenst, dan wel nodig is voor de medewerker, die is geplaatst in een gelijke, passende of geschikte functie. 5. Het gaat bij deze afspraken van flankerend beleid altijd om maatwerk. 13. Generatiepact Partijen komen overeen, dat de Stuurgroep een Generatiepact gemeente Midden- Groningen in overeenstemming met het BGO vaststelt, met als ingangsdatum 1 januari Uitgangspunt is hierbij dat de ten gevolge van het generatiepact vrijkomende formatie zoveel als mogelijk wordt ingevuld door jongeren. 14. Hardheidsclausule 1. In de gevallen waarin dit Sociaal Statuut niet voorziet, dan wel leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele medewerker, wijkt de werkgever in gunstige zin voor de medewerker af van dit statuut. 2. In het geval er sprake is van een omissie in dit statuut, treden BGO en werkgever in overleg en komen daarop een algemene maatregel overeen. 3. Indien tussen werkgever en medewerker verschil van mening bestaat over de getroffen regeling in dit Sociaal Statuut, kan de medewerker tegen een definitief besluit bezwaar maken. 15. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. 16. Werkingsduur Dit Sociaal Statuut treedt in werking op 1 januari 2018 en heeft een looptijd tot 1 januari Aldus vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hoogezand- Sappemeer, Menterwolde en Slochteren d.d. xx december Aldus vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren voor zover het Sociaal Statuut betrekking heeft op de griffie. Met instemming van het Bijzonder Georganiseerd overleg van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, d.d. xx december 2016.

Sociaal Statuut herindeling gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Sociaal Statuut herindeling gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bedum Nr. 44600 6 maart 2018 Sociaal Statuut herindeling gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd;

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 145125 26 oktober 2016 Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo.

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo. CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471654_1 12 december 2017 Sociaal Plan Meerinzicht Vooraf Door de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan herindeling gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar;

Sociaal Plan herindeling gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zevenaar Nr. 99269 11 mei 2018 Sociaal Plan herindeling gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rijnwaarden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Nr. 338 26 oktober 2015 Sociale Leidraad 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerenveen Nr. 135719 3 augustus 2017 Sociaal statuut Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, overwegende dat: een sociaal

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

GEMEENTEN ONDERBANKEN NUTH SCHINNEN SOCIAAL STATUUT

GEMEENTEN ONDERBANKEN NUTH SCHINNEN SOCIAAL STATUUT GEMEENTEN ONDERBANKEN NUTH SCHINNEN SOCIAAL STATUUT TEN BEHOEVE VAN HERINDELING PER 1.1 2019 Preambule Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen op in de gemeente Beekdaelen. De

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR613008_1

CVDR. Nr. CVDR613008_1 CVDR Officiële uitgave van Korendijk. Nr. CVDR613008_1 2 oktober 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent het sociale plan Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN

SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN DE BRANDWEER IN GELDERLAND-ZUID Colofon Sector: Directie Auteur(s): BGO Gelderland-Zuid Datum: 25 oktober 2012 Status: Onderhandelingsresultaat Datum ingang:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Harlingen

Sociaal Statuut gemeente Harlingen CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR373550_1 16 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Harlingen 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen: Overwegende dat met het oog

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR360758_3 27 maart 2018 Sociaal statuut gemeente Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het team Personeel & Organisatie,

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde Nr. 424 28 juli 2017 Sociaal Statuut Werkorganisatie Duivenvoorde Doel en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012 Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Derde medewerkersbijeenkomst 10 december Inhoud Sociaal statuut Decentrale pakketvergelijking Plaatsingsprocedure SOCIAAL STATUUT Doel Regelt rechtspositionele

Nadere informatie

Sociaal kader GR RUD LN (2017)

Sociaal kader GR RUD LN (2017) Bijlage I Sociaal kader GR RUD LN Procedure Sociaal kader GR RUD LN (2017) 1. Alle colleges krijgen ter besluitvorming het sociaal kader, als onderdeel van het zogenaamde voorgenomen besluit over de inrichting

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Nr. 639 10 november 2017 Sociaal Statuut Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe Inhoud Hoofdstuk1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal beleid Blz. 6 Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 109968 9 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Vlissingen 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 2 Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel Organisatiewijziging unit Zuiveringsbeheer en Riolering bij de directie Uitvoering INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Plaatsingsprocedure 4 Artikel 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opmeer. Nr. 65213 23 mei 2016 Sociaal statuut gemeente Opmeer 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer besluiten: gelet op het

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld.

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 51513 11 juni 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut 2014-2016 vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend

Nadere informatie

Sociaal kader GR RUD LN (2017)

Sociaal kader GR RUD LN (2017) Bijlage I Sociaal kader GR RUD LN Procedure Sociaal kader GR RUD LN (2017) 1. Alle colleges hebben ter besluitvorming het sociaal kader, als onderdeel van het zogenaamde voorgenomen besluit over de inrichting

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep.

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep. CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR609805_1 1 mei 2018 Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Sociaal statuut 2018 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten bij een organisatiewijziging en de personele

Nadere informatie

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee *Z0744C427C7* Registratienummer: Z -16-70095 / 66013 Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee Inleiding: Doel- en werkingssfeer Onder Sociaal Statuut wordt verstaan het reglement waarin het college

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009 CONCEPT Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2007. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Statuut ten behoeve van de ambtelijke fusie van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Sociaal Statuut ten behoeve van de ambtelijke fusie van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling; gelet op de Gemeentewet

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?.

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Gemeente Vlaardingen Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 1. gelet op hoofdstuk 10d van de CAR/UWO;

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden GEMEENTEBLAD Nr. 63488 10 november Officiële uitgave van gemeente Coevorden. 2014 Sociaal Statuut Gemeente Coevorden 2014-2016 Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471624_1. Plaatsingsprocedure Meerinzicht. 1.1 Begrippenlijst

CVDR. Nr. CVDR471624_1. Plaatsingsprocedure Meerinzicht. 1.1 Begrippenlijst CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471624_1 12 december 2017 Plaatsingsprocedure Meerinzicht HOOFDSTUK 1 VOORBEREIDING EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Begrippenlijst Bestuur Bezwarencommissie Deelnemers

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

Regeling werving en selectie 2017

Regeling werving en selectie 2017 Regeling werving en selectie 2017 22 mei 2017 BIVO/2017/30295 *Z025D521840* Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling 5 2 Werving en selectie 5 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden.

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Versiebeheer Versienummer datum Ten behoeve van Wijzigingen

Nadere informatie

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg; Het College van Burgemeester en Wethouders van Urk, gelet op: artikel 160, lid 1, sub c, van de Gemeentewet; de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; gezien: de bereikte overeenstemming

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1. CVDR Officiële uitgave van Heumen. Nr. CVDR60747_1 10 oktober 2017 Sociaal statuut van de gemeente Heumen Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; gelet

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 158 8 juli 2015 Sociaal plan WerkSaam Westfriesland De gemeenten Drechterland, Enkhuizen,

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg Nr. 400 26 maart 2018 Overgangsregeling Shared Service Center Zuid-Limburg Het Bestuur

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt Nr. 426 31 juli 2017 Sociaal Statuut Noordelijk Belastingkantoor Sociaal Statuut Noordelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

AGENDAPUNT 20140402.05

AGENDAPUNT 20140402.05 AGENDAPUNT 20140402.05 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 2 april 2014 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Vaststelling Sociaal Statuut De heer Bolsius Colinda

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Versie 2.0 Bussum, februari 2014 AB d.d. GO d.d. Kenmerk 13.0008116 SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Ontwikkeling Regionale Programma Organisatie Voorwoord Inleiding Op 20 juni 2013 heeft het Dagelijks

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Sociaal Plan SN1B. Deel A: Beroeps

Sociaal Plan SN1B. Deel A: Beroeps SOCIAAL PLAN VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN - SAMEN NAAR 1 BRANDWEER Sociaal Plan SN1B Deel A: Beroeps Leeuwarden, 10 april 2013 Sociaal Plan SN1B deel A: Beroeps Pagina 1 SOCIAAL PLAN VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Nadere informatie

voor de o verplaatsings processe n naar GR BAR -organisatie per 1 januari 2014 ( overeenstemming is bereikt in B GO BAR-gemeenten op 8 oktober 2013)

voor de o verplaatsings processe n naar GR BAR -organisatie per 1 januari 2014 ( overeenstemming is bereikt in B GO BAR-gemeenten op 8 oktober 2013) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ridderkerk. Nr. 28845 23 mei 2014 BIJGESTELDE UITVOERINGSREGELING SOCIAAL STATUUT EN PLAN BAR-SAMENWERKING voor de o verplaatsings processe n naar GR BAR -organisatie

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR484003_1 1 mei 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Sinds 1 januari 2015 kent de Gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Sociaal statuut van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 362 22 januari 2016 Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 eerste lid onder a van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling met uitzondering

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Plaatsingsproces Reorganisaties 2012-2013 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur mw. T.U. Mak-van Veen Telefoon 5114684 E-mail: tveen@haarlem.nl MS/HRM/2012/460949 Te kopiëren:

Nadere informatie