CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR360758_3 27 maart 2018 Sociaal statuut gemeente Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het team Personeel & Organisatie, Juridische Zaken en Communicatie d.d. 7 november 2014, kenmerk 14ADV00564; gelet op: de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 29 september 2014 en de gehouden ledenraadpleging; besluiten vast te stellen: Sociaal statuut van de gemeente Kampen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan, zoals bedoeld in de CAR; b. salaris: het salaris en toegekende salaristoelage(n) zoals genoemd in de onderdelen qq en rr van artikel 1:1 lid 1 van de CAR; c. boventallig verklaarde ambtenaar: de ambtenaar in dienst van de gemeente die als gevolg van een reorganisatie zijn of haar functie heeft verloren en die niet is geplaatst of herplaatst in de formatie van de nieuwe organisatie; d. CAR: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; e. functie: het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens zijn functiebeschrijving verricht; f. georganiseerd overleg: de commissie voor georganiseerd overleg zoals bedoeld in artikel 12:1 van de CAR; g. geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen; h. ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden; i. Uitwisselbare functie(s): 1.) een functie die naar aard, inhoud en niveau in belangrijke mate overeenkomt met de functie die de medewerker voor de reorganisatie heeft vervuld; 2.) functies die bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel (plaatsing) naar aard, inhoud en niveau als uitwisselbaar worden beschouwd; j. organisatiewijziging: een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan) of een belangrijke wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt; k. paritaire commissie: een commissie als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO; De commissie bestaat uit: een gezamenlijk aan te wijzen en vaste onafhankelijke voorzitter; een lid aan te wijzen door het college en een lid aan te wijzen door de werknemersgeleding. l. passende functie: een functie die de ambtenaar redelijkerwijs kan worden opgedragen gelet op het werk- en denkniveau van die functie en gezien de persoonlijke en bijzondere omstandigheden van de ambtenaar. Onder persoonlijke en bijzondere omstandigheden kunnen in ieder geval worden verstaan: interesse, capaciteiten, ervaring, leeftijd, gezondheidstoestand, gezinsomstandigheden en scholing. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de functie die de ambtenaar voor de organisatiewijziging vervulde, maar kan ook één niveau hoger of maximaal twee niveaus lager zijn; m. personele gevolgen: gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaren; n. privatisering: organisatiewijziging die het gevolg is van de verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe privaatrechtelijke rechtspersoon of de overdracht van een deel van de organisatie aan een privaatrechtelijke partij; o. publiekrechtelijke taakoverheveling: organisatiewijziging die het gevolg is van de overheveling van een deel van de organisatie naar een ander publiekrechtelijk orgaan; p. remplaçant: de ambtenaar die op basis van vrijwilligheid de status van boventallig verklaarde ambtenaar krijgt; q. salarisperspectief: de opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal van de ambtenaar en eventueel schriftelijk vastgelegde extra individuele salarisafspraken; r. sleutelfunctie: een functie die in overleg met de OR is aangewezen als zijnde van vitaal belang voor de nieuwe organisatie die op basis van geschiktheidseisen wordt ingevuld; 1

2 s. sociaal plan: nadere afspraken met betrekking tot de personele gevolgen van een organisatiewijziging; t. werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen. Artikel 1.2 Werkingssfeer Dit sociaal statuut is van toepassing op alle organisatiewijzigingen in de gemeente Kampen, met uitzondering van organisatiewijzigingen als gevolg van een gemeentelijke herindeling. Artikel 1.3 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot organisatiewijziging De werkgever is bevoegd tot het nemen van besluiten over de wijziging van de ambtelijke organisatie. Artikel 1.4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele ambtenaren De werkgever is bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van ambtenaren, tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald. De werkgever kan de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in dit artikel mandateren. Artikel 1.5 Domeinbepaling Het aan een reorganisatie ten grondslag liggende besluit bevat een domeinbepaling, waardoor duidelijk is op welke onderdelen van de organisatie de reorganisatie betrekking heeft. Hoofdstuk 2 Procedurele bepalingen Artikel 2.1 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen 1. Als het Georganiseerd Overleg van mening is dat de bepalingen uit hoofdstuk 10d van de CAR/LAR onvoldoende zijn, worden er maatwerkafspraken gemaakt met individuele medewerkers. Bij meer dan 10 medewerkers wordt er een collectief sociaal plan opgesteld. Voor wat betreft de termijnen voor re-integratie, scholing, outplacement enz. wordt aangesloten bij de termijnen zoals genoemd in hoofdstuk 10d van de CAR. 2. Bij minder dan 10 medewerkers wordt er met het GO overlegd of individuele of collectieve afspraken met de betreffende groep medewerkers akkoord is. 3. Over een sociaal plan moet in het Georganiseerd Overleg overeenstemming worden bereikt. 4. De leden van het Georganiseerd Overleg kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure vereisen. Artikel 2.2 Taakverdeling tussen ondernemingsraad en georganiseerd overleg Ten aanzien van de medezeggenschap van ambtenaren en vakcentrales geldt het algemene uitgangspunt dat onderwerpen die gedurende het proces van organisatiewijziging aan bod komen, door één van beide organen wordt behandeld. Hoofdstuk 3 Algemene uitgangspunten voor sociaal beleid bij interne organisatiewijziging Artikel 3.1 Werkingssfeer hoofdstuk Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op interne organisatiewijzigingen, niet zijnde privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen. Artikel 3.2 Werkgelegenheid bij interne organisatiewijziging De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de bij de organisatiewijziging betrokken ambtenaren met een vaste aanstelling onvrijwillig ontslagen worden met inachtneming van het in 2013 bereikte Akkoord Werkgarantie versus bezuinigingen 1. 1 corsa 13int Artikel 3.3. Plaatsingsvolgorde op basis van de aard van het dienstverband Bij herplaatsing worden eerst de ambtenaren met een aanstelling voor onbepaalde tijd betrokken. Ambtenaren met een aanstelling voor bepaalde tijd kunnen na de ronde voor de ambtenaren met een aanstelling voor onbepaalde tijd hun belangstelling kenbaar maken. Artikel 3.4. Remplaçanten Ambtenaren die geplaatst zijn of zullen gaan worden in de formatie van de nieuwe organisatie, kunnen die plaats opgeven en zich beschikbaar stellen voor de status van boventallig verklaarde ambtenaar. Voor zover een verantwoorde bedrijfsvoering dat toelaat, wordt een dergelijk aanbod gehonoreerd. Artikel 3.5 2

3 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing 1. De werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van de ambtenaren die betrokken zijn bij de organisatiewijziging de volgende voorkeursvolgorde: a. de ambtenaar blijft zijn eigen, uitwisselbare functie vervullen; b. indien meer ambtenaren met een uitwisselbare functie beschikbaar zijn dan formatieplaatsen voor die betreffende functie zal afspiegeling plaatsvinden op grond van hoofdstuk 10 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV; c. de ambtenaar die op grond van toepassing van het afspiegelingsbeginsel zoals beschreven onder b boventallig is geworden dan wel niet geplaatst kan worden omdat zijn eigen functie zoals bedoeld onder a niet meer terugkeert in het formatieplan, wordt indien mogelijk overgeplaatst naar een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie; d. de ambtenaar zoals bedoeld onder c voor wie geen passende functie beschikbaar is wordt indien mogelijk overgeplaatst naar een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie; e. voor de ambtenaar voor wie na toepassing van het bepaalde onder a tot en met d geen functie beschikbaar is komt in aanmerking voor een Van Werk Naar Werk -traject zoals bedoeld in hoofdstuk 10d van de CAR/LAR. 2. Herplaatsingsbesluiten als bedoeld in het eerste lid onder c en d worden genomen met inachtneming van de herplaatsingsprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Artikel 3.6 Uitgangspunten herplaatsing 1. Bij het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid onder c en d wordt met de volgende gegevens van de ambtenaar en in onderstaande volgorde rekening gehouden: a. de geschiktheid voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidstesten; b. de dienstjaren bij de gemeente Kampen of diens rechtsvoorgangers; c. de leeftijd; d. de voorkeur voor bepaalde functies. 2. De ambtenaar is verplicht om mee te werken aan gesprekken, testen en onderzoeken die nodig zijn voor het verzamelen van gegevens als genoemd in het eerste lid onder a. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Artikel 3.7 Belangstellingsregistratie Voordat herplaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid onder c en d, worden genomen, wordt de betrokken ambtenaar in de gelegenheid gesteld zijn voorkeur voor minimaal twee functies kenbaar te maken. Artikel 3.8 Geen passende of geschikte functie 1. Indien binnen de organisatie voor de ambtenaar niet zijn eigen, ongewijzigde functie of een passende of geschikte functie voorhanden is, maakt de werkgever aan de ambtenaar bekend dat het voornemens is om te besluiten hem boventallig te verklaren. 2. De ambtenaar kan binnen 14 dagen na ontvangst van het voorgenomen besluit schriftelijk of mondeling gemotiveerd zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken aan de werkgever. 3. Mede op basis van de ingediende bedenkingen neemt de werkgever een besluit. 4. Op de ambtenaar ten aanzien van wie is besloten dat hij boventallig is, zijn de bepalingen van paragraaf 5 van hoofdstuk 10d CAR/LAR van toepassing. 5. De in het vierde lid bedoelde ambtenaar die bij de boventallig verklaring een dienstverband heeft bij de gemeente Kampen van tenminste twee jaar, heeft recht op een Van werk naar werk-traject op grond van het bepaalde in artikel 10d:12 en verder CAR/LAR. In verband hiermee wordt door de werkgever en de ambtenaar gezamenlijk een Van werk naar werk-onderzoek verricht in de zin van artikel 10d:15 CAR/LAR, waarna partijen een Van werk naar werk-contract opstellen zoals bepaald in artikel 10d:16 CAR/LAR. 6. Op grond van artikel 10d:23 is een paritaire commissie ingesteld. Deze commissie verricht haar werkzaamheden op grond van het Reglement commissie van werk naar werk gemeente Kampen, zoals vastgesteld op 20 augustus Ingeval van het verrichten van tijdelijke werkzaamheden op detacheringsbasis of het intern verrichten van tijdelijke bovenformatieve werkzaamheden kan de werkgever besluiten het Van werk naar werk-traject te verlengen met een redelijke periode zoals bedoeld in artikel 10d:22 CAR/LAR. Artikel 3.9 Verplichting ambtenaar 1. De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht van bezwaar en beroep, om een passende functie die hem met inachtneming van de herplaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden. 3

4 2. De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht van bezwaar en beroep, om een passende functie binnen de gemeente Kampen of een aangeboden functie buiten de gemeente Kampen die hem in het kader van een Van werk naar werk-traject wordt aangeboden, te aanvaarden. 3. Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie binnen de gemeente of van een aangeboden functie buiten de gemeente of zich anderszins niet houdt aan de afspraken die zijn vastgelegd in het Van werk naar werk-contract, kan de werkgever overgaan tot tussentijdse beëindiging van het van Werk naar werk-traject en overgaan tot ontslag. In dat geval wordt aan de ambtenaar ontslag verleend op grond van artikel 8:3 CAR/LAR met ingang van de dag volgend op die waarop het Van werk naar werk-traject is beëindigd. De werkgever kan in dat geval bij de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, melden dat sprake is van verwijtbare werkloosheid hetgeen kan leiden tot weigering van de WW-uitkering. De ambtenaar aan wie geen WW-uitkering wordt toegekend zal ook geen aanspraak kunnen maken op een aanvullende en een na-wettelijke uitkering. Artikel 3.10 Salarisgarantie De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie behoudt recht op het salaris en het salarisperspectief, zoals die voor hem golden in de oude functie. Artikel 3.11 Functiegebonden toelagen 1. Voor de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie vervallen de functiegebonden toelagen. 2. Aan de ambtenaar van wie het salaris als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend indien: a. de blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van het salaris; b. de ambtenaar deze toelagen gedurende ten minste een jaar zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 3. Deze compensatie kent het volgende verloop: a. het eerste en tweede jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van het salaris, die het gevolg is van het vervallen van de functiegebonden toelagen; b. het derde en vierde jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 50% van de daling van het salaris, die het gevolg is van het vervallen van de functiegebonden toelagen; 4. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid, behoudt de functiegebonden toelage indien hij bij de overplaatsing 55 jaar of ouder is en bedoelde toelage tenminste een jaar heeft genoten. Artikel 3.12 Persoonsgebonden toelagen De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie behoudt recht op zijn persoonsgebonden toelagen. Artikel 3.13 Studiefaciliteiten 1. De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie behoudt de rechten die hem op grond van de studiefaciliteitenregeling zijn toegekend indien hij de studie voortzet. 2. De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie en die in overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling. Artikel 3.14 Aanvullende scholing De werkgever onderzoekt of het nodig is de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een passende of geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie bij of om te scholen voor het vervullen van zijn nieuwe functie. De ambtenaar kan daartoe worden verplicht. De kosten van de scholing zijn voor rekening van de gemeente. Artikel 3.15 Functie buiten de gemeentelijke organisatie 1. Indien de ambtenaar waarvoor in de herplaatsingsprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden een functie accepteert buiten de gemeentelijke organisatie, wordt hem eervol ontslag verleend. 2. De ambtenaar die overeenkomstig het eerste lid ontslag wordt verleend, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling, de verhuiskostenregeling en de regeling betaald ouderschapsverlof of andere regelingen. 3. Indien de ambtenaar als bedoeld in het eerste lid een functie van ten minste een gelijke betrekkingsomvang accepteert buiten de gemeentelijke organisatie, vult de werkgever het brutosalaris gedurende drie jaar aan tot aan het niveau van het brutosalaris dat de ambtenaar genoot direct 4

5 voorafgaand aan het ontslag. De ambtenaar die een functie accepteert met een kleinere betrekkingsomvang ontvangt gedurende drie jaar een aanvulling van zijn brutosalaris naar rato. Artikel 3.16 Sleutelfuncties In de nieuwe organisatie worden sleutelfuncties ingevuld op basis van geschiktheid, overeenkomstig nader te benoemen geschiktheidscriteria of competenties en volgens een nader vast te stellen procedure. Hoofdstuk 4 Herplaatsingsprocedure Artikel 4.1 Herplaatsingsprocedure 1. De werkgever stelt een herplaatsingscommissie in die als taak heeft om de benodigde gegevens te verzamelen en om de werkgever te adviseren over de te nemen herplaatsingsbesluiten. 2. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de samenstelling van de herplaatsingscommissie, in overleg in het georganiseerd overleg. Artikel 4:2 Advies over herplaatsing 1. De herplaatsingscommissie verzamelt alle volgens haar benodigde gegevens en adviseert op basis van deze gegevens de werkgever over de herplaatsing van de betrokken ambtenaren. 2. De werkgever informeert de ambtenaar schriftelijk over het advies van de herplaatsingscommissie over zijn herplaatsing, respectievelijk over het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden. 3. De ambtenaar dient op zijn verzoek te worden gehoord door de herplaatsingscommissie. Artikel 4.3 Bedenkingen tegen voorstel 1. Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het advies van de commissie over zijn herplaatsing respectievelijk tegen het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden, kan hij deze binnen vier weken schriftelijk indienen bij de werkgever. 2. De ambtenaar kan verzoeken om mondeling te worden gehoord door (een vertegenwoordiging van) of namens de werkgever. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient, zal binnen vier weken worden gehoord. Van de hoorzitting wordt schriftelijk verslag opgemaakt. 3. De ambtenaar kan zich laten bijstaan door een raadsman. Artikel 4.4 Herplaatsingsbesluiten 1. De werkgever neemt het besluit tot herplaatsing van de betrokken ambtenaar. De ambtenaar wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend. 2. De ambtenaar voor wie in de herplaatsingsprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend. Hoofdstuk 5 Privatisering en taakoverheveling Artikel 5.1 Werkingssfeer hoofdstuk Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen. Artikel 5.2 Werkgelegenheid 1. De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid van de bij de privatisering of overheveling van taken betrokken ambtenaren behouden blijft. 2. De werkgever treedt met de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie in overleg over de overname van de ambtenaren van het desbetreffende organisatieonderdeel. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 3. Voordat de werkgever een besluit neemt over de overgang van een ambtenaar naar de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, biedt hij de betrokkene de gelegenheid om zijn belangstelling kenbaar te maken voor passende functies die op dat moment vacant zijn of op korte termijn vacant worden in de gemeentelijke organisatie. De ambtenaar zal als interne kandidaat in de selectieprocedure worden betrokken. Artikel 5.3. Remplaçanten 4. Ambtenaren die geplaatst zijn of zullen gaan worden in de formatie van de nieuwe organisatie, kunnen die plaats opgeven en zich beschikbaar stellen voor de status van boventallig verklaarde ambtenaar. Voor zover een verantwoorde bedrijfsvoering dat toelaat, wordt een dergelijk aanbod gehonoreerd. 5

6 Artikel 5.4 Geen passende of geschikte functie 1. Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar onder te brengen bij de nieuwe werkgever dan wel een passende of geschikte functie aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie, maakt de werkgever aan de ambtenaar bekend dat hij van plan is om hem boventallig te verklaren. 2. De ambtenaar kan binnen 14 dagen na ontvangst van het voorgenomen besluit schriftelijk of mondeling gemotiveerd zijn bedenkingen daarover kenbaar maken aan de werkgever. 3. Mede op basis van de ingediende bedenkingen neemt de werkgever een besluit. 4. Op de ambtenaar ten aanzien van wie is besloten dat hij boventallig is, zijn de bepalingen van paragraaf 5 van hoofdstuk 10d CAR/LAR van toepassing. 5. De onder het vierde lid bedoelde ambtenaar die ten tijde van de boventallig verklaring een dienstverband heeft bij de gemeente Kampen van tenminste twee jaar, heeft recht op een Van werk naar werk-traject op grond van het bepaalde in artikel 10d:12 en verder CAR/LAR. In verband hiermee wordt door de werkgever en de ambtenaar gezamenlijk een Van werk naar werk-onderzoek verricht in de zin van artikel 10d:15 CAR/LAR, waarna partijen een Van werk naar werk-contract opstellen zoals bepaald in artikel 10d:16 CAR/LAR. 6. Op grond van artikel 10d:23 is een paritaire commissie ingesteld. Deze commissie verricht haar werkzaamheden op grond van het reglement "commissie van werk naar werk gemeente Kampen" zoals vastgesteld op 20 augustus Ingeval van het verrichten van tijdelijke werkzaamheden op detacheringsbasis of het intern verrichten van tijdelijke bovenformatieve werkzaamheden kan de werkgever besluiten het Van werk naar werk-traject te verlengen met een redelijke periode zoals bedoeld in artikel 10d:22 CAR/LAR. Artikel 5.5 Sociaal plan 1. Als het georganiseerd overleg van mening is dat de privatisering of taakoverheveling zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Dit plan regelt de overplaatsingsprocedure (inclusief de ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsen personeel) en bevat rechtspositionele bepalingen. Over dit sociaal plan moet in het georganiseerd overleg overeenstemming worden bereikt. 2. Er worden geen definitieve besluiten genomen ten aanzien van ambtenaren voordat er overeenstemming is over het sociaal plan. Artikel 5.6 Rechtspositievergelijking 1. Indien de betrokken ambtenaren overgaan naar een privaatrechtelijke of een andere publiekrechtelijke werkgever waarvoor een afwijkende rechtspositieregeling of CAO geldt, maakt de werkgever een vergelijking tussen de arbeidsvoorwaardenpakketten die van toepassing zijn op de gemeentelijke werkgever en de nieuwe werkgever. 2. Indien uit de vergelijking blijkt dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (bestaande uit in ieder geval salaris, uitkeringen en toelagen, (pre)pensioen, vakantie, ziektekostenregeling en werkloosheidsuitkering) bij de nieuwe werkgever minder is dan het totaalpakket bij de gemeentelijke werkgever, worden in het sociaal plan nadere afspraken gemaakt over afbouw, behoud of compensatie van aanspraken. Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 6.1 Hardheidsclausule 1. In gevallen waarin toepassing van het sociaal statuut leidt tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan de werkgever van het statuut afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin. 2. In gevallen waarin het sociaal statuut niet voorziet, beslist de werkgever. Artikel 6.2 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Sociaal statuut gemeente Kampen. Artikel 6.3 Inwerkingtreding en looptijd Dit sociaal statuut treedt in werking op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van het sociaal statuut gemeente Kampen 2010, vastgesteld door het college op 19 oktober 2010, en eindigt op 31 december Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 november 2014 burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen, de secretaris, 6

7 J.F. Goedegebure de burgermeester, drs. mr. B. Koelewijn Toelichting Sociaal Statuut Gemeente Kampen Artikel 1.5 Domeinbepaling Met het bepalen van het domein van de organisatiewijziging kan specifiek worden aangegeven op welk deel van de organisatie de organisatiewijziging betrekking heeft. Daarmee wordt voorkomen dat functies in delen van de organisatie waarin geen wijzigingen worden beoogd toch betrokken worden, bijvoorbeeld bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Als gevolg van het systeem van generieke functiebeschrijving komen vergelijkbare functies namelijk in de hele organisatie voor. Met een domeinbepaling kan worden voorkomen dat bij een relatief kleine organisatiewijziging niet vergelijkbare functies in de hele organisatie moeten worden meegenomen, maar enkel de functies in het deel waarop de organisatiewijziging betrekking heeft. Onderdeel van het bepalen van het domein zal ook zijn het bepalen van de ingangsdatum van de organisatiewijziging. Artikel 3.4. Remplaçanten Met deze bepaling wordt het mogelijk dat in goed overleg tussen werkgever en een medewerker die in beginsel is geplaatst of naar verwachting geplaatst zal gaan worden, afspraken te maken over het vrijwillig plaatsmaken voor een collega. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij medewerkers die binnen relatief korte tijd met pensioen kunnen gaan. Criterium is dat wel sprake moet zijn van een verantwoorde bedrijfsvoering. Indien het effect daarvan bijvoorbeeld is dat de werkgever met extra kosten wordt geconfronteerd, kan dat reden zijn het verzoek af te wijzen. Daaronder kan bijvoorbeeld ook worden verstaan dat niet te veel medewerkers van de remplaçantenregeling gebruik gaan maken. Ook is het denkbaar dat een verzoek niet wordt ingewilligd omdat de betreffende medewerker beschikt over specifieke kennis die niet direct kan worden gemist. Artikel 3.5 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing In artikel 3.3 is al het uitgangspunt geformuleerd dat medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd pas aan bod komen nadat voor het vaste personeel een eerste ronde is geweest. Bij de plaatsingsvolgorde is verder van belang dat eerst bezien wordt of de ambtenaar zijn eigen ongewijzigde functie kan blijven vervullen. Pas als dat niet mogelijk blijkt zal afspiegeling plaatsvinden. Bij de afspiegeling zal derhalve geen rekening worden gehouden met medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd. Eerst in een eventuele tweede ronde van resterende vacatures zullen deze kunnen deelnemen. Omdat medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd in zijn geheel zijn uitgezonderd, wijkt op dit punt de procedure iets af van hoofdstuk 10 van de Beleidsregels UWV. Dit geldt ook voor de domeinbepaling die afwijkt van de vestigingsregel zoals die door UWV wordt gehanteerd. Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor herplaatsing voorgedragen. Afspiegeling is niet aan de orde als een unieke functie (een functie die slechts door één werknemer wordt bekleed) komt te vervallen. Evenmin is afspiegeling aan de orde bij een categorie uitwisselbare functies die geheel komt te vervallen. Artikel 4.3 Bedenkingen tegen voorstel In lid 3 staat vermeld dat de ambtenaar zich kan laten bijstaan door een raadsman. Dit kan een jurist zijn van een vakbond of een rechtsbijstandverzekeraar. Het recht op bijstand vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht. Een raadsman kan ook een adviseur, een vriend, kennis of familielid zijn. Eventuele kosten zijn voor rekening van de ambtenaar. Artikel 5.1 Werkingssfeer hoofdstuk Dit hoofdstuk is niet van toepassing op gemeentelijke herindelingen. Dan is de wet Wet Algemene regels herindeling (Ahri) van toepassing is. 7

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009 CONCEPT Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1. CVDR Officiële uitgave van Heumen. Nr. CVDR60747_1 10 oktober 2017 Sociaal statuut van de gemeente Heumen Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; gelet

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Harlingen

Sociaal Statuut gemeente Harlingen CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR373550_1 16 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Harlingen 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen: Overwegende dat met het oog

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld.

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 51513 11 juni 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut 2014-2016 vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden GEMEENTEBLAD Nr. 63488 10 november Officiële uitgave van gemeente Coevorden. 2014 Sociaal Statuut Gemeente Coevorden 2014-2016 Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel.

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR369953_1 8 november 2016 Sociaal Statuut Sociaal Statuut Sociaal Statuut Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Uitgangspunten Sociaal

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Sociaal statuut van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve

Nadere informatie

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep.

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep. CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR609805_1 1 mei 2018 Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR78751_1 17 oktober 2017 Sociaal Statuut Gemeente Drimmelen 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: de Organisatieverordening

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII r - l/\nder WERK & PARTICIPATlf Sociaal statuut (semi-)ambtelijk personeel bij organisatieveranderingen LANDER 2014 Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER, Overwegende dat het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 219764 30 oktober 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het sociaal statuut

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 4 juli 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 15 maart 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt;

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78366 26 augustus 2015 Sociaal statuut van de gemeente Bunschoten Het college van de gemeente Bunschoten; gelet op: het Organisatiebesluit 2011

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Sociaal statuut gemeente Waterland, aanvullende regeling G3 Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Voorwoord Dit Sociaal Statuut is opvolgend aan het Sociaal Statuut, in het kader van de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Sociaal statuut 2018 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten bij een organisatiewijziging en de personele

Nadere informatie

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2007. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?.

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Gemeente Vlaardingen Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 1. gelet op hoofdstuk 10d van de CAR/UWO;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 CVDR Officiële uitgave van Lansingerland. Nr. CVDR335660_1 30 oktober 2018 Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 Sociaal KaderGemeente Lansingerland 2013 Burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Nr. 639 10 november 2017 Sociaal Statuut Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg; Het College van Burgemeester en Wethouders van Urk, gelet op: artikel 160, lid 1, sub c, van de Gemeentewet; de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; gezien: de bereikte overeenstemming

Nadere informatie

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART)

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) 19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) INLEIDING...2 Het sociaal statuut...2 Doelstelling sociaal statuut...2 Typologie van organisatieveranderingen...2 Rechtspositionele aspecten van

Nadere informatie

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee *Z0744C427C7* Registratienummer: Z -16-70095 / 66013 Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee Inleiding: Doel- en werkingssfeer Onder Sociaal Statuut wordt verstaan het reglement waarin het college

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 87396 30 juni 2016 Sociaal Statuut gemeente Steenwijkerland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Nadere informatie

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Fusie Milieudiensten NWU en ZOU en overgang naar Omgevingsdienst NWU-ZOU Milieudienst Zuidoost-Utrecht december 2011 INT1151.028/ 9 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerenveen Nr. 135719 3 augustus 2017 Sociaal statuut Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, overwegende dat: een sociaal

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Sociaal Plan Larcom 2014

Sociaal Plan Larcom 2014 -- Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Larcom Inhoudsopgave Inleiding Preambule Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Model Sociaal Statuut 1

Model Sociaal Statuut 1 Model Sociaal Statuut 1 Doel en werkingssfeer. Dit sociaal statuut (hierna deze regeling ) heeft als doel om de uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de personele

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR292188_1. Sociaal Statuut 2011

CVDR. Nr. CVDR292188_1. Sociaal Statuut 2011 CVDR Officiële uitgave van Zeewolde. Nr. CVDR292188_1 21 november 2017 Sociaal Statuut 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van afdeling BMO d.d. 26 mei 2011;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde Nr. 424 28 juli 2017 Sociaal Statuut Werkorganisatie Duivenvoorde Doel en werkingssfeer

Nadere informatie

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 109968 9 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Vlissingen 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015.

Nadere informatie

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Uitgangspunten Sociaal Statuut Organisatiewijzigingen zijn in de gemeente onvermijdelijk. Er wordt in een veranderende samenleving veel van de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT LIQUIDATIEPLAN Milieudienst Noord-West Utrecht

CONCEPT LIQUIDATIEPLAN Milieudienst Noord-West Utrecht CONCEPT LIQUIDATIEPLAN Milieudienst Noord-West Utrecht Gemeente Woerden 11.024085 Regislratiedatum: 31/12/2011 Behandelend afdeling R Afgehandeld door/op: Inleiding Volgens artikel 42 van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14 + 6' emeente- Heemskerk V / Së ' ', o c i a a 1 S', t a t u u,. fl' g j j j. '. '. -..,....--..,......--....-.,.. -'-....-...- ' ' '.....,.-. ' 1 januari 2012

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Inhoudsopgave PREAMBULE 4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 ARTIKEL 1:1 DEFINITIES 5 ARTIKEL 1:2 WERKINGSSFEER 6 ARTIKEL 1:3 WERKGELEGENHEID 6 ARTIKEL 1:4 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD

Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opmeer. Nr. 65213 23 mei 2016 Sociaal statuut gemeente Opmeer 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer besluiten: gelet op het

Nadere informatie

Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014"

Regeling Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR326095_1 1 maart 2016 Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014" Regeling " Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 " Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Dalfsen Algemene toelichting

Sociaal Statuut gemeente Dalfsen Algemene toelichting Algemene toelichting 1. Inleiding Deze algemene toelichting gaat in op de personele aspecten van een organisatieveranderingstraject en is bedoeld als achtergrondinformatie bij het Sociaal Statuut. In deze

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het navolgende Sociaal statuut gemeente Tilburg, Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit vast te stellen het navolgende Sociaal statuut gemeente Tilburg, Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tilburg Nr. 179945 21 augustus 2018 Sociaal statuut van de gemeente Tilburg 2018 Het college van de gemeente Tilburg, gelet op: Het organisatiebesluit van

Nadere informatie

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen.

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

de Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke werkloosheidsregeling ambtenaren gemeente Maastricht

de Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke werkloosheidsregeling ambtenaren gemeente Maastricht CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR620293_1 16 januari 2019 Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke werkloosheidsregeling ambtenaren gemeente Maastricht Burgemeester en wethouders van Maastricht,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Oisterwijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en begrippen

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Oisterwijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en begrippen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 180829 21 december 2016 Sociaal Statuut Gemeente Oisterwijk 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en begrippen Artikel 1:1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR385315_1 4 juli 2016 Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Grave. Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave; vast te stellen het navolgende "Sociaal statuut gemeente Grave 2005"

Gemeente Grave. Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave; vast te stellen het navolgende Sociaal statuut gemeente Grave 2005 Gemeente Grave Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Grave; de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Beleidskader Krimpen aan den IJssel

Sociaal Beleidskader Krimpen aan den IJssel Inleiding... 5 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 6 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 6 Artikel 1.2 Doel... 8 Artikel 1.3 Werkingssfeer... 8 Hoofdstuk II Uitgangspunten... 9 Artikel 2.1 Algemeen... 9 Artikel

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

Sociaal statuut. Artikel 1:1 Definities. Lid 1. In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder:

Sociaal statuut. Artikel 1:1 Definities. Lid 1. In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: Sociaal statuut Artikel 1:1 Definities In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: a. medewerker: degene, die in dienst is bij de werkgever als bedoeld in artikel 1:3; b. werkgever: de gemeente Krimpen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 20140402.05

AGENDAPUNT 20140402.05 AGENDAPUNT 20140402.05 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 2 april 2014 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Vaststelling Sociaal Statuut De heer Bolsius Colinda

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Beleidskader Looptijd: februari 2013 tot invoering Wnra, doch uiterlijk tot 1 januari 2022

Sociaal Beleidskader Looptijd: februari 2013 tot invoering Wnra, doch uiterlijk tot 1 januari 2022 Sociaal beleidskader Inleiding De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen in verband met onder meer bezuinigingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, wijzigingen van de inhoud van het werk,

Nadere informatie

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens tot ontslag wegens reorganisatie (artikel 8:3) kan worden overgegaan er overeenstemming bereikt dient te

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

Regeling sanctiebeleid re-integratiefase aanvullende en na-wettelijke uitkering

Regeling sanctiebeleid re-integratiefase aanvullende en na-wettelijke uitkering GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 43774 20 mei 2015 Regeling sanctiebeleid re-integratiefase aanvullende en na-wettelijke uitkering BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM

SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM Sociaal plan Hûs en Hiem 2014 1 SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM Ondergetekenden de Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem, vertegenwoordigd door de heer F. Veenstra, voorzitter, enerzijds,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Nr. 338 26 oktober 2015 Sociale Leidraad 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID De ondergetekenden,. 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Oldambt, feitelijk gevestigd te 9671 CD Winschoten, Johan Modastraat 6, hierna te noemen: Oldambt;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 8809 30 januari 2015 Sociaal Statuut DOWR Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; overwegende dat het college

Nadere informatie

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV 2009 2012 voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Drachten, 2009 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE ZANDVOORT

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE ZANDVOORT SOCIAAL STATUUT GEMEENTE ZANDVOORT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort; gelet op: het organisatiereglement van de gemeente Zandvoort; de Wet op de ondernemingsraden (WOR),

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder:

In deze regeling wordt verstaan onder: Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. afdelingshoofd het hoofd of de (adjunct) directeur van een afdeling. b. afspiegelingsbeginsel Het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT

SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 55117 6 oktober 2014 SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT71 2014-2016 Het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71 gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2005

SOCIAAL STATUUT 2005 SOCIAAL STATUUT 2005 Kader voor het in goede banen leiden van de reorganisatie ter afronding van de "Strategische Koers" 2001-2005 Novatec Feithsweg 4 Postbus 8 9356 AS 9356 ZG Tolbert Telefoon : 0594-283700

Nadere informatie