Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017"

Transcriptie

1 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / september2014 1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking 5 Artikel 1.4 Algemene uitgangspunten 5 Artikel 1.5 Verplichtingen werkgever 6 Artikel 1.6 Verplichtingen ambtenaar 6 Artikel 1.7 Sanctie bij weigerachtige opstelling 6 Hoofdstuk 2 Plaatsing 6 Artikel 2.1 Formatieplan en functieboek 6 Artikel 2.2 Functiewaardering 7 Artikel 2.3 Reflectiemogelijkheden 7 Artikel 2.4 Plaatsingscommissie 7 Artikel Plaatsing van Teammanagers 7 Artikel Plaatsing van ambtenaren met uitzondering van Teammanagers 7 Artikel 2.5 Taken en bevoegdheden plaatsingscommissie 7 Artikel 2.6 Vaststelling plaatsingsplan 8 Artikel 2.7 Toetsingscommissie 8 Artikel 2.8 Taken en bevoegdheden toetsingscommissie 8 Artikel 2.9 Zienswijzen 9 Artikel 2.10 Plaatsingsvolgorde 9 Artikel 2.11 Plaatsingsbesluit 9 Hoofdstuk 3 Financiële regelingen 10 Artikel 3.1 Salarisaanspraken 10 Artikel 3.2 Persoonsgebonden toelagen 10 Artikel 3.3 Studiefaciliteiten 10 Artikel 3.4 Ambtsjubileumgratificatie 10 Hoofdstuk 4 Flankerend beleid na 1 januari Artikel 4.1 Bovenformatieve plaatsing 11 Artikel 4.2 Inpassingplan 11 Artikel 4.3 Outplacement 11 Artikel 4.4 Evaluatie inspanningsverplichting 12 Artikel 4.5 Loonsuppletie bij aanvaarding functie elders 12 Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 12 Artikel 5.1 Hardheidsclausule 12 Artikel 5.2 Peildatum bedragen en percentages 12 Artikel 5.3 Onvoorziene situaties 12 Artikel 5.4 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding 12 2

3 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: a. Ambtenaar: hij die bij Hefpunt op 1 juli 2014 een vaste aanstelling heeft. Daar waar in dit Statuut de woorden ambtenaar, hij, of zijn worden gebruikt kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen; b. Formatieplan: het door de werkgever vast te stellen geheel van (deel) organisatiestructuren, de daarbij behorende functiebenamingen en formatieplaatsen van Hefpunt; c. Plaatsingsplan: een plan opgesteld door de werkgever op basis van een advies van de plaatsingscommissie, bevattende een overzicht van de te plaatsen ambtenaren; d. Functieboek: het overzicht van alle functies en functiebeschrijvingen (inclusief salarisschalen) binnen Hefpunt zoals bedoeld in artikel 2.1, lid a van dit Statuut; e. Startformatie: de formatieomvang per 1 januari 2015; f. Functie: het geheel van werkzaamheden die door de ambtenaar dienen te worden verricht in opdracht van de werkgever; g. Ongewijzigde functie: een functie die reeds bestond bij Hefpunt die ongewijzigd of nagenoeg ongewijzigd in het functieboek terugkomt. Concreet betekent dit dat circa 70% van de functietaken blijft bestaan; h. Nieuwe functie: een functie die bij Hefpunt niet bestond of een functie die wel bestond maar meer dan 30% is gewijzigd; i. Vervallen functie: een functie die bij Hefpunt niet meer voorkomt in het functieboek; j. Passende functie: een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, kennis en vaardigheden alsmede zijn interesse, omstandigheden en vooruitzichten kan worden opgedragen. Van een passende functie is sprake wanneer de functieschaal niet meer d an een schaal lager is dan de functieschaal die geldt voor betrokkene op de dag direct voorafgaand aan de datum van de organisatiewijziging; 3

4 k. Geschikte functie: een functie aangeboden door de werkgever, die niet valt onder het begrip "passend", maar die de ambtenaar bereid is te vervullen; l. Voorkeursfunctie: een functie waarvan de ambtenaar te kennen geeft deze bij voorkeur te willen vervullen; m. Bovenformatieve een functie die in Hefpunt kan ontstaan na plaatsing van plaatsing: de ambtenaar per 1 januari 2015; n. Salarisperspectief: de opeenvolgende salarisnummers van de functieschaal en uitloopschaal tot en met het daaraan verbonden maximumsalaris, en de toelage op grond van de 10% regeling, waarop de ambtenaar uitzicht heeft; o. Garantieschaal: de functie- of uitloopschaal dan wel de schaal op basis van de 10% regeling, waarop de ambtenaar recht heeft op de dag direct voorafgaand aan de datum van de organisatiewijziging en welke in het kader van de plaatsing wordt gegarandeerd; p. Functiegebonden toelage: de toelage, die onafhankelijk van de persoon, vanwege het vervullen van de functie is toegekend; q. Persoonsgebonden een toelage, niet zijnde een functiegebonden toelage; toelage: r. Outplacement: de begeleiding door of via een extern bureau om de ambtenaar, op kosten van de werkgever, buiten Hefpunt aan een functie te helpen; s. SAW: Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel; t. Geschiktheidcriterium: een kwalitatieve afweging op basis van het functieprofiel (functie-inhoud en functie-eisen) enerzijds en de geschiktheid van de kandidaat (kennis en competenties) anderzijds. Geschiktheid kan nader onderzocht worden door een extern psychologisch- en/of assessment onderzoek ter beantwoording van de vraag of en in welke mate de ambtenaar geschikt is of moet worden geacht; u. Werkgever: het Dagelijks Bestuur van Hefpunt dan wel de directeur conform verleend mandaat. 4

5 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling a. Het Sociaal Statuut is van toepassing op interne reorganisaties binnen Hefpunt en geldt tot en met 31 december b. De rechten welke ontstaan ten gevolge van toepassing van het Sociaal Statuut blijven als persoonlijk recht geldig ook na die datum tenzij vrijwillige functiewijziging deze rechten inhaalt. Artikel 1.3 Informatieverstrekking a. De werkgever draagt er zorg voor dat alle ambtenaren tijdig en regelmatig worden geïnformeerd omtrent de reorganisatie van Hefpunt. b. Alle ambtenaren ontvangen een exemplaar van het Sociaal Statuut nadat het stat uut is vastgesteld door de werkgever. Artikel 1.4 Algemene uitgangspunten a. De belangen van de organisatie en de ambtenaren zijn gelijkwaardig. b. Uitgangspunten bij interne reorganisaties zijn dat er geen sprake is van gedwongen ontslagen en dat de medewerkers zo min mogelijk in hun rechtspositie worden aangetast. Voorop staat dat de medewerkers van wie de functie geheel of gedeeltelijk wijzigt, een passende of geschikte functie krijgen aangeboden. Nieuwe functies of vacatures worden conform het vigerende wervings- en selectiebeleid ingevuld. Hierbij hebben herplaatsingskandidaten voorrang in de beoordeling of een nieuwe functie of vacature als passend of als geschikt moet worden aangemerkt. c. Medewerkers krijgen salarisgarantie en behouden hun salarisperspect ief. d. Met in acht neming van de kaders en werkingssfeer van dit Sociaal Statuut geldt een werkgelegenheidsgarantie. Iedere ambtenaar zoals genoemd in artikel 1.1.a wordt in een passende, geschikte of nieuwe functie geplaatst bij Hefpunt op basis van een gelijkblijvend aantal arbeidsuren. e. Bij plaatsing van de ambtenaar is het criterium mens volgt werk uitgangspunt (zoals uitgewerkt in artikel 2.10). f. Bij de plaatsing in nieuwe functies zal het geschiktheidcriterium gelden. g. Besluiten ten aanzien van de individuele ambtenaar worden niet eerder genomen dan nadat betrokkene, indien hij dat wenst, is gehoord en hij zijn wensen, belangstelling en alles wat hij van belang acht, kenbaar heeft kunnen maken aan de plaatsingscommissie. h. Daar waar in dit Sociaal Statuut wordt gesproken over bedragen of afkoopsommen wordt altijd het bruto bedrag bedoeld, tenzij anders is bepaald. 5

6 Artikel 1.5 Verplichtingen werkgever a. De werkgever heeft in het Sociaal Statuut verwoord welke middelen, mogelijkheden en maatregelen beschikbaar worden gesteld om de organisatiewijziging in goede banen te leiden. b. De werkgever zal de ambtenaren plaatsen binnen Hefpunt, hetzij in een ongewijzigde, passende, geschikte of nieuwe functie. Artikel 1.6 Verplichtingen ambtenaar a. De ambtenaar dient alle medewerking te verlenen die nodig is voor een juiste toepassing van dit Sociaal Statuut. b. Indien de ambtenaar onvoldoende medewerking verleent aan de voor hem geldende verplichtingen uit dit Sociaal Statuut, kan dit uitsluiting van (delen van) de regeling betekenen en in voorkomende gevallen ontslag tot gevolg hebben. c. De ambtenaar, die een beroep doet op de financiële voorzieningen uit het Sociaal Statuut, verplicht zich om aan de werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens tijdig en naar w aarheid te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen kan leiden tot terugvordering van het ten onrechte aan de ambtenaar betaalde. Artikel 1.7 Sanctie bij weigerachtige opstelling De werkgever kan na de datum van de organisatiewijziging, op grond van artikel van de SAW en na toetsing van de toetsingscommissie, ontslag verlenen aan de geplaatste ambtenaar die in de nieuwe organisatie na 1 januari 2015 bovenformatief wordt geplaatst. Daarbij heeft de ambtenaar in voornoemd geval niet meegewerkt aan de intern dan wel extern gerichte arbeidsbehoudende maatregelen die de werkgever, naar billijkheid en redelijkheid, voor hem heeft willen treffen, dan wel heeft getroffen. Hoofdstuk 2 Plaatsing Artikel 2.1 Formatieplan en functieboek a. Op basis van het vastgestelde formatieplan wordt door de werkgever een overzicht samengesteld van alle functiebeschrijvingen door middel van een functieboek. b. Het functieboek wordt op het intranet van Hefpunt geplaatst na overleg met de ondernemingsraad. c. In het formatieplan wordt uitgegaan van een startformatie. 6

7 Artikel 2.2 Functiewaardering a. De functiebeschrijvingen in het functieboek zijn vastgesteld en de functies zijn definitief gewaardeerd. b. De waardering treedt in werking op de datum waarop de reorganisatie wordt geëffectueerd. Artikel 2.3 Reflectiemogelijkheden a. De werkgever doet, op basis van het functieboek, aan alle ambtenaren schriftelijk mededeling over hun positie in het veranderingsproces. b. Ambtenaren die te maken hebben met een gewijzigde of opgeheven functie, dienen hun belangstelling kenbaar te maken voor minimaal twee functies in volgorde van voorkeur. Het opgeven van de voorkeur geschiedt door middel van het reflectieformulier. c. Ambtenaren met een ongewijzigde functie mogen ook reflecteren op een andere functie door middel van het reflectieformulier. Artikel 2.4 Plaatsingscommissie Artikel Plaatsing van teammanagers De directeur wijst na verkennende gespreksvoering met alle kandidaten uit het huidige MT en de huidige coördinatoren, per 1 oktober 2014 vier kwartiermakers aan voor de periode 1 oktober 2014 tot 1 januari Deze kwartiermakers zullen worden benoemd tot teammanager per 1 januari Artikel Plaatsing van ambtenaren met uitzondering van teammanagers a. Er is een plaatsingscommissie voor de plaatsing van de overige ambtenaren. De werkgever wijst vijf leden voor deze plaatsingscommissie aan. b. De vergaderingen van de plaatsingscommissie zijn besloten. c. De werkgever stelt in overleg met de plaatsingscommissie een termijn waarbinnen de plaatsingscommissie een advies aan de werkgever dient uit te brengen. Artikel 2.5 Taken en bevoegdheden plaatsingscommissie a. De plaatsingscommissie zoals bedoeld in artikel heeft tot taak aan de werkgever advies uit te brengen omtrent de plaatsing van ambtenaren. De plaatsingscommissie stelt hiertoe een plaatsingsplan op zoals bedoeld in artikel 1.1. onder lid c. De commissie adviseert schriftelijk en gemotiveerd. b. Aan de plaatsingscommissie wordt in verband met de uitoefening van haar taak in elk geval ter hand gesteld: 1. het door de ambtenaar ingevulde reflectieformulier; 2. gegevens met betrekking tot de huidige salarisschaal, scholing en ervaring van de ambtenaar; 3. het functieboek. 7

8 c. De plaatsingscommissie heeft de bevoegdheid: 1. ambtenaren te horen; 2. informanten te horen; 3. advies te vragen over de geschiktheid aan de huidige leidinggevende; 4. alle voor de plaatsing van belang zijnde stukken in te zien onder bekendmaking aan de ambtenaar; 5. ambtenaren te vragen op basis van vrijwilligheid mee te werken aan de nodig geachte assessments. d. De plaatsingscommissie heeft de plicht: 1. ambtenaren te horen die een verzoek daartoe indienen; 2. informanten te horen indien betrokken ambtenaren daarom verzoeken; 3. ambtenaren te horen van wie het voornemen bestaat de werkgever te adviseren betrokkene niet in de eerste voorkeursfunctie te benoemen. 4. de ambtenaar van te voren schriftelijk te informeren als inlichtingen worden ingewonnen over het functioneren van de ambtenaar. Artikel 2.6. Vaststelling plaatsingsplan a. De werkgever stelt met inachtneming van het advies van de plaatsingscommissie het plaatsingsplan vast. b. Het vastgestelde plaatsingsplan wordt intern bekend gemaakt. Artikel 2.7. Toetsingscommissie a. Er is een toetsingscommissie voor de toetsing van de gevolgde plaatsingsprocedure conform dit Sociaal Statuut. Deze toetsingscommissie toetst het plaatsingsplan en eventueel tijdig ingediende zienswijzen van plaatsing van de ambtenaren. De werkgever stelt een toetsingscommissie in en wijst de leden aan. b. Deze toetsingscommissie bestaat uit drie personen: - één lid namens de werkgever; - één lid namens de vakbonden vertegenwoordigd in het GO, niet zijnde (ex) ambtenaar van de deelnemende waterschappen; - één onafhankelijke voorzitter die door beide andere leden van de toetsingscommissie gezamenlijk wordt voorgedragen. c. De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn besloten. d. De werkgever stelt in overleg met de toetsingscommissie een termijn waarbinnen de toetsingscommissie haar advies geeft. De adviezen van de toetsingscommissie zijn zwaarwegend. Artikel 2.8. Taken en bevoegdheden toetsingscommissie a. De toetsingscommissie zoals bedoeld in artikel 2.7 heeft tot taak voor de werkgever te toetsen of het plaatsingsplan is opgesteld conform de bepalingen van dit Sociaal Statuut. b. De toetsingscommissie heeft als tweede taak het beoordelen van tijdig ingediende zienswijzen zoals bedoeld in artikel 2.9 van het Sociaal Statuut. 8

9 c. Aan de toetsingscommissie wordt in verband met de uitoefening van haar taak waar nodig in elk geval ter hand gesteld: 1. het door de ambtenaar ingevulde reflectieformulier; 2. gegevens met betrekking tot de huidige salarisschaal, scholing en ervaring van de ambtenaar; 3. het functieboek. d. De toetsingscommissie heeft de bevoegdheid: 1. ambtenaren te horen; 2. informanten te horen; 3. alle voor de plaatsing van belang zijnde stukken in te zien onder bekendmaking aan de ambtenaar. e. De toetsingscommissie heeft de plicht: 1. ambtenaren te horen die een tijdig verzoek daartoe indienen; 2. informanten te horen indien de betrokken ambtenaren daarom verzoeken. Artikel 2.9 Zienswijzen a. Ambtenaren hebben de mogelijkheid om na het openbaar maken van het plaatsingspla n door de werkgever een zienswijze conform de Algemene Wet Bestuursrecht in te dienen. b. Deze zienswijze dient schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken na de openbaar making van het plaatsingsplan te worden ingediend bij de werkgever. Artikel Plaatsingsvolgorde a. Bij plaatsing in een ongewijzigde functie geldt als regel mens volgt werk. b. Wanneer er meerdere mens volgt werk kandidaten zijn voor één ongewijzigde functie wordt het geschiktheidcriterium gehanteerd. c. Indien plaatsing in een functie zoals bedoeld in lid a en b van dit artikel niet mogelijk is, wordt de ambtenaar geplaatst in een passende functie. d. Indien plaatsing zoals bedoeld onder lid a, b en c van dit artikel niet mogelijk is, stelt de plaatsingscommissie voor de ambtenaar te plaatsen in een geschikte functie. e. Ongeacht voorgaande leden geldt bij plaatsing in een nieuwe functie het geschiktheidscriterium. Artikel Plaatsingsbesluit a. Nadat de toetsingscommissie een advies heeft uitgebracht zoals bedoeld in artikel 2.7, ontvangen alle betrokken ambtenaren van de werkgever een schriftelijk besluit waaruit blijkt in welke functie zij worden geplaatst. Het advies van de plaatsingscommissie wordt bijgevoegd. b. Het besluit moet aan de SAW voldoen en kan eventueel worden aangevuld met extra afspraken. c. De werkgever baseert het plaatsingsbesluit op een door de plaatsingscommissie uitgebracht advies. In het geval de werkgever ten aanzien van een ambtenaar een besluit neemt dat afwijkt van het door de plaatsingscommissie uitgebrachte advies, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken ambtenaar meegedeeld. 9

10 Hoofdstuk 3 Financiële regelingen Artikel 3.1 Salarisaanspraken a. De ambtenaar die wordt geplaatst in een functie met bijbehorende functiesalarisschaal, heeft recht op alle salarisperspectieven waarop hij in zijn oude functie recht had en andere schriftelijk toegezegde garanties. b. Als er sprake is van een ambtenaar die vanwege een eerdere organisatiewijziging recht heeft op een garantie, dan blijft die garantie bestendigd. De garantie volgt de CAO-ontwikkeling. c. De aanspraken worden per ambtenaar in een plaatsingsbesluit vastgelegd. Artikel 3.2 Persoonsgebonden toelagen De ambtenaar behoudt het recht op een tijdelijke, persoonsgebonden toelage totdat de termijn z oals die was afgesproken, is verlopen. Artikel 3.3 Studiefaciliteiten a. De werkgever stelt de ambtenaar, met het oog op de aan de (nieuwe) functie verbonden eisen en verplichtingen, in de gelegenheid zich volledig of gedeeltelijk om-, her- en/of bij te scholen. b. De werkgever vergoedt volledig de studiekosten conform het SAW en stelt de daartoe benodigde tijd beschikbaar. c. De ambtenaar is, indien hij buiten zijn toedoen om geplaatst wordt in een andere functiecategorie, niet gehouden aan de terugbetalingsverplichting indien de gevolgde opleiding voor de oorspronkelijke functie door de organisatiewijziging niet meer relevant blijkt. De ambtenaar heeft de keuze de reeds aangegane studie al dan niet af te ronden. Artikel 3.4 Ambtsjubileumgratificatie a. Aan de ambtenaar die ten gevolge van de reorganisatie Hefpunt een functie elders aanvaardt, wordt de eerstvolgende ambtsjubileumgratificatie proportioneel, onder inhouding van de verschuldigde loonheffing, uitbetaald indien hij een functie aanvaardt waarbij de opgebouwde overheidsjaren niet worden overgenomen. b. Aanspraak op een proportionele ambtsjubileumgratificatie wordt slechts eenmaal toegekend. 10

11 Hoofdstuk 4 Flankerend beleid na 1 januari 2015 Artikel 4.1 Bovenformatieve plaatsing a. Indien een ambtenaar op grond van artikel 1.7., na de plaatsingsdatum zijnde 1 januari 2015, niet in een passende, geschikte of nieuwe functie kan worden geplaatst, wordt hij bovenformatief geplaatst. b. Indien de werkgever of de ambtenaar binnen twee jaar na de plaatsingsdatum 1 januari 2015 vaststelt dat de ambtenaar die geplaatst is in een passende, geschikte of nieuwe functie onvoldoende functioneert in die functie, dan kan de werkgever deze ambtenaar bovenformatief plaatsen, of in overleg in een andere functie plaatsen. De ambtenaar houdt recht op de in hoofdstuk 3 genoemde financiële regelingen. Vooraf aan het nemen van een definitief besluit over bovenformatieve plaatsing zal de werkgever de toetsingscommissie raadplegen. c. De werkgever draagt overeenkomstig artikel SAW aan de bovenformatieve ambtenaar bedoeld onder lid 4.1 van dit artikel werkzaamheden op. d. De werkgever is gehouden bij het ontstaan van vacatures na te gaan of de vacante functie een passende dan wel een geschikte functie zou kunnen zijn voor de bovenformatieve ambtenaar. e. De werkgever hecht er aan de werkgelegenheid te behouden en voorziet in maatwerk door in te zetten op het potentieel van bovenformatief geplaatsten. Via ondersteuning, opleiding en training op maat zal de werkgever maximaal inzetten op het bevorderen van de kansen van de betrokken ambtenaar bij Hefpunt of op de arbeidsmarkt. Artikel 4.2 Inpassingplan a. De werkgever verplicht zich, in overleg met de bovenformatief geplaatste ambtenaar (geldend na plaatsing per 1 januari 2015), tot het treffen van arbeidsbehoudende maatregelen in of buiten de eigen organisatie op basis van een inpassingplan. De gesprekken die moeten leiden tot het inpassingplan worden binnen één maand gestart, gerekend vanaf de datum dat iemand bovenformatief is geplaatst. b. De werkgever zal in het inpassingplan met de ambtenaar afspraken maken over de wijze waarop hieraan inhoud wordt gegeven. Te denken valt hierbij ondermeer aan scholing, detachering en collegiale doorlening. c. De werkgever en de ambtenaar zijn gehouden zich tot het uiterste in te spannen om intern of extern een andere passende of geschikte functie voor de ambtenaar te vinden. Minimaal iedere drie maanden evalueren de werkgever en de ambtenaar de voortgang. Artikel 4.3 Outplacement a. Voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 4.1, kan door de werkgever, dan wel op verzoek van de betreffende ambtenaar en op kosten van de werkgever een outplacementprocedure worden gestart. De keuze voor een eventueel in te schakelen bureau geschiedt in overleg tussen de werkgever en de ambtenaar. b. De duur van het outplacementtraject wordt in overleg met het outplacementbureau door de werkgever vastgesteld. Het traject valt in principe binnen de van toepassing zijnde bovenformatieve periode conform artikel SAW. 11

12 Artikel 4.4 Evaluatie inspanningsverplichting Indien onverhoopt er voor de ambtenaar geen definitieve oplossing is bereikt, zal de werkgever overgaan tot beëindiging van de aanstelling op grond van artikel SAW. Artikel 4.5 Loonsuppletie bij aanvaarding functie elders De bovenformatief elders geplaatste ambtenaar (na plaatsing per 1 januari 2015) die een lager brutoloon ontvangt dan waarop hij in zijn oorspronkelijke functie recht had, heeft gedurende de periode waarin hij een beroep zou kunnen doen op een WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering ex paragraaf 8.3 SAW (peildatum 1 januari 2015), recht op een aanvulling tot het niveau van het bruto jaarsalaris dat hij genoot bij Hefpunt. De uitvoering hiervan geschiedt onder de op dat moment van toepassing zijnde fiscale regelgeving. Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Artikel 5.1 Hardheidsclausule a. In die gevallen waarin toepassing van dit Statuut leidt tot individueel onbillijke situaties, zal de werkgever in gunstige zin voor de ambtenaar van het in dit Statuut bepaalde afwijken. b. Het besluit van de werkgever wordt schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan betrokkene. Artikel 5.2 Peildatum bedragen en percentages Voor wat betreft de bepaling en toepassing van bedragen en percentages wordt uitgega an van de stand van zaken, zoals die geldt op de dag direct voorafgaand aan de datum van het besluit dat betrekking heeft op de betreffende ambtenaar. Bedragen zijn geïndexeerd. Artikel 5.3 Onvoorziene situaties a. In die gevallen waarin deze regeling, dan wel de SAW, niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist de werkgever gehoord en behoudens in individuele gevallen na instemming van het Georganiseerd Overleg. b. De werkgever verstrekt éénmaal per jaar een geanonimiseerd overzicht aan de OR van de toepas sing van dit artikel. Artikel 5.4 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding a. Dit Sociaal Statuut kan worden aangehaald als: Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / b. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag volgend op die van de bekendmaking. De regeling wordt intern bekend gemaakt. c. Indien hiertoe aanleiding bestaat kunnen beide partijen een Georganiseerd Overleg beleggen. 12

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel. (1 januari 2017 tot 1 januari 2022)

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel. (1 januari 2017 tot 1 januari 2022) Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2017 tot 1 januari 2022) INHOUDSOPGAVE Inleiding.. 3 Hoofdstuk 1.. 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Leeswijzer.. 7 Artikel 3 Doelstelling...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk Sociaal Plan Reorganisatie Waterschap Groot Salland Sober en Slim Van werk naar werk Datum:.. oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 4 3 Algemeen... 5 3.1 Begripsbepalingen... 5

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 2 Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel Organisatiewijziging unit Zuiveringsbeheer en Riolering bij de directie Uitvoering INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Plaatsingsprocedure 4 Artikel 1

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2005

SOCIAAL STATUUT 2005 SOCIAAL STATUUT 2005 Kader voor het in goede banen leiden van de reorganisatie ter afronding van de "Strategische Koers" 2001-2005 Novatec Feithsweg 4 Postbus 8 9356 AS 9356 ZG Tolbert Telefoon : 0594-283700

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland

Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling / Definities. Artikel 1.1 Begripsbepalingen. a. Aanvaardbare functie: een functie die niet valt onder het begrip passende

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Sociaal Plan Larcom 2014

Sociaal Plan Larcom 2014 -- Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Larcom Inhoudsopgave Inleiding Preambule Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Leeswijzer, informatie, verplichtingen bevoegd gezag en ambtenaar, consequenties

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR612057_1

CVDR. Nr. CVDR612057_1 CVDR Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Delfland. Nr. CVDR612057_1 2 augustus 2018 Besluit van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende regels omtrent sociaal statuut

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Sociaal statuut Waterschap Zuiderzeeland. Versie III 12 december 2008

Sociaal statuut Waterschap Zuiderzeeland. Versie III 12 december 2008 Sociaal statuut Waterschap Zuiderzeeland Versie III 12 december 2008 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Leeswijzer 5 Artikel 3 Doelstelling 5 Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 362 22 januari 2016 Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2015

Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 43362 8 april 2016 Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen.

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Brummen

Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Brummen CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR405535_1 17 oktober 2017 Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Brummen Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om: 1. De regeling melden

Nadere informatie

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2007. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen.

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Onderwerp Vaststellen procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Beoogd resultaat Het beoogd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Versie 2.0 Bussum, februari 2014 AB d.d. GO d.d. Kenmerk 13.0008116 SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Ontwikkeling Regionale Programma Organisatie Voorwoord Inleiding Op 20 juni 2013 heeft het Dagelijks

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN

SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN SOCIAAL STATUUT BIJ DE REGIONALISERING VAN DE BRANDWEER IN GELDERLAND-ZUID Colofon Sector: Directie Auteur(s): BGO Gelderland-Zuid Datum: 25 oktober 2012 Status: Onderhandelingsresultaat Datum ingang:

Nadere informatie

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012 Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Derde medewerkersbijeenkomst 10 december Inhoud Sociaal statuut Decentrale pakketvergelijking Plaatsingsprocedure SOCIAAL STATUUT Doel Regelt rechtspositionele

Nadere informatie

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV 2009 2012 voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Drachten, 2009 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ;

Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ; Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente, gelet

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Henze 2.12

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Henze 2.12 pagina 1 van 20 pagina s Inhoudsopgave 1 Preambule 4 2 Leeswijzer 5 3 Algemeen 6 3.1 Begripsbepalingen 6 3.2 Informatie 7 3.3 Afspraken algemeen 7 3.4 Tijdelijk personeel 7 3.5 Verplichtingen hoogheemraadschap

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Registratienummer:

Sociaal Plan. Registratienummer: Registratienummer: 12.24051 Sociaal Plan Inhoudsopgave 1 Preambule 4 2 Leeswijzer 5 3 Algemeen 6 3.1 Begripsbepalingen 6 3.2 Informatie 7 3.3 Afspraken algemeen 7 3.4 Tijdelijk personeel 7 3.5 Verplichtingen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling melding vermoeden misstand en/of integriteitschending

Klokkenluidersregeling melding vermoeden misstand en/of integriteitschending Klokkenluidersregeling melding vermoeden misstand en/of integriteitschending Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Medewerker: een ieder die werkzaam is of tot maximaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel Nr. 3571 17 april 2018 Besluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent organisatiewijzigingen

Nadere informatie

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1. CVDR Officiële uitgave van Heumen. Nr. CVDR60747_1 10 oktober 2017 Sociaal statuut van de gemeente Heumen Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; gelet

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden.

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Versiebeheer Versienummer datum Ten behoeve van Wijzigingen

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde Nr. 424 28 juli 2017 Sociaal Statuut Werkorganisatie Duivenvoorde Doel en werkingssfeer

Nadere informatie

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?.

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Gemeente Vlaardingen Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 1. gelet op hoofdstuk 10d van de CAR/UWO;

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 108990 9 augustus 2016 Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 eerste lid onder a van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling met uitzondering

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht op individuele studietoeslag...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd;

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 145125 26 oktober 2016 Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder

Nadere informatie

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee *Z0744C427C7* Registratienummer: Z -16-70095 / 66013 Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee Inleiding: Doel- en werkingssfeer Onder Sociaal Statuut wordt verstaan het reglement waarin het college

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER Inleiding De drie fusiegemeenten (Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer) gaan per 1 januari 2015 samen één gemeente vormen. In de aanloop naar

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP Voor ambtelijke medewerkers 28 september 2013-1 januari 2017 Business Post O O INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut organisatieverandering

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 College V20100243 Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 Collegevoorstel Inleiding: Op 21 juli 2009 heeft uw college de Procedureregeling FuBe & FuWa gemeente Heusden

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009 CONCEPT Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie