Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten"

Transcriptie

1 SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer de mogelijkheid om de taken en de medewerkers van Groenservice Zuid-Holland (hierna: G.Z-H) onder te brengen bij B. Afgesproken is te komen tot een integrale overdracht van de medewerkers en bijbehorend budget van G.Z-H aan Staatsbosbeheer ten behoeve van het uitvoeren van de taken. Het Sociaal Beleidskader is een kader op hoofdlijnen, bedoeld om de zorgvuldige overgang van ambtenaren van de provincie naar Staatsbosbeheer, te waarborgen en te garanderen. C. Het Sociaal Beleidskader is een overeenkomst tussen werkgever PZH en de representatieve werknemersorganisaties. De afspraken die hierin worden opgenomen zijn bindend voor werkgever en vakbonden en gelden voor alle medewerkers die gevolgen ondervinden van de overgang naar D. Centraal staat in het Sociaal Beleidskader het streven van partijen om de werkgelegenheid te behouden voor de medewerkers van GZ-H. Het adagium bij de toepassing van het SBK luidt dan ook mens volgt werk. Om hieraan concreet invulling te geven geldt een gezamenlijke inspanningsverplichting van de werkgever en de ambtenaar onder de voorwaarden die hierover uitgewerkt worden in een sociaal plan. E. Op verzoek van een van de partijen kan tot heroverweging van dit SBK worden besloten, wanneer zich (externe) gebeurtenissen voordoen die aanpassing van het SBK noodzakelijk maken, zoals bijvoorbeeld een grote bezuinigingstaakstelling. Partijen treden dan in overleg over aanvullende of afwijkende maatregelen, deze worden schriftelijk overeengekomen. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten Artikel 1 Doelstelling, werkingssfeer en uitgangspunten Lid 1: Het Sociaal Beleidskader heeft als doel kaders vast te stellen voor het regelen van de gevolgen voor personeel in verband met de overgang van personeel van de provincie Zuid-Holland, Groenservice Zuid-Holland(hierna: PZH) naar Dit betreft personeel in dienst van de provincie Zuid Holland dat overgaat naar Staatsbosbeheer, respectievelijk personeel dat niet van werkgever verandert maar wel de gevolgen ondervindt van de overgang van G.Z-H taken naar Lid 2: Het Sociaal Beleidskader is uitsluitend van toepassing op de medewerkers van de G.Z-H die in vaste dienst zijn, dan wel in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband. Lid 3: Het uitgangspunt is mens volgt werk. Staatbosbeheer neemt alle medewerkers van G.Z-H over ten behoeve van het uitvoeren van de taken die nu door G.Z-H worden uitgevoerd. Er is geen directe koppeling tussen de overdracht van primaire en bijbehorende ondersteunende taken van G.Z-H naar Staatsbosbeheer en omvang van het aantal over te dragen medewerkers. Voor de medewerkers geldt het principe mens volgt werk. Dit betekent dat de medewerker (nagenoeg) dezelfde functie bij Staatsbosbeheer wordt aangeboden. Indien dat niet mogelijk is wordt de medewerker een passende functie bij Staatsbosbeheer aangeboden. Pagina 1 van 9

2 Lid 4: Vaststellen peildatum voor functiegebouw leverende organisatie. Om duidelijkheid te scheppen in omvang en financiën en te komen tot een vaststaand uitgangspunt, wordt het functiegebouw (omvang fte en functiewaardering) van de leverende organisatie, zoals dat geldt op de peildatum 1 januari 2016 gehanteerd. Lid 5: Spelregels voor het overleg: a. Domein afbakening is opgenomen in bijlage 1. b. Na vaststelling van het Sociaal Beleidskader wordt een Sociaal Plan overeengekomen tussen partijen in het Georganiseerd Overleg van de PZH. Er kan in het Sociaal Plan niet van het Sociaal Beleidskader worden afgeweken, en bepalingen in het Sociaal Plan mogen niet in strijd zijn met dit Sociaal Beleidskader. c. Het Sociaal Plan volgt een eigen tempo en kent een autonome planning. d. Overgang van de medewerkers zal pas kunnen plaatsvindennadat het Sociaal Plan is vastgesteld. Lid 6: Voorbehoud van verbinden door Staatsbosbeheer aan Sociaal Beleidskader Dit Sociaal Beleidskader wordt aangegaan onder voorbehoud van ondertekening van Staatsbosbeheer van de overeenkomst voor de overdracht van de dienst Groenservice Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland waarin Staatsbosbeheer zich verbindt aan de inhoud van het Sociaal Beleidskader. Artikel 2 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het Sociaal Beleidskader wordt verstaan onder: a. G.Z-H: Groenservice Zuid-Holland; b. SBB: Staatsbosbeheer; c. ambtenaar: Hij/zij die door of vanwege de overheid is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn bij de huidige werkgever Provincie Zuid-Holland, en werkzaam is bij de GZ-H, en die belast is met werkzaamheden die overgaan naar de toekomstige werkgever d. nagenoeg dezelfde functie: een functie bij de nieuwe werkgever die qua functiewaardering, taakgebied, omvang en werkzaamheden gelijkwaardig is aan de functie die de medewerker bij G.Z-H vervulde voor de overgang naar Staatsbosbeheer; e. passende functie: Een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de medewerker redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. De passendheid wordt gebaseerd op de huidige of de verwachte geschiktheid binnen een jaar van de medewerker voor een functie, zoals dit blijkt uit de informatie over de opleiding en de werkervaring van de medewerker in relatie tot de functieeisen. Een passende functie is doorgaans van het zelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook één en in uitzonderlijke gevallen twee functieniveau s lager zijn dan de oude functie; f. functie:het samenstel van de door de medewerker te verrichten werkzaamheden, zoals vastgelegd in de toepasselijke FUWAPROV-functie. Voor de medewerker die op detacheringsbasis werkzaam is, geldt dat de laatstelijk door hem beklede functie bij de provincie geldt als uitgangspunt bij de toepassing van dit Sociaal Beleidskader. Pagina 2 van 9

3 Hoofdstuk 2 Kader voor overgang van G.Z-H-ambtenaren naar Staatsbosbeheer Artikel 3 CAP, uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie Zuid-Holland en lokale regelingen en de arbeidsvoorwaarden bij Staatsbosbeheer (ARAR, BBRA 1984 en lokale regelingen Lid 1. Medewerkers die onder de werkingssfeer van het SBK vallen, krijgen vanaf de datum waarop zij in dienst treden bij Staatsbosbeheer, de rechtspositie zoals die geldt bij Lid 2. Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (rwt) dat voor wat betreft de rechtspositie de sector Rijk volgt. De rechtspositie van Staatsbosbeher omvat niet alleen het ARAR en het BBRA 1984, maar ook de van toepassing zijnde, en overige binnen de sector rijk tot stand gekomen regelingen voor zover die binnen Staatsbosbeheer van toepassing zijn verklaard, maar ook de bij Staatsbosbeheer tot stand gekomen en vastgestelde regelingen. Het feit dat Staatsbosbeheer de rechtspositie van het rijk volgt betekent dat het werkingsgebied van de rechtspositie Staatsbosbeheer is beperkt tot Artikel 4 Garantiebepalingen Lid 1. De ambtenaar die wordt geplaatst bij Staatsbosbeheer behoudt het recht op het salaris en het salarisperspectief t/m het maximum van de functieschaal zoals die voor hem/haar geldt in de huidige functie en daar waar van toepassing het huidige niveau in de uitloopschaal. Daarbij zal horizontale inpassing in de nieuwe salarisstructuur plaatsvinden. Lid 2. Een ambtenaar die in zijn/haar huidige organisatie schriftelijk vastgelegde persoonsgebonden rechten heeft van het bevoegd gezag behoudt deze rechten. De wijze waarop deze individuele rechten worden ingevuld zal nog nader worden bepaald, uitgewerkt en vastgelegd in het Sociaal Plan. Artikel 5 Ontslag en indienstneming bij Staatsbosbeheer Lid 1. Aan de ambtenaar die bij Staatsbosbeheer wordt aangesteld, wordt met toepassing van de voor hem/ haar geldende rechtspositieregelingen, door de huidige werkgever ontslag verleend, onder gelijktijdige indienstneming door Staatsbosbeheer blijkend uit een aanstellingsbesluit van gelijke datum. Lid 2. De betrokken ambtenaar krijgt bij Staatsbosbeheer een qua aard en omvang overeenkomstig dienstverband zoals dat bij zijn/haar huidige werkgever geldt op de dag van ontslag. Lid 3. Voorafgaand aan het ontslag vindt een intern plaatsingsonderzoek plaats. Dit onderzoek behelst het gericht aanbieden van beschikbare vacatures binnen de Provinciale organisatie voorafgaand aan de overgang van de medewerkers naar Met dien verstande dat deze ondersteuning eindigt op het moment van aanstelling en inpassing op een functie bij Staatsbosbeheer per 1 januari Artikel 6 Werkgelegenheidsgarantie Lid 1. Voor ambtenaren als bedoeld in artikel 1, lid 2, van dit SBK geldt gedurende drie jaar te rekenen vanaf de datum van zijn/haar indiensttreding bij Staatsbosbeheer, dat geen sprake kan zijn van gedwongen reorganisatieontslag als gevolg van de overgang naar Lid 2. Medewerkers die overgaan naar Staatsbosbeheer worden gedurende een periode van vijf jaar (te rekenen vanaf de datum van aanstelling bij Staatsbosbeheer) bij een sollicitatie naar een functie bij PZH aangemerkt als een interne sollicitant. Pagina 3 van 9

4 Artikel 7 Diensttijd De overheidsdiensttijd (ABP-tijd) direct voorafgaand aan de ontslagdatum, telt mee voor de toepassing van bepalingen uit het ARAR, BBRA 1984 en lokale regelingen bij Staatsbosbeheer waarvoor de overheidsdiensttijd van belang is. Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Artikel 8 Sociaal Plan Lid 1. Nadat het Sociaal Beleidskader is vastgesteld komt het bevoegd gezag PZH met het vakbonden een Sociaal Plan overeen. In de domeinafbakening (bijlage 1) zijn de onderwerpen genoemd die in ieder geval onderdeel uitmaken van het sociaal plan. Lid 2: Voorts geldt voor het Sociaal Plan: a. Het uitgangspunt dat het management van Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor aanstelling en plaatsing en dat alle ambtenaren, als bedoeld in artikel 1, lid 2 bij plaatsing binnen Staatsbosbeheer gelijke rechten en plichten hebben als de medewerkers die al in dienst zijn bij b. Waar sprake is van personeel van de PZH, dat niet behoort tot de formatie van G.Z-H maar wel gevolgen ondervindt van afbouw van G.Z-H per 1 januari 2017, worden maatregelen genomen om deze gevolgen zo veel mogelijk te beperken. c. De geldende procedures conform de Awb (zienswijze, bezwaar en beroep) worden in acht genomen. Hoofdstuk 4 Hardheidsclausule Artikel 9 Hardheidsclausule Als toepassing van het Sociaal Beleidskader in een individueel geval leidt tot een onbillijke situatie, kan de provincie Zuid-Holland dan wel Staatsbosbeheer van dit Sociaal Beleidskader afwijken ten gunste van de medewerker. In die gevallen waarin het Sociaal Beleidskader niet voorziet, zal de provincie Zuid-Holland dan wel Staatsbosbeheer handelen in de geest van het Sociaal Beleidskader. 1. Provincie Zuid Holland, te deze vertegenwoordigd door: 2. FNV Overheid, te deze vertegenwoordigd door 3. CNV Publieke Zaak, te deze vertegenwoordigd door 4. AVV/ Professioneel Zuid-Holland, te deze vertegenwoordigd door Stemmen door middel van ondertekening in met het Sociaal Beleidskader Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer Datum Plaats Pagina 4 van 9

5 Bijlage 1 Domeinafbakening. Onderwerp Verplichting van Staatsbosbeheer om personeel dat hoort bij de primaire en ondersteunende werkzaamheden die van de GZH, over komen, over te nemen en een passende functie aan te bieden. Staatsbosbeheer rechtspositie. Wijze van overgang van de rechtspositie PZH (CAP) naar de rechtspositie Staatsbosbeheer Medewerkers gaan niet over naar het ARAR, ze krijgen de rechtspositie zoals die geldt bij Staatsbosbeheer, volgen datum overgang sector Rijk voor zover van toepassing verklaard en lokale regelingen Medewerkers krijgen een ambtelijke aanstelling bij De VWNW-regeling in het ARAR wordt ook door Staatsbosbeheer gevolgd, maar omdat men geen rijksambtenaar is geldt niet de rijksbrede voorrangspositie voor medewerkers die een aanstelling krijgen bij Salarisgarantie (schaal en perspectief) Opdracht om in het sociaal plan tot een integrale overgang te komen Vaststellen lokale regelingen Staatsbosbeheer en PZH en overgangsafspraken In SBK X In Sociaal Plan Motivering Om PZH en de medewerkers voldoende waarborgen en zekerheid te bieden. X Voor de G.Z-H-werknemers die overgaan naar Staatsbosbeheer geldt de CAO die van toepassing is op het merendeel van de Staatsbosbeheer werknemers. Werkt ordenend en is eenvoudig. X X Om rechtsgelijkheid voor provinciaal personeel op het moment van overgang naar Staatsbosbeheer te bewerkstelligen; vormgeving is bijlage bij het SBK, die alleen van toepassing is op het betrokken provinciaal personeel. De bijlage van het SBK bevat afspraken over de overgang naar de ARAR van de rechtspositieregeling voor personeel van de provincie Zuid- Holland. Na een pakketvergelijking zal vastgesteld moeten worden welke arbeidsvoorwaarden uit de CAP moeten worden gegarandeerd. X X Uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor de medewerkers. Gaat om nu al op individueel niveau bestaande garanties en eventueel uit de plaatsing voortvloeiende individuele garanties. X X Is uit oogpunt van rechtsgelijkheid van medewerkers van belang. SBK bevat de opdracht en het sociaal plan de uitwerking, omdat maatwerk nodig is. X Om maatwerk te kunnen leveren omdat de startpositie bij Staatsbosbeheer en de provincie verschillend is. Overgang naar X Omdat maatwerk nodig is. De overkomst Pagina 5 van 9

6 Onderwerp Staatsbosbheeer Integrale overgang Geen plaatsingsprocedure maar inpassing bij Staatsbosbeheer, geen boventalligheid Geen herplaatsingskandidaten. Geen flankerend beleid. Er blijven geen medewerkers achter bij PZH, behoudens daar waar de hardheidsclausule van toepassing wordt verklaard. Afspraken rondom toelagen en toeslagen In SBK In Sociaal Plan Motivering van personeel staan niet meer ter discussie; het gaat om de procedure van plaatsing op een (nagenoeg) ongewijzigde of passende functie binnen Staatsbosbeheer / Geen plaatsingsprocedure maar mens volgt, ontslagbesluit PZH en per gelijke datum aanstellingsbesluit en plaatsing X Omdat maatwerk nodig is. Gaat om functiegebonden toelagen. Vergoedingen X Omdat maatwerk nodig is. Gaat onder Spelregels voor de domeinafbakening tussen Sociaal Beleidskader en Sociaal Plan X andere om reiskosten en studiefaciliteiten Om het overleg ordentelijk te laten verlopen. Bijlage 2 Garantie/harmonisatieafspraken van PZH (CAP) naar rechtspositie Staatsbosbeheer De bijlage is alleen op die ambtenaren van de provincie van toepassing die overgaan naar Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (rwt) die op het moment van overgang de sector Rijk volgt. Dit betreft niet alleen het ARAR en het BBRA voorzover van toepassing verklaard op Staatsbosbeheer - maar ook eigen regelingen van Staatsbosbeheer, Dit is geen discussiepunt, er is toegelicht dat medewerkers de rechtspositie van Staatsbosbeheer krijgen. Ze krijgen ook een ambtelijke aanstelling, maar worden geen rijksambtenaar. Er is toegezegd dat eigen regelingen die gelden bij Staatsbosbeheer naar de bonden worden gestuurd. Dit kan desgevraagd worden opgevraagd bij A. Harmonisatieafspraken 1. De harmonisatie is gebaseerd op vergelijking van de collectieve arbeidsvoorwaarden CAP en Staatsbosbeheer en is gericht op de onderstaande op geld waardeerbare componenten: a. het salaris en het salarisperspectief t/m het maximum van de functieschaal; b. het huidig perspectief t/m het maximum in de uitloopschaal, voor zover van toepassing. c. structurele toelagen die tot de bezoldiging worden gerekend; d. vakantietoeslag; e. structurele eindejaarsuitkering; f. de levensloopbijdrage van de werkgever g. tegemoetkoming in de ziektekosten h. IKB-aanspraken 2. Wanneer het inkomen op jaarbasis op grond van deze componenten uit de CAP bij de provincie hoger is dan het inkomen op jaarbasis op grond van deze componenten in de rechtspositie bij de nieuwe werkgever dan heeft de ambtenaar Pagina 6 van 9

7 recht op een maandelijkse garantietoelage ter grootte van het verschil. Deze toelage wordt als salaris aangemerkt. 3. De garantietoelage wordt éénmalig vastgesteld op het moment van indiensttreding bij De garantietoelage volgt de algemene salarisontwikkeling bij 4. De wijze waarop de garantie wordt ingevuld zal nog nader worden bepaald. Met name kan hierbij gedacht worden aan een eenmalige afkoop al dan niet in combinatie met een gehele of gedeeltelijke overname van de rechten door Staatsbosbeheer voor de duur van maximaal de afgesproken looptijd van de overeenkomst tussen PZH en De gekozen oplossing kan daarbij per medewerker verschillen. 5. De wijze waarop deze rechten worden ingevuld zal nog nader worden bepaald. Met name kan hierbij gedacht worden aan een eenmalige afkoop of eventueel een afkoop binnen de afgesproken garantieperiode tussen PZH en De gekozen oplossing kan daarbij per medewerker verschillen. 6. Wanneer de ambtenaar een hoger salaris gaat ontvangen bij Staatsbosbeheer, anders dan als gevolg van de algemene salarisontwikkelingen bij de Staatsbosbeheer, leidt dit tot verlaging van de garantietoelage, danwel tot vermindering van het afkoopbedrag, in gelijke omvang als het salaris stijgt. B. Functiegebonden toeslagen en vergoedingen 7. Afspraken over functie- en situatiegebonden toeslagen en vergoedingen komen terug in het sociaal plan. C. Terugbetalingsverplichtingen 5. Een ambtenaar die wordt geplaatst in een andere functie en die na overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van terugbetalingsverplichtingen aan de provincie die voortvloeien uit eerder gemaakte afspraken met de provincie over studiefaciliteiten. Pagina 7 van 9

8 Bijlage 3 Toelichting: Artikel 1 lid 2: In dit artikel wordt aangegeven dat het Sociaal Beleidskader uitsluitend van toepassing is op de medewerkers van G.Z-H die in vaste dienst zijn, dan wel in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband. Bij vaststelling van dit Sociaal Beleidskader is bij G.Z-H sprake van een aanzienlijke inzet van tijdelijke personeel op basis van inhuur en detachering. Voor deze medewerkers is het Sociaal Beleidskader niet van toepassing. De overdracht van G.Z-H betekent dat de bestaande overeenkomsten voor deze medewerkers met G.Z-H komen te vervallen. De provincie zal richting Staatsbosbeheer de rol die de inhuurkrachten daarbij spelen onder de aandacht brengen en verzoeken om die inzet bij de invulling van het organisatieplan te betrekken. Het is vervolgens aan Staatsbosbeheer om te bepalen of en hoe ze dit zullen invullen. Artikel 4 lid 2: De wijze waarop de garanties voor door het bevoegd gezag schriftelijk vastgelegde persoonsgebonden rechten van medewerkers worden ingevuld, wordt uitgewerkt in het Sociaal Plan. Daarbij kan met name worden gedacht aan een eenmalige afkoop of eventueel een afkoop binnen de afgesproken looptijd van de overeenkomst tussen PZH en Artikel 5 lid 3: De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) voorziet momenteel niet in een bepaling voor situaties waarbij medewerkers integraal hun werk volgen naar een andere (overheids)organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat: a. vooraf al duidelijk is dat er op een specifieke datum voor de betrokken medewerkers een nagenoeg dezelfde functie of een passende functie bij een andere (overheids)organisatie is en daarmee volledig behoud van werkgelegenheid; b. vooraf al duidelijk is dat de termijn van het traject VWNW korter is dan de maximale periode van 24 maanden zoals bepaald in de regeling begeleiding Van werk naar werk bij reorganisaties ; c. er sprake is van een ondeelbaar moment van ontslag bij de oude werkgever en aanstelling bij de nieuwe werkgever. Daarom hebben de werkgever en de werknemersdelegatie van de PZH afgesproken dat in de geest van artikel B.13 eerste lid van de CAP, versie 2015, en de Van werk naar werk regeling wordt gehandeld om de belangen van de medewerkers bij deze transitie te waarborgen, zonder dat er een herplaatsingsstatus wordt toegekend aan de betrokken medewerkers (artikel 1 lid 2). Het uitgangspunt hierbij is dat per 1 januari 2017 voor iedere betrokken medewerker een nagenoeg dezelfde functie of een passende functie bij Staatsbosbeheer is. In de tussenliggende periode zal aan deze medewerkers de mogelijkheid worden gegeven om als eerste te reflecteren op vacatures bij de PZH. En daar waar dit wordt gevraagd kan door deze medewerkers een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit het Team Ontwikkeling en Mobiliteit (TOM) van de afdeling P&O. Met dien verstande dat deze ondersteuning eindigt op het moment van aanstelling en inpassing op een functie bij Staatsbosbeheer per 1 januari Artikel 6 lid 1: Staatsbosbeheer volgt de arbeidsvoorwaarden van het Rijk. Hierin is op het moment van ondertekening van het Sociaal Beleidskader voorzien in een VWNW-traject van minimaal 18 maanden. In het geval dat een voormalig medewerker van G.Z-H, na afloop van de werkgarantie van 3 jaar, verband houdend met de overgang naar van G.Z-H naar Staatsbosbeheer, onderdeel wordt van een reorganisatie bij Staatsbosbeheer, heeft hij/zij derhalve aanvullend op de 3 jaar werkgarantie, nog voor minimaal 18 maanden, ontslagbescherming. Pagina 8 van 9

9 Artikel 8 lid 2, onder b: Deze categorie medewerkers maakt op het moment van de transitie al onderdeel uit van de formatie van PZH. Na de transitie van de medewerkers van G-Z.H. aan Staatsbosbeheer zal voor deze medewerkers binnen de PZH-organisatie een passende oplossing worden gevonden. De transitie heeft voor hun rechtspositie geen consequenties. Artikel 9: Voor de PZH geldt dat op een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule op een individuele situatie uitsluitend door de Provinciesecretaris wordt besloten. Pagina 9 van 9

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo.

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo. CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471654_1 12 december 2017 Sociaal Plan Meerinzicht Vooraf Door de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan ten behoeve van het ontslag van alle medewerkers van Bestuur Regio Utrecht (BRU) ten gevolge van het besluit de gemeenschappelijke regeling BRU

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Onderhandelingsakkoord, bereikt in het BGO op 5 juni 2012

Sociaal Plan. Onderhandelingsakkoord, bereikt in het BGO op 5 juni 2012 Sociaal Plan Overdracht Muskus- en beverrattenbestrijding van Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

Sociaal kader GR RUD LN (2017)

Sociaal kader GR RUD LN (2017) Bijlage I Sociaal kader GR RUD LN Procedure Sociaal kader GR RUD LN (2017) 1. Alle colleges krijgen ter besluitvorming het sociaal kader, als onderdeel van het zogenaamde voorgenomen besluit over de inrichting

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012 Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Derde medewerkersbijeenkomst 10 december Inhoud Sociaal statuut Decentrale pakketvergelijking Plaatsingsprocedure SOCIAAL STATUUT Doel Regelt rechtspositionele

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Sociaal Plan SN1B. Deel A: Beroeps

Sociaal Plan SN1B. Deel A: Beroeps SOCIAAL PLAN VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN - SAMEN NAAR 1 BRANDWEER Sociaal Plan SN1B Deel A: Beroeps Leeuwarden, 10 april 2013 Sociaal Plan SN1B deel A: Beroeps Pagina 1 SOCIAAL PLAN VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt Nr. 426 31 juli 2017 Sociaal Statuut Noordelijk Belastingkantoor Sociaal Statuut Noordelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

Sociaal kader GR RUD LN (2017)

Sociaal kader GR RUD LN (2017) Bijlage I Sociaal kader GR RUD LN Procedure Sociaal kader GR RUD LN (2017) 1. Alle colleges hebben ter besluitvorming het sociaal kader, als onderdeel van het zogenaamde voorgenomen besluit over de inrichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID De ondergetekenden,. 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Oldambt, feitelijk gevestigd te 9671 CD Winschoten, Johan Modastraat 6, hierna te noemen: Oldambt;

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen.

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 362 22 januari 2016 Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

SOCIAAL BELEIDSKADER NWO/FOM/CWI/KONINKLIJK NIOZ. Preambule

SOCIAAL BELEIDSKADER NWO/FOM/CWI/KONINKLIJK NIOZ. Preambule SOCIAAL BELEIDSKADER NWO/FOM/CWI/KONINKLIJK NIOZ Preambule NB. De opgenomen toelichting bij enkele artikelen dient ter verduídelijking van de bedoeling van partijen bij het samenstellen van dit Sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

SOCIAAL STATUUT VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN SOCIAAL STATUUT VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN Preambule 2013 De gemeentelijke brandweerorganisaties binnen de veiligheidsregio Groningen zullen per 1 januari 2014 opgaan in Veiligheidsregio Groningen. Het

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting De Toegang

Sociaal Plan. Stichting De Toegang (b 'b~~ Gemeente ~'(f\' ~ Emmen ~ Sociaal Plan Stichting De Toegang Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Gelet op: Overwegende: dat het noodzakelijk is nadere regels vast te

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER Inleiding De drie fusiegemeenten (Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer) gaan per 1 januari 2015 samen één gemeente vormen. In de aanloop naar

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

AGENDAPUNT 20140402.05

AGENDAPUNT 20140402.05 AGENDAPUNT 20140402.05 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 2 april 2014 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Vaststelling Sociaal Statuut De heer Bolsius Colinda

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Doel Sociaal Plan CAR-UWO Plaatsing Arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden/toeslagen Bezoldiging, overgang van de

Doel Sociaal Plan CAR-UWO Plaatsing Arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden/toeslagen Bezoldiging, overgang van de Bijlage 1 : Overzicht medio juni 2009 Sociale Plannen overgang brandweer van gemeente naar veiligheidsregio. Zuidoost Brabant per 1/1/2008 21 gemeenten 20 vrijwilligers en 350 beroeps (repressief + kantoor)

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Nr. 338 26 oktober 2015 Sociale Leidraad 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Statuut Ambtelijk

Sociaal Statuut Ambtelijk Sociaal Statuut Ambtelijk De ondergetekenden, Het Dagelijks Bestuur van Hameland te Groenlo, in deze vertegenwoordigd door de heer Johan Teeuwsen, voorzitter, Hierna te noemen werkgever enerzijds en AbvaKabo

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Sociaal statuut 2018 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten bij een organisatiewijziging en de personele

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Welstand en Monurmnten Midden Nederland

Welstand en Monurmnten Midden Nederland Welstand en Monurmnten Midden Nederland Aan de besturen van de deelnemende gemeenten van Welstand en Monumenten Midden Nederland Bunnik Ons kenmerk Bijlage Onderwerp 5 maart 2015 15-03005 1 Sociaal Plan

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel.

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR369953_1 8 november 2016 Sociaal Statuut Sociaal Statuut Sociaal Statuut Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Uitgangspunten Sociaal

Nadere informatie

onderhandelingsakkoord Brabantlaan 1 Gelet op artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

onderhandelingsakkoord Brabantlaan 1 Gelet op artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073)614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Regeling Sociaal Kaderplan Noord-Brabant

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden GEMEENTEBLAD Nr. 63488 10 november Officiële uitgave van gemeente Coevorden. 2014 Sociaal Statuut Gemeente Coevorden 2014-2016 Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Kopie: OO/AD/PA. Voorbeeld sociaal plan bij privatisering. Sociaal Plan Overdekte Sportaccommodaties

Kopie: OO/AD/PA. Voorbeeld sociaal plan bij privatisering. Sociaal Plan Overdekte Sportaccommodaties Kopie: OO/AD/PA Bijlage 9. Voorbeeld sociaal plan bij privatisering Sociaal Plan Overdekte Sportaccommodaties vastgesteld door B&W op 17 januari 2006 overeenstemming met GO op 27 april 2006 SOCIAAL PLAN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VAN SWZ NAAR BIGA

SOCIAAL PLAN VAN SWZ NAAR BIGA SOCIAAL PLAN VAN SWZ NAAR BIGA DEFINITIEVE VERSIE 6 NOVEMBER 2009 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1...ALGEMENE BEPALINGEN...5 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1.2 Werking Sociaal plan van SWZ naar Biga...

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie