Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde"

Transcriptie

1 Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente Vlagtwedde Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Citeertitel Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Vastgesteld door Onderwerp college van burgemeester en wethouders personeel en organisatie Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 1.Verordening op de ambtelijke organisatie van de gemeente Vlagtwedde Wor, art CAR/UWO Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel nieuwe regeling bw, , nr 42 Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 1 / 12

2 Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op: - deorganisatieverordening van de gemeente Vlagtwedde; - de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25 ; - de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vlagtwedde 1995 (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst Vlagtwedde 1995 (UWO) met name de artikelen 8:4, 8: 4:1, 12:1:5, 12:2 en 15:1:10; overwegende dat in de overlegvergadering van de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 6 november 2006 een onderhandelaarsakkoord is bereikt; dat uit de brief van de werknemersdelegatie van 12 december 2006 blijkt, dat deze delegatie na raadpleging van de achterban instemt met het onderhavige Sociaal Statuut; gezien de aldus bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; vast te stellen het volgende Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde besluit Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities. In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar de ambtenaar in de zin van de CAR/UWO, alsmede de werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten; bezoldiging het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen, alsmede het bedrag van de functioneringstoelage en de waarnemingstoelage; CAR/UWO de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst voor de sector Gemeenten; functie het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten, zoals omschreven in de organieke functiebeschrijving; geschikte functie een functie, die niet past onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen; GO de commissie voor Georganiseerd Overleg zoals bedoeld in artikel 12:1 van de CAR; herplaatsingcommissie de commissie bedoeld in artikel 4:1; ongewijzigde functie Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 2 / 12

3 de functie die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de functie die de ambtenaar voor de organisatiewijziging vervulde; OR de Ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden ; organisatiewijziging een inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan) of een wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan) die niet van tijdelijke aard is en die voor meer dan één ambtenaar personele gevolgen met zich meebrengt; passende functie een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of maximaal één niveau lager zijn dan de oude functie. Onder persoonlijkheid en omstandigheden wordt onder meer verstaan; interesse, capaciteiten, ervaring, leeftijd, gezondheidstoestand en scholing; personele gevolgen gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaar; privatisering organisatiewijziging die het gevolg is van de verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe (privaatrechtelijke) rechtspersoon of de overdracht van een deel van de organisatie aan een derde (privaatrechtelijke) partij; publiekrechtelijke taakoverheveling organisatiewijziging die het gevolg is van de overheveling van een deel van de organisatie naar een ander publiekrechtelijk orgaan; salaris het bedrag van de schaal hetwelk aan de ambtenaar is toegekend of, indien voor de functie een vast bedrag geldt, dit bedrag; salarisperspectief de opklimmende reeks van bedragen in de voor de ambtenaar geldende functieschaal, daaronder mede begrepen de bedragen welke gelden ter verhoging van het salaris als gevolg van de diensttijduitloop, zoals bedoeld in bijlage II van de CAR, en eventueel schriftelijk vastgelegde individuele salarisafspraken; sociaal plan nadere afspraken, gebaseerd op en aanvullend op dit sociaal statuut, met functie tot de personele gevolgen van een organisatiewijziging; toelage de toelagen waarmee het salaris wordt vermeerderd ingevolge de Bezoldigingverordening van de gemeente Vlagtwedde; werkgever de gemeente Vlagtwedde. Artikel 1:2 Werkingssfeer. 1. Dit sociaal statuut is van toepassing op alle organisatiewijzigingen in de gemeentelijke organisatie, niet zijnde een organisatiewijziging als gevolg van een gemeentelijke herindeling. 2. De werkgelegenheidshandhaving en het voorkomen van ongevraagd ontslag voor de in dienst zijnde gemeentelijke personeelsleden worden nadrukkelijk nagestreefd bij de toepassing van dit Sociaal Statuut. Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele ambtenaren. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van ambtenaren, tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald. Hoofdstuk 2. Procedurele bepalingen. Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 3 / 12

4 Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging. 1. Als de werkgever voornemens is de mogelijkheid en wenselijkheid van een organisatiewijziging te onderzoeken, worden de OR en de betrokken ambtenaren hier in een vroegtijdig stadium van op de hoogte gesteld. 2. Het tijdstip van kennisgeving is dusdanig, dat de OR zijn mening over het onderzoek kenbaar kan maken. 3. De ambtenaren en de OR worden zo veel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien worden zij, indien mogelijk, tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek. 4. De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt ter kennisneming gezonden aan de OR en het GO. Artikel 2:2 Extern advies. Indien de werkgever voornemens is om over de wenselijkheid van de organisatiewijziging extern advies te vragen, wordt de OR om advies gevraagd over het verstrekken en formuleren van de adviesopdracht, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Artikel 2:3 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen. 1. Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt in het GO overleg gevoerd over de regels als bedoeld in artikel , tweede lid onder a en b van de UWO (het zogenaamde stappenplan) alsmede over de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen. 2. Als het GO van mening is, dat de organisatiewijziging zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt, dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Over dit sociaal plan moet in het GO overeenstemming worden bereikt. 3. De leden van het GO kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure vereisen. Artikel 2:4 Advies OR over organisatiewijziging. 1. Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt de OR schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. 2. De adviesaanvraag bevat een heldere omschrijving van het voorgenomen besluit, de beweegredenen van het besluit, de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen personele maatregelen. 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het door burgemeester en wethouders te nemen besluit. Artikel 2:5 Taakverdeling tussen OR en GO. 1. Ten aanzien van de medezeggenschap van ambtenaren en vakcentrales geldt het algemene uitgangspunt dat onderwerpen, die gedurende het proces van organisatiewijziging aan bod komen, primair door één orgaan worden behandeld. 2. De OR adviseert over de gevolgen voor (de werkzaamheden van) het personeel. Het gaat hierbij onder andere om: - clustering van zaken in de organisatiestructuur; - wijziging van functie; - de managementstructuur. 3. Het GO wordt om instemming gevraagd over de rechtspositionele aspecten. Het gaat hierbij onder Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 4 / 12

5 andere om: - gevolgen voor de werkgelegenheid; - de herplaatsing- of inpassingprocedure; - de samenstelling van de herplaatsing- of inpassingcommissie; - de gevolgen voor de rechtspositie (inclusief de arbeidsvoorwaarden) van betrokkene. 4. Nadere uitwerking van de bevoegdheidsverdeling tussen OR en GO wordt vastgelegd in een met instemming van het GO op te stellen convenant. Artikel 2:6 Kennisgeving en uitvoering besluit. 1. Als een definitief besluit is genomen tot wijziging van de organisatie, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk meegedeeld aan het GO, de OR en de betrokken ambtenaren. Daarbij wordt tevens ingegaan op de personele gevolgen van het besluit. 2. Als in het besluit wordt afgeweken van het advies van de OR, zal deze afwijking duidelijk worden gemotiveerd. De uitvoering van het besluit tot organisatiewijziging wordt in dat geval uitgesteld tot op zijn vroegst een maand nadat de OR van het besluit in kennis is gesteld conform artikel 25, zesde lid van de Wet op de ondernemingsraden. Hoofdstuk 3 Algemene uitgangspunten bij interne organisatiewijziging. Artikel 3:1 Werkingssfeer hoofdstuk. Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op interne organisatiewijzigingen, niet zijnde privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen. Artikel 3:2 Volgorde bij herplaatsing. 1. De werkgever hanteert, bij het nemen van herplaatsingbesluiten ten aanzien van ambtenaren, die betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende voorkeursvolgorde: a. de ambtenaar wordt geplaatst in de eigen ongewijzigde functie (mens volgt functie); b. de ambtenaar wordt geplaatst in een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie; c. de ambtenaar wordt geplaatst in een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie; d. de ambtenaar wordt, indien er voor hem geen passende of geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie beschikbaar is, voor een periode van één jaar, geplaatst in een tijdelijke bovenformatieve functie binnen de gemeentelijke organisatie: onder het doen van een aanbod van outplacement, of in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van flankerend beleid als bedoeld in artikel 6:3 en/of artikel 6:4 van dit Sociaal Statuut, of (indien van toepassing) in de gelegenheid gesteld voorkeur uit te spreken voor gebruikmaking van de bijzondere maatregelen voor oudere werknemers als bedoeld in artikel 7:3 van dit Sociaal Statuut. 2. In de commissie Georganiseerd Overleg zal worden overlegd over de wenselijkheid van een volgorde, alsmede de in acht te nemen volgorde van medewerkers, waarvoor de middelen, genoemd onder lid 1, sub d worden ingezet. 3. Het aanbod van outplacement, bedoeld in lid 1, wordt uitsluitend gedaan indien er binnen een periode van een jaar een reële kans bestaat op het vinden van een functie. De periode van één jaar kan worden verlengd tot twee jaar. Indien wordt verwacht, dat verlenging van outplacement onvoldoende perspectief biedt, dan wel de periode van outplacement niet het gewenste resultaat heeft, zal eervol ontslag worden verleend. 4. Herplaatsingbesluiten als bedoeld in het eerste lid worden genomen met inachtneming van de herplaatsingprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Artikel 3:3 Uitgangspunten herplaatsing. Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 5 / 12

6 1. Bij het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3:2, eerste lid wordt met de volgende gegevens rekening gehouden: de geschiktheid van de ambtenaar voor een functie, zoals blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens, beoordelingen en eventuele geschiktheidtesten; de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies; het type dienstverband van de ambtenaar. 2. De ambtenaar is verplicht mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het verzamelen van gegevens als genoemd in het eerste lid. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever. 3. Indien voor diverse ambtenaren het type dienstverband gelijk is en indien die ambtenaren hun voorkeur voor een bepaalde functie uitgesproken hebben en indien die bepaalde functie voor al deze ambtenaren passend is, wordt de volgende herplaatsingvolgorde gehanteerd: - ambtenaren van 35 jaar en ouder met een dienstverband van minder dan 40 jaren, te beginnen met hen met de meeste (overheids-)dienstjaren; - ambtenaren die de leeftijd van 35 jaar nog niet bereikt hebben, te beginnen met hen met de meeste (overheids-)dienstjaren; - ambtenaren die 40 of meer jaren in overheidsdienst werkzaam zijn, waarbij jongeren in leeftijd voor ouderen gaan; - ambtenaren die geen overwegend bezwaar hebben in een andere functie herplaatst te worden of in aanmerking willen komen voor flankerend beleid gericht op het verlaten van de organisatie of voor de bijzondere maatregelen voor oudere werknemers ex art. 7:3 en/of art. 7:4 van dit Sociaal Statuut. Artikel 3:4 Functieboek. 1. Voor aanvang van de herplaatsingprocedure wordt een overzicht gemaakt van alle functies in de nieuwe organisatie (nieuwe, gewijzigde èn ongewijzigde functies). Dit overzicht, het Functieboek, bevat naast een korte functiebeschrijving, de functievereisten, de functieomvang en de salarisindicatie. 2. Het concept-functieboek wordt ruim voor aanvang van de herplaatsingprocedure aan de OR en alle medewerkers ter kennis gebracht. Artikel 3:5 Belangstellingsregistratie. 1. Voordat herplaatsingbesluiten als bedoeld in artikel 3:3 worden genomen, wordt de betrokken ambtenaar middels een reflectieformulier in de gelegenheid gesteld zijn voorkeur voor maximaal 3 functies kenbaar te maken. 2. Op het reflectieformulier is voor de ambtenaar tevens ruimte om aan te geven of hij om een gesprek met de herplaatsingcommissie ad artikel 4:1 verzoekt. 3. Op het reflectieformulier is voor de ambtenaar tevens ruimte om aan te geven of hij eventueel gebruik wenst te maken van het flankerend beleid ad. hoofdstuk 6 en/of de bijzondere maatregelen oudere werknemers ad. hoofdstuk 7 van dit Sociaal Statuut. Artikel 3:6 Verplichting ambtenaar. 1. De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met in achtneming van de herplaatsingprocedure is toegewezen, te aanvaarden. 2. Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot ontslag. Artikel 3:7 Salarisgarantie. Op de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie is artikel 21 van de gemeentelijke bezoldigingsregeling van toepassing. Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 6 / 12

7 Artikel 3:8 Functiegebonden toelagen. 1. Voor de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie vervallen de functiegebonden toelagen voor zover deze niet aan de nieuwe functie zijn verbonden. 2. Op de ambtenaar, die wordt bedoeld in lid 1, zijn de bepalingen van artikel 16 van de gemeentelijke bezoldigingsregeling van toepassing. 3. De ambtenaar verliest het recht op zijn garantie oude functie gebonden toelagen voor het deel, dat het aan zijn nieuwe functie verbonden salaris vermeerderd met de nieuwe functiegebonden toelagen èn de (afgebouwde) garantie ten aanzien van de oude functiegebonden toelagen bruto hoger is dan het oude salaris vermeerderd met de oude functiegebonden toelagen. Artikel 3:9 Persoonsgebonden toelagen. De ambtenaar, die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie behoudt recht op zijn persoonsgeboden toelagen. Artikel 3:10 Studiefaciliteiten. 1. De ambtenaar, die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt de rechten die hem op grond van de Nota Opleidings- en Ontwikkelingsbeleid zijn toegekend, indien hij de studie voortzet. 2. De ambtenaar, die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie en die in overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van terugbetalingsverplichtingen, die voortvloeien uit de Nota Opleidings- en Ontwikkelingsbeleid. Artikel 3:11 Aanvullende scholing. De werkgever onderzoekt of het nodig is de ambtenaar, die is overgeplaatst naar een passende of geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie, bij of om te scholen voor het vervullen van zijn nieuwe functie. De kosten van de scholing zijn voor rekening van de gemeente. Hoofdstuk 4. Herplaatsingprocedure. Artikel 4:1 Herplaatsingprocedure. 1. Het college van burgemeester en wethouders roept, tenzij in overeenstemming met het GO anders wordt besloten, een herplaatsingcommissie in het leven, die als taak heeft om de benodigde gegevens te verzamelen en om het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de te nemen herplaatsingbesluiten 2. De herplaatsingcommissie bestaat uit: - een lid aangewezen door het college van burgemeester en wethouders; - een lid aangewezen door de werknemersdelegaties van het GO; - een lid, tevens voorzitter, aangewezen door de twee hiervoor genoemde leden. Een Personeel en Organisatie-medewerker wordt als ambtelijk secretaris aan de commissie toegevoegd. 3. De herplaatsingcommissie hoort: - de ambtenaar, die daarom verzoekt; - de ambtenaar, waarvoor het voornemen bestaat hem niet op zijn 1e voorkeur te herplaatsen; - de ambtenaren, waarvoor de commissie het wenselijk en/of noodzakelijk acht. Van de hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt. 4. In voorkomende gevallen kan het college van burgemeester en wethouders dan wel de herplaatsingcommissie, na overeenstemming in het GO, afwijken van de in lid 2 aangegeven samenstelling van de herplaatsingcommissie. Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 7 / 12

8 Artikel 4:2 Advies over herplaatsing. 1. De herplaatsingcommissie verzamelt alle volgens haar benodigde gegevens en adviseert op basis van deze gegevens het college van burgemeester en wethouders over de herplaatsing van de betrokken ambtenaren. 2. Het college van burgemeester en wethouders informeert de ambtenaar schriftelijk over het advies van de herplaatsingcommissie over zijn herplaatsing, respectievelijk over het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden. Dit onder meezenden, indien van toepassing, van het(de) verslag(en) van de hem betreffende hoorzitting(en). Artikel 4:3 Bedenkingen tegen voorstel. 1. Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het advies van de commissie over zijn herplaatsing, respectievelijk tegen het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden, kan hij deze binnen 14 dagen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt de bedenkingen onverwijld in handen van de herplaatsingcommissie voor nadere overweging van haar herplaatsingadviezen. 3. De ambtenaar kan bij indiening van zijn bedenkingen verzoeken om mondeling te worden gehoord door de herplaatsingcommissie. Indien de ambtenaar dit verzoekt, wordt hij binnen 14 dagen door de herplaatsingcommissie gehoord. Van de hoorzitting wordt schriftelijk een verslag opgemaakt. Artikel 4:4 Herplaatsingbesluiten. 1. Het college van burgemeester en wethouders neemt het besluit omtrent herplaatsing van de betrokken ambtenaar eerst nadat heroverweging op grond van de herplaatsingadviezen plaats gevonden heeft. 2. De ambtenaar wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. Dit onder meezenden, indien van toepassing, van het verslag van de hem betreffende hoorzitting. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen, die door de ambtenaar zijn ingediend. 3. Het besluit in het eerste lid bevat tenminste: - de plaats van de ambtenaar in de nieuwe organisatie; - de datum van overgang; - de functie welke de ambtenaar zal gaan vervullen; - de aan de functie verbonden (indicatieve) salarisschaal (tevens garantieschaal), alsmede het voor de ambtenaar geldende salaris, de hem toekomende toelagen en salarisaanspraken; - een afweging van de persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar voor zover van belang bij het besluit. Artikel 4:5 Functiewaardering. 1. Binnen een jaar na de datum van ingang van de nieuwe organisatie worden beschrijvingen van alle functies ter vaststelling en waardering aangeboden. 2. In overleg met de commissie van GO kan een andere tijdspanne, als onder het eerste lid genoemd, worden bepaald. 3. De terugwerkende kracht is tot aan de datum van de organisatiewijziging. Hoofdstuk 5. Privatisering en taakoverheveling. Artikel 5:1 Werkingssfeer hoofdstuk. Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen. Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 8 / 12

9 Artikel 5:2 Werkgelegenheid. 1. De werkgever treedt met de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie in overleg over de overname van de ambtenaren van het betreffende organisatieonderdeel. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 2. Betrokken personeelsleden zullen in principe het werk volgen en de gemeente zal salaris en rechtspositie garanderen. 3. Indien het werk, binnen een nader in het GO overeen te komen termijn, niet meer aanwezig is, en/of de ambtenaar wordt bij de nieuwe werkgever schuldloos ontslagen, dan wordt gedurende die termijn geprobeerd de betrokken ambtenaar primair binnen of indien geen passende functie aanwezig is buiten de gemeentelijke organisatie te herplaatsen. 4. Voordat de werkgever een besluit neemt over de overgang van een ambtenaar naar de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie, biedt hij de betrokkene de gelegenheid om zijn belangstelling kenbaar te maken voor passende en/of geschikte functies, die op dat moment vacant zijn of op korte termijn vacant worden in de gemeentelijke organisatie. De ambtenaar zal als interne kandidaat in de selectieprocedure worden betrokken. 5. Het aanbod van outplacement, bedoeld in lid 1, wordt uitsluitend gedaan indien er binnen een periode van een jaar een reële kans van slagen is bij het vinden van een functie. De periode van één jaar kan na gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer- worden verlengd tot maximaal twee jaar, indien dit zinvol lijkt te zijn Indien outplacement niet zinvol wordt geacht, danwel de periode van outplacement niet het gewenste resultaat heeft, zal eervol ontslag worden verleend. Artikel 5:3 Sociaal Plan. 1. Als het GO van mening is, dat de privatisering of taakoverheveling zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Dit plan regelt de overplaatsingsprocedure (inclusief de ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsen personeel) en bevat rechtspositionele bepalingen. Over dit sociaal plan moet overeenstemming worden bereikt in het GO. 2. Er worden geen definitieve besluiten genomen ten aanzien van ambtenaren voordat er overeenstemming is over het sociaal plan. Artikel 5:4 Rechtspositievergelijking. 1. Indien de betrokken ambtenaren overgaan naar een privaatrechtelijke of een andere publiekrechtelijke werkgever waarvoor een afwijkende rechtspositieregeling of CAO geldt, maakt de werkgever een vergelijking tussen de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn bij de gemeentelijke werkgever en de nieuwe werkgever. 2. Indien uit de vergelijking blijkt, dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (bestaande uit in ieder geval salaris, uitkeringen en toelagen, pensioen, vakantie, ziektekostenregeling en werkloosheidsuitkering) bij de nieuwe werkgever minder is dan het totaalpakket bij de gemeentelijke werkgever, worden in het sociaal plan nadere afspraken gemaakt over afbouw, behoud of compensatie van aanspraken. 3. Het sociaal plan bevat in ieder geval de volgende garanties: - een netto-netto garantie van het salaris en het salarisperspectief; - ambtenaren die een vaste aanstelling hebben, krijgen bij de nieuwe werkgever een vaste aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder proeftijd. Hoofdstuk 6 Flankerend beleid. Artikel 6:1 Bevordering van interne en externe mobiliteit. 1. Om te bevorderen dat ambtenaren op een goede en zorgvuldige manier kunnen worden herplaatst primair in de eigen organisatie of, als dat geen oplossing biedt, zo nodig buiten de eigen organisatie, kunnen de volgende bijkomende maatregelen worden genomen: Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 9 / 12

10 - stage in een door de medewerker geambieerde functie, die op grond van kennis, ervaring en loopbaanverwachting op langere termijn bereikbaar wordt geacht; - outplacement, inclusief optimalisering van mogelijkheden op de arbeidsmarkt door gebruik te maken van sollicitatietrainingen, studiefaciliteiten, bij- of omscholing, etc.; - het verlenen van buitengewoon verlof voor sollicitaties en het hanteren van een minimale opzegtermijn. 2. De afspraken met de ambtenaar over de maatregelen, die op grond van het vorige lid worden toegepast, worden in een overeenkomst vastgelegd. Indien de ambtenaar naar het oordeel van de werkgever geen juiste invulling aan de overeenkomst geeft, wordt deze beëindigd. Voorts kunnen jegens de ambtenaar passende maatregelen in overweging worden genomen. Hiertoe kan gedwongen ontslag behoren. Artikel 6:2 Kosten verbonden aan bevordering van mobiliteit. De kosten verbonden aan de bevordering van interne en externe mobiliteit zijn voor rekening van de werkgever. Artikel 6:3 Functie buiten de gemeentelijke organisatie. 1. Indien de ambtenaar, waarvoor in de herplaatsingprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, een functie accepteert buiten de organisatie, wordt hem eervol ontslag verleend. 2. Met het oog op het gestelde in het eerste lid worden tevoren met de betrokken ambtenaar, onder andere gerelateerd aan de duur van de WW- en bovenwettelijke aansluitende WW-uitkering van de ambtenaar (voor zover van toepassing) afspraken gemaakt over: a. tot welk niveau en gedurende welke termijn (netto) inkomensgaranties van kracht zijn; b. welke tegemoetkoming wordt verleend in verband met (tijdelijk) hogere lasten voor woon-werkverkeer, verhuiskosten, extra woonlasten, e.d.; c. compensatie van een eventuele mindere pensioenvoorziening bij de nieuwe werkgever; d. een (mogelijke) terugkeergarantie en de termijn voor die garantie; e. de aard van de vergoeding als bedoeld onder a, b en c van dit artikel (een periodieke uitkering voor bepaalde tijd en/of een afkoopsom). 3. De ambtenaar, die afziet van het bepaalde onder 2, ontvangt een bonus van 10% van het bezoldiging zoals bedoeld in artikel 3: 1 van de CAR. Artikel 6:4 Starten eigen onderneming. Indien een ambtenaar overweegt de organisatie te verlaten om een eigen onderneming te starten kan in overleg met de betrokken ambtenaar worden bezien welke stimulerende maatregelen mogelijk zijn ter ondersteuning van dit voornemen. Artikel 6:5 Terugbetalingsverplichtingen. Een ambtenaar, die als gevolg van een doorgevoerde interne organisatiewijziging of als gevolg van een doorgevoerde privatisering of publiekrechtelijke taakoverheveling eervol ontslag wordt verleend, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de Nota Opleidings- en Ontwikkelingsbeleid, de verhuiskostenregeling, de regeling betaald ouderschapsverlof en andere mogelijke regelingen, dit met uitzondering van de door betrokken ambtenaar bij de werkgever aangegane hypothecaire leningen. Hoofdstuk 7 Bijzondere maatregelen oudere werknemers. Artikel 7:1 Doelgroep. Voor de oudere ambtenaar, die op het moment van organisatieverandering, van privatisering of publiekrechtelijke taakoverheveling 58 jaar of ouder is, gelden de bijzondere maatregelen uit dit hoofdstuk. Artikel 7:2 Scholing. Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 10 / 12

11 De ambtenaar als bedoeld in artikel 7:1 kan niet tot bij- of omscholing verplicht worden. Artikel 7:3 Non-activiteitenregeling. 1. Voor de oudere ambtenaar, bedoeld in art. 7:1, voor wie op advies van de herplaatsingcommissie het college van burgemeester en wethouders besluit, dat voor die ambtenaar geen passende of geschikte functie voorhanden is, geldt de non-activiteitenregeling. Dit onder voorwaarde dat de ambtenaar te kennen geeft geen andere functie te ambiëren en mits de ambtenaar op de eerste datum van de maand volgende op het besluit van het college gebruik maakt van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden Gemeenten (FPU Gemeenten). De betrokken ambtenaar wordt een suppletie toekent, waardoor hij een uitkering ontvangt, die hij zou ontvangen op het moment, dat hij gebruik kan maken van de 40-jarigenregeling, dan wel indien hij van deze regeling geen gebruik kan maken- bij het bereiken van de spilleeftijd. 2. De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt niet voor verdere herplaatsing in aanmerking gebracht. Hoofdstuk 8 Ongeschiktheid voor de functie. Artikel 8:1 Herhaald aanbod. 1. Onderzocht wordt of aan de ambtenaar, die is herplaatst en binnen 18 maanden naar het oordeel van burgemeester en wethouders ongeschikt of onbekwaam blijkt te zijn voor de dan vervulde functie, met in acht neming van de strekking van dit Sociaal Statuut een hernieuwd plaatsingsaanbod kan worden gedaan inclusief het gestelde onder art. 6:4, 6:5 en 7:3. 2. Indien binnen eenzelfde tijdsperiode opnieuw ongeschiktheid blijkt, kan op basis van de vigerende rechtspositie alsnog eervol ontslag worden verleend. 3. De ongeschiktheid of onbekwaamheid in de zin van dit artikel moet blijken uit een doorlopen traject van functioneringsgesprekken en personeelsbeoordeling. Hoofdstuk 9. Bezwaar en beroep. Artikel 9:1 Bezwarenprocedure. 1. De ambtenaar kan binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 2. Het college van burgemeester en wethouders zendt de ambtenaar, die bezwaar maakt een ontvangstbevestiging en stelt het bezwaar in handen van de Ambtenarenkamer van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Vlagtwedde. Artikel 9:2 Beroepsprocedure. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat voor de ambtenaar binnen 6 weken beroep open bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en voor arbeidscontractanten binnen 60 dagen bij de kantonrechter. Deze rechtsgang wordt in het besluit meegedeeld. Hoofdstuk 10. Slotbepalingen. Artikel 10:1 Hardheidsclausule. In gevallen, waarin toepassing van het sociaal statuut zou leiden tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan het college van burgemeester en wethouders van het statuut afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin. Artikel 10:2 Citeertitel. Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 11 / 12

12 Deze regeling kan worden aangehaald als Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde Artikel 10:3 Wijzigingen in CAR/UWO. Bij wet of centraal overeengekomen wijzigingen in de rechtspositie (tot uitdrukking komend in de CAR/UWO) welke dienen te leiden tot tekstuele veranderingen in dit sociaal statuut, worden geacht deel uit te maken van dit sociaal statuut. Artikel 10:4 Inwerkingtreding. 1. Dit sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari Dit sociaal statuut zal om de vier jaar worden geëvalueerd, tenzij één van de partijen binnen het GO dit eerder wenst. 3. Op de datum van inwerkingtreding van deze regeling wordt het Sociaal Statuut Vlagtwedde 1999 ingetrokken. Sellingen, 19 december 2006 Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Vlagtwedde J. Broertjes, J.M. de Vos burgemeester secretaris Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 (versie: ) 12 / 12

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009 CONCEPT Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1. CVDR Officiële uitgave van Heumen. Nr. CVDR60747_1 10 oktober 2017 Sociaal statuut van de gemeente Heumen Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; gelet

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Harlingen

Sociaal Statuut gemeente Harlingen CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR373550_1 16 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Harlingen 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen: Overwegende dat met het oog

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld.

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 51513 11 juni 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut 2014-2016 vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden GEMEENTEBLAD Nr. 63488 10 november Officiële uitgave van gemeente Coevorden. 2014 Sociaal Statuut Gemeente Coevorden 2014-2016 Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Nadere informatie

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep.

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep. CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR609805_1 1 mei 2018 Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR360758_3 27 maart 2018 Sociaal statuut gemeente Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het team Personeel & Organisatie,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel.

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR369953_1 8 november 2016 Sociaal Statuut Sociaal Statuut Sociaal Statuut Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Uitgangspunten Sociaal

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR78751_1 17 oktober 2017 Sociaal Statuut Gemeente Drimmelen 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: de Organisatieverordening

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Sociaal statuut van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 87396 30 juni 2016 Sociaal Statuut gemeente Steenwijkerland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 15 maart 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Sociaal statuut gemeente Waterland, aanvullende regeling G3 Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Voorwoord Dit Sociaal Statuut is opvolgend aan het Sociaal Statuut, in het kader van de personele gevolgen

Nadere informatie

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART)

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) 19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) INLEIDING...2 Het sociaal statuut...2 Doelstelling sociaal statuut...2 Typologie van organisatieveranderingen...2 Rechtspositionele aspecten van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 4 juli 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2005

SOCIAAL STATUUT 2005 SOCIAAL STATUUT 2005 Kader voor het in goede banen leiden van de reorganisatie ter afronding van de "Strategische Koers" 2001-2005 Novatec Feithsweg 4 Postbus 8 9356 AS 9356 ZG Tolbert Telefoon : 0594-283700

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

Gemeente Grave. Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave; vast te stellen het navolgende "Sociaal statuut gemeente Grave 2005"

Gemeente Grave. Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave; vast te stellen het navolgende Sociaal statuut gemeente Grave 2005 Gemeente Grave Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Grave; de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII r - l/\nder WERK & PARTICIPATlf Sociaal statuut (semi-)ambtelijk personeel bij organisatieveranderingen LANDER 2014 Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER, Overwegende dat het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 219764 30 oktober 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het sociaal statuut

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt;

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78366 26 augustus 2015 Sociaal statuut van de gemeente Bunschoten Het college van de gemeente Bunschoten; gelet op: het Organisatiebesluit 2011

Nadere informatie

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg; Het College van Burgemeester en Wethouders van Urk, gelet op: artikel 160, lid 1, sub c, van de Gemeentewet; de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; gezien: de bereikte overeenstemming

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Uitgangspunten Sociaal Statuut Organisatiewijzigingen zijn in de gemeente onvermijdelijk. Er wordt in een veranderende samenleving veel van de gemeente

Nadere informatie

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Sociaal statuut 2018 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten bij een organisatiewijziging en de personele

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de ; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012 is vastgelegd

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee *Z0744C427C7* Registratienummer: Z -16-70095 / 66013 Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee Inleiding: Doel- en werkingssfeer Onder Sociaal Statuut wordt verstaan het reglement waarin het college

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014"

Regeling Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR326095_1 1 maart 2016 Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014" Regeling " Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 " Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

Sociaal Plan Larcom 2014

Sociaal Plan Larcom 2014 -- Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Larcom Inhoudsopgave Inleiding Preambule Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Inhoudsopgave PREAMBULE 4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 ARTIKEL 1:1 DEFINITIES 5 ARTIKEL 1:2 WERKINGSSFEER 6 ARTIKEL 1:3 WERKGELEGENHEID 6 ARTIKEL 1:4 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Fusie Milieudiensten NWU en ZOU en overgang naar Omgevingsdienst NWU-ZOU Milieudienst Zuidoost-Utrecht december 2011 INT1151.028/ 9 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?.

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Gemeente Vlaardingen Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 1. gelet op hoofdstuk 10d van de CAR/UWO;

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Dalfsen Algemene toelichting

Sociaal Statuut gemeente Dalfsen Algemene toelichting Algemene toelichting 1. Inleiding Deze algemene toelichting gaat in op de personele aspecten van een organisatieveranderingstraject en is bedoeld als achtergrondinformatie bij het Sociaal Statuut. In deze

Nadere informatie

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 108990 9 augustus 2016 Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID De ondergetekenden,. 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Oldambt, feitelijk gevestigd te 9671 CD Winschoten, Johan Modastraat 6, hierna te noemen: Oldambt;

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231);

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231); Convenant afstemming en afbakening taken en bevoegdheden medezeggenschap (de vijf sectorale Ondernemingsraden en de Groepsondernemingsraad) en georganiseerd overleg (de commissie voor Georganiseerd Overleg)

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie overwegende dat bij besluit is vastgelegd dat de GR-BAR per 1-1-2014 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14 + 6' emeente- Heemskerk V / Së ' ', o c i a a 1 S', t a t u u,. fl' g j j j. '. '. -..,....--..,......--....-.,.. -'-....-...- ' ' '.....,.-. ' 1 januari 2012

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart januari 2015

Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart januari 2015 z Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart 2013-1 januari 2015 Assen, 25 april 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.3 Werkingssfeer...

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR292188_1. Sociaal Statuut 2011

CVDR. Nr. CVDR292188_1. Sociaal Statuut 2011 CVDR Officiële uitgave van Zeewolde. Nr. CVDR292188_1 21 november 2017 Sociaal Statuut 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van afdeling BMO d.d. 26 mei 2011;

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47629 24 maart 2017 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Oost Gelre

Sociaal Statuut gemeente Oost Gelre ALGEMEEN SOCIAAL STATUUT GEMEENTE OOST GELRE Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre; gelet op: de organisatieverordening van de gemeente Oost Gelre; de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD

Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR330171_2

CVDR. Nr. CVDR330171_2 CVDR Officiële uitgave van Raalte. Nr. CVDR330171_2 8 mei 2018 Regeling attenties gemeente Raalte Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 Gemeentewet;

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie De colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen

Nadere informatie