15 april Sociaal Plan 1 april april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015"

Transcriptie

1 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april april 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid 2.2. Procedure beëindiging arbeidsovereenkomst 2.3. Opzegtermijn 2.4. Vrijstelling van werk 3. Regelingen 3.1. Financiële vergoeding 3.2. Begeleiding naar een nieuwe baan 3.3. Juridische bijstand 3.4. Plaatsmakersregeling 4. Overige regelingen 4.1. Concurrentiebeding 4.2. Studiekosten 4.3. Referenties en getuigschrift 4.4. Eindafrekening 4.5. Fiscale afwikkeling 4.6. Begeleidingscommissie 4.7. Hardheidsclausule Pagina 2 van 12

3 Ondergetekenden: Endenburg Elektrotechniek B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Prins Pieter Christiaanstraat 50, te dezer zake vertegenwoordigd door de heer J. Knoester en FNV Bondgenoten, te dezer zake vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer M. Sekercan en CNV Vakmensen, te dezer zake vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer P. Vlaming, verder te noemen vakorganisaties. In aanmerking nemende dat: De aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan het structureel teruglopen van de productie en prijsdruk bij Endenburg Elektrotechniek is ten gevolge van de economische recessie; Als gevolg hiervan een reorganisatie binnen Endenburg Elektrotechniek waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen onvermijdelijk is. Hierover is advies gevraagd en gekregen van de BedrijfsKring (BK) die als ondernemingsraad functioneert Het wenselijk is voorzieningen te treffen om te komen tot sociaal aanvaardbare oplossingen voor de personele gevolgen die de reorganisatie met zich mee brengt; De thans geldende cao voor het Technisch Installatiebedrijf van toepassing is (hierna: CAO ). Komen als volgt een Sociaal Plan overeen: Pagina 3 van 12

4 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Werkgever : Endenburg Elektrotechniek B.V.; Reorganisatie : Wijzigingen in de organisatie van de werkgever die leiden tot verval van arbeidsplaatsen; Boventallige : Werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd, als bedoeld in artikel 7:610 BW, van wie de arbeidsplaats op grond van de reorganisatie, als bedoeld in artikel 2.1 van dit sociaal plan komt te vervallen en aan wie geen passende functie kan worden aangeboden; Loon : Het voor de werknemer geldende bruto maandloon, vermeerderd met vaste beloningscomponenten en inclusief vakantietoeslag; Ontslagdatum : De datum waarop de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd na afloop van de opzegtermijn; Peildatum : 1 april 2014; Plaatsmaker : Een werknemer die niet voorkomt op de ontslaglijst maakt plaats voor een andere werknemer die wel op de ontslaglijst staat conform het afspiegelingsbeginsel; Leeftijd : Leeftijd van de werknemer niet afgerond op de datum van ondertekening van het sociaal plan. 1.2 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die boventallig worden verklaard in de reorganisatie zoals verwoord in de adviesaanvraag aan de BK van 30 december Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op werknemers die om andere redenen dan deze reorganisatie hun baan verliezen, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren of einde van het dienstverband door verloop van een tijdelijk contract. 1.3 Looptijd Het Sociaal Plan geldt van 1 april 2014 tot 1 april 2015 en geldt voor de reorganisatie zoals verwoord in de adviesaanvraag aan de BK van 30 december Uiterlijk 1 februari 2015 nemen de vakbonden contact op over eventuele verlenging van de looptijd van het Sociaal Plan. 1.4 Overleg Indien wijziging in wetten of regels daartoe aanleiding geeft zullen partijen in overleg treden over een eventuele aanpassing van dit Sociaal Plan. Pagina 4 van 12

5 2. Procedure 2.1 Vaststelling en mededeling van boventalligheid De werknemer van wie de arbeidsplaats komt te vervallen wordt boventallig verklaard. Vaststelling van boventalligheid vindt plaats volgens de criteria van het Ontslagbesluit. Hierbij geldt het afspiegelingsbeginsel. 2.2 Procedure beëindiging arbeidsovereenkomst De procedure met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband voor onbepaalde tijd vangt aan nadat een het Sociaal Plan tot stand is gekomen. Bij zijn keus voor beëindiging van het dienstverband is de werkgever uitgegaan van het afspiegelingsbeginsel, op basis waarvan bij het UWV WERKbedrijf danwel de kantonrechter een ontslagaanvraag zal worden ingediend. De betreffende boventallige werknemers worden in een persoonlijk gesprek met de manager (of diens plaatsvervanger) medegedeeld dat hun arbeidsplaats komt te vervallen. De werkgever zal deze mededeling schriftelijk aan de werknemer bevestigen. Bij de ontslagaanzegging wordt een exemplaar van het Sociaal Plan overhandigd. Elke boventallige medewerker zal de mogelijkheid worden geboden om in onderling overleg met de werkgever de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen en de afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst worden alle afspraken (rechten en plichten) tussen de werkgever en werknemer vastgelegd. Indien werkgever en werknemer besluiten om de afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst is een ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf danwel de kantonrechter niet meer nodig. Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om de vaststellingsovereenkomst voor te leggen aan een jurist of ergens anders te rade te gaan. Werkgever zal op generlei wijze druk uitoefenen op werknemer om deze vaststellingsovereenkomst te tekenen. Het is aan werknemer om te beslissen om door middel van de vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of een procedure via het UWV Werkbedrijf danwel de kantonrechter te volgen. Indien de werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst, ontvangt de werknemer aanvullend 0,5 bruto maandsalaris gelijktijdig met de ontslagvergoeding zoals beschreven in artikel 3.1. Tevens kan de werknemer bij beëindiging met wederzijds goedvinden gebruik maken van vrijstelling van werkzaamheden gedurende maximaal de laatste maand van het dienstverband bij werkgever. Deze procedure om te komen tot een vaststellingsovereenkomst dient binnen 2 weken na de aanzegging te zijn afgerond. Na dit tijdstip vervalt de aanspraak op deze aanvullende uitkering van bruto 0,5 maandsalaris alsook de mogelijkheid om gebruik te maken van voornoemde vrijstelling van werkzaamheden. Pagina 5 van 12

6 Indien werkgever en werknemer niet komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst zal de werkgever ontbinding vragen bij de kantonrechter of na ontvangst van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf de arbeidsovereenkomst opzeggen. 2.3 Opzegtermijn Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de opzegtermijnen zoals bedoeld in de CAO van toepassing. Voor werknemers die een dienstverband hebben van korter dan vijf jaar geldt een opzegtermijn van één maand; voor werknemers die een dienstverband hebben van langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, geldt een opzegtermijn van twee maanden; voor werknemers die een dienstverband hebben van langer dan tien jaar, maar korter dan vijftien jaar, geldt een opzegtermijn van drie maanden; voor werknemers die een dienstverband hebben van langer dan vijftien jaar geldt een opzegtermijn van vier maanden. Bij de ontslagprocedure via het UWV WERKbedrijf wordt de opzegtermijn met één maand bekort mits er een opzegtermijn van minimaal één maand overblijft. 2.4 Vrijstelling van werk De boventallige werknemer kan in voorkomende gevallen worden vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van de emolumenten die verband houden met de uitoefening van de functie, zoals een reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding. Op eerste verzoek van de werkgever dienen de door werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen bij vrijstelling van werk per direct te worden ingeleverd. Indien er een lease-auto ter beschikking is gesteld waarvoor een bijtelling geldt voor de werknemer, kan de werknemer de lease-auto tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst blijven gebruiken en dient hij deze op de laatste werkdag bij werkgever in goede staat in te leveren, inclusief alle bijbehorende zaken. Indien een werknemer interesse heeft om de lease auto te kopen, zal Endenburg daarin een bemiddelende rol spelen. In een aantal gevallen zal de werknemer worden gevraagd lopende werkzaamheden af te ronden. De boventallige werknemer die niet vrijgesteld is van werk zal tijdens de periode voorafgaand aan de ontslagdatum - na toestemming van de werkgever - betaald verlof krijgen voor sollicitaties. De omvang van dit verlof zal in onderling overleg in redelijkheid worden vastgesteld. Eventuele reiskosten zullen (binnen Nederland) op basis van 2e klasse openbaar vervoer door de werkgever worden vergoed indien hierin niet door derden wordt voorzien. 3. Regelingen 3.1 Financiële vergoeding Bij einde dienstverband heeft de boventallige werknemer die niet herplaatsbaar is ingevolge dit Sociaal Plan recht op een financiële vergoeding. De hoogte van deze financiële vergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule, zoals vastgelegd in de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, waarbij de correctiefactor C = 0,5 wordt gehanteerd. Pagina 6 van 12

7 De vergoeding is gelijk aan A x B x C. A Staat voor de diensttijd die de werknemer aaneengesloten in dienst is geweest (incl. de jaren bij de rechtsvoorgangers en een eventuele uitzendperiode) bij het einde van het dienstverband; daarbij tellen de dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van: De leeftijd van 35 jaar voor 0,5 dienstjaren; Tussen de leeftijd vanaf 35 tot 45 jaar voor 1 dienstjaren; Tussen de leeftijd vanaf 45 tot 55 jaar voor 1,5 dienstjaren; Vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar voor 2 dienstjaren. B Staat voor beloning, zijnde het bruto maandsalaris vermeerderd met de vaste beloningscomponenten en de vakantietoeslag. C Staat voor de correctiefactor en deze is 0,3 Werkgever is bereid voormelde vergoeding op de door werknemer aan te geven wijze uit te betalen, mits dat niet kostenverhogend uitvalt en fiscaal toelaatbaar is. Dit op vertoon van een voor werkgever ontlastende verklaring van de Belastingdienst. 3.2 Begeleiding naar een nieuwe baan (begeleidingstraject) Boventallige werknemers en werknemers wiens contract voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt binnen zes maanden vanaf de peildatum wegens reorganisatie, hebben recht op begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Deze begeleiding strekt zich uit tot maximaal zes maanden vanaf het moment dat de betreffende werknemer wordt geïnformeerd omtrent de boventalligheid danwel het einde van rechtswege van het contract voor bepaalde tijd. De werkgever verplicht zich in te spannen om voornoemde werknemer elders aan een nieuwe arbeidsplaats te helpen (outplacement). De begeleiding kan de volgende elementen behelzen: Inzet van het eigen netwerk van werkgever; Outplacement en scholing. Inzet van het eigen netwerk werkgever De directie en HR zullen actief contacten leggen met collega bedrijven, waaronder de DGC collega s, om na te vragen of zij vacatures hebben. Vacatures worden op regelmatige basis onder de aandacht gebracht van de werknemers. De werkgever zal geen persoonlijke gegevens van werknemers doorgeven aan potentiële nieuwe werkgevers, zonder hierover vooraf toestemming te hebben van de betrokken werknemer. Outplacement en scholing Professionele begeleiding zal worden verzorgd door een door de werkgever geselecteerd gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf helpt de (boventallige) werknemer met solliciteren, doet testen en zoekt mee naar een geschikte baan. Onder begeleiding naar een nieuwe baan wordt ook verstaan training en of opleiding ten behoeve van (om)scholing. Voor outplacement stelt de werkgevereen voorziening beschikbaar van totaal ,- inclusief BTW voor alle betrokken werknemers tezamen. Pagina 7 van 12

8 Voor een opleiding die specifiek gericht is op het vergroten van de kans op het vinden van een nieuwe baan wordt per boventallige werknemer een individueel scholingsbudget van maximaal EUR inclusief btw beschikbaar gesteld. Indien een (boventallige) werknemer aanspraak wil maken op een deel van deze gezamenlijke voorziening voor outplacement en/of op het individuele scholingsbudget dient hij, binnen twee weken nadat hij boventallig is verklaard danwel is geïnformeerd omtrent het einde van rechtswege van het contract voor bepaalde tijd, een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de werkgever. Ten minste één van de onderstaande criteria van begeleiding naar een nieuwe baan moet in de aanvraag zijn opgenomen om voor toekenning van een deel van de voorziening voor outplacement en/of het individuele scholingsbudget in aanmerking te komen: Acceptatie en motivatie; Sollicitatie en presentatie; Opstellen loopbaan profiel of een arbeidsmarkt actieplan; Opleiding of training welke redelijkerwijs leidt tot het vergroten van de kans op de arbeidsmarkt. Uiterlijk drie weken na voornoemde schriftelijke aanvraag geeft de werkgever uitsluitsel over de toekenning en de hoogte van het budget voor outplacement en/of het individuele scholingsbudget. Het betreft een voorziening; indien de (boventallige) werknemer geen gebruik maakt van een deel van de voorziening voor outplacement en/of het individuele scholingsbudget, zal het budget niet uitbetaald worden. De facturen inzake outplacement en/of scholing worden door Endenburg rechtstreeks aan het outplacement/opleidingsinstituut voldaan. 3.3 Juridische bijstand Werkgever draagt de werkelijke kosten voor de gemachtigde voor juridische ondersteuning van de boventallige werknemer tot een maximum van 500,- inclusief kantoorkosten en exclusief BTW en uitsluitend voor zover kosten worden gemaakt. Deze kosten dienen rechtstreeks en gespecificeerd bij de werkgever in rekening te worden gebracht. 3.4 Plaatsmakersregeling Een plaatsmaker is een werknemer die aangeeft zijn arbeidsovereenkomst te willen beëindigen waardoor een inmiddels aangezegde werknemer kan blijven. Deze regeling gaat in nadat formeel bekend is gemaakt in welke groep wederzijds uitwisselbare functies arbeidsplaatsen komen te vervallen. De plaatsmaker die binnen twee weken schriftelijk bij de werkgever aangeeft gebruik te willen maken van de plaatsmakersregeling, komt in aanmerking voor een eenmalige vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op 50% van de vergoeding zoals gedefinieerd onder artikel 3.1 hierboven ( Financiële vergoeding ), met een maximumbedrag ter grootte van het totaal van de vergoeding zoals die uitgekeerd zou zijn aan de boventallige werknemer waarvoor de Pagina 8 van 12

9 plaatsmaker plaatsmaakt (zie artikel 3.1 hierboven). Voor een plaatsmaker gelden de aanvullende regelingen zoals beschreven in dit Sociaal Plan niet. Voor de plaatsmakersregeling gelden de volgende voorwaarden: Een werknemer kan zich alleen aanbieden als door zijn vertrek het aantal gedwongen ontslagen in die groep wederzijds uitwisselbare functies met één vermindert; Een werknemer zal niet als plaatsmaker kunnen vertrekken als hij of zij voor de organisatie essentiële vaardigheden, kennis en/of ervaring bezit; De werknemer die in eerste instantie als boventallig is aangewezen dient in te stemmen met een eventuele plaatsmaker. Indien deze werknemer niet instemt blijft hij boventallig zoals bedoeld in dit Sociaal Plan. 4. Overige regelingen 4.1 Concurrentiebeding Indien de werknemer een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst hebben staan, komt die met dit Sociaal Plan te vervallen. 4.2 Studiekosten De werknemer die uit dienst treedt wordt ontheven van het terugbetalen van eventuele studiekosten die voortvloeien uit een studiekostenregeling. 4.3 Referenties en getuigschrift Desgevraagd zal werkgever (positieve) referenties verstrekken over het functioneren van de boventallige werknemer. De boventallige werknemer ontvangt een (positief) luidend getuigschrift van werkgever. 4.4 Eindafrekening Bij uitdiensttreding zal er een eindafrekening opgesteld worden gebaseerd op de geldende regelingen uit dit Sociaal Plan. Daarnaast bestaat de eindafrekening uit eventueel resterend vakantiegeld en eventueel resterende verlofdagen. De uitbetaling hiervan vindt plaats in de maand volgend op ontslagdatum. Indien niet alle gereedschappen, een eventuele laptop en/of telefoon en/of overige materialen in goede staat zijn ingeleverd, dan wel dat de gereedschapset nog niet is afbetaald, dan zal dit in mindering worden gebracht op de eindafrekening. Dit geldt tevens voor eventueel openstaande boetes. Pagina 9 van 12

10 4.5 Fiscale afwikkeling Alle in dit Sociaal Plan genoemde uitkeringen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - bruto vergoedingen. Werkgever zal de wettelijke verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. Pagina 10 van 12

11 4.6 Begeleidingscommissie Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld met betrekking tot de uitvoering van dit Sociaal Plan. Als de betrokken werknemer van mening is dat via de gebruikelijke hiërarchische weg niet of onvoldoende aan zijn bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan hij bezwaar aantekenen bij de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie zal met name adviseren met betrekking tot de afhandeling van individuele klachten en bezwaren. Zij zal toezien op het correct toepassen van de procedures met betrekking tot dit Sociaal Plan en zij zal, gevraagd of ongevraagd, de directie adviseren over alle facetten inzake de toepassing en uitvoering van dit Sociaal Plan. De begeleidingscommissie kan de werkgever tevens aanbevelingen doen met betrekking tot mogelijke verlenging van het begeleidingstraject, de toekenning van het individuele scholingsbudget en de incidentele toepassing van de hardheidsclausule. De begeleidingscommissie brengt advies uit aan de directie, waarna door de directie een beslissing zal worden genomen. Indien de begeleidingscommissie eensluidend tot een oordeel is gekomen, dan zal de directie zich bij dit oordeel aansluiten. Adviezen respectievelijk beslissingen zullen binnen twee weken schriftelijk aan betrokkenen worden medegedeeld. Werknemer behoudt van zelfsprekend het recht om middels een gerechtelijke procedure het besluit juridisch aan te vechten. De begeleidingscommissie bestaat uit drie leden: Namens de vakorganisaties : nader aan te wijzen Namens de werkgever : de heer E. Schreurs Onafhankelijk : gezamenlijk aan te wijzen door beide partijen De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. Pagina 11 van 12

12 4.7 Hardheidsclausule Als toepassing van het Sociaal Plan in een individueel geval zou leiden tot een onbillijke situatie, kan werkgever van dit Sociaal Plan afwijken ten gunste van de boventallige werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet beslist de werkgever. Aldus overeengekomen en door partijen getekend, d.d. 24 april 2014, te Rotterdam. Endenburg Elektrotechniek B.V. J. Knoester FNV Bondgenoten M. Sekercan CNV Vakmensen P. Vlaming Pagina 12 van 12

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. Discussiedocument versie 30 december 2011 (subject to approval of Fresenius Kabi Board) SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2.

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014

Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014 Sociaal Plan Hurks prefabbeton bv Vestiging Tilburg en Veldhoven Januari 2013 December 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen... 4 1.1 Overeenkomst... 4 1.2 Toepassing... 4 1.3 Looptijd... 4 1.4 Overleg...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker DEFINITIES Boventalligheidsdatum cao Datum aanzegging Jaarinkomen Medewerker Mobiliteitsbureau AnQore B.V. Opzegtermijn Vakorganisaties De datum waarop de arbeidsplaats vervalt en de boventalligheid ingaat

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

2. de heer/ mevrouw WERKNEMER, wonende te te xxxx (adres: straatnaam, postcode en plaats), geboren op x-x-xxxx, hierna te noemen: Werknemer ;

2. de heer/ mevrouw WERKNEMER, wonende te te xxxx (adres: straatnaam, postcode en plaats), geboren op x-x-xxxx, hierna te noemen: Werknemer ; VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de (rechtsvorm van werkgever) WERKGEVER., gevestigd en kantoorhoudende te xxxx (adres: straatnaam, postcode en plaats), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Sociaal plan. Cerexagri B.V.

Sociaal plan. Cerexagri B.V. Sociaal plan Cerexagri B.V. Inhoudsopgave: Inleiding... 4 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 6 a) Werkingssfeer...6 b) Werkingsduur...6 c) Wijziging...6 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

6 december 2011 SOCIAAL PLAN. 6 december 2011

6 december 2011 SOCIAAL PLAN. 6 december 2011 SOCIAAL PLAN 6 december 2011 INHOUDSOPGAVE PAG. 1. Considerans 4 1 Partijen 4 2. Inleiding 4 2 Noodzaak tot reorganisatie 4 3. Algemene bepalingen 5 3.1 Definities 5 3.1.1 Werkgever of Groothuis 5 3.1.2

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Onderhandelingsresultaat 7 mei 2014 Sociaal Plan 2014-2016 Avery Dennison Inhoud Artikel 1 Definities 5 a) Werkgever 5 b) Medewerker 5 c) Avery Dennison 5 d) Reorganisatie 5 e) Bruto Maandinkomen 5 f)

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp.

Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. 17 januari 2019 t/m 31 december 2020 sociaal plan Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022

Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022 Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022 Overeengekomen tussen Unilever en FNV, CNV Vakmensen en De Unie Addendum: aanvullende regelingen,

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SCA Hygiene Products Cuijk BV. Sociaal plan SCA Hygiene Products Cuijk BV

SOCIAAL PLAN. SCA Hygiene Products Cuijk BV. Sociaal plan SCA Hygiene Products Cuijk BV SOCIAAL PLAN SCA Hygiene Products Cuijk BV Sociaal plan SCA Hygiene Products Cuijk BV 2 Partijen bij dit Sociaal Plan zijn: SCA Hygiene Products Cuijk BV te Cuijk en CNV Vakmensen.nl te Utrecht FNV te

Nadere informatie

Sociaal Plan. Howden Netherlands B.V. Hengelo

Sociaal Plan. Howden Netherlands B.V. Hengelo Sociaal Plan Howden Netherlands B.V. Hengelo 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. Definities/begripsomschrijving 6 3. Algemene Voorwaarden 8 4. Herplaatsing 12 5. Externe Bemiddeling 15 6. Financiële

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Sociaal Plan NXP

Sociaal Plan NXP Sociaal Plan NXP 2015-2018 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: tot en met 31 december 2018 Datum: 24 september 2015 Page 1 of 16 Inhoudsopgave 1 Definities

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 013 014 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als gevolg

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES UITGANGSPUNTEN 1.Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 1 februari 2013. 2.De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz 3...... u....... )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI...... 3 4rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu,

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

Beëindigingsregeling 1 januari 2016 tot en met 31 december BEEINDIGINGSREGELING 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017

Beëindigingsregeling 1 januari 2016 tot en met 31 december BEEINDIGINGSREGELING 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 BEEINDIGINGSREGELING 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 Inleiding Cargill B.V. (uitgezonderd werknemers vallend onder de IGMA cao), de Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Sociaal Plan Klaverblad Verzekeringen

Sociaal Plan Klaverblad Verzekeringen Sociaal Plan Klaverblad Verzekeringen 2019-2022 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Uitgangspunten 4 1.3 Begrippen 4 1.4 Looptijd en werkingssfeer 6 1.5 Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie