André Wierdsma. Plek der moeite

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "André Wierdsma. Plek der moeite"

Transcriptie

1 36 André Wierdsma Plek der moeite

2 36 Door André Wierdsma

3 Inleiding Het grootste gedeelte van mijn professionele werk is gericht op het ondersteunen van organisaties bij het reflecteren op de interne patronen van denken en handelen in maatwerk ontwikkelingsprogramma s. Dit vraagt ten eerste het creëren van een ongebruikelijk platform voor dialoog met nieuwe spelers. Vervolgens, naast het inbrengen van nieuwe kennis, het begeleiden van een collectief leerproces om ingesleten patronen te herzien. De Plek der Moeite is de fase waarin het blokkerende onzegbare bespreekbaar wordt. Met een collectief leerproces in deze programma s wil de top van de organisatie de samenwerkingscultuur herijken en in lijn brengen met nieuwe strategische doelen. Een ander motief is om door middel van een collectieve dialoog te komen tot een nieuwe koers. De nieuwe strategische koers vraagt ander gedrag. Bestaande patronen van denken en handelen worden kritisch tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. Dit proces van collectief leren van managers en professionals is niet gemakkelijk. Ten eerste is veel gedrag onbewust en routinematig. Betekenis ontstaat veelal in een proces van retrospectieve betekenisverlening (Weick, 1979). Het beroemde zinnetje van Weick dat dit zo kernachtig weergeeft is: Hoe weet ik nu wat ik denk als ik nog niet gezien heb hoe ik handel. Mensen creëren betekenis door te reflecteren op hun handelen. Ten tweede zijn de koppelingen tussen intenties en gedrag zwak. Er is verschil tussen wat mensen doen en de opvattingen waarvan ze aangeven dat deze bepalend zijn voor hun handelen (Argyris & Schön, 1978). We hebben dit het verschil tussen praattheorie (espoused theory) en doetheorie (theory-in-use) genoemd (Swieringa & Wierdsma, 1990). Hoe meer de reflectie op de patronen van denken en handelen _doetheorie_ raakt aan de identiteit, hoe lastiger het proces van reflecteren, leren en veranderen is. Op basis van deze ervaring hebben we het onderscheid tussen regels, inzichten en principes ontwikkeld (Swieringa & Wierdsma, 1990). Mensen bespreken gemakkelijker de onderlinge regels die ze hanteren in hun samenwerking dan de inzichten die achter de regels schuilen. De principes achter de inzichten zijn nog lastiger bespreekbaar te maken. 459 Andr é Wier dsm a De Plek der Moeite heb ik later geïntroduceerd om de weerbarstigheid van collectieve en individuele leerprocessen op het niveau van principes aan te duiden (Wierdsma, 1999). Reflectie op dit niveau is voor alle betrokkenen _leidinggevenden en medewerkers_ de moeite en vraagt moeite. Het is de moeite omdat deze plek nieuwe mogelijkheden biedt als de bestaande patronen worden doorbroken. Leren op de Plek der Moeite vraagt ook moeite. Moeite om samen te durven en willen stilstaan bij het (geaccepteerde) zelf beeld en de onderlinge relationele vervlechtingen.

4 Ik bespreek eerst het verschil tussen individuele en collectieve leerprocessen. Vervolgens werk ik het verschil tussen regels, inzichten en principes uit. Daarna beschrijf ik de Plek der Moeite en ga ik in op de mechanismen die verklaren waarom leren op principeniveau leren op de Plek der Moeite is. Ik rond af met enige reflecties en praktische tips vanuit mijn ervaring met het werken op de Plek der Moeite. Theorie Individueel en collectief leren In managementliteratuur, vooral de populaire, worden de mogelijkheden van het individu om de context te veranderen sterk overschat. Het besef dat individueel gedrag sterk wordt beïnvloed door de context, krijgt relatief weinig aandacht. De zuigkracht van het gewenste gedrag in organisaties doet veel individuele inspanningen om te veranderen teniet. Mensen in organisaties, ook managers, worden geacht zich te voegen in bestaande opvattingen over wat de organisatie is en waar deze voor staat. Verandering van organisatiegedrag vraagt daarom meer dan individueel leren. Dialoog, spiegeling van individueel én collectief gedrag en experimenteren met nieuw collectief gedrag complementeren het proces van individuele bewustwording en leren. Argyris en Schön (1978) hebben het bekende onderscheid tussen single- of doubleloop -leren geïntroduceerd. Reflectie op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het individuele handelen in organisaties (bepalende variabelen of normen) noemen ze double-loop -leren. Dit is een model voor individueel leren. In organisaties oriënteren mensen zich op de normen van de groep en organisatie. Hoe dichter bij de identiteit des te moeizamer het proces. Op basis van onze ervaring hebben we het begrip double-loop -leren uitgewerkt zodat het ook bruikbaar is voor collectieve leerprocessen. We zijn de normen waar mensen zich op oriënteren gaan onderscheiden naar hoe en de mate waarin ze invloed hebben op gedrag en gerelateerd zijn aan de identiteit van de organisatie. Hoe meer ze aan de identiteit raken, hoe lastiger het proces van reflecteren, leren en veranderen is. Dit heeft geresulteerd in het onderscheid tussen regels, inzichten en principes en de drie leerslagen: enkelslag, dubbelslag en drieslag collectief leren (Wierdsma & Swieringa, 2011). 460

5 Intensiteit van collectief leren: regels, inzichten en principes Het minimale wat nodig is om te kunnen spreken van een organisatie is een aantal regels. Dat is de meest uitgeklede definitie van een organisatie. Het betreft dan de regels die het gedrag tussen de organisatieleden coördineren. Regels zijn daarbij op te vatten als alle expliciete en impliciete aanwijzingen omtrent het gewenste gedrag. Expliciete aanwijzingen, zoals die schriftelijk kunnen zijn vastgelegd in taakomschrijvingen, procedures en voorschriften. De geschreven regels. Maar ook impliciete aanwijzingen, die men geacht wordt af te (kunnen) leiden uit rituelen, symbolen, verhalen en non-verbale gedragingen (gebaren, houdingen, stilzwijgen). De ongeschreven regels. Regels geven aan hoe de organisatieleden zich dienen te gedragen. Aan deze regels liggen, in meerdere of mindere mate gedeelde, inzichten ten grondslag. Inzichten over wat een goede organisatie is en kan, en hoe die opgebouwd en gestuurd moet worden. Inzichten als opvattingen over inkoop, verkoop en productie, over besluitvorming en communicatie, over budgettering en admini stratie. De functie van deze inzichten is het (kunnen) verklaren en begrijpen van bestaande regels. Sommige inzichten zijn zo belangrijk voor de identiteit van de organisatie dat ze onderdeel zijn van het geheel van opvattingen over Zo doen wij de dingen hier en Dit is zoals wij hier wensen te zijn. Deze inzichten noemen we principes. Principes zijn de gedeelde uitgangspunten en veronderstellingen over wat voor soort bedrijf we willen zijn en hoe we met elkaar willen omgaan. Principes bepalen het eigene van het bedrijf: de identiteit van de organisatie. Principes zijn opvattingen en veronderstellingen die uitstijgen boven het niveau van rede en theorie. Waar het bij inzichten gaat om wat juist of onjuist is, waarheden, gaat het bij principes om wat goed of slecht is, om waarden. Inzichten vormen de grondslag van wat in een bedrijf logisch wordt gevonden, principes zijn de basis voor wat vanzelfsprekend wordt gevonden. Ze zijn vaak impliciet. De functie van deze principes is het aanbrengen of behouden van onderlinge samenhang in de gehanteerde inzichten en regels. Zoals de inzichten antwoord geven op het waarom van de regels, zo geven principes antwoord op het waartoe van de inzichten en regels. 461 Andr é Wier dsm a Samenvattend: een organisatie bestaat uit een samenstel van regels, inzichten en principes. Hierbij formuleren de regels wat we moeten en mogen, de inzichten wat we weten en begrijpen, en de principes wat we willen of zijn. Regels, inzichten en principes verschillen in de mate waarin ze dicht staan bij het organisatiegedrag. Dit is weergegeven in figuur 36.1.

6 Figuur 36.1 Afstand van regels, inzichten en principes tot organisatiegedrag Organisatiegedrag doen Regels moeten en mogen Inzichten weten en begrijpen Principes willen en zijn (identiteit) Het dichtst bij gedrag staan de regels. Regels hebben direct invloed op het gedrag van de leden. Ze bepalen de bandbreedte van wat de mensen mogen en moeten doen. Inzichten kunnen direct invloed hebben op het gedrag of niet. Mensen handelen vaak niet op basis van de aangegeven praattheorie. De invloed van inzichten verloopt in hoge mate via regels, en is vaak grotendeels indirect van aard. Hetzelfde geldt nog sterker voor de principes. Omgekeerd geldt dat de principes het dichtst bij de organisatie-identiteit staan. figuur 36.2 U-bocht van collectief leren (H)erkennen Bestaande Gewenst Regels Regels Inzichten Inzichten Principes Principes Collectief leerproces van opinieleiders Herbeslissen 462 Herontwerpen

7 Een strategieverandering vergt van managers en medewerkers een andere opstelling in de markt en andere klantbenadering. Nieuwe gedragsregels en inzichten die gedragen moeten worden door doorleefde nieuwe principes zijn dan nodig. Dit vraagt een collectief leerproces op het niveau van principes van de formele én informele opinieleiders (zie figuur 36.2). Via een proces van (h)erkennen van patronen, herbeslissen over de gewenstheid ervan en herontwerpen ontstaat een nieuwe praktijk (McClure Goulding & Goulding, 1979). Blijft het proces van herbezinning op het niveau van principes uit dan wordt de verandering van inzichten niet ondersteund met principes die daarmee in overeenstemming zijn. Nieuwe inzichten worden alleen met de mond beleden. In de doetheorie blijven de oude principes dominant. Er vindt dan geen gedragsverandering plaats. Dit verklaart de beperkte effectiviteit van reorganisaties. Reorganisaties blijven op inzichtniveau en worden vaak top-down ingevoerd en niet ondersteund door collectief ontwikkelde en daardoor betekenisvolle nieuwe principes. Plek der Moeite* De Plek der Moeite* is omschreven als de plek, de ruimte, waarin het bestaande wordt losgelaten en men op zoek gaat naar een nieuw ordeningsresultaat. Het kost moeite om los te breken uit bestaande patronen en ordeningen. De gedeelde betekenis vormt de basis van het gemeenschappelijk handelen. Reflectie vraagt de bereidheid om kritisch naar het bestaande te kijken. Vervolgens vergt zij de erkenning dat het bestaande gezien de ambities of realiteit niet meer functioneel of gewenst is. De vragen die op de Plek der Moeite aan de orde komen zijn waartoe -vragen; vragen op het niveau van het willen en zijn. De principes waarop de organisatie is gebaseerd komen ter discussie te staan. Wat voor soort bedrijf of instituut willen we zijn? Hoe willen we onze onderlinge relaties vormgeven? Wat is leidend in onze samenwerking? Hoe willen we door de externe belanghebbenden maar vooral door de klant gezien worden? * De door Foucault geïdentificeerde uitsluitingsmechanismen benoemt Kooistra (1988) als de plek der moeite van de mens in de ruimte van de taal. Door iets als grondslag voor het denken en weten te benoemen wordt dit denken dat de grondslag constitueert, zelf aan het denken onttrokken. Dat denken bedacht is, valt dan buiten het denken. 463 Andr é Wier dsm a Het ordeningsresultaat is het resultaat van een afstemmings- of onderhandelingsproces. Betekenissen worden gecreëerd door mensen om de meervoudigheid van de gedeelde werkelijkheid hanteerbaar te maken zodat ze hun handelen op elkaar af kunnen stemmen. In een organisatie heeft niet iedereen in gelijke mate

8 invloed op en toegang tot dit proces van betekeniscreatie. Principes worden via, veelal impliciete, collectieve processen in stand gehouden door de cultuurdragers. Het is niet gemakkelijk ze te heroverwegen. Ten eerste zijn ze lastig te benoemen. Ten tweede wordt de toegang tot het impliciete proces van betekeniscreatie en -handhaving beperkt tot de dominante elite. Bij principes is de verstrengeling tussen onderlinge relaties en belangen en de geaccepteerde betekeniskaders sterk. De coalitie die de betekenissen heeft ontwikkeld doet vaak voorkomen alsof de bestaande betekenissen een rationeel uitgangspunt zijn. Maar wiens rationaliteit? Men miskent dat ze het resultaat zijn van een proces van betekeniscreatie. De dialoog over de principes wordt bemoeilijkt door de bestaande machtsverhoudingen. Principes zijn inzichten die gaan over wie we willen zijn en hoe we willen werken. Ze behoeven geen discussie meer, ze spreken vanzelf. Het zijn de vanzelfsprekendheden. Door processen van verdubbeling, disciplinering en uitsluiting stimuleren ze invoeging in het bestaande. Probleem voor de dialoog op de Plek der Moeite is dat de vanzelfsprekendheden zowel het resultaat van het onderlinge interactieproces zijn alsook de bedding voor dit interactieproces vormen. Veranderen van principes is daarom moeizaam: een proces op de Plek der Moeite. Verdubbeling, disciplinering en uitsluiting Door de verstrengeling van relaties en betekenissen treden er in de interactie tussen mensen voortdurend processen van verdubbeling, disciplinering en uitsluiting op. Verdubbeling is het proces dat nadat de werkelijkheid eenmaal eenduidig is gedefinieerd, in taal is gezet, deze taal gebruikt wordt om de werkelijkheid te beschrijven. Het is moeilijk buiten de bestaande taal te denken en waar te nemen. Een vis ontdekt niet gemakkelijk dat hij in water leeft. Wij ontdekken niet gemakkelijk dat ons denken een structuur heeft die het denken buiten de bestaande logica moeilijk maakt. Dit was de onderzoeksvraag van Kooistra (1985): Hoe kan men een omstandigheid begrijpen, waarin de terminologie om deze omstandigheid te begrijpen, ontbreekt? Ontwikkelde betekenissen, taal en mentale kaarten maken het mogelijk de werkelijkheid waar te nemen en te duiden, maar blokkeren ons te zien dat er een werkelijkheid is buiten de geconstrueerde taal. Taal construeert zo een werkelijkheid en zegt vervolgens: Ik heb het niet gedaan. Taal omwikkelt een deel van de werkelijkheid en de uitdaging is deze weer te ontwikkelen. Taal onthult en verhult een werkelijkheid. Uitsluiting is het proces waarbij mensen geen toegang krijgen tot het proces van betekeniscreatie. De toegang tot dit proces van betekenisgeving wordt voorbehouden aan enkelen. En wel aan degenen die geloofwaardig worden bevonden. Een individu is geloofwaardig als zijn uitspraken blijven binnen het geaccepteerde kader, binnen de inzichten maar vooral binnen de principes. Uitsluiting heeft tot 464

9 gevolg dat de stem van de oppositie steeds minder wordt gehoord (Foucault, 1976). De dialoog verdunt en de bestaande dissensus wordt verhuld. Naast uitsluiting vindt een proces van disciplinering plaats. Mensen leren denken binnen geaccepteerde kaders. Mensen schatten, vooral in contexten met hiërarchische relaties, in wat sociaal gewenst is. In plaats van te zeggen wat ze zelf denken, anticiperen ze op het gewenste. Ze censureren zichzelf om zo acceptatie te verwerven in het relationele netwerk. Wil iets geloofwaardig zijn, dan moet het binnen het ware liggen. In het algemeen kan men zeggen dat hoe meer deze mechanismen zich voordoen, hoe groter de moeite op de plek. Leren op de Plek der Moeite vraagt constructieve en relationele kwaliteit. Constructieve kwaliteit Constructieve kwaliteit betekent dat het leerproces, het proces deconstructie en reconstructie van betekenis, open moet staan voor zoveel mogelijk al diegenen die een sterke invloed uitoefenen op de creatie en het onderhoud van bestaande principes. Het betekent het openstellen van de dialoog over de principes voor nieuwe actoren. Relationele kwaliteit 465 Andr é Wier dsm a Op de Plek der Moeite gaat het niet alleen over het opheffen van de disciplinerende en uitsluitende werking van opvattingen. Men zal de relationele dynamiek en de emoties die daarbij opspelen moeten hanteren. Relationele kwaliteit refereert aan de mate van zorgvuldigheid waarmee de betrokkenen in de dialoog omgaan met elkaars inbreng. Leren op de Plek der Moeite leidt tot een confrontatie met het (geaccepteerde) zelfbeeld en de (mogelijk vastgelopen) onderlinge relaties. Het is daarom een emotioneel en paradoxaal proces. Het vergt een combinatie van individuele en collectieve processen van bewustwording en herbezinning. Bestaande relationele verhoudingen komen ter discussie als betekenissen ter discussie komen. Bij collectieve leerprocessen zit ook niet iedereen op hetzelfde niveau van bewustwording van de disfunctionele elementen van de bestaande principes. Sommigen zijn in staat op basis van persoonlijk inzicht een voortrekkersrol te vervullen in het proces van collectief leren. Anderen hebben eerst een verandering in de context nodig om hun eigen eerste stappen te zetten in het proces van veranderen. Kern is dat de voorlopers en de achterblijvers verbonden blijven en vermeden wordt dat er weer een proces van uitsluiting ontstaat. Essentie is het constructief omgaan met bestaande verschillen. Het proces van collectief aan- en afleren is een onvermijdelijk emotioneel proces dat onvoorspelbaar van karakter is. Het maken van de omslag in de U-bocht is daarmee een proces waarbij miskenning, vermijding, vechten en

10 vluchten, onkunde en onwil onvermijdelijk zijn (zie voor een uitwerking van de psychologische dynamiek van collectief leren deel vijf van Wierdsma & Swieringa, 2011 en hoofdstuk 6 van Wierdsma, 1999). Samenvattend Collectief leren is het leren met betrekking tot de collectief gedragen regels, inzichten en principes. Leerprocessen waarbij principes besproken worden, vragen om het betreden van de Plek der Moeite. De toegang tot de dialoog over de principes is beperkt tot de formele en informele leiders: de opinieleiders. De principes worden door hen in, veelal impliciete, collectieve processen in stand gehouden. Ze moeten daarom door een expliciet collectief leerproces heroverwogen en veranderd worden. Op die manier kan men de U-bocht nemen en kunnen er in cocreatie nieuwe principes ontstaan die voedingsbodem zijn voor nieuwe inzichten en regels. Betekenissen kunnen veranderen als de Plek der Moeite weer wordt betreden. Maar dan moet wel de spanning en onzekerheid gehanteerd worden tussen het verlangen naar een nieuwe ordening en de inkapselende werking van het bestaande ordeningsresultaat. Ten tweede moet de toegang tot het proces van deconstrueren en reconstrueren mogelijk gemaakt worden. Dan kunnen in de reflectie op de Plek der Moeite nieuwe perspectieven ontstaan die een ander licht werpen op de bestaande principes. Dit vraagt ten derde de bereidheid op de Plek der Moeite zorgvuldig de bestaande variëteit te waarderen, zodat de verschillen constructief gebruikt worden om de nieuwe principes vorm te geven. Dit vraagt ten slotte van de top van de organisatie de bereidheid om ook bestaande relationele verhoudingen die gekoppeld zijn aan bestaande opvattingen ter discussie te stellen. Reflectie Het meest essentiële kenmerk van het leren op de Plek der Moeite is het reflecteren op de functionaliteit van bestaande ordeningen in de context van de veranderende ambities of klantvragen. Dit vraagt het vermogen om bestaande, impliciete en expliciete, verschillen te (h)erkennen en constructief hanteerbaar te maken. Startconditie is dan de bereidheid van de dominante elite om ook de stem van het andere en de anderen toe te laten tot de dialoog. Het andere in de vorm van medewerkers, interne opponenten, nieuwkomers, klanten, leveranciers, distributeurs en andere belanghebbenden. Bij veel managers, niet alleen aan de top, leeft de begrijpelijke vrees dat het aangaan van de dialoog met hun kernspelers op de Plek der Moeite het openen van een doos van Pandora is. Welke betekenissen komen ter discussie en welke nieuwe coalities gaan zich vormen als we de vanzelfsprekendheden ter discussie durven 466

11 te stellen? Welke consequenties zal dit voor mij hebben? Wat is het risico dat de interne gerichtheid zal toenemen? Het is mijn ervaring dat het niet aan de orde stellen van de principes, bij zich wijzigende omstandigheden, het disfunctionele gedrag op paradoxale wijze juist doet toenemen. Als men de moed opbrengt op de Plek der Moeite het gesprek aan te gaan valt het disfunctionele gedrag meestal erg mee. Er is namelijk naast aarzeling en angst ook een groot verlangen zaken anders aan te pakken, opgelopen irritaties, beschadigingen en misverstanden op te ruimen. De Plek der Moeite is een plek waar nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan. De dialoog met relevante anderen brengt meerdere perspectieven bij elkaar. Er is tijd en ruimte voor de ontmoeting met anderen. Organisatieleden verschijnen aan elkaar als actoren die ieder wensen bij te dragen aan een vernieuwende ordening. De dialoog op de Plek der Moeite kan ontmaskeren en de bestaande elite in verlegenheid brengen. De dialoog kan ook een proces van cocreatie tussen actoren zijn zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan (Wierdsma, 1999). Het begrip Plek der Moeite wordt door anderen overgenomen. Het heeft generatieve kwaliteit; het nodigt mensen uit om met andere ogen naar dit overgangsgebied te kijken. Ik vermoed dat het aantrekkelijke van het begrip is dat het vallen en opstaan voor iedereen, dus ook leidinggevenden, legitimeert en verklaart. De processen op de Plek der Moeite kenmerken zich door aarzelen, zoeken, proberen, tasten en twijfelen. Het is een plek met een regenboog aan emoties: verdriet, boosheid, verlegenheid, vreugde. Met een aantal praktische tips rond ik deze bijdrage af. Pr aktische tips 1 Maak een dekkend startcontract 2 Bouw op de verhulde dissensus De principes die de bestaande ordeningen rechtvaardigen staan ter discussie. De bestaande, vaak verhulde dissensus, biedt een goed uitgangspunt om de bestaan- 467 Andr é Wier dsm a Goede startcondities afgesproken met de opdrachtgevers zijn geen garantie voor commitment van hen gedurende het proces. De reden ligt in het feit dat de gesproken woorden in de contractfase voor elke partij een andere betekenis hebben. Deze verschillen worden pas in de samenwerking zichtbaar. Cruciaal in het startcontract zijn daarom niet zozeer de inhoudelijke afspraken. Kern is het psychologische contract om samen, in cocreatie, om te willen gaan met de dynamiek die ontstaat.

12 de ordeningen te problematiseren. Geef stem aan het andere en de ander die normaliter niet bijdraagt aan de totstandkoming van de principes. Breng nieuwe interne actoren in, professionals en managers, met sterk informele invloed. 3 Breng externe actoren in Een krachtige interventie is het inbrengen van de externe anderen : betrokkenen zoals klanten en leveranciers of distributiepartners. Klanten kunnen de organisatie een spiegel voorhouden. Ze confronteren achterhaalde opvattingen maar spiegelen ook de wijze waarop de medewerkers hen benaderen. Dit is vaak een reflectie van interne onderlinge verhoudingen. 4 Accepteer de broosheid Werken op de Plek der Moeite brengt meer spelers op het speelveld. Ze hebben verschillende posities ten aanzien van de bestaande ordeningen en verschillende belangen, perspectieven en opvattingen over urgentie. Het proces is procesmatig ingewikkeld. Het proces dat ontstaat uit de interactie tussen de verschillende spelers is broos en emergent van karakter: het ontstaat in een onbepaald proces. Onbepaald in de betekenis dat geen van de betrokken actoren alleen het verloop van het proces kan bepalen (Arendt, 1994). 5 Zorg voor voldoende begeleiding Het begeleiden van het werk op de Plek der Moeite vraagt minimaal twee gelijkwaardige begeleiders die elkaar moeten kunnen afwisselen. Het is bijna onver mijdelijk dat de groep (on)bewust de begeleider verleidt of dat de begeleider zelf verstrikt raakt in de complexe relationele dynamiek op de Plek der Moeite. De tweede begeleider kan dan de derde zijn die het proces weer in beweging kan brengen. Referenties Literatuur (volledige literatuurlijst: pagina 637) Foucault, M. (1976). De orde van het spreken. Deventer: Boom. Kooistra, J. (1988). Denken is bedacht. Culemborg: Giordano Bruno. Weick, K. (1979). The Social psychology of Organizing. Reading: Addison-Wesley. Wierdsma, A. (1999). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon Wierdsma, A. & J. Swieringa (2011). Lerend organiseren en veranderen. Groningen: Noordhoff. 468

Prof. dr. André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma Verander- management : de psychologische dimensie van veranderen Prof. dr. André Wierdsma! Nyenrode Business Universiteit! CEIBS (China Europe International Business School) Focus: Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie De logica van lef, discipline en communicatie Theoretisch kader voor organisatieontwikkeling Tonnie van der Zouwen, maart 2007 De gelaagdheid in onze werkelijkheid Theorieën zijn conceptuele verhalen met

Nadere informatie

Maakbare samenleving. LEAN Bouwen 2.0 10 oktober 2012 Balance & Result - Symbol

Maakbare samenleving. LEAN Bouwen 2.0 10 oktober 2012 Balance & Result - Symbol Organiseren in netwerken: co-creërend denken en handelen Prof. dr. André Wierdsma Nyenrode Business Universiteit CEIBS (China Europe International Business School) Organiseren: Eenheid van analyse FASE

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p * Gelaagde werkelijkheid * Voorbij het duale denken Thema s bijdrage: 1. Organiseren

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Jaarcongres Verandermanagement 2015 Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p Opbouw bijdrage 1. Uitdaging organisaties 2.

Nadere informatie

Co-creatie van verandering (André Wierdsma)

Co-creatie van verandering (André Wierdsma) Co-creatie van verandering (André Wierdsma) Highlights uit de waarneming van Tonnie van der Zouwen, 17 oktober 2000 1.1 Waar gaat het boek over? 1 Wierdsma heeft een Methodiek ontwikkeld voor Collectieve

Nadere informatie

Leren tussen de neuzen

Leren tussen de neuzen Ontwikkeling met impact (5): André Wierdsma over collectief leren Leren tussen de neuzen André Wierdsma is vooral bekend van het concept enkel-, dubbel- en drieslagleren, dat zich richt op het collectieve

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Interactumlectoraat Kantelende kennis integrale vernieuwing van basisscholen en opleidingen

Interactumlectoraat Kantelende kennis integrale vernieuwing van basisscholen en opleidingen Interactumlectoraat Kantelende kennis integrale vernieuwing van basisscholen en opleidingen Studiedag 12 oktober 2005 Opleidingsconferentie, najaar 2004 Terugkoppeling naar Kantelende Kennis Organisatiestructuur

Nadere informatie

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering Deel I Perspectieven op cultuurverandering 1 Perspectieven op organisatiecultuur 2 Veranderend denken over cultuurverandering 3 Aanleidingen voor cultuurverandering 4 Conclusies Hoofdstuk 4 Conclusies

Nadere informatie

ServiceCultuur. EBOOK CultuurBarbarenspel

ServiceCultuur. EBOOK CultuurBarbarenspel ServiceCultuur EBOOK CultuurBarbarenspel EBOOK CultuurBarbarenSpel www.servicecultuur.nl Alsjeblieft. Een ebook over het CultuurBarbarenSpel. Met dit ebook leer je meer over ons spel. Fabia Hooykaas en

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Conclusies veranderen van organisatiecultuur

Conclusies veranderen van organisatiecultuur Hoofdstuk 11 Conclusies veranderen van organisatiecultuur In dit deel heb ik de basisprincipes en ingrediënten beschreven van de voor cultuurveranderingen in organisaties. 114 Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

Lerend organiseren en veranderen

Lerend organiseren en veranderen Lerend organiseren en veranderen Hoe zet je je team in zijn kracht? 5 november 2015 - CNV Schoolleiders 1 Opleiden en professionaliseren van schoolleiders G.P.M. (Peter) Snijders MEL Consultant/trainer

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie W.M.A.

Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie W.M.A. Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie W.M.A. ter Haar Samenvatting In dit proefschrift is de aard en het

Nadere informatie

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Er zijn veel verschillende vormen van leren. Leren gebeurd in alle organisaties! Maar hoe zorg je dat: kennis stroomt? dat wat er gemaakt wordt, ook toegepast

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Omgaan met weerstanden Gedreven mensen bevlogen scholen. 28 april 2017 Lieve Peeters

Omgaan met weerstanden Gedreven mensen bevlogen scholen. 28 april 2017 Lieve Peeters Omgaan met weerstanden Gedreven mensen bevlogen scholen 28 april 2017 Lieve Peeters Omgaan met weerstand Wie in huis de trekker is van veranderingen, weet dat je dan kunt rekenen op een hoeveelheid weerstand

Nadere informatie

Morele leerprocessen in Communities of Practice. Onderzoekslijn 3

Morele leerprocessen in Communities of Practice. Onderzoekslijn 3 Morele leerprocessen in Communities of Practice Onderzoekslijn 3 Onderzoekslijn 3 ProSense Versterking van het bewustzijn van leerkrachten van hun moreel- pedagogisch handelen 1. Welk type ontwikkeling

Nadere informatie

Leiderschap en veranderen

Leiderschap en veranderen Leiderschap en veranderen Prof. dr. Mariëlle Heijltjes School of Business and Economics Een proeverij Veranderende aannames omtrent opdrachtgever schap Creatie, innovatie en transformatie Consequenties

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012)

Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) en netwerk-leren (De Laat, 2012) verhogen de kans op succesvol leren in het kader van een

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Workshop Veiligheidscultuur

Workshop Veiligheidscultuur Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be Workshop Veiligheidscultuur

Nadere informatie

Governance. Informatiemanagement. Architectuur. Gemeenschappelijk

Governance. Informatiemanagement. Architectuur. Gemeenschappelijk Beleggen Bewaken Sturen Informatiemanagement Inspireren Verbinden Organiseren Architectuur Verbeelden Structureren Afstemmen Gemeenschappelijk Communiceren Adviseren Beïnvloeden Beleggen: kan taken, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 Basis elementen team 1. Een collectief doel; 2. Onderlinge afhankelijkheid door verschillende

Nadere informatie

Procesdiagnose in 4 perspectieven

Procesdiagnose in 4 perspectieven Procesdiagnose in 4 perspectieven Árpi Süle Literatuur: Á. Süle, (2013) Procesdiagnose in vier perspectieven Een integratieve kijk op therapeutische verandering, Tijdschrift voor psychotherapie 39(2),

Nadere informatie

Interculturele gespreksvoering

Interculturele gespreksvoering Interculturele gespreksvoering een systeemtheoretische en pluralistische benadering Edwin Hoffman Communicatie, een universeel proces Mensen geven betekenis aan hun fysieke en sociale omgeving, wisselen

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJSONDERZOEK SAMEN ONDERZOEKEND LEREN. José van Loo

PASSEND ONDERWIJSONDERZOEK SAMEN ONDERZOEKEND LEREN. José van Loo PASSEND ONDERWIJSONDERZOEK SAMEN ONDERZOEKEND LEREN José van Loo CNV Schoolleiders 6 november 2014 Onderzoek? Onderzoekende houding Onderzoeksmatig leiderschap Onderzoekende schoolcultuur Onderzoekende

Nadere informatie

Samenvatting. Introductie

Samenvatting. Introductie 200 Introductie Kinderparticipatie is een cruciaal aspect van kinderbescherming en jeugdhulpverlening. Sinds de jaren 90 is er vanuit het perspectief van de rechten van het kind meer aandacht voor het

Nadere informatie

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie:

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie: BIJGESTELDE VISIE OP HET LEERGEBIED DIGITALE GELETTERDHEID Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Liefdevol kraken zetten in vastgeroeste patronen. Maak het verschil!

Liefdevol kraken zetten in vastgeroeste patronen. Maak het verschil! Liefdevol kraken zetten in vastgeroeste patronen Maak het verschil! Doel Masterclass Kraak je eigen waarheden en daarmee de vastgezette patronen in je organisatie Contracteer en organiseer de condities

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens Inhoud Inleiding 9 1 Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding 11 1.1 Het beroep Social Work 11 1.2 Beelden over leren mentale modellen 15 1.3 Competentiegericht leren 16 1.4 Een open leerhouding 17 1.5 Leren

Nadere informatie

De schoolleider aan de macht?

De schoolleider aan de macht? De schoolleider aan de macht? Carla Schouten Een inleiding in leiding voor Corrie. De school waar Corrie werkt is één van de mooiste ROC s van Nederland. Het heeft prachtige gebouwen, een sterke financiële

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Welkom. Docent: Wieny van Noorel

Welkom. Docent: Wieny van Noorel Welkom Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Veranderen is mensenwerk! Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Programma Oriëntatie op het begrip veranderen Veranderen gaat over. Weerstanden

Nadere informatie

Vormgeven aan succesvol veranderen

Vormgeven aan succesvol veranderen Vormgeven aan succesvol veranderen Strategieontwikkeling en cultuurverandering in organisaties Jaap Boonstra Vormgeven aan verandering Onderzoeken Probleem en ambitie Doel en richting Criteria Sturen voordenken

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: voldoende (7)

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: voldoende (7) Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015 Bijlage 2 BEOORDELING: Naam: Marieke Schuurmans Studentnummer: 2200843 Docenten: Gerrie van de Ven / Lonneke Schilders Datum: 2 april 2015 Summatief

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

Met gevoel voor het onzichtbare

Met gevoel voor het onzichtbare Vakartikel Met gevoel voor het onzichtbare Blijvende verandering en echte vernieuwing vragen om onderzoek met in plaats van voor onze klanten. Professionalisering moet naast kennis over het zichtbare gericht

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

netwerk Op weg naar floreren

netwerk Op weg naar floreren Op weg naar floreren door Marja de Vries Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie

Nadere informatie

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris. In paragraaf 2 gaat het om de algemene

Nadere informatie

Bedrijfscultuur en IC. College 2

Bedrijfscultuur en IC. College 2 Bedrijfscultuur en IC College 2 Vorig college Eerste blik op IC Belang, soorten IC, functies van IC Vandaag IC stromen Wat is een bedrijfscultuur? Waarom speelt bedrijfscultuur zo n belangrijke rol? En

Nadere informatie

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure GOO! voor Opvang en Onderwijs RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure Elk kind heeft een held of heldin in zich om moeilijke situaties te overwinnen. Hiervoor is niet alleen moed nodig, maar ook inzicht, de juiste

Nadere informatie

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN?

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Veilig werken via gedragsverandering

Veilig werken via gedragsverandering Veilig werken via gedragsverandering Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig. Die gezamenlijke

Nadere informatie

De kracht van de ontmoeting Spreken in waarheid Positieve Heroriëntering

De kracht van de ontmoeting Spreken in waarheid Positieve Heroriëntering COLUMBUS De kracht van de ontmoeting Spreken in waarheid Positieve Heroriëntering 1. Visie en missie Instroom in BJZ verminderen Mogelijk antwoord op verontrusting / MANO Kijken en handelen vanuit menselijk-existentieel

Nadere informatie

PRACTITIONER RESEARCH ALS PROFESSIONALISERINGSINSTRUMENT

PRACTITIONER RESEARCH ALS PROFESSIONALISERINGSINSTRUMENT PRACTITIONER RESEARCH ALS PROFESSIONALISERINGSINSTRUMENT Een actie-onderzoek met HRM ers bij de Nationale Politie Luca Lopes de Leao Laguna l.lopes@hva.nl HRM lectorencongres 9 november, 2018 PRACTITIONER

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Module 7 : Zet een stap

Module 7 : Zet een stap Module 7 : Zet een stap Actieve rol Doelgericht Mindset: Moed Moment voor jezelf en jouw verhaal Opdrachten Inleiding Als je betekenis geeft aan hetgeen je is overkomen, komt er veelal ook energie vrij

Nadere informatie

Ervaringen vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent. Pedagogisch coachen

Ervaringen vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent. Pedagogisch coachen Ervaringen vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent Pedagogisch coachen Een lange weg 1975 : werken in kinderopvang 1979: project pedagogisch werken in kinderopvang (1990 : interactie-academie

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling V. Maakt gedeeld leiderschap een verschil voor de betrokkenheid van leerkrachten? Een studie in het secundair onderwijs 1 Krachtlijnen Een schooldirecteur wordt genoodzaakt

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Onderzoekende houding Samenwerking Academische Opleidingsschool De Sprankel en Viaa Kenniskring Vormend onderwijs. Werkplaats Onderzoekende houding

Nadere informatie

Leren implementeren. Waar sta jij met Leren implementeren? Leren in de wijk 30 januari2017 Karlijn Stals, programmaleidervakmanschapnji

Leren implementeren. Waar sta jij met Leren implementeren? Leren in de wijk 30 januari2017 Karlijn Stals, programmaleidervakmanschapnji Leren implementeren Leren in de wijk 30 januari2017 Karlijn Stals, programmaleidervakmanschapnji Ik weet alles over implementeren en kan het ook heel goed! Ik sta voor een afgebakende, overzichtelijke

Nadere informatie

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand. Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am.

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand. Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am. Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am.nl Wat is weerstand? Een reactie op een emotioneel proces dat zich binnen

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in veranderen Sturen op Boven en Onderstroom! Drs. Maaike Arends

Persoonlijk Leiderschap in veranderen Sturen op Boven en Onderstroom! Drs. Maaike Arends Persoonlijk Leiderschap in veranderen Sturen op Boven en Onderstroom! Drs. Maaike Arends (uit: De kunst van Veranderen, De Witte / Jonker) Waarom organisatieveranderingen mislukken? Ze struikelen precies

Nadere informatie

St!R profiel teamcoach

St!R profiel teamcoach St!R profiel teamcoach In dit beroepsprofiel wordt beschreven wat een teamcoach doet en zal doen in het licht van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Ingedeeld in vaardigheden en in ondersteunende

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

WELKOM Hostmanship Quickscan Gemeente Etten-Leur Hostmanship Quickscan De kracht van de organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de relaties zowel intern als extern Hostmanship Quickscan

Nadere informatie

Onderwijskundige Visie

Onderwijskundige Visie Onderwijskundige Visie 1 Inleiding Missie Het kind Het kind staat voorop en dus centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk,

Nadere informatie

Werken in de 21 e eeuw; ontwikkelingen in de boardroom

Werken in de 21 e eeuw; ontwikkelingen in de boardroom Werken in de 21 e eeuw; ontwikkelingen in de boardroom Maatschappelijke ontwikkelingen en hun effecten op mensen en organisaties 18-10-2018 Werken in de 21e eeuw / Zeist 1 Workshop ingredienten Kennismaken

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen. Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven

VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen. Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven Professionele logica: Besturen is balanceren tussen logica s - vakmatig en protocollair handelen - ruimte om naar

Nadere informatie

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen Netwerk- en studiedag De blik van buiten Workshop Leiderschap in Veranderen Er zit meer wijsheid in Verwondering dan in Verbijstering drs. Maaike Arends Leiderschap in Veranderen Het vermogen om bij mensen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN PROFIEL VASTGOED VELISON WONEN

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN PROFIEL VASTGOED VELISON WONEN FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN PROFIEL VASTGOED VELISON WONEN Functie-eisen Algemene eisen Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Corporate Identity, Communicatie en Cultuur

Corporate Identity, Communicatie en Cultuur Corporate Identity, Communicatie en Cultuur Over imago, identiteit en niet alweer een cultuur veranderingstraject Wim Haan RSM Wehrens Mennen De Vries Interim Services Topics Waarom benoemen steeds meer

Nadere informatie

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: goed (9)

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: goed (9) Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015 Bijlage 2 BEOORDELING: Naam: Anneke Gielis Studentnummer: 2379511 Docenten: Gerrie van de Ven / Lonneke Schilders Datum: 2 april 2015 Summatief

Nadere informatie

THEMA SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo

THEMA SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Zelf Gevoelens Verbaal en non-verbaal primaire gevoelens beschrijven en uiten. Kwaliteiten Verbaal en non-verbaal beschrijven dat fijne en nare

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Succesvol Veranderen 1

Succesvol Veranderen 1 Succesvol Veranderen 1 CPO netwerk Utrecht, 22 mei 2017 2 Succesvol veranderen Zonder beweging verandert niets! Succesvol veranderen vraagt om het nemen van de juiste stappen. Succesvol veranderen is in

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Zingeving & Psychische Gezondheidszorg

Zingeving & Psychische Gezondheidszorg Zingeving & Psychische Gezondheidszorg Jaap van der Stel Lector GGz Hogeschool Leiden Senior-onderzoeker GGZ ingeest Adviseur beleid Brijder-Parnassia Inhoud 1. Wat is zingeving? 2. Wat is zelfregulatie?

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

MULTIPERSPECTIVITEIT EN ERFGOEDEDUCATIE

MULTIPERSPECTIVITEIT EN ERFGOEDEDUCATIE MULTIPERSPECTIVITEIT EN ERFGOEDEDUCATIE Carla van Boxtel Meerstemmig erfgoed - 8 juni 2016 Genk MULTIPERSPECTIVITEIT Vormen van multiperspectiviteit Het belang van multiperspectiviteit Didactiek PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00 Elly de Bruijn Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden Zaal 3 Tijdstip 11.00 Warming up De docent in het beroepsonderwijs opent de deuren naar de kennis, zienswijzen, vaardigheid, opvattingen

Nadere informatie

Systemisch kijken. Effectief samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en diepgaand collectief leren en vernieuwen mogelijk maken

Systemisch kijken. Effectief samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en diepgaand collectief leren en vernieuwen mogelijk maken Systemisch kijken Effectief samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en diepgaand collectief leren en vernieuwen mogelijk maken 1 Wanneer biedt systemisch kijken uitkomst? Bijvoorbeeld: Als de samenwerking

Nadere informatie