Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken."

Transcriptie

1 Procesprotocol B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.6 Doel Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken. Afbakening Dit proces wordt uitgevoerd door alle medewerkers Bedoeld voor (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) administratief medewerker, (sr) medewerker feitelijk vertrek Ingangsdatum 1 januari 2007 Datum herziening Ingangsdatum + 1 jaar Eigenaar procesprotocol Procesbeheer DT&V Pagina 1 van 22

2 Versiebeheer Datum en Opmerking versienummer Nummering aangepast Voorgelegd aan IS-TV Aangepast n.a.v. opm. HSIO, Reactie IS-TV nog niet ontvangen Aanpassing n.a.v. testscript ISTV (noodvoorziening) ICT ondersteuning gevuld en definitief gesteld n.a.v. overleg Super Users d.d Aanpassing n.a.v. opm. Algemeen Directeur (zie intranet 1 mei 2007) Aanpassingen n.a.v. Nationale ombudsman-rapport Transparantie bij presentatie Aanpassing n.a.v. informatievoorziening aan vr.ling inzake moment en wijze van het vertrek uit Nederland Aanpassing n.a.v. besluit DirectieBeraad inzake gebruik tolken en terugkoppeling van presentatie in persoon (N.O.) Aanpassing n.a.v. ontwikkelingen op medisch terrein Def. vastgesteld voor 1e versie op Internet Aangepast n.a.v. de brochure vreemdeling in bewaring Aangepast n.a.v. nieuwe release 11 oktober Voorgelegd aan bedrijfsvoering Aanpassingen tbv IS-TV / Beheer verwerkt, voorgelegd aan Hbedrijfsvoering Akkoord Hbedrijfsvoering, op intranet plaatsen (14/10) Def. vastgesteld voor 2e versie op Internet Aanpassing nav klacht nationale Ombudsman Stroomschema aangepast Aangepast nav op en aanmerkingen SIO. Voorgelegd aan HSIO Aangepast nav. opm.hsio. Voorleggen DStaf Voorgelegd aan DStaf Akkoord DStaf, geplaatst op intranet Def. vastgesteld voor 3e versie op Internet Aangepast n.a.v. wijziging scancodes Aangepast n.a.v Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure Voorgelegd aan Bedrijfsvoering m.b.t. eventuele IS-TV consequenties Akkoord Bedrijfsvoering Plaatsing intranet Pagina 2 van 22

3 Def. vastgesteld voor 4 e versie op Internet Scanlijst aangepast Aangepast n.a.v. hyperlink per activiteit Def. vastgesteld voor 5e versie op Internet Scanlijst aangepast n.a.v. DECOS Gebruikersraad Def. vastgesteld voor 6 e versie op Internet Aangepast n.a.v. een uitspraak van de RvSt ( ) Voorgelegd aan gebruikersgroep Geen op- of aanmerkingen vanuit de gebruikersgroep ontvangen Def. vastgesteld voor 7e versie op Internet Proc esprotocol aangepast nav IS-TV wijziging Def. vastgesteld voor 8e versie op Internet Goedkeuring Datum Functie Algemeen Directeur DT&V Directeur Staf Pagina 3 van 22

4 Procesprotocol -Inhoudsopgave Pagina Nr. Activiteit/processtap Functionaris 3 Inhoudsopgave/administratieve afhandeling 5 Legenda procesdiagram 6 0 Algemeen -Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken 8 1 Bepalen soort (vertrek-)gesprek (sr) regievoerder vertrek 9 2 Annuleren vertrekgesprek (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 10 3 Annuleren vertrekgesprek door TVcN (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 11 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder vertrek heeft zich door middel (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek administratief medewerker 14 5 Optioneel: LP-gesprek (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 17 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 20 7 Eindgesprek (sr) regievoerder vertrek, (sr) administratief medewerker 22 8 Vertrekgesprek in UC (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker Administratieve afhandeling Voor elk procesprotocol geldt dat de gebruikelijke administratieve handelingen, zoals vastgelegd in de procesprotocollen A1 t/m A5 + L2, uitgevoerd worden. Algemeen: 1. Het digitale en het fysieke dossier lopen één op één. 2. Alle vreemdeling gerelateerde documenten worden digitaal vastgelegd in Decos. Documenten die digitaal worden aangeleverd hoeven niet meer opnieuw digitaal vastgelegd te worden (zie procesprotocol L2 Scannen). 3. Er wordt een postregistratie beheerd in Decos (zie procesprotocol A1 Registratie vreemdeling gerelateerd document.) Pagina 4 van 22

5 Legenda procesdiagram Pagina 5 van 22

6 Procesprotocol Activiteiten 0 Algemeen Elk vertrekgesprek is onderdeel van het vertrekplan en wordt dus geregistreerd. De regievoerder vertrek en medewerker feitelijk vertrek voeren in het kader van casemanagement vertrekgesprekken met de vreemdeling. Deze zullen niet altijd een formeel karakter hebben. Ook voor informele gesprekken geldt dat hiervan verslaglegging wordt gemaakt in IS TV, indien hier zaken aan de orde zijn gekomen die van belang zijn voor de uitvoering van het vertrekplan. Bijvoorbeeld over de mate van medewerking bij vertrek. De regievoerder vertrek en de medewerker feitelijk vertrek voeren de regie op het vertrekproces van een vreemdeling. Hierdoor zijn zij het directe en natuurlijke aanspreekpunt voor de vreemdeling en derden, zoals advocatuur, procesvertegenwoordigers van de IND, casemanagers van het COA, terugkeerfunctionarissen van de DJI, medewerkers van de IOM, hulpverleners, etc. Voor de communicatie richting deze contacten geldt dan ook dat zij goed bereikbaar moeten zijn. De regievoerder vertrek en de medewerker feitelijk stellen daarom, direct bij het eerste contact, hun werk-telefoonnummer ter beschikking aan de vreemdeling en de genoemde organisaties/instanties. Dit geldt ook voor het nummer van de werkmobiel, indien men hierover beschikt. De vreemdeling dient tijdig op de hoogte te worden gesteld van het moment van vertrek uit Nederland. Aan betrokkene wordt aangegeven hoe (de voorbereiding tot) het feitelijke vertrek zal gaan verlopen. Onder tijdig wordt hier verstaan in beginsel 24 uur voor het vertrek uit Nederland. Ook over de plaats van bestemming wordt de vreemdeling geïnformeerd. Voor wat betreft de inzet van tolken wordt verwezen naar Deel 3: toelichting activiteiten van het protocol en naar procesprotocollen A5 Plannen vertrekgesprek, hoorruimte en tolk en N1 Plannen en betalen tolken. Uitgangspunt, zoals vastgelegd in de diverse procesprotocollen, is dat de gesprekken gevoerd worden met een tolk, met name om communicatieproblemen te voorkomen en om een goede afweging te kunnen maken of overgelegde en te vertalen documenten asielgerelateerd zijn en al dan niet aan een diplomatieke vertegenwoordiging worden overgedragen. Het is duidelijk dat goede communicatie tussen regievoerder of medewerker feitelijk vertrek en vreemdeling primair noodzakelijk is om een gesprek te kunnen voeren. Ook zorgvuldigheid van het vertrekproces is van groot belang. Als bekend, is het niet toegestaan om documenten die asielgerelateerd zijn ter beschikking te stellen aan een diplomatieke vertegenwoordiging. Alle documenten die worden gevoegd bij een LP-aanvraag moeten worden beoordeeld op asielgerelateerde informatie. Dit alles volgt direct uit de aanbevelingen van de commissie Havermans uit 2005 en de debatten rond Syrië uit 2006 en de aanbevelingen van de NO uit De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek is verantwoordelijk voor het bepalen of een tolk/vertaler noodzakelijk is bij de gesprekken die hij voert. Hij is degene die bepaalt of zijn kennis van de betreffende taal of de kennis van de vreemdeling van de Nederlandse taal voldoende is om te beoordelen of een goed gesprek mogelijk. Tevens is hij is degene die bepaalt of hij voldoende kennis heeft van de betreffende taal om te kunnen beoordelen of er bij het opmaken van een LP-opdracht geen asielgerelateerde informatie bij een diplomatieke vertegenwoordiging terecht komt, dus dat de overgelegde documenten 'Havermans-proof' zijn. Zie hiervoor tevens procesprotocol C 6.0 LP/LP- Opdracht. Het is niet altijd nodig om een tolk in te zetten bij vertrekgesprekken, bij een LP-gesprek of bij het vertalen van documenten. Dat kan twee redenen hebben: Pagina 6 van 22

7 1. Vreemdeling zelf spreekt voldoende Nederlands of Engels (of er is een andere taal die vreemdeling en regievoerder voldoende beheersen) 2. Regievoerder vertrek beheerst voldoende de taal van de vreemdeling in woord en geschrift. Door het DirectieBeraad (25 september 2007) is besloten dat de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek toestemming dient te hebben van zijn afdelingsmanager om een vertrekgesprek te voeren zonder de aanwezigheid van een tolk, dan wel om een vertaling c.q. omschrijving van documenten te maken zonder aanwezigheid van een tolk of een vertaalbureau. Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken In het verzamelproces zitten de processen A.5.1 plannen vertrekgesprek en B2.1 registreren vertrekgesprek. In dit verzamelproces staan alle planningen van vertrekgesprekken en registratie van de vertrekgesprekken gedurende de hele vertrekprocedure. Een verzamelproces dient één keer opgevoerd te worden en heeft een doorlopend karakter. M.a.w. zodra de vertrekprocedure 'verhuist', 'verhuist' ook dit verzamelproces mee. Het verzamelproces blijft gedurende de vertrekprocedure openstaan. Indien de vertrekprocedure wordt doorgestuurd naar een andere afdeling wordt automatisch het verzamelproces B2.0 Plannen en registreren vertrekgesprekken doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Indien de vertrekprocedure wordt doorgestuurd binnen dezelfde afdeling wordt het verzamelproces B2.0 Plannen en registreren vertrekgesprekken niet automatisch doorgestuurd en dient de men het verzamelproces handmatig door te sturen. Pagina 7 van 22

8 1 Bepalen soort (vertrek-)gesprek 1.1 Vastgesteld moet worden om wat voor een gesprek het gaat: - vertrekgesprek - betreffende een LP-aanvraag (optioneel) - vanwege taalanalyse (optioneel) - vanwege een bemiddelingsverzoek voor een reisdocument (optioneel) - vanwege een bij de IND ingediende aanvraag VVR Buiten Schuld. (optioneel) - voortgangsgesprek(ken) - eindgesprek HVB/voorbereiden vertrek - vertrekgesprek in UC Zie procesprotocol B1 Opstarten, onderhoud en afsluiten vertrekplan. Pagina 8 van 22

9 2 Annuleren vertrekgesprek 2.1 Een vertrekgesprek kan in relatie tot een geplande tolk door verschillende oorzaken door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek geannuleerd worden. Voor het verwerken van de annulering moet er een onderscheid gemaakt worden in: Annuleren van de tolkdienst op de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Annuleren van de tolkdienst vóór de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Zie procesprotocol A De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek stelt TVcN op de hoogte van deze annulering. 2.3 Indien het gesprek geannuleerd wordt op de dag dat het vertrekgesprek moet plaatsvinden dan wordt deze verwerkt in het proces B2.1. De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek wijzigt de status van het vertrekgesprek in het gesprek is geannuleerd met daarbij de desbetreffende annuleringsreden. 2.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit vervolgens het proces B2.1 registeren vertrekgesprek" af. 2.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek vult op het werkbriefje in dat het gesprek is geannuleerd. 2.6 Van het werkbriefje wordt een kopie gemaakt. De kopie wordt in het vertrekdossier gevoegd, het originele werkbriefje wordt bij de administratie ingeleverd. Pagina 9 van 22

10 3 Annuleren vertrekgesprek door TVcN 3.1 Een reservering van een vertrekgesprek kan door TVcN geannuleerd worden. Voor het verwerken van de annulering moet er een onderscheid gemaakt worden in: Annuleren van de tolkdienst op de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Annuleren van de tolkdienst vóór de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Zie procesprotocol A De administratief medewerker stelt de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek op de hoogte van deze annulering 3.3 Indien het gesprek geannuleerd wordt op de dag dat het vertrekgesprek moet plaatsvinden dan wordt deze verwerkt in het proces B De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek wijzigt de status van het vertrekgesprek in het gesprek is geannuleerd met daarbij de desbetreffende annuleringsreden. 3.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit vervolgens het proces B2.1 registeren vertrekgesprek" af. 3.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek vult op het werkbriefje in dat het gesprek is geannuleerd. 3.7 Van het werkbriefje wordt een kopie gemaakt. De kopie wordt in het vertrekdossier gevoegd, het originele werkbriefje wordt bij de administratie ingeleverd. Pagina 10 van 22

11 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.1 Informeren van de vreemdeling over doel en redenen van het gesprek en de vertrekprocedure. Bij het eerste contact met de vreemdeling worden de contactgegevens, inclusief telefoonnummer van kantoor en werkmobiel verstrekt. Hierdoor is de regievoerder het directe en natuurlijke aanspreekpunt voor de vreemdeling en derden. 4.2 Bewaringslocaties. Tijdens het eerste vertrekgesprek worden de brochures Informatie van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) voor vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring/strafdetentie verblijven en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" uitgereikt. De brochures zijn in verschillende talen gepubliceerd op intranet: n/ Voorbereiden Vertrek. AA-procedure: De brochures "Uw asielaanvraag is afgewezen en u woont op een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers AA" en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" worden gelijktijdig met de uitnodiging voor de vertrekgesprekken aan de vreemdeling toegezonden. VA-procedure: De brochures "Uw asielaanvraag is afgewezen en u woont op een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers VA" en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" worden gelijktijdig met de uitnodiging voor het eerste vertrekgesprek aan de vreemdeling toegezonden of uitgereikt. De brochures zijn in verschillende talen gepubliceerd op intranet: n/ Pagina 11 van 22

12 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.3 De analyse van de vertrekmogelijkheden wordt gedeeld met de vreemdeling en door hem onderschreven dan wel bijgesteld. 4.4 Vreemdeling informeren over IOM (HRT-regeling, e.d.). Zie procesprotocol B6 IOM-contact. 4.5 Beoordeling bereidheid tot medewerking vreemdeling aan zijn vertrek: ja/nee. Indien betrokken meewerkt, wordt vastgelegd welke acties en binnen welke termijn betrokkene gaat ondernemen teneinde zijn terugkeer te bespoedigen. Hierbij wordt de vreemdeling daar waar mogelijk gefaciliteerd door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek. Pagina 12 van 22

13 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het vertrekgesprek. 4.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 4.8 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. 4.9 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 13 van 22

14 5 Optioneel: LP-gesprek 5.1 Indien de vreemdeling niet beschikt over de benodigde reisbescheiden en er zijn ook geen andere vertrekmogelijkheden (zie pp's C1 t/m C4 en C7), dan wordt er door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek samen met de vreemdeling voorbereidingen getroffen ten behoeve van het opstarten van een LPaanvraag. Een LP-gesprek maakt altijd deel uit van het eerste vertrekgesprek indien evident is dat een LP nodig is om de vreemdeling te laten vertrekken. 5.2 Voor wat betreft het feitelijke indienen van de LPopdracht en -aanvraag wordt verwezen naar procesprotocollen C6.0 t/m C De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het vertrekgesprek. 5.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 5.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. Pagina 14 van 22

15 5 Optioneel: LP-gesprek 5.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. 5.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek stelt na het gesprek de LP-set samen. Hiermee wordt bedoeld: - (Aanvraag-)formulier ten behoeve van de ambassade; Zie LAVIN - Foto's - Nationaliteitsverklaring - Kopieën van identiteitsdocumenten ter onderbouwing van de LP-aanvraag - Vingerafdrukken (indien noodzakelijk; zie LAVIN) Zie tevens procesprotocol C6.0 LP-opdracht. 5.8 Een kopie van de LP-set wordt tijdens het volgende vertrekgesprek overhandigd aan de vreemdeling. Zie procesprotocol B1 Opstellen, onderhoud en afsluiten vertrekplan voor het registreren van het uitreiken van de kopie LP-set. Pagina 15 van 22

16 Pagina 16 van 22

17 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.1 Vastleggen of betrokkene inmiddels of nog steeds bereid is om te werken aan zijn vertrek. Dit is ook van belang ten behoeve van een goede dossieropbouw voor de in bewaring verblijvende vreemdelingen ter toetsing van de rechtmatigheid van de inbewaringstelling. De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek bepaalt de datum van het vervolg gesprek, zie procesprotocol A5 Plannen (vertrek-)gesprek. 6.2 Uitwisseling van resultaten van de ingezette acties, zowel van de vreemdeling als van de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek, waaronder het resultaat van een LP-aanvraag. Nieuwe acties en termijnen worden vastgelegd en geregistreerd. Dit is ook van belang bij zaken waarin een reguliere aanvraag loopt, m.n. bij buitenschuldzaken. 6.3 Indien een vreemdeling bij zijn diplomatieke vertegenwoordiging is gepresenteerd, dan voert de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek een evaluatiegesprek met de betrokkene. Doel van dit gesprek is om van de vreemdeling een terugkoppeling te krijgen hoe de feitelijke presentatie bij die vertegenwoordiging is verlopen en of betrokken vreemdeling hierover op- of aanmerkingen heeft. (Het betreft hier een aanbeveling van de Nationale ombudsman in 2007, die door de Staatssecretaris van Justitie is overgenomen.) Het door de medewerker LP opgemaakte verslag van de presentatie kan hierbij worden betrokken. De door de vreemdeling gemaakte op- c.q. aanmerkingen worden vastgelegd in het gespreksverslag. Pagina 17 van 22

18 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.4 Aspecten in het kader van door de vreemdeling aangevoerde elementen in relatie tot schrijnendheid, buiten schuld, artikel 64 Vw2000, mensenhandel of gescheiden uitzetting, worden vastgelegd in een van de vervolggesprekken. 6.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek schrijft een verslag van het vertrekgesprek. 6.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 6.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. Pagina 18 van 22

19 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.8 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 19 van 22

20 7 Eindgesprek 7.1 Het eindgesprek vindt plaats indien het vertrek uit Nederland van de vreemdeling kan worden geëffectueerd. De diplomatieke vertegenwoordiging heeft bijvoorbeeld een toezegging gedaan tot afgifte van een LP. Zie procesprotocol C6.5 LP / In behandeling bij vertegenwoordiging. 7.2 Met de vreemdeling wordt in dit gesprek onder meer gesproken over zijn reisbestemming en over de datum en tijdstip van vertrek, indien zulks op dat moment al bekend is. Tevens wordt, indien daarvan sprake is, ingegaan op mogelijke medische aspecten die een rol zouden kunnen spelen bij het vertrek. De bestemming wordt vastgelegd in het vertrekplan. 7.3 Bewaring in een HvB: Tevens wordt de vreemdeling geïnformeerd over de overplaatsing naar een UC. 7.4 Niet in bewaring: Betrokkene wordt geïnformeerd over de wijze waarop hij Nederland verlaat, het reisdoel en -indien bekend - het tijdstip en datum van vertrek. De regievoerder maakt afspraken met de betrokken vreemdeling over zijn vertrek via de luchthaven en faciliteert zo nodig bij het overbrengen naar de luchthaven. 7.5 De regievoerder maakt een verslag van het eindgesprek. 7.6 De regievoerder print het verslag van het eindgesprek uit. 7.7 De regievoerder sluit het proces af in IS-TV. Pagina 20 van 22

21 7 Eindgesprek 7.8 De regievoerder voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 21 van 22

22 8 Vertrekgesprek in het UC 8.1 In het vertrekgesprek in het UC wordt de vreemdeling in elk geval tijdig gewezen op: het moment (datum en tijdstip) en route van vertrek, in beginsel 24 uur vóór het vertrek en dat zijn gemachtigde (voor zover bekend) hierover reeds is geïnformeerd. Zie procesprotocol J1 Boeken en annuleren van vluchten. het feit dat hij zelf verantwoordelijk is voor de overdracht van zijn medische gegevens en medicijnen (indien van toepassing) mogelijke nog niet bekende medische aspecten, die een rol zouden kunnen spelen bij de verwijdering. zijn eigen verantwoordelijkheid indien hij asielgerelateerde informatie of documenten meeneemt naar het land van bestemming (indien van toepassing) het feit dat een maximum van 20 kg aan bagage per persoon mag worden meegenomen. Vorenstaande wordt hem meegedeeld in een voor hem verstaanbare taal. 8.2 In het vertrekgesprek wordt tevens actief aandacht besteed aan de mate van medewerking van de vreemdeling aan zijn vertrek. Dit kan aanleiding zijn de M 118 tot escortering aan te passen. Indien dat het geval is, wordt bureau Boekingen van Bijzonder Vertrek en Boekingen hierover geïnformeerd. 8.3 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het eindgesprek. 8.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. 8.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier Pagina 22 van 22

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar ^~å= = Klantdirecteur Asiel Directeur Procesvertegenwoordiging Directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid s~å= Hoofddirecteur IND a~íìã 29 oktober 2010 sáåçéä~~íë

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Verloop van het onderzoek 3 Feiten De organisatie rond de registratie van gereden kilometers

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie