Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken."

Transcriptie

1 Procesprotocol B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.6 Doel Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken. Afbakening Dit proces wordt uitgevoerd door alle medewerkers Bedoeld voor (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) administratief medewerker, (sr) medewerker feitelijk vertrek Ingangsdatum 1 januari 2007 Datum herziening Ingangsdatum + 1 jaar Eigenaar procesprotocol Procesbeheer DT&V Pagina 1 van 22

2 Versiebeheer Datum en Opmerking versienummer Nummering aangepast Voorgelegd aan IS-TV Aangepast n.a.v. opm. HSIO, Reactie IS-TV nog niet ontvangen Aanpassing n.a.v. testscript ISTV (noodvoorziening) ICT ondersteuning gevuld en definitief gesteld n.a.v. overleg Super Users d.d Aanpassing n.a.v. opm. Algemeen Directeur (zie intranet 1 mei 2007) Aanpassingen n.a.v. Nationale ombudsman-rapport Transparantie bij presentatie Aanpassing n.a.v. informatievoorziening aan vr.ling inzake moment en wijze van het vertrek uit Nederland Aanpassing n.a.v. besluit DirectieBeraad inzake gebruik tolken en terugkoppeling van presentatie in persoon (N.O.) Aanpassing n.a.v. ontwikkelingen op medisch terrein Def. vastgesteld voor 1e versie op Internet Aangepast n.a.v. de brochure vreemdeling in bewaring Aangepast n.a.v. nieuwe release 11 oktober Voorgelegd aan bedrijfsvoering Aanpassingen tbv IS-TV / Beheer verwerkt, voorgelegd aan Hbedrijfsvoering Akkoord Hbedrijfsvoering, op intranet plaatsen (14/10) Def. vastgesteld voor 2e versie op Internet Aanpassing nav klacht nationale Ombudsman Stroomschema aangepast Aangepast nav op en aanmerkingen SIO. Voorgelegd aan HSIO Aangepast nav. opm.hsio. Voorleggen DStaf Voorgelegd aan DStaf Akkoord DStaf, geplaatst op intranet Def. vastgesteld voor 3e versie op Internet Aangepast n.a.v. wijziging scancodes Aangepast n.a.v Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure Voorgelegd aan Bedrijfsvoering m.b.t. eventuele IS-TV consequenties Akkoord Bedrijfsvoering Plaatsing intranet Pagina 2 van 22

3 Def. vastgesteld voor 4 e versie op Internet Scanlijst aangepast Aangepast n.a.v. hyperlink per activiteit Def. vastgesteld voor 5e versie op Internet Scanlijst aangepast n.a.v. DECOS Gebruikersraad Def. vastgesteld voor 6 e versie op Internet Aangepast n.a.v. een uitspraak van de RvSt ( ) Voorgelegd aan gebruikersgroep Geen op- of aanmerkingen vanuit de gebruikersgroep ontvangen Def. vastgesteld voor 7e versie op Internet Proc esprotocol aangepast nav IS-TV wijziging Def. vastgesteld voor 8e versie op Internet Goedkeuring Datum Functie Algemeen Directeur DT&V Directeur Staf Pagina 3 van 22

4 Procesprotocol -Inhoudsopgave Pagina Nr. Activiteit/processtap Functionaris 3 Inhoudsopgave/administratieve afhandeling 5 Legenda procesdiagram 6 0 Algemeen -Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken 8 1 Bepalen soort (vertrek-)gesprek (sr) regievoerder vertrek 9 2 Annuleren vertrekgesprek (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 10 3 Annuleren vertrekgesprek door TVcN (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 11 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder vertrek heeft zich door middel (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek administratief medewerker 14 5 Optioneel: LP-gesprek (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 17 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 20 7 Eindgesprek (sr) regievoerder vertrek, (sr) administratief medewerker 22 8 Vertrekgesprek in UC (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker Administratieve afhandeling Voor elk procesprotocol geldt dat de gebruikelijke administratieve handelingen, zoals vastgelegd in de procesprotocollen A1 t/m A5 + L2, uitgevoerd worden. Algemeen: 1. Het digitale en het fysieke dossier lopen één op één. 2. Alle vreemdeling gerelateerde documenten worden digitaal vastgelegd in Decos. Documenten die digitaal worden aangeleverd hoeven niet meer opnieuw digitaal vastgelegd te worden (zie procesprotocol L2 Scannen). 3. Er wordt een postregistratie beheerd in Decos (zie procesprotocol A1 Registratie vreemdeling gerelateerd document.) Pagina 4 van 22

5 Legenda procesdiagram Pagina 5 van 22

6 Procesprotocol Activiteiten 0 Algemeen Elk vertrekgesprek is onderdeel van het vertrekplan en wordt dus geregistreerd. De regievoerder vertrek en medewerker feitelijk vertrek voeren in het kader van casemanagement vertrekgesprekken met de vreemdeling. Deze zullen niet altijd een formeel karakter hebben. Ook voor informele gesprekken geldt dat hiervan verslaglegging wordt gemaakt in IS TV, indien hier zaken aan de orde zijn gekomen die van belang zijn voor de uitvoering van het vertrekplan. Bijvoorbeeld over de mate van medewerking bij vertrek. De regievoerder vertrek en de medewerker feitelijk vertrek voeren de regie op het vertrekproces van een vreemdeling. Hierdoor zijn zij het directe en natuurlijke aanspreekpunt voor de vreemdeling en derden, zoals advocatuur, procesvertegenwoordigers van de IND, casemanagers van het COA, terugkeerfunctionarissen van de DJI, medewerkers van de IOM, hulpverleners, etc. Voor de communicatie richting deze contacten geldt dan ook dat zij goed bereikbaar moeten zijn. De regievoerder vertrek en de medewerker feitelijk stellen daarom, direct bij het eerste contact, hun werk-telefoonnummer ter beschikking aan de vreemdeling en de genoemde organisaties/instanties. Dit geldt ook voor het nummer van de werkmobiel, indien men hierover beschikt. De vreemdeling dient tijdig op de hoogte te worden gesteld van het moment van vertrek uit Nederland. Aan betrokkene wordt aangegeven hoe (de voorbereiding tot) het feitelijke vertrek zal gaan verlopen. Onder tijdig wordt hier verstaan in beginsel 24 uur voor het vertrek uit Nederland. Ook over de plaats van bestemming wordt de vreemdeling geïnformeerd. Voor wat betreft de inzet van tolken wordt verwezen naar Deel 3: toelichting activiteiten van het protocol en naar procesprotocollen A5 Plannen vertrekgesprek, hoorruimte en tolk en N1 Plannen en betalen tolken. Uitgangspunt, zoals vastgelegd in de diverse procesprotocollen, is dat de gesprekken gevoerd worden met een tolk, met name om communicatieproblemen te voorkomen en om een goede afweging te kunnen maken of overgelegde en te vertalen documenten asielgerelateerd zijn en al dan niet aan een diplomatieke vertegenwoordiging worden overgedragen. Het is duidelijk dat goede communicatie tussen regievoerder of medewerker feitelijk vertrek en vreemdeling primair noodzakelijk is om een gesprek te kunnen voeren. Ook zorgvuldigheid van het vertrekproces is van groot belang. Als bekend, is het niet toegestaan om documenten die asielgerelateerd zijn ter beschikking te stellen aan een diplomatieke vertegenwoordiging. Alle documenten die worden gevoegd bij een LP-aanvraag moeten worden beoordeeld op asielgerelateerde informatie. Dit alles volgt direct uit de aanbevelingen van de commissie Havermans uit 2005 en de debatten rond Syrië uit 2006 en de aanbevelingen van de NO uit De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek is verantwoordelijk voor het bepalen of een tolk/vertaler noodzakelijk is bij de gesprekken die hij voert. Hij is degene die bepaalt of zijn kennis van de betreffende taal of de kennis van de vreemdeling van de Nederlandse taal voldoende is om te beoordelen of een goed gesprek mogelijk. Tevens is hij is degene die bepaalt of hij voldoende kennis heeft van de betreffende taal om te kunnen beoordelen of er bij het opmaken van een LP-opdracht geen asielgerelateerde informatie bij een diplomatieke vertegenwoordiging terecht komt, dus dat de overgelegde documenten 'Havermans-proof' zijn. Zie hiervoor tevens procesprotocol C 6.0 LP/LP- Opdracht. Het is niet altijd nodig om een tolk in te zetten bij vertrekgesprekken, bij een LP-gesprek of bij het vertalen van documenten. Dat kan twee redenen hebben: Pagina 6 van 22

7 1. Vreemdeling zelf spreekt voldoende Nederlands of Engels (of er is een andere taal die vreemdeling en regievoerder voldoende beheersen) 2. Regievoerder vertrek beheerst voldoende de taal van de vreemdeling in woord en geschrift. Door het DirectieBeraad (25 september 2007) is besloten dat de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek toestemming dient te hebben van zijn afdelingsmanager om een vertrekgesprek te voeren zonder de aanwezigheid van een tolk, dan wel om een vertaling c.q. omschrijving van documenten te maken zonder aanwezigheid van een tolk of een vertaalbureau. Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken In het verzamelproces zitten de processen A.5.1 plannen vertrekgesprek en B2.1 registreren vertrekgesprek. In dit verzamelproces staan alle planningen van vertrekgesprekken en registratie van de vertrekgesprekken gedurende de hele vertrekprocedure. Een verzamelproces dient één keer opgevoerd te worden en heeft een doorlopend karakter. M.a.w. zodra de vertrekprocedure 'verhuist', 'verhuist' ook dit verzamelproces mee. Het verzamelproces blijft gedurende de vertrekprocedure openstaan. Indien de vertrekprocedure wordt doorgestuurd naar een andere afdeling wordt automatisch het verzamelproces B2.0 Plannen en registreren vertrekgesprekken doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Indien de vertrekprocedure wordt doorgestuurd binnen dezelfde afdeling wordt het verzamelproces B2.0 Plannen en registreren vertrekgesprekken niet automatisch doorgestuurd en dient de men het verzamelproces handmatig door te sturen. Pagina 7 van 22

8 1 Bepalen soort (vertrek-)gesprek 1.1 Vastgesteld moet worden om wat voor een gesprek het gaat: - vertrekgesprek - betreffende een LP-aanvraag (optioneel) - vanwege taalanalyse (optioneel) - vanwege een bemiddelingsverzoek voor een reisdocument (optioneel) - vanwege een bij de IND ingediende aanvraag VVR Buiten Schuld. (optioneel) - voortgangsgesprek(ken) - eindgesprek HVB/voorbereiden vertrek - vertrekgesprek in UC Zie procesprotocol B1 Opstarten, onderhoud en afsluiten vertrekplan. Pagina 8 van 22

9 2 Annuleren vertrekgesprek 2.1 Een vertrekgesprek kan in relatie tot een geplande tolk door verschillende oorzaken door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek geannuleerd worden. Voor het verwerken van de annulering moet er een onderscheid gemaakt worden in: Annuleren van de tolkdienst op de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Annuleren van de tolkdienst vóór de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Zie procesprotocol A De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek stelt TVcN op de hoogte van deze annulering. 2.3 Indien het gesprek geannuleerd wordt op de dag dat het vertrekgesprek moet plaatsvinden dan wordt deze verwerkt in het proces B2.1. De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek wijzigt de status van het vertrekgesprek in het gesprek is geannuleerd met daarbij de desbetreffende annuleringsreden. 2.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit vervolgens het proces B2.1 registeren vertrekgesprek" af. 2.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek vult op het werkbriefje in dat het gesprek is geannuleerd. 2.6 Van het werkbriefje wordt een kopie gemaakt. De kopie wordt in het vertrekdossier gevoegd, het originele werkbriefje wordt bij de administratie ingeleverd. Pagina 9 van 22

10 3 Annuleren vertrekgesprek door TVcN 3.1 Een reservering van een vertrekgesprek kan door TVcN geannuleerd worden. Voor het verwerken van de annulering moet er een onderscheid gemaakt worden in: Annuleren van de tolkdienst op de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Annuleren van de tolkdienst vóór de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Zie procesprotocol A De administratief medewerker stelt de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek op de hoogte van deze annulering 3.3 Indien het gesprek geannuleerd wordt op de dag dat het vertrekgesprek moet plaatsvinden dan wordt deze verwerkt in het proces B De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek wijzigt de status van het vertrekgesprek in het gesprek is geannuleerd met daarbij de desbetreffende annuleringsreden. 3.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit vervolgens het proces B2.1 registeren vertrekgesprek" af. 3.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek vult op het werkbriefje in dat het gesprek is geannuleerd. 3.7 Van het werkbriefje wordt een kopie gemaakt. De kopie wordt in het vertrekdossier gevoegd, het originele werkbriefje wordt bij de administratie ingeleverd. Pagina 10 van 22

11 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.1 Informeren van de vreemdeling over doel en redenen van het gesprek en de vertrekprocedure. Bij het eerste contact met de vreemdeling worden de contactgegevens, inclusief telefoonnummer van kantoor en werkmobiel verstrekt. Hierdoor is de regievoerder het directe en natuurlijke aanspreekpunt voor de vreemdeling en derden. 4.2 Bewaringslocaties. Tijdens het eerste vertrekgesprek worden de brochures Informatie van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) voor vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring/strafdetentie verblijven en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" uitgereikt. De brochures zijn in verschillende talen gepubliceerd op intranet: n/ Voorbereiden Vertrek. AA-procedure: De brochures "Uw asielaanvraag is afgewezen en u woont op een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers AA" en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" worden gelijktijdig met de uitnodiging voor de vertrekgesprekken aan de vreemdeling toegezonden. VA-procedure: De brochures "Uw asielaanvraag is afgewezen en u woont op een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers VA" en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" worden gelijktijdig met de uitnodiging voor het eerste vertrekgesprek aan de vreemdeling toegezonden of uitgereikt. De brochures zijn in verschillende talen gepubliceerd op intranet: n/ Pagina 11 van 22

12 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.3 De analyse van de vertrekmogelijkheden wordt gedeeld met de vreemdeling en door hem onderschreven dan wel bijgesteld. 4.4 Vreemdeling informeren over IOM (HRT-regeling, e.d.). Zie procesprotocol B6 IOM-contact. 4.5 Beoordeling bereidheid tot medewerking vreemdeling aan zijn vertrek: ja/nee. Indien betrokken meewerkt, wordt vastgelegd welke acties en binnen welke termijn betrokkene gaat ondernemen teneinde zijn terugkeer te bespoedigen. Hierbij wordt de vreemdeling daar waar mogelijk gefaciliteerd door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek. Pagina 12 van 22

13 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het vertrekgesprek. 4.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 4.8 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. 4.9 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 13 van 22

14 5 Optioneel: LP-gesprek 5.1 Indien de vreemdeling niet beschikt over de benodigde reisbescheiden en er zijn ook geen andere vertrekmogelijkheden (zie pp's C1 t/m C4 en C7), dan wordt er door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek samen met de vreemdeling voorbereidingen getroffen ten behoeve van het opstarten van een LPaanvraag. Een LP-gesprek maakt altijd deel uit van het eerste vertrekgesprek indien evident is dat een LP nodig is om de vreemdeling te laten vertrekken. 5.2 Voor wat betreft het feitelijke indienen van de LPopdracht en -aanvraag wordt verwezen naar procesprotocollen C6.0 t/m C De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het vertrekgesprek. 5.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 5.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. Pagina 14 van 22

15 5 Optioneel: LP-gesprek 5.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. 5.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek stelt na het gesprek de LP-set samen. Hiermee wordt bedoeld: - (Aanvraag-)formulier ten behoeve van de ambassade; Zie LAVIN - Foto's - Nationaliteitsverklaring - Kopieën van identiteitsdocumenten ter onderbouwing van de LP-aanvraag - Vingerafdrukken (indien noodzakelijk; zie LAVIN) Zie tevens procesprotocol C6.0 LP-opdracht. 5.8 Een kopie van de LP-set wordt tijdens het volgende vertrekgesprek overhandigd aan de vreemdeling. Zie procesprotocol B1 Opstellen, onderhoud en afsluiten vertrekplan voor het registreren van het uitreiken van de kopie LP-set. Pagina 15 van 22

16 Pagina 16 van 22

17 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.1 Vastleggen of betrokkene inmiddels of nog steeds bereid is om te werken aan zijn vertrek. Dit is ook van belang ten behoeve van een goede dossieropbouw voor de in bewaring verblijvende vreemdelingen ter toetsing van de rechtmatigheid van de inbewaringstelling. De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek bepaalt de datum van het vervolg gesprek, zie procesprotocol A5 Plannen (vertrek-)gesprek. 6.2 Uitwisseling van resultaten van de ingezette acties, zowel van de vreemdeling als van de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek, waaronder het resultaat van een LP-aanvraag. Nieuwe acties en termijnen worden vastgelegd en geregistreerd. Dit is ook van belang bij zaken waarin een reguliere aanvraag loopt, m.n. bij buitenschuldzaken. 6.3 Indien een vreemdeling bij zijn diplomatieke vertegenwoordiging is gepresenteerd, dan voert de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek een evaluatiegesprek met de betrokkene. Doel van dit gesprek is om van de vreemdeling een terugkoppeling te krijgen hoe de feitelijke presentatie bij die vertegenwoordiging is verlopen en of betrokken vreemdeling hierover op- of aanmerkingen heeft. (Het betreft hier een aanbeveling van de Nationale ombudsman in 2007, die door de Staatssecretaris van Justitie is overgenomen.) Het door de medewerker LP opgemaakte verslag van de presentatie kan hierbij worden betrokken. De door de vreemdeling gemaakte op- c.q. aanmerkingen worden vastgelegd in het gespreksverslag. Pagina 17 van 22

18 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.4 Aspecten in het kader van door de vreemdeling aangevoerde elementen in relatie tot schrijnendheid, buiten schuld, artikel 64 Vw2000, mensenhandel of gescheiden uitzetting, worden vastgelegd in een van de vervolggesprekken. 6.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek schrijft een verslag van het vertrekgesprek. 6.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 6.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. Pagina 18 van 22

19 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.8 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 19 van 22

20 7 Eindgesprek 7.1 Het eindgesprek vindt plaats indien het vertrek uit Nederland van de vreemdeling kan worden geëffectueerd. De diplomatieke vertegenwoordiging heeft bijvoorbeeld een toezegging gedaan tot afgifte van een LP. Zie procesprotocol C6.5 LP / In behandeling bij vertegenwoordiging. 7.2 Met de vreemdeling wordt in dit gesprek onder meer gesproken over zijn reisbestemming en over de datum en tijdstip van vertrek, indien zulks op dat moment al bekend is. Tevens wordt, indien daarvan sprake is, ingegaan op mogelijke medische aspecten die een rol zouden kunnen spelen bij het vertrek. De bestemming wordt vastgelegd in het vertrekplan. 7.3 Bewaring in een HvB: Tevens wordt de vreemdeling geïnformeerd over de overplaatsing naar een UC. 7.4 Niet in bewaring: Betrokkene wordt geïnformeerd over de wijze waarop hij Nederland verlaat, het reisdoel en -indien bekend - het tijdstip en datum van vertrek. De regievoerder maakt afspraken met de betrokken vreemdeling over zijn vertrek via de luchthaven en faciliteert zo nodig bij het overbrengen naar de luchthaven. 7.5 De regievoerder maakt een verslag van het eindgesprek. 7.6 De regievoerder print het verslag van het eindgesprek uit. 7.7 De regievoerder sluit het proces af in IS-TV. Pagina 20 van 22

21 7 Eindgesprek 7.8 De regievoerder voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 21 van 22

22 8 Vertrekgesprek in het UC 8.1 In het vertrekgesprek in het UC wordt de vreemdeling in elk geval tijdig gewezen op: het moment (datum en tijdstip) en route van vertrek, in beginsel 24 uur vóór het vertrek en dat zijn gemachtigde (voor zover bekend) hierover reeds is geïnformeerd. Zie procesprotocol J1 Boeken en annuleren van vluchten. het feit dat hij zelf verantwoordelijk is voor de overdracht van zijn medische gegevens en medicijnen (indien van toepassing) mogelijke nog niet bekende medische aspecten, die een rol zouden kunnen spelen bij de verwijdering. zijn eigen verantwoordelijkheid indien hij asielgerelateerde informatie of documenten meeneemt naar het land van bestemming (indien van toepassing) het feit dat een maximum van 20 kg aan bagage per persoon mag worden meegenomen. Vorenstaande wordt hem meegedeeld in een voor hem verstaanbare taal. 8.2 In het vertrekgesprek wordt tevens actief aandacht besteed aan de mate van medewerking van de vreemdeling aan zijn vertrek. Dit kan aanleiding zijn de M 118 tot escortering aan te passen. Indien dat het geval is, wordt bureau Boekingen van Bijzonder Vertrek en Boekingen hierover geïnformeerd. 8.3 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het eindgesprek. 8.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. 8.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier Pagina 22 van 22

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Procesprotocol D6 Last minute aanvragen verblijf Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.3 Doel Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Afbakening

Nadere informatie

E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts

E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts Procesprotocol E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.6 Doel Beschrijven van de stappen benodigd voor het invullen van

Nadere informatie

Procesprotocol. C6.1 Aanvraag vormen en beoordelen

Procesprotocol. C6.1 Aanvraag vormen en beoordelen Procesprotocol C6.1 Aanvraag vormen en beoordelen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 1.2 Doel Het samenstellen van stukken in het kader van een -aanvraag in de vorm van een set, waarbij een

Nadere informatie

Beschrijven van het ambtshalve signaleren op schrijnendheid gedurende de vertrekprocedure

Beschrijven van het ambtshalve signaleren op schrijnendheid gedurende de vertrekprocedure Procesprotocol D4 Ambtshalve signalering schrijnendheid Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.6 Doel Beschrijven van het ambtshalve signaleren op schrijnendheid gedurende de vertrekprocedure

Nadere informatie

(sr) administratief medewerker, (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek,(sr) adviseur, procesdirecteur

(sr) administratief medewerker, (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek,(sr) adviseur, procesdirecteur Procesprotocol D8 Scheiden van gezinnen bij uitzetting Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.8 Doel Beschrijven van het proces van die situaties waarin sprake is of kan zijn van het scheiden

Nadere informatie

G1 Ontv, beh en teruggave en verzending van een origineel document van vreemdelingen

G1 Ontv, beh en teruggave en verzending van een origineel document van vreemdelingen Procesprotocol G1 Ontv, beh en teruggave en verzending van een origineel document van vreemdelingen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 7.3 Doel Beschrijven van te nemen stappen in het kader

Nadere informatie

Uit de opgemaakte removal order blijkt door welke vervoerder en met welke maatschappij of reder de vreemdeling is aangevoerd.

Uit de opgemaakte removal order blijkt door welke vervoerder en met welke maatschappij of reder de vreemdeling is aangevoerd. Procesprotocol C1 Effectueren claim vervoerder Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 3.5 Doel Beschrijving van de processtappen die leiden tot het vertrek uit Nederland van een op grond van

Nadere informatie

F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s)

F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s) Procesprotocol F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s) Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.4 Doel Afbakening Uniforme werkwijze afhandeling vertrek alleenstaande minderjarige

Nadere informatie

B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland

B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland Procesprotocol B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.5 Doel Het op eenduidige en juiste wijze opstarten van aanvullend

Nadere informatie

K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden

K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden Procesprotocol K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden Datum 1 augustus 2012 Versie Definitief, versie 3.3 Doel Afbakening Bedoeld voor Ingangsdatum

Nadere informatie

C6.2 Aanvraag indienen/presenteren/in behandeling bij diplomatieke vertegenwoordiging/antwoord

C6.2 Aanvraag indienen/presenteren/in behandeling bij diplomatieke vertegenwoordiging/antwoord Procesprotocol C6.2 Aanvraag indienen/presenteren/in behandeling bij diplomatieke vertegenwoordiging/antwoord Datum 1 augustus 2012 Versie Definitief, versie 1.2 Doel Het indienen van een -aanvraag bij

Nadere informatie

Het onderkennen en signaleren van slachtoffers van mensenhandel in de vertrekprocedure.

Het onderkennen en signaleren van slachtoffers van mensenhandel in de vertrekprocedure. Procesprotocol D9 Slachtoffers mensenhandel Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 3.1 Doel Het onderkennen en signaleren van slachtoffers van mensenhandel in de vertrekprocedure. Afbakening

Nadere informatie

Bijlage 7 Terugkeerproces . Activiteiten DT&V in het kader van de Regeling Werkwijze van de DT&V algemeen

Bijlage 7 Terugkeerproces . Activiteiten DT&V in het kader van de Regeling Werkwijze van de DT&V algemeen Bijlage 7 Terugkeerproces In deze bijlage wordt u nader geïnformeerd op welke wijze de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) het vertrek faciliteert van vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een

Nadere informatie

C3 Verordening (EG) 343/2003 (vh Overeenkomst van Dublin)

C3 Verordening (EG) 343/2003 (vh Overeenkomst van Dublin) Procesprotocol C3 Verordening (EG) 343/2003 (vh Overeenkomst van Dublin) Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 5.3 Doel Afbakening Bedoeld voor Beschrijven van de stappen die worden genomen

Nadere informatie

Interne instructie Werken aan terugkeer definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen

Interne instructie Werken aan terugkeer definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen 1 Contactpersoon ASA Interne instructie Werken aan terugkeer definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen T 088 07 77000 F 088 07 77010 De toets werken aan terugkeer in het kader van de definitieve

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

IND-werkinstructie 2007/12 (AUB)

IND-werkinstructie 2007/12 (AUB) IND-werkinstructie 2007/12 (AUB) ^~å= Procesdirecteuren IND = c.c. HDVB s~å= HIND a~íìã 21 augustus 2007 sáåçéä~~íë= Quest = låçéêïéêé= Handelwijze beoordelen buitenschuldcriterium 1. Inleiding Op 5 april

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek gegrond. Datum: 1 september 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Toelichting inzet tolken IND

Toelichting inzet tolken IND Toelichting inzet tolken IND Inleiding Sinds 1990 beheert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een eigen bestand van tolken die op freelance basis en naar behoefte worden ingezet voor tolkdiensten

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Beschrijving van de werkwijze van de DT&V t.a.v. vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)

Beschrijving van de werkwijze van de DT&V t.a.v. vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) Procesprotocol K1 Vreemdelingen in de strafketen (VRIS) Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 5.2 Doel Beschrijving van de werkwijze van de DT&V t.a.v. vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Nationale ombudsman Dr. A.F.M. Brenninkmeijer

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders

Klachtenregeling voor ouders Klachtenregeling voor ouders Inleiding Iedere klant (ouder/verzorger) die gebruik maakt van de diensten van het Servicebureau Kinderopvang en de diensten van de bij ons aangesloten kinderopvanglocaties

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de handelwijze van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in de nakoming van in 2006 gemaakte afspraken tussen de gemeente

Nadere informatie

De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid

De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid De Dienst Terugkeer en Vertrek De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid Inhoudsopgave De Dienst Terugkeer en Vertrek 3 De vreemdelingenketen 6 De werkwijze 8 De organisatie 12 De primaire partners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie - Afdeling Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Inhoudelijke Turfmarkt 147 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.dtenvni

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Datum: 8 juli 2015 Rapportnummer: 2015/114 2 Aanleiding Verzoeker zat in vreemdelingenbewaring

Nadere informatie

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten Geachte heer ( ), Bij brief van 16 mei 2013 heeft u bij ons een klacht voorgelegd van mevrouw ( ) over de Dienst Terugkeer en Vertrek (de DT&V). Op 2 juli 2015 heb ik u laten weten dat wij een onderzoek

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Hoofdkantoor Afdehng Inhoudelijke Turfmarkt 147 2511 OP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag wwwdtenv.ni Contactpersoon Onderwerp Wob-verzoek inzake Dublin

Nadere informatie

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Artikel 1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65549 16 november 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996,

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201201628/1/V3. Datum uitspraak: 4 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-gravenhage, nevenzittingsplaats

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 Rapport Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Deze vragen werden ingezonden op 27 mei 2013 met kenmerk 2013Z10369.

Deze vragen werden ingezonden op 27 mei 2013 met kenmerk 2013Z10369. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat een aantal van hun eigendommen, die na hun verplaatsing vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht naar het

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Publicatiedatum 16 juli 2014 Rapportnummer 2014/072

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Publicatiedatum 16 juli 2014 Rapportnummer 2014/072 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Publicatiedatum 16 juli 2014 Rapportnummer 2014/072 2014/072 de Nationale ombudsman 1/14 Algemeen Een vreemdeling die niet in Nederland

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau VanHarteLief (GOB) Koningin Julianastraat 39A 8302CD Emmeloord Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau VanHarteLief (GOB) Koningin Julianastraat 39A 8302CD Emmeloord Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau VanHarteLief (GOB) Koningin Julianastraat 39A 8302CD Emmeloord Registratienummer 140767186 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum

Nadere informatie

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden A.7 Bijlage 1 Klachtenregeling 1 Versiebeheer: DATUM VERSIE DOCUMENT STATUS 20110308 0.1 Klachtenregeling concept 20110322 0.2 Klachtenregeling concept 20110426 0.2 Klachtenregeling concept 20110509 0.2

Nadere informatie

Model Aanvullende Werkafspraken inzake de vestiging van een opvanglocatie. Versie 18 juli 2016

Model Aanvullende Werkafspraken inzake de vestiging van een opvanglocatie. Versie 18 juli 2016 Model Aanvullende Werkafspraken inzake de vestiging van een opvanglocatie Versie 18 juli 2016 Aanvullende Werkafspraken behorende bij de bestuursovereenkomst [ datum ] tussen het COA en de gemeente [ naam

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan EA Emmeloord Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan EA Emmeloord Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan 3 8303EA Emmeloord Registratienummer 129322155 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 17-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Datum inspectie: 02-04-2014 Type

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbeleid

Klachtenreglement. Klachtenbeleid Klachtenreglement Iskander Connect BV wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste kwaliteitsniveau te borgen. Iskander Connect BV heeft een klachten procedure

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. De MO-zaak: stichting de MO-zaak; b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg VR Zuidwolde Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg VR Zuidwolde Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg 22 7921VR Zuidwolde Registratienummer 184380443 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 19-04-2016 Type

Nadere informatie

de Minister voor Immigratie en Asiel, verweerder, gemachtigde: mr. Ch. R. Vink, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

de Minister voor Immigratie en Asiel, verweerder, gemachtigde: mr. Ch. R. Vink, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Nevenzittingsplaats Dordrecht Sector Bestuursrecht Vreemdelingenkamer procedurenummer: AWB 11/27410, V-nummer: [nummer], uitspraak van de enkelvoudige kamer in het geding tussen

Nadere informatie

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet;

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet; Klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten(1) Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten kan deze

Nadere informatie

Vragen Argos en antwoorden IND

Vragen Argos en antwoorden IND Vragen Argos en antwoorden IND 1. In hoeveel procent van de gevallen waarin een tolk is ingezet (in 2015) door de IND is er een niet-registertolk ingezet (inclusief de talen waarin geen tolken in het register

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2003:AF5193

ECLI:NL:RBSGR:2003:AF5193 ECLI:NL:RBSGR:2003:AF5193 Instantie Datum uitspraak 20-01-2003 Datum publicatie 06-03-2003 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 02/91194, 02/91196 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE URK Registratienummer 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Urk Datum inspectie: 18-08-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen er over dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst het advies van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken niet opvolgt om de tolk die getolkt heeft tijdens het nader

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE Urk Registratienummer

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE Urk Registratienummer Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE Urk Registratienummer 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Urk Datum inspectie: 19-07-2017 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Inspectierapport 't Hoekje (KDV) Zuidwend AA Bant

Inspectierapport 't Hoekje (KDV) Zuidwend AA Bant Inspectierapport 't Hoekje (KDV) Zuidwend 4 8314AA Bant Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 08-11-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve13000666 Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve13000300) met WBV 2013/4 (ve13000622). [ Voor Bonaire,

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Handboek Plaatsen gzza vergunninghouders

Handboek Plaatsen gzza vergunninghouders Handboek Plaatsen gzza s Vragen? Neem contact op met de Processenhelpdesk Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 PLAATSEN GZZA VERGUNNINGHOUDERS... 3 ONTVANGEN WONINGAANBOD... 5 SELECTEREN VERGUNNINGHOUDER...

Nadere informatie

Klachtenregeling klanten

Klachtenregeling klanten Klachtenregeling klanten 1. Inleiding Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op de afhandeling van klachten door OxHill7.

Dit reglement is van toepassing op de afhandeling van klachten door OxHill7. KLACHTENREGLEMENT OXHILL7 Strekking Dit reglement is van toepassing op de afhandeling van en door OxHill7. Definities Een schriftelijke uiting van ontevredenheid over OxHill7, medewerkers van OxHill7 en/of

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Verzoeker klaagt er ook over dat het COA de klacht die hij op 16 oktober 2006 hierover indiende niet als klacht in behandeling heeft genomen.

Verzoeker klaagt er ook over dat het COA de klacht die hij op 16 oktober 2006 hierover indiende niet als klacht in behandeling heeft genomen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na zijn gedwongen vertrek uit het asielzoekerscentrum (AZC) te Almelo op 4 augustus 2004 zijn kamer heeft ontruimd

Nadere informatie

Welkom op de website van Pandora Escape

Welkom op de website van Pandora Escape Welkom op de website van Pandora Escape Pandora escape verzoekt u om zorgvuldig de huidige voorwaarden te lezen voordat u uw boeking maakt. Door het boeken van een evenement op de website van Pandora escape,

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat 47 7571AG OLDENZAAL Registratienummer 809337198 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 24-05-2016

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Annegré (GOB) Langebuorren BD STIENS Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Annegré (GOB) Langebuorren BD STIENS Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Annegré (GOB) Langebuorren 1 9051 BD STIENS Registratienummer 800882192 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDERADEEL Datum inspectie: 29-01-2014

Nadere informatie

[Typ hier] [Typ hier] [Typ hier]

[Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] ACTIVITEIT/PROCESSTAP ROL BESCHRIJVING REGISTRATIE Algemene informatie Procesdoel Gemeente Het doel van de klachtenprocedure is het tijdig en juist afhandelen Doel van klachten, en waar mogelijk voorkomen

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie