Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken."

Transcriptie

1 Procesprotocol B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.6 Doel Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken. Afbakening Dit proces wordt uitgevoerd door alle medewerkers Bedoeld voor (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) administratief medewerker, (sr) medewerker feitelijk vertrek Ingangsdatum 1 januari 2007 Datum herziening Ingangsdatum + 1 jaar Eigenaar procesprotocol Procesbeheer DT&V Pagina 1 van 22

2 Versiebeheer Datum en Opmerking versienummer Nummering aangepast Voorgelegd aan IS-TV Aangepast n.a.v. opm. HSIO, Reactie IS-TV nog niet ontvangen Aanpassing n.a.v. testscript ISTV (noodvoorziening) ICT ondersteuning gevuld en definitief gesteld n.a.v. overleg Super Users d.d Aanpassing n.a.v. opm. Algemeen Directeur (zie intranet 1 mei 2007) Aanpassingen n.a.v. Nationale ombudsman-rapport Transparantie bij presentatie Aanpassing n.a.v. informatievoorziening aan vr.ling inzake moment en wijze van het vertrek uit Nederland Aanpassing n.a.v. besluit DirectieBeraad inzake gebruik tolken en terugkoppeling van presentatie in persoon (N.O.) Aanpassing n.a.v. ontwikkelingen op medisch terrein Def. vastgesteld voor 1e versie op Internet Aangepast n.a.v. de brochure vreemdeling in bewaring Aangepast n.a.v. nieuwe release 11 oktober Voorgelegd aan bedrijfsvoering Aanpassingen tbv IS-TV / Beheer verwerkt, voorgelegd aan Hbedrijfsvoering Akkoord Hbedrijfsvoering, op intranet plaatsen (14/10) Def. vastgesteld voor 2e versie op Internet Aanpassing nav klacht nationale Ombudsman Stroomschema aangepast Aangepast nav op en aanmerkingen SIO. Voorgelegd aan HSIO Aangepast nav. opm.hsio. Voorleggen DStaf Voorgelegd aan DStaf Akkoord DStaf, geplaatst op intranet Def. vastgesteld voor 3e versie op Internet Aangepast n.a.v. wijziging scancodes Aangepast n.a.v Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure Voorgelegd aan Bedrijfsvoering m.b.t. eventuele IS-TV consequenties Akkoord Bedrijfsvoering Plaatsing intranet Pagina 2 van 22

3 Def. vastgesteld voor 4 e versie op Internet Scanlijst aangepast Aangepast n.a.v. hyperlink per activiteit Def. vastgesteld voor 5e versie op Internet Scanlijst aangepast n.a.v. DECOS Gebruikersraad Def. vastgesteld voor 6 e versie op Internet Aangepast n.a.v. een uitspraak van de RvSt ( ) Voorgelegd aan gebruikersgroep Geen op- of aanmerkingen vanuit de gebruikersgroep ontvangen Def. vastgesteld voor 7e versie op Internet Proc esprotocol aangepast nav IS-TV wijziging Def. vastgesteld voor 8e versie op Internet Goedkeuring Datum Functie Algemeen Directeur DT&V Directeur Staf Pagina 3 van 22

4 Procesprotocol -Inhoudsopgave Pagina Nr. Activiteit/processtap Functionaris 3 Inhoudsopgave/administratieve afhandeling 5 Legenda procesdiagram 6 0 Algemeen -Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken 8 1 Bepalen soort (vertrek-)gesprek (sr) regievoerder vertrek 9 2 Annuleren vertrekgesprek (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 10 3 Annuleren vertrekgesprek door TVcN (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 11 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder vertrek heeft zich door middel (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek administratief medewerker 14 5 Optioneel: LP-gesprek (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 17 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker 20 7 Eindgesprek (sr) regievoerder vertrek, (sr) administratief medewerker 22 8 Vertrekgesprek in UC (sr) regievoerder vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek, (sr) administratief medewerker Administratieve afhandeling Voor elk procesprotocol geldt dat de gebruikelijke administratieve handelingen, zoals vastgelegd in de procesprotocollen A1 t/m A5 + L2, uitgevoerd worden. Algemeen: 1. Het digitale en het fysieke dossier lopen één op één. 2. Alle vreemdeling gerelateerde documenten worden digitaal vastgelegd in Decos. Documenten die digitaal worden aangeleverd hoeven niet meer opnieuw digitaal vastgelegd te worden (zie procesprotocol L2 Scannen). 3. Er wordt een postregistratie beheerd in Decos (zie procesprotocol A1 Registratie vreemdeling gerelateerd document.) Pagina 4 van 22

5 Legenda procesdiagram Pagina 5 van 22

6 Procesprotocol Activiteiten 0 Algemeen Elk vertrekgesprek is onderdeel van het vertrekplan en wordt dus geregistreerd. De regievoerder vertrek en medewerker feitelijk vertrek voeren in het kader van casemanagement vertrekgesprekken met de vreemdeling. Deze zullen niet altijd een formeel karakter hebben. Ook voor informele gesprekken geldt dat hiervan verslaglegging wordt gemaakt in IS TV, indien hier zaken aan de orde zijn gekomen die van belang zijn voor de uitvoering van het vertrekplan. Bijvoorbeeld over de mate van medewerking bij vertrek. De regievoerder vertrek en de medewerker feitelijk vertrek voeren de regie op het vertrekproces van een vreemdeling. Hierdoor zijn zij het directe en natuurlijke aanspreekpunt voor de vreemdeling en derden, zoals advocatuur, procesvertegenwoordigers van de IND, casemanagers van het COA, terugkeerfunctionarissen van de DJI, medewerkers van de IOM, hulpverleners, etc. Voor de communicatie richting deze contacten geldt dan ook dat zij goed bereikbaar moeten zijn. De regievoerder vertrek en de medewerker feitelijk stellen daarom, direct bij het eerste contact, hun werk-telefoonnummer ter beschikking aan de vreemdeling en de genoemde organisaties/instanties. Dit geldt ook voor het nummer van de werkmobiel, indien men hierover beschikt. De vreemdeling dient tijdig op de hoogte te worden gesteld van het moment van vertrek uit Nederland. Aan betrokkene wordt aangegeven hoe (de voorbereiding tot) het feitelijke vertrek zal gaan verlopen. Onder tijdig wordt hier verstaan in beginsel 24 uur voor het vertrek uit Nederland. Ook over de plaats van bestemming wordt de vreemdeling geïnformeerd. Voor wat betreft de inzet van tolken wordt verwezen naar Deel 3: toelichting activiteiten van het protocol en naar procesprotocollen A5 Plannen vertrekgesprek, hoorruimte en tolk en N1 Plannen en betalen tolken. Uitgangspunt, zoals vastgelegd in de diverse procesprotocollen, is dat de gesprekken gevoerd worden met een tolk, met name om communicatieproblemen te voorkomen en om een goede afweging te kunnen maken of overgelegde en te vertalen documenten asielgerelateerd zijn en al dan niet aan een diplomatieke vertegenwoordiging worden overgedragen. Het is duidelijk dat goede communicatie tussen regievoerder of medewerker feitelijk vertrek en vreemdeling primair noodzakelijk is om een gesprek te kunnen voeren. Ook zorgvuldigheid van het vertrekproces is van groot belang. Als bekend, is het niet toegestaan om documenten die asielgerelateerd zijn ter beschikking te stellen aan een diplomatieke vertegenwoordiging. Alle documenten die worden gevoegd bij een LP-aanvraag moeten worden beoordeeld op asielgerelateerde informatie. Dit alles volgt direct uit de aanbevelingen van de commissie Havermans uit 2005 en de debatten rond Syrië uit 2006 en de aanbevelingen van de NO uit De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek is verantwoordelijk voor het bepalen of een tolk/vertaler noodzakelijk is bij de gesprekken die hij voert. Hij is degene die bepaalt of zijn kennis van de betreffende taal of de kennis van de vreemdeling van de Nederlandse taal voldoende is om te beoordelen of een goed gesprek mogelijk. Tevens is hij is degene die bepaalt of hij voldoende kennis heeft van de betreffende taal om te kunnen beoordelen of er bij het opmaken van een LP-opdracht geen asielgerelateerde informatie bij een diplomatieke vertegenwoordiging terecht komt, dus dat de overgelegde documenten 'Havermans-proof' zijn. Zie hiervoor tevens procesprotocol C 6.0 LP/LP- Opdracht. Het is niet altijd nodig om een tolk in te zetten bij vertrekgesprekken, bij een LP-gesprek of bij het vertalen van documenten. Dat kan twee redenen hebben: Pagina 6 van 22

7 1. Vreemdeling zelf spreekt voldoende Nederlands of Engels (of er is een andere taal die vreemdeling en regievoerder voldoende beheersen) 2. Regievoerder vertrek beheerst voldoende de taal van de vreemdeling in woord en geschrift. Door het DirectieBeraad (25 september 2007) is besloten dat de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek toestemming dient te hebben van zijn afdelingsmanager om een vertrekgesprek te voeren zonder de aanwezigheid van een tolk, dan wel om een vertaling c.q. omschrijving van documenten te maken zonder aanwezigheid van een tolk of een vertaalbureau. Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken In het verzamelproces zitten de processen A.5.1 plannen vertrekgesprek en B2.1 registreren vertrekgesprek. In dit verzamelproces staan alle planningen van vertrekgesprekken en registratie van de vertrekgesprekken gedurende de hele vertrekprocedure. Een verzamelproces dient één keer opgevoerd te worden en heeft een doorlopend karakter. M.a.w. zodra de vertrekprocedure 'verhuist', 'verhuist' ook dit verzamelproces mee. Het verzamelproces blijft gedurende de vertrekprocedure openstaan. Indien de vertrekprocedure wordt doorgestuurd naar een andere afdeling wordt automatisch het verzamelproces B2.0 Plannen en registreren vertrekgesprekken doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Indien de vertrekprocedure wordt doorgestuurd binnen dezelfde afdeling wordt het verzamelproces B2.0 Plannen en registreren vertrekgesprekken niet automatisch doorgestuurd en dient de men het verzamelproces handmatig door te sturen. Pagina 7 van 22

8 1 Bepalen soort (vertrek-)gesprek 1.1 Vastgesteld moet worden om wat voor een gesprek het gaat: - vertrekgesprek - betreffende een LP-aanvraag (optioneel) - vanwege taalanalyse (optioneel) - vanwege een bemiddelingsverzoek voor een reisdocument (optioneel) - vanwege een bij de IND ingediende aanvraag VVR Buiten Schuld. (optioneel) - voortgangsgesprek(ken) - eindgesprek HVB/voorbereiden vertrek - vertrekgesprek in UC Zie procesprotocol B1 Opstarten, onderhoud en afsluiten vertrekplan. Pagina 8 van 22

9 2 Annuleren vertrekgesprek 2.1 Een vertrekgesprek kan in relatie tot een geplande tolk door verschillende oorzaken door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek geannuleerd worden. Voor het verwerken van de annulering moet er een onderscheid gemaakt worden in: Annuleren van de tolkdienst op de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Annuleren van de tolkdienst vóór de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Zie procesprotocol A De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek stelt TVcN op de hoogte van deze annulering. 2.3 Indien het gesprek geannuleerd wordt op de dag dat het vertrekgesprek moet plaatsvinden dan wordt deze verwerkt in het proces B2.1. De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek wijzigt de status van het vertrekgesprek in het gesprek is geannuleerd met daarbij de desbetreffende annuleringsreden. 2.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit vervolgens het proces B2.1 registeren vertrekgesprek" af. 2.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek vult op het werkbriefje in dat het gesprek is geannuleerd. 2.6 Van het werkbriefje wordt een kopie gemaakt. De kopie wordt in het vertrekdossier gevoegd, het originele werkbriefje wordt bij de administratie ingeleverd. Pagina 9 van 22

10 3 Annuleren vertrekgesprek door TVcN 3.1 Een reservering van een vertrekgesprek kan door TVcN geannuleerd worden. Voor het verwerken van de annulering moet er een onderscheid gemaakt worden in: Annuleren van de tolkdienst op de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Annuleren van de tolkdienst vóór de dag dat het vertrekgesprek plaatsvindt. Zie procesprotocol A De administratief medewerker stelt de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek op de hoogte van deze annulering 3.3 Indien het gesprek geannuleerd wordt op de dag dat het vertrekgesprek moet plaatsvinden dan wordt deze verwerkt in het proces B De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek wijzigt de status van het vertrekgesprek in het gesprek is geannuleerd met daarbij de desbetreffende annuleringsreden. 3.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit vervolgens het proces B2.1 registeren vertrekgesprek" af. 3.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek vult op het werkbriefje in dat het gesprek is geannuleerd. 3.7 Van het werkbriefje wordt een kopie gemaakt. De kopie wordt in het vertrekdossier gevoegd, het originele werkbriefje wordt bij de administratie ingeleverd. Pagina 10 van 22

11 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.1 Informeren van de vreemdeling over doel en redenen van het gesprek en de vertrekprocedure. Bij het eerste contact met de vreemdeling worden de contactgegevens, inclusief telefoonnummer van kantoor en werkmobiel verstrekt. Hierdoor is de regievoerder het directe en natuurlijke aanspreekpunt voor de vreemdeling en derden. 4.2 Bewaringslocaties. Tijdens het eerste vertrekgesprek worden de brochures Informatie van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) voor vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring/strafdetentie verblijven en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" uitgereikt. De brochures zijn in verschillende talen gepubliceerd op intranet: n/ Voorbereiden Vertrek. AA-procedure: De brochures "Uw asielaanvraag is afgewezen en u woont op een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers AA" en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" worden gelijktijdig met de uitnodiging voor de vertrekgesprekken aan de vreemdeling toegezonden. VA-procedure: De brochures "Uw asielaanvraag is afgewezen en u woont op een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers VA" en "Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging in het kader van uw terugkeer" worden gelijktijdig met de uitnodiging voor het eerste vertrekgesprek aan de vreemdeling toegezonden of uitgereikt. De brochures zijn in verschillende talen gepubliceerd op intranet: n/ Pagina 11 van 22

12 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.3 De analyse van de vertrekmogelijkheden wordt gedeeld met de vreemdeling en door hem onderschreven dan wel bijgesteld. 4.4 Vreemdeling informeren over IOM (HRT-regeling, e.d.). Zie procesprotocol B6 IOM-contact. 4.5 Beoordeling bereidheid tot medewerking vreemdeling aan zijn vertrek: ja/nee. Indien betrokken meewerkt, wordt vastgelegd welke acties en binnen welke termijn betrokkene gaat ondernemen teneinde zijn terugkeer te bespoedigen. Hierbij wordt de vreemdeling daar waar mogelijk gefaciliteerd door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek. Pagina 12 van 22

13 4 Eerste vertrekgesprek: de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek heeft zich door middel van het opstellen van een vertrekplan voorbereid op het eerste gesprek 4.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het vertrekgesprek. 4.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 4.8 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. 4.9 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 13 van 22

14 5 Optioneel: LP-gesprek 5.1 Indien de vreemdeling niet beschikt over de benodigde reisbescheiden en er zijn ook geen andere vertrekmogelijkheden (zie pp's C1 t/m C4 en C7), dan wordt er door de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek samen met de vreemdeling voorbereidingen getroffen ten behoeve van het opstarten van een LPaanvraag. Een LP-gesprek maakt altijd deel uit van het eerste vertrekgesprek indien evident is dat een LP nodig is om de vreemdeling te laten vertrekken. 5.2 Voor wat betreft het feitelijke indienen van de LPopdracht en -aanvraag wordt verwezen naar procesprotocollen C6.0 t/m C De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het vertrekgesprek. 5.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 5.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. Pagina 14 van 22

15 5 Optioneel: LP-gesprek 5.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. 5.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek stelt na het gesprek de LP-set samen. Hiermee wordt bedoeld: - (Aanvraag-)formulier ten behoeve van de ambassade; Zie LAVIN - Foto's - Nationaliteitsverklaring - Kopieën van identiteitsdocumenten ter onderbouwing van de LP-aanvraag - Vingerafdrukken (indien noodzakelijk; zie LAVIN) Zie tevens procesprotocol C6.0 LP-opdracht. 5.8 Een kopie van de LP-set wordt tijdens het volgende vertrekgesprek overhandigd aan de vreemdeling. Zie procesprotocol B1 Opstellen, onderhoud en afsluiten vertrekplan voor het registreren van het uitreiken van de kopie LP-set. Pagina 15 van 22

16 Pagina 16 van 22

17 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.1 Vastleggen of betrokkene inmiddels of nog steeds bereid is om te werken aan zijn vertrek. Dit is ook van belang ten behoeve van een goede dossieropbouw voor de in bewaring verblijvende vreemdelingen ter toetsing van de rechtmatigheid van de inbewaringstelling. De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek bepaalt de datum van het vervolg gesprek, zie procesprotocol A5 Plannen (vertrek-)gesprek. 6.2 Uitwisseling van resultaten van de ingezette acties, zowel van de vreemdeling als van de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek, waaronder het resultaat van een LP-aanvraag. Nieuwe acties en termijnen worden vastgelegd en geregistreerd. Dit is ook van belang bij zaken waarin een reguliere aanvraag loopt, m.n. bij buitenschuldzaken. 6.3 Indien een vreemdeling bij zijn diplomatieke vertegenwoordiging is gepresenteerd, dan voert de regievoerder of medewerker feitelijk vertrek een evaluatiegesprek met de betrokkene. Doel van dit gesprek is om van de vreemdeling een terugkoppeling te krijgen hoe de feitelijke presentatie bij die vertegenwoordiging is verlopen en of betrokken vreemdeling hierover op- of aanmerkingen heeft. (Het betreft hier een aanbeveling van de Nationale ombudsman in 2007, die door de Staatssecretaris van Justitie is overgenomen.) Het door de medewerker LP opgemaakte verslag van de presentatie kan hierbij worden betrokken. De door de vreemdeling gemaakte op- c.q. aanmerkingen worden vastgelegd in het gespreksverslag. Pagina 17 van 22

18 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.4 Aspecten in het kader van door de vreemdeling aangevoerde elementen in relatie tot schrijnendheid, buiten schuld, artikel 64 Vw2000, mensenhandel of gescheiden uitzetting, worden vastgelegd in een van de vervolggesprekken. 6.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek schrijft een verslag van het vertrekgesprek. 6.6 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek print het verslag van het vertrekgesprek uit. 6.7 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. Pagina 18 van 22

19 6 Vervolg vertrekgesprek(ken) 6.8 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 19 van 22

20 7 Eindgesprek 7.1 Het eindgesprek vindt plaats indien het vertrek uit Nederland van de vreemdeling kan worden geëffectueerd. De diplomatieke vertegenwoordiging heeft bijvoorbeeld een toezegging gedaan tot afgifte van een LP. Zie procesprotocol C6.5 LP / In behandeling bij vertegenwoordiging. 7.2 Met de vreemdeling wordt in dit gesprek onder meer gesproken over zijn reisbestemming en over de datum en tijdstip van vertrek, indien zulks op dat moment al bekend is. Tevens wordt, indien daarvan sprake is, ingegaan op mogelijke medische aspecten die een rol zouden kunnen spelen bij het vertrek. De bestemming wordt vastgelegd in het vertrekplan. 7.3 Bewaring in een HvB: Tevens wordt de vreemdeling geïnformeerd over de overplaatsing naar een UC. 7.4 Niet in bewaring: Betrokkene wordt geïnformeerd over de wijze waarop hij Nederland verlaat, het reisdoel en -indien bekend - het tijdstip en datum van vertrek. De regievoerder maakt afspraken met de betrokken vreemdeling over zijn vertrek via de luchthaven en faciliteert zo nodig bij het overbrengen naar de luchthaven. 7.5 De regievoerder maakt een verslag van het eindgesprek. 7.6 De regievoerder print het verslag van het eindgesprek uit. 7.7 De regievoerder sluit het proces af in IS-TV. Pagina 20 van 22

21 7 Eindgesprek 7.8 De regievoerder voegt het verslag in het vertrekdossier. Pagina 21 van 22

22 8 Vertrekgesprek in het UC 8.1 In het vertrekgesprek in het UC wordt de vreemdeling in elk geval tijdig gewezen op: het moment (datum en tijdstip) en route van vertrek, in beginsel 24 uur vóór het vertrek en dat zijn gemachtigde (voor zover bekend) hierover reeds is geïnformeerd. Zie procesprotocol J1 Boeken en annuleren van vluchten. het feit dat hij zelf verantwoordelijk is voor de overdracht van zijn medische gegevens en medicijnen (indien van toepassing) mogelijke nog niet bekende medische aspecten, die een rol zouden kunnen spelen bij de verwijdering. zijn eigen verantwoordelijkheid indien hij asielgerelateerde informatie of documenten meeneemt naar het land van bestemming (indien van toepassing) het feit dat een maximum van 20 kg aan bagage per persoon mag worden meegenomen. Vorenstaande wordt hem meegedeeld in een voor hem verstaanbare taal. 8.2 In het vertrekgesprek wordt tevens actief aandacht besteed aan de mate van medewerking van de vreemdeling aan zijn vertrek. Dit kan aanleiding zijn de M 118 tot escortering aan te passen. Indien dat het geval is, wordt bureau Boekingen van Bijzonder Vertrek en Boekingen hierover geïnformeerd. 8.3 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek maakt een verslag van het eindgesprek. 8.4 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek sluit het proces af in IS-TV. 8.5 De regievoerder of medewerker feitelijk vertrek voegt het verslag in het vertrekdossier Pagina 22 van 22

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Procesprotocol D6 Last minute aanvragen verblijf Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.3 Doel Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Afbakening

Nadere informatie

E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts

E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts Procesprotocol E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.6 Doel Beschrijven van de stappen benodigd voor het invullen van

Nadere informatie

Procesprotocol. C6.1 Aanvraag vormen en beoordelen

Procesprotocol. C6.1 Aanvraag vormen en beoordelen Procesprotocol C6.1 Aanvraag vormen en beoordelen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 1.2 Doel Het samenstellen van stukken in het kader van een -aanvraag in de vorm van een set, waarbij een

Nadere informatie

(sr) administratief medewerker, (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek,(sr) adviseur, procesdirecteur

(sr) administratief medewerker, (sr) regievoerder (bijzonder) vertrek, (sr) medewerker feitelijk vertrek,(sr) adviseur, procesdirecteur Procesprotocol D8 Scheiden van gezinnen bij uitzetting Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.8 Doel Beschrijven van het proces van die situaties waarin sprake is of kan zijn van het scheiden

Nadere informatie

G1 Ontv, beh en teruggave en verzending van een origineel document van vreemdelingen

G1 Ontv, beh en teruggave en verzending van een origineel document van vreemdelingen Procesprotocol G1 Ontv, beh en teruggave en verzending van een origineel document van vreemdelingen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 7.3 Doel Beschrijven van te nemen stappen in het kader

Nadere informatie

Beschrijven van het ambtshalve signaleren op schrijnendheid gedurende de vertrekprocedure

Beschrijven van het ambtshalve signaleren op schrijnendheid gedurende de vertrekprocedure Procesprotocol D4 Ambtshalve signalering schrijnendheid Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.6 Doel Beschrijven van het ambtshalve signaleren op schrijnendheid gedurende de vertrekprocedure

Nadere informatie

Uit de opgemaakte removal order blijkt door welke vervoerder en met welke maatschappij of reder de vreemdeling is aangevoerd.

Uit de opgemaakte removal order blijkt door welke vervoerder en met welke maatschappij of reder de vreemdeling is aangevoerd. Procesprotocol C1 Effectueren claim vervoerder Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 3.5 Doel Beschrijving van de processtappen die leiden tot het vertrek uit Nederland van een op grond van

Nadere informatie

F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s)

F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s) Procesprotocol F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s) Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.4 Doel Afbakening Uniforme werkwijze afhandeling vertrek alleenstaande minderjarige

Nadere informatie

B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland

B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland Procesprotocol B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.5 Doel Het op eenduidige en juiste wijze opstarten van aanvullend

Nadere informatie

K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden

K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden Procesprotocol K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden Datum 1 augustus 2012 Versie Definitief, versie 3.3 Doel Afbakening Bedoeld voor Ingangsdatum

Nadere informatie

Het onderkennen en signaleren van slachtoffers van mensenhandel in de vertrekprocedure.

Het onderkennen en signaleren van slachtoffers van mensenhandel in de vertrekprocedure. Procesprotocol D9 Slachtoffers mensenhandel Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 3.1 Doel Het onderkennen en signaleren van slachtoffers van mensenhandel in de vertrekprocedure. Afbakening

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Beschrijving van de werkwijze van de DT&V t.a.v. vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)

Beschrijving van de werkwijze van de DT&V t.a.v. vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) Procesprotocol K1 Vreemdelingen in de strafketen (VRIS) Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 5.2 Doel Beschrijving van de werkwijze van de DT&V t.a.v. vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)

Nadere informatie

Toelichting inzet tolken IND

Toelichting inzet tolken IND Toelichting inzet tolken IND Inleiding Sinds 1990 beheert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een eigen bestand van tolken die op freelance basis en naar behoefte worden ingezet voor tolkdiensten

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Nationale ombudsman Dr. A.F.M. Brenninkmeijer

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders

Klachtenregeling voor ouders Klachtenregeling voor ouders Inleiding Iedere klant (ouder/verzorger) die gebruik maakt van de diensten van het Servicebureau Kinderopvang en de diensten van de bij ons aangesloten kinderopvanglocaties

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Deze vragen werden ingezonden op 27 mei 2013 met kenmerk 2013Z10369.

Deze vragen werden ingezonden op 27 mei 2013 met kenmerk 2013Z10369. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Datum inspectie: 02-04-2014 Type

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat een aantal van hun eigendommen, die na hun verplaatsing vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht naar het

Nadere informatie

Verzoeker klaagt er ook over dat het COA de klacht die hij op 16 oktober 2006 hierover indiende niet als klacht in behandeling heeft genomen.

Verzoeker klaagt er ook over dat het COA de klacht die hij op 16 oktober 2006 hierover indiende niet als klacht in behandeling heeft genomen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na zijn gedwongen vertrek uit het asielzoekerscentrum (AZC) te Almelo op 4 augustus 2004 zijn kamer heeft ontruimd

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Raad van de Strafrechtstoepassing

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau "Roos" (GOB) Rodenweg 3 5451NH MILL Registratienummer 116285588

Inspectierapport Gastouderbureau Roos (GOB) Rodenweg 3 5451NH MILL Registratienummer 116285588 Inspectierapport Gastouderbureau "Roos" (GOB) Rodenweg 3 5451NH MILL Registratienummer 116285588 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MILL EN SINT HUBERT Datum inspectie: 22-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973

Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973 Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 16 Landsverordening van de 8 ste juli 2015 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2011 (Landsverordening vaststelling

Nadere informatie

Raamovereenkomst Tolkdiensten

Raamovereenkomst Tolkdiensten Raamovereenkomst Tolkdiensten ten behoev e v an de Dienst Justitiële Inrichtingen Algemeen Vanaf 1 juni 2015 verzorgt Concorde Tolken de tolkdienstverlening aan DJI. Onder deze overeenkomst geldt dat tolken

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Gesloten Gezinsvoorziening

Gesloten Gezinsvoorziening Gesloten Gezinsvoorziening Detentiecentrum Zeist 2 Wat is de GGv? De GGv is een locatie voor vreemdelingenbewaring van gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar ^~å= = Klantdirecteur Asiel Directeur Procesvertegenwoordiging Directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid s~å= Hoofddirecteur IND a~íìã 29 oktober 2010 sáåçéä~~íë

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Handboek Plaatsen gzza vergunninghouders

Handboek Plaatsen gzza vergunninghouders Handboek Plaatsen gzza s Vragen? Neem contact op met de Processenhelpdesk Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 PLAATSEN GZZA VERGUNNINGHOUDERS... 3 ONTVANGEN WONINGAANBOD... 5 SELECTEREN VERGUNNINGHOUDER...

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer 136524175

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer 136524175 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67

Nadere informatie

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891 Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: RAALTE Datum inspectie: 05-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 Rapport Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 2 Klacht Op 12 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261

Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261 Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Winsum Datum inspectie: 12-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee (GOB) Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR STIENS Registratienummer 124680124

Inspectierapport Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee (GOB) Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR STIENS Registratienummer 124680124 Inspectierapport Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee (GOB) Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR STIENS Registratienummer 124680124 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDERADEEL

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Uden B.V. (GOB) Moleneindstraat 4 5406PC UDEN Registratienummer 921029494

Inspectierapport ViaViela Uden B.V. (GOB) Moleneindstraat 4 5406PC UDEN Registratienummer 921029494 Inspectierapport ViaViela Uden B.V. (GOB) Moleneindstraat 4 5406PC UDEN Registratienummer 921029494 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: UDEN Datum inspectie: 05-09-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Utrecht Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061

Inspectierapport ViaViela Utrecht Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061 Inspectierapport Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 24-08-2015 Type

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

KUC071 Uitgifte reisdocument

KUC071 Uitgifte reisdocument KUC071 Uitgifte reisdocument Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 18-11-2010 0.0.1 Intiële versie M. Schnetz 23-11-2010 0.0.2 Opmerkingen E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014. Rapportnummer: 2014/016

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014. Rapportnummer: 2014/016 Rapport Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014 Rapportnummer: 2014/016 2 Algemeen Vreemdelingen die asiel hebben gevraagd in Nederland verblijven

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643

Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643 Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectie: 23-04-2014

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarderadeel Datum inspectie: 14-07-2015

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer 105026451

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer 105026451 Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer 105026451 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Tubbergen Datum inspectie: 02-02-2015

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Enschede (GOB) Van der Waalslaan 28 7535CP ENSCHEDE Registratienummer 178275517

Inspectierapport ViaViela Enschede (GOB) Van der Waalslaan 28 7535CP ENSCHEDE Registratienummer 178275517 Inspectierapport ViaViela Enschede (GOB) Van der Waalslaan 28 7535CP ENSCHEDE Registratienummer 178275517 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie