De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid"

Transcriptie

1 De Dienst Terugkeer en Vertrek De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid

2 Inhoudsopgave De Dienst Terugkeer en Vertrek 3 De vreemdelingenketen 6 De werkwijze 8 De organisatie 12 De primaire partners 17 De andere partners 20 2

3 1 en De Dienst Terugkeer Vertrek 3

4 Als professionele terugkeerorganisatie binnen de vreemdelingenketen, handhaaft de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het terugkeerbeleid. Wat doet de DT&V? De DT&V regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties streeft de DT&V ernaar dat vreemdelingen zo veel als mogelijk zelfstandig en met perspectief terugkeren. De medewerkers handelen zorgvuldig en met respect voor de waardigheid van de vreemdeling. Uitgangspunt is dat de vreemdeling altijd de kans heeft om vrijwillig te vertrekken, met of zonder hulp van de DT&V. Wat zijn de doelgroepen van de DT&V? De DT&V richt zich op de volgende doelgroepen: Vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) vreemdelingentoezicht; Vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd in het kader van de grensbewaking; Vreemdelingen van wie de verblijfs- of asielvergunning is ingetrokken; Uitgeprocedeerde vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen. Hoe doet de DT&V dat? Het werk van de DT&V is gebaseerd op een persoonsgerichte aanpak, waarin casemanagement centraal staat. Deze aanpak wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse (keten)partners. De DT&V is gesprekspartner van bevoegde autoriteiten van herkomstlanden, waaronder diplomatieke vertegenwoordigingen. 4

5 Samen, humaan en respectvol werken aan een waardig vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland 5

6 2De vreemdelingenketen

7 De DT&V valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De belangrijke partners binnen de vreemdelingenketen zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De vreemdeling die uit Nederland moet vertrekken en waarvan het dossier aan de DT&V is overgedragen voor het organiseren van dit vertrek, verblijft op een locatie in Nederland. Dit kan een woning in de gemeente, een asielzoekerscentrum (AZC) een vrijheidsbeperkende locatie (VBL), een gezinslocatie (GL) of één van de detentiecentra voor vreemdelingenbewaring zijn. Inzet is dat de vreemdeling besluit zelfstandig te vertrekken en daarbij wordt ondersteund. Als er sprake is van gedwongen vertrek, dan vertrekt de vreemdeling bij voorkeur zonder begeleiding uit Nederland. Als het vermoeden bestaat dat de vreemdeling zich bij het gedwongen vertrek verzet, wordt de vreemdeling op zijn reis uit Nederland begeleid door de KMar. Plaats in de vreemdelingenketen Ministerie van Veiligheid en Justitie Toegang Toelating Toezicht Terugkeer Koninklijke Immigratie- en Politie Dienst Terugkeer Marechaussee Naturalisatiedienst en Vertrek Zeehavenpolitie Koninklijke Koninklijke Marechaussee Marechaussee 7

8 3De werkwijze

9 De DT&V werkt op basis van casemanagement, dit betekent dat de aanpak specifiek op de betrokken vreemdeling gericht is. Casemanagement start op het moment dat de DT&V een overdrachtsdossier heeft ontvangen van één van de partners: de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar) of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De regievoerder Veel DT&V medewerkers hebben de functie regievoerder. Regievoerders hebben de regie over het vertrekproces met als doel een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek van de vreemdeling te organiseren. Iedere vreemdeling die onder de verantwoordelijkheid van de DT&V komt te vallen, krijgt een regievoerder toegewezen. Per individu wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. Dit betekent dat de DT&V altijd maatwerk levert. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners beoordeelt de DT&V hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden geregisseerd. In de gesprekken met de vreemdeling is er naast terugkeer ook aandacht voor mensenhandel, schrijnende en/of medische omstandigheden. Als een vreemdeling ondanks zijn volledige medewerking aan het vertrek, buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten, dan legt de DT&V een buiten schuld -advies voor aan de IND. De IND beoordeelt vervolgens of de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. De regievoerder voert de volgende werkzaamheden uit: Bestudeert en analyseert het overdrachtsdossier; Stelt een vertrekplan op; Beoordeelt vertrekmogelijkheden en bespreekt deze met de vreemdeling; Voert vertrekgesprekken; Regelt waar nodig vervangende reisdocumenten, ook wel laissez passers genoemd; Onderhoudt contacten met (keten)partners; Organiseert het (gedwongen) vertrek van de vreemdeling. Sommige vreemdelingen hebben extra begeleiding nodig om terug te keren. Denk hierbij aan vreemdelingen met bijzondere (kwetsbare) aspecten, zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) of vreemdelingen met medische indicaties. In dit soort situaties zorgt de DT&V bijvoorbeeld in het land van herkomst voor opvang van alleenstaande minderjarigen en voor de overdracht van de vreemdeling aan de medische zorg in dat land. Kort voor het vertrek van de vreemdeling vinden de laatste handelingen en controles plaats voor het realiseren van het vertrek van een vreemdeling. Zo controleert de DT&V onder andere of de juiste (reis) documenten en eventueel benodigde medicijnen aanwezig zijn. 9

10 De Dienst Terugkeer en Vertrek De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid 10

11 11

12 4De organisatie

13 Hoe is de DT&V georganiseerd? Directie Afdeling Bedrijfsvoering Afdeling Strategisch Advies Directie Ondersteuning en Voorbereiden Vertrek Directie Toezicht en Maatregelen Directie Internationale Aangelegenheden De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is gevestigd op diverse locaties in het Nederland, met als hoofdkantoor Den Haag. De DT&V heeft drie directies: Directie Ondersteuning en Voorbereiden Vertrek; Directie Toezicht en Maatregelen Directie Internationale Aangelegenheden De directeuren vormen samen met de algemeen directeur de directie van de DT&V. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid. Daaronder valt ook het terugkeerbeleid en de aanpak van illegaal verblijf. Directie Ondersteuning en Voorbereiden Vertrek De directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het vertrek uit Nederland van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen. Het kan gaan om vreemdelingen die verblijven op een azc of in een gemeente en die geen verblijfsvergunning (meer) hebben. De directie onderhoudt landelijk en regionaal de contacten met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en gemeenten. De werkzaamheden starten binnen deze directie op het moment dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft besloten dat een vreemdeling geen asiel krijgt in Nederland. Of het werk van de DT&V begint nadat de politie heeft bepaald dat een vreemdeling zich moet melden vanwege toezicht.met behulp van de informatie uit het overdrachtsdossier van de IND of de politie gaan de regievoerders in gesprek met de vreemdeling. De DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie werken in de lokale terugkeeroverleggen samen aan het voorbereiden en realiseren van het vertrek van vreem-delingen uit Nederland. Hierbij worden relevante partners zoals de IND, de gemeenten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en in voorkomende gevallen de voogdijinstelling Stichting NIDOS betrokken. Regelmatig wordt met gemeenten gesproken over de samenwerking tussen de DT&V en gemeenten, dit overleg heet klankbordgroep gemeenten. 13

14 Directie Toezicht en Maatregelen Sommige vreemdelingen zitten in vreemdelingenbewaring, dit gebeurt als de Hulpofficier van Justitie dat heeft bepaald. De directie Toezicht en Maatregelen is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het vertrek uit Nederland van vreemdelingen die een maatregel opgelegd hebben gekregen. De directie onderhoudt landelijk en regionaal de contacten met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en politie. Een vreemdeling die Nederland moet verlaten, kan in vreemdelingbewaring komen. Dit mag alleen als: Het risico bestaat dat de vreemdeling niet uit Nederland vertrekt en zonder overleg de opvanglocatie voorgoed verlaat. Of als de vreemdeling de voorbereiding van zijn vertrek uit Nederland belemmert. Het besluit van de rechter om iemand in vreemdelingenbewaring te plaatsen, wordt uitgevoerd door een Hulpofficier van Justitie van de politie of van de Koninklijke Marechaussee (KMar), of door een ambtenaar van de DT&V die de bevoegdheid heeft dat te mogen doen. De directie Toezicht en Maatregelen boekt alle vluchten voor de vreemdelingen en het begeleidend personeel. Bureau Boekingen legt de vluchtaanvraag en het verzoek voor begeleiding door escorts voor aan de KMar en laat een verwijderbaarheidscheck uitvoeren door de IND. Met een verwijderbaarheidscheck wordt vlak voor het vertrek gecontroleerd of de vreemdeling (nog steeds) mag vertrekken. Regisseren van vertrek in bewaring Nadat de vreemdeling in bewaring is gesteld, een identiteitsonderzoek heeft plaatsgevonden en het dossier aan de DT&V is overgedragen, gaan de medewerkers aan de slag met het organiseren van het vertrek van de vreemdeling. Met behulp van de informatie die in het overdrachtsdossier is aangeleverd door de politie of de KMar, gaan DT&V medewerkers in gesprek met de vreemdeling. Het doel is altijd de bewaring zo kort mogelijk te laten duren. De DT&V handelt zo voortvarend mogelijk en er wordt regelmatig getoetst of de vreemdelingenbewaring nog rechtmatig is. Als een minder ingrijpende toezichtsmaatregel ook voldoet, dan eindigt de vreemdelingenbewaring. Onderdak Een vreemdeling kan naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) of een gezinslocatie (GL) worden overgeplaatst als er geen recht (meer) is op opvang. Overplaatsing naar de VBL gebeurt op het moment dat er reden is om aan te nemen dat een vreemdeling op korte termijn vertrekt (circa 12 weken), en er nog geen reden is om de vreemdeling in vreemdelingenbewaring te plaatsen. Op de GL s verblijven alleen gezinnen met minderjarige kinderen die Nederland moeten verlaten. Vreemdeling in de Strafrechtketen Speciale aandacht is er voor de Vreemdeling in de Strafrechtketen (VRIS). De DT&V heeft een gespecialiseerde afdeling VRIS. De medewerkers op deze afdeling organiseren het gedwongen vertrek van criminele vreemdelingen, die Nederland moet verlaten en in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen (gevangenissen) verblijven. De medewerkers van de afdeling VRIS streven ernaar de criminele vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, zoveel mogelijk aansluitend aan de gevangenisstraf uit te zetten. 14

15 Directie Internationale Aangelegenheden De directie Internationale Aangelegenheden heeft als doel de toegang van vreemdelingen tot andere landen te waarborgen. Daarnaast onderhoudt de directie contact met de centrale autoriteiten van het land van herkomst, en de diplomatieke vertegenwoordigingen in Nederland of België. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades. Om de toegang van vreemdelingen in het betreffende land te organiseren worden in deze directie alle aanvragen voor het krijgen van (vervangende) reisdocumenten afgehandeld. Het gaat om reisdocumenten waarmee de vreemdeling terug naar zijn land kan reizen. Hiervoor onderhoudt de directie contact met de diplomatieke vertegenwoordigingen van herkomstlanden in Nederland en België, voor het vaststellen van de nationaliteit en/of identiteit. Ook verzorgt de DT&V de aanvragen voor een akkoord in het kader van Europese terug- en overnameovereenkomsten. De directie Internationale Aangelegenheden is ook verantwoordelijk voor de financiering van projecten die vreemdelingen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer. De gelden voor deze subsidies worden beschikbaar gesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken. De projecten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en door in Nederland gevestigde non-gouvernementele organisaties (ngo s). Om het vertrek van bijzondere categorieën vreemdelingen goed te organiseren zijn goede relaties met ketenpartners, en intensieve contacten met organisaties en autoriteiten in het buitenland essentieel. Bijzondere categorieën zijn bijvoorbeeld: alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv s), vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid of vreemdelingen met bijzondere medische omstandigheden. Staf Naast de drie directies zijn er twee stafafdelingen: Afdeling Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering draagt zorg voor ondersteuning van de directies en de algemeen directeur. Het gaat om personeels- en organisatiebeheer, facilitaire ondersteuning, huisvesting, inkoop, communicatie en financieel beheer. Ook de adviesfunctie voor het management op deze gebieden behoort tot de taken. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de informatievoorziening. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ook voor de planning en controlcyclus inclusief het begrotingsproces. Afdeling Strategisch Advies De afdeling Strategisch Advies ondersteunt de directie en het primaire proces met inhoudelijk advies. Voor het primaire proces is de afdeling aanspreekpunt voor beleidsvragen en mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid. De afdeling regelt het onderhoud van de administratieve organisatie en het ontwikkelen en actueel houden van de protocollen waar de DT&V mee werkt. 15

16 De DT&V regisseert het vertrek van vreemdelingen 16

17 5De primaire partners 17

18 De DT&V werkt samen met verschillende (keten)partners. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatingsbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Als blijkt dat een vreemdeling niet langer in Nederland mag verblijven (en dus verwijderbaar is) zal de IND de DT&V hierover informeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitgeprocedeerde, afgewezen asielzoekers of vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is verlopen, ingetrokken of de aanvraag is afgewezen. De IND stelt de verwijderbaarheid van de betreffende vreemdeling vast en draagt de gegevens aan de DT&V over. De IND blijft als toelatingsorganisatie altijd de instantie die beslist. Meer informatie is te vinden op: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Het COA is de organisatie die zorgt voor opvang en begeleiding van vreemdelingen. In opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie (tijdelijke) huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of ergens anders. De DT&V werkt nauw samen met het COA bij het voorbereiden en begeleiden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder verblijfsrecht, bij hun vertrek uit Nederland. In de samenwerking draait het om het wegnemen van factoren die de uitgeprocedeerde vreemdeling kunnen belemmeren in zijn vertrek. Daarbij richt de DT&V zich op de realisatie van het vertrek. Het COA houdt zich bezig met de ondersteuning van de vreemdelingen in hun voorbereiding op de toekomst. Meer informatie is te vinden op: Koninklijke Marechaussee (KMar) De KMar is een politieorganisatie met militaire status. Eén van de taken van de KMar is het grenstoezicht op de luchthavens en in de zeehavens in Nederland. Personen die het Schengengebied via Nederland willen in- of uitreizen passeren een grensdoorlaatpost en ondergaan een persoonscontrole. De KMar voert deze controles uit. De relatie met de KMar in het vertrekproces is tweeledig: Overdracht van illegale vreemdelingen aan de DT&V; De KMar is verantwoordelijk voor het begeleiden van de vreemdeling die gedwongen vertrekt. Meer informatie is te vinden op: 18

19 Politie De politie houdt zich bezig met het toezicht op het rechtmatig verblijf van vreemdelingen. Daarbij richt zij zich vooral op het voorkomen van wantoestanden (misbruik, uitbuiting) en voorkoming en bestrijding van verstoring van de openbare- en rechtsorde. De relatie met de politie in het vertrekproces is tweeledig: De politie draagt vreemdelingen aan de DT&V over die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands toezicht op vreemdelingen, voor vertrek uit Nederland; De politie draagt aangehouden vreemdelingen vanuit het strafrechtelijke traject in verband met hun vertrek uit Nederland aan de DT&V over. Meer informatie is te vinden op: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) De DJI zorgt namens het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, zoals het in bewaring stellen van vreemdelingen die gedwongen het land moeten verlaten. De samenwerking met de DJI bestaat onder meer uit: Vreemdelingen in vreemdelingenbewaring van de DJI worden door DT&V medewerkers begeleid in het proces terug te keren naar het land van herkomst; Praktische ondersteuning rondom het vertrek van de vreemdeling door DJI; DJI zorgt voor huisvesting van medewerkers van de DT&V op bewaringslocaties; Vervoer van vreemdelingen. Meer informatie is te vinden op: Ministerie van Buitenlandse Zaken Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen en tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Dit ministerie is een belangrijke partner, onder andere in het kader van het maken van afspraken met (immigratie)autoriteiten van landen van herkomst en het ontwikkelen van landenstrategieën op het gebied van vertrek en terugkeer. Daarnaast beheert de DT&V subsidiegelden uit het subsidiebesluit Migratie en Ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken die ter beschikking worden gesteld voor duurzame terugkeer. Meer informatie is te vinden op: 19

20 6De andere partners

21 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Sinds 1991 heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst met de IOM ter ondersteuning bij het zelfstandig vertrek van vreemdelingen uit Nederland. De IOM richt zich op vreemdelingen die vrijwillig willen terugkeren naar het land van herkomst of die zich kunnen hervestigen in een derde land. De ondersteuning van IOM bestaat onder meer uit voorlichting en advies, het faciliteren van het vervoer en bemiddeling bij reisdocumenten. Waar mogelijk biedt de IOM een financiële bijdrage voor de overbrugging van de eerste periode na terugkomst. Bepaalde groepen kunnen een aanvullende herintegratiebijdrage krijgen. De IOM biedt zoveel als mogelijk vertrektrajecten op maat aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de vreemdeling. De IOM is een internationale organisatie en maakt geen deel uit van de Nederlandse overheid. De activiteiten in Nederland worden gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. In de taakuitvoering is de IOM onafhankelijk. Meer informatie is te vinden op: VluchtelingenWerk Nederland (VWN) VWN is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De medewerkers van VWN geven de vreemdeling voorlichting over toelatingsprocedures en terugkeer. Dit doen zij om de vreemdeling bij te staan en om zicht te houden op de uitvoeringspraktijk van instanties die betrokken zijn bij de behandeling van het asielverzoek. Medewerkers van VWN beantwoorden allerlei vragen en geven vreemdelingen advies over bijvoorbeeld migratie naar een ander land, terugkeer, elementen van schrijnendheid en buitenschuld. Meer informatie is te vinden op: Vereniging Nederlandse Gemeenten De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is belangenbehartiger, dienstverlener en platform voor alle gemeenten. Daarnaast voert de VNG (vaak samen met departementen of maatschappelijke organisaties) projecten uit die een gemeentelijk belang dienen. Het kabinet voert op bestuurlijk niveau overleg met de VNG en de gemeenten. De samenwerking met gemeenten draagt eraan bij dat illegale vreemdelingen vertrekken uit Nederland en niet op straat terechtkomen. De samenwerking met gemeenten is een belangrijke factor bij de consequente uitvoering van het terugkeerbeleid. Ook delen de DT&V en gemeenten informatie die van belang is voor de uitvoering van het terugkeerbeleid. Meer informatie is te vinden op: 21

22 In samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties 22

23 Contact Informatie Rijksoverheid, telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen en uur). Dossiergebonden vragen Voor inhoudelijke vragen over in behandeling zijnde dossiers neemt u contact op met de betrokken regievoerder van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De DT&V doet in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens geen mededelingen over individuele gevallen aan derden. Dienst Terugkeer en Vertrek Postbus eh Den Haag

24 De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een taakorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is verantwoordelijk voor het faciliteren van het zelfstandig en gedwongen vertrek van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. De medewerkers van de DT&V opereren zorgvuldig en met respect voor de waardigheid van de vreemdeling. De DT&V richt zich op de volgende doelgroepen: Vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) vreemdelingentoezicht; Vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd in het kader van de grensbewaking; Vreemdelingen van wie de verblijfs- of asielvergunning is ingetrokken; Uitgeprocedeerde vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen. De DT&V werkt volgens een persoonsgerichte aanpak waarin casemanagement centraal staat. Deze aanpak wordt uitgevoerd in samenwerking met (keten)partners. De DT&V gesprekspartner van bevoegde autoriteiten van herkomstlanden, waaronder diplomatieke vertegenwoordigingen. Meer weten over het werk van de DT&V? Bezoek ook

Bijlage 7 Terugkeerproces . Activiteiten DT&V in het kader van de Regeling Werkwijze van de DT&V algemeen

Bijlage 7 Terugkeerproces . Activiteiten DT&V in het kader van de Regeling Werkwijze van de DT&V algemeen Bijlage 7 Terugkeerproces In deze bijlage wordt u nader geïnformeerd op welke wijze de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) het vertrek faciliteert van vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Mensen centraal opvang & begeleiding huisvesting & proces relatie & keten

Mensen centraal opvang & begeleiding huisvesting & proces relatie & keten Mensen centraal opvang & begeleiding huisvesting & proces relatie & keten Opvang & Begeleiding Het COA: wie zijn wij en wat is onze opdracht? Het COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Gesloten Gezinsvoorziening

Gesloten Gezinsvoorziening Gesloten Gezinsvoorziening Detentiecentrum Zeist 2 Wat is de GGv? De GGv is een locatie voor vreemdelingenbewaring van gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Nadere informatie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Hoofdkantoor Afdeling Inhoudelijke Ondersteuning Schedeldoekshaven 131 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen JStelselwijziging Jeugd Factsheet Voor alle kinderen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1483 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Leidraad Terugkeer & Vertrek

Leidraad Terugkeer & Vertrek Leidraad Terugkeer & Vertrek Versie 6.0 Datum 16 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Voorbereiden Vertrek Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

19637 Vreemdelingenbeleid. Den Haag, 17 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

19637 Vreemdelingenbeleid. Den Haag, 17 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2013 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 Aanleiding In opdracht van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 200

Nadere informatie

Ad van der Meijden Operationeel Specialist

Ad van der Meijden Operationeel Specialist Workshop 3 Ad van der Meijden Operationeel Specialist Politie Den Haag Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel Bezoekadres: Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postadres: Postbus 238, 3984

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve13000666 Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve13000300) met WBV 2013/4 (ve13000622). [ Voor Bonaire,

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek gegrond. Datum: 1 september 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s)

F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s) Procesprotocol F1 Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s) Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.4 Doel Afbakening Uniforme werkwijze afhandeling vertrek alleenstaande minderjarige

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1361 Vragen van het lid

Nadere informatie

Datum 13 december 2016 Onderwerp Maatregelen t.a.v. (overlastgevende) asielzoekers uit veilige landen van herkomst

Datum 13 december 2016 Onderwerp Maatregelen t.a.v. (overlastgevende) asielzoekers uit veilige landen van herkomst 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

2 X ^ 2 ' ^ % I U 0 ^ 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geachte burgemeester en wethouders.

2 X ^ 2 ' ^ % I U 0 ^ 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geachte burgemeester en wethouders. 2 X ^ 2 ' ^ 113.2 % I U 0 ^ 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de burgemeester en wethouders van Pekela Raadhuisland 8 9665 JD Oude

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Publicatiedatum 16 juli 2014 Rapportnummer 2014/072

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Publicatiedatum 16 juli 2014 Rapportnummer 2014/072 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Publicatiedatum 16 juli 2014 Rapportnummer 2014/072 2014/072 de Nationale ombudsman 1/14 Algemeen Een vreemdeling die niet in Nederland

Nadere informatie

K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden

K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden Procesprotocol K5 Vreemdelingen op wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is en hun gezinsleden Datum 1 augustus 2012 Versie Definitief, versie 3.3 Doel Afbakening Bedoeld voor Ingangsdatum

Nadere informatie

2009D Lijst van vragen en antwoorden

2009D Lijst van vragen en antwoorden 2009D13837 Lijst van vragen en antwoorden De vaste commissie voor Justitie heeft over de Rapportage Vreemdelingenketen, periode juli december 2008, (Kamerstuk 19 637, nr. 1257) de navolgende vragen ter

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22971 18 augustus 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 augustus 2014, nummer WBV 2014/25,

Nadere informatie

E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts

E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts Procesprotocol E3 Vertrek onder medische reisvoorwaarden, waaronder medische escorts Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.6 Doel Beschrijven van de stappen benodigd voor het invullen van

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voor u ligt de verhalenbundel van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De verhalen zijn gebaseerd op de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

De IND belicht, jaarresultaten 2003

De IND belicht, jaarresultaten 2003 De IND belicht, jaarresultaten 2003 IMMIGRATIE EN NATURALISATIE Dit boekje presenteert op overzichtelijke wijze de resultaten, die per proces of onderwerp worden behandeld. De getallen zijn meestal afgerond

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal DMB Postbus 20018 A0&T 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Reactie op bericht Golf van zelfmoordpogingen en dreigende suïcides onder Armeense vluchtelingen

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Reactie op bericht Golf van zelfmoordpogingen en dreigende suïcides onder Armeense vluchtelingen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 8 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

IND-werkinstructie 2007/12 (AUB)

IND-werkinstructie 2007/12 (AUB) IND-werkinstructie 2007/12 (AUB) ^~å= Procesdirecteuren IND = c.c. HDVB s~å= HIND a~íìã 21 augustus 2007 sáåçéä~~íë= Quest = låçéêïéêé= Handelwijze beoordelen buitenschuldcriterium 1. Inleiding Op 5 april

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring in getal 2009-2013. juli 2014

Vreemdelingenbewaring in getal 2009-2013. juli 2014 Vreemdelingenbewaring in getal 2009-2013 juli 2014 Colofon Directie Afdeling Bestuursondersteuning Analyse, Strategie & Kennis Adresgegevens Contactpersoon Auteurs Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Datum 17 april 2012 Rapport WODC: "Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet.

Datum 17 april 2012 Rapport WODC: Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang & Terugkeer Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie - Afdeling Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Inhoudelijke Turfmarkt 147 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.dtenvni

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland

B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland Procesprotocol B3 procesprotocol Aanvullend (identiteits-)onderzoek in binnen- en buitenland Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.5 Doel Het op eenduidige en juiste wijze opstarten van aanvullend

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Bijlage Beschrijving organisatie en deelnemende diensten en instellingen, versie 1.1

Bijlage Beschrijving organisatie en deelnemende diensten en instellingen, versie 1.1 Bijlage Beschrijving organisatie en deelnemende diensten en instellingen, versie 1.1 1 Inhoud 1.0 Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR)...3 2.0 Categoriemanagement voor het Rijk...3

Nadere informatie

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Werkinstructie Openbaar Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Datum 12 juni 2015 Kenmerk Vindplaats InformIND Onderwerp Rol contactpersonen mensenhandel & gendergerelateerde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2010 Onderwerp Interim-maatregelen amv

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2010 Onderwerp Interim-maatregelen amv > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken.

Procesprotocol. B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken. Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken. Procesprotocol B2 Verzamelproces plannen en registreren vertrekgesprekken Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 4.6 Doel Het voorbereiden, voeren en afhandelen van vertrekgesprekken. Afbakening

Nadere informatie

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Procesprotocol D6 Last minute aanvragen verblijf Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.3 Doel Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Afbakening

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de handelwijze van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in de nakoming van in 2006 gemaakte afspraken tussen de gemeente

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/15)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/15) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/15) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 27 februari 2006, nr. 2006/15, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

overleg met de vreemdelingendienst ter plaatse waar de vreemdeling werd aangetroffen.

overleg met de vreemdelingendienst ter plaatse waar de vreemdeling werd aangetroffen. A 6 Uitzetting 2 7 overleg met de vreemdelingendienst ter plaatse waar de vreemdeling werd aangetroffen. Indien de uitzetting van de vreemdeling om enigerlei reden niet onmiddellijk kan worden geëffectueerd,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Voor u ligt de verhalenbundel van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De verhalenbundel is gemaakt

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) Wonen Er zijn momenteel veel landen

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring in getal

Vreemdelingenbewaring in getal Februari 2011 Vreemdelingenbewaring in getal 2008-2012 Mei 2013 Colofon Directie Afdeling Directie Bestuursondersteuning Analyse, Strategie en Kennis Adresgegevens Contactpersoon Auteurs Turfmarkt 147

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie

Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie Februari 2013 Nederland sluit ieder jaar duizenden vreemdelingen op. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op uitzetting of op de

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk. Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk. Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015 Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015 Actueel onderwerp Overzicht 1. Van vluchteling naar vergunninghouder 2. Ketenpartners 3. Huidige situatie

Nadere informatie

Deze vragen werden ingezonden op 27 mei 2013 met kenmerk 2013Z10369.

Deze vragen werden ingezonden op 27 mei 2013 met kenmerk 2013Z10369. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie