U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?"

Transcriptie

1 asiel nederlands :15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning asiel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt vast of u daarvoor in aanmerking komt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang van asielzoekers tijdens de asielprocedure. In deze brochure informeren IND en COA u over de asiel- en opvangprocedure. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? Deze brochure vertelt u wat van belang is bij een asielaanvraag, hoe de asielprocedure verloopt, met welke instanties u te maken krijgt en welke rechten en plichten u als asielzoeker heeft. Ook kunt u lezen wie in aanmerking komt voor opvang en hoe die opvang is georganiseerd. Op het Aanmeldcentrum is een videofilm in diverse talen beschikbaar met informatie over de asielprocedure. De asielaanvraag De IND beoordeelt elke asielaanvraag in eerste instantie op het Aanmeldcentrum (AC). Op grond van deze eerste beoordeling krijgt u te horen of de IND uw aanvraag in het AC afhandelt of niet. Als uw asielaanvraag in het AC wordt afgehandeld en afgewezen, heeft u geen recht op opvang en dient u Nederland te verlaten. Indien blijkt dat een ander land verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag heeft u ook geen recht op opvang.

2 asiel nederlands :15 Pagina 2 Als uw aanvraag verder wordt onderzocht, wordt u overgebracht naar een opvanglocatie van het COA. U kunt daar verblijven tot er een beslissing op uw asielaanvraag is genomen. Om te beoordelen of u recht heeft op asiel in Nederland, toetst de IND uw motieven om asiel aan te vragen aan het Vluchtelingenverdrag van Genève en aan het aanvullende protocol van New York. U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel wanneer u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Ook kunt u een verblijfsvergunning asiel krijgen op grond van bepaalde humanitaire omstandigheden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bijzonder ernstige persoonlijke ervaringen, waardoor u uw land heeft verlaten. Voorts is het mogelijk dat u tijdelijk wordt toegelaten, bijvoorbeeld omdat de situatie in uw land van herkomst nog niet veilig genoeg is om terug te keren of omdat de IND de beslissing op uw aanvraag heeft opgeschort. U krijgt geen verblijfsvergunning asiel om de volgende en soortgelijke redenen: het niet hebben van een goede baan in uw land van herkomst, er niet kunnen studeren of het er niet naar uw zin hebben. U dient er in dergelijke gevallen rekening mee te houden, dat u geen toestemming krijgt om in Nederland te blijven. Ongeveer 20% van de aanvragen wordt direct afgewezen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, moet u Nederland verlaten en terugkeren naar uw land van herkomst. Aan de autoriteiten van uw land van herkomst wordt overigens nooit doorgegeven dat u in Nederland asiel heeft aangevraagd.

3 asiel nederlands :15 Pagina 3 Hoe ziet de asielprocedure er stap voor stap uit? Om tot een zorgvuldige beoordeling van uw asielmotieven te kunnen komen, hanteert de IND een uitgebreide asielprocedure. Het is van groot belang dat u tijdens de behandeling van uw asielaanvraag de waarheid spreekt en optimaal meewerkt aan het onderzoek naar uw identiteit, nationaliteit, reisroute, eventueel verblijf in een ander land en asielmotieven. Dit betekent dat u alle documenten en bescheiden, die uw identiteit, nationaliteit, reisroute en vluchtverhaal onderbouwen, moet overleggen. Als u dit doet dan heeft dat een positieve invloed op uw aanvraag en weet u eerder waar u aan toe bent. Doet u dit niet, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de behandeling en beoordeling van uw asielaanvraag. Als uw asielaanvraag wordt afgewezen, dient u Nederland te verlaten. U heeft tijdens de gehele procedure recht op juridische ondersteuning. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). Daaraan zijn geen kosten verbonden. Stap 1 De aanmelding U meldt zich bij de receptie van een Aanmeldcentrum en blijft in de wachtruimte tot u wordt opgehaald. Als u acute gezondheidsklachten heeft, kunt u zonder kosten medische hulp krijgen van de artsen en verpleegkundigen van het Aanmeldcentrum waar u verblijft. Wanneer u vermoedt dat uw klachten verband houden met problemen in het land van waaruit u gevlucht bent, is het raadzaam dat u dit direct zegt tijdens de aanmelding.

4 asiel nederlands :15 Pagina 4 Stap 2 De registratie De ambtenaren van de Vreemdelingendienst zullen u helpen bij het invullen van de papieren en het registreren van de persoonlijke gegevens. Bij de registratie wordt u gefouilleerd. Vrouwelijke asielzoekers worden altijd gefouilleerd door een vrouwelijke ambtenaar en mannen door een mannelijke ambtenaar. Uw reispapieren, zoals uw paspoort en eventuele tickets, worden ingenomen en nader onderzocht. Voordat u kunt worden geregistreerd, stelt een IND-medewerker uw identiteit vast. Wanneer u niet in het bezit bent van een paspoort, kan de IND ook met behulp van uw rijbewijs, een diploma of een ander officieel document uw identiteit en nationaliteit vaststellen. Het opzettelijk weggooien of vernietigen van belangrijke persoonlijke documenten kan de beoordeling van uw asielaanvraag negatief beïnvloeden. Stap 3 Het eerste gehoor Tijdens het eerste gesprek, het eerste gehoor genoemd, vraagt een medewerker van de IND uw identiteit, nationaliteit en reisroute. Bij dit gesprek mag een (rechts)bijstandverlener aanwezig zijn. Een onpartijdige en beëdigde tolk vertaalt mondeling het gehele gesprek. Die vertaling vindt meestal via de telefoon plaats. De tolk vertaalt uitsluitend wat u zegt en wat er tegen u wordt gezegd. Als u van mening bent dat de tolk zich niet aan deze regel houdt of uw verhaal niet goed weergeeft, kunt u met behulp van een speciaal formulier een klacht indienen bij de IND. Heeft u een klacht over de IND-medewerker dan dient u deze ook in bij de IND. Het indienen van een klacht heeft geen negatieve gevolgen voor uw asielaanvraag.

5 asiel nederlands :15 Pagina 5 U moet in principe op alle vragen antwoord geven. Doet u dat niet of onvoldoende, dan heeft dat wel een negatieve invloed op de behandeling van uw aanvraag. Tijdens het eerste gesprek ontvangt u een document. Daarin staat dat u beschikbaar moet blijven voor nader onderzoek tijdens de behandeling van uw asielaanvraag. Dit is wettelijk verplicht. Wanneer u zich niet aan deze verplichting houdt, wordt uw aanvraag afgewezen. Van dit eerste gesprek krijgt u aan het einde van het gesprek een gespreksverslag. Stap 4 De eerste beoordeling Na het eerste gesprek bekijkt de IND of uw asielaanvraag (verder) in behandeling wordt genomen. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als bijvoorbeeld blijkt dat u in een ander land bent geweest waar u asiel had kunnen aanvragen of heeft aangevraagd. In dat geval heeft u in beginsel geen recht op opvang in Nederland, omdat een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag. U krijgt ook geen (nieuw) recht op opvang als blijkt dat u eerder in Nederland een asielaanvraag heeft ingediend. In alle andere gevallen wordt uw asielaanvraag afgehandeld in het Aanmeldcentrum of, als verder onderzoek nodig is, in een Opvang- en onderzoekscentrum (OC). Stap 5 Het nader gehoor Tijdens het tweede gesprek, dat is het nader gehoor, in het AC of OC, kunt u uw asielmotieven nader toelichten. Bovendien kunt u persoonlijke documenten laten bespreken, die belangrijk zijn voor het ondersteunen van uw asielaanvraag. Bij dit gesprek is een tolk aanwezig. Verder mogen bij dit gesprek een (rechts)bijstandverlener en/of

6 asiel nederlands :15 Pagina 6 een medewerker van VluchtelingenWerk aanwezig zijn om u bij te staan. Het kan zijn dat het nader gehoor plaatsvindt nadat al bent doorgeplaatst naar een asielzoekerscentrum (AZC) of een aanvullende opvanglocatie (AVO). Het is belangrijk dat u tijdens dit tweede gesprek alles vertelt over de achtergronden van uw asielaanvraag. U dient daarbij de waarheid te spreken. Als u dit niet doet, kan dat nadelige gevolgen voor de beoordeling van uw asielaanvraag hebben. U kunt zich, eventueel samen met een medewerker van de Stichting Rechtsbijstand Asiel of van VluchtelingenWerk, op dit tweede gesprek voorbereiden. Stap 6 Het verslag Zodra het tweede gesprek schriftelijk is uitgewerkt, ontvangt u hiervan een verslag. U krijgt de tijd om dit verslag met uw (rechts)bijstandverlener door te nemen. Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van het verslag, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de IND. De IND-medewerker zal uw opmerkingen meewegen bij de uiteindelijke beslissing. Stap 7 Het voornemen en de beslissing De IND kan op uw asielaanvraag positief of negatief beslissen. Het voornemen Als de IND van plan is uw aanvraag af te wijzen, ontvangt u over dat voornemen tot afwijzing eerst een formulier met de gronden van de afwijzing. U kunt dit formulier bespreken met uw (rechts)bijstandverlener en bij de IND uw zienswijze indienen. In het AC heeft u hiervoor drie uur de tijd. De IND-medewerker zal uw opmerkingen meewegen bij de uiteindelijke beslissing.

7 asiel nederlands :15 Pagina 7 De beslissing Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, zult u Nederland moeten verlaten. U kunt beroep indienen tegen deze afwijzende beslissing. In de meeste gevallen kunt u de uitspraak op uw beroep in Nederland afwachten. Indien u de behandeling van uw beroep niet in Nederland mag afwachten, kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Beslist deze positief, dan kunt alsnog in Nederland de uitkomst afwachten. Doorgaans krijgt u 28 dagen, waarbinnen u uw zelfstandig vertrek uit Nederland kunt voorbereiden. Als u de uitspraak op uw beroep niet in Nederland mag afwachten en/of als u geen beroep instelt, zullen alle (opvang)voorzieningen worden beëindigd. Stap 8 Verblijf of vertrek uit Nederland In het geval de IND u een verblijfsvergunning asiel verleent, krijgt u door een gemeente woonruimte toegewezen. Natuurlijk kunt u ook zelf op zoek gaan naar woonruimte. Als uw asielaanvraag is afgewezen en uw rechtmatig verblijf in Nederland is geëindigd, moet u Nederland verlaten. U heeft 28 dagen de tijd om zelfstandig uw terugkeer te regelen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw terugkeer en voor het in bezit hebben van de benodigde documenten voor uw terugkeer. Alle van overheidswege aan u verstrekte voorzieningen worden beëindigd na het verstrijken van deze 28 dagen. Regel daarom tijdig uw terugkeer. Als u zelfstandig vertrekt, kunt u de hulp inroepen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM informeert u over eventuele financiële en andere steun bij terugkeer naar uw land van herkomst of doormigratie naar een ander land. In de

8 asiel nederlands :15 Pagina 8 opvanglocatie kunt u informatie verkrijgen over de terugkeerregelingen van de IOM. SCHEMA ASIELPROCEDURE AANMELDING REGISTRATIE EERSTE GEHOOR EERSTE BEOORDELING POSITIEF NEGATIEF NADER GEHOOR VERTREK UIT NEDERLAND VERSLAG BESLISSING POSITIEF VERBLIJFSVERGUNNING ASIEL VOORNEMEN TOT AFWIJZING POSITIEF NEGATIEF De mogelijkheden voor beroep zijn niet in dit schema opgenomen. Welke opvangmogelijkheden zijn er? Aanmeldcentrum (AC) In een Aanmeldcentrum dient u uw asielaanvraag in. Aldaar bepaalt de IND of uw asielaanvraag ter plekke wordt afgehandeld, of dat u wordt geplaatst in een opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers waar uw asielaanvraag verder wordt behandeld. Als een ander land verantwoor-

9 asiel nederlands :15 Pagina 9 delijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag of als u al eerder asiel heeft aangevraagd in Nederland, krijgt u geen (nieuw) recht op opvang. Opvang- en onderzoekscentrum (OC) In een Opvang- en onderzoekscentrum wacht u de (verdere) behandeling van uw asielaanvraag af. U komt in een Opvang- en onderzoekscentrum terecht, zodra het eerste onderzoek in het Aanmeldcentrum is afgerond. In het Opvang- en onderzoekscentrum vindt het nader gehoor met de IND plaats. U heeft hier afspraken met onder meer de medische opvang voor onder andere een TBC-onderzoek en met de Stichting Rechtsbijstand Asiel en VluchtelingenWerk. Kort na aankomst in het Opvang- en onderzoekscentrum ontvangt u een informatiemap, waarin u uitleg vindt over de opvang in Nederland, de medewerkers en diensten van het centrum en de Nederlandse samenleving. Asielzoekerscentrum (AZC) en Aanvullende Opvang (AVO) Nadat u een periode in het Opvang- en onderzoekscentrum hebt verbleven, wordt u overgeplaatst naar een asielzoekerscentrum of een aanvullende opvang. Hier wacht u de uiteindelijke beslissing op uw asielaanvraag af. Wanneer u een verblijfsvergunning asiel krijgt, kunt u in het asielzoekerscentrum of de aanvullende opvang verblijven tot u via het COA woonruimte aangeboden krijgt of tot het moment dat u zelf woonruimte heeft gevonden. Wanneer uw asielaanvraag wordt afgewezen en u verwijderbaar bent geworden, wordt de opvang beëindigd en moet u Nederland verlaten. In het AZC en de AVO wordt een programma aan-

10 asiel nederlands :15 Pagina 10 geboden, waarvan u tijdens uw verblijf gebruik kunt maken. Het aanbod is gericht op een (tijdelijk) verblijf in Nederland of op terugkeer naar uw land van herkomst. U kunt bijvoorbeeld taallessen Nederlands volgen. Dat kan tot het moment dat u een negatieve beslissing ontvangt. Welke organisaties zijn betrokken bij de asielprocedure? U krijgt tijdens de asielprocedure te maken met verschillende instanties. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) valt onder het Nederlandse Ministerie van Justitie. De IND behandelt uw asielaanvraag. De medewerkers van deze dienst bepalen namens de Staatssecretaris van Justitie of u wel of geen verblijfsvergunning krijgt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is een zelfstandig bestuursorgaan, maar valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Justitie. Het COA is verantwoordelijk voor uw opvang in Nederland en zorgt voor uw eerste levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld huisvesting. Ook krijgt u van het COA geld om in uw onderhoud te voorzien. De Vreemdelingendienst (VD) maakt onderdeel uit van de Nederlandse Politie en is samen met de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor het toezicht op vreemdelingen. Medewerkers van de Vreemdelingendienst verstrekken u - wanneer u daarvoor in aanmerking komt - een verblijfsdocument.

11 asiel nederlands :15 Pagina 11 Bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) kunt u terecht voor juridisch advies tijdens uw asielprocedure. De SRA helpt u bijvoorbeeld bij het indienen van bezwaar of beroep wanneer uw asielaanvraag is afgewezen. Voor juridische bijstand kunt u zich kosteloos wenden tot de SRA. VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, niet-religieuze en niet partijgebonden organisatie die u kan ondersteunen tijdens uw asielaanvraag. In elke opvanglocatie zijn medewerkers van VluchtelingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur. VluchtelingenWerk werkt nauw samen met medewerkers van SRA. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) geeft u informatie over uw terugkeer naar uw land van herkomst of over doormigratie naar een ander land. Het IOM biedt ook financiîle ondersteuning en begeleiding bij uw vertrek. Deze informatie is slechts een verkorte weergave van de procedure. Uitgebreidere informatie over de verschillende stappen in de asielprocedure kunt u krijgen bij genoemde organisaties. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. COA/IND Nederlands April 2001

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 2 Klacht Verzoekers klaagden erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst tijdens het eerste

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 18-02-2010 Datum publicatie: 26-02-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Onder

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in het WTC EXPO in Leeuwarden

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in het WTC EXPO in Leeuwarden Waarom komen er vluchtelingen in het WTC Expo? 2 Wat is een noodopvang? 2 Wat voor een soorten opvang zijn er? 2 Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)? 2 Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar het

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014. Rapportnummer: 2014/016

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014. Rapportnummer: 2014/016 Rapport Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014 Rapportnummer: 2014/016 2 Algemeen Vreemdelingen die asiel hebben gevraagd in Nederland verblijven

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Inzicht en kennis rondom het vluchtelingenvraagstuk in Roosendaal

Inzicht en kennis rondom het vluchtelingenvraagstuk in Roosendaal Veel vragen gesteld aan de Roosendaalse Lijst over vluchtelingen Inzicht en kennis rondom het vluchtelingenvraagstuk in Roosendaal De Roosendaalse Lijst heeft enkele weken geleden het initiatief genomen

Nadere informatie

Er zijn vier aanmeldcentra in Nederland: Schiphol, Ter Apel, Den Bosch en Zevenaar.

Er zijn vier aanmeldcentra in Nederland: Schiphol, Ter Apel, Den Bosch en Zevenaar. Centrum Kinderhandel Mensenhandel 19 augustus 2014 De Asielprocedure 1. Inleiding Hier wordt de asielprocedure besproken De artikelen 29, 30 en 31 van de Vreemdelingenwet (Vw) staan bij de asielprocedure

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/345

Rapport. Datum: 6 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/345 Rapport Datum: 6 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/345 2 Klacht Op 11 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer K. te Luttelgeest, ingediend door de Vereniging VluchtelingenWerk

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juli 1998 Rapportnummer: 1998/274

Rapport. Datum: 14 juli 1998 Rapportnummer: 1998/274 Rapport Datum: 14 juli 1998 Rapportnummer: 1998/274 2 KLACHT Op 18 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Geertruidenberg, ingediend door de heer mr. C.J. Verpaalen,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle COA 2 Waarom komen er vluchtelingen in de IJsselhallen? 2 Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)? 2 Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar de IJsselhallen? 2 Wie worden in de IJsselhallen ondergebracht.

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2964 Vragen van het lid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 juni 2014. Rapportnummer: 2014/063

Rapport. Datum: 23 juni 2014. Rapportnummer: 2014/063 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Raad voor Rechtsbijstand. Datum: 23 juni 2014 Rapportnummer: 2014/063

Nadere informatie

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

5 Verlenging individuele beslistermijn

5 Verlenging individuele beslistermijn 5 Verlenging individuele beslistermijn In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat de invloed is van de individuele verlengingen van de beslistermijn op de kwaliteit van de asielbeslissingen onder de

Nadere informatie

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen JStelselwijziging Jeugd Factsheet Voor alle kinderen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp,

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek uit eigen beweging naar het handelen van het College voor Zorgverzekeringen te Diemen en de Sociale verzekeringsbank te Amstelveen.

Rapport. Onderzoek uit eigen beweging naar het handelen van het College voor Zorgverzekeringen te Diemen en de Sociale verzekeringsbank te Amstelveen. Rapport Onderzoek uit eigen beweging naar het handelen van het College voor Zorgverzekeringen te Diemen en de Sociale verzekeringsbank te Amstelveen. Datum: 19 september 2013 Rapportnummer: 2013/124 1

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Toelichting inzet tolken IND

Toelichting inzet tolken IND Toelichting inzet tolken IND Inleiding Sinds 1990 beheert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een eigen bestand van tolken die op freelance basis en naar behoefte worden ingezet voor tolkdiensten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat een aantal van hun eigendommen, die na hun verplaatsing vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht naar het

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 569 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Tekst geldend op: 29-11-2007) Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Gelet op artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan

Nadere informatie

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Werkinstructie Openbaar Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Datum 12 juni 2015 Kenmerk Vindplaats InformIND Onderwerp Rol contactpersonen mensenhandel & gendergerelateerde

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

19637 Vreemdelingenbeleid. Den Haag, 17 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

19637 Vreemdelingenbeleid. Den Haag, 17 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2013 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 Aanleiding In opdracht van het

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

INDIAC NL EMN NCP SEPTEMBER 2013 DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS IN NEDERLAND

INDIAC NL EMN NCP SEPTEMBER 2013 DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS IN NEDERLAND DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS IN NEDERLAND DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS IN NEDERLAND September 2013 Colofon Titel Auteurs De opvang van asielzoekers in Nederland Marit van der Molen Drs. Henrika Wörmann Wetenschappelijk

Nadere informatie

LJN: BJ3621, Raad van State, 200805962/1. Datum uitspraak: 21-07-2009 Datum publicatie: 24-07-2009

LJN: BJ3621, Raad van State, 200805962/1. Datum uitspraak: 21-07-2009 Datum publicatie: 24-07-2009 LJN: BJ3621, Raad van State, 200805962/1 Datum uitspraak: 21-07-2009 Datum publicatie: Rechtsgebied: 24-07-2009 Vreemdelingen Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Toetsingskader / realiteitsgehalte

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2002-2003 Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland echt veel meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel gestelde vragen,

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Rapport Datum: 13 december 2012 Rapportnummer: 2012/199

Rapport Datum: 13 december 2012 Rapportnummer: 2012/199 Rapport Verslag van bevindingen over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle Datum: 13 december 2012 Rapportnummer: 2012/199 2 Klacht Verzoeker klaagde erover dat de Immigratie-

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/328

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/328 Rapport Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/328 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen adequate inhoudelijke reactie heeft gegeven op de brief van

Nadere informatie

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel)

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van Geneve en Protocol C17 C17 Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1954,88. In werkingtreding

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

De gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State voor de AC-procedure

De gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State voor de AC-procedure De gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State voor de AC-procedure G.G. Lodder Uitgevoerd met subsidie van het WODC. Instituut voor Immigratierecht Universiteit Leiden auteur: mr. drs. G.G. Lodder

Nadere informatie

Regeling opvang asielzoekers

Regeling opvang asielzoekers Regeling opvang asielzoekers c19-1 CIS-1 Regeling opvang asielzoekers Besluit van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d. 23 december 1991, Stcrt. 1991, 251, gewijz. bij besluit d.d. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 243 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 JU Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 26 januari 2005/Nr. 5332253/05/DVB Directie Vreemdelingenbeleid De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Gelet

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

De Koepelkrant. Informatiebulletin voor omwonenden van de Pre Pol COA locatie de koepel in Haarlem

De Koepelkrant. Informatiebulletin voor omwonenden van de Pre Pol COA locatie de koepel in Haarlem De Koepelkrant Informatiebulletin voor omwonenden van de Pre Pol COA locatie de koepel in Haarlem Met dit informatiebulletin willen wij (het COA) omwonende informeren over wat het COA doet, hoe de asielprocedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 Rapport Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 2 Klacht Op 9 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van het Centraal

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015 Rapportnummer: 2015/010 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst omwonenden rondom AZC Weert d.d. 24 september 2015

Verslag bijeenkomst omwonenden rondom AZC Weert d.d. 24 september 2015 Verslag bijeenkomst omwonenden rondom AZC Weert d.d. 24 september 2015 Aanwezig Omwonenden AZC. Namens COA Robin van der Horst, locatiemanager AZC Weert (externe zaken); Miriam Goudberg, locatiemanager

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP Model M46-A V-nummer(s): / Van: Aan: IND Centrale Verificatie Unit de ambtenaar van de BRP te. Postbus 287 7600 AG ALMELO... Verklaring in verband met: voorgenomen huwelijk inschrijving van een buiten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

3 Aanmelding en indiening van de aanvraag in een

3 Aanmelding en indiening van de aanvraag in een Aanmelding en indiening aanvraag in aanmeldcentrum B7/3.2 3 Aanmelding en indiening van de aanvraag in een aanmeldcentrum 3.1 Inleiding e De AC-procedure bestaat voor eerste asielaanvragen, waarin geen

Nadere informatie

Nota van B&W. 1 Het college stemt in met het plan van aanpak uitvoering generaal pardon.

Nota van B&W. 1 Het college stemt in met het plan van aanpak uitvoering generaal pardon. Onderwerp Plan van aanpak uitvoering generaal pardon Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114388 E-mail: phaker@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. 2007/165212 Te kopiëren:

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

202PO20 23-5-200~ AWR 01/18801 OVER10. UITSPRAAK van de voorzieningenrechter, verzoek om voorlopige voorziening van:

202PO20 23-5-200~ AWR 01/18801 OVER10. UITSPRAAK van de voorzieningenrechter, verzoek om voorlopige voorziening van: . RECHTBANK zittinghoudende DEN HAAG te Utrecht 202PO20 23-5-200~ Reg.nr.: AWR 01/18801 OVER10 UITSPRAAK van de voorzieningenrechter, verzoek om voorlopige voorziening van: inzake het 1 geboren op 1972,

Nadere informatie

WBV B9. Hoofdstuk B9 - Mensenhandel

WBV B9. Hoofdstuk B9 - Mensenhandel WBV B9 Hoofdstuk B9 - Mensenhandel 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het rechtmatige verblijf van slachtoffer- en getuige-aangevers en slachtoffers die op andere wijze medewerking verlenen aan het opsporings-

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar ^~å= = Klantdirecteur Asiel Directeur Procesvertegenwoordiging Directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid s~å= Hoofddirecteur IND a~íìã 29 oktober 2010 sáåçéä~~íë

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering versie april 2008 Vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zorgverzekeringswet Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Herziene asielprocedure een verbetering?

Herziene asielprocedure een verbetering? Herziene asielprocedure een verbetering? Asielbarometer Asielbarometer zomer 2011, nummer 1 Vluchtelingenwerk Nederland wil met de Asielbarometer een stand van zaken geven van verschillende kanten van

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Q&A Noodopvang Amstelveen 4 februari 2016

Q&A Noodopvang Amstelveen 4 februari 2016 Q&A Noodopvang Amstelveen 4 februari 2016 In dit document vindt u veel gestelde vragen (Questions) en antwoorden (Answers) in verband met de komende noodopvanglocatie voor vluchtelingen in Amstelveen.

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 juni 1998 Rapportnummer: 1998/226

Rapport. Datum: 10 juni 1998 Rapportnummer: 1998/226 Rapport Datum: 10 juni 1998 Rapportnummer: 1998/226 2 Klacht Op 27 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 26 november 1997, van het Instituut Sociaal Raadslieden te

Nadere informatie