Begrippenlijst Zorglogistiek. Zorglogistiek. Begrippenlijst. LogiZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippenlijst Zorglogistiek. Zorglogistiek. Begrippenlijst. LogiZ 2011 1"

Transcriptie

1 Zorglogistiek Begrippenlijst LogiZ

2 3pl (third party logistics) Alle activiteiten die een logistiek dienstverlener (3pl er) doet. Een 3pl er voert voor een verlader de logistiek (transport, opslag, overslag en zonodig value added logistics als ompakken, assembleren en retourlogistiek) uit. 4pl (fourth party logistics) Activiteiten die een 4pl er doet. Een 4pl er is een ketenregisseur, die dikwijls zonder eigen materieel (zoals vrachtauto s) voor de supply chain van de klant de beste oplossing zoekt. Hierbij worden 3pl ers en partners ingeschakeld om transport, opslag, VAL maar vaak ook planning en voorraadbeheer uit te voeren. De 4pl er regisseert de supply chain activiteiten van de klant en is daarin het enige aanspreekpunt. 5 krachten model (Porter) Een model voor het doen van een externe analyse; het beschrijft de markt op basis van de bestaande concurrenten en vier factoren die hier verandering in kunnen brengen: de macht van de afnemers, de macht van leveranciers, de dreiging van nieuwe toetreders en de dreiging van substituut producten of diensten. 5S methode 5S is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt. 5S verwijst naar de vijf Japanse woorden seison [scheiden], seiketsu [sorteren], seiri [schoonmaken], seiton [standaardiseren], shitsuke [systematiseren]. Deze staan voor richtlijnen om een werkplaats zodanig in te richten dat een visueel gestuurde, lean productie mogelijk is. Het accent ligt op het opgeruimd en georganiseerd zijn en schoonhouden van de werkplek. 9 vlaks model Een overzichtelijk model voor de toepassing van informatiemanagement. Het model is geschikt om de rol en functie van informatiemanagement in de organisatie in kaart te brengen en is gemakkelijk te hanteren door diverse disciplines. Het model is een 3 x 3 matrix en bestaat zodoende uit 9 vlakken. Langs de verticale as staan Strategie, Structuur en Uitvoering. Langs de horizontale as staan de onderdelen die te maken hebben met informatiemanagement: Business, Informatie/Communicatie en Technologie. A segment De ziekenhuiszorg is verdeeld in een A segment en een B segment. In segment A zit ongeveer 66% van de behandelingen in een ziekenhuis. De prijzen van DBC s in het A segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in elk ziekenhuis gelijk. Daarboven wordt een verrekening percentage in rekening gebracht. Dit verrekening percentage is ook wettelijk bepaald en is per ziekenhuis verschillend. Aanbod De beschikbaarheid van personen, materialen, apparatuur, en ruimtes. Voorbeelden zijn artsen, verzorgenden, verpleegkundigen, bedden, OK ruimte, röntgenapparatuur, woonvormen voor ouderen, verbandmateriaal, dagbestedingsruimtes. Aanbod gestuurde zorg Toewijzing van faciliteiten, materialen, apparatuur en ruimtes is vooraf geregeld. Op basis van voorspelling van de vraag en niet op het moment van de werkelijke vraag LogiZ

3 wordt het aanbod georganiseerd. De zorgvrager heeft weinig of geen invloed op zorgverlening en zorglevering. Kenmerken van aanbod gestuurde zorg zijn: Weinig flexibiliteit Push ABC analyse Classificeren van voorraadproducten op basis van omloopsnelheid, meestal naar drie categorieën (A, B en C). Access point Station dat data ontvangt en uitzendt in een draadloos lokaal netwerk. Het verbindt gebruikers met elkaar binnen dat netwerk. Actieve tag Een RF tag met een batterij die als krachtbron dient voor het interne circuit van de microchip en voor het verzenden van een signaal naar de RF lezer. De batterij is vervangbaar of wordt ingegoten in de RF tag. Activa Het geheel aan bezittingen van een instelling / onderneming. Activity Based Costing Kosten en opbrengsten toerekenen aan de activiteit die deze veroorzaken. Met ABC worden die niet rechtstreeks aan kostendragers zoals klanten, producten of diensten toegewezen, maar via een tussenschakel: de activiteiten. Administratieve voorraad De grootte van de voorraad zoals deze in de administratie bekend is. Dit kan afwijken van de daadwerkelijke voorraad doordat bijvoorbeeld boekingen nog verwerkt moeten worden. ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR. Advanced Planning & Scheduling Software voor planning tegen eindige capaciteit in de productie (scheduling) en in de logistieke keten. Afzethoogte De hoogte van een heftruck met uitgeschoven mast met daarop geteld ongeveer 25 centimeter (voor pallets, liggerhoogte etc.). Aggregaat niveau Het besturingsniveau waarop de capaciteit wordt toebedeeld. AGV Ook wel: automated guided vehicle (automatisch geleide voertuigen); onbemand voertuig die wordt geleid via rail, inductie of optische geleiding. AIDC Automatic identification and data capture. Alliantie Samenwerkingsverband tussen partijen waarbij gemeenschappelijk voordeel het hoofddoel is. Allocatie Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste. Anticipatievoorraad De voorraad die wordt opgebouwd om onvoorziene schommelingen in aan en afvoer van de goederen aan te kunnen, bijvoorbeeld pieken, seizoensverkopen of stakingen. LogiZ

4 APICS Een opleiding: The Association for Operations Management. (naam is in 2007 gewijzigd, het was American Production and Inventory Control Society). Licentiehouder in Nederland is de vereniging Logistiek managament. Applicatie Computertoepassing, softwarepakket. Arbeidsproductiviteit De productie per manuur. Artikelcode Unieke combinatie van tekens, behorend bij één artikel. ATP (Available to Promise) Beschikbaarheidscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte. Auto ID (automatische identificatie) Soms ook 'automatische data opvang' genoemd. Dit zijn methoden voor het vergaren van data en het direct registreren ervan in computersystemen zonder manuele tussenkomst. Technologieën die deel uitmaken van Auto ID zijn barcodes, biometrie, RFID en stemherkenning. AVC Algemene Vervoers Condities B segment De ziekenhuiszorg is verdeeld in een A segment en een B segment. In segment B zitten de 34% van de behandelingen in een ziekenhuis. Het gaat om (niet spoedeisende) ziekenhuisbehandelingen die veel voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: Baarmoederhalsafwijkingen, Blaasoperaties, Chronisch hartfalen, Diabetes, Heupoperatie artrose, Incontinentie bij vrouw, Liesbreuk, Rughernia, Spataderen, Staar en Chronische bovenbuikklachten. Voor dit deel van de ziekenhuiszorg is sprake van marktwerking en vrije prijsvorming. Dit betekent dat de overheid voor die behandelingen niet langer de tarieven bepaalt, maar dat de tarieven tot stand komen via afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder. Backlog Achterstand, de term wordt vaak gebruikt voor te laat geleverde orders. Backorder Dat deel van de order dat niet uit voorraad kan worden geleverd maar wordt nageleverd. Balanced Scorecard zie BSC/BBSC. Barcode (streepjescode) Eendimensionale codering waarmee goederen automatisch geïdentificeerd kunnen worden, zoals EAN en UPC. Basisstrategie (zie ook waarde propositie en generieke strategie) Beschrijving wat je voor klantgroepen wil leveren in termen van kwaliteit, service en prijs. Batch Beheersbare groep goederen die binnen één processtap tegelijkertijd geproduceerd worden. LogiZ

5 Beheren Beheren is het op koers houden van de organisatorische eenheid of het proces in de richting van de gestelde doelen. Het omvat de regelende structuren op een proces ofwel het ingrijpen op het verloop van het proces aan de hand van normen en uitkomsten. Belangrijke beheersingsactiviteiten zijn: de registratie en controle van plannen en de realiteit Beladingsgraad De verhouding tussen de benutte ladingcapaciteit en de totaal beschikbare ladingcapaciteit van een vervoermiddel. Afhankelijk van de gekozen toepassing wordt de beladingsgraad uitgedrukt als een verhoudingsgetal voor het benutte laadvermogen (gewicht), volume (m3) of oppervlakte (m 2 ) van een voertuig. Benchmarking Een vergelijking van de prestaties van het eigen proces met de prestaties van een vergelijkbaar proces bij de beste instellingen, afdelingen, locaties, of concurrenten. Beschouwende specialismen Cardiologie, dermatologie, gastro enterologie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische geriatrie, longziekten, neurologie, psychiatrie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Beschouwende specialismen zijn te onderscheiden van snijdende specialismen. Besturing Het leiden en doen bewegen van de organisatie in de gewenste richting. Besturingscomplexiteit De coördinatie van de activiteiten om tot een juiste afstemming van zorgvraag en zorgaanbod te komen kan complex zijn. Dit komt door één of meerdere van onderstaande factoren: De doelstellingen van de organisatie en het primaire proces zijn niet duidelijk; Het primaire proces is onoverzichtelijk; De hoeveelheid vraag varieert en / of is onduidelijk; De hoeveelheid inzetbare capaciteit varieert en / of is onbekend; De benodigde capaciteit is niet direct inzetbaar; De informatievoorziening is niet valide en betrouwbaar. Besturingsconcept In een besturingsconcept wordt de wijze van besturen van de patiënten / cliëntenstroom en / of de zorg, behandel en ondersteuningsprocessen weergegeven. Besturingsfilosofie Een besturingsfilosofie betreft de visie, uitgangspunten en ontwerpeisen, die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het besturingsconcept. Besturingsniveau In een organisatie worden doorgaans drie besturingsniveaus onderscheiden met een verschillende scope en tijdshorizon: strategisch [ 3 5 jaar], tactisch [ 1 3 jaar] en operationeel [<1 jaar]. Het zogenaamde besturingsraamwerk voor logistieke sturing [zie aldaar] kent vijf niveaus. Besturingsraamwerk voor logistieke sturing Het raamwerk van verschillende niveaus waarop afstemming tussen vraag en aanbod moet plaats vinden om de logistiek als bedrijf goed op orde te hebben. Beslissingen op een lager niveau zorgen voor de dagelijkse afstemming. Beslissingen op een hoger niveau zorgen ervoor dat er condities worden geschapen om processen op een operationeel niveau soepel te laten verlopen. De betreffende niveaus zijn: Strategische planning (2 5 jr.), patiëntenstroom Hoofdplanning (1 2 jr.), Capaciteitstoewijzing (volume, weken tot maanden), Capaciteitsroostering (tijd, weken tot maanden), Operationele Planning (dagen tot LogiZ

6 weken). Op elk niveau vindt afstemming plaats van vraag en aanbod, passend bij de termijn van dat niveau. Deze niveaus zijn vervolgens uit te werken in termen van beslissingen die moeten worden genomen om op elk niveau tot afstemming tussen patiënten / cliëntenstromen en capaciteiten te komen, en in termen van control functies om de aansluiting tussen de niveaus te realiseren. Deze control functies bestaan uit feedback en feed forward regeling. Deze niveaus staan beschreven in het besturingsraamwerk. Bezettingsgraad De bezettingsgraad of capaciteitsbenutting is de daadwerkelijk benutte hoeveelheid capaciteit. Meestal wordt dit in een percentage van de toegewezen capaciteit uitgedrukt. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: Bezettingsgraad of benutting = Benutte capaciteit / Toegewezen capaciteit. Bottleneck Capaciteitsbron/bewerkingscentrum) in een systeem (productie, opslag e.d.) waarvan de capaciteit bepalend is voor de prestatie van het gehele systeem. Het is de processtap met de minste capaciteit en daarmee de beperkende factor in het proces. Het bepaalt de productie, wachttijd en doorlooptijd van het gehele proces. Bottom up De invulling van een planningsniveau moet zowel top down gebeuren als bottom up. Bij bottom up gaat het om de coördinatie die op hoger gelegen niveaus moet worden gerealiseerd om de doelstellingen op het eigen niveau te realiseren. Boxpallet Pallet met opzetwanden, gebruikt voor het transport van losse goederen. BQ bestelmethode Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een vaste hoeveelheid Q bijbestellen. Brainstorming Een techniek om in groepsverband snel veel nieuwe ideeën rondom een bepaald onderwerp te bedenken. BS bestelmethode Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een variabele hoeveelheid bijbestellen tot aan niveau S. BSC/BBSC Afkorting voor Balanced Score Card of Business Balanced Score Card. Een strategisch managementsysteem voor de ondersteuning van de planning, de uitvoering en het meten van strategische prestaties van een organisatie. Het model is oorspronkelijk ontwikkeld als een reactie op de vaak eenzijdige financieel georiënteerde aanpak van veel organisaties als het gaat om strategisch management. In een BBSC wordt vanuit de missie, visie en strategische doelen inhoud gegeven aan een viertal perspectieven. Financieel Klant Interne bedrijfsvoering Ontwikkeling en groei De term balanced komt voort uit het gegeven dat de verschillende perspectieven ook verschillend worden gewogen (is organisatieafhankelijk). Buffer Speelruimte, aan de kant van de klant (wachttijd) of aan de kant van de aanbieder (overcapaciteit) om zorgvraag en zorgaanbod op elkaar af te stemmen. LogiZ

7 Buffering Een instrument voor afstemmen van vraag en aanbod. Onzekerheid over de ontwikkelingen aan de vraagzijde, vraagt om flexibiliteit aan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde. Buffermanagement Volgende stap na Drum Buffer Rope in de vorm van online overzicht van prioriteiten op basis van productieplanning en daadwerkelijke uitvoering. Bufferstrategieën Bufferstrategieën zijn effectief om de effecten van variabiliteit op te vangen. Bufferen in tijd betekent dat vanuit een doelmatigheidsperspectief een wachtrij geaccepteerd wordt. Deze wachtrij biedt de mogelijkheid om de variabiliteit in de vraag te elimineren. Bufferen in capaciteit is een andere optie. Deze strategie wordt gehanteerd in situaties waarin het ontstaan van wachtrijen niet acceptabel is. In dergelijke situaties wordt gewerkt met een rationele overcapaciteit en wordt een lagere bezettingsgraad geaccepteerd. Een voorbeeld hiervan is de spoedeisende hulp van een ziekenhuis of de intensive care. Buffervoorraad De voorraad die wacht op een verdere bewerking. Business Intelligence Verzameling van strategische bedrijfsinformatie met behulp van rapportagemiddelen en datamining. Het proces om gegevens om te zetten in informatie, die vervolgens leidt tot kennis. Business Process Re engineering (BPR) Re design, techniek om met behulp van fundamentele vragen de werkwijze van ondernemingen radicaal te verbeteren. Capaciteit Prestatievermogen uitgedrukt in hoeveelheid per tijdseenheid van een capaciteitssoort c.q. personeel, faciliteiten, apparatuur of ruimtes. Capaciteitsbehoefteplanning Capaciteitsbehoefteplanning richt zich op het bepalen van de benodigde capaciteiten om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Gebruik wordt gemaakt van geaggregeerde gegevens op het niveau van het totale bedrijf. Dit leidt tot een capaciteitsbehoefteplan. Capaciteitsbeslag Het capaciteitsbeslag geeft aan hoeveel van de beschikbare capaciteiten door een bepaald proces / patiënten /cliëntengroep wordt gebruikt. Er zijn hierbij drie factoren te onderscheiden: de betreffende capaciteitssoort; de hoeveelheid benodigde capaciteiten; en de tijdsduur dat je de capaciteiten nodig hebt. Capaciteitsconfiguratie De capaciteitsconfiguratie ten behoeve van het proces bestaat uit de samenstelling van de verschillende capaciteitssoorten die voor het productieproces/ zorgproces worden ingezet. LogiZ

8 Capaciteitsindicatoren Een (getals)waarde die aanwijzingen geeft voor een redelijke betrouwbare schatting van de capaciteit of het prestatievermogen uitgedrukt in hoeveelheid per tijdseenheid, van een middel, een organisatorische eenheid, een faciliteit of een medewerker. Van belang hierbij zijn: de effectiviteit of doeltreffendheid; de efficiëntie of doelmatigheid de productiviteit [output / input] de bezettingsgraad of benutting Om te komen tot een getalswaarde spelen verder een rol: het aantal betrokken middelen, organisatorische eenheden, faciliteiten of medewerkers een gekozen tijdseenheid Capaciteitsinrichting De wijze waarop de verschillende capaciteitssoorten worden ingezet voor het realiseren van zorgproductie. Dit leidt tot een bepaalde capaciteitsconfiguratie. Capaciteitsmanagement Een systematische manier van kijken naar de inzet van capaciteiten voor het zorg behandel en/of ondersteuningsproces waarbij, uitgaande van de beschikbare capacitaire ruimte, capaciteiten worden toegewezen aan zorgactiviteiten op een zodanige wijze dat capaciteitsverlies wordt voorkomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de zorginstelling ernaar streeft om met de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk zorg te leveren. Capaciteitsmanagement kan zich op verschillende niveaus van planning richten. Anthony (1965) onderscheidt een drietal niveaus: strategic planning, management control en operational control. Vormen van capaciteitsmanagement: capaciteitsbehoefteplanning capaciteitsinrichting capaciteitstoewijzing capaciteitsroostering en capaciteitsscheduling Capaciteitssoort Productiefactoren die gebruikt worden voor het productieproces/ zorgproces, maar niet verbruikt of verwerkt worden, in tegenstelling tot materialen. Voorbeelden van capaciteitssoorten zijn medewerkers, faciliteiten, ruimtes en middelen. Voorbeelden van capaciteitssoorten in een ziekenhuis zijn: verpleegkundigen, specialisten, bedden, operatiekamers, enz.. Voorbeelden van capaciteitssoorten in een verzorgingshuis zijn: verzorgenden, appartementen, gezamenlijk huiskamers enz.. Capaciteitsroostering Bij capaciteitsroostering gaat het om het nader toewijzen van de capaciteit per specialisme of afdeling naar tijdvakken binnen de week; het betreft de vertaling van de totaal toegewezen capaciteit (als resultaat van de capaciteitstoewijzing) naar een roostertoewijzing. Dit resulteert in een rooster. Capaciteitsscheduling Het laagste niveau van planning van capaciteit ten behoeve van productie wordt aangeduid met capaciteitsscheduling of bezettingsplanning. Op dit niveau worden patiënten/cliënten en capaciteiten aan elkaar gekoppeld. Dit gebeurt als men een afspraak voor een poliklinische patiënt maakt, een opname plant, tijdstip van verzorging thuis plant, e. d. LogiZ

9 Capaciteitssoort kenmerken Kenmerken van capaciteitssoorten ( resources ): Initiërende/ volgende capaciteitssoorten: de productie op een initiërende capaciteitssoort heeft tot gevolg dat er ook productie op andere capaciteitssoorten wordt gegenereerd; Kwaliteit en kwantiteit: bij kwaliteit gaat het om de hoedanigheid of de aard van de betreffende capaciteitssoort, bij kwantiteit gaat het om de hoeveelheid ervan; Gedeelde capaciteitssoort: de betreffende capaciteit wordt door meerdere specialismen gebruikt, bijvoorbeeld bedden, operatiekamers, onderzoekafdelingen; Bottleneck capaciteit: De meest schaarse capaciteit. Als de betreffende capaciteit het eerst vol benut is en de productie/ dienstverlening daardoor niet verder kan worden opgevoerd. Doorgaans probeert men de bottleneckcapaciteit maximaal te benutten. Capaciteitssoort maatstaven Maatstaven voor de beschikbaarheid of het gebruik van capaciteitssoorten: Potentiële capaciteit is de voor behandeling en zorgverlening totaal (theoretisch) aanwezige capaciteit. Deze capaciteit is er op papier, maar kan nooit volledig worden ingezet. Voorbeeld: totaal aantal uren beschikbaar voor zorglevering; Beschikbare capaciteit is de netto, dus werkelijk beschikbare capaciteit voor behandeling en zorgverlening. Voorbeeld: percentage van het totaal aantal beschikbare uren voor zorglevering, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als ziekte, vakantie, scholing, etc.; Bruikbare capaciteit is de daadwerkelijk ingezette hoeveelheid capaciteit; Benutte capaciteit is de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheid capaciteit. Voorbeeld: werkelijk gebruikte uren voor zorglevering. Rationele overcapaciteit is een teveel aan capaciteit die gewenst of onvermijdelijk is om in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden, zoals het opvangen van pieken in de vraag of uitval. Hoe meer onvoorziene omstandigheden er zijn, hoe meer rationele overcapaciteit er gewenst is. Voorbeeld: extra ingezette uren voor zorglevering die op basis van de zorgzwaarte alleen niet nodig zijn, maar die gebruikt kunnen worden voor het opvangen van spoed en/of niet planbare zorgvragen. Capaciteitstoewijzing Capaciteitstoewijzing betreft het toewijzen c.q. het verdelen van de beschikbare capaciteit over specialismen of afdelingen. Dit leidt tot een capaciteitsplan. Voorbeelden hiervan in een ziekenhuis zijn het OK plan en het beddenplan. Capacity load leveling Elke afdeling die capaciteit verdeelt over de verschillende specialismen moet per periode de samenhang van toegewezen en benodigde capaciteit per specialisme coördineren. Het doel is dat hiermee pieken en dalen zoveel mogelijk worden vereffend. Deze methode kan worden toegepast op de OK en dagbehandeling. Carbon footprint ( CO2 Voetafdruk) een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit en verwarming. Care Verpleging, begeleiding, ondersteuning en verzorging met als doel dat nadelen van ziekten, stoornissen en beperkingen zo min mogelijk kunnen optreden of dat ze zo goed mogelijk in de leefwijze ingepast worden. Daarnaast omvat care ook de palliatieve zorg en de ondersteuning LogiZ

10 bij het levenseinde. Care bestaat naast zorg in enge zin ook uit aspecten van welzijn en wonen. Het betreft meestal chronische en langdurende zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis en verpleeghuis, en de thuiszorg. Care valt grotendeels onder AWBZ (en tegenwoordig voor een klein gedeelte onder de WMO). CIO Eén van de voornaamste rollen bij informatiemanagement is die van de Chief Information Officer (CIO). De CIO is in de groeiende zorgorganisatie van groot belang voor het structureren van en visie geven op informatiemanagement. De CIO heeft de rol van navigator binnen de organisatie voor informatiemanagement. Hij is degene die de organisatie door het speelveld van informatie heen loodst. De CIO zet de strategie uit voor de toepassing van informatievoorzieningen in de organisatie en is daarom gepositioneerd in de strategie rij op de middelste positie. De rol van navigator is opgebouwd uit een aantal specifieke rollen die als volgt zijn te benoemen. Informatiestrateeg Bedrijfsstrategieadviseur ICT portfoliomanager Organisatiearchitect Business adviseur Trend watcher Cirkel van Deming Zie: Plan Do Check Act Cyclus [PDCA] Cliëntspecificiteit Naarmate de cliëntspecificiteit toeneemt, neemt de behoefte aan maatwerk ten aanzien van vorm/inhoud, plaats, persoon en moment toe en daarmee de behoefte aan reagerend vermogen. Naarmate de cliëntspecificiteit afneemt, neemt de uniformiteit en daarmee de planbaarheid toe. Closed loop systemen RFID trackingsystemen opgezet volgens normen en standaarden, gehanteerd binnen de grenzen van één bedrijf. Aangezien het getraceerde item alleen door dit bedrijf wordt gevolgd, hoeft er niet gezorgd te worden voor een technologie die gebaseerd is op open standaarden. CMR Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route; een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerde. Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR) Fabrikant en retailer wisselen informatie uit waarmee zij samen de keten aansturen. Hierbij worden marketing, logistiek en IT geïntegreerd. Door elkaar inzicht te geven in de planning van activiteiten en de verwachtingen ten aanzien van de vraag, kunnen activiteiten in de keten beter op elkaar afgestemd worden. Collaborative planning vooraf wordt bepaald bij welke producten fabrikant en retailer gaan samenwerken, in welke periode dat gebeurt en wat ze daarbij willen bereiken. Collaborative forecasting kennis wordt gebundeld om een zo goed mogelijke vraagvoorspelling te kunnen maken. Collaborative replenishment: op basis van de vraagvoorspelling wordt een gezamenlijk herbevoorradingsplan gemaakt. LogiZ

11 Collomoduul Standaardmaten voor omverpakkingen. Het collomodulaire systeem is ontwikkeld op basis van de ISO pallet 100x120 centimeter, de Europallet (80x120 centimeter) en de rolcontainer (60x80 centimeter). Op basis van deze maten is een verpakkingsmoduul ontwikkeld met de grondmaat 60x40 centimeter. Hiermee kan lading optimaal vervoerd worden en wordt transport van lucht voorkomen. Concurrentenanalyse Een onderzoek, op basis van een specifieke klantgroep, naar de factoren die het succes bepalen van de concurrent Concurrentievoordeel Een specifiek kenmerk op proces, prijs of productniveau dat een organisatie voordeel oplevert ten opzichte van de concurrent Constraint Based Planning Planning tegen eindige capaciteit. Contractlogistiek Logistiek die op contractbasis wordt uitgevoerd voor een opdrachtgever. Verladers sluiten (meestal na een tender) een contract af met een logistiek dienstverlener over te voeren diensten. Dit kan gaan om transport, opslag, value added logistics, maar ook om wereldwijde 3pl of 4pl (ketenregie) activiteiten. Control chart Een grafische weergave van het gedrag van een proces in de tijd. Geeft inzicht in onder meer: gemiddelde, pieken en dalen en of het resultaat zich op doelniveau en / of binnen de gewenste bandbreedte bevindt. Coördinatie Het onderling afstemmen van handelingen. De door planning nagestreefde coördinatie kan worden samengevat in de volgende vragen: WIE (of welke actor doet het) WAT (om welke taak gaat het) WAAR (op welke plaats) WANNEER (op welk tijdstip, in welke tijdsperiode) HOE (met welke middelen, volgens welk programma) CPFR zie Collaborative Planning, Forecasting & replenishment. Crossdocking Kostenbesparend distributieconcept waarbij goederen direct vanaf het losdock naar het laaddock verplaatst worden, zonder ze eerst op te slaan. Voordelen: voorraadreductie, transport en voorraadkosten lager. Cross selling De verkoop van nevenproducten of aanverwante artikelen of diensten aan een bestaande klant. Cure Gezondheidszorg, gericht op genezing en herstel (medische zorg, revalidatie en daarbij behorende kortdurende verpleging en verzorging), uitgevoerd door medici en paramedici. Streeft vaak een zo kort mogelijke doorlooptijd na. Cure valt onder de ziektekostenverzekering. Customer Intimacy Voortdurend aanpassen van product(en) aan de wensen van de klant op basis van het klantprofiel om in heterogene behoeften te voorzien. Customization Product aanpassen aan de (persoonlijke) wens van de klant. LogiZ

12 Cycle Counting Het hele jaar steekproeven doen op de voorraad zodat eindejaarstelling overbodig wordt. Datatransfersnelheid In een RFID systeem is dit de snelheid waarmee data gecommuniceerd worden tussen de RF tag ('transponder') en de RF lezer ('interrogator') uitgedrukt in baud, bits of bytes per seconde. DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) De DBC vormt in Nederland de basis voor het bekostigen en het financieren van verleende zorg en behandeling rond een bepaalde aandoening. Een DBC beschrijft een gemiddeld pakket van een patiënt. Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de (ziekenhuis)behandeling en nazorg die hieruit volgt. Een DBC bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en een medisch specialist die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. DC Distributiecentrum; een locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft geconcentreerd. Vanuit een distributiecentrum worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere locaties. Decompositie Het opdelen van het besturingsvraagstuk in vraagstukken die afzonderlijk bestudeerd kunnen worden. Twee vormen zijn horizontale en verticale decompositie. Organisatorische eenheden in de zorgsector zijn complex vanwege de beperkte voorspelbaarheid van de vraag. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken, wordt onderscheid gemaakt naar niveaus van sturing. In de bedrijfskundig logistieke benadering wordt dit decompositie van het besturingsvraagstuk genoemd, van geaggregeerd (een hele zorgorganisatie) tot detailniveau (een individuele patiënt of cliënt). Door deze niveaus van sturing te confronteren met planningsgebieden, ontstaat een overzicht van de terreinen van planning en besturing. Dedicated warehouse Een magazijn dat geheel in dienst staan van de verlader. Deelmarkt Een onderverdeling van de markt op basis van klant of productgroepen Demand management Inspelen op wijzigingen in klantgedrag en wensen en het bijsturen van het aanbod. Demand Planning Bepalen van veiligheidsvoorraden of capaciteitsbehoefte op basis van vraagvoorspelling. Differentiatiestrategieën Door Porter gedefinieerd als een concurrentiestrategie gericht op het opbouwen van een marktpositie door het leveren van een product of dienst, welke exact is toegesneden op de specifieke behoeften van een bepaalde doelgroep. Directe kosten Directe kosten zijn kosten die eenduidig kunnen worden toegewezen aan een bepaalde product of dienst. LogiZ

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants)

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) De grote logistieke petje op petje af quiz Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) KOG Systems 3 & 4 Juni 2009 Waar staat KOG systems voor?

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Even voorstellen. Vertrekpunt voor vandaag. Vraag aan u. Invloed cliënt op. OERgedachtegoed Invloed van de klant

Even voorstellen. Vertrekpunt voor vandaag. Vraag aan u. Invloed cliënt op. OERgedachtegoed Invloed van de klant Even voorstellen Dr. Lineke Verkooijen, tevens lector, grondlegger OER Trea van der Wijk MB, partner Verkooijen&Beima Invloed van de klant en de rol van de manager OERgedachtegoed OER = ondersteuning eigen

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Zorgpaden in de praktijk. Reflectie vanuit Zorglogistiek. Activiteiten Expertisecentrum. Inhoud

Zorgpaden in de praktijk. Reflectie vanuit Zorglogistiek. Activiteiten Expertisecentrum. Inhoud Zorgpaden in de praktijk Reflectie vanuit Zorglogistiek Activiteiten Expertisecentrum Congres 24 november 2009 Prof.dr.ir. Jan Vissers Dr.ir. Sylvia Elkhuizen Inhoud Ontwikkeling van zorgpaden in de praktijk

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Slim organiseren van ouderenzorg: hoe doe je dat?

Slim organiseren van ouderenzorg: hoe doe je dat? PICA-seminar 16 september 2013 Slim organiseren van ouderenzorg: hoe doe je dat? Dennis Moeke d.moeke@avans.nl 06-14660986 http://vu-nl.academia.edu/dennismoeke Wie ben ik? Docent: AVANS Hogeschool: docent

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Zorg en logistiek kansen voor innovatie

Zorg en logistiek kansen voor innovatie Zorg en logistiek kansen voor innovatie Auteurs: Lex van der Wolf, Lenny Dekkers, Toon Konings Datum: 5 november 2013 Contact: wpersoon@bom.nl Hoofdstuk 1: Inleiding: waarom deze verkenning? In de zorg

Nadere informatie

G4 Planning en besturing. Syllabus

G4 Planning en besturing. Syllabus 4 Logistiek management is pas effectief als aan een reeks voorwaarden is voldaan. In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht van de voorwaarden waaronder het in het algemeen effectief is en welke specifieke

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg

Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg C6 concept in de praktijk NEVI Zorgcongres 2015 Wie zijn wij? Pieter Vlot Rivas zorggroep Manager Logistiek Een leven lang zorg Sinds enkele jaren logistiek

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Zorgpaden en Zorglogistiek Een gouden combinatie

Zorgpaden en Zorglogistiek Een gouden combinatie Zorgpaden en Zorglogistiek Een gouden combinatie Het succes van verslavingszorg Utrecht, 24 april 2013 Jan Vissers EUR/iBMG Inhoud presentatie 1. De opgave voor zorgorganisaties 2. Zorgpaden en zorglogistiek

Nadere informatie

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek 13-05-2016 1 25-05-2016 1 Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek Sustainable Logistics In Fresh Food 25-05-2016 Roel Post Programma 2 1. Vendor Managed Inventory

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics Optimaliseren van patiëntplanning met behulp van zorgpaden en cyclische planningsmethoden Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics (vanoostrum@few.eur.nl)

Nadere informatie

Lean Six Sigma Martiniziekenhuis

Lean Six Sigma Martiniziekenhuis Lean Six Sigma Martiniziekenhuis Suzanne Kars Expertisecentrum Continu Verbeteren COPE 2016 Programma Inleiding Noodzaak tot reductie variabiliteit & continu verbeteren LSS programma in het Martini Ziekenhuis

Nadere informatie

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Agenda 1 2 3 Xeleos Health Care Solutions:Missie, Algemeen, Aanpak Onze oplossingen Referenties Xeleos Health Care Solutions: Onze Missie

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Programma Feiten, cijfers, uitdagingen Context van ontwikkeling Strategische keuzen tot nog toe Strategische keuzen

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie 17-05-2013 Inhoud Het nieuwe ziekenhuis Capaciteitsbehoefte Capaciteit Toebedeling capaciteit Nieuwbouwen 1999-2000 2007 2008

Nadere informatie

Procesverbetering in de Zorg

Procesverbetering in de Zorg PICA Procesverbetering in de Zorg Zorglogistiek & Hoger Beroeps Onderwijs Peter Maas Geesteranus Hogeschool Windesheim 11 januari 2010 Kennismaken Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Brede Hogeschool,

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren

Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren dr. ir. P.J.A. (Peter) Verdaasdonk 1 Agenda Introductie Onderwijslogistiek Wat is het? Plannen versus roosteren Werken met onzekerheid

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg PICA 24 november 2008 Ellen Wijnands Projectmanager Máxima Medisch Centrum Variabiliteit en klinische capaciteit 1. Introductie:

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Zorgarrangementen als basis voor de personeelsplanning A. van Dijk-Jonkman en G. de Vries 2

Zorgarrangementen als basis voor de personeelsplanning A. van Dijk-Jonkman en G. de Vries 2 ZenF-0509-cyaan.qxd 12-5-2009 10:15 Pagina 10 > 580In sturen met zzp s?! 1 Zorgarrangementen als basis voor de personeelsplanning A. van Dijk-Jonkman en G. de Vries 2 Inleiding De ouderenzorg in Nederland

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

(Zorg)logistiek in het DZ

(Zorg)logistiek in het DZ (Zorg)logistiek in het DZ Intro Presentatie -> het waarom. Rondleiding -> het hoe. NB: Het gebruik van barcodes ed is altijd een middel en nooit een doel op zich. Even voorstellen Bart Gietema Hoofdchirurgie

Nadere informatie

Kruispunt van stromen

Kruispunt van stromen Goederen Kruispunt van stromen Client Cure Care 16 december 2014 Dag Van De Zorglogistiek De zorg verandert Wat moeten wij (inkoop / logistiek) nu doen? 2 Trends Cure Care Betrouwbaarheid Procesbeheersing

Nadere informatie

Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis?

Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis? Waarom BI-award voor het Diakonessenhuis? Het Diakonessenhuis heeft vanuit een duidelijke sturing (visie op marktontwikkeling) in korte tijd (9 maanden) met een klein vast team (5 mensen) en beperkt budget

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Gaat het nu wat beter, dokter? Oratie prof.dr.ir. Erwin W. Hans

Gaat het nu wat beter, dokter? Oratie prof.dr.ir. Erwin W. Hans Gaat het nu wat beter, dokter? Oratie prof.dr.ir. Erwin W. Hans Hoogleraar Operations Management in Healthcare CTIT onderzoekscentrum CHOIR Wachtlijsten 2 Heb jij geen wachtlijst?? dan ben jij vast geen

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

StackAssist is een product van. Online stapeladvies

StackAssist is een product van. Online stapeladvies is een product van Online stapeladvies , online stapeladvies analyseert uw verpakkingen en stelt een optimale productstapeling voor om een logistieke kosten reductie te verkrijgen. Het adviseert op welke

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS Versie: 1.0 Datum: April 2012 Auteur: Afdeling: Jeroen Bouman Scheiding van administratieve en operationele processen

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Inhoud - Hoe manage ik de logistieke piek? HOE HOUD IK OVERZICHT? Customer wants choice Product assortment Delivery location options Purchase

Nadere informatie

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting NVTG bijeenkomst 17 september 2015 Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting Carinova zorgvisie De Context Politieke ontwikkeling en zorg

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Zorgsysteem onder druk Het huidige zorgsysteem staat onder druk door de toenemende zorgvraag,

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Orderverwerkingscyclus

Orderverwerkingscyclus 30-mrt-04 1 30-mrt-04 2 verwerkingscyclus Klanten Verkoop order Verkoop Verzend Verkoop factuur Verkoops s P Verzending Q Verkoops P*Q=F Facturatie Transport Pick Onderzoek & ontwikkeling Planning & Productie

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Jumbo Ladingdragers in beeld

Jumbo Ladingdragers in beeld Jumbo Ladingdragers in beeld Kunnen Auto ID technieken JUMBO helpen om bewegingen van ladingdragers en emballage materieel efficiënt te registreren en te verwerken Agenda Introductie Huidige situatie Gewenste

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie