Begrippenlijst Zorglogistiek. Zorglogistiek. Begrippenlijst. LogiZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippenlijst Zorglogistiek. Zorglogistiek. Begrippenlijst. LogiZ 2011 1"

Transcriptie

1 Zorglogistiek Begrippenlijst LogiZ

2 3pl (third party logistics) Alle activiteiten die een logistiek dienstverlener (3pl er) doet. Een 3pl er voert voor een verlader de logistiek (transport, opslag, overslag en zonodig value added logistics als ompakken, assembleren en retourlogistiek) uit. 4pl (fourth party logistics) Activiteiten die een 4pl er doet. Een 4pl er is een ketenregisseur, die dikwijls zonder eigen materieel (zoals vrachtauto s) voor de supply chain van de klant de beste oplossing zoekt. Hierbij worden 3pl ers en partners ingeschakeld om transport, opslag, VAL maar vaak ook planning en voorraadbeheer uit te voeren. De 4pl er regisseert de supply chain activiteiten van de klant en is daarin het enige aanspreekpunt. 5 krachten model (Porter) Een model voor het doen van een externe analyse; het beschrijft de markt op basis van de bestaande concurrenten en vier factoren die hier verandering in kunnen brengen: de macht van de afnemers, de macht van leveranciers, de dreiging van nieuwe toetreders en de dreiging van substituut producten of diensten. 5S methode 5S is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt. 5S verwijst naar de vijf Japanse woorden seison [scheiden], seiketsu [sorteren], seiri [schoonmaken], seiton [standaardiseren], shitsuke [systematiseren]. Deze staan voor richtlijnen om een werkplaats zodanig in te richten dat een visueel gestuurde, lean productie mogelijk is. Het accent ligt op het opgeruimd en georganiseerd zijn en schoonhouden van de werkplek. 9 vlaks model Een overzichtelijk model voor de toepassing van informatiemanagement. Het model is geschikt om de rol en functie van informatiemanagement in de organisatie in kaart te brengen en is gemakkelijk te hanteren door diverse disciplines. Het model is een 3 x 3 matrix en bestaat zodoende uit 9 vlakken. Langs de verticale as staan Strategie, Structuur en Uitvoering. Langs de horizontale as staan de onderdelen die te maken hebben met informatiemanagement: Business, Informatie/Communicatie en Technologie. A segment De ziekenhuiszorg is verdeeld in een A segment en een B segment. In segment A zit ongeveer 66% van de behandelingen in een ziekenhuis. De prijzen van DBC s in het A segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in elk ziekenhuis gelijk. Daarboven wordt een verrekening percentage in rekening gebracht. Dit verrekening percentage is ook wettelijk bepaald en is per ziekenhuis verschillend. Aanbod De beschikbaarheid van personen, materialen, apparatuur, en ruimtes. Voorbeelden zijn artsen, verzorgenden, verpleegkundigen, bedden, OK ruimte, röntgenapparatuur, woonvormen voor ouderen, verbandmateriaal, dagbestedingsruimtes. Aanbod gestuurde zorg Toewijzing van faciliteiten, materialen, apparatuur en ruimtes is vooraf geregeld. Op basis van voorspelling van de vraag en niet op het moment van de werkelijke vraag LogiZ

3 wordt het aanbod georganiseerd. De zorgvrager heeft weinig of geen invloed op zorgverlening en zorglevering. Kenmerken van aanbod gestuurde zorg zijn: Weinig flexibiliteit Push ABC analyse Classificeren van voorraadproducten op basis van omloopsnelheid, meestal naar drie categorieën (A, B en C). Access point Station dat data ontvangt en uitzendt in een draadloos lokaal netwerk. Het verbindt gebruikers met elkaar binnen dat netwerk. Actieve tag Een RF tag met een batterij die als krachtbron dient voor het interne circuit van de microchip en voor het verzenden van een signaal naar de RF lezer. De batterij is vervangbaar of wordt ingegoten in de RF tag. Activa Het geheel aan bezittingen van een instelling / onderneming. Activity Based Costing Kosten en opbrengsten toerekenen aan de activiteit die deze veroorzaken. Met ABC worden die niet rechtstreeks aan kostendragers zoals klanten, producten of diensten toegewezen, maar via een tussenschakel: de activiteiten. Administratieve voorraad De grootte van de voorraad zoals deze in de administratie bekend is. Dit kan afwijken van de daadwerkelijke voorraad doordat bijvoorbeeld boekingen nog verwerkt moeten worden. ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR. Advanced Planning & Scheduling Software voor planning tegen eindige capaciteit in de productie (scheduling) en in de logistieke keten. Afzethoogte De hoogte van een heftruck met uitgeschoven mast met daarop geteld ongeveer 25 centimeter (voor pallets, liggerhoogte etc.). Aggregaat niveau Het besturingsniveau waarop de capaciteit wordt toebedeeld. AGV Ook wel: automated guided vehicle (automatisch geleide voertuigen); onbemand voertuig die wordt geleid via rail, inductie of optische geleiding. AIDC Automatic identification and data capture. Alliantie Samenwerkingsverband tussen partijen waarbij gemeenschappelijk voordeel het hoofddoel is. Allocatie Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste. Anticipatievoorraad De voorraad die wordt opgebouwd om onvoorziene schommelingen in aan en afvoer van de goederen aan te kunnen, bijvoorbeeld pieken, seizoensverkopen of stakingen. LogiZ

4 APICS Een opleiding: The Association for Operations Management. (naam is in 2007 gewijzigd, het was American Production and Inventory Control Society). Licentiehouder in Nederland is de vereniging Logistiek managament. Applicatie Computertoepassing, softwarepakket. Arbeidsproductiviteit De productie per manuur. Artikelcode Unieke combinatie van tekens, behorend bij één artikel. ATP (Available to Promise) Beschikbaarheidscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte. Auto ID (automatische identificatie) Soms ook 'automatische data opvang' genoemd. Dit zijn methoden voor het vergaren van data en het direct registreren ervan in computersystemen zonder manuele tussenkomst. Technologieën die deel uitmaken van Auto ID zijn barcodes, biometrie, RFID en stemherkenning. AVC Algemene Vervoers Condities B segment De ziekenhuiszorg is verdeeld in een A segment en een B segment. In segment B zitten de 34% van de behandelingen in een ziekenhuis. Het gaat om (niet spoedeisende) ziekenhuisbehandelingen die veel voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: Baarmoederhalsafwijkingen, Blaasoperaties, Chronisch hartfalen, Diabetes, Heupoperatie artrose, Incontinentie bij vrouw, Liesbreuk, Rughernia, Spataderen, Staar en Chronische bovenbuikklachten. Voor dit deel van de ziekenhuiszorg is sprake van marktwerking en vrije prijsvorming. Dit betekent dat de overheid voor die behandelingen niet langer de tarieven bepaalt, maar dat de tarieven tot stand komen via afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder. Backlog Achterstand, de term wordt vaak gebruikt voor te laat geleverde orders. Backorder Dat deel van de order dat niet uit voorraad kan worden geleverd maar wordt nageleverd. Balanced Scorecard zie BSC/BBSC. Barcode (streepjescode) Eendimensionale codering waarmee goederen automatisch geïdentificeerd kunnen worden, zoals EAN en UPC. Basisstrategie (zie ook waarde propositie en generieke strategie) Beschrijving wat je voor klantgroepen wil leveren in termen van kwaliteit, service en prijs. Batch Beheersbare groep goederen die binnen één processtap tegelijkertijd geproduceerd worden. LogiZ

5 Beheren Beheren is het op koers houden van de organisatorische eenheid of het proces in de richting van de gestelde doelen. Het omvat de regelende structuren op een proces ofwel het ingrijpen op het verloop van het proces aan de hand van normen en uitkomsten. Belangrijke beheersingsactiviteiten zijn: de registratie en controle van plannen en de realiteit Beladingsgraad De verhouding tussen de benutte ladingcapaciteit en de totaal beschikbare ladingcapaciteit van een vervoermiddel. Afhankelijk van de gekozen toepassing wordt de beladingsgraad uitgedrukt als een verhoudingsgetal voor het benutte laadvermogen (gewicht), volume (m3) of oppervlakte (m 2 ) van een voertuig. Benchmarking Een vergelijking van de prestaties van het eigen proces met de prestaties van een vergelijkbaar proces bij de beste instellingen, afdelingen, locaties, of concurrenten. Beschouwende specialismen Cardiologie, dermatologie, gastro enterologie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische geriatrie, longziekten, neurologie, psychiatrie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Beschouwende specialismen zijn te onderscheiden van snijdende specialismen. Besturing Het leiden en doen bewegen van de organisatie in de gewenste richting. Besturingscomplexiteit De coördinatie van de activiteiten om tot een juiste afstemming van zorgvraag en zorgaanbod te komen kan complex zijn. Dit komt door één of meerdere van onderstaande factoren: De doelstellingen van de organisatie en het primaire proces zijn niet duidelijk; Het primaire proces is onoverzichtelijk; De hoeveelheid vraag varieert en / of is onduidelijk; De hoeveelheid inzetbare capaciteit varieert en / of is onbekend; De benodigde capaciteit is niet direct inzetbaar; De informatievoorziening is niet valide en betrouwbaar. Besturingsconcept In een besturingsconcept wordt de wijze van besturen van de patiënten / cliëntenstroom en / of de zorg, behandel en ondersteuningsprocessen weergegeven. Besturingsfilosofie Een besturingsfilosofie betreft de visie, uitgangspunten en ontwerpeisen, die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het besturingsconcept. Besturingsniveau In een organisatie worden doorgaans drie besturingsniveaus onderscheiden met een verschillende scope en tijdshorizon: strategisch [ 3 5 jaar], tactisch [ 1 3 jaar] en operationeel [<1 jaar]. Het zogenaamde besturingsraamwerk voor logistieke sturing [zie aldaar] kent vijf niveaus. Besturingsraamwerk voor logistieke sturing Het raamwerk van verschillende niveaus waarop afstemming tussen vraag en aanbod moet plaats vinden om de logistiek als bedrijf goed op orde te hebben. Beslissingen op een lager niveau zorgen voor de dagelijkse afstemming. Beslissingen op een hoger niveau zorgen ervoor dat er condities worden geschapen om processen op een operationeel niveau soepel te laten verlopen. De betreffende niveaus zijn: Strategische planning (2 5 jr.), patiëntenstroom Hoofdplanning (1 2 jr.), Capaciteitstoewijzing (volume, weken tot maanden), Capaciteitsroostering (tijd, weken tot maanden), Operationele Planning (dagen tot LogiZ

6 weken). Op elk niveau vindt afstemming plaats van vraag en aanbod, passend bij de termijn van dat niveau. Deze niveaus zijn vervolgens uit te werken in termen van beslissingen die moeten worden genomen om op elk niveau tot afstemming tussen patiënten / cliëntenstromen en capaciteiten te komen, en in termen van control functies om de aansluiting tussen de niveaus te realiseren. Deze control functies bestaan uit feedback en feed forward regeling. Deze niveaus staan beschreven in het besturingsraamwerk. Bezettingsgraad De bezettingsgraad of capaciteitsbenutting is de daadwerkelijk benutte hoeveelheid capaciteit. Meestal wordt dit in een percentage van de toegewezen capaciteit uitgedrukt. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: Bezettingsgraad of benutting = Benutte capaciteit / Toegewezen capaciteit. Bottleneck Capaciteitsbron/bewerkingscentrum) in een systeem (productie, opslag e.d.) waarvan de capaciteit bepalend is voor de prestatie van het gehele systeem. Het is de processtap met de minste capaciteit en daarmee de beperkende factor in het proces. Het bepaalt de productie, wachttijd en doorlooptijd van het gehele proces. Bottom up De invulling van een planningsniveau moet zowel top down gebeuren als bottom up. Bij bottom up gaat het om de coördinatie die op hoger gelegen niveaus moet worden gerealiseerd om de doelstellingen op het eigen niveau te realiseren. Boxpallet Pallet met opzetwanden, gebruikt voor het transport van losse goederen. BQ bestelmethode Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een vaste hoeveelheid Q bijbestellen. Brainstorming Een techniek om in groepsverband snel veel nieuwe ideeën rondom een bepaald onderwerp te bedenken. BS bestelmethode Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een variabele hoeveelheid bijbestellen tot aan niveau S. BSC/BBSC Afkorting voor Balanced Score Card of Business Balanced Score Card. Een strategisch managementsysteem voor de ondersteuning van de planning, de uitvoering en het meten van strategische prestaties van een organisatie. Het model is oorspronkelijk ontwikkeld als een reactie op de vaak eenzijdige financieel georiënteerde aanpak van veel organisaties als het gaat om strategisch management. In een BBSC wordt vanuit de missie, visie en strategische doelen inhoud gegeven aan een viertal perspectieven. Financieel Klant Interne bedrijfsvoering Ontwikkeling en groei De term balanced komt voort uit het gegeven dat de verschillende perspectieven ook verschillend worden gewogen (is organisatieafhankelijk). Buffer Speelruimte, aan de kant van de klant (wachttijd) of aan de kant van de aanbieder (overcapaciteit) om zorgvraag en zorgaanbod op elkaar af te stemmen. LogiZ

7 Buffering Een instrument voor afstemmen van vraag en aanbod. Onzekerheid over de ontwikkelingen aan de vraagzijde, vraagt om flexibiliteit aan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde. Buffermanagement Volgende stap na Drum Buffer Rope in de vorm van online overzicht van prioriteiten op basis van productieplanning en daadwerkelijke uitvoering. Bufferstrategieën Bufferstrategieën zijn effectief om de effecten van variabiliteit op te vangen. Bufferen in tijd betekent dat vanuit een doelmatigheidsperspectief een wachtrij geaccepteerd wordt. Deze wachtrij biedt de mogelijkheid om de variabiliteit in de vraag te elimineren. Bufferen in capaciteit is een andere optie. Deze strategie wordt gehanteerd in situaties waarin het ontstaan van wachtrijen niet acceptabel is. In dergelijke situaties wordt gewerkt met een rationele overcapaciteit en wordt een lagere bezettingsgraad geaccepteerd. Een voorbeeld hiervan is de spoedeisende hulp van een ziekenhuis of de intensive care. Buffervoorraad De voorraad die wacht op een verdere bewerking. Business Intelligence Verzameling van strategische bedrijfsinformatie met behulp van rapportagemiddelen en datamining. Het proces om gegevens om te zetten in informatie, die vervolgens leidt tot kennis. Business Process Re engineering (BPR) Re design, techniek om met behulp van fundamentele vragen de werkwijze van ondernemingen radicaal te verbeteren. Capaciteit Prestatievermogen uitgedrukt in hoeveelheid per tijdseenheid van een capaciteitssoort c.q. personeel, faciliteiten, apparatuur of ruimtes. Capaciteitsbehoefteplanning Capaciteitsbehoefteplanning richt zich op het bepalen van de benodigde capaciteiten om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Gebruik wordt gemaakt van geaggregeerde gegevens op het niveau van het totale bedrijf. Dit leidt tot een capaciteitsbehoefteplan. Capaciteitsbeslag Het capaciteitsbeslag geeft aan hoeveel van de beschikbare capaciteiten door een bepaald proces / patiënten /cliëntengroep wordt gebruikt. Er zijn hierbij drie factoren te onderscheiden: de betreffende capaciteitssoort; de hoeveelheid benodigde capaciteiten; en de tijdsduur dat je de capaciteiten nodig hebt. Capaciteitsconfiguratie De capaciteitsconfiguratie ten behoeve van het proces bestaat uit de samenstelling van de verschillende capaciteitssoorten die voor het productieproces/ zorgproces worden ingezet. LogiZ

8 Capaciteitsindicatoren Een (getals)waarde die aanwijzingen geeft voor een redelijke betrouwbare schatting van de capaciteit of het prestatievermogen uitgedrukt in hoeveelheid per tijdseenheid, van een middel, een organisatorische eenheid, een faciliteit of een medewerker. Van belang hierbij zijn: de effectiviteit of doeltreffendheid; de efficiëntie of doelmatigheid de productiviteit [output / input] de bezettingsgraad of benutting Om te komen tot een getalswaarde spelen verder een rol: het aantal betrokken middelen, organisatorische eenheden, faciliteiten of medewerkers een gekozen tijdseenheid Capaciteitsinrichting De wijze waarop de verschillende capaciteitssoorten worden ingezet voor het realiseren van zorgproductie. Dit leidt tot een bepaalde capaciteitsconfiguratie. Capaciteitsmanagement Een systematische manier van kijken naar de inzet van capaciteiten voor het zorg behandel en/of ondersteuningsproces waarbij, uitgaande van de beschikbare capacitaire ruimte, capaciteiten worden toegewezen aan zorgactiviteiten op een zodanige wijze dat capaciteitsverlies wordt voorkomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de zorginstelling ernaar streeft om met de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk zorg te leveren. Capaciteitsmanagement kan zich op verschillende niveaus van planning richten. Anthony (1965) onderscheidt een drietal niveaus: strategic planning, management control en operational control. Vormen van capaciteitsmanagement: capaciteitsbehoefteplanning capaciteitsinrichting capaciteitstoewijzing capaciteitsroostering en capaciteitsscheduling Capaciteitssoort Productiefactoren die gebruikt worden voor het productieproces/ zorgproces, maar niet verbruikt of verwerkt worden, in tegenstelling tot materialen. Voorbeelden van capaciteitssoorten zijn medewerkers, faciliteiten, ruimtes en middelen. Voorbeelden van capaciteitssoorten in een ziekenhuis zijn: verpleegkundigen, specialisten, bedden, operatiekamers, enz.. Voorbeelden van capaciteitssoorten in een verzorgingshuis zijn: verzorgenden, appartementen, gezamenlijk huiskamers enz.. Capaciteitsroostering Bij capaciteitsroostering gaat het om het nader toewijzen van de capaciteit per specialisme of afdeling naar tijdvakken binnen de week; het betreft de vertaling van de totaal toegewezen capaciteit (als resultaat van de capaciteitstoewijzing) naar een roostertoewijzing. Dit resulteert in een rooster. Capaciteitsscheduling Het laagste niveau van planning van capaciteit ten behoeve van productie wordt aangeduid met capaciteitsscheduling of bezettingsplanning. Op dit niveau worden patiënten/cliënten en capaciteiten aan elkaar gekoppeld. Dit gebeurt als men een afspraak voor een poliklinische patiënt maakt, een opname plant, tijdstip van verzorging thuis plant, e. d. LogiZ

9 Capaciteitssoort kenmerken Kenmerken van capaciteitssoorten ( resources ): Initiërende/ volgende capaciteitssoorten: de productie op een initiërende capaciteitssoort heeft tot gevolg dat er ook productie op andere capaciteitssoorten wordt gegenereerd; Kwaliteit en kwantiteit: bij kwaliteit gaat het om de hoedanigheid of de aard van de betreffende capaciteitssoort, bij kwantiteit gaat het om de hoeveelheid ervan; Gedeelde capaciteitssoort: de betreffende capaciteit wordt door meerdere specialismen gebruikt, bijvoorbeeld bedden, operatiekamers, onderzoekafdelingen; Bottleneck capaciteit: De meest schaarse capaciteit. Als de betreffende capaciteit het eerst vol benut is en de productie/ dienstverlening daardoor niet verder kan worden opgevoerd. Doorgaans probeert men de bottleneckcapaciteit maximaal te benutten. Capaciteitssoort maatstaven Maatstaven voor de beschikbaarheid of het gebruik van capaciteitssoorten: Potentiële capaciteit is de voor behandeling en zorgverlening totaal (theoretisch) aanwezige capaciteit. Deze capaciteit is er op papier, maar kan nooit volledig worden ingezet. Voorbeeld: totaal aantal uren beschikbaar voor zorglevering; Beschikbare capaciteit is de netto, dus werkelijk beschikbare capaciteit voor behandeling en zorgverlening. Voorbeeld: percentage van het totaal aantal beschikbare uren voor zorglevering, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als ziekte, vakantie, scholing, etc.; Bruikbare capaciteit is de daadwerkelijk ingezette hoeveelheid capaciteit; Benutte capaciteit is de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheid capaciteit. Voorbeeld: werkelijk gebruikte uren voor zorglevering. Rationele overcapaciteit is een teveel aan capaciteit die gewenst of onvermijdelijk is om in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden, zoals het opvangen van pieken in de vraag of uitval. Hoe meer onvoorziene omstandigheden er zijn, hoe meer rationele overcapaciteit er gewenst is. Voorbeeld: extra ingezette uren voor zorglevering die op basis van de zorgzwaarte alleen niet nodig zijn, maar die gebruikt kunnen worden voor het opvangen van spoed en/of niet planbare zorgvragen. Capaciteitstoewijzing Capaciteitstoewijzing betreft het toewijzen c.q. het verdelen van de beschikbare capaciteit over specialismen of afdelingen. Dit leidt tot een capaciteitsplan. Voorbeelden hiervan in een ziekenhuis zijn het OK plan en het beddenplan. Capacity load leveling Elke afdeling die capaciteit verdeelt over de verschillende specialismen moet per periode de samenhang van toegewezen en benodigde capaciteit per specialisme coördineren. Het doel is dat hiermee pieken en dalen zoveel mogelijk worden vereffend. Deze methode kan worden toegepast op de OK en dagbehandeling. Carbon footprint ( CO2 Voetafdruk) een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit en verwarming. Care Verpleging, begeleiding, ondersteuning en verzorging met als doel dat nadelen van ziekten, stoornissen en beperkingen zo min mogelijk kunnen optreden of dat ze zo goed mogelijk in de leefwijze ingepast worden. Daarnaast omvat care ook de palliatieve zorg en de ondersteuning LogiZ

10 bij het levenseinde. Care bestaat naast zorg in enge zin ook uit aspecten van welzijn en wonen. Het betreft meestal chronische en langdurende zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis en verpleeghuis, en de thuiszorg. Care valt grotendeels onder AWBZ (en tegenwoordig voor een klein gedeelte onder de WMO). CIO Eén van de voornaamste rollen bij informatiemanagement is die van de Chief Information Officer (CIO). De CIO is in de groeiende zorgorganisatie van groot belang voor het structureren van en visie geven op informatiemanagement. De CIO heeft de rol van navigator binnen de organisatie voor informatiemanagement. Hij is degene die de organisatie door het speelveld van informatie heen loodst. De CIO zet de strategie uit voor de toepassing van informatievoorzieningen in de organisatie en is daarom gepositioneerd in de strategie rij op de middelste positie. De rol van navigator is opgebouwd uit een aantal specifieke rollen die als volgt zijn te benoemen. Informatiestrateeg Bedrijfsstrategieadviseur ICT portfoliomanager Organisatiearchitect Business adviseur Trend watcher Cirkel van Deming Zie: Plan Do Check Act Cyclus [PDCA] Cliëntspecificiteit Naarmate de cliëntspecificiteit toeneemt, neemt de behoefte aan maatwerk ten aanzien van vorm/inhoud, plaats, persoon en moment toe en daarmee de behoefte aan reagerend vermogen. Naarmate de cliëntspecificiteit afneemt, neemt de uniformiteit en daarmee de planbaarheid toe. Closed loop systemen RFID trackingsystemen opgezet volgens normen en standaarden, gehanteerd binnen de grenzen van één bedrijf. Aangezien het getraceerde item alleen door dit bedrijf wordt gevolgd, hoeft er niet gezorgd te worden voor een technologie die gebaseerd is op open standaarden. CMR Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route; een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerde. Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR) Fabrikant en retailer wisselen informatie uit waarmee zij samen de keten aansturen. Hierbij worden marketing, logistiek en IT geïntegreerd. Door elkaar inzicht te geven in de planning van activiteiten en de verwachtingen ten aanzien van de vraag, kunnen activiteiten in de keten beter op elkaar afgestemd worden. Collaborative planning vooraf wordt bepaald bij welke producten fabrikant en retailer gaan samenwerken, in welke periode dat gebeurt en wat ze daarbij willen bereiken. Collaborative forecasting kennis wordt gebundeld om een zo goed mogelijke vraagvoorspelling te kunnen maken. Collaborative replenishment: op basis van de vraagvoorspelling wordt een gezamenlijk herbevoorradingsplan gemaakt. LogiZ

11 Collomoduul Standaardmaten voor omverpakkingen. Het collomodulaire systeem is ontwikkeld op basis van de ISO pallet 100x120 centimeter, de Europallet (80x120 centimeter) en de rolcontainer (60x80 centimeter). Op basis van deze maten is een verpakkingsmoduul ontwikkeld met de grondmaat 60x40 centimeter. Hiermee kan lading optimaal vervoerd worden en wordt transport van lucht voorkomen. Concurrentenanalyse Een onderzoek, op basis van een specifieke klantgroep, naar de factoren die het succes bepalen van de concurrent Concurrentievoordeel Een specifiek kenmerk op proces, prijs of productniveau dat een organisatie voordeel oplevert ten opzichte van de concurrent Constraint Based Planning Planning tegen eindige capaciteit. Contractlogistiek Logistiek die op contractbasis wordt uitgevoerd voor een opdrachtgever. Verladers sluiten (meestal na een tender) een contract af met een logistiek dienstverlener over te voeren diensten. Dit kan gaan om transport, opslag, value added logistics, maar ook om wereldwijde 3pl of 4pl (ketenregie) activiteiten. Control chart Een grafische weergave van het gedrag van een proces in de tijd. Geeft inzicht in onder meer: gemiddelde, pieken en dalen en of het resultaat zich op doelniveau en / of binnen de gewenste bandbreedte bevindt. Coördinatie Het onderling afstemmen van handelingen. De door planning nagestreefde coördinatie kan worden samengevat in de volgende vragen: WIE (of welke actor doet het) WAT (om welke taak gaat het) WAAR (op welke plaats) WANNEER (op welk tijdstip, in welke tijdsperiode) HOE (met welke middelen, volgens welk programma) CPFR zie Collaborative Planning, Forecasting & replenishment. Crossdocking Kostenbesparend distributieconcept waarbij goederen direct vanaf het losdock naar het laaddock verplaatst worden, zonder ze eerst op te slaan. Voordelen: voorraadreductie, transport en voorraadkosten lager. Cross selling De verkoop van nevenproducten of aanverwante artikelen of diensten aan een bestaande klant. Cure Gezondheidszorg, gericht op genezing en herstel (medische zorg, revalidatie en daarbij behorende kortdurende verpleging en verzorging), uitgevoerd door medici en paramedici. Streeft vaak een zo kort mogelijke doorlooptijd na. Cure valt onder de ziektekostenverzekering. Customer Intimacy Voortdurend aanpassen van product(en) aan de wensen van de klant op basis van het klantprofiel om in heterogene behoeften te voorzien. Customization Product aanpassen aan de (persoonlijke) wens van de klant. LogiZ

12 Cycle Counting Het hele jaar steekproeven doen op de voorraad zodat eindejaarstelling overbodig wordt. Datatransfersnelheid In een RFID systeem is dit de snelheid waarmee data gecommuniceerd worden tussen de RF tag ('transponder') en de RF lezer ('interrogator') uitgedrukt in baud, bits of bytes per seconde. DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) De DBC vormt in Nederland de basis voor het bekostigen en het financieren van verleende zorg en behandeling rond een bepaalde aandoening. Een DBC beschrijft een gemiddeld pakket van een patiënt. Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de (ziekenhuis)behandeling en nazorg die hieruit volgt. Een DBC bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en een medisch specialist die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. DC Distributiecentrum; een locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft geconcentreerd. Vanuit een distributiecentrum worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere locaties. Decompositie Het opdelen van het besturingsvraagstuk in vraagstukken die afzonderlijk bestudeerd kunnen worden. Twee vormen zijn horizontale en verticale decompositie. Organisatorische eenheden in de zorgsector zijn complex vanwege de beperkte voorspelbaarheid van de vraag. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken, wordt onderscheid gemaakt naar niveaus van sturing. In de bedrijfskundig logistieke benadering wordt dit decompositie van het besturingsvraagstuk genoemd, van geaggregeerd (een hele zorgorganisatie) tot detailniveau (een individuele patiënt of cliënt). Door deze niveaus van sturing te confronteren met planningsgebieden, ontstaat een overzicht van de terreinen van planning en besturing. Dedicated warehouse Een magazijn dat geheel in dienst staan van de verlader. Deelmarkt Een onderverdeling van de markt op basis van klant of productgroepen Demand management Inspelen op wijzigingen in klantgedrag en wensen en het bijsturen van het aanbod. Demand Planning Bepalen van veiligheidsvoorraden of capaciteitsbehoefte op basis van vraagvoorspelling. Differentiatiestrategieën Door Porter gedefinieerd als een concurrentiestrategie gericht op het opbouwen van een marktpositie door het leveren van een product of dienst, welke exact is toegesneden op de specifieke behoeften van een bepaalde doelgroep. Directe kosten Directe kosten zijn kosten die eenduidig kunnen worden toegewezen aan een bepaalde product of dienst. LogiZ

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1 Logistiek D-cluster DKMBBD2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING Deel 3 beschrijft de rol van informatiesystemen in de verbetering van bedrijfsprocessen en het besluitvormingsproces

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX Voorwoord

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie