JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT"

Transcriptie

1 Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey: Raadsleden Guido De Langhe : Secretaris Verontschuldigd: Georges Vantieghem De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD DD ) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER PUNT 3.D): ANN-SOPHIE KINDT & DELPHINE CLOET, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT OPENBARE ZITTING 1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (26/26) aan het proces-verbaal van de zitting van 1 april De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Peter Desmet, Georges Vantieghem, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke 2. mededelingen - Volgende commissie: 27 mei 2008 om 18.15u - Volgende gemeenteraad: 3 juni 2008 om 19.00u gemeenteraad 06/05/2008 1

2 - besluit van de gouverneur: definitieve vaststelling van de jaarrekening & de staten van ontvangsten en uitgaven 2006 van de Regie voor Grond- en Huisvestingsbeleid. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke 3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering en jaarvergadering op 27/05/2008: a) bespreken agenda's b) beslissing m.b.t. overname van Leiedal-aandelen jegens het provinciebestuur c) goedkeuren statutenwijziging d) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering en jaarvergadering op 27/05/2008: a) bespreken agenda's Gelet op het decreet dd. 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda betreffende de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering van Leiedal aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd. De vergaderingen vinden plaats op 27/05/2008 en behandelen volgende punten: Deel 1: buitengewone algemene vergadering 1. Kennisname intentie tot overdracht aandelen door Provinciebestuur aan de gemeentebesturen. 2. Statutenwijziging 3. Aanpassing gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor Medewerking van Leiedal aan het project Xpo als internationale poort 4.1 Materieel luik: toetreding tot XOM - goedkeuring statuten - principe kapitaalsdeelname 4.2 Immaterieel luik: toetreding tot VZW - goedkeuring statuten Deel 2: jaarvergadering 1. Verslag van de activiteiten in Verslag van de raad van bestuur 1.2 Verslag van de commissaris-revisor 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 4. Kennisname bijkomende exclusiviteiten door de gemeentebesturen. 5. Toetreding van Leiedal tot de Luchtvaart OntwikkelingsMaatschappij (LOM) 6. Verlenging mandaat commissaris-revisor. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een beslissing moet worden genomen. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Heidi Vandenbroeke 3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering en jaarvergadering op 27/05/2008: b) beslissing m.b.t. overname van Leiedal-aandelen jegens het provinciebestuur Momenteel bezit het Provinciebestuur 44% van de aandelen van Leiedal. Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de inbreng van het Provinciebestuur in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet gereduceerd worden tot 20% van het maatschappelijk kapitaal. Leiedal heeft het gegeven juridisch laten onderzoeken en het betreffende advocatenbureau stelt dat de oplossing die het beste de belangen van de 3 partijen (provincie, gemeenten en Leiedal) met elkaar verzoent, de overname is door de gemeenten van de aandelen die de provincie in Leiedal aanhoudt boven de drempel van 20%. De bestendige deputatie heeft op 21/02/2008 de beslissing genomen om aandelen over te dragen aan de 12 gemeentebesturen aan de nominale waarde van 42,14 euro per aandeel. Voor Waregem betekent dit concreet dat Leiedal aandelen worden overgenomen voor een totaalbedrag van ,76 euro. De betaling aan het Provinciebestuur zal gespreid worden over 2008 en Leiedal zal tussenkomen in de financiering van de gemeenteraad 06/05/2008 2

3 overname van de aandelen via vermindering van de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2008 en Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor de overname van Leiedal-aandelen jegens het Provinciebestuur West-Vlaanderen. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Heidi Vandenbroeke 3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering en jaarvergadering op 27/05/2008: c) goedkeuren statutenwijziging In het voorafgaande punt werd een beslissing genomen betreffende de overname van Leiedal-aandelen jegens het Provinciebestuur West-Vlaanderen. De overname van aandelen tussen de verschillende categorieën van aandeelhouders vergt een aanpassing van art. 9 van de statuten van Leiedal, als volgt: De aandelen kunnen overgedragen worden mits toestemming van de algemene vergadering en indien de afstand van de aandelen geen afbreuk doet aan de waarborg van goede uitvoering der verbintenissen. De tijdelijke vermindering van de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2008 en 2009 vergt een aanvulling bij art. 14 $1 van de statuten van Leiedal: Ten uitzonderlijke titel wordt er in 2008 geen statutaire bijdrage gevraagd en voor 2009 wordt het geïndexeerd bedrag van de minimum bijdrage verminderd met 0,67 euro per inwoner. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Heidi Vandenbroeke 3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering en jaarvergadering op 27/05/2008: d) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1 vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen voor de algemene vergadering van Leiedal op 27/05/ aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Benoit Willy: 21 Neen: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Godefroid Jules: 22 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Heidi Vandenbroeke 4. WVI: algemene vergadering op 23/05/2008: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem gemeenteraad 06/05/2008 3

4 4. WVI: algemene vergadering op 23/05/2008: a) bespreken agenda Ingevolge het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt stad Waregem uitgenodigd naar de algemene vergadering van WVI op vrijdag 23 mei 2008 om 16 uur in Hof ter Straeten te Varsenare. De agenda luidt als volgt: 1. goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december verslag van de raad van bestuur 3. verslag van de commissaris-revisor 4. jaarrekeningen kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 6. mededelingen Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van WVI te bespreken en zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een beslissing moet worden genomen. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 4. WVI: algemene vergadering op 23/05/2008: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Het decreet dd. 06/07/2001 m.b.t. de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1 vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen voor de algemene vergadering van WVI op vrijdag 23 mei aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Soens Rik: 22 Neen: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Kindt Ann-Sophie: 22 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 5. IMOG: algemene vergadering op 20/05/2008: a) bespreken agenda b) goedkeuren ontwerp statutenwijziging c) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 5. IMOG: algemene vergadering op 20/05/2008: a) bespreken agenda Gelet op het decreet dd. 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda betreffende de eerstvolgende algemene vergadering van IMOG aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd. De vergadering vindt plaats op 20/05/2008 en bevat volgende punten: 1. verslag van de raad van bestuur 2. lezing van de jaarrekening per gemeenteraad 06/05/2008 4

5 3. verslag van de commissaris-revisor 4. goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten per kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor 6. goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 7. voorstel statutenwijziging 8. verwerving van eigendommen 9. toelichting betreffende de activiteiten varia toekenning eretitels Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een beslissing moet worden genomen. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 5. IMOG: algemene vergadering op 20/05/2008: b) goedkeuren ontwerp statutenwijziging De voorgestelde statutenwijziging betreft art. 33 van de statuten en handelt over de raad van bestuur, meerbepaald de samenstelling van het directiecomité. Het artikel wordt uitgebreid met volgende paragraaf: De gemeenten met een exploitatiezetel op hun grondgebied krijgen één vertegenwoordiger in het directiecomité, alsmede de gemeente met maatschappelijke zetel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 5. IMOG: algemene vergadering op 20/05/2008: c) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Het decreet dd. 06/07/2001 m.b.t. de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De stad Waregem heeft recht op 2 stemmen in de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergadering van IMOG op 20/05/ aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (1 e effectief vertegenwoordiger) 22 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 23 (2 e effectief vertegenwoordiger) 22 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Vantieghem Georges: 22 Neen: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 Neen: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Godefroid Jules: 23 gemeenteraad 06/05/2008 5

6 Neen: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Devos Connie: 22 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 6. W.I.V.: algemene vergadering op 20/05/2008: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 6. W.I.V.: algemene vergadering op 20/05/2008: a) bespreken agenda Ingevolge het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt stad Waregem uitgenodigd naar de algemene vergadering van W.I.V. op dinsdag 20 mei 2008 om 19 uur in het stadhuis van Kortrijk. De agenda luidt als volgt: 1. verslag van de raad van bestuur over het werkingsjaar 2007 aan de algemene vergadering 2. bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 4. kwijting van de bestuurders en van de commissaris 5. varia Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van W.I.V. te bespreken en zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een beslissing moet worden genomen. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 6. W.I.V.: algemene vergadering op 20/05/2008: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Het decreet dd. 06/07/2001 m.b.t. de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1 vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen voor de algemene vergadering van W.I.V. op 20 mei aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Desmet Peter: 22 Neen: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Neirynck Jo: 23 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem gemeenteraad 06/05/2008 6

7 7. Figga: algemene vergadering van 27/06/2008: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 7. Figga: algemene vergadering van 27/06/2008: a) bespreken agenda Gelet op het decreet dd. 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda betreffende de eerstvolgende algemene vergadering van Figga aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd. De vergadering vindt plaats op 27/06/2008 en bevat volgend punt: 1. afsluiting boekjaar 2007 verslag van de raad van bestuur goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2007 en winstverdeling verslag van de commissaris kwijting van de bestuurders kwijting van de commissaris 2. kapitaalverhoging Publi-t 3. verslaggeving mbt GeFIN 4. verslaggeving VID 5. statutaire benoemingen Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een beslissing moet genomen worden. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 7. Figga: algemene vergadering van 27/06/2008: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Het decreet dd. 06/07/2001 m.b.t. de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De stad Waregem heeft recht op 2 stemmen in de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergadering van Figga op 27/06/ aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (1 e effectief vertegenwoordiger) 22 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2 e effectief vertegenwoordiger) 23 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 Neen: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Lahousse Bruno: 22 Neen: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Polfliet Maria: 22 Neen: 0 gemeenteraad 06/05/2008 7

8 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Kindt Bart: 23 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 8. kennisname rapport juli-december 2007 dagelijks bestuur Op 03/07/2007 heeft de gemeenteraad de definitie van dagelijks bestuur goedgekeurd, waarbij het college van burgemeester en schepenen gemachtigd wordt een aantal daden van beheer te stellen in bepaalde bevoegdheidsdomeinen. In navolging van het Gemeentedecreet en het Intern Controle systeem, goedgekeurd in de gemeenteraad van 02/10/2007, wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad over de handelingen van dagelijks bestuur. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport juli-december 2007 dagelijks bestuur. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 9. kennisname rapport 2007 intern controle systeem Op 02/10/2007 heeft de gemeenteraad het Intern Controle Systeem goedgekeurd. De invoering gebeurt gefaseerd en jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport 2007 Intern Controle Systeem. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 10. kennisname rapport 2007 klachtenbehandeling Op 02/10/2007 heeft de gemeenteraad het reglement betreffende de klachtenbehandeling goedgekeurd. Nog voor de goedkeuring van het reglement werden de klachten al geregistreerd bij wijze van test en evaluatie van het systeem. Op vandaag ligt het rapport voor van de geregistreerde klachten in de periode 01/01/ /12/2007. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport 2007 klachtenbehandeling. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 11. goedkeuren deelname aan de kapitaalverhoging Publi-T via Figga Naar aanleiding van de overname van Electrabel door Suez in 2005 sloten de Belgische overheden een Pax Electrica met Suez waarin de groep zich ertoe verbond een aantal acties te ondernemen met het oog op een betere werking van de Belgische elektriciteit- en aardgasmarkt en het bevorderen van de unbundling tussen de geliberaliseerde en de gereguleerde marktsegmenten. Om een verdere unbundling van het transportnetbeheer te realiseren was afgesproken dat Electrabel zijn belang in Elia met 3% zou verlagen tot minder dan 25%. De energiegroep gaf de voorkeur aan een onderling akkoord met Publi-T, dat hoe dan ook over een voorkooprecht beschikte. In september 2007 sloten Electrabel en Publi-T een principeovereenkomst die in december leidde tot een effectieve verkoop van de 3% aan Publi-T. Daardoor steeg het strategisch belang van Publi-T in Elia tot 33%. Publi-T kocht afgerond 1,44 miljoen aandelen voor een totale prijs van ongeveer 40,7 miljoen euro. Voor de prijs werd de gemiddelde beurskoers van Elia over de 20 dagen die voorafgingen aan het principeakkoord in casu augustus 2007 als referentie gebruikt. In afwachting van een kapitaalverhoging wordt deze aankoop door Publi-T gefinancierd met een overbruggingskrediet. Elia heeft tijdens de bekendmaking van zijn jaarresultaten op 15 februari 2008 laten weten in mei een bruto dividend te willen uitkeren van 1,30 euro per aandeel. Daardoor kan Publi-T op de pas aangekochte aandelen over een periode van 5 maanden een rendement van 4,6% realiseren. Het directiecomité van Publi-T achtte het tijdens zijn vergadering van 22 februari 2008 aangewezen aan de Raad van Bestuur voor te stellen de procedure op te starten om over te gaan tot een kapitaalverhoging van 40,7 miljoen euro. De Raad van Bestuur van 4 maart 2008 heeft daarom beslist een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen die kan beslissen over te gaan tot het verhogen van het kapitaal en tevens de bijhorende modaliteiten vastlegt, waaronder de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen, de inschrijvingstermijnen en de te volgen voorkoopprocedures. Er wordt een uitgifteprijs van 455,12 euro per aandeel voorgesteld, wat overeenstemt met de geschatte netto actiefwaarde per aandeel. Merk daarbij op dat de prijs geen invloed heeft op de kapitalen die bij de vennoten gemeenteraad 06/05/2008 8

9 worden opgevraagd, maar enkel op het aantal aandelen Publi-T die de vennoten ontvangen voor de geïnvesteerde bedragen. Aan de voormelde prijs worden aandelen gecreëerd voor een totaal bedrag van exact ,24 euro. In bijlage is de berekening van de netto actiefwaarde opgenomen, alsook de voorgestelde verdeling van de kapitaalverhoging op basis va n de huidige participaties die de vennoten aanhouden in Publi-T. Voor Waregem komt dit neer op: Publi T Kapitaalsverhoging ,24 Aandeel Figga in Publi-T 6,27% ,84 Aandeel Waregem in Figga 7,204% ,73 Huidig aandeel Waregem in Publi-T ,78 Bijkomend aandeel via kapitaalsverhoging ,73 Nieuw aandeel Waregem in Publi-T ,51 De financiering van deze operatie kan gebeuren door de middelen ter beschikking in de schoot van Figga, hetzij in overgedragen winst, hetzij in reserves. Er dienen dus geen kasmiddelen voorzien te worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deelname aan de kapitaalverhoging van Publi-T via Figga goed te keuren. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem 12. kennisname bezoldigde activiteiten burgemeester en schepenen Art. 70 paragraaf 4 van het gemeentedecreet stelt dat de burgemeester en schepenen de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte brengen van de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat als burgemeester of schepen uitoefenen. Wijzigingen in de loop van de legislatuur moeten eveneens ter kennisgeving aan de raad meegedeeld worden. De individuele leden van het college van burgemeester en schepenen hebben de aangifte van hun bezoldigde activiteiten als volgt meegedeeld aan de voorzitter: Kurt Vanryckeghem: - Rik Soens: Voorzitter IMOG Lid raad van bestuur Helpt Elkander Lid raad van bestuur Mijn Huis Lid sectorcomité elwest Chantal Coussement: Lid directiecomité West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem Lid raad van bestuur West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem Kristof Chanterie: Lid raad van bestuur Leiedal Jo Neirynck: Lid raad van bestuur IMOG Peter Desmet: Lid raad van bestuur IMOG Lid raad van bestuur PSILON Lid raad van bestuur WIVO Pietro Iacopucci: Lid raad van bestuur (ondervoorzitter) Helpt Elkander Lid raad van bestuur Cevi vzw Henri Dewitte: - Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze lijst van bezoldigde activiteiten van de leden van het college van burgemeester en schepenen. 13. stedelijk brandweerpersoneel: organiseren van een aanwervingsproef brandweerman-vrijwilliger met de aanleg van een wervingsreserve gemeenteraad 06/05/2008 9

10 De gemeenteraad keurde in zitting van 2 oktober 2007 het gewijzigde organiek reglement en het gewijzigde reglement van inwendige orde van de stedelijke brandweerdienst van Waregem goed. Op het nieuwe vrijwilligerskader wordt onder meer voorzien in 54 betrekkingen van brandweerman, waarvan er momenteel 39 ingevuld zijn. Om in de invulling van deze betrekkingen te voorzien, wordt voorgesteld om een aanwervingsproef te organiseren met de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar. Conform het organiek reglement zijn de aanwervingsvereisten de volgende: 1. Algemene voorwaarden: - De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten. - Ten minste 18 jaar zijn. - Ten minste 1,60 m groot zijn. - Een bewijs van goed zedelijk gedrag niet ouder dan 3 maanden voorleggen. - Voor de mannelijke kandidaten: in orde zijn met de dienstplichtwetten of voldoen aan de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden (rekening houdend met de wet van 31/01/1992 tot wijziging van de dienstplichtwetten) - Geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek dat altijd voorafgaat aan de proeven inzake lichamelijke geschiktheid en selectie, waaraan immers alleen de voor de dienst geschikt bevonden kandidaten kunnen deelnemen. Het geneeskundig onderzoek gebeurt door de officier-geneesheer van de dienst of, bij ontstentenis, door een door de gemeenteraad aangewezen geneesheer, volgens de wettelijke verplichtingen. - In het bezit zijn van een rijbewijs B en medisch geschikt om personen te vervoeren (rijgeschiktheidsattest) of deze behalen tijdens de stage. - Woonachtig zijn uiterlijk 6 maanden na het einde van de stage in de gemeente waar de brandweerdienst gevestigd is, of binnen een straal van 5 km waarvan de respectievelijke kazernes het beginpunt zijn. - Slagen in de aanwervingsproeven. 2. Aanwervingsproeven: a. testen inzake lichamelijke geschiktheid op 120 punten en bestaande uit - borstspieren en armen: armbuiging in voorligsteun (10 punten) - buikspieren (10 punten) - buigen van de armen (10 punten) - benen: verspringen zonder aanloop (10 punten) - shuttle run (10 punten) - dragen van een last (10 punten) - evenwichtstest (20 punten) - uithoudingstest: 1600 m lopen (20 punten) - zwemmen (10 punten) - beklimmen van de luchtladder (10 punten) Om te slagen voor de lichamelijke proef, moet de kandidaat ten minste 50% behalen voor het geheel van de testen en ten minste de helft van de punten behalen in de volgende testen: armbuiging in voorligsteun, verspringen zonder aanloop, dragen van een last, evenwichtstest, zwemmen en beklimmen van de luchtladder. Noot: het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf. b. mondelinge proef: Slagen in een mondelinge proef die de beroepsgeschiktheid, de eventuele specialisaties en de motivatie van de kandidaten testen. Om voor deze proef te slagen, moeten de kandidaten 50% van de punten behalen. In het totaal van de lichamelijke en mondelinge proeven moeten de kandidaten 60% van de punten behalen. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de organisatie van de proeven en de samenstelling van de examencommissie. 3. Wervingsreserve: De geslaagde kandidaten worden in de wervingsreserve opgenomen die geldig blijft gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de eerste van de maand, volgend op de datum van het proces-verbaal van de afsluiting van de wervingsproef. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de organisatie van een aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger met de aanleg van een wervingsreserve. gemeenteraad 06/05/

11 14. goedkeuren toetreding tot lokaal pact met de Vlaamse regering Op 1 februari 2008 legde de Vlaamse Regering de krijtlijnen vast van het lokaal pact met de gemeenten. De Vlaamse Regering gaat volgende engagementen aan in het kader van het lokaal pact met de gemeenten: 1. In 2008 zal de Vlaamse Regering overgaan tot de overname van uitstaande leningschulden van gemeenten en/of OCMW s voor een maximaal bedrag van 612 miljoen euro. De vaststelling van de over te nemen schulden gebeurt in overleg tussen de gemeente en/of het OCMW van die gemeente, en het departement Financiën en Begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, op voorstel van de gemeente. Per individuele gemeente bedraagt het maximaal over te nemen bedrag aan schulden van de gemeente en het OCMW samen 100 euro per inwoner. Voor de bepaling van het aantal inwoners per gemeente geldt het aantal op 1 januari 2007 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus De operatie schuldovername zal worden voorbereid in een werkgroep bestaande uit het departement Financiën en Begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de banken. De minister bevoegd voor Financiën en Begroting zal hiertoe het initiatief nemen. In het kader van de maatregel schuldovername wordt erop toegezien dat de gezamenlijke schuld van de gemeenten in 2008 op macroniveau niet zal aangroeien. 2. De Vlaamse Regering zal de in het decreet met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds voorziene aanvullende dotatie van 83 miljoen euro ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks als volgt verhogen : - in 2008 een verhoging met 25 miljoen euro tot 108 miljoen euro; - in 2009 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren) - in 2010 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren) De verdeling van de bijkomende middelen onder de gemeenten die toetreden tot het globaal pact gebeurt in overeenstemming met hun decretaal 1 voorziene aandeel (percentage) in de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Na 2010 zal de totale Elia-compensatie minstens 83 miljoen euro bedragen (te indexeren). 3. De Vlaamse Regering zal nieuw materieel en outillage vrijstellen van onroerende voorheffing. De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100% compenseren voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge de vrijstelling van de onroerende voorheffing op nieuw materieel en outillage. Het totaal bedrag van deze maatregel wordt geraamd op 75 miljoen euro in 2013, waarna de maatregel opnieuw zal worden geëvalueerd. De compensatie voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materieel en outillage wordt individueel per gemeente en provincie berekend, rekening houdend met de reële en individuele inkomstenderving. Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal inkomen in aanmerking genomen worden dat ingevolge de nieuwe maatregel wordt vrijgesteld. Het gedeelte van het kadastraal inkomen dat vrijgesteld is ingevolge reeds bestaande maatregelen wordt niet mee in aanmerking genomen. Met andere woorden: het gedeelte van het kadastraal inkomen dat de drempelwaarde, bepaald op 1 januari 1998, niet overschrijdt zal de basis voor de compensatie vormen. De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde opcentiemen. De compensatie zal niet mee evolueren met de indexatie van de kadastrale inkomens, gelet op de bestaande feitelijke desindexatie van de kadastrale inkomens van materieel en outillage. 4. De Vlaamse Regering zal voor lage energie- en zeer lage energiewoningen een vermindering op de onroerende voorheffing toekennen gedurende tien jaar. De verminderingen worden als volgt bepaald : - lage energiewoningen (max E60) : een vermindering van 20% - lage energie niet-residentiële gebouwen (max E70) : een vermindering van 20% - zeer lage energiewoningen en gebouwen (max E40) : een vermindering van 40% 1 Decreet m.b.t. het Vlaams Gemeentefonds, zoals gewijzigd bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting In dit decreet is voorzien dat de verdeling gebeurt volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag voor het jaar 2006 van de federale bijdrage tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Deze verdeling geldt dus zeker voor het jaar Via een decreetswijziging zal vanaf het jaar 2009 rekening gehouden worden met de kapitaalverhoudingen binnen de netwerkbeheerders van gemeenteraad 06/05/

12 De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100% compenseren voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge deze vermindering. Het totaal bedrag van deze maatregel bedraagt 10 miljoen euro op kruissnelheid. De compensatie voor de vermindering van onroerende voorheffing wordt individueel per gemeente en provincie berekend rekening houdend met de reële en individuele inkomstenderving. Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal inkomen in aanmerking genomen worden dat ingevolge de maatregel wordt vrijgesteld. De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde opcentiemen en met de indexatie van de kadastrale inkomens. 5. Het Vlaams Gewest zal via Aquafin een groter aandeel van de kosten, verbonden aan te nog te leveren rioleringsinspanningen, op zich nemen. Stad Waregem telde op 1 januari inwoners. Voor Stad Waregem en/of het OCMW Waregem gaat het om een maximaal bedrag van ,00 euro schulden die door de Vlaamse Regering kunnen overgenomen worden. In ruil voor deze schuldovername engageert Stad Waregem zich om maatregelen inzake fiscaliteit te nemen: 1 met betrekking tot het aanslagjaar 2009 geen enkele nieuwe belasting in te voeren en de aanslagvoeten of tarieven van de belastingen niet te verhogen ten opzichte van de aanslagvoeten of tarieven die voor het aanslagjaar 2008 van toepassing waren, eventueel met uitzondering van : - een niet-forfaitaire huisvuilbelasting volgens het principe de vervuiler betaalt ter vervanging van een afgeschafte forfaitaire huisvuilbelasting; - een nieuwe belasting ten laste van bedrijven of een verhoging van een bestaande belasting ten laste van bedrijven, ten gevolge van een beslissing die, eventueel in het kader van de meerjarenplanning, genomen werd voor 1 januari 2008 tot rationalisering van de bedrijfsbelastingen, en waarbij meerdere bestaande bedrijfsbelastingen worden afgeschaft en waarbij de totale geraamde inkomsten van de nieuwe belasting of van de verhoging van de bestaande belasting, niet hoger zijn dan deze van de afgeschafte belastingen - een gemeentelijke leegstandheffing ter vervanging van de Vlaamse leegstandsheffing - een belasting ter vervanging van een door een vonnis of arrest vernietigde belasting waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan die van de vernietigde belasting - een verhoging van de aanvullende belasting of van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing tot maximaal de normen opgelegd in artikel 11 van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds Retributies ter vergoeding van een door de gemeente geleverde dienst of prestatie op verzoek van een belanghebbende vallen buiten dit engagement, evenals de gemeentelijke waterzuiveringsbijdrage. 2 geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen in te voeren tot en met het aanslagjaar 2012; 3 een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren door: - over nieuwe belastingen of over de verhoging van tarieven van bestaande belastingen ten laste van bedrijven te beslissen minstens twaalf maanden voor de datum waarop zij van kracht worden, met uitzondering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, en dit gedurende gans de legislatuur eindigend op 31 december 2012; - op de gemeentelijke website een overzicht op te nemen van alle belastingverordeningen, samen met de volledige tekst van de verordening; - een overzicht van de aanslagvoeten en van de basisbepalingen van alle belastingen op te lijsten volgens een in overleg tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur vastgesteld model, zodat dit zowel via de gemeentelijke website als via de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter beschikking kan worden gesteld; - de weblocatie van de volledige teksten van de verordeningen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur te bezorgen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de toetreding tot het lokaal pact met de Vlaamse regering goed te keuren. 15. onroerende goederen: verzaken aan recht van voorkoop gebouw en gronden in de Roterijstraat gemeenteraad 06/05/

13 Het notariaat Dufaux-Desimpel biedt de stad Waregem het voorkooprecht aan voor de grond en gebouwen, gelegen Roterijstraat 152 te Waregem (kadastraal gekend 1 e afdeling sectie C deel van nr 2g, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nrs 2f2 en 2v2) groot volgens meting m². De huidige eigenaar, mevrouw Francine Carton uit Roeselare wenst dit onroerend goed te verkopen aan de nv VAN-VER (Lindestraat 83a te 8790 Waregem) maar de stad beschikt nog over een voorkooprecht. Rekening houdend met de ligging en configuratie, heeft de stad evenwel geen eigen nieuwe bestemming voor dit onroerend goed Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om te verzaken aan het recht van voorkoop voor de grond en gebouwen, gelegen nabij de Roterijstraat 152 te 8790 Waregem. 16. goedkeuren opdracht leveren van elektriciteit voor de installaties en de gebouwen van het stadsbestuur, het OCMW, de politiezone Mira, de lokale kerkbesturen en de stedelijke vzw's + vaststellen wijze van gunnen De huidige overeenkomst met de firma Electrabel Customer Solutions voor de levering van elektriciteit voor de installaties en gebouwen van het stadsbestuur, het OCMW, de politiezone Mira, de lokale kerkbesturen en de stedelijke vzw's eindigt op 31 december Om prijs te vragen voor de levering van elektriciteit voor de komende jaren, zijn er twee mogelijkheden: ofwel via de gezamenlijke aankoop (door Eandis georganiseerd), ofwel via een procedure die we alleen voeren. Na de pro's en contra's van beide procedures afgewogen te hebben, zijn we tot het besluit gekomen dat we meer kans hebben om de beste prijs te verkrijgen, als we de procedure zelf voeren. Het principe is dat we nu energie aankopen voor de toekomst (2009, 2010 en 2011 en eventueel uitbreidbaar met 2012 en 2013). Hiervoor wordt gewerkt met een formule waarin de gemiddelde noteringen van de Endex van een bepaalde periode (twee of drie maanden) uit een referentiejaar opgenomen worden. De Endex (European Energy Derivates Exchange) is een uitwisselingsplatform of energiebeurs waaraan alle belangrijke spelers op de energiemarkt deelnemen en die cijfers publiceert betreffende de vooruitzichten van de energieprijs voor de eerstkomende maanden en jaren. De waarde van de Endex baseload kan geconsulteerd worden op de website Het bedrag van de levering van elektriciteit gedurende één jaar aan het stadsbestuur, het OCMW, de politiezone Mira, de lokale kerkbesturen en de stedelijke vzw's wordt geraamd op ,00 euro exclusief btw. Volgende besturen hebben machtiging aan het stadsbestuur verleend om in hun naam op te treden voor het organiseren van een procedure voor de aankoop van elektriciteit conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten: OCMW Waregem Schakelstraat Waregem OCMW Politiezone Mira Schakelstraat Waregem politie Sportbeheer vzw Meersstraat Waregem Het Pand vzw Het Pand Waregem Cultuurcentrum De Schakel vzw Schakelstraat Waregem OC Nieuwenhove vzw Kerkhofstraat Waregem Kerkbestuur HH. Amandus & Blasius Markt Waregem Kerkbestuur H. Familie Toekomststraat Waregem Kerkbestuur Sint-Jozef Boeversstraat Waregem Kerkbestuur H. Margaretha Nieuwenhovestraat Waregem Kerkbestuur Sint-Jan-de-Doper Wagenaarstraat Waregem Kerkbestuur H. Martinus Poelstraat Waregem Kerkbestuur H. Eligius Schoendalestraat Waregem stedelijke vzw's kerkbesturen Waregem Als wijze van gunnen wordt gekozen voor de algemene offerteaanvraag (2009 tot en met 2011) met de mogelijkheid om de opdracht tweemaal via een onderhandelingsprocedure uit te breiden (2012 en 2013) Het nodige krediet voor de aankoop van elektriciteit wordt elk jaar op de diverse artikels FFFff/ van de gewone begroting ingeschreven. Er wordt voorgesteld 100% groene energie aan te kopen. Dit is energie afkomstig van de productie uit hernieuwbare energiebronnen (wind, water, zon, biomassa ) en kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: gemeenteraad 06/05/

14 1) het principe en de voorwaarden goed te keuren voor een samengevoegde opdracht betreffende de levering van elektriciteit voor de stad, het OCMW en de politiezone Mira, de kerkbesturen en de stedelijke vzw s voor een periode van drie jaar (van 1 januari 2009 tot en met 31december 2011) met de mogelijkheid om de opdracht tweemaal met één jaar (respectievelijk van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 en van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) uit te breiden via een onderhandelingsprocedure; 2) het mandaat goed te keuren dat bovengenoemde besturen verlenen om de gunningsprocedure voor de aankoop van elektriciteit in hun naam te voeren; 3) het bestek (met de gunningscriteria) voor deze samengevoegde opdracht goed te keuren en te kiezen voor de aankoop van 100% groene energie; 4) de wijze van gunnen goed te keuren, namelijk de algemene offerteaanvraag met mogelijkheid om de opdracht tweemaal met één jaar te verlengen via een onderhandelingsprocedure. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor opdracht leveren van elektriciteit voor de installaties en de gebouwen van het stadsbestuur, OCMW, politiezone Mira, de lokale kerkbesturen en de stedelijke vzw s goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 17. goedkeuren opdracht ter beschikking stellen van het dak van het pandgebouw voor het plaatsen van zonnepanelen en het afnemen van groene elektriciteit + vaststellen procedure Situering Er wordt voorgesteld om zonnepanelen (panelen met fotovoltaïsche cellen) op het dak van het pandgebouw te laten plaatsen. Hiervoor zijn verschillende vormen van financiering mogelijk, waaronder huur of leasing. Wij stellen voor te kiezen voor een formule waarbij het stadsbestuur niet zelf investeert in de installatie, maar door een bedrijf laat investeren in het installeren van zonnepanelen. Het stadsbestuur stelt het dak van het pandgebouw ter beschikking, verleent een recht van opstal gedurende 20 jaar, laat er volledig op kosten van de investerende firma zonnepanelen op plaatsen en onderhouden en koopt alle opgewekte, groene energie aan tegen een voordelige prijs bij de investerende firma. Op die manier draagt het stadsbestuur zijn steentje bij om groene energie op te wekken en te gebruiken, zonder financiële risico's en zonder veel administratieve beslommeringen (voorstudie, eventuele aanvraag vergunning, aanvraag groenestroomcertificaten worden door investerende firma gedaan). Raming oppervlakte voor het plaatsen van zonnepanelen: 5000 m². Raming jaarlijkse productie van groene stroom: kwh. Raming kostprijs aankoop kwh groene stroom per jaar: ,00 euro exclusief btw. Procedure De bepalingen van het eerste boek van de wet van 24 december 1993 zijn niet van toepassing op de steden en gemeenten voor de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op de productie van elektriciteit (artikel 42 van de wet van 24 december 1993). Om het principe van de mededinging na te leven en voor zover dit mogelijk is, zullen een drietal leveranciers aangeschreven worden in de geest van een onderhandelingsprocedure. Uitvoering Vooraleer deze opdracht uitgevoerd kan worden, moet eerst nog de tweede fase van de dakvernieuwing van het pandgebouw uitgevoerd worden. De plaatsing van de zonnepanelen wordt gepland in het voorjaar van Krediet Deze opdracht wordt geraamd op ,00 euro exclusief btw per jaar. Elk jaar wordt het nodige krediet voor de aankoop van elektriciteit in de gewone begroting op het artikel 104/ ingeschreven. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de terbeschikkingstelling van dak van het pandgebouw voor plaatsing van zonnepanelen en de afname van groene elektriciteit goed te keuren en de procedure vast te stellen. gemeenteraad 06/05/

15 18. goedkeuren investeringstoelage vrijzinnigencentrum Poincaré vzw voor aankoop en inrichting gebouw Momenteel huurt het Vc Poincaré vzw een locatie in de Stationsstraat voor haar vergaderingen, voordrachten en cursussen. Dit gebouw werd verkocht en de nieuwe eigenaar heeft het huurcontract met het Vc Poincaré vzw opgezegd. Daarom zocht en vond het Vc Poincaré vzw een nieuwe locatie die ze willen aankopen. Het gaat om het pand gelegen in de Stormestraat en 19 (huidige restaurant Fellini), kadastraal gekend onder nr r2 sectie C, die na aankoop zal worden verbouwd en ingericht tot vergaderruimte en cafetaria voor het Vc Poincaré. De raming van dit project (aankoop, verbouwing en inrichting) zoals dit nu voorligt : - aankoop ,00 - aankoopkosten ,97 - verbouwing/inrichtingswerken ,00 TOTAAL ,97 Qua financiering heeft het Vc Poincaré vzw in het kader van het KB van 23 juli 1981 een verhoogde subsidie toegekend gekregen van de Vlaamse Overheid ten belope van 75% (subsidieerbare werken geraamd op ,37 ). Daarnaast wordt aan de stad Waregem gevraagd een investeringstoelage toe te kennen in het kader van het project. In de begroting 2008 is een totale investeringstoelage voorzien van ,00 euro. Deze zou opgesplitst worden in ,00 voor de aankoop van het gebouw enerzijds en ,00 voor de verbouwing/inrichting van het gebouw anderzijds. Deze investeringstoelagen worden uitbetaald aan het Vc Poincaré vzw na voorlegging van de nodige bewijsstukken. a) goedkeuring investeringstoelage Vc Poincaré vzw voor aankoop gebouw Voor de aankoop wordt gevraagd voor te leggen : - de (ontwerp)akte van aankoop - bij de akte wordt voorzien dat bij vervreemding van het pand binnen de 30 jaar de verleende subsidie van de stad voor de aankoop wordt terugbetaald, te vermeerderen met 16% van de gerealiseerde meerwaarde van het pand. Een eigen inbreng van het Vc Poincaré zal gebeuren om de rest van de geplande aankoop te financieren. Ook latere of bijkomende werken zullen door het Vc Poincaré vzw zelf gefinancierd worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de investeringstoelage aan het Vc Poincaré vzw voor de aankoop van een gebouw en de modaliteiten er rond goed te keuren. b) goedkeuring investeringstoelage Vc Poincaré vzw voor inrichting gebouw Voor de verbouwing/inrichting wordt gevraagd voor te leggen : - de plannen - de bouwvergunning - de raming - facturen ter staving van het subsidiebedrag Een eigen inbreng van het Vc Poincaré zal gebeuren om de rest van de werken te financieren. Ook latere of bijkomende werken zullen door het Vc Poincaré vzw zelf gefinancierd worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de investeringstoelage aan het Vc Poincaré vzw voor verbouwing/inrichting van een gebouw en de modaliteiten errond goed te keuren. totale kostprijs toelage Vlaamse Overheid toelage Stad eigen inbreng % bedrag % bedrag % bedrag ,37 75,00% ,78 21,04% ,00 3,96% , ,00 0,00 0, , ,37 73,74% ,78 20,69% ,00 5,57% ,59 - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 2 - Vl. Belang, Guy Adams (cfr. art gemeentedecreet) 19. goedkeuren investeringstoelage toegangsweg en omgevingswerken Bloso sporthotel gemeenteraad 06/05/

16 Vorig jaar werd het Bloso-sporthotel aan de Veldloopstraat te Waregem in gebruik genomen Dit sporthotel en zijn omgeving kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, ook andere dan het hippisch gebeuren, en is dus van algemeen belang voor onze stad. Het IVA-RP voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie voert de procedure voor de toewijzing van de toegangsweg en de omgevingswerken. Het dossier is opgesplitst in 3 fases: 1. fase 1: gedeeltelijke aanleg toegangsweg en parkings 2. fase 2: vervolledigen aanleg toegangsweg en parkings 3. fase 3: verlichting en beplantingen Deze werken worden integraal betaald door Bloso. Stad Waregem wil in deze infrastructuurwerken tussenkomen via een investeringstoelage van ,00 euro. Deze investeringstoelage wordt uitbetaald aan Bloso na voorlegging van de nodige bewijsstukken. De uitbetaling kan gefaseerd worden naar mate de vordering van de werken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de investeringstoelage aan Bloso voor aanleg toegangsweg en omgevingswerken ten belope van ,00 euro goed te keuren. 20. goedkeuren principiële intentieverklaring en financieringswijze i.v.m. de stedelijke medewerking aan de heroprichting van de infrastructuur van vzw Kindercentrum De vzw Kindercentrum baat momenteel het kinderdagverblijf Vlasbloempje uit in de stedelijke gebouwen K. Albertstraat 43 te De huidige erkenning door Kind & Gezin voor het uitbaten van vermeld kinderdagverblijf verloopt in april De staat van de huidige infrastructuur zal vrijwel zeker aanleiding geven tot het intrekken van de erkenning en sluiting wegens het niet meer conform zijn met de erkenningscriteria. De eventuele sluiting van het Vlasbloempje zou zeer nefaste gevolgen hebben voor de kinderopvang in de streek. Reeds in 2005 kocht de vzw Kindercentrum de grond en gebouwen, gelegen aan de Kerkdreef te 8791, met het oog op de verwezenlijking aldaar van een nieuwbouw. Op vandaag lijkt deze optie niet meer haalbaar en wordt een alternatief gezocht op de gronden van de stedelijke eigendom K. Albertstraat 43, waar het Vlasbloempje nu gevestigd is. De vzw Kindercentrum zou daar een nieuwbouw realiseren, geraamd op ongeveer ,00. Voor deze nieuwbouw zou de stad een zakelijk recht (recht van opstal of erfpacht) van 33 jaar verlenen aan de vzw Kindercentrum, en tegen een jaarlijkse vergoeding van 1,00. In de authentieke akte van het zakelijk recht zou opgenomen worden dat bij beëindiging van dit recht (na verloop van de voorziene termijn of voortijdig) de stad automatisch en kosteloos eigenaar wordt van het gebouw. Hypothekering of bijkomende bezwaring van de grond of gebouwen door de vzw zou niet mogelijk zijn. De nieuwbouw zou als volgt gefinancierd worden: - subsidiëring VIPA en Provincie ,00 - inbreng vzw Kindercentrum ,00 - renteloze lening van de stad ,00 De inbreng van de vzw Kindercentrum van ,00 is evenwel enkel mogelijk als de vzw de vroegere investering van de grond en gebouwen in de Kerkdreef kan recupereren door een verkoop aan de stad of het OCMW Waregem. De renteloze lening van de stad zou procentueel uitbetaald worden op basis van voorlegging van facturen in functie van de bouwwerken. De terugbetaling zou lopen over 15 jaar, in gelijke delen, en ingaande op 1 januari volgend op de volledige volstorting door de stad. De terugbetaling van de renteloze lening zou jaarlijks mogen verminderd worden met de onroerende voorheffing en 20% van de jaarlijkse energiekosten. Bij de overeenkomst over de renteloze lening zou bedongen worden dat de vzw jaarlijks zijn jaarrekening en begroting moet voorleggen, zodat de financiële draagkracht van de vzw op de voet kan gevolgd worden. De wederinkoop van de onroerende goederen Kerkdreef, het verlenen van het recht van opstal en het toekennen van de renteloze lening geschiedt onder opschortende voorwaarde dat de vzw Kindercentrum de subsidiëring van VIPA bekomt. Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft hiervoor een positief advies verleend. De kredieten voor de aankoop van de grond en gebouwen Kerkdreef is voorzien op het budget van de stedelijke regie voor grond en huisvestingsbeleid. gemeenteraad 06/05/

17 De kredieten voor de renteloze lening zullen moeten voorzien worden op de budgetwijziging 2008 of het budget Aan de gemeenteraad wordt, om administratieve redenen, gevraagd een principiële intentieverklaring goed te keuren in verband met de stedelijke medewerking aan de herbouw van het Vlasbloempje en de voorgestelde financieringswijze. 21. toekennen van een bijkomende exclusiviteit aan Leiedal: projectregie van herbestemming (verlaten) bedrijfspanden en sites Voor het realiseren van projecten in het kader van herbestemming van (verlaten) bedrijfspanden en sites, kan de stad beroep doen op de kennis en expertise van de intercommunale Leiedal. Deze kennis en expertise zijn van belang omdat het in dergelijke gevallen vaak om contracten gaat waar gebruik gemaakt wordt van constructies in het kader van publiek-private samenwerking. De complexiteit van dergelijke projecten, gekoppeld aan een ruime kennis en ervaring van het stedenbouwkundige aspect, vergen een doorgedreven projectmatige aanpak. Hiervoor wordt bijgevolg voorgesteld om de exclusiviteit projectregie af te sluiten met de intercommunale Leiedal. Voor ieder project, dat gerealiseerd wordt met de intercommunale Leiedal, zal een afzonderlijke concrete afsprakennota opgesteld en goedgekeurd worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om exclusiviteit te verlenen aan Leiedal voor het uitvoeren van projectregie van herbestemming (verlaten) bedrijfspanden en sites in opdracht van de stad. - voor: 25 - CD&V + sp.a spirit - tegen: 5 - Open Vld + Vl. Belang, Griet Deleersnyder 22. goedkeuren afsprakennota (stad & OCMW) met Leiedal i.v.m. de site Ware Heem In uitvoering van de beslissing van vandaag, waarbij een exclusiviteit wordt afgesloten met de intercommunale Leiedal, wordt voorgesteld om een afsprakennota goed te keuren voor de realisatie van de site Ware Heem, en dit in samenwerking met het stadsbestuur Waregem en het OCMW Waregem. De afsprakennota zal resulteren in: a) het ontwikkelen van een ruimtelijke visie, met aandacht voor de stedenbouwkundige mogelijkheden en de verkeerscirculatie op het hele gebied, hetgeen resulteert in een algemene en praktisch haalbare visie, die moet gerespecteerd worden door de private ontwikkelaar; b) het uitwerken van een voorstel nopens de juridische/financiële/fiscale constructie om het programma op de meest praktische, veilige en optimale wijze te realiseren, en dit eventueel in samenwerking met een juridische onderlegde onderaannemer; c) het aanleveren van een algemeen bestek, waarmee een ontwikkelaar kan worden aangesteld om het totaal programma met respect voor de visie te realiseren, en met als gunningswijze de promotieovereenkomst; d) het opmaken en indienen van een aanvraagdossier tot het bekomen van een toelage uit het fonds voor stadsvernieuwingsprojecten. De raming van de kostprijs van de uitvoering van deze afsprakennota wordt geraamd op ,30, exclusief btw. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de afsprakennota met de intercommunale Leiedal voor de gezamenlijke realisatie (stadsbestuur Waregem en OCMW Waregem) van de site Ware Heem goed te keuren. - voor: 25 - CD&V + sp.a spirit - tegen: 4 - Open Vld - onthoudingen: 2 - Vl. Belang gemeenteraad 06/05/

18 23. vernieuwen fietspad Roterijstraat: goedkeuren ontwerp tot aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen Het fietspad aan beide zijden in de Roterijstraat is in slechte staat en is dringend aan vernieuwing toe. Voor de opmaak van het ontwerp is het aangewezen een ontwerper aan te stellen. Raming: ,00 euro. voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure. Begroting Artikel Individueel nr Aanwending Bedrag / / ,00 financieel advies gunstig Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp voor aanstellen ontwerper goed te keuren en akkoord te gaan met de wijze van gunnen. 24. advies nopens eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma voor de Leiestreek Overwegende dat in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen de Vlaamse overheid in maart 2006 een verkenningsronde opstartte in de regio Leiestreek voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur; Overwegende dat uit dit proces een eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur werd opgesteld door de Vlaamse overheid; dat voor iedere deelruimte van de regio Leiestreek de mogelijke acties op Vlaams niveau worden aangegeven onder de vorm van een uitvoeringsprogramma; dat in het uitvoeringsprogramma een onderscheid wordt gemaakt tussen de te herbevestigen agrarische gebieden en de overige actiegebieden waarvoor een gewestelijk RUP kan opgemaakt worden waarbij de grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur worden afgebakend; Gelet op het advies van het schepencollege dd uitgebracht naar aanleiding van verkenningsnota : In het kader van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in de regio Leiestreek werd door het departement RWO, Ruimtelijke Planning de betrokken Schepencolleges gevraagd om een formeel advies over de verkenningsnota te formuleren tegen 15 mei Het College van Waregem kan moeilijk uitspraak doen over gebieden en deelruimten waartoe het grondgebied niet behoort. Uit de verkenningsnota blijkt niet of er een onderzoek is gebeurd rond een globale samenhangende visie voor de volledige regio inzake de agrarische en natuurlijke structuur. Voor het grondgebied van de stad Waregem kunnen volgende bemerkingen worden geformuleerd : Bij de afbakening van de verschillende structuren zijn er eveneens elementen aanwezig die behoren tot ofwel de provinciale ofwel tot de gemeentelijke autonomie. Moet hier geen rekening gehouden worden met het subsidiariteitsprincipe? In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd een suggestie uitgewerkt van afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Waregem. Deze suggestie zal als basis dienen bij het afbakeningsproces. Het GRSP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op Er kunnen eventuele tegenstrijdigheden en bevoegdheidsconflicten ontstaan tussen het afbakeningsproces van de natuurlijke en agrarische structuur van de Leiestreek en het afbakeningsproces van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Waregem. Waregem is voor het grootste gedeelte van het grondgebied ondergebracht in de deelruimte 3 Zuidelijke Leievallei (kaart 4a). Het oostelijk gedeelte van Waregem is echter terug te vinden in de deelruimte 4 Zandig Interluvium Leie-Schelde (kaart 5b). Om de leesbaarheid van het document te bevorderen zou het wenselijk zijn om de elementen van de deelruimte 4 die tot het grondgebied Waregem behoren eveneens mee te nemen in de Zuidelijke Leievallei. Bij de afbakening van Waregem zullen een aantal structuurbepalende elementen van de deelruimte 4 opgenomen worden binnen het stedelijk gebied. Indien de elementen van kaart 5b worden overgebracht naar kaart 4a, (cfr. voorgaande bemerking) dan dient de inhoud en betekenis van de identieke symbolen (van beide kaarten) op elkaar afgestemd te worden. Er werd geen rekening gehouden met de verwachtingen van de stad om een regionaal en lokaal bedrijventerrein te realiseren aan het afrittencomplex van de E-17. Zone 5.11 op kaart 4a is in strijd met de visievorming die ontwikkeld werd in het GRSP van Waregem. In zone 5.10 van kaart 4a werd er geen rekening gehouden met de bestaande nederzettingstructuur. Verschillende woonwijken zijn in deze gebieden gesitueerd. Zone 5.10 geeft een vertekend beeld weer. Het betreft hier in realiteit eerder een versnipperd gebied die aangetast is door diverse bebouwingen. Een opsplitsing van zone 5.10 in diverse kleinere zones naar analogie van zones 5.8 en 5.9 is wenselijk. De visie van de stad, zoals dit in het GRSP van Waregem werd ontwikkeld ivm. het oostelijk open ruimtegebied en het centraal open ruimtegebied kan als basis dienen voor de beleidsopties van de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuren op het grondgebied Waregem. Verschillende parken en kasteeldomeinen worden aangeduid binnen het grondgebied van Waregem. Slechts één parkgebied heeft een openbaar karakter (9.6). De private parkgebieden kunnen behouden blijven maar zijn in het GRSP Waregem niet opgenomen als openbaar groengebied. gemeenteraad 06/05/

19 Het zou wenselijk zijn om bij de afbakening van de verschillende structuren rekening te houden met het afbakeningsproces van het stedelijk gebied. Het proces wordt opgestart door de provincie. Tijdens het verdere overlegproces zou het aangewezen zijn om samen met het stadsbestuur en de provincie de bemerkingen te gronde te bespreken. Gelet op het overlegmoment op tussen het stadsbestuur, Cibé en de Vlaamse administratie inzake de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur in de Leiestreek Overwegende dat de Vlaamse Overheid op de gemeenten, provincies en belangengroepen verzocht heeft om een formeel advies te formuleren tegen uiterlijk 23 mei 2008; Overwegende dat volgende bemerkingen nog kunnen geformuleerd worden : Bij het hoofdstuk verwerking resultaten overleg : o punt 23, Leievallei Schoondale (concept 4.1, kaart 4a) Standpunt stad Waregem: - Akkoord met voorstel. - Het betreft enkel een tekstuele aanpassing in de visievorming. De Westelijke kant is landbouw en dat is zo voorzien, conform de studie over het stadsrandbos. o punt 24, Ruimtelijk functioneel samenhangend landbouwgebied (concept 5.10, kaart 4a) Standpunt stad Waregem: - Op kaart is dit een oranje gebied ( Actiegebied 31 ) geworden, komend van een landbouwzone (geel). - Akkoord met principe dat voor het gebied een actieplan komt. Maar we maken de bemerking dat het opmaken van een RUP voor dit gebied een provinciale taak is en lopende is. Indien het Vlaamse Gewest de oranje gebieden beschouwd als gebieden waarin zowel gewestelijke als provinciale RUP s kunnen gemaakt worden, kan de oranje inkleuring voor dit gebied gehanteerd blijven. Als het oranje inkleuren enkel gewestelijke initiatieven inhouden lijkt een witte zone ons aannemelijker, m.a.w. een zone waar voorlopig geen uitspraak over kan gedaan worden. Bij het hoofdstuk programma van uitvoering : o Te herbevestigen agrarisch gebied 25 Samenhangend landbouwgebied Waregem zuid Standpunt stad Waregem: - Principieel niet akkoord met inkleuring. - De stad Waregem wenst in het gebied Blauwpoort een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Deze intentie heeft de stad reeds aan de provincie West-Vlaanderen kenbaar gemaakt die de taak hebben het kleinstedelijk gebied af te bakenen. Er wordt door de stad Waregem gevreesd voor een bezwarende stempel op dit gebied, en op de toekomstige overlegmomenten tussen stad en provincie ikv het afbakeningsproces wanneer het Vlaamse Gewest aan deze zone reeds een (gele) kleur toebedeelt. Ons insziens lijkt het aannemelijker dat deze zone een witte kleur wordt toebedeeld, zodat het Vlaamse Gewest geen uitspraak doet over de betrokken zone. o Te herbevestigen agrarisch gebied 45 Landbouwgebied van het zandlemig interfluvium centraal Standpunt stad Waregem: - Principieel niet akkoord met inkleuring. - Het gebied is belangrijk voor de sectoren landbouw en natuur. Een witte inkleuring houdt in dat er geen uitspraak wordt gedaan. Nochtans lijkt een oranje inkleuring hier op zijn plaats te zijn. o Actiepunt : zone 38 Spitaalbossen Standpunt stad Waregem: - Akkoord met voorstel. - Er zijn geringe implicaties voor Waregem. o Actiepunt, zone 32 Gaverbeek en Hooibeek, concept behoud en versterken van gevarieerde valleilandschappen (o.a. concept 2.3, kaart 4a) Standpunt stad Waregem: - Akkoord met voorstel. - Volgend deel tekst werd geschrapt: uitbreiding van grondloze landbouw is niet gewenst. Op de kaart is er geen aanpassing.deze schrapping houdt in dat o.a. varkenshouderijen of pluimveehouderijen in dit gebied zich kunnen ontplooien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de bemerkingen. - voor: 29 -, Jo Neirynck, Heidi Vandenbroeke 25. goedkeuren wijzigingen huishoudelijk reglement GECORO Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van houdende samenstelling van de GECORO en goedgekeurd door de Deputatie op ; Gelet op artikel 9 6. van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 december 2000 en 13 juli gemeenteraad 06/05/

20 2001 waarbij bepaald wordt dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening haar huishoudelijke reglement opstelt; dat het reglement en zijn wijzigingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de GECORO; Overwegende dat bij de vernieuwing van de GECORO het aangewezen was om het huishoudelijk reglement te actualiseren en aan te passen aan een aantal suggesties van de GECORO-leden; Gelet op het voorliggend gewijzigd huishoudelijk reglement van de GECORO van Waregem, unaniem goedgekeurd in haar zitting van ; Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het huishoudelijk reglement van de GECORO goed te keuren. - voor: 29 -, Guy Adams, Jo Neirynck 26. goedkeuren wegentracé verkaveling bvba Feys-Viaene Gelet op de aanvraag ingediend door BVBA Feys-Viaene, Waalstraat 229, 9870 Zulte tot het verkavelen van grond in 15 kavels voor gesloten en halfopen bebouwing te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan, percelen bekend ten kadaster onder sectie B 682 c, 672w, 671 y en deel van 671 w; Overwegende dat het voorontwerp van verkaveling werd besproken in het Schepencollege van 25/10/2007; dat het dossier voor pré-advies op werd voorgelegd aan Stedenbouw Brugge; Overwegende dat het ontwerp van aanvraag gelegen is in de woonzone van het gewestplan Kortrijk; Overwegende dat de verkaveling in de aanleg van nieuwe wegen voorziet; dat de ontsluiting van de nieuwe weg voorzien is naar de Franklin Rooseveltlaan; Overwegende dat op advies werd aangevraagd aan AWV; dat het betrokken bestuur op gunstig advies heeft uitgebracht nopens de aanvraag tot verkavelen met de nieuwe wegenaanleg; Overwegende dat het ontwerp van wegenaanleg in overeenstemming is met de planologische en stedenbouwkundige opties van het gewestplan; Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van tot ; dat tijdens het openbaar onderzoek twee bezwaren werden ingediend; Overwegende dat de bezwaarindieners : Decraene Joost, St-Jozefsweg 6, 8540 Deerlijk eigenaar van de woning Zavelberg 47 te Waregem Marc Holvoet-Mestdagh, Zavelberg 45, 8790 Waregem opmerkingen maken met betrekking tot een te dichte afstand van de nieuw te bouwen woning op lot 15 tot hun achterkavelgrens; dat het ontwerp van verkaveling een gangbare afstand van 3 m voorziet ten opzichte van de zijkavelgrens; dat de bezwaarindieners een afstand van 8 m vragen; Overwegende dat in gelijkaardige verkavelingen er eveneens slechts een minimum afstand van 3 m is voorzien als vrije afstand ten opzichte van de zijkavelgrenzen; dat de bemerkingen van de bezwaarindieners tegen de voorschriften zijn gekant en dat dit dient te worden beoordeeld door het Schepencollege bij de adviesverlening aan Stedenbouw; dat het College in haar beoordeling van de bezwaarschriften eventuele maatregelen kan opleggen waardoor de privacy voor de aangelanden gevrijwaard blijft; Overwegende dat de bezwaarindieners verder geen bemerkingen hebben gemaakt tegen de geplande wegenaanleg; Overwegende dat het wegendossier door de dienst Wegen en Waterlopen werd nagezien; Overwegende dat het dossier aan de Verkeerscel werd voorgelegd op ; Overwegende dat in toepassing van artikel 105 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij latere decreten de vergunningverlenende overheid aan de afgifte van de verkavelingsvergunning de nodige lasten kan verbinden die zij aan de verkavelaar menen te moeten opleggen, met name de uitvoering op zijn kosten, van alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en de reservering van gronden voor groene ruimten, openbare gebouwen en openbare nutsvoorzieningen; Overwegende dat het aangewezen is bij het verkavelen van percelen de gronden te reserveren voor het aanleggen van groene ruimten; dat 5 % van de bruto-oppervlakte van de te verkavelen gronden dient gereserveerd te worden; dat indien de afstand van 5 % grond niet of slechts gedeeltelijk stedenbouwkundig verantwoord is binnen de verkaveling, dan dient een bedrag overeenkomend met de waarde van de niet af te stane grond of het niet af te stane restgedeelte, aan de stad Waregem te worden betaald; dat de waarde van de af te stane grond, op voorstel van het schepencollege, forfaitair wordt geraamd op 100 euro/m²; gemeenteraad 06/05/

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 21 Onderwerp Financiën. Intekening op het lokaal pact. Aanvaarding

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 6 maart 2008. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger (M/V)

Aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger (M/V) Aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger (M/V) Personeelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056/62.12.28 F 056/62.12.23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag:

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie