Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Voorstel van wet van de leden Vermeend, Melkert, Van der Vaart tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 met het oog op het bevorderen van beleggingen en investeringen die in het belang zijn van de bescherming van het miiieu, waaronder natuur en bos Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Voorgeschiedenis Het maatschappelijk draagvlak voor het miiieu, natuur en bosbeleid en de betrokkenheid van de burgers daarbij kan worden vergroot door te bevorderen dat burgers financieel gaan deelnemen in projecten die in het belang zijn van het milieu, de natuur en het behoud en de aanleg van bossen. Oktober 1992 hebben wij een voorontwerp van wet gepubliceerd waarin een voorstel was neergelegd om daaraan een bijdrage te leveren. Dit voorstel is vervolgens voor commentaar naar een groot aantal relevante instellingen en organisaties gestuurd In de maanden daarna heeft dit geleid tot een groot aantal reacties. Deze worden alle geken merkt door een positieve grondhouding met betrekking tot ons voorstel. Naar aanleiding daarvan hebben wij de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd met onder andere banken, milieu-organisaties, de Bosraad, de Nederlandsche Vereniging van Boseigenaren en de stichting Milieukeur. Deze gesprekken en de bovenbedoelde commentaren hebben ons aanleiding gegeven het voorontwerp van wet aan te passen. Het aangepaste voorontwerp wordt hierbij thans als voorstel van wet gepre senteerd. Wij danken iedereen die daaraan heeft bijgedragen. 2. Hoofdlijnen Ter bevordering van beleggingen en investeringen die in het belang zijn van het milieu waaronder natuur en bos en de betrokkenheid van burgers daarbij wordt een fiscale vrijstelling voorgesteld voor voordelen (o.a. renten, dividenden) uit projecten die in het belang zijn van het milieu, waaronder natuur en bos. Deze vrijstelling wordt opgenomen in art. 26 van de Wet op de inkomstenbelasting. Met het oog op de eenvoud van uitvoerbaarheid en controleerbaarheid is deze vrijstelling gekoppeld aan beleggingen welke worden verricht door bij ministeriële regeling aangewezen fondsen van kredietinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen 1992, of beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen 1990, waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in het direct of indirect beleggen van vermogen in projecten of categorieën van projecten die in F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

2 het belang zijn van het milieu, waaronder natuur en bos. Deze projecten worden bij ministeriële regeling aangewezen door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De (fiscaal ) technische opzet van bovenstaande regeling komt in veel opzichten overeen met de opzet van de bestaande fiscale regeling voor de verruimde dividendvrijstelling voor bepaalde participatiemaatschap pijen en de vrije afschrijving voor milieuvriendelijke investeringen (Wet Vermeend/Melkert). Overeenkomstig de laatst bedoelde regeling biedt ook het voorlig gende voorstel de mogelijkheid voor bovenbedoelde fondsen om zelf projecten aan te melden bij de verantwoordelijke ministers. Wordt ter zake door deze Ministers een schriftelijke verklaring afgegeven, waarin wordt verklaard dat het betreffende project in het belang is van het milieu waaronder natuur en bos dan is op dit project de vrijstelling van toepassing. De voorgestelde fiscale vrijstelling zal zowel de vraag als aanbodzijde van bovenbedoelde projecten positief beïnvloeden. De financiering van deze projecten wordt vergemakkelijkt. Daarnaast bevordert de vrijstelling dat burgers een deel van hun spaargeld gaan zetten op een «groenrekening» van het fonds dat in deze projecten parti cipeert. De voorgestelde wijziging van de regeling van de bosbouwvrijstelling in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, en de invoering van de vrijstelling van voordelen uit bosbezit als bedoeld in art. 26, eerste lid, onderdeel c, beogen het behoud en de aanleg van bossen te bevorderen. In de voorgestelde regeling inzake de bosbouwvrijstelling kunnen belasting plichtigen voor een bepaalde periode kiezen al dan niet van de vrijstelling gebruik te maken. Aldus kan de uitoefening van het bosbedrijf fiscaal worden gestimuleerd. De voorgestelde vrijstelling beoogt het beleggen in projecten die in het belang zijn van het milieu, waaronder natuur en bos, aan te moedigen. Met betrekking tot het voorgaande wijzen wij op ontwikkelingen in de Europese Gemeenschap. De Commissie heeft juni 1992 geconcludeerd dat fiscale stimuleringsmaatregelen doelmatig blijken te zijn als middel om het gedrag van burgers en bedrijven te reguleren. (COM (92) 226 def., 30 juni 1992). In dit verband stelt de Commissie het wenselijk te achten de ontwikkeling van bossen ook door fiscale stimulansen te bevorderen. 3. Criteria groen beleggen Wij hebben er bewust voor gekozen om het wettelijk criterium voor de aan te wijzen projecten ruim te formuleren. Het is op dit moment niet mogelijk en ook niet wenselijk om op het niveau van de wet een strak criterium te formuleren, omdat de gedachtenvorming over en de praktijk van het «groen» beleggen nog in ontwikkeling zijn en het mede daarom niet verstandig is thans reeds teveel uit te sluiten. De begrenzing van het wetsvoorstel wordt voorshands gevonden in de nadere regelgeving die aan de betrokken Ministers wordt opgedragen. De lijn die in de wet Vermeend/Melkert over vervroegde afschrijving van milieu-investeringen is gevolgd en brede parlementaire steun heeft gekregen wordt wat dit betreft nagevolgd. In de praktijk blijkt dit systeem goed en flexibel te werken. De betrokken Ministers kunnen slechts projecten aanwijzen die in het belang zijn van de bescherming van het milieu, een begrip dat in de Wet milieubeheer en de daarop gebaseerde regelgeving en jurisprudentie nadere omlijning heeft gekregen en nog krijgt. Wellicht ten overvloede is toegevoegd dat tot dit belang worden gerekend natuur en bos, hoewel

3 men kan stellen dat natuur en bosprojecten reeds onder het basisbelang vallen. Gelet op de soort projecten waarop het wetsvoorstel naar ons oordeel in de praktijk van toepassing zal zijn, leek het goed natuur en bos uitdrukkelijk te noemen en daarmee ook de specifieke betrokkenheid van de Minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer te verklaren. De aan te wijzen projecten zullen naar ons oordeel projecten moeten zijn die het bedoelde belang dienen en tevens enig eigen rendement voor de betrokken beleggers kunnen genereren. Het wetsvoorstel vergroot immers de voordelen die uit dergelijke projecten getrokken kunnen worden in de netto sfeer, maar kan juist daarom alleen een positief effect hebben op projecten die ook los daarvan enig rendement opleveren. Dus zal het moeten gaan om projecten die zonder de fiscale prikkel wel enig, maar een naar verwachting te laag rendement hebben om van de grond te komen. Wij stellen daarbij echter niet voorop dat door de fiscale vrijstelling een netto rendement kan of moet ontstaan dat met meer commerciële beleggingen verworven kan worden. De doelgroep van het wetsvoorstel vormen die burgers die het milieu zo ter harte gaat dat de wetenschap dat hun geld «schoon» wordt belegd, de bereidheid oplevert om genoegen te nemen met een wat minder rendement. De afstand tussen een commercieel rendement en het rendement uit een groen project wordt als het ware ten dele overbrugd door het wetsvoorstel en ten dele door de milieugezindheid van de burger. Wij hebben overwogen of het wenselijk is om in het wetsvoorstel nadere criteria op te nemen over de rendementsvereisten in kwalitatieve zin. Dit zou het wettelijk criterium voor de bij ministeriële regeling aan te wijzen projecten nader aanscherpen, zoals dat bijvoorbeeld in de eerder genoemde wet Vermeend/Melkert ook is geschied door de aanvullende bepaling dat het moet gaan om milieuvoorzieningen die in Nederland nog niet gangbaar zijn en er in belangrijke mate toe bijdragen dat de nadelige milieugevolgen worden beperkt. Wij hebben daar voorshands van afgezien, voor een deel vanwege de in het begin van deze paragraaf reeds aangegeven redenen. In deze MvT hopen wij echter onze bedoe lingen voldoende te hebben verduidelijkt. Het aanwijzen van projecten heeft uiteraard alleen zin indien dit voor redelijk lange tijd geschiedt, idealiter tot het tijdstip dat het project ook zonder de fiscale bevoordeling van de daaruit te trekken voordelen levensvatbaar is geworden. Omdat wij er bovendien van uit willen gaan dat geen enkel project voor eeuwig wordt aangewezen, teneinde binnen een beoogd budgettair kader steeds ruimte te kunnen scheppen voor nieuwe projecten, volgt ook hieruit een nader toetspunt voor de aan te wijzen projecten. Het moet bij voorkeur gaan om projecten waarvan te voorzien is dat zij op enige termijn commercieel te exploiteren zijn, bijvoorbeeld omdat de ontwikkelingen in het milieubeleid met zich mee zullen brengen dat alternatieve projecten met dezelfde functie als het thans nog «groene», «alternatieve» project, geleidelijk aan duurder zullen worden en hun comparatieve voordeel zullen verliezen. Een andere ontwikkeling die tot hetzelfde kan leiden is de technologische ontwik keling. Wij streven naar een zo gering mogelijke overlap tussen de regeling vervroegde afschrijving milieu-investeringen en de onderhavige regeling. Door de inrichting van de ministeriële regelingen die beide regelingen uiteindelijk vorm geven kan dit ook worden bereikt. Enkele verschillen zijn echter bij voorbaat gegeven. De doelgroep van beide regelingen verschilt bijvoorbeeld, de vervroegde afschrijvingsmogelijkheid richt zich op ondernemers die investeren en de groene beleggingsfaciliteit uiteindelijk op de burger die zijn geld «schoon» wil inzetten. De daardoor beschikbaar gekomen middelen kunnen ook niet-ondernemers helpen. Het doel, een schoner milieu, is uiteraard wel gelijk. Voorts richt de vervroegde afschrijvingsfaciliteit zich op concrete, uit milieu-oogpunt

4 geavanceerde bedrijfsmiddelen terwijl de groene beleggingsfaciliteit zich veeleer moet richten op samenhangende activiteiten die Nederland een groener, zuiniger en ecologisch moderner aanzicht kunnen geven. De eis van geavanceerdheid wordt, tenslotte, voor het groene beleggen niet gesteld. Wij stellen voor de onderhavige regeling in eerste instantie te richten op drie hoofdgroepen van activiteiten, te weten: duurzame energie opwekking, natuurontwikkeling en biologisch landbouw. Deze komen nu eerst aan de orde. Een eerste concreet voorbeeld dat wij willen aangeven dat naar ons oordeel aan de gestelde criteria voldoet is de toepassing van duurzame energie, en dan vooral windenergie. Dit zijn vormen van electriciteitspro duktie die thans nog een laag rendement hebben maar op termijn hopelijk kunnen wedijveren met niet-duurzame vormen van energie opwekking, bijvoorbeeld indien deze door prijsstijgingen van fossiele brandstoffen duurder worden. Een tweede groep van aan te wijzen projecten wordt gevormd door de aanleg en instandhouding van natuur en landschapsparken, landgoe deren en dergelijke. Wij gaan er daarbij vanuit dat dergelijke projecten een commerciële en recreatieve component kunnen hebben, teneinde te kunnen voldoen aan het vereiste van enig eigen rendement. Te denken valt aan houtproduktie, wandelroutes, kamperen, beperkte woonfunctie, enzovoorts, zolang dit soort activiteiten niet qua karakter of omvang dermate overheersend worden dat aan het project het «natuurlijk» karakter wordt ontnomen. Een pretpark met wat bos er om heen zou niet voor aanwijzing in aanmerking behoren te komen. Waar de optieregeling van de bosbouwvrijstelling van artikel 8 zich beperkt tot het eigenlijke bosbedrijf en wel voorzover in Nederland uitgeoefend, biedt artikel 26 ruimere mogelijkheden om bosprojecten, ook buitenlands, aan te wijzen. Een derde groep van projecten wordt naar ons oordeel gevormd door de blologische landbouw, dat wil zeggen landbouw die voldoet aan de eisen van het SKAL keurmerk onder auspiciën van het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer. Een uitbreiding van deze drie groepen van activiteiten verdient nadere overweging, waarbij de relatie met de regeling vervroegde afschrijving, in tegenstelling tot de drie hiervoor genoemde groepen van activiteiten speciale aandacht vraagt. Een te overwegen groep van aan te wijzen projecten wordt gevormd door activiteiten gericht op hergebruik van bepaalde afvalstromen. Het moet dan wel gaan om professionele activiteiten die nieuwe hergebruiks mogelijkheden ontwikkelen die in een aanvangsfase wel enig, maar onvoldoende rendement opleveren. Ook moet als eis worden gesteld dat het moet gaan om hergebruiks mogelijkheden die ook structureel op langere termijn binnen het gevoerde afvalstoffenbeleid passen, en dus bijvoorbeeld niet worden achterhaald door initiatieven om dergelijk afval geheel te voorkomen. Wij onderkennen dat het hier gaat om een meer diffuse groep activiteiten als de drie eerstgenoemde, die nader zorgvuldig moeten worden afgewogen in de voorbereiding van de ministeriële regeling. Als een aan te wijzen voorbeeld valt te denken aan het mede herge bruiken van kunststoffen uit huishoudelijk afval. Deze groepen voorbeelden van aan te wijzen activiteiten beogen geen limitatieve opsomming te vormen van het toepassingsbereik van het wetsvoorstel, ook al vormen zij op dit moment tezamen het meest volledige pakket dat wij ons ook op basis van de ontvangen commen taren op het voorontwerp kunnen voorstellen. Wij beogen nadrukkelijk niet om investeringen in concrete milieutechnologie, zoals zuiveringsin stallaties, binnen het bereik van het voorstel te brengen. Door de vereiste van enig eigen rendement zouden die al nauwelijks in aanmerking kunnen

5 komen, maar ook om andere redenen van inhoudelijke aard zouden wij dit niet wensen. Dergelijke investeringen worden immers ook reeds bestreken door de eerdergenoemde wet Vermeend/Melkert. Het hoeft overigens niet te gaan om projecten in Nederland. Het begrip belang van de bescherming van het milieu kent die beperking tot het nationale schaalniveau ook niet. Zo kunnen activiteiten gericht op duurzame bosbouw met tropisch hout onder de regeling worden gebracht, ook al zal de controleerbaarheid vereisen dat dit spaarzaam geschiedt. 4. Budgettaire effecten Het is voor ons uiteraard moeilijk te voorspellen welke omvang de portefeuilles van de groene beleggingsfondsen zouden kunnen krijgen. Op grond van de diverse ontvangen commentaren op het voorontwerp en de bestaande situatie wat betreft groene fondsen schatten wij in dat op kortere termijn met een portefeuille van zo'n 100 tot 200 miljoen zou kunnen worden gerekend, op langere termijn, mede dankzij dit wetsvoorstel indien dat kracht van wet zou krijgen, doorgroeiend naar wellicht een miljard Voorshands zouden wij deze getallen in elk geval willen hanteren als randvoorwaarde voor de omvang van de door de Ministers aan te wijzen projecten, zoals ook het budgettair beslag van de wet Vermeend/Melkert uiteindelijk wordt begrensd door de omvang van de lijst aangewezen bedrijfsmiddelen. Nog moeilijker is het om een veronderstelling te maken over de mate waarin de beleggmgen in de groene fondsen worden onttrokken aan huidige aanwendingen die ook reeds fiscaal zijn vrijgesteld, bijvoorbeeld omdat ze rente of dividend opleveren die onder de rente of dividend vrijstelling vallen, dan wel fiscaal worden gefaciliteerd in het kader van de behandeling van kapitaalverzekeringen en lijfrenten. Wij gaan er vanuit dat er in belangrijke mate sprake zal zijn van verschuivingen binnen fiscaal reeds begunstigde beleggingen en spaartegoeden. Een zeer - vanuit de invalshoek van de schatkist - pessimistische schatting van het budgettair effect van dit wetsvoorstel zou de volgende zijn. Nemen we als uitgangspunt het eerder veronderstelde korte termijn maximum van de groene portefeuilles van f 200 mln. en het lange termijn maximum van f 1 mld en een verondersteld gemiddeld porte feuille-rendement van 4%, dan beloopt de budgettaire derving maximaal f 3 mln - f 16 mln. Bij deze maxima is evenwel geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de in de groene fondsen belegde middelen daarvoor reeds belastingvrij vanwege de dividend of rentevrijstelling dan wel voor een deel daaronder valt. Derhalve mag ook voor de lange termijn gerekend worden met een budgettair beslag dat belangrijk lager ligt dan het lange termijn maximum. Met verwijzing naar de toelichting bij artikel 8 (gewijzigde regeling bosbouwvrijstelling) verwachten wij dat deze regeling pas op de langere termijn en (zeer) gering budgettair beslag met zich meebrengt. Het berekende budgettaire beslag is bovendien slechts een eerste orde-effect, dat verder gemitigeerd kan worden naarmate het wetsvoorstel extra investeringen en economische activiteiten in het algemeen sterker bevordert. Het geringe budgettair beslag dat uit ons voorstel voortvloeit kan worden gefinancierd uit het budget zoals dat is vastgesteld voor de Wet Vermeend/ Melkert. Dit budget biedt ook de komende jaren voldoende ruimte voor de voorgestelde vrijstelling. Wij stellen voor uit dit budget een oplopend bedrag te reserveren; voor mln, mln, mln in 1998 en latere jaren 10 mln.

6 Toelichting op de artikelen Wijziging artikel 8 Volgens art. 8, eerste lid, onderdeel a, zijn de voordelen uit een bosbe drijf voor zover in Nederland uitgeoefend vrijgesteld van inkomstenbe lasting en vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling beoogt het bosbe stand in Nederland te bevorderen. Vastgesteld moet worden dat deze faciliteit niet meer voldoet aan de doelstelling die daaraan ten grondslag ligt. De grote meerderheid van de bosbedrijven heeft al geruime tijd negatieve fiscale exploitatieresultaten. Doordat deze fiscale verliezen als uitvloeisel van de vrijstelling niet voor aftrek in aanmerking komen heeft de vrijstelling geen positieve, maar een negatieve uitwerking op het bosbeheer en bosbeleid. De voorgestelde wijziging van de vrijstelling kan dit negatieve effect wegnemen. In samenhang met de voorgestelde vrijstellingen van artikel 26, onder delen b en c, wordt daarmee een bijdrage geleverd aan het behoud en aanleg van bossen. Opgemerkt wordt dat wijziging van de bestaande bosbouwvrijstelling als aanbeveling is opgenomen in het rapport van de Commissie Financiering Natuurbeleid. Deze commissie concludeert tevens dat fiscale faciliteiten als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder delen b en c, en wijziging van de vrijstelling in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, kunnen leiden tot particuliere investeringen in natuur en bosprojecten. Volgens de commissie kan dat per saldo een gunstig effect hebben voor de overheidsbegroting omdat er besparingen kunnen worden gerealiseerd op overheidsmiddelen die gemoeid zijn met bosbeheer. Bij het voorstel tot wijziging van de bosbouwvrijstelling is aansluitmg gezocht bij de hierboven reeds ter sprake gebrachte resultaten die met de uitoefening van bosbedrijven worden behaald. Bedrijven die blijvend of regelmatig winstmaken - een minderheid - zouden bij afschaffing van de thans geldende vrijstelling onder het normale belastingregiem voor winsten vallen en derhalve over de resultaten inkomsten of vennoot schapsbelasting verschuldigd worden. Zij zouden derhalve van afschaffing van de bosbouwvrijstelling nadeel ondervinden. De grote meerderheid van de bosbedrijven leidt evenwel regelmatig verlies met dien verstande dat van tijd tot tijd positieve resultaten worden behaald. Voor deze bedrijven kan afschaffing van de bosbouw vrijstelling fiscaal gunstiger zijn. Een en ander afwegende tegen de doelstelling van ons voorstel van wet - bevordering van het milieu - hebben wij gekozen voor een regelmg waarbij de belastingplichtigen zelf kunnen kiezen voor toepassmg van de bosbouwvrijstelling. Bij deze methode - gewoonlijk aangeduid als een optieregeling - heeft de landbouwregeling van artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting model gestaan. Deze regeling werkt in de praktijk zeer bevredigend. Om te voorkomen dat belastingplichtigen al te zeer hun keuze zouden laten afhangen van incidentele fiscale voordelen wordt in de landbouwre geling voor de omzetbelasting gewerkt met perioden van vijf jaren. Gelet op het karakter van de bosbouw, gekenmerkt door langere perioden, hebben wij gekozen voor een regeling waarbij een keuze voor tenminste tien jaren geldt. Daarbij is van belang dat de fiscale winstberekening wordt beheerst door goed koopmansgebruik, dat blijkens de rechtspraak in de weg staat aan een stelselwijziging die louter is gericht op het behalen van incidentele fiscale voordelen. Met de door ons voorgestelde regeling behoeft dan ook niet te worden gevreesd voor oneigenlijk gebruik. Opmerking verdient dat wanneer de uitoefening van een bosbedrijf ook na een lange periode geen uitzicht biedt op positieve resultaten, fiscaal

7 niet van een onderneming kan worden gesproken. Dergelijke bedrijven blijven in dezelfde positie als onder de thans geldende wetgeving. De exploitatie van hakhout is maatschappelijk zonder betekenis geworden. De huidige tekst van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, kan derhalve worden ingekort. Artikel 26, eerste lid, onderdeel b Met het oog op de eenvoud van toepassing, uitvoering en controle is de voorgestelde vrijstelling gekoppeld aan «groene» beleggingen van bij ministeriële regeling aangewezen fondsen van kredietinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen 1992 of beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Deze aanwijzing kan alleen plaatsvinden als het een fonds betreft waarvan het (statutaire) doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan in het direct of indirect beleggen van vermogen in projecten of categorieën van projecten die in het belang zijn van het milieu, waaronder natuur en bos. Voldoende mogelijkheden voor een goede controle op deze fondsen zijn daarvoor noodzakelijk. Daarom zullen alleen fondsen worden aange wezen als bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen 1992 of beleggings instellmgen als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Met betrekking tot de voorgestelde vrijstelling geldt als vereiste dat het fonds alszodanig is aangewezen. De vrijstelling vindt alleen toepasing op de «voordelen» (rente, dividend) die uitgekeerd worden na de datum van aanwijzing (zgn. erkenning) van de rechtspersoon. Dit is overeenkomstig de bestaande procedure die van toepassing is op de bij ministeriële regeling aange wezen participatiemaatschappijen (artikel 47b, tweede lid), waarvoor de verruimde dividendvrijstelling geldt. Conform deze regeling worden de erkende «groene» fondsen op een openbare lijst vermeld. De begrippen «hoofdzakelijk», «direct of indirect» en «beleggen» dienen opgevat te worden overeenkomstig de betekenis die ze elders in de fiscale wetgeving hebben. Door te vereisen dat de beleggingen hoofdzakelijk, en niet geheel, in de aangewezen projecten moeten plaatsvinden, wordt ruimte geschapen om een beperkt deel van de ingelegde gelden tijdelijk om te zetten in normaal rentende waarden, ter overbrugging van soms onvermijdelijke perioden tussen de verwerving van middelen door het fonds en de inves tering in een project. Een groen fonds hoeft nog niet in een groen project geïnvesteerde kasmiddelen dus niet volledig «renteloos» aan te houden. Ook biedt deze formule enige ruimte om te beleggen in aan het eigen lijke project aanpalende en voor het succes daarvan belangrijke voorzie ningen, zoals bijvoorbeeld distributie-activiteiten rond de produkten van biologische landbouw. Artikel 26, eerste lid, onderdeel c De voorgestelde vrijstelling beoogt het bosbestand in Nederland te bevorderen en houdt mede verband met de voorgestelde wijziging van artikel 8. Artikel 26, tweede lid Voor de beoordeling en aanwijzing van deze projecten hoeft geen nieuwe organisatie te worden opgezet. De uitvoering kan plaatsvinden door de instanties die thans de wet Vermeend/Melkert uitvoeren. Het betreft hier het bureau VAMIL van de Belastingdienst en de betreffende dienst van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en

8 Milieubeheer. Daarnaast kan de betreffende dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden ingeschakeld. Vermeend Melkert Van der Vaart 8

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 140 Beleidsvoornemens op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 19941995 23941 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Algemene Ouderdomswet in het kader van de invoering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1992-1993 Nr. 217b 22336 Invoering in de inkomstenbelasting van een vrijstelling ter zake van inkomsten uit kamerverhuur MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 22

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23440 Aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) Nr. 8 NOTA VAN

Nadere informatie

Groen Beleggen jaarcijfers 2008

Groen Beleggen jaarcijfers 2008 Groen Beleggen jaarcijfers 2008 Informatie over Groen Beleggen regeling Groen Beleggen is een gezamenlijke activiteit van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 78 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 127 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 15 Herdruk 1 AMENDEMENT VAN HET LID VAN

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21335 Aanpassing van de Grondwet van de giftenaftrek in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en van enige daarmee samenhangende bepalingen in andere

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2001:AB0533

ECLI:NL:CBB:2001:AB0533 ECLI:NL:CBB:2001:AB0533 Instantie Datum uitspraak 06-03-2001 Datum publicatie 04-07-2001 College van Beroep voor het bedrijfsleven Zaaknummer AWB 99/423 & 99/424 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 883 Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13) Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19968 Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1: Een vergelijking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 De Staatssecretaris van Financiën; Handelende na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2015)

Fiscaal memo (aangifte 2015) Fiscaal memo (aangifte 2015) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2006/46484 (1743) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23722 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 (uitbreiding van de gevallen waarin inhouding van belasting achterwege blijft) Nr. 3 Herdruk

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2009-2010

2 Vergaderjaar 2009-2010 T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2009-2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34747 27 december 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER EN

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 49d 26 498 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 362 Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de gevolgen

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende.

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling. Wijziging van het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr. 5544 Belastingdienst/Directie Vaktechniek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 895 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Waar in 1988 een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Verhoging btw-tarief voor podiumkunsten, kunstvoorwerpen en kunst en antiek

Verhoging btw-tarief voor podiumkunsten, kunstvoorwerpen en kunst en antiek 32 504 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Nota naar aanleiding van het nader verslag Inleiding Het kabinet heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 135 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:1284, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:1284, Bekrachtiging/bevestiging Revisierente-regeling bij afkoop lijfrente terecht toegepast ECLI:NL:GHAMS:2015:1415 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-03-2015 Datum publicatie 22-04-2015 Zaaknummer 14/00233 Formele relaties

Nadere informatie

Beleggen met geleend geld van de BV

Beleggen met geleend geld van de BV Beleggen met geleend geld van de BV Overtollige middelen van de BV kunnen beter niet binnen de BV worden belegd, maar in privé. De BV betaalt namelijk 35% vennootschapsbelasting over de beleggingsresultaten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 007 008 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/F&W/05/89716 s -Gravenhage, 11 november 2005 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 070-353 3576/3550 19 april 2000 Notitie Fiscale problematiek (vennootschapsbelasting) bij Welzijnsinstellingen In de raadscommissie WVE van 22 maart j.l. zijn vragen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 079 Wijziging van de Wet individuele huursubsidie (opname van een tegemoetkoming voor huishoudens die de effecten van maatregelen in de kinderbijslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2006 Het

Nadere informatie

23074 Wijziging van de Interimwet op het speciaal

23074 Wijziging van de Interimwet op het speciaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23074 Wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met het vervallen van de opslagpercentages

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 04 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 036 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 369 Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie