Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken van de fiscale infrastructuur A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD I. VOORSTEL VAN WET de tekst van het in ARTIKEL I, onderdeel A, opgenomen artikel 8, elfde lid, luidde: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake het onder voorwaarden toestaan van het berekenen van de winst in een andere valuta dan de gulden (functionele valuta). Daarbij wordt onder meer aangegeven tegen welke koers de in de wetgeving opgenomen bedragen in guldens worden vertaald naar de functionele valuta en tegen welke koers de in de functionele valuta berekende belastbare winst wordt vertaald in een bedrag aan belastbare winst in guldens. in het in ARTIKEL I, onderdeel B, opgenomen artikel 10a, vierde lid, ontbrak in de opsomming: 13ca. de laatste zinsnede van de in ARTIKEL I, onderdeel C.3, opgenomen toevoeging aan artikel 13, tweede lid, luidde: tenzij aannemelijk is dat de werkzaamheden van het lichaam kunnen worden aangemerkt als actieve financieringswerkzaamheden. opgenomen artikel 13ca, derde lid, vierde en vijfde lid, was in plaats van «lager is dan» telkens opgenomen: minder bedraagt dan. opgenomen artikel 13ca, derde en vierde lid, was in plaats van «het verschil» telkens opgenomen: het verschil met het afwaarderingsverlies. opgenomen artikel 13ca, vierde lid, was aan het slot van de eerste volzin in plaats van «tot de winst van het jaar gerekend waarin de vervreemding plaatsvindt» opgenomen: tot de winst gerekend en vindt het derde lid voor de volgende jaren geen toepassing meer. opgenomen artikel 13ca, vijfde lid, was in de laatste zinsnede van de laatste volzin in plaats van «het verschil» opgenomen: het resterende bedrag van het afwaarderingsverlies. in het in ARTIKEL I, onderdeel I, opgenomen artikel 15, vierde lid, luidde de tweede volzin: Voor zover in een jaar renten ingevolge de eerste volzin niet in aftrek zijn gekomen, worden deze aangemerkt als renten die verband houden met de verwerving van aandelen in de desbetreffende dochtermaatschappij onderscheidenlijk met een winstuitdeling dan wel een teruggaaf van gestort kapitaal van het volgende jaar. opgenomen artikel 15b, eerste lid, onderdeel a, ontbrak: het financieren van deelnemingen in de zin van artikel 13, tweede lid, eerste volzin en derde lid, alsmede. de tekst van het in ARTIKEL I, onderdeel J, opgenomen artikel 15b, eerste lid, onderdeel b, luidde: b. concernfinancieringswinst verstaan de winst behaald met de financieringsactiviteiten ten behoeve van tot het concern behorende lichamen voor zover deze winst in Nederland belastbaar is;. de tekst van het in ARTIKEL I, onderdeel J, opgenomen artikel 15b, eerste lid, onderdeel c, luidde: concern verstaan één of meer met de belastingplichtige verbonden lichamen bedoeld in artikel 10a, vierde lid. in ARTIKEL I, onderdeel J, was in artikel 15b, derde lid, in plaats van de eerste drie volzinnen opgenomen: Het ten laste van de winst van een jaar aan de reserve toe te voegen bedrag beloopt ten hoogste 80 percent van de in dat jaar behaalde concernfinancieringswinst alsmede van de opbrengsten van kort lopende beleggingen welke worden aangehouden ter financiering van acquisities die passend zijn bij de omvang en liggen in de lijn van de activiteiten van het concern, doch niet meer dan 80 percent van het belastbare bedrag dat door het 6K1252 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar , , A 1

2 lichaam zou zijn genoten indien over dat jaar geen bedrag aan de reserve zou zijn toegevoegd, noch onttrekkingen ten laste van de reserve aan de winst zouden zijn toegevoegd. opgenomen artikel 15b, vijfde lid, ontbrak in de eerste volzin: en de kapitaalstorting of verwerving is gefinancierd uit het vermogen van de belastingplichtige dat betrekking heeft op de financieringsactiviteiten. opgenomen artikel 15b, achtste lid, onderdeel b, was in plaats van «wordt gevormd bij een ander lichaam in Nederland» opgenomen: wordt gevormd elders in Nederland. opgenomen artikel 15b, achtste lid, onderdeel b, was in plaats van «aan de winst wordt toegevoegd» opgenomen: aan de winst worden toegevoegd. opgenomen artikel 15b, achtste lid, onderdeel d, was in plaats van «de heffing van belastingen naar de winst of het inkomen» opgenomen: de heffing van belastingen. II. MEMORIE VAN TOELICHTING in de Inhoudsopgave was in plaats van «3.3. Kasrondjes, verhangingen en schuldigerkenningen» opgenomen: 3.3. Kasrondjes en verhangingen. in de Inhoudsopgave was in plaats van «III. Budgettaire en uitvoeringsaspecten» opgenomen: III. Budgettaire gevolgen en personele aspecten. In hoofdstuk I zijn de volgende in de vierde alinea ontbrak in de laatste volzin: naar verwachting. in de vijfde alinea was in de vijfde volzin in plaats van «verruiming van de vrijstelling» opgenomen: verbetering van de ruimte om vrij te blijven. in de tiende alinea was in de laatste volzin in plaats van «hun resultaten in een andere geldeenheid dan de gulden» opgenomen: hun resultaten in de zogeheten functionele valuta. In hoofdstuk II zijn de volgende in onderdeel 1.2 was in de vierde volzin in plaats van «verliezen» opgenomen: aanloopverliezen. in onderdeel 1.2 ontbrak de vijfde volzin. in onderdeel 1.2 was in de tiende volzin in plaats van «niet dan wel niet geheel» opgenomen: niet geheel. in onderdeel 1.3, derde alinea, was in de derde volzin in plaats van «in een andere geldeenheid dan de gulden» opgenomen: in de zogeheten functionele valuta. in onderdeel 1.3, derde alinea, was in de laatste volzin in plaats van «valuta» opgenomen: functionele valuta. in onderdeel 2, derde alinea, ontbrak in de eerste volzin: buitenlandse. in onderdeel 2, vierde alinea, was in de tweede volzin in plaats van «concernfinancieringsmaatschappijen» opgenomen: concernfinancieringsactiviteiten. in onderdeel 2, vierde alinea, luidde de vierde volzin: Deze ontwikkelingen hebben een extra impuls gegeven aan het op vrij grote schaal uit Nederland verdwijnen van een belangrijke financiële activiteit als het financieren van concernonderdelen; alleen al daarom vormen ze reden tot bezorgdheid. in onderdeel 2, vierde alinea, was in de laatste volzin in plaats van «door de buitenlandse concernfinancierings-maatschappijen» opgenomen: met de financieringsactiviteiten. in onderdeel 2, vijfde alinea, was in de eerste volzin in plaats van «om» opgenomen: tot. in onderdeel 2, vijfde alinea, was in de vierde volzin in plaats van «internationaal werkzame ondernemingen ongeacht de aard van hun activiteiten die» opgenomen: een tot het concern behorend lichaam dat. in onderdeel 2, vijfde alinea, was in de achttiende volzin in plaats van «risico-reserve» opgenomen: reserve. in onderdeel 3.1, eerste alinea, luidde de derde volzin: Hierbij wijs ik op mijn voorstel tot invoering van een regeling voor internationaal opererende concernfinancieringsmaatschappijen. In hoofdstuk III zijn de volgende de titel luidde: III. BUDGETTAIRE GEVOLGEN PERSONELE ASPECTEN. in de tweede alinea was in de eerste volzin in plaats van «de regeling op grond waarvan de winst in een andere geldeenheid dan de gulden berekend kan worden» opgenomen: functionele valuta. in de zesde alinea was in de derde volzin in plaats van «het naar Nederland verplaatsen van nu nog in het buitenland verrichte concernfinancieringsactiviteiten» opgenomen: de verplaatsing naar Nederland van nu nog in het buitenland gevestigde concernfinancieringsmaatschappijen. de achtste alinea ontbrak. In hoofdstuk IV zijn de volgende in Artikel I, onderdeel A, eerste alinea, was in de vierde volzin in plaats van «hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend» opgenomen: of zelfs hoofdzakelijk of uitsluitend. Artikel I, onderdeel A, eerste alinea, zesde, zevende en achtste volzin, tweede alinea en derde alinea, luidde: Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, wordt in artikel 8, elfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, een regeling opgenomen die de bevoegdheid geeft om bij ministeriële regeling toe te staan dat, ingeval de zogeheten functionele valuta van een belastingplichtige een andere is dan de Nederlandse gulden, op verzoek van de belastingplichtige de belastbare winst (zowel de zgn. totaalwinst als de zgn. jaarwinst) in deze andere valuta mag worden bepaald. In de ministeriële regeling zal nader worden uitgewerkt onder welke omstandigheden de functionele valuta voor een belastingplichtige Tweede Kamer, vergaderjaar , , A 2

3 geacht kan worden een andere te zijn dan de Nederlandse gulden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij factoren als de valuta waarin de transacties van belastingplichtige zich hoofdzakelijk afspelen en de valuta waarin het in belastingplichtige ingebrachte kapitaal is gestort. De over de in de functionele valuta bepaalde winst verschuldigde vennootschapsbelasting moet nog wel worden betaald in guldens. Dit leidt ertoe dat in de ministeriële regeling voorschriften moeten worden opgenomen voor de omrekening naar guldens. De in art. 8, elfde lid, opgenomen regeling gaat ervan uit dat de belastbare winst wordt bepaald in de functionele valuta van de belastingplichtige. Dit bedrag dient te worden omgekoerst naar een bedrag aan belastbare winst in guldens. Dit heeft als voordeel dat de verliesverrekening in guldens kan plaatsvinden. In de ministeriële regeling zal worden aangegeven tegen welke koers de omrekening van de belastbare winst in de functionele valuta naar de belastbare winst in guldens dient plaats te vinden. in Artikel I, onderdeel A, vierde alinea, was in de tweede volzin in plaats van «wenselijk is de winst te berekenen in een andere geldeenheid» opgenomen: functioneel is de winst niet meer te berekenen in guldens. in Artikel I, onderdeel B, zijn op meerdere plaatsen verwijzingen naar de BNB opgenomen. in Artikel I, onderdeel B, tweede alinea, was in de zevende volzin in plaats van «een wijziging aangebracht in de aftrekbaarheid van de rente» opgenomen: de rente-aftrek gewijzigd. in Artikel I, onderdeel B, tweede alinea, ontbrak in de zevende volzin: en de verwijzing naar de BNB. in Artikel I, onderdeel B, vierde alinea, was in de achtste volzin in plaats van «niet in aftrek kan worden gebracht» opgenomen: de rente op de lening van de derde niet in aftrek kan worden gebracht. in Artikel I, onderdeel B, vierde alinea was in de laatste volzin in plaats van «Op grond van het voorgestelde» opgenomen: Als gevolg van het. in Artikel I, onderdeel B, negentiende alinea, was in de vierde volzin in plaats van «respectievelijk» opgenomen: c.q. in Artikel I, onderdeel C, derde alinea, ontbrak in de zesde volzin: en financiering met eigen vermogen van de deelneming. in Artikel I, onderdeel C, derde alinea, was in de zevende volzin in plaats van «eveneens onder het regime» opgenomen: onder hetzelfde regime. in Artikel I, onderdeel C, zesde alinea, ontbrak in de eerste volzin:, welke in een ministeriële regeling zullen worden opgenomen,. in Artikel I, onderdeel C, zevende alinea, was in de tweede volzin in plaats van «%» opgenomen: percent. in Artikel I, onderdeel D, was in plaats van «onderdeel C.2.» opgenomen: onderdeel D. in Artikel I, onderdeel G, tweede alinea, was in de eerste volzin in plaats van «geeft regels voor de periode die volgt op het jaar waarin» opgenomen: behandelt de periode nadat. in Artikel I, onderdeel I, eerste alinea, was in de vierde volzin in plaats van «met de winst» opgenomen: de winst. in Artikel I, onderdeel I, eerste alinea, was in de vierde volzin in plaats van «rente ter zake van de financiering van de eigen overname kan worden verrekend» opgenomen: kan dienen voor de financiering van de eigen overname. in Artikel I, onderdeel I, vierde alinea, was in de vijfde volzin in plaats van «dan wel» opgenomen: c.q. in Artikel I, onderdeel I, zesde alinea, was in de laatste volzin in plaats van «als één verwerving worden gewaardeerd» opgenomen: als een verwerving worden beschouwd. in Artikel I, onderdeel I, zevende alinea, ontbrak in de eerste volzin: of niet geheel. Artikel I, onderdeel J, eerste en tweede alinea, luidde: Artikel 15b bevat de regeling voor in Nederland werkzame concernfinancieringsmaatschappijen. Het eerste lid omschrijft de belastingplichtige. Een afzonderlijk lichaam voor de financieringsactiviteiten is niet noodzakelijk; ook andere activiteiten zoals houdsterhoofdkantooractiviteiten e.d. maar ook bedrijfsmatige activiteiten en beheer van kortlopende beleggingen mogen in het lichaam worden verricht. In de laatste volzin, onderdeel a, wordt aangegeven dat de financieringsactiviteiten ten behoeve van tot het concern behorende lichamen moeten zijn gericht op bedrijfsmatige activiteiten van het concern zelve. Het mag hierbij niet gaan om financiering van bedrijfsmiddelen of bedrijfsmatige activiteiten buiten het concern of het ter beschikking stellen van het gebruik of het gebruiksrecht van bedrijfsmiddelen buiten het concern en evenmin om beleggen. Niet als «financiering buiten het concern» worden aangemerkt activiteiten welke in beperkte mate leiden tot financieringsactiviteiten buiten concern maar nauw samenhangen met de normale bedrijfsuitoefening van het concern. Te denken valt aan de situatie dat de concernfinancieringsmaatschappij een lening verstrekt aan een tot het concern behorend lichaam dat de lening gebruikt voor het verstrekken van krediet aan de afnemers dan wel aan de toeleveranciers om hen in staat te stellen de af te nemen produkten te produceren. De term «financieringsactiviteiten» moet ruim worden opgevat. Niet alleen financial lease, maar ook operational lease, financieel administratieve dienstverlening en/of controllersactiviteiten op het financiële vlak verricht ten behoeve van een dochter behoren tot de financieringsactiviteiten. In de laatste volzin, onderdeel b, wordt de financieringswinst omschreven als de winst behaald met de financiering van tot het concern behorende lichamen voor zover deze winst in Nederland belastbaar is. De tot het concern behorende lichamen moeten ingevolge de laatste volzin, onderdeel c worden opgevat als verbonden lichamen. De daar bedoelde verbonden lichamen zijn Tweede Kamer, vergaderjaar , , A 3

4 nader omschreven in artikel 10a, vierde lid. Verricht de concernfinancieringsmaatschappij financieringsactiviteiten ten behoeve van lichamen waarin het concern weliswaar een belang heeft maar welke niet als verbonden lichamen zijn aan te merken, bij voorbeeld een deelneming van 5%, dan behoort de opbrengst van deze financieringsactiviteiten niet tot de financieringswinst. Om deze opbrengst wel tot de financieringswinst te laten behoren, kan het concern samen met de niet-verbonden lichamen op grond van het voorgestelde artikel 10 a, vierde lid, tweede volzin, verzoeken om aangemerkt te worden als verbonden lichamen. Na inwilliging van het verzoek behoort de opbrengst vanaf dat moment dan tot de financieringswinst. Als financieringswinst wordt alleen aangemerkt de winst behaald met de financiering van tot het concern behorende lichamen voor zover deze winst in Nederland belastbaar is. Dit brengt mee dat indien de financiering bij voorbeeld wordt verricht door storting op cumulatief preferente aandelen, deze niet meetelt voor de berekening van de financieringswinst omdat het dividend vanwege de deelnemingsvrijstelling op deze aandelen niet tot de winst behoort; hetzelfde geldt voor de financieringswinst welke op grond van een verdrag of het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 is vrijgesteld, bij voorbeeld de financieringswinst die wordt behaald met het ter beschikking stellen van in het buitenland gelegen onroerende zaken aan concernmaatschappijen. alinea, luidde de derde volzin: Ten overvloede wordt opgemerkt dat de voorgestelde regeling zich dan ook onderscheidt van regelingen die wel in zogenoemde tax havens voorkomen en die zijn gericht op financiële off shore activiteiten (activiteiten die alleen betrekking mogen hebben op het buitenland). alinea, was in de vijfde volzin in plaats van «het bedrag van de aan Nederland verstrekte financiering» opgenomen: de aan Nederland verstrekte leningen. alinea, was in de zevende volzin in plaats van «ondernemingen» opgenomen: concernfinancieringsmaatschappijen. alinea, ontbrak in de achtste volzin: commerciële. alinea, was in de elfde volzin in plaats van «financieringen» opgenomen: leningen. alinea, ontbrak de twintigste volzin. alinea, ontbrak in de tweeëntwintigste volzin: onderdeel a. alinea, ontbrak in de tweeëntwintigste volzin: buitenlandse. alinea, was in de vierentwintigste volzin in plaats van «onderneming die de risico-reserve aanhoudt» opgenomen: concernfinancieringsmaatschappij. vierde alinea, was in de tweede volzin in plaats van «In een ministeriële regeling zal worden aangegeven wanneer van zodanige beleggingen sprake is. Dit is het geval» opgenomen: Van zodanige beleggingen kan in ieder geval worden uitgegaan. Artikel I, onderdeel J, vijfde en zesde alinea, luidde: Die toevoeging wordt anders indien 80% van de concernfinancieringswinst minder is, bij voorbeeld door fiscale verliezen uit de overige activiteiten die drukken op de winsten uit de financieringsactiviteiten. Dan mag slechts 80% van de totale winst worden toegevoegd. Wordt niet langer aan de voorwaarden van het tweede lid voldaan (er is meer aan Nederland geleend dan ingevolge onderdeel a is toegestaan of de inkomsten uit één of meer mogendheden dan wel continenten blijven beneden de normen) dan vervalt de regeling niet maar mag vanaf dat jaar tot het jaar dat men weer aan die voorwaarde voldoet niet aan de reserve worden toegevoegd. zevende alinea, luidden de tweede tot en met de negende volzin: Bij de risico s verbonden aan het houden van deelnemingen kan zich, anders dan bij de financieringsactiviteiten, de situatie voordoen dat de deelnemingen niet worden gehouden door het lichaam dat de reserve opbouwt. Voor zover de uit deze risico s voortvloeiende verliezen bij een ander lichaam van het concern ten laste van de Nederlandse winst worden gebracht, moet worden voorkomen dat deze verliezen tweemaal ten laste van de Nederlandse winst komen. vijftiende alinea, was in de achtste volzin in plaats van «financieringen» opgenomen: leningen. vijftiende alinea, was in de achtste volzin in plaats van «onderneming die de reserve aanhoudt» opgenomen: concernfinancieringsmaatschappij. zeventiende alinea, luidden de eerste en tweede volzin: Onderdeel b ziet op verliezen die samenhangen met het houden van deelnemingen. Het gaat hierbij om liquidatieverliezen en afwaarderingsverliezen op grond van artikel 13ca. zeventiende alinea, ontbrak de zesde volzin. Artikel I, onderdeel J, achttiende alinea, negentiende alinea en twintigste alinea, ontbrak. Artikel I, onderdeel J, eenentwintigste alinea en tweeëntwintigste alinea, luidde: Onderdeel c beoogt erosie van de Nederlandse grondslag tegen te gaan door omzetting van vreemd vermogen waarvan de rente aftrekbaar is in eigen vermogen van de financieringsmaatschappij. Te denken valt aan de situatie dat de moedermaatschappij, in plaats van de concernfinancieringsmaatschappij, kapitaal leent en dat vervolgens als eigen vermogen aan de concernfinancieringsmaatschappij ter beschikking stelt. Onderdeel d bevat een meer algemene formulering om base erosion tegen te gaan (enigszins belangrijke mate is 15%). Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan de situatie dat het lichaam aan een buitenlandse werkmaatschappij een lening verstrekt waarmee dit lichaam Tweede Kamer, vergaderjaar , , A 4

5 bedrijfsmiddelen van Nederlandse verbonden lichamen koopt en vervolgens deze bedrijfsmiddelen terugverhuurt aan het Nederlandse verbonden lichaam. vierentwintigste alinea, was in de tweede volzin in plaats van «onderneming die de risico-reserve aanhoudt» opgenomen: financieringsmaatschappij. zevenentwintigste alinea, ontbrak in de eerste volzin: ten nadele van de belastingplichtige. In Artikel I, onderdeel O, tweede alinea, was in de eerste volzin in plaats van «tweede lid» opgenomen: vierde lid. Tweede Kamer, vergaderjaar , , A 5

6 Tweede Kamer, vergaderjaar , , A 6

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 651 Wet van 13 december 1996 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 52d 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 854 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 633 Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19968 Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1: Een vergelijking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2009-2010

2 Vergaderjaar 2009-2010 T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2009-2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23943 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 823 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) NOTA VAN WIJZIGING Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 235 26 823 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 11 mei 2000 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

In artikel 39, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

In artikel 39, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: 34333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

c. In de aanhef van onderdeel A, onder 3, wordt "negen leden" vervangen door: tien

c. In de aanhef van onderdeel A, onder 3, wordt negen leden vervangen door: tien 33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) NOTA VAN WIJZIGING Het

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Regeling functionele valuta FI

Regeling functionele valuta FI Regeling functionele valuta FI «Wet op de vennootschapsbelasting 1969» Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 21 augustus 1997, nr. WDB97/348M, houdende voorwaarden voor het berekenen van het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 52b 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastingrondslag en het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 854 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 juni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK 1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 339 Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1979 Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage 1 Bijlage 2: Aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om:» een besloten vennootschap;» een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 632 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 688 Besluit van 15 december 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer in verband met de afschaffing van de

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 januari 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 890 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 646 Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

8.6o3) (2-j P., 001- OCT STATEN VAN ARUBA. nwk. ALHIER. Aan: de Voorzitter der Staten

8.6o3) (2-j P., 001- OCT STATEN VAN ARUBA. nwk. ALHIER. Aan: de Voorzitter der Staten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8 STATEN VAN ARUBA nwk. r. 2 2 OKI, 2008 4.14- Aan: de Voorzitter der Staten ALHIER Uw kenmerk: uw brief: Ons kenmerk: Onderwerp: ontwerp-landsverordening houdende

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek

b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek Bijstellingsregeling inkomstenbelasting, loonbelasting, afdrachtvermindering, vermogensbelasting en rechten van successie, van schenking en van overgang 1998 FIN 18 december 1997/nr. WDB97/577M Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM Besluit van PM DATUM tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM 2016 nr. PM Gelet op de

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie