Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdelen F en K, vervalt. 2 Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IVa In de Wet op de loonbelasting 1964 komt artikel 28, eerste lid, onderdeel e (nieuw), met ingang van 1 januari 2014 te luiden: e. aan de werknemer opgave te verstrekken van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon, de op dat loon ingehouden belasting en premie voor de volksverzekeringen, de op dat loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de over dat loon door de inhoudingsplichtige verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de met de loonbelasting en premie volksverzekeringen verrekende arbeidskorting;. 3 Artikel V komt te luiden: ARTIKEL V A De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: kst ISSN s-gravenhage 2012 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 1

2 1. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende: 3. De premies die op grond van dit hoofdstuk worden geheven worden per loontijdvak berekend over het verschil tussen het loon dat de werknemer in het kalenderjaar heeft genoten tot en met dat loontijdvak en het loon dat de werknemer in dat kalenderjaar heeft genoten tot en met het aan dat loontijdvak voorafgaande loontijdvak, met dien verstande dat van het bij eenzelfde werkgever genoten loon buiten aanmerking blijft het gedeelte dat meer bedraagt dan het met toepassing van het tweede lid vastgestelde bedrag per loontijdvak, vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken van het kalenderjaar. 2. Het vierde lid (nieuw), tweede volzin, komt te luiden: In de te stellen regels wordt uitgegaan van een totaal loonbedrag in een kalenderjaar, dat niet hoger is dan het bedrag, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, waarbij niet meer dan één keer rekening wordt gehouden met dat bedrag en waarbij het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing zijn. B In artikel 59, tweede lid, wordt «de uitnodiging tot het doen van aangifte» vervangen door: de uitnodiging tot het doen van aangifte, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,. 4 Na artikel XXII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXIIa In de wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (Stb. 2008, 269) vervalt artikel III. 5 6 A Artikel XXIII vervalt. Artikel XXV, onderdeel A, komt te luiden: In het in artikel II, onderdeel D, opgenomen artikel 42, eerste lid, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet wordt «tot de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand waarin deze de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: tot een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip. 7 Na artikel XXVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXVIIIa De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 2

3 A Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt «in een kalenderjaar vastgestelde bedrag» vervangen door: met betrekking tot een kalenderjaar vastgestelde bedrag. 2. Het vijfde lid komt te luiden: 5. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per loontijdvak berekend over het verschil tussen het loon dat de werknemer in het kalenderjaar heeft genoten tot en met dat loontijdvak en het loon dat de werknemer in dat kalenderjaar heeft genoten tot en met het aan dat loontijdvak voorafgaande loontijdvak, met dien verstande dat van het bij eenzelfde inhoudingsplichtige genoten loon buiten aanmerking blijft het gedeelte dat meer bedraagt dan het met toepassing van het derde of vierde lid vastgestelde bedrag per loontijdvak, vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken van het kalenderjaar. 3. In het zesde lid wordt «tweede en vijfde lid» vervangen door: tweede, derde en vierde lid. B In artikel 43, derde lid, wordt «in een kalenderjaar vastgestelde bedrag» vervangen door: met betrekking tot een kalenderjaar vastgestelde bedrag. TOELICHTING I. Algemeen Met deze nota van wijziging neemt het kabinet de voorstellen uit het amendement Harbers/Plasterk over. Dit amendement gaf uitvoering aan het deelakkoord begroting Gelet op de wens van de Tweede Kamer om de werkgeversheffingen zichtbaar te maken voor de werknemer en de toezegging om dat via de jaaropgaaf te doen, wordt voorts voorgesteld de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) op dat punt te wijzigen. De werkgever heeft de keuze, zowel voor de werkgeversheffingen als voor de overige gegevens die moeten worden verstrekt, opgave te doen in de vorm van een jaaropgaaf of via het loonstrookje. Hiermee wordt beoogd de aan deze verplichting verbonden uitvoeringslast bij werkgevers te beperken. Aan het eerdere voornemen om de verplichting tot het (op enigerlei wijze) verstrekken van een opgave van de jaargegevens te laten vervallen, wordt geen uitvoering meer gegeven. Tevens worden in het belang van de heffing van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet enkele technische aanpassingen aangebracht betrekking tot het zogenoemde voorschrijdend cumulatief rekenen. De reden dat de fiscale wetgever het voortouw neemt is gelegen in het feit dat het primaire heffingsbelang bij de Belastingdienst ligt. De premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (inkomensafhankelijke bijdrage ZVW) worden geheven over een maximumgrondslag: het maximumpremieloon, respectievelijk het maximumbijdrageloon of het maximumbijdrageinkomen. De berekening van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW geschiedt volgens de methodiek van het zogenoemde voortschrijdend cumulatief rekenen. De bepalingen betreffende de maximumgrondslag en het voortschrijdend cumulatief rekenen in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 3

4 stemmen niet geheel overeen met die in de Zorgverzekeringswet (ZVW) en zijn deels opgenomen in lagere regelgeving (de Regeling Wfsv). Met deze nota van wijziging wordt bewerkstelligd dat de bepalingen die betrekking hebben op de maximumgrondslag en het voortschrijdend cumulatief rekenen voor de premieheffing werknemersverzekeringen een plaats in de wet krijgen en worden de bepalingen in de Wfsv en de ZVW die betrekking hebben op het voortschrijdend cumulatief rekenen met elkaar in overeenstemming gebracht. Voorts wordt de methodiek van het voortschrijdend cumulatief rekenen voor de heffing inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en de heffing van premies werknemersverzekeringen verduidelijkt. Met deze voorstellen worden geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger Het opnemen van twee nieuwe elementen op de jaaropgaaf dan wel op het loonstrookje leidt ertoe dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 1,9 miljoen toenemen. II. Onderdeelsgewijs Onderdelen 1 en 5 Artikelen I, onderdelen F en K, en XXIII (artikelen 3.109a en 3.131b van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel XXIB van het Belastingplan 2011) De in artikel I, onderdelen F en K, en artikel XXIII opgenomen wijzigingen vervallen ingevolge deze nota van wijziging. Dit houdt verband met de in de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2013 opgenomen wijzigingen inzake het niet in werking treden van vitaliteitssparen en het geen doorgang vinden van de tariefverlaging van de assurantiebelasting per 1 januari 2015 met 0,2%-punt. Onderdeel 2 Artikel IVa (artikel 28 van de Wet op de loonbelasting 1964) Met de wijziging van artikel 28 van de Wet LB 1964 wordt vastgelegd dat voor de werkgever de verplichting geldt aan de werknemer onder meer opgave te verstrekken van de op het in het voorafgaande kalenderjaar door de betreffende werknemer genoten loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, van de door de inhoudingsplichtige over dat loon verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en de met de loonbelasting en premie volksverzekeringen verrekende arbeidskorting. Door deze maatregel worden conform het hiervoor genoemde verzoek van de Tweede Kamer ook de door de inhoudingsplichtige verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW voor de werknemer inzichtelijk gemaakt. Het opnemen van de op het loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en de met de loonbelasting en premie volksverzekeringen verrekende arbeidskorting betreft een codificatie van hetgeen reeds op de jaaropgaaf wordt vermeld. De vermelding van de verrekende arbeidskorting is noodzakelijk voor de heffing van de inkomstenbelasting en dient derhalve ook op grond van de huidige wettekst reeds op de opgave te worden vermeld. Voor de nadere uitwerking van de in artikel 28, eerste lid, onderdeel e (nieuw), van de Wet LB 1964 op te nemen verplichting zal gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid bij ministeriële regeling nadere regels te stellen. Een werkgever krijgt ingevolge de bij ministeriële regeling te Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 4

5 stellen regels de keuze om alle aan de werknemer op te geven bedragen cumulatief op het loonstrookje dan wel op een jaaropgaaf te vermelden. De uitbreiding van de verplichting geldt vanaf 1 januari 2014 en betreft dus eerst de jaargegevens over Indien werkgevers reeds in 2013 de jaarbedragen op het loonstrookje vermelden, kan een jaaropgaaf over 2013 achterwege blijven. Met het oog op de benodigde aanpassingen bij werkgevers en in de loonsoftware is gekozen voor een ruime voorbereidingstijd. De verplichting geldt niet voor gegevens die betrekking hebben op een kalenderjaar gelegen voor Onderdeel 3 Artikel V, onderdeel A (artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen) Met de aanpassing van artikel 17 van de Wfsv wordt deze bepaling in overeenstemming gebracht met de vergelijkbare bepalingen in de ZVW. Met de invoeging van een nieuw derde lid wordt voorts duidelijk gemaakt dat bij de berekening van de over een loontijdvak verschuldigde premies werknemersverzekeringen rekening moet worden gehouden met het maximumloon per loontijdvak vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken dat in de berekening wordt meegenomen. Voor de heffing van premies werknemersverzekeringen geldt op grond van het eerste lid per kalenderjaar een maximum. Voor de heffing van de over het loon verschuldigde premies werknemersverzekeringen wordt dit kalenderjaarmaximum op grond van het tweede lid over de loontijdvakken van het kalenderjaar verdeeld. Per loontijdvak geldt dus een maximumbedrag. Voor de berekening van de over het loon verschuldigde premies werknemersverzekeringen wordt de techniek van het voortschrijdend cumulatief rekenen gebruikt. Volgens het nieuwe derde lid, welke bepaling is ontleend aan het huidige artikel 3.4a van de Regeling Wfsv, wordt hierbij de zogenoemde grondslagaanwasmethode toegepast. Hierbij wordt de heffingsgrondslag bepaald op de aanwas van de grondslag in loontijdvak t. Deze grondslagaanwas in loontijdvak t wordt vastgesteld op het in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t genoten loon, verminderd met in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t-1 genoten loon. Uitgedrukt in een formule laat de voorgaande volzin zich als volgt weergeven: grondslagaanwas loontijdvak t = loon t/m loontijdvak t -/- loon t/m loontijdvak t-1. Het nieuwe derde lid dient om te verduidelijken dat bij het bepalen van zowel het loon tot en met loontijdvak t als het loon tot en met loontijdvak t-1 rekening dient te worden gehouden met het voor het desbetreffende loontijdvak geldende cumulatieve loontijdvakmaximum. Het cumulatieve loontijdvakmaximum kan worden omschreven als het voor een loontijdvak met toepassing van het tweede lid bepaalde maximumpremieloon, vermenigvuldigd met het aantal van toepassing zijnde loontijdvakken. Het cumulatieve loontijdvakmaximum voor loontijdvak t is het vastgestelde maximumpremieloon per loontijdvak, vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t. Het cumulatieve loontijdvakmaximum voor loontijdvak t-1 is het vastgestelde maximumpremieloon per loontijdvak, vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t-1. Het loon tot en met loontijdvak t wordt derhalve gesteld op het loon dat de werknemer in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t heeft genoten, maar niet hoger dan het vastgestelde maximumpremieloon per loontijdvak, vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t. Het loon tot en met loontijdvak t-1 wordt gesteld op het loon dat de werknemer in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t-1 heeft Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 5

6 genoten, maar niet hoger dan het vastgestelde maximumpremieloon per loontijdvak, vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken in het kalenderjaar tot en met loontijdvak t-1. De wijziging van artikel 17, vierde lid (nieuw), van de Wfsv betreft een technische aanpassing die verband houdt met de voorgestelde invoeging van een nieuw derde lid in dat artikel. Onderdeel 4 Artikel XXIIa (artikel III van de wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (Stb. 2008, 269)) Zoals vermeld in de toelichting op het ingevolge onderdeel 2 in te voegen artikel IVa wordt de door de inhoudingsplichtige over het voorafgaande kalenderjaar aan de werknemer te verstrekken opgave, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel e (nieuw), van de Wet LB 1964, onder meer uitgebreid met een opgave van de door de inhoudingsplichtige over het door de betreffende werknemer in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de in de Tweede Kamer geuite wens deze bedragen inzichtelijk te maken voor de werknemer. In artikel III van de wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (Stb. 2008, 269) is het vervallen van de verplichting van de inhoudingsplichtige opgenomen de opgave, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel e (nieuw), van de Wet LB 1964, aan de werknemer te verstrekken. De inwerkingtreding van deze maatregel is aangehouden met het oog op het breed toepasbaar maken van het proces van de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting. Achtergrond bij het in de onderhavige nota van wijziging opgenomen voorstel om de in de genoemde wet van 27 juni 2008 opgenomen maatregel te laten vervallen en de genoemde opgave derhalve niet te laten vervallen is de omstandigheid dat de opgave van de jaartotalen voor de werknemer een controlemiddel vormt bij het invullen van de vooringevulde aangifte. Onderdeel 6 Artikel XXV, onderdeel A (artikel II van de Wet uniformering loonbegrip) Na de maand waarin een bijstandsgerechtigde de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in de Algemene Ouderdomswet, bereikt, vindt een eindafrekening van de bijstand plaats. Zowel op dit moment als na inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip zou zonder nadere maatregelen op die eindafrekening een ander heffingsregime voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van toepassing zijn dan het heffingsregime over de bijstand die voor het bereiken van die pensioengerechtigde leeftijd is ontvangen. Dat leidt tot onnodige uitvoeringslasten voor de gemeenten. Deze uitvoeringslasten kunnen worden beperkt door de einddatum voor de heffing van inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bij bijstandsuitkeringen (werkgeversheffing ZVW) te laten vervallen. De einddatum voor de werkgeversheffing ZVW wordt in artikel 42, eerste lid, onderdeel b, van de ZVW, zoals dat artikelonderdeel na inwerkintreding van de Wet uniformering loonbegrip komt te luiden, bepaald op de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de verzekeringsplichtige de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 6

7 leeftijd van 65 jaar bereikt. Deze einddatum is tegelijk de aanvangsdatum voor de heffing van inkomensafhankelijke bijdrage van de verzekeringsplichtige (werknemersheffing ZVW) over het loon uit vroegere dienstbetrekking. Voorgesteld wordt de einddatum tot wanneer de inhoudingsplichtige over loon uit vroegere dienstbetrekking werkgeversheffing verschuldigd is, niet meer in de ZVW zelf te regelen, maar bij ministeriële regeling (de Regeling zorgverzekering) teneinde tegemoet te kunnen komen aan de gesignaleerde uitvoeringsproblematiek. De oorspronkelijk in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen maatregel inzake de aanpassing van de hiervoor bedoelde einddatum aan de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, wordt dan eveneens verwerkt in de ministeriële regeling. Onderdeel 7 Artikel XXVIIIa, onderdeel A (artikel 42 van de Zorgverzekeringswet) De wijziging van artikel 42, tweede lid, van de ZVW betreft een technische wijziging waarmee geen inhoudelijke wijziging wordt beoogd. Het maximumbijdrageloon, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de ZVW, wordt niet vastgesteld in het kalenderjaar waarvoor dat maximum geldt, maar wordt doorgaans vastgesteld in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De thans voorgestelde wijziging dient om duidelijk te maken dat de bij de berekening van de in kalenderjaar t verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage ZVW de met betrekking tot het kalenderjaar t vastgestelde maximumgrondslagen van toepassing zijn. Met de wijziging van artikel 42, vijfde lid, van de ZVW wordt duidelijk gemaakt dat bij de berekening van de over een loontijdvak verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage ZVW rekening moet worden gehouden met het maximumbijdrageloon per loontijdvak, vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken dat in de berekening wordt meegenomen. Het betreft hier een soortgelijke wijziging als de in ingevolge onderdeel 3 van deze nota van wijziging in artikel V, onderdeel A, op te nemen wijziging van artikel 17 van de Wfsv, die aldaar is toegelicht. De wijziging van artikel 42, zesde lid, van de ZVW betreft een technische wijziging waarmee een onjuiste verwijzing wordt aangepast. Artikel XXVIIIa, onderdeel B (artikel 43 van de Zorgverzekeringswet) De wijziging van artikel 43, derde lid, van de ZVW hangt samen met de in artikel XXVIIIa, onderdeel A, op te nemen wijziging van artikel 42, tweede lid, van de ZVW, die aldaar is toegelicht. De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 704 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 oktober 2008 Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 245 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2012 Het

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 004 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012) Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 154 Wijziging van de Algemene Wet ijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 212 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en

Nadere informatie

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046)

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 oktober 2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) 30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 167 Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 1945 in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 288 Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) 0 Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 284 Besluit van 31 mei 2001, houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming studiekosten in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 928 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 60 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd: b. Onderdeel N, onder 2, komt te luiden:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd: b. Onderdeel N, onder 2, komt te luiden: 29 765 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 212 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 941 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23943 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 133 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz.

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945 Voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 273 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Bijstellingsregeling 2003

Bijstellingsregeling 2003 FI Bijstellingsregeling 2003 19 december 2002/Nr. WDB 2002/796 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op hoofdstuk 10,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 461 Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 447 Voorstel van wet van de led Van Ardne-van der Hoev, Biesheuvel Reitsma tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 700 Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 027 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.27 Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen bronnen Staatscourant 2015 nr. 43624 4 december 2015 De ministeriële regeling tot vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) Nr. 8 NOTA VAN

Nadere informatie

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd met 42. H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd I. In artikel 10.1 wordt 6.20, 6.29, 8.10 vervangen door: 6.20, 6.28, 8.10. Artikel II 1. Voor een opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 754 Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging

Nadere informatie

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren.

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. RJ-Uiting 2013-1: Crisisheffing Algemeen Met RJ-Uiting 2013-1 zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting 2012-5 definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. De bepalingen van deze RJ-Uiting

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 777 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 17 februari 2009,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23231 Nr. 16 Voorstel van wet van de leden De Korte en Van Rey tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 635 Besluit van 13 december 2002 tot aanpassing van enige uitvoeringsbesluiten mede in het kader van het Belastingplan 2003 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 91 26 852 Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 25 november 1999 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37704 30 december 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, houdende wijziging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 956 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van

Nadere informatie