Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Nr. 16 Voorstel van wet van de leden De Korte en Van Rey tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 met het oog op een geleidelijke afschaffing van de mogelijkheid tot overdracht van de basisaftrek in het kader van het streven naar een verdergaande individualisering DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14april 1994 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Onder vernummering van artikel III in artikel VII worden na artikel II de volgende artikelen ingevoegd: ARTIKEL III In de Algemene Ouderdomswet worden de volgende wijzigingen aangebracht. In artikel 9 worden de leden acht tot en met elf vervangen door: 8. Onder het in het vijfde lid, onderdeel c, bedoelde netto ouderdomspensioen wordt verstaan het in het tiende lid, onderdeel c, bedoelde bruto-ouderdomspensioen, na aftrek van: a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen in te houden loonbelasting en premie voor de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde volksverzekeringen naar tariefgroep 4, indien de pensioengerechtigde is geboren voor 1 januari 1977, of b. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen in te houden loonbelasting en premie voor de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde volksverzekeringen naartariefgroep 3, indien de pensioengerechtigde is geboren na 31 december 1976 en een kind heeft dat tot zijn huishouden behoort en dat bij aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar, of c. indien onderdeel b niet van toepassing is de daarvan, met toepassing van de groene tabellen in te houden loonbelasting en premie voor de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde volksverzekeringen naar tariefgroep 2, indien de pensioengerechtigde is geboren na 31 december 1976 en een kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar 12 jaar of ouder is dan wel jonger is dan 12 jaar en niet tot zijn huishouden behoort, en d. de met toepassing van het geldende premiepercentage in te houden premie op grond van de Ziekenfondswet over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering F ISSN Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's-gravenhage 1994

2 9. a. De volledige bruto-toeslag, bedoeld in artikel 8, is gelijk aan het bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in hettiende lid, onderdeel b, indien de echtgenoot is geboren voor 1 januari b. De volledige bruto-toeslag, bedoeld in artikel 8, wordt zodanig vastgesteld, dat de som van die toeslag en het bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in het tiende lid, onderdeel b, na aftrek van: 1. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden loonbelasting en premie voor de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde volksverzekeringen naartariefgroep 2, en 2. de met toepassing van het geldende premiepercentage in te houden premie op grond van de Ziekenfondswet over de som van die toeslag en het bruto-ouderdomspensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering, gelijk is aan het netto-minimumloon, indien de echtgenoot is geboren na 31 december 1976, en er geen kind is, dat tot het huishouden behoort en bij de aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar. 10. Het bruto-ouderdomspensioen, vastgesteld met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met het achtste lid, bedraagt per maand: a. voor de pensioengerechtigde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, f 1 401,03; b. voor de pensioengerechtigde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, f 972,46; c. voor de pensioengerechtigde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, in verbinding met het achtste lid, onderdelen a, b en c, onderscheidenlijk f 1 749,38, f 1 728,56 en f 1 833, De volledige bruto-toeslag, bedoeld in het negende lid, onderdelen a en b, bedraagt f 972,46. B In artikel 29 worden de leden 3, 4 en 9 vervangen door: 3. a. Onder de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde netto-vakantie uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel a, bedoelde volksverzekeringen naar tariefgroep 3 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen, indien de echtgenoot is geboren voor 1 januari b. Onder de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde netto-vakantie uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel a, bedoelde volksverzekeringen naar tariefgroep 2 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen, indien de echtgenoot is geboren na 31 december 1976, en er geen kind is dat bij de aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar en dat tot het huishouden behoort. 4. a. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel b, bedoelde volksverzekeringen naar tariefgroep 4 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen, indien de pensioengerechtigde is geboren voor 1 januari b. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel b, bedoelde volksverzekeringen naar tariefgroep 3 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen, indien de pensioengerechtigde is geboren na

3 31 december 1976 en een kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar en tot het huishouden behoort. c. Indien onderdeel b niet van toepassing is wordt onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie-uitkering verstaan de in het negende lid, onderdeel b, bedoelde bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting en premie voor de in artikel 9, zesde lid, onderdeel a, bedoelde volksverzekeringen naar tariefgroep 2 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen, indien de pensioengerechtigde is geboren na 31 december 1976 en een kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar 12 jaar of ouder is dan wel jonger dan 12 jaar en niet tot het huishouden behoort. 9. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met het achtste lid, bedraagt per maand: a. voor de gehuwde pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, aan wie een volledige bruto-toeslag is toegekend, als bedoeld in artikel 9, negende lid, onderdeel a en b, f 118,37; b. voor de ongehuwde pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, in verbinding met het vierde lid, onderdelen a, b en c, f 106,54; c. voor de ongehuwde pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, f82,85; d. voor de gehuwde pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van wie de echtgenoot 65 jaar of ouder is dan wel jonger is dan 65 jaar maar voor wie geen recht op toeslag bestaat als bedoeld in artikel 8, eerste lid, f 59,19. ARTIKEL IV In de Algemene Weduwen en Wezenwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: In artikel 19 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. Het negende lid wordt vervangen door: 9. Onder het in het vijfde lid, onderdeel b, bedoelde netto weduwenpensioen wordt verstaan het in het elfde lid, onderdeel b, genoemde bruto-weduwenpensioen, na aftrek van: a. ingeval de weduwe is geboren voor 1 januari 1977: de van dat pensioen, met toepassing van de groene tabellen, in te houden ioonbe lasting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 4, of b. ingeval de weduwe is geboren na 31 december 1976 en een kind heeft als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, dat tot het huishouden behoort en bij de aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar: de van dat pensioen, met toepassing van de groene tabellen, in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 3, of c. ingeval onderdeel b niet van toepassing is en de weduwe is geboren na 31 december 1976 en een kind heeft als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, dat bij de aanvang van het kalenderjaar 12 jaar of ouder is dan wel jonger dan 12 jaar en niet tot zijn huishouden behoort: de van dat pensioen, met toepassing van de groene tabellen, in te houden loonbe lasting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 2, en d. de in te houden procentuele premie op grond van de Ziekenfondswet over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering. 2. Het elfde lid onderdeel b wordt vervangen door: b. voor degene, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, in verbinding met

4 het negende lid, onderdeel a, b en c f 2 419,72, f 2 354,35 onderschei denlijk f2 677,14. B In artikel 37b worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. Het derde lid wordt vervangen door: 3. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie uitkering wordt verstaan de in het zesde lid, onderdeel b, bedoelde bruto-vakantie-uitkering na aftrek met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen van: a. ingeval de weduwe is geboren voor 1 januari 1977: de van deze bruto-vakantie-uitkering in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 4, of b. ingeval de weduwe is geboren na 31 december 1976 en een kind heeft als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, dat tot het huishouden behoort en bij de aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar: de van deze bruto-vakantie-uitkering in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naartariefgroep 3, of c. ingeval onderdeel b niet van toepassing is de weduwe is geboren na 31 december 1976 en een kind heeft als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, dat bij de aanvang van het kalenderjaar 12 jaar of ouder is dan wel jonger is dan 12 jaar en niet tot het huishouden behoort: de van deze bruto-vakantie-uitkering in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naartariefgroep Het zesde lid onderdeel b wordt vervangen door: b. voor degene, die recht heeft op een pensioen, genoemd in artikel 19, elfde lid, onderdeel b, f 158,25. ARTIKEL V In artikel 7, tweede lid, van het Inkomensbesluit Toeslagenwet wordt onder verlettering van de onderdelen d, e, f en h tot e, f, g en h een onderdeel ingevoegd, luidende: d. 70% van de verhoging van het dagloon of de grondslag bedoeld in artikel VI van de Wet tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 met het oog op een beperking van de mogelijkheden tot overdracht van de basisaftrek in het kader van het streven naar een verdergaande individualisering. ARTIKEL VI 1. De persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Toeslagenwet die geboren is na 31 december 1976 en een kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar 12 jaar of ouder, doch jonger dan 18 jaar is, en recht heeft op een uitkering op grond van de ZW, WAO, AAW, of WW, heeft recht op een verhoging van het dagloon of de grondslag waarnaar die uitkering is berekend, indien hij op de dag voorafgaand aan de dag waarop het recht op die uitkering is ontstaan, een inkomen verwierf dat tenminste 90% van het bruto-minimumloon bedroeg, doch niet meer dan 100/70 x f 153, De in het eerste lid bedoelde verhoging bedraagt 100/70 x het verschil tussen f 153,20 en 90% van het bruto-minimumloon, maar niet meer dan het verschil tussen 100/70 x f 153,20 en het dagloon of de grondslag waarnaar de in het eerste lid bedoelde uitkering wordt berekend. 3. De bedragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden bij ministeriële regeling herzien wanneer de uit het eerste en tweede lid voortvloeiende netto-uitkering lager zou zijn dan de uitkering voor een

5 ongehuwde bijstandsgerechtigde met een kind dat bij aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar. 4. Op een herziening, bedoeld in het derde lid, zijn de artikelen 3:41 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel III Dit artikel heeft tot doel de netto-koppeling van AOW-pensioen en vakantie-uitkering ook voor de 1995-generatie te handhaven op het niveau zoals dit geldt voor de oudere generatie. Om dit te bereiken is voor een aantal categorieën de in de wet omschreven brutering aangepast. In de artikelen, waarin de berekening van de AOW-pensioenbedragen en van de vakantie-uitkering is vastgelegd, zijn bepalingen toegevoegd met betrekking tot pensioengerechtigden, die behoren tot de zogenaamde 1995-generatie, dat wil zeggen voor hen die zijn geboren na 31 december Ten aanzien van de AOW zal dit wetsvoorstel in de meeste gevallen eerst in het jaar 2042 effect hebben. Slechts in de situatie dat een pensioengerechtigde een partner heeft die is geboren na 31 december 1976 kan het wetsvoorstel eerder effect hebben. Niettemin is er voor gekozen om nu al de regeling voor de gehele 1995-generatie in de wet op te nemen. Artikel IV Het sociaal minimum voor de AWW-gerechtigde van de 1995-generatie moet gelijk zijn aan dat van de oudere generatie; de netto-uitkering ondervindt dus geen wijziging door het onderhavige wetsvoorstel. Dit betekent dat gegeven de netto-netto-koppeling de systematiek voor de «brutering» van het netto-weduwenpensioen naar het bruto weduwenpensioen voor bepaalde groepen gewijzigd moet worden. Het betreft nabestaanden van de 1995-generatie met een kind onder de 12 jaar en nabestaanden uit die categorie met een kind tussen de 12 en de 18 jaar. In tegenstelling tot een nabestaande geboren voor 1 januari 1977 met een kind onder de 18 jaar die in tariefgroep 4 zit, zitten de nabestaanden geboren na 31 december 1976 met een kind onder respectievelijk boven de 12 jaar in tariefgroep 3 respectievelijk 2. De hiervoor benodigde wijziging geschiedt door wijziging van artikel 19, het negende lid. Ook het elfde lid van dit artikel moet worden aangepast, omdat hierin de bruto-bedragen worden genoemd. Door een wijziging van artikel 37b wordt hetzelfde bereikt voor de vakantie-uitkering. Overigens leidt het onderscheid tussen de verschil lende groepen niet tot een ander bruto-uitkeringsbedrag voor de vakantie-uitkering. Artikel V Op grond van artikel VI van deze wet wordt een verhoging van het dagloon ZW, WW en WAO of de grondslag AAW toegekend aan de alleenstaande ouder met een kind dat ouder is dan 12 jaar, maar jonger dan 18 jaar. Daarmee wordt bewerkstelligd dat de uitkering op netto-basis niet daalt beneden het relevant sociaal minimum als gevolg van de vervanging van de alleenstaande oudertoeslag voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 18 jaar door een verzorgingstoeslag voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 12 jaar. Zonder nadere voorziening zou die verhoging als inkomen in verband met arbeid in de zin van de TW worden aangemerkt en zou alsnog het inkomen beneden

6 het relevante sociaal minimum blijven. Om die reden wordt in dit artikel een aanpassing van het Inkomensbesluit TW voorgesteld op grond waarvan 70% van die verhoging niet als inkomen moet worden aange merkt. Artikel VI In dit artikel wordt geregeld dat de alleenstaande ouders van de 1995-generatie die een kind hebben tussen de 12 en 18 jaar een verhoging van hun bruto-uitkering op grond van de AAW, WAO, ZW of WW krijgen, die zodanig is dat hun netto-uitkering niet zakt beneden het relevant sociaal minimum. Doordat voor deze uitkeringsgerechtigden de alleen staande ouderaftrek vervalt en zij er geen kinderaftrek voor in de plaats krijgen, zou zonder nadere voorziening deze situatie kunnen ontstaan. Om die reden wordt een verhoging van het dagloon of grondslag voorgesteld. De verhoging bestaat in feite uit het verschil tussen enerzijds het bruto-niveau dat na inhouding van belasting en premies met toepassing van tariefgroep 2 correspondeert met 90% van het netto-minimumloon en anderzijds 90% van het netto-minimumloon, vermenigvuldigd met 100/70 omdat het om een verhoging van het dagloon of de grondslag gaat. De verhoging is maximaal wanneer de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor een toeslag op grond van de TW. Voor een beperkte groep is de verhoging gemaximeerd. Het gaat daarbij om uitkeringsgerechtigden van wie het dagloon of de grondslag zodanig is dat geen recht op een toeslag op grond van de TW bestaat. Toch kan ook deze groep door de nieuwe fiscale systematiek op netto-basis beneden het relevante sociaal minimum komen. Zij krijgen ter voorkoming van die netto-achteruitgang recht op een gemaximeerde verhoging. Tenslotte moeten de bedragen op grond van het eerste en tweede lid worden aangepast, ingeval de netto bescherming door aanpassing van de daglonen en grondslagen of de fiscale inhoudingen onvoldoende zou worden. Het derde lid geeft daartoe de bevoegdheid. De Korte Van Rey

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 169 Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) Nr. 9 AMENDEMENTEN VAN HET LID KALSBEEK-JASPERSE C.S. Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23971 Bijzondere bepalingen voor de toepassing van de sociale zekerheidswetten in verband met de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19961 Voorstel van Wet van de leden Wolters, G. Terpstra en Gerritse tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 339 Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1979 Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945 Voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 322 27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19606 Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23943 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 167 Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 1945 in verband met

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 622 Besluit van 20 december 2000 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het sociaalverzekeringsrecht

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 208 Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 19941995 23941 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Algemene Ouderdomswet in het kader van de invoering

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 513 Wijziging van enkele sociale zekerheidswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

B In artikel 5, onderdeel d, wordt langdurigheidstoeslag vervangen door: individuele inkomenstoeslag.

B In artikel 5, onderdeel d, wordt langdurigheidstoeslag vervangen door: individuele inkomenstoeslag. Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046)

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 687 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1974-1975 13 10 Wijziging van de inkomstenbelasting, van de loonbelasting en van enige sociale verzekeringswetten in het kader van het belastingplan 1975 Nr. 4

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 893 Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 juni 2009 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 221 Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 462 Besluit van 31 oktober 2009 tot wijziging van een aantal socialezekerheidsbesluiten, het Besluit inburgering en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 439 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 928 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 557 Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 318 Voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-

Nadere informatie

2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 12 november 2014 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding Rekenregels per 1 januari 2004 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het (voorlopige) bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2004 opgenomen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 318 Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete 0 Wij Willem-lexander,

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet Voorstel van wet, houdende wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20595 Herziening van de belastingheffing naar aanlei ding van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 komt te luiden: Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 362 Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 273 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14421 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen* en Wezenwet en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (verhoging van het percentage

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 913 Technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden: 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 juli 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 juli 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 juli 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2012 vastgesteld op 1.456,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 227 Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) 33801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie