Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 december 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt na de begripsbepaling van deelnemer vavo ingevoegd: gecorrigeerde belastbare loon: belastbare loon als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: a. bij dat loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan 119, en niet meer dan 1 605,, b. bij dat loon uit vroegere dienstbetrekking: 487,, gecorrigeerde verzamelinkomen: verzamelinkomen als bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 verminderd met: a. indien in het kalenderjaar waarover het verzamelinkomen wordt berekend, de zelfstandigenaftrek, bedoeld in artikel 3.76 van de Wet inkomstenbelasting 2001, is toegepast: 1 355,, b. indien in het kalenderjaar waarover het verzamelinkomen wordt berekend, loon in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt genoten: het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: 1. bij dat loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan 119, en niet meer dan 1 605,, 2. bij dat loon uit vroegere dienstbetrekking: 487,,. 2. In het eerste lid wordt in de begripsomschrijving van «onderwijsbijdrage» in onderdeel c na «hoofdstuk 5» ingevoegd:, voorzover het een uit s Rijks kas bekostigde school betreft. 3. Toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende: 5. Met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt gelijkgesteld: a. loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, anders dan ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet KST50480 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 1

2 arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en b. loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Wet financiering loopbaanonderbreking en aanvullingen daarop door degene tot wie de belastingplichtige in dienstbetrekking staat. B In artikel 1.3, derde lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: sociaal-fiscaalnummer. C Na artikel 1.4 worden ingevoegd de artikelen 1.5 en 1.6, luidende: Artikel 1.5. Woonplaats 1. Indien bij controle door de IB-Groep blijkt dat het door de scholier verstrekte adres afwijkt van het adres waarop hij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven, maakt de IB-Groep dit aan hem bekend en stelt hem in de gelegenheid de afwijking te herstellen. 2. Indien een uitwonende scholier de afwijking niet binnen 4 weken na de bekendmaking herstelt, wordt met ingang van de maand waarin de afwijking is ontstaan, de aan hem toegekende basistoelage omgezet in een basistoelage voor een thuiswonende scholier, tenzij hem van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. 3. Indien een uitwonende scholier de afwijking na de termijn van 4 weken alsnog herstelt, wordt met ingang van de maand daaropvolgend de basistoelage voor een thuiswonende scholier omgezet in een basistoelage voor een uitwonende scholier. Artikel 1.6. Inspecteur der rijksbelastingen bepaalt inkomen of loon De inspecteur die ingevolge artikel 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bevoegd is tot heffing van belastingen van de aanvrager, partner van de aanvrager, TOS-ouder of partner van de TOS-ouder, bepaalt op verzoek van de IB-Groep het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon van de desbetreffende aanvrager, partner van de aanvrager, TOS-ouder of partner van de TOS-ouder. D Artikel 2.20 komt als volgt te luiden: Artikel Geen dubbele aanspraak en geen aanspraak bij aanspraak WSF De scholier of deelnemer vavo, bedoeld in hoofdstuk 3, voor wie onderwijsbijdrage is verschuldigd en die tevens deelnemer is in het beroepsonderwijs, bedoeld in dat hoofdstuk, heeft slechts aanspraak op tegemoetkoming voor het volgen van dat beroepsonderwijs. 2. De scholier of deelnemer vavo, bedoeld in hoofdstuk 4, voor wie onderwijsbijdrage is verschuldigd en die tevens aanspraak heeft op studiefinanciering in de zin van de WSF 2000, heeft geen aanspraak op tegemoetkoming. 3. De deelnemer voor wie onderwijsbijdrage is verschuldigd en die Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 2

3 tevens aanspraak heeft op studiefinanciering in de zin van de WSF 2000, heeft geen aanspraak op tegemoetkoming. E Artikel 2.22, tweede lid, wordt vervangen door: 2. Volledige tegemoetkoming ingevolge de hoofdstukken 3, 4 en 5 bestaat tot en met het grensbedrag van het toetsingsinkomen. Naar de maatstaf van het schooljaar of studiejaar bedraagt het grensbedrag ,. F Artikel 2.23 wordt als volgt gewijzigd: 1. De aanhef van het eerste lid komt te luiden: Het toetsingsinkomen is de som van de gecorrigeerde verzamelinkomens in het peiljaar van:. 2. Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid in tweede tot en met vierde lid, vervalt het tweede lid. 3. In het tweede lid wordt «de Wet op de inkomstenbelasting 1964» vervangen door «de Wet inkomstenbelasting 2001». Voorts wordt «het belastbare inkomen» vervangen door: het gecorrigeerde verzamelinkomen. 4. In het derde lid vervalt «als bedoeld in artikel 40 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen». Voorts wordt «het belastbare inkomen» vervangen door: het gecorrigeerde verzamelinkomen. 5. In het vierde lid wordt «artikel 64 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964» vervangen door «artikel 9.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001». Voorts wordt «treedt het zuivere loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, in de plaats van het belastbare inkomen» vervangen door: treedt het gecorrigeerde belastbare loon in de plaats van het gecorrigeerde verzamelinkomen. G Artikel 2.28 komt als volgt te luiden: Artikel Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen Voor de toepassing van de artikelen 2.23 en 2.24 wordt zolang het gecorrigeerde verzamelinkomen over het kalenderjaar waarover het verzamelinkomen berekend wordt, het eerste of het tweede jaar na dat kalenderjaar nog niet is vastgesteld of het gecorrigeerde belastbare loon over het desbetreffende kalenderjaar nog niet bekend is, door de IB-Groep daarvoor in de plaats gesteld een bedrag dat het vast te stellen gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon zo goed mogelijk benadert. H Artikel 3.5 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt vervangen door: 1. De bedragen in onderstaand overzicht luiden per schooljaar en zijn uitgedrukt in euro s naar de maatstaf van 1 augustus Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 3

4 Overzicht. Bedragen tegemoetkoming schoolkosten bovenbouw 572,67 beroepsonderwijs 731,95 speciaal onderwijs voortgezet speciaal onderwijs overig onderwijs 504,60 I 2. Het derde lid vervalt. Artikel 4.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt «naar de maatstaf van 1 januari 2000» vervangen door: naar de maatstaf van 1 januari J 2. In onderdeel a wordt «82,44» vervangen door: 84, In onderdeel b wordt «192,20» vervangen door: 197,21. Artikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt vervangen door: 1. De bedragen in onderstaand overzicht luiden per maand en zijn uitgedrukt in euro s naar de maatstaf van 1 augustus Overzicht. Bedragen tegemoetkoming schoolkosten bovenbouw 47,72 speciaal onderwijs voortgezet speciaal onderwijs overig onderwijs 42,05 K 2. Het derde lid vervalt. Na artikel 9.5 wordt ingevoegd artikel 9.5a, luidende: Artikel 9.5a. Verstrekken van inlichtingen door inspecteur der rijksbelastingen De inspecteur die ingevolge artikel 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bevoegd is tot heffing van belastingen, verstrekt de gegevens inzake het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon aan de IB-Groep volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. L In artikel 10.5, tweede lid, wordt «naar de maatstaf van 1 januari 2000 van meer dan 2772,» vervangen door: naar de maatstaf van 1 januari 2001 van meer dan 2 858,. M Artikel 10.6 wordt als volgt gewijzigd: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 4

5 1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «de winst uit onderneming, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk II van de Wet op de inkomstenbelasting 1964» vervangen door: de winst uit een of meer ondernemingen, bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting In het tweede lid wordt «Wet op de inkomstenbelasting 1964» vervangen door: Wet inkomstenbelasting In het derde lid vervalt «als bedoeld in artikel 40 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen». N O In artikel 10.7, derde lid, onderdeel a, vervalt «school- of». In artikel 10.8, derde lid, onderdeel a, wordt «dat studiejaar» vervangen door: dat school- of studiejaar. P Artikel 10.9 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt «de artikelen 10.2 en 10.3» vervangen door: artikel 10.2, voorzover het betreft de artikelen 2.4 en 2.8, en artikel In het derde lid vervalt «leerling of» en wordt «de artikelen 10.2 en 10.3» vervangen door: artikel In het vierde lid vervalt «of student» en wordt «de artikelen 10.2 en 10.3» vervangen door: artikel 10.2, voorzover het betreft de artikelen 2.4 en In het zesde lid wordt «de artikelen 10.2 en 10.3» vervangen door: artikel 10.2, voorzover het betreft de artikelen 2.5 en 2.6, en artikel Q 1. Artikel 12.1 wordt aangeduid als artikel 12.1a. 2. Voor artikel 12.1a wordt artikel 12.1 ingevoegd, luidende: Artikel Afwijking van artikel In afwijking van artikel 1.1, eerste lid, geldt tot 1 januari 2002 in de begripsbepaling van: a. gecorrigeerde belastbare loon in plaats van «119,»: f 263,, in plaats van «1 605,»: f 3 538, en in plaats van «487,»: f 1 073,, en b. gecorrigeerde verzamelinkomen in plaats van «1 355,»: f 2 987,, in plaats van «119,»: f 263,, in plaats van «1 605,»: f 3 538, en in plaats van «487,»: f 1 073,. 2. Onverminderd het eerste lid luiden in afwijking van artikel 1.1, eerste lid, voor de berekening van het gecorrigeerde belastbare loon en van het gecorrigeerde verzamelinkomen over de kalenderjaren 2001 tot en met 2003 de begripsbepalingen daarvan als volgt: gecorrigeerde belastbare loon: belastbare loon als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964 verminderd met het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 5

6 a. bij dat loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan 119, en niet meer dan 1 605,, b. bij dat loon uit vroegere dienstbetrekking: 487,, c. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen kosten van woon werkverkeer (reiskostenforfait), maar niet meer dan 939,, d. indien in het kalenderjaar 2000 loon uit dienstbetrekking wordt genoten: het bedrag van de in dat jaar in aanmerking genomen aftrekbare kosten terzake van inkomsten uit arbeid andere dan kosten van woon werkverkeer, na toepassing van artikel 37, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, verminderd met 12% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in dat jaar, maar met niet minder dan 119, en met niet meer dan 1 605, e. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen, bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, f. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen premies voor lijfrenten, maar niet meer dan 2 804,, verminderd met 1 036,, maar niet verder dan tot ; indien bij de echtgenoot van degene van wie het gecorrigeerd verzamelinkomen wordt berekend geen premies voor lijfrenten in aanmerking genomen zijn, worden de bedragen van 2 804, en 1 036, verhoogd tot 5 608,onderscheidenlijk 2 072,, g. het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen en pleegkinderen van 27 jaar en ouder, alsmede andere bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn, bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, gecorrigeerde verzamelinkomen: verzamelinkomen als bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 verminderd met: a. indien in het kalenderjaar waarover het verzamelinkomen wordt berekend, de zelfstandigenaftrek, bedoeld in artikel 3.76 van de Wet inkomstenbelasting 2001, is toegepast: 1 355,, b. indien in het kalenderjaar waarover het verzamelinkomen wordt berekend, loon in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt genoten: het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen: 1. bij dat loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan 119, en niet meer dan 1 605,, 2. bij dat loon uit vroegere dienstbetrekking: 487,, en c. de bedragen, bedoeld in de begripsbepaling van gecorrigeerde belastbare loon, onderdelen c tot en met g. 3. In afwijking van het tweede lid geldt tot 1 januari 2002 in de begripsbepaling van het gecorrigeerde belastbare loon in plaats van «939,»: f 2 069,, in plaats van «2 804,»: f 6 179,, in plaats van «1 036,»: f 2 283,, in plaats van «5 608,»: f , en in plaats van «2 072,»: f 4 566,. 4. De correctieposten, bedoeld in het tweede lid, onderdelen c tot en met g, van de begripsbepaling gecorrigeerde belastbare loon, en die bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, van de begripsbepaling gecorrigeerde verzamelinkomen, worden indien het gecorrigeerde belastbare loon of het gecorrigeerde verzamelinkomen over het kalenderjaar 2001 wordt berekend, voor het geheel in aanmerking genomen, indien het gecorrigeerde belastbare loon of het gecorrigeerde verzamelinkomen over het kalenderjaar 2002 wordt berekend, voor 2/3 deel in aanmerking genomen en indien het gecorrigeerde belastbare loon of het gecorrigeerde verzamelinkomen over het kalenderjaar 2003 wordt berekend, voor 1/3 deel in aanmerking genomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 6

7 R Artikel 12.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. In het opschrift wordt na «2.6» ingevoegd:, In onderdeel b vervalt aan het slot «en». 3. Onderdeel c wordt verletterd tot onderdeel d. 4. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel c, luidende: c. vervalt in artikel 2.20, eerste lid, «of deelnemer vavo», en. S Na artikel 12.1a wordt ingevoegd artikel 12.1b, luidende: Artikel 12.1b. Afwijking van artikel 1.5 Artikel 1.5 is niet van toepassing op scholieren die voor 1 september volgend op het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel, een basistoelage als bedoeld in artikel 4.3 of als bedoeld in artikel 26 van de Wet tegemoetkoming studiekosten ontvingen. T U Artikel 12.2 vervalt. In artikel 12.3, eerste lid, wordt «in plaats van «24 197,»: f ,» vervangen door: in plaats van «24 950,»: f ,. V Na artikel 12.3 worden de artikelen 12.3a en 12.3b ingevoegd, luidende: Artikel 12.3a. Afwijking van de artikelen 2.23, 2.28 en 10.6 in verband met de Wet inkomstenbelasting 2001 Voorzover het peiljaar een aan het kalenderjaar 2001 voorafgaand kalenderjaar is, wordt voor de toepassing van de artikelen 2.23, 2.28 en 10.6 onder: a. «de gecorrigeerde verzamelinkomens» in artikel 2:23 verstaan: de belastbare inkomens, b «artikel 9.4» in artikel 2.23 verstaan: artikel 64, c. «het gecorrigeerde verzamelinkomen» in de artikelen 2.23 en 2.28 verstaan: het belastbare inkomen in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, e. «het gecorrigeerde belastbare loon» in de artikelen 2.23 en 2.28 verstaan: het zuivere loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, f. «de Wet inkomstenbelasting 2001» in de artikelen 2:23 en 10.6, tweede lid, verstaan: de Wet op de inkomstenbelasting 1964, en g. «de winst uit een of meer ondernemingen, bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001» in artikel 10.6 verstaan: de winst uit onderneming, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk II van de Wet op de inkomstenbelasting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 7

8 Artikel 12.3b. Artikelen 3.3, 3.4, 3.5 en 4.6 W Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip vervalt: a. in artikel 3.3, tweede lid, na «artikel 3.5,» «eerste lid,», b. in artikel 3.4, tweede lid «, eerste lid», c. artikel 3.5, tweede lid, en de aanduiding van het eerste lid, d. in artikel 4.5, tweede lid «, eerste lid», en e. artikel 4.6, tweede lid, en de aanduiding van het eerste lid. Artikel 12.4 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt vervangen door: In afwijking van artikel 3.5, eerste lid, luidt dit lid tot 1 januari 2002 als volgt: 1. De bedragen in onderstaand overzicht luiden per schooljaar en zijn uitgedrukt in guldens naar de maatstaf van 1 augustus Overzicht. Bedragen tegemoetkoming schoolkosten Bovenbouw f 1 262, Beroepsonderwijs f 1 613, speciaal onderwijs voortgezet speciaal onderwijs overig onderwijs f 1 112, X 2. Het tweede lid vervalt. Artikel 12.5 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «in plaats van «82,44»: f 181,67» vervangen door: in plaats van «84,59»: f 186, In het tweede lid wordt «in plaats van «192,20»: f 423,55» vervangen door: in plaats van «197,21»: f 434,60 Y Artikel 12.6 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt vervangen door: In afwijking van artikel 4.6, eerste lid, luidt dit lid tot 1 januari 2002 als volgt: 1. De bedragen in onderstaand overzicht luiden per maand en zijn uitgedrukt in guldens naar de maatstaf van 1 augustus Overzicht. Bedragen tegemoetkoming schoolkosten bovenbouw f 105,17 speciaal onderwijs voortgezet speciaal onderwijs overig onderwijs f 92,67 2. Het tweede lid vervalt. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 8

9 Z In artikel 12.7 wordt «in plaats van «2 772,»: f 6 109,» vervangen door: in plaats van «2 858,»: f 6 298,. AA Na artikel 13.9 wordt een nieuw artikel 13.9a ingevoegd, luidende: Artikel 13.9a. Wet inkomstenbelasting 2001 A De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 3 104, onderdeel c, wordt vervangen door: c. uitkeringen ingevolge artikel 4.3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;. B In artikel 6.14, eerste lid, onderdeel c, wordt «tegemoetkoming volgens hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten» vervangen door: tegemoetkoming volgens hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. BB Artikel vervalt. CC Ba Artikel wordt als volgt gewijzigd: 1. Na onderdeel B wordt onderdeel Ba ingevoegd, luidende: In artikel 2.15 wordt «als student of extraneus staat ingeschreven in het hoger onderwijs» vervangen door: voor het volgen van hoger onderwijs aanspraak heeft op studiefinanciering. O 2. Toegevoegd worden de onderdelen O en P, luidende: In artikel 12.1, vierde lid, wordt voor «in plaats van «2 804,»: f 6 179,,» ingevoegd: in plaats van «939,»: f 2 069,,. P Na artikel 12.1 wordt ingevoegd artikel 12.1a, luidende: Artikel 12.1a. Afwijking van artikel 1.5 Voor studerenden die voor 1 september volgend op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XII van de wet van ** december 2000 tot wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 9

10 opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene, Stb. ***, studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering of van deze wet ontvingen, geldt in afwijking van artikel 1.5 dat waar de studerende woont naar de omstandigheden wordt beoordeeld. DD Na artikel wordt ingevoegd artikel 13.14a, luidende: Artikel 13.14a. Wet van ** december 2000, Stb. *** Artikel XV van de wet van ** december 2000 tot wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene, Stb. ***, vervalt. EE In artikel 14.2 wordt na verlettering van de onderdelen a en b tot b en c, een nieuw onderdeel a ingevoegd, luidende: a. artikel 1.5 dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,. TOELICHTING Aanpassingen in verband met de Wet inkomstenbelasting 2001 Deze nota van wijziging omvat voor het overgrote deel de technische afstemming op de Wet inkomstenbelasting Nu het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Kamerstukken I , , nr. 129) op 13 december 2000 door de Eerste Kamer is aanvaard, kan deze afstemming worden aangebracht. Daarnaast kan de opdracht om de Wet op de inkomstenbelasting 1964 te wijzigen (onderdeel BB), vervallen. Aanpassingen in verband met de Wet GBA (onderdelen C [artikel 1.5], S, CC [artikel 12.1a WSF 2000], DD en EE) Op 11 december 2000 heeft de Eerste Kamer het voorstel van wet houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (Kamerstukken I , , nr. 96) aanvaard. Dat wetsvoorstel bevatte nog geen wijziging van de WTOS. De wijziging die dat wetsvoorstel voor de WTS bevat (artikel XIII), wordt nu in de WTOS opgenomen. In onderdeel CC voorzover het betreft artikel 12.1a van de WSF 2000, is een onbedoeld effect hersteld: artikel XII van genoemd voorstel van wet bepaalt dat het oorspronkelijke recht van toepassing blijft op degene die voor de inwerkingtreding studiefinanciering ontving op grond van de WSF. In de nota van wijziging op dat voorstel van wet (Kamerstukken II , , nr. 6) werd «WSF» vervangen door: WSF Daarbij is onbedoeld niet bepaald dat voor degene die studiefinanciering op grond van de WSF ontving, ook het oorspronkelijke recht van toepassing blijft. Dit is nu hersteld en ingevolge de systematiek van de WSF 2000 in een overgangsbepaling van die wet opgenomen (artikel 12.1a). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 10

11 Verduidelijking van enkele artikelen inzake dubbele aanspraak (onderdelen D, R en CC, punt 1) De tekst van artikel 2.20 geeft onder andere aan dat een scholier die tevens bol volgt geen aanspraak heeft op tegemoetkoming. Bedoeld is: geen aanspraak op tegemoetkoming voor het vo, met andere woorden is aangegeven dat bol voorgaat. Het is uiteraard niet de bedoeling dat deze scholier/deelnemer ook geen aanspraak heeft op tegemoetkoming voor het volgen van vo. Hij zou dan immers niets ontvangen. De bestaande tekst is derhalve duidelijker verwoord en daartoe in drie leden gesplitst, hoewel niet alle situaties voor de hand liggen: samenloop vo of vavo met bol 18, samenloop vo 18+ met studiefinanciering en samenloop bol 18- met studiefinanciering. Voorts voorziet het nieuwe artikel 2.20 in de situatie dat een leerling zowel scholier (in het vo) als deelnemer (in de bol) is. Zoals in de memorie van toelichting op artikel 12.1 is aangegeven, zullen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip deelnemers vavo jonger dan 18 jaar niet meer in aanmerking komen voor tegemoetkoming. Nu in artikel 2.20 het vavo voor deelnemers jonger dan 18 jaar wordt genoemd, moet op bedoeld tijdstip dit vavo worden geschrapt. Onderdeel R voorziet daarin. Overigens wordt (in onderdeel CC, punt 1) beter verwoord dat indien aanspraak op studiefinanciering in de zin van de WSF 2000 bestaat, geen aanspraak op tegemoetkoming bestaat. In het voorgestelde artikel was dit in het kopje al wel aangegeven, maar in de tekst was de koppeling gelegd met het ingeschreven staan en niet met het hebben van aanspraak op studiefinanciering, evenals dat in de WTS, de WSF en de WSF 2000 was geregeld. De situatie heeft zich overigens nog niet voorgedaan dat iemand wel ingeschreven was in het hoger onderwijs, maar geen aanspraak op studiefinanciering had. Gezien de overeenkomst met artikel 2.15 van de WSF 2000 is dat artikel tevens aangepast. Normbedrag tegemoetkoming schoolkosten bovenbouw (onderdelen H, punt 2, J, punt 2, W, punt 2, en Y, punt 2) Zoals op blz. 39 van de memorie van toelichting is aangekondigd, wordt de verhoging van de tegemoetkoming schoolkosten bovenbouw met f 150, (per jaar, hoofdstuk 3) en f 12,50 (per maand, hoofdstuk 4) geïntegreerd in de overzichten van de artikelen 3.5, 4.6, 12.4 en 12.6, nu de normbedragen naar de maatstaf van 1 augustus 2001 bekend zijn. Het betreft hier derhalve een aangekondigde, technische aanpassing. Actualisering normbedragen (onderdelen E, H, punt 1, I, J, punt 1, L, T, U, V (artikel 12.3b), W, punt 1, X, Y, punt 1, en Z) Voorts zijn de normbedragen geactualiseerd aan de hand van de indexeringsgegevens die eind november door het CBS zijn verstrekt, waarbij de tekst van 2.22, tweede lid, inzichtelijker is geformuleerd. Nu het derde lid van de artikelen 3.5 en 4.6 is opgenomen in het eerste lid van die artikelen, is artikel 12.2 opnieuw geformuleerd en opgenomen als artikel 12.3b omdat artikel 12.2 niet op een logische plek in het wetsvoorstel was opgenomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 11

12 Redactionele verbeteringen (onderdelen N, O en P) Ten slotte zijn in de artikelen 10.7, 10.8 en 10.9 enkele redactionele verbeteringen aangebracht. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 12

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 200 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet Inkomstenbelasting 2001 Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.314 vervallen: het bericht 'Wtos en kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar' (verwachte wijzigingen), datumnr 0812-1225 Tegemoetkoming ouders in 2010

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 341 Besluit van 5 juli 2001, houdende regels over de tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten (Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 163 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering onder meer in verband met correctie op de berekening van de aanvullende beurs, alsmede van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 225 Wet van 26 april 2001, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 325 Wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016/17 34 607 Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht Nr. xxx Nota van wijziging Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

1 van 28 27-08-14 09:11

1 van 28 27-08-14 09:11 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Tekst geldend op: 27-08-2014) Wet van 26 april 2001, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 790 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 708 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met dekking van de meeruitgaven ter zake van de uitvoering van die wet, vereenvoudiging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 208 Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. REGELING NORMEN WSF 2000, WTOS EN WSF BES

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. REGELING NORMEN WSF 2000, WTOS EN WSF BES STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68259 22 december 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 december 2016, nr. 016909 tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 425 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Aanpassing van de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk, verruiming van het toepassingsbereik naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 790 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 124 Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een

Nadere informatie

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling normen tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36161 17 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. HO&S/695142,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing 1 februari-regel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet

Nadere informatie

ARTIKEL I. Wet studiefinanciering 2000 In de Wet studiefinanciering 2000 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

ARTIKEL I. Wet studiefinanciering 2000 In de Wet studiefinanciering 2000 worden de volgende wijzigingen aangebracht: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te studeren, invoering van het collegegeldkrediet en invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 259 Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 198 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 971 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 840 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 748 Wijziging van de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken van de Dienst voor het kadaster en de openbare

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 676 Wet van 14 december 1995, houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 343 Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 412 Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46833 22 december 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2015, nr. HO&S/860745

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 480 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 948 Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 479 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 214 4 januari 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2011, nr. WJZ/355188

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 29 948 Voorstel van wet van het lid Bussemaker houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

1. De beslagvrije voet bedraagt voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt als:

1. De beslagvrije voet bedraagt voor schuldenaren die kunnen worden aangemerkt als: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Huidige (02-12-2015) geldende tekst Artikel 475d a. echtgenoten of geregistreerde partners als bedoeld in artikel 3 van Wet werk en bijstand die beiden 21 jaar of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 167 Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 1945 in verband met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26285 25 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 augustus 2015, nr. HO&S/765202

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 479 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 383 Wet van 28 augustus 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 24 Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging

Nadere informatie