P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas"

Transcriptie

1 P. 04 P. 15 Doelen en ambities: Op naar de top 5 P. 14 Onderzoek naar de tevredenheid van studenten P. 18 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten groot succes Meer docenten voor de klas Jaarkrant 13

2 Docente Linda Veldkamp over Helena: Dat diploma gaat ze zeker halen college van Bestuur roc Flevoland De heer Ronald C.A. Wilcke Voorzitter College van Bestuur ROC Flevoland. raad van Bestuur roc van amsterdam-roc Flevoland De heer Edo C. M. de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam- ROC Flevoland. De heer Ronald C.A. Wilcke Vicevoorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam-ROC Flevoland. OPEN DAG CAMPAGNE De heer Gerrit Vreugdenhil Lid Raad van Bestuur ROC van Amsterdam- ROC Flevoland. De heer Ricardo J.W. Winter Lid Raad van Bestuur ROC van Amsterdam- ROC Flevoland en gedelegeerd bestuurder Stichting Voorgezet Onderwijs van Amsterdam. raad van Toezicht Mevrouw mr. G.H. Faber Voorzitter Raad van Toezicht. Mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Vicevoorzitter Raad van Toezicht. De heer ir. F.P. Bijdendijk Lid Raad van Toezicht. De heer F.I.M. Houterman Lid Raad van Toezicht. De heer drs. F.K.V. Lamp Lid Raad van Toezicht. De heer E.P. van Maanen Lid Raad van Toezicht. ROC Flevoland De heer drs. R.C.Th. Ootjers Lid Raad van Toezicht. ROC Flevoland biedt opleidingen voor jongeren aan. Met in totaal ruim 158 opleidingen middelbaar beroepsonderwijs naast de maatwerktrajecten binnen Beroepseducatie voor Volwassenen is ROC Flevoland de grootste aanbieder van mbo-onderwijs binnen Flevoland. In het MBO College Almere, MBO College Lelystad en MBO College Dronten wordt voornamelijk beroepsonderwijs aangeboden aan jongeren. Bij Beroepseducatie voor Volwassenen en het Business College wordt onderwijs verzorgd voor met name volwassenen. Binnen een mbo-opleiding bij ROC Flevoland zijn er vier opleidingsniveaus: niveau 1: assistent-niveau niveau 2: basis beroepsbeoefenaar niveau 3: vakfunctionaris niveau 4: middenkaderfunctionaris/middenkaderspecialist studentenaantallen 2012 Bol BBl/Bol dt Totaal MBO College Almere MBO College Lelystad/Dronten Educatie Business College 439/ Vavo 190 Totaal roc Flevoland ROC Flevoland is in 2012, in de aanpak om het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, zorgvuldiger geworden bij de toelating van ongediplomeerde vmbo-ers. In totaal zijn ca 500 medewerkers in dienst van ROC Flevoland. ROC Flevoland is op een kleinschalige manier georganiseerd. Een student of deelnemer heeft vrijwel alleen te maken met de onderwijsafdeling waartoe de opleiding behoort. Elke student krijgt binnen een studie bij ROC Flevoland te maken met de drie speerpunten; sport in elke opleiding, Internationalisering en Ondernemerschap. ROC Flevoland investeert veel in het contact met bedrijven en instellingen in en om Flevoland. Zo kunnen we aan iedere student een passende stageplaats aanbieden. Bron: ROC Flevoland

3 03 Het jaar 2012 heeft veel inzet van alle medewerkers Er is bewust gekozen om deze Colleges relatief veel gevraagd. In deze jaarkrant beschrijven we de belangrijkste beleidsvrijheid te geven om daarmee de teams, die de ontwikkelingen en benoemen we de belangrijkste resultaten. school maken, nadrukkelijk in te laten spelen op de lokale vraagstukken. De inkomsten zijn in 2012 afgenomen en dit is voor Ieder opleidingsteam werkt inmiddels met een eigen ROC Flevoland een trendbreuk. Dit komt vooral doordat prestatiebox ter inspiratie om het eigenaarschap te de middelen voor volwasseneducatie, door landelijk versterken. We vergelijken de teams met elkaar en laten de overheidsbeleid, nu in een paar jaar tijd sterk zijn gedaald. verschillen zien. Dit ter bevordering van het leren van elkaar. Maar ook omdat de aanvullende subsidies voor het MBO Het bestuur voert samen met de leidinggevenden gesprekken sterk zijn afgenomen. De economische crisis veroorzaakt met de teams hierover. Dit met de ambitie om ieder team een daling van het aantal studenten dat een werk-leertraject bij de beste 5 van Nederland te laten horen. (BBL) mag volgen van de werkgevers. Tot slot blijft de bouw De trend van de onderwijsresultaten was de afgelopen van woningen en de banengroei sterk achter bij de gemaakte jaren al positief te noemen. In schooljaar zijn ze afspraken voor de schaalsprong in Flevoland. spectaculair gestegen. Op de teams die hierin het verschil ROC Flevoland heeft in 2012 de laatste fase van de hebben gemaakt zijn we uiteraard extra trots. reorganisatie bij volwasseneducatie en inburgering afgerond. Door bewust beleid is tevens het aantal medewerkers De keuze om het MBO per doelgroep nadrukkelijk te met een ondersteunende functie, via een reorganisatie, profileren heeft er enerzijds al toe geleid dat op niveau-1 teruggebracht ten gunste van het aantal onderwijsgevenden. de Entree-opleidingen, als pilot, zijn gestart en anderzijds Gelukkig is het aantal gedwongen ontslagen bij beide niveau-4 steeds meer als homogene lesgroep wordt reorganisaties minimaal geweest. Financieel staat georganiseerd om gerichte aandacht te kunnen besteden aan ROC Flevoland er gezond voor. o.a. succesvolle doorstroom naar het HBO. Homogeniseren als fundament voor maatwerk noemen we dit. De MBO Colleges in Almere en Lelystad hebben zich in 2012 steeds meer gepositioneerd als school in hun gemeente. De uitdaging voor 2013 is het verhogen van de tevredenheid van onze studenten. Waar de onderwijsresultaten behoorlijk boven de landelijke norm zijn gestegen, laat de tevredenheid Het van studenten geen stijging zien. Daar zijn we over 2012 dus zelf ontevreden over. ronald wilcke Voorzitter College van Bestuur gaat om A andacht studentenraad één jaar ronald wilcke, voorzitter college van Bestuur roc Flevoland Afgelopen jaar is de studentenraad in dialoog gegaan met het management. Zij wilden onderzoeken wat de oorzaak is dat studenten teveel boeken moeten aanschaffen, dat vertrouwen geef ik ze graag. Ik zie de studentenraad als bondgenoot van ons bestuurders. Dimitri is continu in gesprek met zijn medestudenten en neemt die ervaringen mee naar het College van Bestuur. dimitri Pröbsting, voorzitter centrale studentenraad roc Flevoland Het leek me goed om me in te zetten voor de studenten, daarom sloot ik me aan bij de studentenraad. We hebben bereikt dat we inspraak krijgen bij de aanschaf van onze boeken, omdat sommigen niet gebruikt werden. We hebben pamfletten uitgedeeld, studenten kunnen zo aangeven welke boeken ze wel of niet gebruiken.

4 04 Missie Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervol gonderwijs. Doelen en ambities roc Flevoland wil hoge onderwijskwaliteit leveren op maat van de student. onze ambitie is om in 2015 in de top vijf van de beste roc s van nederland te staan. wij willen een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken in Flevoland. Om deze ambitie te realiseren, streven we naar versterking van de kwaliteit. Wat we willen bereiken en op welke gebieden, is onderdeel van de meerjarenstrategie en is geformuleerd in de 4 P s van Presteren, Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Presteren staat voor hogere kwaliteit, hogere tevredenheid van studenten, bedrijven/ instellingen en medewerkers en een verbetering van het rendement, gecombineerd met een lagere voortijdige uitval. Professionaliseren is het streven naar een hoger niveau (kennis en vaardigheid) van alle medewerkers, de houding om zich permanent te scholen en mede door systematische feedback te verbeteren en het onderhoud en optimaliseren van het eigen vakmanschap. Profileren houdt in dat er sprake is van herkenbare en homogene lesgroepen om meer maatwerk en uitdaging aan de student te bieden. De verdeling is: entree, mbo 2 & 3 en mbo 4. Positionering doelt op onze MBO Colleges midden in de lokale gemeenschap, waar sprake is van herkenbare beroepspraktijk, goede bereikbaarheid en een prettig leerklimaat. kwaliteit In 2012 richtten we ons nadrukkelijk op het verhogen van onderstaande resultaten: tevredenheid (de waardering van de studenten voor ons onderwijs, van de bedrijven en instellingen waarvoor we opleiden, en van de medewerkers) minimaliseren van voortijdige schooluitval. jaarresultaten en diplomaresultaten eigenaarschap Voor een succesvolle organisatie zijn onze kernwaarden en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers essentiële onderdelen en de sleutel om de ambitie waar te maken. De kernwaarden van onze organisatie zijn: betrouwbaar prettig aandacht ambitieus daadkrachtig Het traject om deze te implementeren in de organisatie startte in 2011, van kenbaar maken tot in de praktijk brengen. In 2013 moet iedere medewerker de kernwaarden kennen, zich er in herkennen en zich er naar gedragen. Een verbetering wordt in de praktijk alleen verwezenlijkt als het door iedere medewerker wordt gedragen. Daarvoor is eigenaarschap en betrokkenheid van een ieder vereist. Dit idee is belichaamt door de beweging Route 66, die vanuit de organisatie is ontstaan. Eigenaarschap en betrokkenheid worden door de kernwaarden gevormd en uitgedragen. De medewerkers in een organisatie maken individueel, en samenwerkend in teams, het verschil in kwalitatief goed onderwijs. aandacht Onderwijs is mensenwerk. Het College van Bestuur ziet het belang en de waarde van medewerkers en wil dat benadrukken. De doelstellingen voor 2012 kregen daarom het volgende accent mee: Het gaat om aandacht. Aandacht is in alle facetten van de organisatie een cruciale factor om beoogde resultaten te kunnen bereiken. Zoals aandacht voor de kwaliteit van processen en producten bijvoorbeeld. Of aandacht voor toeleveranciers en afnemers. En ook specifiek voor de medewerkers en studenten. krachtenbundeling Sinds januari 2009 is er sprake van een intensieve samenwerking tussen het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland. Beide ROC s besloten toen hun krachten te bundelen om een optimaal onderwijsaanbod te kunnen bieden voor studenten in de noordvleugel van de Randstad. Door krachtenbundeling kan efficiency worden vergroot en de financiële voordelen daarvan kunnen ten gunste komen van het onderwijs. Uit een eerste evaluatie in 2012 blijkt dat de beide roc s hun onderwijskundige en bedrijfsmatige opbrengsten hebben verbeterd. Vooral wat betreft de onderwijskwaliteit (vsv, diplomaresultaat, jaarresultaat) is er flink vooruitgang geboekt. De eenduidige Bekijk de MeerjarensTraTegie sturing werpt aantoonbaar vruchten af voor de beide ROC s. << Visie Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman (m/v), actief burger en succesvol student.

5 05 leren van Topsport joost Brouwer, projectleider leren van Topsport: Door dit project leren studenten van de topsportmentaliteit. Ze gaan minimaal zes keer zeilen, met wedstrijdboten van tien meter. Met ervaren coaches gaan studenten met minieme instructies het water op. Ze krijgen letterlijk het roer in eigen hand. Afstappen kan niet, er moet worden samengewerkt en geluisterd. Die ervaring zorgt voor bewustwording van handelen en keuzes, dat brengt hen verder in hun opleiding. Het geheim van EEN GOED TEAM Aan de slag met de kernwaarden In 2012 zijn er op de MBO Colleges van ROC Flevoland kick-off bijeenkomsten over de kernwaarden gehouden. De medewerkers zijn geïnformeerd en bekend geraakt met onze kernwaarden: aandacht, betrouwbaar, daadkrachtig, ambitieus en prettig. Bestuursleden, voorzitters en managementteams kregen een verdiepende sessie waarbij inhoud werd gegeven aan betekenis in gedrag van de kernwaarden. Het doel hiervan is: weten wat de kernwaarden zijn. kernwaarden begrijpen en kunnen toepassen in dagelijkse werkzaamheden en gedrag. kernwaarden vertalen naar concreet gedrag middels actiepunten voor teams en iedere medewerker. De kernwaarden moeten uiteindelijk deel uitmaken van ieders gedrag en functioneren. Directie en opleidingsmanagers/leidinggevenden hebben de taak om dit proces gaande te houden. Ter ondersteuning kregen zij een toolkit met tips om de kernwaarden steeds terug te laten komen in de bestaande dagelijkse werkzaamheden. Het College van Bestuur bezocht de beste teams van de interne benchmark van ROC Flevoland en de minst scorende teams. Daarbij stond de vraag centraal waardoor een team goede resultaten haalt. De interne benchmark is bedoeld om de resultaten van teams inzichtelijk te maken. Om daar meer grip op te krijgen, onderzocht het College van Bestuur ter plekke het geheim van de goede en de minpunten van de zwakke teams. Kenmerkende eigenschappen voor de sterkste teams zijn helderheid, eenvoud en een duidelijke teamstructuur. Het is in deze teams duidelijk wat ieders taak is, de cultuur is dat men elkaar makkelijk aanspreekt en ook openstaat voor kritiek. Medewerkers van deze teams nemen vanzelfsprekend taken op zich en voeren die redelijk zelfstandig uit. De opleidingsmanager is vooral faciliterend en geeft veel verantwoordelijkheid aan de teamleden. Ook naar de studenten toe is er in sterke teams sprake van duidelijkheid en transparantie op allerlei fronten, van het lesprogramma en de organisatie tot de naleving van regels. Er wordt bijvoorbeeld gesanctioneerd bij overtredingen zoals te laat komen. Lesuitval wordt geminimaliseerd door collegiaal voor opvang te zorgen. De teamleden kennen het jaarplan en de resultaten die worden geboekt. De resultaten en plannen voor de volgende periode worden besproken. Opvallend tot slot is dat er in deze teams verhoudingsgewijs meer docenten uit de beroepspraktijk komen. Bij teams die lager scoren heerst ook een goede sfeer, maar men spreekt elkaar of studenten toch minder makkelijk aan op allerlei zaken. De opleidingsmanager is hier duidelijker aanwezig, de medewerkers lijken minder zelfstandig te opereren en hebben een meer afwachtende houding naar de opleidingsmanager. De organisatie van het onderwijs is doorgaans minder goed op orde en er is dikwijls onduidelijkheid over zaken als onderwijsplanning en de toetsing en examinering. Ook zaken als de vervanging van ziekte is niet structureel geregeld, waardoor er vaker lesuitval is. Het aantal medewerkers met een kleine aanstelling is bij deze teams relatief groot, de binding met de opleiding of de organisatie lijkt daardoor minder. Het maakt bovendien de organisatie binnen deze teams ingewikkelder. Er wordt bekeken hoe gebruik kan worden gemaakt van deze bevindingen. Het bezoeken van de teams sluit aan bij de trend dat het College van Bestuur niet alleen informatie brengt maar ook actief haalt bij teams en studenten. Eind 2013 moeten alle teams deze verdiepende sessie hebben doorlopen. Ook zal in 2013 een Value Scan, een effectmeting, per team plaatsvinden op de kernwaarden. chelsea Bargmann, studente MBo college lelystad: Toen ik hoorde dat we met het project Leren van Topsport gingen zeilen was ik meteen heel enthousiast. In de eerste lessen werd er veel gepraat en weinig gevaren, maar op het water bleek hoe intens we moesten samenwerken. Ik heb veel van mijn coach en het samen zeilen geleerd. Bijvoorbeeld dat ik als ik wat meer geduld opbreng, de omgang met anderen veel beter verloopt.

6 06 MBO College Almere MBO College Almere heeft een brede keuze met ruim honderd middelbare beroepsopleidingen in veel verschillende richtingen. Elke opleiding heeft een eigen afdeling met eigen klaslokalen en betrokken docenten. Het is mogelijk om over te stappen als een opleiding niet aansluit bij het talent. Door goede banden met het bedrijfsleven sluiten de opleidingen goed aan op het beroepenveld. Er zijn prima doorstroommogelijkheden binnen MBO College Almere en naar het hbo: er is een nauwe samenwerking met hogeschool Windesheim Flevoland. onderwijsdomeinen: Zorg & Welzijn Sport & Veiligheid ICT Marketing, Economie & Administratie Horeca & Facilitair Handel & Ondernemen Toerisme & Recreatie Mobiliteit & Logistiek Media & Vormgeving Kunst & Cultuur MBo college almere (stad) Louis Armstrongweg RK Almere MBo college almere (Buiten) Straat van Florida PA Almere Groei en kwaliteit 2012 In 2012 is MBO College Almere gegroeid. Naar docenten. Een groot aantal collega s heeft veel tijd in verwachting zal deze groei zich de komende jaren scholing gestoken. De uitkomsten hiervan zijn zichtbaar verder ontwikkelen. De reden hiervan is dat niet alleen in mooie projecten die docenten hebben uitgevoerd. de stad Almere blijft groeien, maar juist ook dat de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de opleidingen reden Prestaties zijn voor veel Almeerse studenten om in Almere naar MBO College Almere heeft ook belangrijke prestaties school te gaan. Het feit dat Hogeschool Windesheim geleverd op het vlak van rendement en VSV (Voortijdig zich prominent in Almere heeft gevestigd helpt hierbij. School Verlaten). De meeste opleidingen hebben hun In 2012 is een samenwerkingsovereenkomst met rendementen verbeterd, sommige zelfs spectaculair. Het Windesheim getekend, met als doel dat elke niveau 4 gemiddelde jaarresultaat is met 7,2 procent gestegen. student van ROC Flevoland wordt uitgedaagd om een Dit geldt ook voor het aantal Voortijdig Schoolverlaters hbo-studie te doen en hierop wordt voorbereid. (VSV ers). In schooljaar 2011/2012 is het aantal voortijdig 2012 stond ook in het teken van professionalisering. De schoolverlaters met 134 verminderd. Dat zijn mooie kwaliteit van het onderwijs wordt in de klas gemaakt en prestaties, die er mede toe moeten gaan leiden dat de daarom is het belangrijk te investeren in de kwaliteit van tevredenheid van de studenten verder verbetert. Het rapportcijfer dat studenten geven voor de opleiding is een 6,5 de school als geheel krijgt een 5,6. De ambitie is echter een 8. Professionelere docenten gaan daar zeker voor zorgen! Ook zijn belangrijke stappen gezet bij de profilering van de opleidingen en de positionering hiervan. De nieuw te ontwikkelen locatie in Almere Poort krijgt opleidingen op niveau 4: Marketing & Economie & Administratie, Handel & Ondernemerschap, Kunst & Cultuur en Mediavormgeving. De locatie Almere Buiten krijgt een dubbel profiel. Hier worden de niveau 4 opleidingen van de domeinen Techniek, ICT, Zorg & Welzijn, Sport & Bewegen en Horeca & Toerisme gegeven en het excellent vakmanschapsonderwijs op niveau 2/3. Het is de ambitie om medio 2015 deze nieuwe huisvestingssituatie te realiseren. Met deze profilering zijn duurzame keuzes gemaakt voor MBO College Almere.

7 07 Actie voor 3FM Serious Request Met de organisatie van een Kerstmarkt vol actie op het plein voor MBO College Almere Buiten zamelden derdejaars studenten Verpleegkunde geld in voor 3FM Serious Request Het doel van deze actie sloot mooi aan bij de zorgsector. Serious Request 2012 vroeg aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby s die hulp nodig hebben om te overleven. Wereldwijd vallen er jaarlijks 5,5 miljoen slachtoffertjes door gebrek aan medische zorg en begeleiding. In ruil voor een donatie kon men onder meer abseilen of kinderen laten schminken. Ook in drank en hapjes was voorzien. Alle activiteiten werden door studenten georganiseerd, onder begeleiding van docenten. De dag werd afgesloten met een schoolfeest in cultuurhuis Hommeles, leerwerkbedrijf van ROC Flevoland. De dj s Team Rush Hour en Dutch Primez verzorgden de muziek. Campagne voor groei van Almere Studentenstad Almere moet als studentenstad op de kaart worden gezet. Kwalitatief goed onderwijs, voldoende studentenhuisvesting en een bloeiend uitgaansleven maken onderdeel uit van een plan dat door onder andere door de Gemeente Almere en ROC Flevoland MBO College Almere is getekend. Studenten van middelbaar en hoger onderwijs zijn onmisbaar voor een levendige stad, vindt de Gemeente Almere. Het hoger onderwijs in Almere telt op dit moment ongeveer dertienhonderd studenten en het middelbaar beroepsonderwijs zo n zevenenveertighonderd. Het streven is om dat de komende jaren flink te laten groeien. Almere moet aantrekkelijker worden gemaakt voor toekomstige studenten van binnen en buiten Almere. Een campagne geeft inhoud aan drie speerpunten waar Almere Studentenstad voor staat: kwalitatief goed onderwijs, ruim aanbod in goede studentenhuisvesting en een boeiend sociaal leven. Elk schooljaar komt er een campagnekalender, met onder meer evenementen zoals strandfestival ZAND en een gezamenlijke studiebeurs. Verschillende partijen gaan samen aan de slag om de groei van Almere als studentenstad te realiseren. De Gemeente Almere tekende een overeenkomst met partijen als ROC Flevoland MBO College Almere, Windesheim Flevoland, CAH Almere, Groenhorst Almere, Bes La Salle, studentenvereniging Endzjin en stichting Almere City. Het Flevoziekenhuis: Stagebedrijf van 2012 Het Flevoziekenhuis is uitgeroepen tot Stagebedrijf van het Jaar ROC Flevoland MBO College Almere nomineerde het ziekenhuis. Stagecoördinator Hanneke Havinga: Opleiden in de praktijk hoort echt tot de kernactiviteiten van dit ziekenhuis. Reden om het Flevoziekenhuis te nomineren zijn onder meer de goede begeleiding van stages, de aansluiting van theorie en praktijk en het inrichten van een speciale afdeling. Stagecoördinator Hanneke Havinga van Zorg & Welzijn van MBO College Almere: Dit ziekenhuis biedt op verschillende afdelingen stageplaatsen aan voor uiteenlopende opleidingen. Opleiden in de praktijk hoort tot de kernactiviteiten van het ziekenhuis, op alle opleidingsniveaus. Het gemotiveerde opleidingsteam zorgt voor een goed opleidingsklimaat en een structureel opleidingsbeleid. Er is een intensieve samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en MBO College Almere wat betreft het ontwikkelen van leerwerkplaatsen. Dat maakt meer capaciteit en een nieuwe manier van leren mogelijk. Studenten van alle leerjaren krijgen de verantwoordelijkheid over een deel van de afdeling waar zij alle aspecten van de zorg uitvoeren. Dat geeft studenten de mogelijkheid om alle dimensies van het beroep te ervaren. De werkbegeleiders nemen de rol van coach op zich. Dat zorgt dat studenten extra groeien in relatief korte tijd. Binnenkijken bij << zorg & welzijn

8 08 MBO College Lelystad MBO College Lelystad is dé opleider voor het mbo van en voor Lelystad en omgeving. Elke opleiding heeft een eigen herkenbare plek binnen het MBO College, waardoor studenten zich er snel thuis voelen. Dankzij de samenwerking en nauwe banden met het lokale en regionale bedrijfsleven sluiten de opleidingen goed aan op het beroepenveld. Daarnaast zorgt de samenwerking met hogeschool Windesheim voor goede doorstroommogelijkheden naar het hbo. onderwijsdomeinen: Zorg & Welzijn ICT Economie & Administratie Handel & Ondernemen Uiterlijke verzorging Facilitair Toerisme & Recreatie Techniek & Technologie Mobiliteit & Logistiek MBo college lelystad Agorawagenplein KP Lelystad Krachtig MBo college dronten De Noord 63A 8251 GM Dronten meesterschap Positioneren en profileren MBO College Lelystad en MBO College Dronten zijn in 2012 van start gegaan met het positioneren en profileren van de MBO Colleges in de eigen regio. Dit heeft geleid tot een concentratie van de opleidingen binnen MBO College Lelystad. Met een herkenbaar en duurzaam opleidingenportfolio binnen één locatie is MBO College Lelystad Het MBO College van en voor de stad en omgeving. Herkenbaar en duurzaam betekent dat studenten een reële kans hebben op stage en werk op de lokale arbeidsmarkt. MBO College Lelystad anticipeert op de ontwikkelingen binnen stad en regio, zoals Lelystad Airport en Batavia Haven. MBO College Lelystad heeft zich een duidelijke partner gemaakt van de gemeentelijke en provinciale overheid, het Voortgezet Onderwijs, het hbo (Windesheim) en het bedrijfsleven. Professionaliseren MBO College Lelystad investeert veel tijd in het project krachtig meesterschap, dat is gericht op focus en verbetering van de kwaliteit van de lessen, het onderwijs en een daling in VSV. In 2012 is er stevig ingezet op de kwaliteit van de roosters, presentie/absentie registratie, implementatie van de kernwaarden en het programma Leren van Topsport. resultaten Er zijn significante prestaties geleverd op het gebied van rendement en VSV (Voortijdig School Verlaten). De rendementen zijn flink gestegen; het gemiddelde jaarresultaat voor MBO College Lelystad en MBO College Dronten steeg met 3,3 procent: van 59 procent in 2011 naar 62,3 procent in Ook het gemiddelde rapportcijfer voor het MBO College ging omhoog, van een 5,6 naar een 5,9 (JOB Odin). Daarnaast werden de opleidingen beter gewaardeerd, een 6,6. Om de tevredenheid 2012 van de studenten te verbeteren is MBO College Lelystad vanaf 2012 intensief in gesprek met de studenten.

9 09 zeil Mee! >> Studenten leren van topsport Nieuw is het project Leren van Topsport, waarbij elementen van de topsportmentaliteit studenten helpen om succesvoller te zijn in studie en werk. Het traject dat is opgezet met Team Heine startte in schooljaar 2012/2013. Het programma Leren van Topsport richt zich op alle honderdvijftig eerstejaars studenten van de niveau 4 opleidingen van MBO College Lelystad en wordt een vast onderdeel van het lesprogramma. Verspreid over het schooljaar gaan de studenten minstens zes keer een dag zeilen onder leiding van ervaren topsportcoaches. Daarbij ligt het accent op onderdelen die ook in een baan van belang zijn, zoals initiatief nemen, doelen stellen, plannen en samenwerken. Studiecoaches en docenten zijn opgeleid om de ervaringen op het water en de theorie van Leren van Topsport te vertalen naar lessen en projecten op school. Het doel is dat studenten door deelname aan het project hun mboopleiding succesvoller afronden en betere kansen hebben op een succesvolle doorstroom in het hbo-traject of op de arbeidsmarkt. Opleidingen Dronten verhuizen naar MBO College Lelystad De opleidingen Handel & Ondernemerschap, Zorg & Welzijn en Leisure & Hospitality, die in Dronten werden gegeven, gaan volgend schooljaar naar MBO College Lelystad. De positie en aanwezigheid van ROC Flevoland in Dronten is heroverwogen naar aanleiding van ontwikkelingen in Dronten. De beslissing over nieuwbouw van MBO College Dronten bij het station en de groeiende rol van ROC Landstede in Lelystad en Dronten waren daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Het College van Bestuur van ROC Flevoland is met het bestuur van ROC Landstede in gesprek gegaan over de verdunning van het aantal studenten per opleiding, nu ook ROC Landstede zich in Dronten ging vestigen. Deze verdunning vindt het bestuur van ROC Flevoland zorgwekkend. Wij vinden het belangrijk om ons opleidingsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag van studenten en de arbeidsmarkt en dit op een efficiënte manier te vertalen naar goed onderwijs. Daarom hebben we besloten met ingang van schooljaar 2013/2014 alle ROC Flevoland opleidingen van Lelystad en Dronten binnen MBO College Lelystad te concentreren. Nieuwe opleiding Parkmedewerker Walibi Een eerste klaslokaal vol enthousiaste Walibi Holland medewerkers is begonnen aan de opleiding Parkmedewerker Walibi Holland. Vorig jaar gingen ROC Flevoland en Walibi Holland om tafel, woensdag 5 september startte deze nieuwe opleiding bij ROC Flevoland MBO College Dronten. Bijzonder hieraan is dat het onderwijs de behoefte van Walibi Holland vertaalt naar een opleiding op maat, aldus Ben Vermeer, voorzitter directie MBO College Lelystad en MBO College Dronten. De studenten, die tussen de zestien en zesenvijftig jaar zijn, krijgen aan het begin van hun studie een arbeidscontract bij Walibi Holland en zijn in de drukke zomermaanden volledig inzetbaar op de werkvloer. In de periodes dat het minder druk is bij Walibi Holland, volgen ze twee dagen scholing. Huisbezoek tegen voortijdig schoolverlaten MBO College Lelystad, de gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad gaan samen de strijd aan tegen ongeoorloofd verzuim door spijbelaars thuis op te zoeken. Doel is om de voortekenen van voortijdig schoolverlaten (VSV) al in een vroeg stadium te signaleren en in kaart te brengen. We doen dit in samenwerking met Welzijn Lelystad, zegt Suzanne Post, verzuim-functionaris bij MBO College Lelystad. Een jongerenwerker bezoekt studenten die na meerdere gesprekken nog steeds verzuimen aan huis. We merken dat we zo eerder bij de oorzaak van het verzuimprobleem komen, samen met de student zoeken we dan gericht naar oplossingen. Doel is zo het voortijdig schoolverlaten minimaliseren. Opvangklas voor laatkomers succesvol MBO College Lelystad werkt ook met de opvangklas. Het is een uniek project dat mede wordt gesubsidieerd door de gemeente Lelystad. Iedere student heeft een pas waarmee hij of zij zich registreert bij binnenkomst en verlaten van de school. Komt een student te laat, dan wordt hij of zij niet meer toegelaten tot de les. Zo wordt voorkomen dat de les wordt verstoord voor de studenten die wel op tijd waren. De laatkomer moet het gemiste lesuur in de opvangklas doorbrengen. Daar zijn laptops om huiswerk te maken. In een jaar tijd is het dagelijks gemiddelde van vijfenzeventig laatkomers in de opvangklas gereduceerd naar zo n twintig.

10 10 januari 13 On stage theaterproducties (leerbedrijf Kunst & Cultuur) presenteert A Christmas Nightmare in theater Hommeles te Almere. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige film van Tim Burton. Studenten van ROC Flevoland spelen en produceren de musical met dans, zang en spel. 19, 20 en 21 Studenten van de opleiding Onderwijsassistent voerden in theater Hommeles het sprookje Rapunzel op voor enkele basisscholen in Almere. Ook tijdens de Open Dag van ROCF konden bezoekers genieten van enkele scènes. De studenten deden dit in het kader van minor drama in hun opleiding. 25 Vier College Companies namen deel aan de competitie Beste Internationale College Company : Safetyled mag zich dit jaar Beste Internationale College Company van ROC Flevoland noemen. Alle vier de College Companies gaan naar het internationale verkoopfestival in Riga (Letland). 25, 26 en 27 Het leerbedrijf On Stage theaterproducties presenteert TUIG! in theater Hommeles bij MBO College Almere. TUIG! is een theatrale bewerking van Reservoir Dogs, van Quentin Tarantino. Een voorstelling met een knipoog naar het genre van deze regisseur. 27 In de voorronde van de Skills Masters beroepenwedstrijden won ICT-student Niels Nilssen van MBO College Almere in de categorie ICT-beheerder. Tijdens dit landelijke evenement is de beste Applicatieontwikkelaar, ICT- of Netwerkbeheerder en Directiesecretaresse/ Managementassistent van regio Noordwest gekozen. FEBRUARI 1 tot 5 Twee docenten reisden naar Istanbul (Turkije) om een nieuw Leonardo da Vinci/Comenius project op te zetten met de Turkse school Rüstu Akin. De insteek is een project voor studenten Onderwijs Assistent om daar de omgang met kinderen met een leerachterstand 2012te bestuderen. JAAROVERZICHT BEKIJK scènes << uit rapunzel MAART 10 Studenten van College4Business zijn een week in Riga (Letland) om daar ondernemerschap voor het voetlicht te brengen. 12 MBO College Almere is een week gastschool voor de Handelskole uit Aalborg (Denemarken) en de BBZ Schule uit Rendsburg (Duitsland). De uitwisseling is onderdeel van een internationaal project voor meer begrip voor verschillende Europese culturen. 15 Een klas van ROC Flevoland wint een ontwerpwedstrijd voor een poster met het thema Dag van de Leerplicht. De winnende posters sieren vanaf 9 april 2012 een week lang de Abri s in centrum Almere. 16 Bij de opleiding Autotechniek van ROC Flevoland reiken docenten van MBO College Lelystad een diploma uit aan een vrouwelijke student. Tamara Stuurman haalt haar diploma tweede monteur autotechniek. 17 Studentenbedrijf Tip Top Hostess van de afdeling Toerisme organiseert met DoeMere een marktdag voor promotie van vijftien studentenbedrijvenproducten/diensten. Studenten doen ervaring op en leren producten promoten en verkopen. 26 Samenwerking Politie en ROC Flevoland Het politiekorps van de regio Flevoland, kenniscentrum ECABO, de Politieacademie Apeldoorn en ROC Flevoland tekenen een convenant voor samenwerking aan de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid-Politie aan ROC Flevoland. Maart Studenten van de opleiding Kunst & Cultuur promoten hun voorstelling Division 4 middels een flashmob. Division 4 is een voorstelling waarbij emoties worden uitgebeeld via beweging waarmee een verhaal wordt verteld. De emoties worden neergezet door middel van de elementen. Maart & mei Studenten uit Aalborg (Denemarken) en Rendsburg (Duitsland) bezoeken een week lang ROC Flevoland en houden samen met studenten van de afdeling Handel presentaties over diverse verhandelbare producten. APRIL 3 Studenten van MBO College Dronten bezorgen -in samenwerking met stichting de Zonnebloem een dagprogramma voor vijfentachtig ouderen uit Dronten en omstreken. De Zorg & Welzijn studenten doen zo praktijkervaring op en de ouderen hebben een onvergetelijke dag! 24 Studenten uit het domein Economie brengen een driedaags bezoek aan het Europees Parlement in Brussel (België). 16 Drie studenten van ROC Flevoland winnen de ontwerpwedstrijd van de gemeente Almere met het thema Hey! Psssssst. Moet jij niet eens naar school? De winnaars krijgen bioscoopkaartjes en een taart. 19, 20 en 21 Studenten van de opleiding Kunst & Cultuur presenteren in leerbedrijf Hommeles de voorstelling Division 4. Deze expressieve dansvoorstelling werd volledig uitgevoerd door eerste- en tweedejaars studenten Kunst & Cultuur. Flashmob voor << division 4 25 De Stichting Lucky Wheels bezoekt ROC Flevoland om studenten in de praktijk te laten zien hoe het is om met een beperking te leven. Na een korte introductie ondervinden ze aan den lijve hoe het is om te leven en sporten met een beperking.

11 11 Mei juni 10 Een groep studenten van SAW en Techniek is in Bosnië om te helpen om scholen op te knappen. Inmiddels hebben ook tweeënveertig studenten een stage binnen Europa. 15 Studenten van MBO College Almere krijgen de kans om kennis te maken met stoere en niet-alledaagse sporten zoals rugby, klimsport en diverse vechtsporten. De landelijke roadshow Bikkels op je stoep is een initiatief van verschillende sportorganisaties. Bekijk de << echte Bikkels 22 Bij ROC Flevoland is de mogelijkheid Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde in één studie te volgen. De opleiding is in samenwerking met Technocentrum Flevoland opgezet en de praktijktraining wordt uitgevoerd bij verschillende bedrijven in Flevoland. 12 Technocentrum Flevoland en ROC Flevoland organiseren een middag vol moderne techniek in de BRANDBOXX Almere. Onder de naam RoboDomoDemoDag demonstreren circa twintig Flevolandse bedrijven moderne technieken aan circa vijfhonderd jongeren. 21 Onder begeleiding van professionele Dancetour DJ s krijgen studenten van ROC Flevoland de kans om de basis van DJ en te leren. In leerbedrijf Hommeles van ROC Flevoland laten de studenten vervolgens van zich horen 27 Derdejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent van ROC Flevoland verzorgen voor het tweede jaar als eindejaarsproject een voorstelling: de toegang tot De betovering is gratis, na afloop is er een collecte voor de stichting De Opkikker. 20 Playing for Success Almere is bij Almere City FC officieel geopend door wethouder René Peeters. Het is een samenwerkingsverband tussen de ASG, gemeente Almere, Windesheim, ROC Flevoland en Playing for Success Nederland. 10 Diploma uitreiking VM-2 traject De eerste studenten van het Oostvaarders College nemen hun mbo-diploma op niveau 2 in ontvangst. In drie in plaats van vier jaar ronden de studenten de mbo-opleiding tot kok of gastheer/gastvrouw af. 18 De eerste lichting studenten van de opleiding luchtvaartdienstverlener nemen hun diploma in ontvangst. september 5 De opleiding parkmedewerker Walibi Holland gaat officieel van start bij ROC Flevoland, een eerste samenwerkingsverband tussen Walibi en ROC Flevoland. oktober 2 Studenten Tweewielertechniek MBO College Lelystad assisteren bij fietscontrole. 11 De nieuwe opleiding KraamTalent wordt in het televisieprogramma Hart van Nederland gelanceerd. Deze opleiding is ontstaan uit een samenwerking van onder meer MBO College Almere, het werkveld van de kraamzorg en Kenniscentrum Calibris om een tekort op te vangen. 11 ROC On Stage producties organiseert in samenwerking met het Muiderslot een griezeltocht speciaal bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Bekijk het videoverslag op Youtube: 22 Het Expertisecentrum Kwetsbare meiden geeft een voorstelling over eergerelateerd geweld voor diverse studenten. Acteurs van Theatergroep de Parel helpen zo studenten om aanverwante problemen te herkennen en geeft handvatten om hier in de praktijk mee om te gaan. 23 Ruim honderdvijftig studenten en docenten van de opleiding Onderwijsassistent op de Straat van Florida werkten aan een lipdub op het nummer ABC van The Jackson 5. Edu Actief kiest de lipdub van ROC Flevoland tot beste lipdub (Foto 10) juli 5 Stephanie van der Hoek (22), studente Manager/ ondernemer horeca niveau 4, is door de medewerkers van ROC Flevoland verkozen tot Uitblinker ROC Flevoland Eerste- en tweedejaars studenten van verschillende opleidingen bouwkunde en sociaal agogisch werk binnen ROC Flevoland presenteren hun plannen voor een community centrum voor jongeren met een hulpvraag binnen Hanzeborg Lelystad aan wethouder De Jager. november 15 Studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw & infra van MBO College Lelystad reisden onder begeleiding van hun docententeam vorige week af naar de hoofdstad van Portugal om daar te ervaren welke invloed de geschiedenis heeft gehad op gebouwen en de stad. 20 Vierdejaars studenten Mediavormgeving van MBO College Almere hebben in opdracht van KVO-B -Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen in slechts een paar weken tijd vier films van verschillende bedrijventerreinen in Almere gemaakt. december 14 Tijdens het bezoek van de 4e jaars leerlingen van het vmbo uit Flevoland konden de leerlingen spreken met studenten van ROC Flevoland. Studenten vertellen over de opleiding eigen ervaringen op school. De leerlingen krijgen zo een beter beeld van een vervolgopleiding.

12 12 Gunstig resultaat Financiële cijfers ROC Flevoland heeft in 2012 een, in financiële zin, enigszins lastig jaar gehad. De economische ontwikkelingen en voortgaande bezuinigingen bij (decentrale) overheden leggen druk op zowel rijks- als gemeentemiddelen. Voor het eerst zien we daardoor stagnatie in de groei van het aantal studenten MBO en afname van de inkomsten. Vooral het aantal BBL studenten daalt sterk door de economische omstandigheden. Daarnaast stagneert ook de bouw van woningen in Almere. Onze ambitie om door te groeien, wordt beperkt door de economische situatie. Anderzijds geeft dit ons ruimte om ons te richten op zaken die we willen verbeteren, zoals studententevredenheid. Financiële kencijfers ROC Flevoland Het eigen vermogen blijft gehandhaafd op 11,7 miljoen. Door terughoudend investeringsbeleid en de afbouw van de herstructureringsvoorziening daalt het geïnvesteerde vermogen. De solvabiliteit verbetert hierdoor met 2,3% en komt uit op 31,9%. Baten en lasten In bijgaande tabellen is te zien dat de baten van ROC Flevoland ten opzichte van 2011 zijn gedaald tot bijna E 48 miljoen (in 2011 E 52 miljoen). De overheidsbijdragen maken het grootste deel uit van de baten van ROC Flevoland en maken in 2012 ruim 92% uit van de baten (in %). De baten die voortvloeien uit werk voor derden nemen met ruim een derde af. Het lastenniveau volgt de batenontwikkeling en daalt van ca E 60 miljoen naar ca E 47,9 miljoen. Gecorrigeerd voor de extra last in 2011 vanwege de herstructureringslasten (E 8 miljoen) dalen de lasten in 2012 ca E 4 miljoen. Verwachtingen 2013 De begroting 2013 houdt rekening met een lichte krimp in deelnemersaantallen. De MBO Colleges zetten wel in op groei. Door groei in de studentenaantallen komt er financiële ruime om activiteiten te ontwikkelen en uitgaven te doen om de maatschappelijke opgave aan het mbo-onderwijs in te kunnen vullen. Hierbij spelen de voorgenomen nieuwbouw in Almere Poort, de positionering van de MBO Colleges, de professionalisering van onze medewerkers en het succes van Business College een belangrijke rol.

13 13 Financiële kerncijfers (in mln.) Baten 37,4 41,0 42,9 46,2 48,5 53,0 53,9 51,6 47,9 Lasten 36,6 39,4 42,3 44,4 47,0 48,3 51,7 59,7 47,9 Resultaat 0,8 1,6 0,6 1,5 1,1 3,7 2,2-8,1 0,04 Rentabiliteit 2,1% 3,9% 1,4% 3,2% 2,3% 7,8% 4,1% -0,4% 0,5% Eigen vermogen 4,8 6,4 7,0 8,5 9,6 13,4 19,8 11,7 11,7 Balanstotaal 37,5 38,2 39,1 38,4 39,2 39,1 42,8 39,5 36,7 Solvabiliteit 12,8% 16,8% 17,9% 22,1% 24,5% 34,3% 46,2% 29,6% 31,9% Staat van baten over 2012 (in mln.) Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 Rijksbijdragen (OC&W) 41,0 40,3 43,3 Overige overheidsbijdragen 3,2 2,5 3,3 Werk voor derden 1,9 2,2 3,0 Overige baten 1,8 1,6 2,0 Totaal baten 47,9 46,6 51,6 Staat van lasten over 2012 (in mln.) Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 Personele lasten 34,3 34,2 45,4 Afschrijvingen 2,7 2,4 2,4 Huisvestingslasten 3,4 2,8 3,5 Rentelasten 0,4 0,4 0,3 Overige instellingslasten 7,1 6,8 8,1 Totaal lasten 47,9 46,6 59,7 Resultaat boekjaar 0,04 0,0-8,1 Balans per 31 december 2011 en 2012 (in mln.) Activa Passiva Vaste activa 24,6 26,4 Eigen vermogen 11,7 11,7 Vorderingen 4,1 3,9 Voorzieningen 5,2 7,9 Liquide middelen 8,0 9,2 Langlopende schulden 8,8 9,4 Vlottende activa 12,1 13,1 Kortlopende schulden 11,0 10,5 Totaal activa 36,7 39,5 Totaal passiva 36,7 39,5 KIJK HIER VOOR het uitgebreide << JAARVERSLAG

14 14 Aanpak voortijdig schoolverlaten groot succes Minister Bussemaker in een kamerbrief over de VSV- resultaten: Een aantal grotere mbo-instellingen met een relatief laag uitvalpercentage in het peiljaar, is erin geslaagd de uitval verder te verminderen tot ver onder het gemiddelde. Dit zijn ROC van Twente, ROC Gilde Opleidingen, ROC Friese Poort, ROC Deltion College en ROC Alfa-college. We noemen deze instellingen vanwege hun goede resultaten en om te laten zien dat de rek in het mbo er nog niet uit is. ROC Flevoland heeft afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt. In één jaar tijd is het uitvalpercentage gezakt van 11,8% naar 8,1% Er is een forse daling van het aantal jongeren dat zonder diploma met de opleiding stopt. ROC Flevoland bracht met de resultaten van 2012 het aantal voortijdig schoolverlaters terug tot acht procent. Dankzij dit resultaat behoort ROC Flevoland tot de best presterende ROC s in Nederland én de beste van de provincie Flevoland. daling met ruim een kwart Het aantal schoolverlaters op ROC Flevoland is in totaal met maar liefst een kwart gedaald, sinds in het convenant Aanval op schooluitval van start ging, de landelijke overheidscampagne om voortijdig schoolverlaten te verminderen. Binnen ROC Flevoland is door opleidingsmanagers en de teams met succes hard gewerkt om een groeiend percentage studenten aan een startkwalificatie te helpen. Pluscoach en doorstartklas tegen schooluitval ROC Flevoland nam daarnaast in 2012 een aantal effectieve maatregelen tegen schooluitval. Zo zijn er nu pluscoaches, die zo nodig studenten intensief begeleiden. Verder is er een doorstartklas in het leven geroepen voor studenten die een verkeerde schoolkeuze hebben gemaakt, zij worden geholpen om zich te heroriënteren. En studenten die moeite hebben met het vinden van een stageplaats krijgen daar extra begeleiding bij. Ook op gebied van verzuim zijn nieuwe maatregelen genomen, absentie is direct inzichtelijk gemaakt middels digitale verzuimregistratie. Studenten die regelmatig afwezig zijn, krijgen huisbezoek om ze weer de klas in te krijgen. Daarbij worden ze begeleid door een coach. doelstelling in % in aantal realisatie in % in aantal 2005/2006* (468) 2007/ % ,9% / % ,5% / % ,2% / % % / % ,7% 343 Ook de entreevoorziening die leerlingen voorbereidt op een goede doorstroom naar niveau 2 is een belangrijk onderdeel van het Voortijdig School Verlaten-beleid (VSV). voorkomen van schooluitval blijft uitdaging Naast een aanpak die zich direct op studenten richt, analyseert ROC Flevoland regelmatig de gegevens over uitval, om inzicht te krijgen in de oorzaak en redenen en zo gericht naar oplossingen te zoeken. Een belangrijke succesfactor is tot slot de samenwerking met de gemeenten in de zomermaanden om jongeren die uitvallen toch weer snel in een opleiding te plaatsen. Het voorkomen van schooluitval blijft ook de komende jaren een grote uitdaging voor het onderwijsveld. ROC Flevoland vindt het belangrijk om, net zoals in voorgaande jaren, de samenwerking met de VO-scholen, de gemeenten en externe (zorg)-partners hierin te consolideren en te versterken. josé robben, opleidingsmanager MBo college lelystad: Verzuim is zichtbaarder. Als een student vaker verzuimt, dan gaan er op verschillende plekken alarmbellen rinkelen en wordt er gelijk actie ondernomen. Eerder overheerste het idee dat de student toch niet kon worden bereikt. Dit regime wordt soms als streng ervaren, maar naar mijn idee is het een goede voorbereiding op je werkzame leven. * peiljaar

15 15 direct actie op verzuim giny smits, programmamanager voortijdig schoolverlaten: Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schoolverlaten. Presentieregistratie is belangrijk bij preventie daarvan. Absentie wordt nu digitaal meteen in kaart gebracht en iedereen weet ook hoe ze in actie moeten komen. De ene student heeft een duidelijke reprimande nodig, bij een ander werkt ondersteuning door de plus-coach beter. De hele aanpak is er op gericht dat de student weet dat hij wordt gemist als hij verzuimt. De studentenraad van ROC Flevoland heeft na maart 2011 een andere, meer formele vorm gekregen en voldoet daarmee aan de gestelde wettelijke eisen. De studentenraad heeft een jaarboek opgesteld met doelen en een activiteitenoverzicht. De studenten zijn enkele dagen geschoold bij de JOB. Tevredenheid studenten ROC Flevoland meet regelmatig de studententevredenheid, om met die informatie het onderwijs en de dienstverlening naar de studenten toe te verbeteren. De tevredenheid wordt gemeten door enquêtes en gesprekken met studenten. Zo doet ROC Flevoland mee aan de tweejaarlijkse landelijke JOB monitor, verder houdt het ROC twee keer per jaar een eigen studenttevredenheidsonderzoeken (STO). In ieder MBO College worden door teams enkele malen per jaar zogenaamde ronde tafelgesprekken gevoerd waar met studenten wordt gesproken over de resultaten van de STO en hun eigen ervaringen. We willen weten wat studenten vinden van het onderwijs en wat wij kunnen doen om dit te verbeteren. Suggesties daarvoor van het team en de studenten, worden in het jaarplan opgenomen. Onze ambitie is dat vijfenzeventig procent van de studenten in de mbo-teams tevreden is over de verschillende aspecten van het onderwijs en de organisatie. Dat doel is nog niet bereikt, in 2012 gaf vierenveertig procent aan dat ze tevreden waren. Landelijk ligt dat percentage op gemiddeld drieënvijftig procent, volgens de JOB Monitor. Studenten gaven in de enquête aan dat zij tevreden zijn over hun docenten, maar dat het onderwijs best wat uitdagender mag zijn. Minder tevreden zijn ze over de roosterwijzigingen en de communicatie daarover. Wat betreft de informatie-voorziening gaven studenten aan dat het niet altijd volledig en eenduidig is en verbetert kan worden. Ondanks dat er duidelijk verbetering is, is ROC Flevoland zich er van bewust dat de studententevredenheid nog meer verbetert moet worden en zet zich daar extra voor in. Studententevredenheid volgens interne meting en het landelijk gemiddelde van de JOB monitor het resultaat van de onderzoeken vergeleken met het landelijk gemiddelde van de job monitor cluster rocf rocf rocf landelijk gemiddelde juni 2011 nov 2011 nov 2012 job Monitor 2012 Onderwijs 3,0 3,1 3,2 3,4 Uitdagend onderwijs * 2,9 2,9 * Afspraken docent * 3,2 3,1 * Goede docenten * 3,3 3,3 3,6 Studiebegeleiding 3,4 3,6 3,7 3,4 Aansluiting theorie op praktijk 3,0 3,3 3,2 3,4 Roosterwijzigingen 3,0 2,8 2,8 2,8 Tevredenheid rooster 3,0 2,9 3,0 * Informatievoorziening 2,9 3,0 3,1 3,3 Geholpen bij vragen 3,4 3,6 3,6 3,5 Omgang met medewerkers 3,4 3,5 3,5 3,7 Veiligheid in school 3,6 3,6 3,7 4,0 Sfeer binnen school 3,4 3,5 3,5 3,6 Aanraden ROC Flevoland 2,8 2,9 3,0 3,2 Score op schaal 1 5 *) niet in enquête Quotes van studenten uit het tevredenheidsonderzoek: roc Flevoland is ook goed hoor! het is heel zwaar fysiek en mentaal maar het is m n droom dus ik blijf het leuk vinden het is altijd erg koud in de kantine sneller roosterwijzigingen doorgeven. als je hier een opleiding gaat volgen dan moet je zoveel mogelijk je huiswerk van te voren plannen het is pittig maar ik vind het wel leuk Meer structuur in bepaalde opleidingen soms is wat meer duidelijkheid over schoolzaken wel fijn Misschien moeten de ouderwetse corveediensten maar weer eens ingevoerd worden, zodat iedereen zijn eigen rommel leert opruimen ik zou graag een coach willen en ik zou meer uitdagingen in de opleiding zetten ook zou het rooster goed moeten werken Top school die school in flevoland! ik vind ik dat de docenten zich teveel met opvoedregels bezighouden. hans en johan zijn erg goeie leraren! leraren mogen wel wat pittiger en strenger worden we zitten te lang op school cluster rocf rocf rocf landelijk gemiddelde juni 2011 nov 2011 nov 2012 job Monitor 2012 Gemiddeld rapportcijfer voor school* 5,3 5,4 5,7 6,4 Gemiddeld rapportcijfer voor opleiding* 5,6 6,1 6,2 6,9 Gemiddeld percentage tevredenheid 40% 43% 44% 53% dit vinden studenten van << de school *Score op schaal 1 10

16 16 Tevredenheid bedrijven beroepspraktijkvorming ROC Flevoland onderzoekt regelmatig de tevredenheid van de bedrijven en organisaties waar onze studenten beroepspraktijkvorming doen. De uitslag van de tevredenheidsmeting wordt besproken in Bedrijfsadviescommissies (BAC s) en andere overleggen met de vertegenwoordigers van de relaties beroepspraktijkvorming. Er worden gezamenlijk verbeteracties geformuleerd en ondernomen. In 2012 was de respons veel lager dan in voorgaande jaren. Oorzaak was een nieuwe werkwijze. In de toekomst zal daarom de oude werkwijze weer in ere worden hersteld. Klachten en afhandeling ROC Flevoland werkt met een formele klachtenprocedure, die laagdrempelig is voor studenten en ouders. Deze procedure is opgenomen in het studentenstatuut en wordt zo ieder jaar onder de aandacht gebracht. Voor examenklachten is er een aparte procedure. In 2012 zijn alle meldingen tot tevredenheid van de klager door het management en/of de directie opgelost. Het College van Bestuur heeft twee maal bemiddeld bij een klacht. Van april 2010 tot april 2012 heeft op initiatief van de staatssecretaris van OCW de Ombudslijn MBO gefunctioneerd. Doel van de Ombudslijn MBO is om de klachten over het mbo te stroomlijnen en zicht te krijgen op de klachtbehandeling door mbo- instellingen. Er is via de Ombudslijn MBO één klacht over ROC Flevoland ontvangen. Deze klacht wordt behandeld binnen de eigen klachtenprocedure. Tevredenheid bedrijven beroepspraktijkvorming Cluster vragen Resultaten 2012 Informatievoorziening vooraf 3.2 Verwachtingen van praktijkopleider zijn duidelijk 3.3 BPV begeleider telefonisch bereikbaar 3.3 BPV begeleider per bereikbaar 3.5 Aantal contactmomenten met BPV begeleider 3.2 Begeleiding door BPV begeleider 3.1 Deskundigheid van BPV begeleider 3.5 Voorbereiding van student 3.0 Beroepshouding van de student 3.4 Kennisniveau van de student 3.2 Aansluiting theorie op praktijk 3.1 Kwaliteit van de opdrachten 3.2 Uitvoerbaarheid van de opdrachten 3.3 Betrokkenheid van het bedrijf bij vormgeving BPV 3.3 Rol bedrijf bij beoordeling 3.7 Vertrouwen in examinering 3.4 Tevredenheid over eindgesprek 3.9 Rapportcijfer ROC Flevoland 5.9* Klachten en afhandeling Aard van de klachten studiejaar 2011/2012 MBO College Almere MBO College Lelystad/Dronten Beroepseducatie voor Volwassenen Totaal Onderwijs Examinering Begeleiding Informatie Hulp bij vragen Rooster Aansluiting onderwijs/stage Sfeer Veiligheid Benadering Anders Score op schaal 1 5 *)rapportcijfer: score 1 10

17 17 Kwaliteit ROC Flevoland werkt voortdurend aan haar kwaliteit en doet daar regelmatig onderzoek naar. Daarbij maakt ROC Flevoland gebruikt van verschillende indicatoren. De Studententevredenheids onderzoeken bijvoorbeeld, ROC Flevoland houdt twee maal per jaar een StudentenTevredenheids Onderzoek (STO) en doet mee aan het tweejaarlijkse landelijke studententevredenheids onderzoek (JOB). Verder is de tevredenheid van medewerkers een graadmeter, dat peilen we middels het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ook de tevredenheid van bedrijven wordt gemeten en verder zijn het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) evenals het jaarrendement en het diplomarendement waardevolle onderdelen van de kwaliteitsmeting. Prestatiebox Deze gegevens vormen de basis voor de Prestatiebox, daarin staan de prestaties per team. Teams analyseren vervolgens de gegevens en verbeteren waar nodig. Gedurende het jaar worden de gegevens steeds geactualiseerd was het eerste jaar dat het een vol schooljaar in gebruik was. Verder werkt ROC Flevoland aan kwaliteitsverbetering door professionalisering. Een belangrijk onderdeel is de scholing: er is een intensief programma voor docenten, waarmee ze promoveren naar de LC-functie. Ook het streven naar zeventig procent onderwijzend personeel en dertig procent onderwijsondersteunend personeel komt ten goede van de (onderwijs)kwaliteit. Meer docenten voor de klas betekent meer aandacht voor de studenten. Inspectie Van buitenaf worden scholen ook op kwaliteit gecontroleerd, door de inspectie. Deze beoordeelde in haar rapport één opleiding als zwak, Installeren niveau 2. Inmiddels is dit verbeterd, in het heronderzoek wordt het op de resultaten van beoordeeld en die waren ruim voldoende. Positief jaarresultaat In de laatste twee jaar laat het jaarresultaat een spectaculaire stijging zien met 8,6 procent. Dat is aan verschillende factoren te danken, zoals het groeiend bewustzijn van het belang van het onderwijs-rendement. Dat wordt ondersteund door de ambitie en transparantie van gegevens. Verder is de administratie rond studenten op alle vlakken verbeterd en zijn er spin-off effecten van de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten, die het resultaat positief beïnvloeden. Studenten ROC Flevoland 2011 en 2012 Absoluut In procenten Niveau ,1 2,9 Niveau ,4 25,1 Niveau ,4 32,2 Niveau ,1 39,8 Totaal Jaarresultaten ROC Flevoland In procenten In procenten 2010/ /2012 Niveau 1 80,9 79,1 Niveau 2 62,3 69,6 Niveau 3 59,4 69,0 Niveau 4 62,0 70,0 Jaarresultaat en diplomaresultaat ROC Flevoland over verschillende jaren 2008/ / / /2012 Jaarresultaat 60,4% 61,8% 63,0% 70,9% Diplomaresultaat 61,7% 62,9% 64,0% 71,4% Bron: DUO Ontwikkeling in diplomaresultaten per afdeling Niveau Diplomaresultaat Norm 2010/ /2012 inspectie Almere Niveau 1 88,0% 85,1% 45,1% Niveau 2 57,1% 64,2% 45,2% Niveau 3 52,1% 68,0% 67,3% Niveau 4 71,6% 74,9% 67,3% Lelystad/Dronten Niveau 1 71,2% 69,9% 45,1% Niveau 2 54,2% 54,2% 45,2% Niveau 3 60,7% 67,7% 67,3% Niveau 4 64,3% 70,5% 67,3% Beroepseducatie voor Volwassenen Niveau 1 n.v.t. n.v.t. 45,1% Niveau 2 82,7% 89,1% 45,2% Niveau 3 69,3% 84,1% 67,3% Niveau 4* 25,0% 95,8% 67,3% Bron: ROC Flevoland *) Dit betreft volwassenen die veelal slechts een deel van de opleiding volgt (niveau 4). TIPS van Studenten << voor de school

18 18 Meer docenten voor de klas In 2012 is er een personele aanpassing in de organisatie geweest. Aanleiding was dat het inburgeringsonderwijs niet meer wordt gefinancierd door de overheid en in een paar jaar tijd volledig afbouwt. Daarnaast bezuinigt de overheid op extra subsidies voor het mbo, zoals innovatiesubsidies. De totale inkomsten voor ROC Flevoland dalen in 2013 naar verwachting met mogelijk vijf miljoen in vergelijking met Deze wetenschap gecombineerd met het feit dat de verwachte groei van mbo-studenten in Almere vooralsnog uitblijft, heeft het bestuur van ROC Flevoland in goed overleg met de ondernemingsraad - doen besluiten hierop te anticiperen. Dit om ook in de toekomst een gezonde organisatie te blijven. Voorts stelt ROC Flevoland de student centraal en onderdeel daarvan is dat een groter aandeel van alle medewerkers direct in de klas onderwijs en begeleiding moet verzorgen aan mbo-studenten. Dit betekent minder medewerkers in de ondersteunende werkzaamheden. Doel is dat van elke tien medewerkers er zeven voor de klas staan. Door de genoemde daling van inkomsten en het beleid van meer docenten in de klas moest ROC Flevoland 30 fte afbouwen. Bestuur en directie zijn er in geslaagd om het aantal gedwongen ontslagen te beperken tot 3 fte. Daar waar mogelijk zijn medewerkers herplaatst binnen de organisatie. Indien interne herplaatsing niet mogelijk was, is gestart met een outplacementtraject. Tablet breed ingezet harry Mauw, directeur bedrijfsvoering roc Flevoland: De presentie-registratie moest anders, het was te bureaucratisch vonden docenten. We maakten korte metten met de papierwinkel door digitaal te registreren, iedereen kreeg een tablet. Docenten vroegen toen of ze zo ook boeken konden vervangen, door digitaal te gaan. Sandra werd key-user van dat project. Zij is zo enthousiast dat ze steeds vaker interactief les geeft. Dit laat de kracht zien van een klein project binnen een groot project. ziekteverzuim medewerkers college incl. excl. incl. excl. lang lang lang lang roc Flevoland 6,9 6,7 8,1 6,8 Educatie (3100) 9,5 9,3 9,7 6,4 Lelystad (3200) 7,0 6,9 8,5 7,5 Almere (3300) 7,1 6,9 8,7 7,1 Centrale overhead (3800) 4,6 4,6 5,4 4,9 Aandacht voor student Doel is een verhouding tussen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van Na de reorganisatie is dit voor ROC Flevoland zo goed als gerealiseerd. FTe Totaal onderwijzend ondersteunend % roc Flevoland 502,4 341,2 161,1 32% MBO College Almere 262,2 203,8 58,4 22% MBO College Lelystad-Dronten 105,6 80,4 25,2 24% Educatie 31,7 21,3 10,4 28% Regio portefeuilles 48,6 31,4 17,2 35% Concerndiensten 54,3 4,3 50,0 92%

19 19 Onderwijskwaliteit valt en staat met het werken met goede mensen Professionalisering staat hoog op de agenda. De kwaliteit van de docent bepaalt voor een belangrijk gedeelte de kwaliteit van ons onderwijs en dus van de organisatie. Professionalisering in het mbo staat in 2012 ook bij OCW in de schijnwerpers, zoals blijkt uit het Plan van Aanpak. OCW faciliteert ROC s met een Professionaliseringsbudget. Per MBO College is ruimte geschapen om personele uitbreiding in te zetten ten bate van de professionalisering. De professionaliseringsactiviteiten op ROC niveau uit 2011 zijn voortgezet, daarvan is LC-scholing een belangrijk onderdeel. Het idee is dat LC-docenten (senior-docenten/ experts) samen met de opleidingsmanagers en collega s het onderwijs verder brengen langs thema s als klassenmanagement, kwaliteitszorg en Inspectiekader, onderwijslogistiek en docentenstages. Deze bepalen grotendeels de kwaliteit van het onderwijs, de docenten kunnen hierop een actieve en initiërende rol spelen in de teams. ICT vernieuwd en modern In 2012 heeft er een grote renovatie plaatsgevonden op ICT-gebied, om de ICT toepassingen voor studenten en medewerkers te optimaliseren. De systemen waren na jaren toe aan modernisering: mailboxen waren te klein, de stabiliteit verminderde en het beheer werd complex. Er is een nieuw serverpark ingericht en alle pc s binnen ROC Flevoland zijn voorzien van Windows 7 en Office Tijdens het vervangen van de systemen moest er wel gewoon doorgewerkt kunnen worden, dat is ook gelukt. Alleen verliepen de werkzaamheden soms wat minder snel dan gepland. Het eindresultaat is iets om trots op te zijn: een stabiel netwerk dat goed onderhouden kan worden en een snel werkende computer met up to date software. Volgend jaar staan er weer nieuwe projecten gepland. Sinds we voor de mail en agenda Office 365 gebruiken, is ook Lync ter beschikking: medewerkers kunnen daardoor met één druk op de knop onderling communicatie tot stand brengen. Documenten en applicaties kunnen via Lync direct worden gedeeld. Ook kan er nu via internet worden gechat of getelefoneerd. Verder zijn er plannen om in 2013 Sharepoint verder uit te rollen, daarmee kunnen medewerkers en studenten eenvoudig samenwerkingssites maken waar zij bijvoorbeeld informatie uitwisselen, documenten beheren of kennis delen. Tot slot wordt de dekking van het WiFi netwerk uitgebreid, waardoor het voor studenten en medewerkers mogelijk wordt om overal binnen ROC Flevoland vanaf een eigen laptop of tablet te werken. sandra van eys, docent verpleegkunde MBo college almere: De tablet gebruik ik naast registratie van verzuim ook voor interactieve lessen. Er is een EHBO-app die ik graag inzet en studenten maken instructiefilmpjes als eindopdracht, die ze op Youtube zetten. Op Facebook maak ik tijdelijke fictieve accounts aan van patiënten, de gesimuleerde statusupdates bespreken we in de les. En sta ik in de file, dan stuur ik een tweet. Dat is sneller en effectiever dan mailen. Tevredenheid medewerkers: van werkdruk naar werkplezier Met TNO is het onderzoek Van werkdruk naar werkplezier in gang gezet. Dit onderzoek, dat TNO in schooljaar uitvoert in opdracht van het ROC van Amsterdam, ROC Flevoland en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam, heeft tot doel om via de 2500 werknemers in het educatieve proces knelpunten en oplossingen voor werkplezier vast te stellen. Volgend schooljaar wordt er concreet aan de slag gegaan met de conclusies.

20 20 Beroepseducatie voor Volwassenen Participatieschool De prioriteit bij het onderwijs voor laaggeletterden lag in 2012 bij de groep die een bijstandsuitkering ontving. Laaggeletterdheid staat doorgaans een succesvolle reintegratie naar werk in de weg. Dit is een keuze van de gemeente Almere, Lelystad en Dronten, die de cursussen financieren uit een budget OC&W. De Participatieschool verzorgt het onderwijs voor laaggeletterden op verschillende niveaus, van analfabeten tot instroom-niveau mbo. Tijdens de taalcursussen worden ook digitale vaardigheden meegenomen, zoals gebruik van internet, en social media. Bedrijfsschool wordt Business College Beroepseducatie voor Volwassenen biedt ook mbo-opleidingen aan voor volwassenen. Dat ging begin 2012 nog via de Bedrijfsschool, deze richt zich op bedrijven die hun werknemers willen opleiden. De Bedrijfsschool biedt op maat ontwikkelde BBLopleidingen. In de loop van 2012 ging de Bedrijfsschool over in Business College. Deze richt zich op het werkgebied van ROC Flevoland en ROC van Amsterdam samen ofwel de noordelijke vleugel van de Randstad. Voor bedrijven die een landelijke dekking hebben, verzorgt Business College opleidingen op landelijke schaal. Resultaten 2012: 673 deelnemers beëindigden de taalcursus in 2012, waarvan 550 deelnemers (82 procent) met een certificaat. Almere: 388 Lelystad: 215 Dronten: 70 Business College: In één jaar tijd groeide Business College naar 496 deelnemers (een groei van veertig procent ten opzichte van 2011). De niveau 2 en 3-opleidingen van Business College duren meestal een jaar, niveau 4-opleidingen kunnen tot anderhalf jaar duren. Van de deelnemers die in 2012 hun opleiding beëindigden, behaalde 80 tot 90% (afhankelijk van het niveau) het mbo-diploma. Inburgering afgebouwd Via de Participatieschool voert het ROC inburgeringsprogramma s uit voor Almere en Lelystad. Als gevolg van het overheidsbeleid nemen de gemeentes geen inburgeringsprogramma s meer af. ROC Flevoland heeft daarom moeten besluiten daarmee te stoppen, als de laatste cursisten het programma s hebben beëindigd. Begin 2012 volgden 513 inburgeraars een programma bij het ROC Flevoland: 294 uit Almere en 209 uit Lelystad. In 2013 ronden de laatste negenentachtig inburgeraars de cursus af. Platform voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Ook in 2012 nam ROC Flevoland deel aan het PPA (Provinciaal Platform Arbeidsmarkt). Daarin ontmoeten overheden (provincie, gemeenten), onderwijs (mbo-, hbo- en vo-instellingen), ondernemers (VNO/ NCW, LTO) en andere instellingen (UWV, kenniscentra, Technocentrum, Zorgwel Flevoland) elkaar. Doel is om afspraken te maken op het raakvlak arbeidsmarkt en onderwijs. Omdat de partijen in 2011 de toegevoegde waarde van het PPA onvoldoende vonden, concentreerde het overleg zich in 2012 op een meer efficiënte en effectieve wijze van samenwerking en afstemming onderling. Enkele partijen, waaronder ROC Flevoland, hebben een aantal werksessies gehad om een nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen. Dit wordt vanaf 2013 concreet.

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas P. 04 P. 15 Doelen en ambities: Op naar de top 5 P. 14 Onderzoek naar de tevredenheid van studenten P. 18 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten groot succes Meer docenten voor de klas Jaarkrant 13 02 2012 Docente

Nadere informatie

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN DIE LEUKE DINGEN DOEN We hebben het steeds drukker. Dus is onze vrije tijd heel belangrijk. Daarom hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen welkom op DE open DaG locatie GrolscH veste ENscHEDE maandag 26 januari 2015 15-21 uur Bij het ROC van Twente ben je aan het juiste adres voor een beroepsopleiding. We helpen je graag bij het maken van

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

mbo varkenshouderij Professioneel partner in de

mbo varkenshouderij Professioneel partner in de mbo varkenshouderij 2017 2018 Professioneel partner in de varkenshouderij mbo varkenshouderij Als je van varkens houdt De Nederlandse varkenshouderij vernieuwt voortdurend. Om die snelheid bij te houden

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT BIJ ONVERGETELIJKE ERVARINGEN Een ontspannen zomervakantie, actieve wintersport of gewoon lekker een weekendje weg.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Ouderavond Handel en administratie

Ouderavond Handel en administratie Ouderavond Handel en administratie Mentoren B4H: Muriël Sleeswijk Jose Visser Rien ter Beek Mentoren K4H: Brenda Koster Dennis Zoomers Mentoren K4H: Maria Muelink Harmen Hecker Ouderavond Handel en administratie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein Commissie Macrodoelmatigheid Vermeulen Van de vier onderzochte regio s is een overzicht gemaakt van thema s organiseerbaarheid, arbeidsmarkt en kwaliteit.

Nadere informatie

mbo pluimveehouderij Professioneel partner in de pluimveehouderij

mbo pluimveehouderij Professioneel partner in de pluimveehouderij mbo pluimveehouderij 2017 2018 Professioneel partner in de pluimveehouderij mbo pluimveehouderij Als je van pluimvee houdt De Nederlandse pluimveehouderij vernieuwt voortdurend. Om die snelheid bij te

Nadere informatie

Groenhorst mbo Nijkerk

Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst Nijkerk biedt diverse groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

OP HET STREEK TEL IK MEE!

OP HET STREEK TEL IK MEE! OP HET STREEK TEL IK MEE! CSG Het Streek Zandlaan voor vmbo/mavo en praktijkonderwijs, Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 4

Informatieboekje leerjaar 4 2016-2017 Informatieboekje leerjaar 4 Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Verschillende niveaus op het mbo... 3 Verschillende soorten scholen in het mbo... 4 Verschillende niveaus

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 25 november 2017 van uur Locatie Vlijmenseweg

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 25 november 2017 van uur Locatie Vlijmenseweg WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 25 november 2017 van 09.30 16.30 uur Locatie Vlijmenseweg Assistenten Gezondheidszorg Gebouw Z Apothekersassistent Tandartsassistent Doktersassistent Lokaal 2.20 Lokaal 2.36

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie