De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken"

Transcriptie

1 De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken Hoorn, oktober 0 Ton Evenwel

2

3 I Nhoud Inleiding De website De alumni nader bekeken De sectoren nader bekeken Toekomstplannen

4 I nleiding Eind 99 heeft de toenmalige Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen in samenwerking met enkele afgestudeerden een vereniging opgericht voor haar alumni: de VAPO (Vereniging van Amsterdamse en ). De VAPO had als doel de band tussen de faculteit en haar alumni te versterken en de onderlinge contacten te verbeteren. Hiertoe organiseerde de VAPO verschillende activiteiten waaronder nieuwsbrieven, symposia, borrels, bedrijvendagen, scriptieprijs - voor haar leden en studenten van de faculteit. Aanvankelijk was er vanuit de alumni grote belangstelling voor de VAPO. De bijeenkomsten werden druk bezocht, zowel door de leden als door studenten en medewerkers van de faculteit. De vereniging voorzag duidelijk in een wederzijdse behoefte. Op het hoogtepunt van haar bestaan telde de VAPO 85 leden. Vanaf 000 werd deze belangstelling met name van de zijde van de alumni duidelijk minder. De vereniging werd kleiner en de bijeenkomsten werden nauwelijks meer bezocht. Ondanks verwoede pogingen van het toenmalige bestuur om de vereniging nieuw leven in te blazen lukte het niet om activiteiten te ontwikkelen waar voldoende alumni op afkwamen. De vereniging werd zieltogend en uiteindelijk in 003 opgeheven. Het onderwijsinstituut POW was genoodzaakt haar alumnibeleid in een nieuwe vorm te gieten; het was duidelijk dat de aloude verenigingsstructuur niet meer voldeed. Na een aantal gesprekken met oud-bestuursleden werd besloten de alumnicontacten vorm te geven middels een interactieve website. Een aantal uitgangspunten werd geformuleerd en Arjan Sas medewerker ICT/FMG - werd verzocht om de website te ontwerpen in nauwe samenspraak met het Onderwijsbureau. Gekozen werd voor Microsoft Office SharePoint Server: webgebaseerde software, waarbij het relatief eenvoudig is om een intranet op te zetten, waarbinnen leden kunnen samenwerken en communiceren. Het programma leek uitstekend te voldoen aan de gestelde uitgangspunten. Arjan Sas droeg zorg voor het ontwerp, de hosting en was de administrator van de site. Het Onderwijsbureau droeg zorg voor de redactionele invulling. Het hart van de site wordt gevormd door SharePoint met menu-items als: Ledenbestand, Actueel, Agenda, Vraag en aanbod, Testimonials, Externe links en Forum. De startpagina met Over deze site en Contact vormt een soort schil en is gemaakt met Macromedia Contribute 3. Deze, met de later bijgevoegde pagina s Ontwikkelingen POW en Documenten, zijn geplaatst op de server van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) met een link naar de Share- Point Server en v.v. Al snel bleek het redactionele onderhoud voor het Onderwijsbureau te tijdrovend. Ton Evenwel alumnus en ex-hoofd Bureau Onderwijs en studentzaken POW was na zijn pensionering bereid de site verder uit te bouwen en redactioneel vorm te geven en na vertrek van Arjan Sas tevens als webmaster en administrator te fungeren. Na een aantal verhuizingen is de site nu ondergebracht bij Surfgroepen en geheel Nederlandstalig geworden. De site is te vinden op: en is openbaar. Alumni kunnen op verzoek (aanmeldingsformulier op de site) een inlogaccount verkrijgen van de administrator (Ton Evenwel), waarna zij gebruik kunnen maken van alle interactieve mogelijkheden: berichten en oproepen plaatsen, hun gegevens wijzigen, een discussie starten op het Forum, en met de overige leden (voor buitenstaanders zijn de adressen verborgen) en de besloten pagina Intern welke uitsluitend toegankelijk is voor geregistreerde leden. Hoewel slechts weinig leden gebruikmaken van deze mogelijkheden, voorziet de site duidelijk in een behoefte. De webmaster ontvangt regelmatig enthousiaste berichten. Sinds 008 ontvangen alle geregistreerde leden tevens wekelijks de Nieuwsbrief Alumni POWL, gemaakt met MS Publisher. In deze Nieuwsbrief worden alle in de afgelopen week - nieuw op de site geplaatste items vermeld, met een link naar desbetreffende pagina. Uit de reacties blijkt dat

5 vooral deze Nieuwsbrief zeer gewaardeerd wordt. In een bijlage treft u een voorbeeld van een Nieuwsbrief aan. Op 0 juni 00 heeft de Afdelingsvoorzitter de Alumni Adviesraad ingesteld voor de opleidingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde. De raad bestaat uit tien alumni die afkomstig zijn van verschillende afstudeerrichtingen en op uiteenlopende terreinen werkzaam zijn. De raad komt twee keer per jaar bijeen. De eerste vergadering is gehouden op 4 juni 00. De Alumniraad geeft advies aan de besturen van het College en de Graduate School of Child Development and Education over: ontwikkelingen met betrekking tot opvoeding en onderwijs in wetenschap en samenleving, inrichting en uitvoering van onderwijs van het instituut en van het onderwijs waarbij het instituut is betrokken mogelijke nieuwe projecten de afstemming van onderwijs en werkervaring ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de interactie tussen universiteit (opleiding en onderzoek) en arbeidsorganisaties de positionering van het instituut binnen en buiten de UvA. Onderwerpen kunnen zowel inhoudelijk als strategisch van aard zijn. Naast Website en Nieuwsbrief organiseert de afdeling x per jaar een Alumnimiddag, waar alumni geïnformeerd worden over de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken binnen de vakgebieden. Succesvol en voor herhaling vatbaar was een bijeenkomst van alumni en studenten, waar deze laatste middels speeddating door alumni werden geïnformeerd over de ontwikkelingen/problemen in de werkvelden. In de hiernavolgende hoofdstukken zal verder ingegaan worden op de Website en de aldaar geregistreerde alumni.

6 D e website Op de Alumni website POW treft u de volgende items aan: Overzicht leden. Op dit moment - oktober 0 - telt de site 55 geregistreerde alumni van Pedagogische wetenschappen(357), Onderwijskunde (56) en Andragologie (). Deze laatste opleiding is na de opheffing van de zelfstandige studierichting een aantal jaren een afstudeerrichting van Pedagogische wetenschappen geweest. Inmiddels heeft deze opleiding haar eigen AUV alumnikring Andragologie UvA Actueel en Agenda. Hier worden alle voor alumni relevante mededelingen geplaatst en belangrijke bijeenkomsten lezingen, symposia, congressen, tentoonstellingen, etc. Vraag en aanbod. Hier staan vooral relevante vacatures, maar ook oproepen van en voor alumni Testimonials. Een aantal alumni heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hier hun testimonium te plaatsen Externe links. Hier is een groot aantal links ondergebracht naar instellingen en diensten die van belang kunnen zijn voor alumni en de instellingen waar alumni werkzaam zijn. Dit item is eveneens van belang voor studenten op zoek naar stagemogelijkheden Forum. Hier kunnen stellingen gedeponeerd en discussies gestart worden. Helaas wordt door de leden van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Ontwikkelingen binnen POW. Hier treffen de alumni diverse berichten aan m.b.t. ontwikkelingen binnen het onderwijs en onderzoek, hoogleraarsbenoemingen, reportages van belangrijke gebeurtenissen, e.d. Documenten. Hier worden boekbesprekingen door een alumnus geplaatst, artikelen, oraties, e.d. Alumni hebben voorts nog de mogelijkheid om via Contact te reageren of contact op te nemen met de opleidingen, een Enquête in te vullen waarin zij hun studie-ervaringen kunnen evalueren en een handleiding te raadplegen over het gebruik van de site. In het hiernavolgende deel zullen wij de alumni nader bekijken: Waar werken zij In welke functies

7 D e alumni nader bekeken Op de site staan 55 afgestudeerden in Pedagogische wetenschappen, Onderwijskunde en Andragologie geregistreerd. De meesten van hen hebben het doctoraal of het master examen afgelegd en een achttal het bachelor examen. In de navolgende tabellen worden voor de sectoren waarin de alumni werkzaam zijn de volgende afkortingen gebruikt: Niet: Niet (meer) werkzaam/werkzoekend Ow: Onderwijs/onderwijsbegeleiding / onderwijsondersteuning Div: Divers Eig: Eigen praktijk Ortho: Orthopedagogische praktijk O&T: Opleiding en Training Han: Gehandicaptenzorg (G)GGZ: (Geestelijke) gezondheidszorg K.op: Kinderopvang Media: Media J.zorg: Jeugdzorg Overh: Overheid O&C: Organisatie en consultancy Oz: Onderzoek OOS: Opvoedingsondersteuning

8 De pedagogen zijn werkzaam in de volgende sectoren; N=357 Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Totaal Bachelor 5 7,0% Grondslagen ,0% Gezinsleer 5 3 3,% OOS ,5% Ortho ,5% Forensische ,% Soc. Peda ,3% Children s R 0,6% Vrij ,8% Totaal Totaal % 7 7,6 85 3,8 8 7,8 7 7,6 0,6 0,6 3 6,4 48 3,4 4 3,9 0, ,7 6,7 6, 5 4, 357 De onderwijskundigen zijn werkzaam in de volgende sectoren; N=56 B en M: Beleid en management/beleid en bestuur; IOO: Inrichting van onderwijs en opleiding Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig. Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Alg. Owk Totaal B en M IOO Vrij 0 Bachelor Totaal Totaal % 4, ,5 0 6,4 3 8,3 6 0,3,3 7 4,5 0 6,4 8 5, 0,6 7 7,3% 54 34,6% 57 36,5% 7 0,9% 0,6% 56

9 De andragologen zijn werkzaam in de volgende sectoren; N= Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig. Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Totaal Onbekend Org.kunde 5 Shv Volw.edu Vr. leren Totaal Totaal % 3 5 8, ,3 8,3 3 5 Alle alumni zijn werkzaam in de volgende sectoren; N=55 Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig. Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Totaal Totaal Totaal % 5,9 33 7,4 8, 0,4 3,6 4,4 0,,7 0,8 9,5,5 3,6 5,7 3,0 De belangrijkste werkgever voor alumni van Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde is overduidelijk de sector onderwijs, incl. de onderwijsbegeleiding en ondersteuning; 33% van de alumni is in dit werkveld werkzaam. In de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg en Jeugdzorg is in totaal ca. 0% van de alumni werkzaam. In deze sectoren vindt ca. 7% van de pedagogen werk. Ruim 8% van de alumni heeft een eigen praktijk of oefent zelfstandig (zzp) hun beroep uit. De pedagogen en onderwijskundigen ontlopen elkaar hierbij niet veel. Vaan de andragogen is 5% werkzaam in een eigen praktijk, maar hun aandeel in het alumnibestand is slechts gering.

10 D e sectoren nader bekeken In de tabellen kunnen wij zien in welke sectoren de alumni werkzaam zijn. Hier ziet u een overzicht van de diverse functies die in de verschillende sectoren door de alumni worden bekleed. Sector Onderwijs Andragogen Opleidingsmanager ROC; leerkracht basisonderwijs; docent Verloskunde academie Leerkracht basis onderwijs; directeur basisonderwijs; intern begeleider; ambulant begeleider; projectleider ROC; docent ROC; beleidsmedewerker ROC; opleidingsmanager ROC; onderwijskundige ROC; adviseur land. orgaan beroepsonderwijs; voorzitter centrale directie school voor v.o.; regiomanager besturenorganisatie; onderwijskundig medewerker hogeschool; docent hogeschool; hoofd onderwijsbeleid en strategie hogeschool; coördinator hogeschool; opleidingsadviseur universiteit/ hogeschool; projectleider diversiteit hogeschool; projectleider Pabo; management Pabo; inspecteur; universitair docent; coördinator onderwijsvernieuwing universiteit; studieadviseur universiteit; projectmanager universiteit; onderwijscoördinator universiteit; projectmedewerker studievoorlichting universiteit; medewerker coördinatie opleidingen UMC; onderwijsadviseur adviesbureau; teacher trainer in Beijing; projectleider QANU; educatief medewerker jeugd bibliotheek; onderwijsmanager hogeschool; adviseur landelijk orgaan beroepsonderwijs horeca, toerisme en voeding Leerkracht basisonderwijs; directeur basisschool; intern begeleider; docent NT; onderwijsbegeleider OBD; orthopedagoog OBD; coördinator speciaal onderwijs; onderwijsadviseur OBD; orthopedagoge speciaal onderwijs; docent v.o.; zorgcoördinator v.o.; leerlingbegeleider educatieve dienstverlening; onderwijsadviseur leerlingzorg; docent hogeschool; manager hogeschool; lector en lid kenniskring gedragsproblemen; onderwijskundige land. expertisebureau; senior projectmanager Delft TopTech; hoogleraar; studieadviseur universiteit; stagecoördinator universiteit; universitair docent; hoofd onderwijsadministratie universiteit; medewerker schrijfdans; coördinator meerkansenbeleid; onderwijskundige; beleidsmedewerker onderwijs gemeente Sector Jeugdzorg Gezinsvoogd; manager; (ortho)pedagoog; gedragskundige; behandelcoördinator; gedragswetenschapper; pedagogisch medewerker; ambulant medewerker; GZ-Psycholoog; beleidsmedewerker; Raadsonderzoeker Kinderbescherming; coördinator; kwaliteitsfunctionaris; stafmedewerker; trainer; Sector Divers Andragogen Verzuimadviseur Consultancybureau Importeur Portugese wijnen; student; administratief medewerkster; bouwbedrijf; content ontwikkelaar; zorgcoördinator; office manager groothandel; vice voorzitter/politiek secretaris jonge socialisten; project manager World Press Photo

11 Systeemontwikkelaar Postbank; lactatiedeskundige; student; manager zorgverzekeraar; productiecoördinator kerkgemeenschap; hotelier; manager klassieke orkesten; receptioniste; regiomanager MKB; bestuursmedewerker; IT-projectmanager; adviseur verzekerden en werk; tennisleraar; loopbaanbegeleider Nieuwkomers; beeldend kunstenaar; verpleegkundige; medewerker Schrijfdans ; ergotherapeut revalidatiecentrum; hoofdredacteur Folia en Havanna; zwemdocent; verkoopster; communicatiemedewerker Meldpunt Kinderporno op internet; adviseur ruimtelijke ontwikkeling; applicatiebeheerder Sector Eigen praktijk Andragogen Agogisch bureau conflictbemiddeling; trainings- en narratieve praktijk; coaching Bureau communicatie en tekstadvies; organisatieadvies; bureau informatieontwerp en architectuur; (interim)management en advies; training en coaching bij veranderingsprocessen; directeur/eigenaar Savant Learning Partners; Information design & Information architecture Veranderingsprocessen; pedagogisch adviesbureau; psychotherapeutisch adviesbureau; organisatieadviesbureau; orthopedagogisch adviesbureau; orthopedagogische praktijk voor autisme; reïntegratie adviesbureau; consultancy bureau; guide in career and life design; onderzoeksbureau pedofilie; cursussen opvoedingsondersteuning; adviesbureau seksuele ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen Sector Gehandicaptenzorg Teamcoördinator; begeleidster; groepsbegeleider; orthopedagoog/gedragskundige; communicatiemedewerkster; activiteitenbegeleider; thuis- en gezinsondersteuning; behandelcoördinator Sector (Geestelijke) Gezondheidszorg Andragogen Hier is een andragoog werkzaam als Hoofd opleider Psychotherapie in een psychiatrisch ziekenhuis in Ierland Regiomanager GGD; orthopedagoge ver. Spierziekten; beleidsmedewerker; therapeut; ouderbegeleider; GZ-Psycholoog; orthopedagoog; sociaalpsychiatrisch verpleegkundige; pedagogisch medewerker; therapeutische groepsleiding; behandelcoördinator/hoofd behandeling; kwaliteitsadviseur; coördinator activiteitencentrum; werkervaringsplek; sociotherapeut Sector Orthopedagogische praktijk Orthopedagoog/gedragskundige in particuliere praktijk

12 Sector kinderopvang Groepsleidster; adviseur; locatiehoofd; pedagogisch medewerkster; (ortho)pedagoog Sector Opvoedingsondersteuning Manager Brede scholen St. Kansweb Orthopedagoge; gezinscoach; gezinsbegeleidster ; medewerker jeugd- en opvoedhulp; manager; innovatiemedewerker Sector Media Hoofd educatie Ned. Inst. Beeld en geluid; specialistisch bibliothecaris Programmamaakster Teleacnot; productmanager uitgeverij Sector Onderzoek Promovenda; (hoofd) onderzoeksondersteuning; postdoc Promovenda; onderzoeker lokaal jeugd- en onderwijsbeleid; onderzoeker lerarenopleiding; onderzoeker onderzoeks- en adviesbureau; onderzoeksmedewerker universiteit/hogeschool; postdoc Sector Opleiding & Training Andragogen Opleidingsadviseur Opleidingsadviseur; trainer; manager opleidingen; directeur O&T; opleidingscoördinator; ontwerper opleidingsprogramma s; manager HRD Trainer; opleidingsadviseur; Sector Organisatie & Consultancy Andragogen Senior adviseur, programmamanager; organisatieadviseur Organisatieadviseur; senior/medior/junior consultant; coach; learning consultant Organisatieadviseur; communicatieadviseur; directeur O&C Sector Overheid Adviseur Ministerie OCW; projectleider stadsdeel; hoofd financiële zaken Ministerie; beleidsmedewerker gemeente; sportraad; policy advisor Curaçao; stafmedewerker Onderwijsraad

13 Beleidsmedewerker welzijn en onderwijs gemeente; gedragskundige ministerie van Justitie; coördinator maatschappelijke ontwikkelingen gemeente; beleidsmedewerker ministerie van Justitie; projectmanagement gemeente Sector Niet Hier zitten de werkzoekenden, gepensioneerden en niet-werkzamen. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het merendeel van de alumni werkzaam is in een functie die aansluit op de opleiding en waarvoor een universitaire opleiding noodzakelijk of gewenst is.

14 T Oekomstplannen Om de band van de alumni met hun opleidingen verder te verstevigen zal dit jaar aandacht besteed worden aan de volgende punten: Verder uitbouwen van de website voor alumni. Het streven is erop gericht om aan het eind van 0 ca. 600 geregistreerde leden te hebben. Daartoe zullen alle afstuderenden rond de diploma-uitreikingen door de webmaster benaderd worden met het verzoek om lid te worden en zal het Onderwijsbureau onder de studenten en onder de afstuderenden in het bijzonder de alumnikring onder de aandacht brengen. Voorts zal door de webmaster regelmatig schoolbank.nl bezocht worden om die afgestudeerden te benaderen die wel op schoolbank.nl staan, doch nog niet op de site Alumni-POW. Continuering van de wekelijkse Nieuwsbrief Enquête uitzetten onder de leden. Onderzocht zal worden of en in hoeverre de site in een behoefte voorziet en beantwoordt aan zijn doel: bevorderen onderlinge band en band met opleiding. Gevraagd zal worden naar suggesties voor verbetering. Bevorderen van minimaal één jaarlijkse POW-alumnidag (thematisch en ontmoeting) Voorstellen ontwikkelen om contacten tussen studenten en alumni te bevorderen. Gedacht kan worden aan: bezoek aan instellingen, lezingen door alumni; bijdragen aan het onderwijs van alumni e.d. December 0 stopt Surfgroepen met het onderbrengen van de zgn. Teamsites. Dit betekent dat de Alumnisite opnieuw zal moeten verhuizen, met alle problemen van dien (migratie; omzetten gegevens, e.d.). Als mogelijk alternatief kan de groep: Alumni Pedagogiek en Onderwijskunde Universiteit van Amsterdam op LinkedIn verder uitgebouwd worden. Alumni kunnen zich daar registreren en hun gegevens bijhouden. Het belangrijkste accent in de communicatie naar de alumni zal dan op de Nieuwsbrief komen te liggen. Te overwegen valt ook om naar het voorbeeld van de Alumnikring Andragologie een AUValumnikring op te richten, die tal van activiteiten kan organiseren, waaronder collegereeksen, symposia, discussiebijeenkomsten, e.d. Dit vraagt wel een actieve inbreng van een groep enthousiaste alumni. Afhankelijk van de uitkomsten van de te houden enquête zal de afdeling medio 0 hierover een besluit moeten nemen.

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Zuyd Hogeschool Bacheloropleiding International Business omzetten BOB naar UOB Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Netherlands Quality Agency (NQA) Februari 2014 2/35 NQA Zuyd Hogeschool: omzetten

Nadere informatie

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Faculteit der Bewegingswetenschappen Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Colofon Uitgave Faculteit der Bewegingswetenschappen, 2006 Teksten Jirka Born, Erna Harkema, Brenda van Keeken, Elly Schouten,

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol.

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol. KORTE BERICHTEN nr. 47 maart 2007 ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN voorheen Nederlands op de Werkvloer c o l o f o n Bijna een op de vijf inwoners van Nederland op 1 januari 2006 is allochtoon. Iedereen

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Inhoud Voorwoord 1 Taal en toekomst 2

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie