INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 WOORD VOORAF METHODIEK INHOUDSTAFEL Art. INLEIDENDE TITEL. BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN (door K. Boone) 1-6 BOEK I. PERSONEN TITEL I. GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN 7-33 Hfdst. I. Genot van de burgerlijke rechten (door K. Boone) 7-16 Hfdst. II. Verlies van de burgerlijke rechten (opgeheven) Afd. 1. Verlies van de burgerlijke rechten door verlies van de staat van Belg Afd. 2. Verlies van de burgerlijke rechten ten gevolge van rechterlijke veroordelingen TITEL II. AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND (door E. De Groote) Hfdst. I. Algemene bepalingen Hfdst. II. Akten van geboorte 55-62ter Hfdst. III. Akten van aangifte en akten van huwelijk Hfdst. IV. Akten van overlijden Hfdst. V. Akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het rijk Hfdst. VI. Verbetering van de akten van de burgerlijke stand TITEL III. WOONPLAATS (door E. De Groote) TITEL IV. AFWEZIGEN (door E. De Groote) Hfdst. I. Afwezigheid Afd. 1. Vermoeden van afwezigheid Afd. 2. Verklaring van afwezigheid Afd. 3. Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen 125 Hfdst. II. Gerechtelijke verklaring van overlijden TITEL V. HET HUWELIJK (door E. De Groote en G. Verschelden) Hfdst. I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan (door E. De Groote)

2 Hfdst. II. Formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk (door E. De Groote) Hfdst. III. [ ] (door E. De Groote) Hfdst. IV. Vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk (door E. De Groote) Hfdst. V. Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan (door G. Verschelden) Hfdst. VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten (door G. Verschelden) septies Hfdst. VII. Ontbinding van het huwelijk (door G. Verschelden) 227 Hfdst. VIII. [...] (door G. Verschelden) 228 TITEL VI. ECHTSCHEIDING (door K. Boone en E. De Groote) quater Hfdst. I. Gronden tot echtscheiding (door E. De Groote) Hfdst. II. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten (opgeheven) Afd. 1. Vorm van de echtscheiding op grond van bepaalde feiten bis Afd. 2. Voorlopige maatregelen waartoe de eis tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten aanleiding kan geven Afd. 3. Gronden van niet-ontvankelijkheid tegen de vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten Hfdst. III. Echtscheiding door onderlinge toestemming (opgeheven) bis Hfdst. IV. Gevolgen van echtscheiding (door K. Boone) bis Hfdst. V. Scheiding van tafel en bed (door K. Boone) quater TITEL VII. AFSTAMMING (door G. Verschelden) Hfdst. I. Vaststelling van de afstamming van moederszijde Hfdst. II. Vaststelling van de afstamming van vaderszijde Afd. 1. Vermoeden van vaderschap Afd. 2. Erkenning Afd. 3. Onderzoek naar het vaderschap Hfdst. III. Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld Afd. 1. Het tijdstip van de verwekking 326 Afd. 2. De erkenning Hfdst. IV. Vorderingen met betrekking tot de afstamming Afd. 1. Algemeen decies Afd. 2. De vorderingen in het bijzonder quinquies Afd. 3. Bekendmaking van de rechterlijke beslissing in de registers van de burgerlijke stand 333 Hfdst. V. Gevolgen van de afstamming bis Hfdst. VI. Vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding TITEL VIII. ADOPTIE (door E. De Groote) Hfdst. I. Intern recht

3 Afd. 1. Algemene bepaling 343 Afd. 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie Voorwaarden voor adoptie A. Grondvoorwaarden B. Leeftijd 345 C. Geschiktheid D. Nieuwe adoptie E. Toestemmingen Gevolgen van de adoptie Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde na de adoptie Herziening van de adoptie Tussenpersonen 352 Afd. 3. Bepalingen eigen aan iedere vorm van adoptie Gewone adoptie A. Gevolgen B. Herroeping Volle adoptie A. Leeftijdsvoorwaarde 355 B. Gevolgen Hfdst. II. Internationaal recht Afd. 1. Bijzondere bepalingen van internationaal privaatrecht Afd. 2. Totstandkoming van een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt Definities Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in België Beschermingsmaatregelen Afd. 3. Uitwerking van buitenlandse beslissingen inzake adoptie in België Erkenning van adopties beheerst door het Verdrag Erkenning van adopties die niet door het Verdrag zijn beheerst /1. Afwijkende bepaling inzake erkenning van de adopties in het hoger belang van het kind Erkenning van buitenlandse beslissingen van herroeping, herziening en nietigverklaring van een adoptie Registratie Hfdst. III. Administratieve formaliteiten TITEL VIIIbis. VERLATING VAN EEN MINDERJARIGE (opgeheven) 370bis- 370quater TITEL IX. OUDERLIJK GEZAG (door K. Boone) ter TITEL X. MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING (door K. Boone) octies

4 Hfdst. I. Minderjarigheid 388 Hfdst. II. Voogdij Afd. 1. Ontstaan van de voogdij 389 Afd. 2. Organisatie van de voogdij Afd. 3. Toeziende voogd Afd. 4. Werking van de voogdij Afd. 5. Voogdijrekeningen en voogdijverslag (Impliciet opgeheven) ( ) Hfdst. IIbis. Pleegvoogdij 475bis- 475septies Hfdst. III. Ontvoogding Hfdst. IV. [...] 487bis-487octies TITEL XI. MEERDERJARIGHEID EN BESCHERMDE PERSONEN (door E. De Groote) Hfdst. I. Meerderjarigheid 488 Hfdst. Ibis. [...] 488bis, a) - 488bis, k) Hfdst. II. Beschermde personen Afd. 1. Toepassingsgebied Afd. 2. Buitengerechtelijke bescherming Afd. 3. Rechterlijke bescherming Onderafdeling 1. Definities 491 Onderafdeling 2. De onbekwaamheid Onderafdeling 3. Sanctionering Hfdst. II/1. Het bewind Afd. 1. Definities 494 Afd. 2. Ontstaan van het bewind 495 Afd. 3. Organisatie van het bewind Afd. 4. De werking van het bewind Onderafdeling 1. Algemene bepalingen Onderafdeling 2. Bijstand Onderafdeling 3. Vertegenwoordiging en beheer Onderafdeling 4. Het bewind uitgeoefend door de ouders Onderafdeling 5. Vertrouwenspersoon Afd. 5. De beëindiging van het bewind Hfdst. III. [...] BOEK II. GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM bis TITEL I. ONDERSCHEIDING VAN DE GOEDEREN Hfdst. I. Onroerende goederen (door P. Vits)

5 Hfdst. II. Roerende goederen (door P. Vits) Hfdst. III. Goederen met betrekking tot hun bezitters (door Th. Van Sinay) TITEL II. EIGENDOM (door P. Vits) Hfdst. I. Recht van natrekking op hetgeen door een zaak wordt voortgebracht Hfdst. II. Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en een lichaam ermee uitmaakt Afd. 1. Recht van natrekking betreffende onroerende zaken Afd. 2. Recht van natrekking betreffende roerende zaken Hfdst. III. Mede-eigendom Afd. 1. Gewone mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom in het algemeen Afd. 2. Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen Onderafdeling 1. Algemene bepalingen Onderafdeling 2. Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars Onderafdeling 3. Organen van de vereniging van mede-eigenaars /2 Onderafdeling 4. Rechtsvorderingen - Openbaarheid - Tegenstelbaarheid en overdracht /2 Onderafdeling 5. Ontbinding en vereffening /1 Onderafdeling 6. Dwingend karakter TITEL III. VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING (door Th. Van Sinay) Hfdst. I. Vruchtgebruik Afd. 1. Rechten van de vruchtgebruiker Afd. 2. Verplichtingen van de vruchtgebruiker Afd. 3. Hoe vruchtgebruik eindigt Hfdst. II. Gebruik en bewoning TITEL IV. ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN (door F. Evers) bis Hfdst. I. Erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaatsen Hfdst. II. Erfdienstbaarheden die door de wet gevestigd zijn Afd. 1. Gemene muur en gemene gracht Afd. 2. Afstand en tussenwerken vereist bij bepaalde bouwwerken 674 Afd. 3. Uitzichten op het eigendom van de nabuur bis Afd. 4. Dakdrop 681 Afd. 5. Recht van uitweg Hfdst. III. Erfdienstbaarheden die door s mensen toedoen gevestigd worden bis Afd. 1. Onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden die op goederen kunnen worden gevestigd Afd. 2. Hoe erfdienstbaarheden gevestigd worden Afd. 3. Rechten van de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is Afd. 4. Hoe erfdienstbaarheden tenietgaan bis

6 BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT ALGEMENE BEPALINGEN (door F. Burssens) TITEL I. ERFENISSEN (door L. De Meulenaere en F. Burssens) Hfdst. I. Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen Hfdst. II. Hoedanigheden vereist om te kunnen erven Hfdst. III. Onderscheiden orden in de erfopvolging Afd. 1. Algemene bepalingen Afd. 2. Plaatsvervulling Afd. 3. Erfopvolging in de nederdalende lijn 745 Afd. 4. Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot 745bis- 745septies Afd. 4bis. Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende 745octies Afd. 5. Erfopvolging in de opgaande lijn Afd. 6. Erfopvolging in de zijlijn Hfdst. IV. Onregelmatige erfopvolging Afd. 1. Rechten van natuurlijke kinderen op de goederen van hun vader of moeder, en erfopvolging in de nalatenschap van zonder nakomelingen overleden natuurlijke kinderen Afd. 2. Rechten van de Staat Hfdst. V. Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen Afd. 1. Aanvaarding Afd. 2. Verwerping van nalatenschappen Afd. 3. Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam bis die onder voorrecht aanvaardt Afd. 4. Onbeheerde nalatenschappen Hfdst. VI. Verdeling en inbreng Afd. 1. De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm Afd. 2. Inbreng Afd. 3. Betaling van de schulden Afd. 4. Gevolgen van de verdeling en vrijwaring van de kavels Afd. 5. Vernietiging van de verdeling TITEL II. SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN EN TESTAMENTEN (door J. Byttebier) Hfdst. I. Algemene bepalingen Hfdst. II. Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament Hfdst. III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting Afd. 1. Beschikbaar gedeelte der goederen Afd. 2. Inkorting van schenkingen en legaten Hfdst. IV. Schenkingen onder de levenden

7 Afd. 1. Vorm van de schenkingen onder de levenden Afd. 2. Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden Hfdst. V. Beschikkingen bij testament Afd. 1. Algemene regels betreffende de vorm der testamenten Afd. 2. Bijzondere regels betreffende de vorm van bepaalde testamenten Afd. 3. Erfstellingen en legaten in het algemeen 1002 Afd. 4. Algemeen legaat Afd. 5. Legaat onder algemene titel Afd. 6. Bijzondere legaten Afd. 7. Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen Afd. 8. Herroeping en verval van testamenten Hfdst. VI. Geoorloofde beschikkingen ten voordele van de kleinkinderen van de schenker of erflater, of ten voordele van de kinderen van zijn broeders en zusters Hfdst. VII. Verdelingen door de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, tussen hun afstammelingen gemaakt Hfdst. VIII. Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren Hfdst. IX. Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk TITEL III. CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN (door S. Stijns) Hfdst. I. Voorafgaande bepalingen Hfdst. II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn Afd. 1. Toestemming Afd. 2. Bekwaamheid van de contracterende partijen Afd. 3. Voorwerp en inhoud van de contracten Afd. 4. Oorzaak Hfdst. III. Gevolgen van de verbintenissen Afd. 1. Algemene bepalingen Afd. 2. Verbintenis om iets te geven Afd. 3. Verbintenis om iets te doen of niet te doen Afd. 4. Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis Afd. 5. Uitlegging van de overeenkomsten Afd. 6. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden Hfdst. IV. Verschillende soorten van verbintenissen Afd. 1. Voorwaardelijke verbintenissen De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten Opschortende voorwaarde Ontbindende voorwaarde Afd. 2. Verbintenissen met tijdsbepaling Afd. 3. Alternatieve verbintenissen

8 Afd. 4. Hoofdelijke verbintenissen Hoofdelijkheid tussen schuldeisers Hoofdelijkheid tussen schuldenaars Afd. 5. Deelbare en ondeelbare verbintenissen Gevolgen van de deelbare verbintenis Gevolgen van de ondeelbare verbintenis Afd. 6. Verbintenissen onder strafbeding Hfdst. V. Tenietgaan van de verbintenissen Afd. 1. Betaling Betaling in het algemeen Betaling met indeplaatsstelling Toerekening van betalingen Aanbod van betaling en consignatie Boedelafstand Afd. 2. Schuldvernieuwing Afd. 3. Kwijtschelding van schuld Afd. 4. Schuldvergelijking Afd. 5. Schuldvermenging Afd. 6. Verlies van de verschuldigde zaak Afd. 7. Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van de overeenkomsten Hfdst. VI. Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling Afd. 1. Schriftelijk bewijs De authentieke titel De onderhandse akte Kerven Afschriften van titels Akten van erkenning en van bevestiging Afd. 2. Bewijs door getuigen Afd. 3. Vermoedens Vermoedens die bij de wet zijn ingesteld Vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld 1353 Afd. 4. Bekentenis van partijen Afd. 5. De eed De beslissende eed De ambtshalve opgelegde eed TITEL IV. VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST Hfdst. I. Oneigenlijke contracten (door S. Stijns) Hfdst. II. Misdrijven en oneigenlijke misdrijven (door I. Boone, G. Jocqué, S. Vereecken en S. Guiliams) TITEL IVbis. VERGOEDING VAN DE SCHADE DOOR ABNORMALEN VEROORZAAKT (door G. 1386bis

9 Jocqué) TITEL V. HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS (door K. Boone) Hfdst. I. Algemene bepalingen /1 Hfdst. II. Wettelijk stelsel Afd. 1. Vermogens en wederbelegging Baten van de eigen vermogens Wederbelegging Baten van het gemeenschappelijk vermogen Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen Afd. 2. Rechten van de schuldeisers Afd. 3. Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen Afd. 4. Bestuur van het eigen vermogen Afd. 5. Ontbinding van het wettelijk stelsel Algemene bepalingen Vergoedingsrekeningen Verrekening van de lasten Verrekening van de vergoedingen Verdeling Schulden tussen echtgenoten 1450 Hfdst. III. Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen Bedingen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten Vooruitmaking Bedingen die afwijken van de regels der gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen Gemeenschappelijke bepaling 1465 Hfdst. IV. Scheiding van goederen Afd. 1. Bedongen scheiding van goederen Afd. 2. Gerechtelijke scheiding van goederen TITEL Vbis. WETTELIJKE SAMENWONING (door G. Verschelden) TITEL VI. KOOP (door M. Dambre) Hfdst. I. Aard en vorm van de koop Hfdst. II. Wie kopen of verkopen kan Hfdst. III. Zaken die verkocht kunnen worden Hfdst. IV. Verplichtingen van de verkoper octies Afd. 1. Algemene bepalingen Afd. 2. Levering Afd. 3. Vrijwaring Vrijwaring voor uitwinning

10 2. Vrijwaring voor gebreken van de verkochte zaak Afd. 4. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten (door I. Samoy) 1649bis- 1649octies Hfdst. V. Verplichtingen van de koper Hfdst. VI. Nietigheid en ontbinding van de koop Afd. 1. Recht van wederinkoop Afd. 2. Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling Hfdst. VII. Veiling van onverdeelde goederen Hfdst. VIII. Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten TITEL VII. RUIL (door M. Dambre) TITEL VIII. HUUR Hfdst. I. Algemene bepalingen (door M. Dambre) Hfdst. II. Huur van goederen 1713-Pachtwet art. 58 Afd. 1. Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen (door M. Dambre) bis Afd. 2. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (door B. Hubeau) 1-12 Afd. 2bis. Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder (door K. Creyf) Handelshuur Duur van de handelshuur Herziening van de huur 6 4. Recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken Overdracht van huur en onderhuur 10-11bis 6. Overdracht van het gehuurde goed Recht op hernieuwing van de huur Vergoeding wegens uitzetting Rechtspleging Overgangsbepalingen Afd. 3. Regels betreffende de pacht in het bijzonder (door E. Stassijns) Pacht Pachttijd Opzegging door de verpachter Opzegging door de pachter en beëindiging in onderlinge overeenstemming Vergissingen inzake oppervlakte en gevallen van bezitsaanmatiging Pachtprijs en andere geldelijke lasten Exploitatie van het gepachte goed 24-29bis 8. Onderpacht en pachtoverdracht Overlijden van de pachter Vergoedingen toekomende aan de afgaande pachter Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter 47-55

11 12. Algemene bepalingen Hfdst. III. Huur van werk en van diensten (door F. Burssens) Afd. 1. Huur van dienstboden en werklieden Afd. 2. Ondernemers van vervoer te land en te water Afd. 3. Bestekken en aannemingen Hfdst. IV. Veepacht Afd. 1. Algemene bepalingen Afd. 2. Eenvoudige veepacht Afd. 3. Veepacht bij helften Afd. 4. Veepacht door de eigenaar toegestaan aan zijn pachter of zijn deelpachter Veepacht aan de pachter toegestaan Veepacht aan de deelpachter toegestaan Afd. 5. Contract oneigenlijk veepacht genoemd 1831 TITEL IX. VENNOOTSCHAPPEN (opgeheven) TITEL X. LENING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere) Hfdst. I. Bruiklening of commodaat Afd. 1. Aard van de bruiklening Afd. 2. Verplichtingen van de lener Afd. 3. Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft Hfdst. II. Verbruiklening of eenvoudige lening Afd. 1. Aard van de verbruiklening Afd. 2. Verplichtingen van de uitlener Afd. 3. Verplichtingen van de lener Hfdst. III. Lening op interest TITEL XI. BEWAARGEVING EN SEKWESTER (door C. Rogiest en L. De Meulenaere) Hfdst. I. Bewaargeving in het algemeen en verschillende soorten van bewaargeving Hfdst. II. Eigenlijke bewaargeving quater Afd. 1. Aard en wezen van het contract van bewaargeving Afd. 2. Vrijwillige bewaargeving Afd. 3. Verplichtingen van de bewaarnemer Afd. 4. Verplichtingen van de bewaargever Afd. 5. Bewaargeving uit noodzaak quater Hfdst. III. Sekwester Afd. 1. Verschillende soorten van sekwester 1955 Afd. 2. Bij overeenkomst bedongen sekwester Afd. 3. Gerechtelijk sekwester of gerechtelijke bewaargeving

12 TITEL XII. KANSCONTRACTEN (door C. Rogiest en L. De Meulenaere) Hfdst. I. Spel en weddenschap Hfdst. II. Contract van lijfrente Afd. 1. Voorwaarden die voor de geldigheid van het contract vereist zijn Afd. 2. Gevolgen van het contract tussen de contracterende partijen TITEL XIII. LASTGEVING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere) Hfdst. I. Aard en vorm van de lastgeving Hfdst. II. Verplichtingen van de lasthebber Hfdst. III. Verplichtingen van de lastgever Hfdst. IV. Verschillende wijzen waarop lastgeving eindigt TITEL XIV. BORGTOCHT (door B. Van Baeveghem) octies Hfdst. I. Aard en omvang van de borgtocht Hfdst. II. Gevolgen van borgtocht Afd. 1. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg Afd. 2. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg Afd. 3. Gevolgen van borgtocht tussen de borgen onderling 2033 Hfdst. III. Tenietgaan van de borgtocht Hfdst. IV. Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht Hfdst. V. Kosteloze borgtocht 2043bis- 2043octies TITEL XV. DADING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere) TITEL XVI. LIJFSDWANG IN BURGERLIJKE ZAKEN (opgeheven) TITEL XVII. (oud) INPANDGEVING (door F. Burssens) Hfdst. I. Pand Hfdst. II. Genotspand TITEL XVII. (nieuw) ZAKELIJKE ZEKERHEDEN OP ROERENDE GOEDEREN 1-76 Hfdst. I. Pandrecht 1-68 Afd. 1. Algemeen 1-25 Afd. 2. Publiciteit Afd. 3. Tegenwerpelijkheid door buitenbezitstelling van lichamelijke goederen Afd. 4. Uitwinning 46-56

13 Afd. 5. Rangconflicten Afd. 6. Pandrecht op geldsom 59 Afd. 7. Tegenwerpelijkheid door buitenbezitstelling van schuldvordering Hfdst. II. Eigendomsvoorbehoud Hfdst. III. Retentierecht TITEL XVIII. VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN (door F. Burssens en J. Byttebier) Inleidende bepalingen - overdracht van zakelijke rechten 1-6 Hfdst. I. Algemene bepalingen 7-11 Hfdst. II. Voorrechten Afd. 1. Voorrechten op roerende en onroerende goederen 17 Afd. 2. Voorrechten op roerende goederen Algemene voorrechten op roerende goederen Voorrechten op bepaalde roerende goederen Rang van de voorrechten op roerende goederen in geval van samenloop van die voorrechten Afd. 3. Voorrechten op onroerende goederen Afd. 4. Hoe voorrechten bewaard worden Hfdst. III. Hypotheken 41-81undecies Afd. 1. Wettelijke hypotheken Waarborgen door voogden te verstrekken in het belang van minderjarigen en onbekwaamverklaarden [...] (opgeheven) Afd. 2. Bedongen hypotheken Afd. 3. Rang van de hypotheken onderling 81 Afd. 4. Hypotheken voor alle sommen 81bis Afd. 5. Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen 81ter- 81undecies Hfdst. IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken Hfdst. V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen Hfdst. VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters Hfdst. VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken 108 Hfdst. VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd Hfdst. IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders Hfdst. X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden Hfdst. XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen Hfdst. XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen 144 TITEL XIX. GERECHTELIJKE UITWINNING EN RANGREGELING ONDER DE SCHULDEISERS (opgeheven)

14 TITEL XX. VERJARING (door H. Vuye) Hfdst. I. Algemene bepalingen Hfdst. II. Bezit Hfdst. III. Oorzaken die de verjaring verhinderen Hfdst. IV. Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen Afd. 1. Oorzaken die de verjaring stuiten Afd. 2. Oorzaken die de loop van de verjaring schorsen Hfdst. V. Tijd die voor de verjaring vereist is Afd. 1. Algemene bepalingen Afd. 2. Algemene termijnen van verjaring Afd. 3. Tienjarige en twintigjarige verjaring Afd. 4. Enige bijzondere verjaringen TITEL XXI. KENNISGEVING (door H. Vuye) 2281

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 TITEL I Genot en verlies van de burgerlijke rechten 7-33 Hoofdstuk I Genot

Nadere informatie

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 6 InhoudArtikelen Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 Boek I Personen Titel I Genot en verlies van de burgerlijke rechten Hoofdstuk I Genot van de burgerlijke

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804........................ 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen............. 3 Boek I. Personen......................

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 3 Boek I. Personen................

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN Burgerlijk Wetboek Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen 13e bijgewerkte druk Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten BURGERLIJK RECHT Burgerlijk wetboek (Uittreksel).......... 3 Hoofdstuk III. (Akten van aangifte en akten van huwelijk)..... 3 Hoofdstuk IV. Akten van overlijden...................... 4 Hoofdstuk V. Akten

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)..... 3 Boek I. Personen............... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten van huwelijk]................... 3 Hoofdstuk IV. Akten van

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel). 3 wordt...................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen..... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen......

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom Burgerlijk Recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)............. 3 Boek I. Personen.............................. 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand............... 3 Hoofdstuk III. (Akten van aangifte

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)........ 3 Boek I. Personen..................... 3 Hoofdstuk III. Akten van aangifte en akten van huwelijk.............................. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

II. BURGERLIJK RECHT

II. BURGERLIJK RECHT II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek Wet 21 maart 1804 p. 122 II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek p. 102 Wet 21 maart 1804 Art. 205bis volledig vervangen }1[Art. 205bis. 1. De nalatenschap

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 Boek I. Personen...................... 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand.......... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL III Verbintenissen Bewijsleer Gebruikelijke contracten DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

I. BENOEMDE OVEREENKOMSTEN UIT BOEK III VAN HET BURGERLIJK WETBOEK art. (*1)

I. BENOEMDE OVEREENKOMSTEN UIT BOEK III VAN HET BURGERLIJK WETBOEK art. (*1) VOORWERK 5 Chronologisch register Alfabetisch register I. BENOEMDE OVEREENKOMSTEN UIT BOEK III VAN HET BURGERLIJK WETBOEK art. (*1) Titel VI. Koop Hoofdstuk I. Aard en vorm van de koop (A. CHRISTIAENS)

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115 I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt.................. 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1387. De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28 INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen / XIX Lijst van verkort aangehaalde werken / XXII lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 INHOUDSTAFEL TITEL V. HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42 Inhoudsopgave Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35 Titel I De arbeidsovereenkomst in het algemeen... 35 Hoofdstuk III Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst... 35 Deel II Belasting over de Toegevoegde

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun onderneming wensen te regelen.

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk Monografieèn Privaatrecht Nieuw erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vierde druk Deventer - 2004 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

21 MAART BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art ) en tekstbijwerking tot

21 MAART BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art ) en tekstbijwerking tot 21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art. 1101-1581) en tekstbijwerking tot 06-04-2012 TITEL III. - CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Afd. II MODERNISERING VAN HET VERMOGENSBEHEER 8-13

Afd. II MODERNISERING VAN HET VERMOGENSBEHEER 8-13 Inhoud V Blz. AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN LITERATUURLIJST V XV XVII Nrs. TITEL I VOOGDIJ EN HAAR KENMERKEN 1-37 Hfdst. I VOOGDIJ ALS ONDERSTEUNENDE MAATREGEL 1-13 OPTIEK VAN DE WETGEVER 3-7 I MODERNISERING

Nadere informatie

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010 ISBN 978 90 4652 864 8 D 2010 2664 096 BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een beschermingsmaatregel Ondergetekende Mevrouw/ De Heer... Geneesheer, waarvan het kabinet gevestigd is te... tel...gsm.:...e.mail:...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk Monografieèn Privaatrecht Erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vijfde druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank *: onder voorbehoud 15de familiekamer Voor de 15de familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld: 1. vorderingen op grond van artikel 1253 ter 4

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat. Afdeling III. Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft. Afdeling I. Aard van de bruiklening

Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat. Afdeling III. Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft. Afdeling I. Aard van de bruiklening De tweede heet verbruiklening of eenvoudige lening. Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat Afdeling I. Aard van de bruiklening Art. 1875. Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij aan

Nadere informatie

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz.

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz. Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 Art. 39 Boek blz. 419 Naam Art. 36 Art. 37 - vaststelling Art. 39 Boek blz. 426 Art. 38 - verandering Staat en bekwaamheid Art. 3, Art. 32 Art. 34 Art. 39 Boek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...5 1. Structuur van de wet...5 2. Kenmerken van de adoptie...5

Nadere informatie