BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten"

Transcriptie

1 BURGERLIJK RECHT Burgerlijk wetboek (Uittreksel) Hoofdstuk III. (Akten van aangifte en akten van huwelijk) Hoofdstuk IV. Akten van overlijden Hoofdstuk V. Akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het rijk Hoofdstuk VI. Verbetering van de akten van de burgerlijke stand. 6 Titel III. Woonplaats Titel IV. Afwezigen Hoofdstuk I. (Afwezigheid Afdeling I. Vermoeden van afwezigheid Afdeling II. Verklaring van afwezigheid Afdeling III. Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van overlijden Titel V. Het huwelijk Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk (of de afstamming) ontstaan Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten Titel VI. Echtscheiding Hoofdstuk I. Gronden tot echtscheiding Hoofdstuk II. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten Afdeling I. Vorm van de echtscheiding op grond van bepaalde feiten Afdeling II. Voorlopige maatregelen waartoe de eis tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten aanleiding kan geven Afdeling III. Gronden van niet-ontvankelijkheid tegen de vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten Hoofdstuk III. Echtscheiding door onderlinge toestemming Hoofdstuk IV. Gevolgen van echtscheiding Hoofdstuk V. Scheiding van tafel en bed Titel VIII. Adoptie Hoofdstuk I. Intern recht Afdeling 1. Algemene bepaling Titel IX. (Ouderlijk gezag) Titel X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding Hoofdstuk I. Minderjarigheid Hoofdstuk II. Voogdij Afdeling I. Ontstaan van de voogdij Afdeling II. Organisatie van de voogdij Afdeling III. Toeziende voogd Afdeling IV. Werking van de voogdij Afdeling V. Voogdijrekeningen en voogdijverslag Hoofdstuk IIbis. Pleegvoogdij Hoofdstuk III. Ontvoogding Hoofdstuk IV. Verlengde minderjarigheid Titel XI. (Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman) Hoofdstuk I. Meerderjarigheid Hoofdstuk Ibis. Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige Hoofdstuk II. Onbekwaamverklaring Hoofdstuk III. Bijstand van een gerechtelijk raadsman Titel I. Onderscheiding van de goederen Hoofdstuk I. Onroerende goederen Hoofdstuk II. Roerende goederen Hoofdstuk III. Goederen met betrekking tot hun bezitters Titel II. Eigendom Hoofdstuk I. Recht van natrekking op hetgeen door een zaak wordt voortgebracht Hoofdstuk II. Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en een lichaam ermee uitmaakt Afdeling I. Recht van natrekking betreffende onroerende zaken Afdeling II. Recht van natrekking betreffende roerende zaken Hoofdstuk III. Medeeigendom Afdeling I. (Gewone medeeigendom en gedwongen medeeigendom in het algemeen) Afdeling II. (Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen) Titel III. Vruchtgebruik, gebruik en bewoning Hoofdstuk I. Vruchtgebruik Afdeling I. Rechten van de vruchtgebruiker Afdeling II. Verplichtingen van de vruchtgebruiker Afdeling III. Hoe vruchtgebruik eindigt Hoofdstuk II. Gebruik en bewoning Titel IV. Erfdienstbaarheden of grondlasten Hoofdstuk I. Erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaatsen Hoofdstuk II. Erfdienstbaarheden die door de wet gevestigd zijn. 36 Afdeling I. Gemene muur en gemene gracht Afdeling II. Afstand en tussenwerken vereist bij bepaalde bouwwerken Afdeling III. Uitzichten op het eigendom van de nabuur Afdeling IV. Dakdrop Afdeling V. Recht van uitweg Hoofdstuk III. Erfdienstbaarheden die door 's mensen toedoen gevestigd worden Afdeling I. Onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden die op goederen kunnen worden gevestigd Afdeling II. Hoe erfdienstbaarheden gevestigd worden 38 Afdeling III. Rechten van de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is Afdeling IV. Hoe erfdienstbaarheden teniet gaan Titel I. Erfenissen Hoofdstuk I. Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen Hoofdstuk II. Hoedanigheden vereist om te kunnen erven i

2 Hoofdstuk III. Onderscheiden orden in de erfopvolging Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Plaatsvervulling Afdeling III. Erfopvolging in de nederdalende lijn Afdeling IV. Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot Afdeling IVbis. Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende Afdeling (V.) Erfopvolging in de opgaande lijn Afdeling (VI.) Erfopvolging in de zijlijn Hoofdstuk IV. Onregelmatige erfopvolging Afdeling I. Rechten van natuurlijke kinderen op de goederen van hun vader of moeder, en erfopvolging in de nalatenschap van zonder nakomelingen overleden natuurlijke kinderen Afdeling II. Rechten van de staat Hoofdstuk V. Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen. 42 Afdeling I. Aanvaarding Afdeling II. Verwerping van nalatenschappen Afdeling III. Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder voorrecht aanvaardt Afdeling IV. Onbeheerde nalatenschappen Hoofdstuk VI. Verdeling en inbreng Afdeling I. De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm Afdeling II. Inbreng Afdeling III. Betaling van de schulden Afdeling IV. Gevolgen van de verdeling en vrijwaring van de kavels Afdeling V. Vernietiging van de verdeling Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting.. 49 Afdeling I. Beschikbaar gedeelte der goederen Afdeling II. Inkorting van schenkingen en legaten Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden Afdeling I. Vorm van de schenkingen onder de levenden Afdeling II. Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament Afdeling I. Algemene regels betreffende de vorm der testamenten Afdeling II. Bijzondere regels betreffende de vorm van bepaalde testamenten Afdeling III. Erfstellingen en legaten in het algemeen. 53 Afdeling IV. Algemeen legaat Afdeling V. Legaat onder algemene titel Afdeling VI. Bijzondere legaten Afdeling VII. Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen Afdeling VIII. Herroeping en verval van testamenten. 54 Hoofdstuk VI. Geoorloofde beschikkingen ten voordele van de kleinkinderen van de schenker of erflater, of ten voordele van de kinderen van zijn broeders en zusters Hoofdstuk VII. Verdelingen door de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, tussen hun afstammelingen gemaakt Hoofdstuk VIII. Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren Hoofdstuk IX. Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn Afdeling I. Toestemming Afdeling II. Bekwaamheid van de contracterende partijen Afdeling III. Voorwerp en inhoud van de contracten. 58 Afdeling IV. Oorzaak Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Verbintenis om iets te geven Afdeling III. Verbintenis om iets te doen of niet te doen 58 Afdeling IV. Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis Afdeling V. Uitlegging van de overeenkomsten Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden Hoofdstuk IV. Verschillende soorten van verbintenissen Afdeling I. Voorwaardelijke verbintenissen Afdeling II. Verbintenissen met tijdsbepaling Afdeling III. Alternatieve verbintenissen Afdeling IV. Hoofdelijke verbintenissen Afdeling V. Deelbare en ondeelbare verbintenissen.. 61 Afdeling VI. Verbintenissen onder strafbeding Hoofdstuk V. Tenietgaan van de verbintenissen Afdeling I. Betaling Afdeling II. Schuldvernieuwing Afdeling III. Kwijtschelding van schuld Afdeling IV. Schuldvergelijking Afdeling V. Schuldvermenging Afdeling VI. Verlies van de verschuldigde zaak Afdeling VII. Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van de overeenkomsten Hoofdstuk VI. Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling Afdeling I. Schriftelijk bewijs Afdeling II. Bewijs door getuigen Afdeling III. Vermoedens Afdeling IV. Bekentenis van partijen Afdeling V. De eed Titel IV. Verbintenissen buiten overeenkomst Hoofdstuk I. Oneigenlijke contracten Hoofdstuk II. Misdrijven en oneigenlijke misdrijven Titel V. Huwelijksvermogensstelsels Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Wettelijk stelsel Afdeling I. Vermogens en wederbelegging ii

3 Afdeling II. Rechten van de schuldeisers Afdeling III. Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen Afdeling IV. Bestuur van het eigen vermogen Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel Hoofdstuk III. Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen Hoofdstuk IV. Scheiding van goederen Afdeling I. Bedongen scheiding van goederen Afdeling II. Gerechtelijke scheiding van goederen Titel Vbis. Wettelijke samenwoning Titel VI. Koop Hoofdstuk I. Aard en vorm van de koop Hoofdstuk II. Wie kopen of verkopen kan Hoofdstuk III. Zaken die verkocht kunnen worden Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de verkoper Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Levering Afdeling III. Vrijwaring Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten Hoofdstuk V. Verplichtingen van de koper Hoofdstuk VI. Nietigheid en ontbinding van de koop Afdeling I. Recht van wederinkoop Afdeling II. Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling Hoofdstuk VII. Veiling van onverdeelde goederen Hoofdstuk VIII. Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten Titel VII. Ruil Titel VIII. Huur Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Huur van goederen Afdeling I. (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) Afdeling II. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder Afdeling IIbis. Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder Afdeling III. Regels betreffende de pacht in het bijzonder Hoofdstuk III. Huur van werk en van diensten Afdeling I. Huur van dienstboden en werklieden Afdeling II. Ondernemers van vervoer te land en te water Afdeling III. Bestekken en aannemingen Hoofdstuk IV. Veepacht Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Eenvoudige veepacht Afdeling III. Veepacht bij helften Afdeling IV. Veepacht door de eigenaar toegestaan aan zijn pachter of zijn deelpachter Afdeling V. Contract oneigenlijk veepacht genoemd Titel IX. (Vennootschappen) Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verschillende soorten van vennootschappen Afdeling I. Algemene vennootschappen Afdeling II. Bijzondere vennootschap Hoofdstuk III. Verplichtingen van de vennoten onderling en ten aanzien van derden Afdeling I. Verplichtingen van de vennoten onderling 105 Afdeling II. Verplichtingen van de vennoten ten aanzien van derden Hoofdstuk IV. Verschillende wijzen waarop de vennootschap eindigt Titel X. Lening Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat Afdeling I. Aard van de bruiklening Afdeling II. Verplichtingen van de lener Afdeling III. Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft Hoofdstuk II. Verbruiklening of eenvoudige lening Afdeling I. Aard van de verbruiklening Afdeling II. Verplichtingen van de uitlener Afdeling III. Verplichtingen van de lener Hoofdstuk III. Lening op interest Titel XI. Bewaargeving en sekwester Hoofdstuk I. Bewaargeving in het algemeen en verschillende soorten van bewaargeving Hoofdstuk II. Eigenlijke bewaargeving Afdeling I. Aard en wezen van het contract van bewaargeving Afdeling II. Vrijwillige bewaargeving Afdeling III. Verplichtingen van de bewaarnemer Afdeling IV. Verplichtingen van de bewaargever Afdeling V. Bewaargeving uit noodzaak Hoofdstuk III. Sekwester Afdeling I. Verschillende soorten van sekwester Afdeling II. Bij overeenkomst bedongen sekwester Afdeling III. Gerechtelijk sekwester of gerechtelijke bewaargeving Titel XII. Kanscontracten Hoofdstuk II. Contract van lijfrente Afdeling I. Voorwaarden die voor de geldigheid van het contract vereist zijn Afdeling II. Gevolgen van het contract tussen de contracterende partijen Titel XIII. Lastgeving Hoofdstuk I. Aard en vorm van de lastgeving Hoofdstuk II. Verplichtingen van de lasthebber Hoofdstuk III. Verplichtingen van de lastgever Hoofdstuk IV. Verschillende wijzen waarop lastgeving eindigt Titel XIV. Borgtocht Hoofdstuk I. Aard en omvang van de borgtocht Hoofdstuk II. Gevolgen van borgtocht Afdeling I. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg Afdeling II. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg Afdeling III. Gevolgen van borgtocht tussen de borgen onderling iii

4 Hoofdstuk III. Tenietgaan van borgtocht Hoofdstuk IV. Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht Hoofdstuk V. Kosteloze borgtocht Titel XV. Dading Titel XVI. Lijfsdwang in burgerlijke zaken Titel XVII. Inpandgeving Hoofdstuk I. Pand Hoofdstuk II. Genotspand Titel XVIII. Voorrechten en hypotheken Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Voorrechten Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen Afdeling III. Voorrechten op onroerende goederen Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden Hoofdstuk III. Hypotheken Afdeling I. Wettelijke hypotheken Afdeling II. Bedongen hypotheken Afdeling III. Rang van de hypotheken onderling Hoofdstuk IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen. 122 Hoofdstuk VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters Hoofdstuk VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd Hoofdstuk IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders Hoofdstuk X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen Titel XIX. Gerechtelijke uitwinning en rangregeling onder de schuldeisers Titel XX. Verjaring Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Bezit Hoofdstuk III. Oorzaken die de verjaring verhinderen Hoofdstuk IV. Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen Afdeling I. Oorzaken die de verjaring stuiten Afdeling II. Oorzaken die de loop van de verjaring schorsen Hoofdstuk V. Tijd die voor de verjaring vereist is Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. (Algemene termijnen van verjaring) Afdeling III. Tienjarige en twintigjarige verjaring Afdeling IV. Enige bijzondere verjaringen Titel XXI. (Kennisgeving) Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Wet over het recht van opstal Wet over het recht van erfpacht FISCAAL RECHT Wetboek van de inkomstenbelastingen (Uittreksel) Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen - definities Titel II. Personenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepaling van het belastbare inkomen Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen Afdeling III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen Afdeling IV. Beroepsinkomen Afdeling V. Diverse inkomsten Afdeling VI. Aftrekbare bestedingen Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag Afdeling III. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting Afdeling IV. Jaarlijkse indexatie Titel III. Vennootschapsbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Belastinggrondslag Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten Afdeling IV. Vaststelling van het netto-inkomen Afdeling V. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Afzonderlijke aanslagen Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de administratie Hoofdstuk V. Aanslagprocedure Afdeling I. Wijziging van de aangifte Afdeling II. Aanslag van ambtswege Hoofdstuk VI. Aanslag Afdeling I. Aanslagtermijnen Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk iv

5 Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen Afdeling I. Administratief beroep Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting Afdeling I. Belastingschuldigen Afdeling II. Werkzaamheden waarvoor een beroep moet worden gedaan op een geregistreerde aannemer 214 Titel IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen Hoofdstuk I. Bepaling van het kadastraal inkomen Hoofdstuk II. Vaststelling van het kadastraal inkomen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie Afdeling III. Gebouwde onroerende goederen Afdeling IV. Ongebouwde onroerende goederen Afdeling V. Materieel en outillage Afdeling VI. Referentietijdstip Hoofdstuk III. Tijdstip van vaststelling en invoegetreding van de kadastrale inkomens Afdeling I.Algemene perekwatie van de kadastrale inkomens Afdeling II. Herzieningen van de kadastrale inkomens 218 Afdeling III. Schatting en herschatting van de kadastrale inkomens Hoofdstuk IV. Betekening van de kadastrale inkomens Hoofdstuk V. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen Afdeling I. Recht van bezwaar Afdeling II. Voorwaarden van geldigheid van het bezwaar Afdeling III. Procedure bij het onderzoek van de bezwaren Afdeling IV. Uitwerking van de bezwaren Hoofdstuk VI. Bewaring en bijhouding van de kadastrale bescheiden Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Uittreksel) Koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde Hoofdstuk I. Uit te reiken of op te maken facturen en stukken Hoofdstuk II. De boekhouding Hoofdstuk III. Opeisbaarheid van de belasting. Aangifte. Schuldenaar van de belasting Hoofdstuk IV. Andere verplichtingen Koninklijk besluit nr. 3 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde Eerste afdeling. Voorwaarden waaraan het uitoefenen van het recht op aftrek onderworpen is Afdeling II. Herziening van de aftrek ten aanzien van andere belasting dan die geheven van bedrijfsmiddelen Afdeling III. Herziening van de aftrek ten aanzien van belasting geheven van bedrijfsmiddelen Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal Afdeling V. Bepalingen met betrekking tot de aftrek volgens het werkelijk gebruik van de goederen en diensten Koninklijk besluit nr. 5 met betrekking tot de diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed, inzake belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk besluit nr. 14 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, de vestigingen van een zakelijk recht op een gebouw en de overdrachten en wederoverdrachten van dergelijk recht overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 of in artikel 44, 3, 1, a, tweede streepje of b, tweede streepje, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk besluit nr. 15 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet Eerste hoofdstuk. Door de administratie ingestelde vordering tot schatting Eerste afdeling. Vervreemdingen en onttrekkingen van gebouwen Afdeling 2. Werk in onroerende staat Hoofdstuk II. Tegen de administratie ingestelde vordering tot schatting Koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven Eerste afdeling. Automobielen voor personenvervoer voor invaliden Afdeling II. Onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren van voertuigen voor invaliden Koninklijk besluit nr. 30 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur Ministerieel besluit nr. 2 van 4 maart 1993 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde Ministerieel besluit nr. 11 van 3 november 1972 met betrekking tot de controle op de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de facturen betreffende oprichting van gebouwen v

6 Ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige of een lid van een btw-eenheid in de zin van artikel 4, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is Wetboek successierechten - Vlaams Gewest (Uittreksel) Hoofdstuk I. Vestiging van de rechten Afdeling I. Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging Afdeling II. Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood Hoofdstuk II. Belastbaar actief Afdeling I. Successierecht Afdeling II. Recht van overgang bij overlijden Hoofdstuk III. Waardering van het belastbaar actief Afdeling I. Algemene regelen Afdeling II. Bijzondere regelen Hoofdstuk IV. Aannemelijk passief Hoofdstuk V. Aangifte van nalatenschap Afdeling I. Verplichting tot aangifte Afdeling II. Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor Afdeling III. Aangiftetermijn Afdeling IV. Vorm en inhoud Afdeling V. Niet-inlevering van aangifte Hoofdstuk VI. Tarief der rechten Afdeling I. Algemeen tarief Afdeling II. Bijzondere regelen Hoofdstuk XII. Bewijsmiddelen Afdeling I. Bewijsmiddelen van gemeen recht Afdeling II. Bijzondere bewijsmiddelen Afdeling III. Controle-schatting Hoofdstuk XIII. Strafbepalingen Afdeling I. Fiscale boeten Afdeling II. Correctionele straffen Hoofdstuk XIV. Teruggave van de rechten Hoofdstuk XV. Verjaring Hoofdstuk V. Diverse bepalingen Afdeling I. Algemene maatregelen Wetboek successierechten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Uittreksel) Hoofdstuk VI. Tarief der rechten Afdeling I. Algemeen tarief Afdeling II. Bijzondere regelen Wetboek registratierechten - Vlaams Gewest (Uittreksel) Titel I. Registratierecht Hoofdstuk II. Indeling van de rechten en algemene heffingsregels. 269 Hoofdstuk III. Registratieverplichting Afdeling I. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen Afdeling II. Termijnen voor de aanbieding ter registratie Afdeling III. Personen verplicht tot aanbieding ter registratie Afdeling IV. Plaats der registratie Afdeling V. Sanctiën Hoofdstuk IV. Vaststelling van de rechten Afdeling I. Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen Afdeling II. Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen Afdeling III. (Opgeheven) Afdeling IV. Huurcontracten Hoofdstuk X. Bewijsmiddelen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Controleschatting Hoofdstuk XI. Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing, sanctien Hoofdstuk XII. Correctionele straffen Hoofdstuk XIII. Teruggaaf Hoofdstuk XIV. Verjaring Hoofdstuk XV. Vervolgingen en gedingen Hoofdstuk XVI. Bijzondere bepalingen betreffende de openbare verkopingen van roerende goederen Hoofdstuk XVII. Inlichtingen te verstrekken door de ontvangers Wetboek registratierechten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Uittreksel) Titel I. Registratierecht Hoofdstuk IV. Vaststelling van de rechten Afdeling I. Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen Koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten HANDELSPRAKTIJKEN Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument Hoofdstuk I. Algemene definities Hoofdstuk II. Voorlichting van de consument Afdeling 1. Prijsaanduiding Afdeling 2. Aanduiding van de hoeveelheid Afdeling 3. Benaming, samenstelling en etikettering van de produkten en van de diensten Hoofdstuk III. Benaming van oorsprong Hoofdstuk IV. Reclame (opgeheven) vi

7 Hoofdstuk V. Algemene bepalingen betreffende de verkopen van produkten en diensten aan de consument Afdeling 1. Verplichting tot voorlichting van de consument Afdeling 2. Onrechtmatige bedingen Afdeling 3. Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 299 Afdeling 4. Documenten betreffende de verkopen van produkten en van diensten Afdeling 5. Verlenging van de dienstenovereenkomst Afdeling 5. Uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk VI. Bepaalde handelspraktijken Afdeling 1. Verkopen met verlies Afdeling 2. Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen Afdeling 3. Uitverkopen Afdeling 4. Opruimingen of solden Afdeling 5. Gezamenlijk aanbod van produkten en diensten Afdeling 6. Waardebonnen Afdeling 7. Openbare verkopen Afdeling 8. Afgedwongen aankopen Afdeling 9. (Overeenkomsten op afstand) Afdeling 10. Onwettige verkooppraktijken Afdeling 11. Verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper Hoofdstuk VII. (Reclame en oneerlijke handelspraktijken) Afdeling 1. Definities Afdeling 2. Vergelijkende reclame Afdeling 3. Reclame en praktijken strijdig met de eerlijke gebruiken onder verkopers Afdeling 4. Oneerlijke handelspraktijken jegens de consumenten Afdeling 5. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk VIIbis. Consumentenakkoorden Hoofdstuk VIII. Vordering tot staking Hoofdstuk IX. Waarschuwingsprocedure Hoofdstuk X. Sancties Afdeling 1. Strafbepalingen Afdeling 2. Schrapping van de inschrijving Hoofdstuk XI. Opsporing en vaststelling van de bij deze wet verboden daden Hoofdstuk XII. Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars STEDENBOUW EN KWALITEITSNORMEN VAN WONINGEN Vlaanderen Decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996 (Uittreksel) Titel II. Bouwvergunning Hoofdstuk I. Afgifte van de vergunning Hoofdstuk II. Indiening en behandeling van de aanvragen en beroepen Titel III. Verkavelingsvergunning Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (Uittreksel) Titel I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk I. Doelstellingen en begrippen Hoofdstuk II. Jaarverslag en jaarprogramma Hoofdstuk III. Adviesorganen Afdeling 1. De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening Afdeling 2. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening Afdeling 3. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening [Afdeling 4. De Hoge raad voor het herstelbeleid] Hoofdstuk IV. De ambtenaren van ruimtelijke ordening Afdeling 1. De gedelegeerde planologische en stedenbouwkundige ambtenaren en de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en stedenbouwkundige ambtenaren Afdeling 2. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren Afdeling 3. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren Titel II. Planning Hoofdstuk I. Ruimtelijke structuurplannen Afdeling 1. Algemene bepalingen Afdeling 2. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 332 Afdeling 3. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 333 Afdeling 4. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 334 Hoofdstuk II. Ruimtelijke uitvoeringsplannen Afdeling 1. Algemene bepalingen Afdeling 2. Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Afdeling 3. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 336 Afdeling 4. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen [Hoofdstuk III. Stedenbouwkundige verordeningen] Hoofdstuk IV. Het grondbeleidsplan Hoofdstuk V. Recht van voorkoop en onteigening Afdeling 1. Het recht van voorkoop Afdeling 2. Onteigening Hoofdstuk VI. De rooilijnplannen vii

8 Hoofdstuk VII. Ruilverkaveling, herverkaveling en landinrichting. 343 Hoofdstuk VIII. Planschade en planbaten Afdeling 1. Planschade Afdeling 2. De planbatenheffing Titel III. Vergunningenbeleid Hoofdstuk I. Het plannenregister Hoofdstuk II. Het vergunningenregister Hoofdstuk III. Vergunningen Afdeling 1. De stedenbouwkundige vergunning Afdeling 2. De verkavelingsvergunning Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling 4. Lasten en voorwaarden verbonden aan de vergunningen en tijdelijke vergunningen Afdeling 5. De procedureregels in eerste aanleg Afdeling 6. De beroepen Afdeling 7. Bijzondere bepalingen betreffende bepaalde aanvragen Afdeling 8. Verval van de stedenbouwkundige vergunningen Afdeling 9. Verval van de verkavelingsvergunning Afdeling 10. Wijziging van de verkavelingsvergunningen Afdeling 11. Bijzondere bepalingen betreffende verkavelingen Afdeling 12. Bijzondere bepalingen betreffende de verhouding met de milieuvergunning Titel IV. Diverse bepalingen Hoofdstuk I. Informatieverplichtingen Afdeling 1. De algemene informatieverstrekking Afdeling 2. Het stedenbouwkundig uittreksel en attest 355 Afdeling 3. Het planologisch attest Afdeling 4. Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar Afdeling 5. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten Afdeling 6. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit Hoofdstuk IV. [Rechtszekerheid inzake vergunde woningen en gebouwen, die gelegen zijn buiten de geëigende bestemmingszone] [Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen inzake gewestplanbestemmingen] Titel V. Handhavingsmaatregelen Hoofdstuk I. Strafbepalingen Afdeling 1. Strafsancties Afdeling 2. Toezicht Afdeling 3. Herstelmaatregelen Afdeling 4. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak Afdeling 5. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen Afdeling 6. [Transactie] [Afdeling 7. Herstelfonds Hoofdstuk II. Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister Hoofdstuk III. Vernietiging titel Titel VI. Wijzigingsbepalingen Titel VII. Slotbepalingen Hoofdstuk I. Opheffingsbepalingen Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (Uittreksel) Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Doelstellingen van het woonbeleid Hoofdstuk I. Het recht op wonen Hoofdstuk II. Bijzondere doelstellingen van het woonbeleid Titel III. Kwaliteitsbewaking Hoofdstuk I. De veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen Hoofdstuk II. Het conformiteitsattest Hoofdstuk III. Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring Hoofdstuk IV. Overbewoonde woningen Hoofdstuk V. Sancties Titel VI. Instrumenten van het woonbeleid Hoofdstuk V. Het recht van wederinkoop Hoofdstuk VI. Andere instrumenten Afdeling 1. Recht van voorkoop Afdeling 2. Sociaal beheer van woningen Koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/ Brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004 houdende vaststelling van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (Uittreksel) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk I. Doelstellingen Hoofdstuk II. Machtiging Hoofdstuk III. Openbaar onderzoek Hoofdstuk IV. Adviescommissies Afdeling I. De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. 391 Afdeling II. De overlegcommissies Afdeling III. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen Hoofdstuk V. Stedenbouwkundig college viii

9 Titel II. Planning Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Gewestelijk ontwikkelingsplan Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Inhoud Hoofdstuk III. Gewestelijk bestemmingsplan Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Inhoud Hoofdstuk IV. Gemeentelijk ontwikkelingsplan Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Inhoud Hoofdstuk V. Bijzonder bestemmingsplan Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Inhoud Hoofdstuk VI. Onteigening en vergoeding Afdeling I. Beginsel Afdeling II. Procedure Afdeling III. Vergoedingen Afdeling IV. Uitvoeringstermijn voor de onteigeningen 394 Afdeling V. Vergoeding van de waardeverminderingen 394 Titel III. Stedenbouwkundige verordeningen Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen Hoofdstuk III. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. 395 Hoofdstuk III. Gevolgen van de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen Hoofdstuk IV. Wijziging van de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen Titel IV. Vergunningen en attest Hoofdstuk I. Stedenbouwkundige vergunning Afdeling I. Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Afdeling II. Stedenbouwkundige lasten Afdeling III. Verval en verlenging Afdeling IV. Vergunning van beperkte duur Hoofdstuk II. Verkavelingsvergunning Afdeling I. Handelingen onderworpen aan een verkavelingsvergunning Afdeling Il. Gevolgen van de verkavelingsvergunning Afdeling III. Stedenbouwkundige lasten Afdeling IV. Vervaltermijn Afdeling V. Wijziging van de verkavelingsvergunning Hoofdstuk III. Indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen Afdeling I. Indiening van de aanvraag Afdeling II. Voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten Afdeling III. Speciale regelen van openbaarmaking Afdeling IV. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen Afdeling V. Schorsing en vernietiging van de vergunning Afdeling VI. Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar Afdeling VII. - Beroep bij het Stedenbouwkundig College Afdeling VIII. Beroep bij de Regering Afdeling IX. Vergunningen aangevraagd door een publiekrechtelijk rechtspersoon voor werken van openbaar nut of voor een beschermd of op de bewaarlijst ingeschreven goed of waarvoor de inschrijvings- of beschermingsprocedure geopend is of aangaande nietuitgebate bedrijfsruimte Afdeling X. Gezamenlijke bepalingen voor de beslissingen Afdeling XI. Bijzondere bepalingen voor de verkavelingsvergunning Hoofdstuk IV. Stedenbouwkundig attest Afdeling I. Begrip Afdeling II. Afgifteprocedure Afdeling III. Gevolgen van het stedenbouwkundig attest Titel VII. Het voorkooprecht Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. De aan het voorkooprecht onderhevige perimeter Hoofdstuk III. De houders van het voorkooprecht Hoofdstuk IV. De uitoefening van het voorkooprecht Afdeling I. De aan het voorkooprecht onderworpen vastgoedoperaties Afdeling II. De onderhandse overdracht Afdeling III. De openbare verkoop Afdeling IV. De onteigening Hoofdstuk V. Formaliteiten en vordering tot nietigverklaring Titel VIII. Inlichtingen en informatie Hoofdstuk I. Stedenbouwkundige inlichtingen Hoofdstuk II. Mededeling van inlichtingen en documenten inzake planning en stedenbouw Hoofdstuk III. De publiciteit voor de verkoop en de verhuring Titel X. Misdrijven en strafbepalingen Hoofdstuk I. Misdrijven Afdeling I. Handelingen die als misdrijf gelden Afdeling II. Vaststelling van de misdrijven Afdeling III. Vaststelling van de misdrijven Afdeling IV. Ambtshalve uitvoering Hoofdstuk II. Strafbepalingen Hoofdstuk III. Overschrijving Hoofdstuk IV. Dading Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 11 april 2003 (Uittreksel) Titel I. Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving 416 Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. Vestiging en bouwprofiel Afdeling 1. Vestiging en bouwprofiel van de mandelige bouwwerken Afdeling 2. Vestiging en bouwprofiel van de vrijstaande bouwwerken Hoofdstuk III. Benedenverdieping, gevels Hoofdstuk IV. Naaste omgeving Hoofdstuk V. Nutsvoorzieningen Hoofdstuk VI. Slotbepalingen ix

10 Titel II. Bewoonbaarheidsnormen voor woningen Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. Minimumnormen voor oppervlakte en volume Hoofdstuk III. Hygiëne Hoofdstuk IV. Voorzieningen Hoofdstuk V. Verplichte dienstlokalen in nieuwe gebouwen met meerdere woningen Hoofdstuk VI. Verbodsbepalingen Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (Uittreksel) Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Het recht op huisvesting Titel III. De instrumenten van het huisvestingsbeleid Hoofdstuk I. Verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen Hoofdstuk II. Het openbaar beheersrecht van woningen Hoofdstuk III. Toezicht Titel IV. De instellingen bevoegd inzake huisvesting Hoofdstuk I. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 424 Afdeling 3. Opdrachten Hoofdstuk II. De openbare vastgoedmaatschappijen Afdeling 4. Opdrachten Hoofdstuk III. Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling 2. Opdrachten Hoofdstuk IV. De sociale verhuurkantoren Hoofdstuk V. De Adviesraad voor huisvesting Afdeling 2. Opdrachten Hoofdstuk VI. De instellingen voor sociaal krediet Hoofdstuk VII. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Hoofdstuk VIII. Het Observatiecentrum voor de Huisvesting Hoofdstuk IX. Het Informatiecentrum voor de Huisvesting Titel V. Toezicht en controle Titel VI. Actiemiddelen Hoofdstuk III. De sancties Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen MILIEU Vlaanderen Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Vergunningsprocedure voor nieuwe inrichtingen Hoofdstuk III. Milieuvoorwaarden en verplichtingen van de exploitant Hoofdstuk IV. Beroep Hoofdstuk V. Verandering van een vergunde inrichting Hoofdstuk VI. Verval van de vergunning Hoofdstuk VII. Toezicht en dwangmaatregelen Hoofdstuk VIII. Schorsing en opheffing van de vergunning Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Hoofdstuk X. Wijzigings- en opheffingsbepalingen Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) (Uittreksel) Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. De melding Hoofdstuk III. De vergunningsaanvraag Hoofdstuk IIIBIS. Verandering van een vergunde inrichting van Klasse 1 of Hoofdstuk V. Het openbaar onderzoek Hoofdstuk VI. De adviezen Hoofdstuk VII. De milieuvergunningscommissies Afdeling I. De provinciale milieuvergunningscommissies Afdeling II. De gewestelijke milieuvergunningscommissie Hoofdstuk VIII. Beslissing over de vergunningsaanvraag Hoofdstuk IX. Bekendmaking en toegang tot milieu-informatie Hoofdstuk X. Procedures voor de behandeling van milieuvergunningsaanvragen [Afdeling I.] Afdeling II. Milieuvergunningsaanvragen bedoeld in artikel 6, 1, Afdeling III. Milieuvergunningsaanvragen bedoeld in artikel 6, 1, Afdeling IV. Bijzondere bepalingen Hoofdstuk XI. Exploitatievoorwaarden en verplichtingen van de exploitant Hoofdstuk XII. Verval, schorsing en opheffing van de vergunning. 466 Hoofdstuk XIII. Beroepen Afdeling I. Beroepen tegen in eerste aanleg door het college van burgemeester en schepenen genomen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen en gedane aktenamen van mededelingen kleine veranderingen Afdeling II. Beroepen tegen in eerste aanleg door de bestendige deputatie van de provincie getroffen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen en gedane aktenamen van mededelingen kleine veranderingen Afdeling III. Bijzondere bepalingen Hoofdstuk XIV. Koppeling milieu- en bouwvergunning Hoofdstuk XIVbis. Kennisgevings- en toelatingsprocedure voor het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen Afdeling I. Algemene bepalingen x

11 Afdeling II. Aanvullende bepalingen per risiconiveau. 471 Afdeling III. Algemene beginselen en inperkings- en andere beschermingsmaatregelen Afdeling IV. Bijlagen Hoofdstuk XV. Toezicht Hoofdstuk XVI. Dwangmaatregelen Hoofdstuk XVII. Overgangs- en slotbepalingen Bijlage 1. Lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen Brussel 486 Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Titel I. Definities en algemene bepalingen Titel II. Indiening en onderzoek van de aanvragen om een milieuattest en een milieuvergunning Hoofdstuk I. Bepalingen die gelden voor alle inrichtingen of voor verschillende klassen van inrichtingen Afdeling 1. Aanvragen om een milieu-attest en een milieuvergunning Afdeling 2. Vergunningen en attesten aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon of betreffende inrichtingen van openbaar nut Hoofdstuk II. Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse I.A Afdeling 1. Indiening van de aanvraag Afdeling 2. Bestek van de effectenstudie Afdeling 3. De effectenstudie Afdeling 4. Speciale regelen van openbaarmaking Afdeling 4bis. Informatieverspreiding voor de omwonenden van Seveso-bedrijven Afdeling 5. Afgifte van het attest of de vergunning Hoofdstuk III. Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse I.B Afdeling 1. Indiening van de aanvraag Afdeling 2. Speciale regelen van openbaarmaking Afdeling 3. Afgifte van het milieu-attest of van de milieuvergunning zonder voorafgaand attest Afdeling 4. Aanvraag om een milieuvergunning ingevolge de toekenning van een milieu-attest Hoofdstuk IV. Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse II en de tijdelijke inrichtingen Afdeling 1. Indiening en onderzoek van de aanvragen betreffende de inrichtingen van klasse II Afdeling 2. Bepalingen betreffende de tijdelijke inrichtingen Hoofdstuk V. Rechtsgeldigheid van de beslissingen en de voorwaarden voor de afgifte van milieu-attesten en milieuvergunningen Titel III. Activiteiten onderworpen aan voorafgaande aangifte. 498 Titel IV. Personen onderworpen aan de erkenning Hoofdstuk I. Indiening van de aanvraag Hoofdstuk II. Onderzoek van de aanvraag Hoofdstuk III. Inhoud van de erkenning Titel IVbis. Personen onderworpen aan registratie Titel V. De administratieve rechtsmiddelen Titel VI. Openbaarmaking van de beslissingen Titel VII. Toezicht, dwang- en strafmaatregelen Titel VIII. Slotbepalingen Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen BODEMSANERING Vlaanderen Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Uittreksel) Titel I. Inleidende bepaling Titel II. Definities, doelstellingen en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Doelstellingen Hoofdstuk III. Algemene bepalingen Titel III. Bodemsanering Hoofdstuk I. Identificatie en inventarisatie van gronden Afdeling I. Grondeninformatieregister Afdeling II. Lijst van risico-inrichtingen Afdeling III. Gemeentelijke inventaris Hoofdstuk II. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren Afdeling I. Nieuwe bodemverontreiniging Afdeling II. Historische bodemverontreiniging Afdeling III. Gemengde bodemverontreiniging Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek Afdeling I. Oriënterend bodemonderzoek Afdeling II. Beschrijvend bodemonderzoek Afdeling III. Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk V. Bodemsanering Afdeling I. Bodemsaneringsproject Afdeling II. Beperkt bodemsaneringsproject Afdeling III. Bodemsaneringswerken Afdeling IV. Eindevaluatieonderzoek en eindverklaring 516 Hoofdstuk VII. Vrijwillige uitvoering van beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of andere maatregelen Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Bodemsaneringsorganisaties xi

12 Hoofdstuk VIII. Overdrachten Afdeling I. Overeenkomst betreffende de overdracht van gronden Afdeling II. Overdracht van risicogronden Afdeling III. Nietigheid en niet-tegenstelbaarheid Afdeling IV. Afstand van eigendomsrecht Hoofdstuk IX. Onteigening van gronden Afdeling I. Bepalingen van toepassing op alle onteigeningen Afdeling II. Bepalingen van toepassing op de onteigening van risicogronden Hoofdstuk X. Sluiting van een risico-inrichting Hoofdstuk XI. Faillissement en vereffening Hoofdstuk XV. Administratief beroep Afdeling I. Beroep tegen beslissingen in verband met het bodemsaneringsproject, het beperkt bodemsaneringsproject en het risicobeheersplan Afdeling II. Andere beroepen Hoofdstuk XVI. Ambtshalve tussenkomst van de OVAM Titel IV. Bodembescherming Hoofdstuk I. Maatregelen ter bescherming van de bodem Hoofdstuk II. Instrumenten ter bescherming van de bodem Afdeling I. Subsidieregeling Afdeling II. Steunregeling Afdeling III. Onteigening ten algemene nutte Titel VI. Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen Vlaams Reglement van 14 december 2007 (Vlarebo) (Uittreksel) Titel II. Bodemsanering Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren Afdeling I. Saneringscriterium bij nieuwe bodemverontreiniging Afdeling II. Saneringsdoel Afdeling III. Vrijstelling van de verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek Afdeling I. Oriënterend bodemonderzoek Afdeling II. Beschrijvend bodemonderzoek Afdeling III. Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk V. Bodemsanering Afdeling I. Bodemsaneringsproject Afdeling II. Beperkt bodemsaneringsproject Afdeling III. Bodemsaneringswerken Hoofdstuk VII. Vrijwillige uitvoering van beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of andere maatregelen Afdeling I. Bodemsaneringsorganisaties Hoofdstuk VIII. Overdrachten Afdeling I. Melding van overdracht van een risicogrond 531 Afdeling II. Procedure tot vrijstelling van de saneringsplicht Afdeling III. Overdracht van de vrijstelling van saneringsplicht Afdeling IV. Overname van de uitvoering van de verplichtingen Hoofdstuk IX. Onteigening van gronden Hoofdstuk X. Sluiting van een risico-inrichting Hoofdstuk XIII. Het gebruik van uitgegraven bodem Afdeling I. Definities Afdeling II. Toepassingsgebied Afdeling III. Voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem Afdeling IV. Traceerbaarheidsprocedure Afdeling V. Bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats en grondreinigingscentrum: erkenning in het kader van de regeling over het gebruik van uitgegraven bodem Hoofdstuk XV. Administratief beroep Afdeling I. Ontvankelijkheid van het beroep Afdeling II. Nota met opmerkingen en stavingsstukken 539 Hoofdstuk XVIII. Retributies Afdeling II. Ambtshalve optreden van de OVAM ten laste van een in gebreke blijvende plichtige Bijlage I. Lijst van risico-inrichtingen Brussel 543 Ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Bepaling van de verontreinigde bodems Afdeling I. Inventaris van de verontreinigde bodems of bodems waarvoor sterke aanwijzingen op verontreiniging bestaan Afdeling II. Verkennend hodemonderzoek Hoofdstuk III. Risicostudie Hoofdstuk IV. Beheer van het terrein Afdeling 1. Beschermende, toezichts- waarborg- en behandelingsmaatregelen Afdeling II. Saneringsmiddelen Afdeling III. Saneringspeil Hoofdstuk V. Slotbepalingen Afdeling I. Strafbepalingen Afdeling II. Wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Afdeling III. Wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de misdrijven inzake leefmilieu Afdeling IV. Wijziging van het koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, als bekrachtigd en vervolledigd door de wet van 16 juni 1989, gewijzigd door de ordonnanties van 30 juli 1992, 27 april 1995 en 29 maart Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling van de risicoactiviteiten xii

13 Omzendbrief van 20 januari Toepassing van de ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems VERZEKERINGEN Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Titel I. De landsverzekeringsovereenkomst in het algemeen Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Het sluiten van de overeenkomst Afdeling II. Omvang van de dekking Afdeling III. Bewijs en inhoud van de overeenkomst Afdeling IV. Uitvoering van de overeenkomst Afdeling V. Beding ten behoeve van derden Afdeling VI. Niet-bestaan en wijziging van het risico Afdeling VII. Medeverzekering en taak van de eerste verzekeraar Afdeling VIII. Opzeggingswijzen Afdeling IX. Duur en einde van de overeenkomst Afdeling X. Verjaring Afdeling XI. Scheidsrechterlijke uitspraken Hoofdstuk III. Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade Hoofdstuk IV. Bepalingen eigen aan de verzekering tot uitkering van een vast bedrag Titel II. Schadeverzekeringen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Zaakverzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle zaakverzekeringen Afdeling II. Nadere bepalingen betreffende sommige zaakverzekeringen Hoofdstuk III. Aansprakelijkheidsverzekeringen Hoofdstuk IV. Rechtsbijstandverzekeringen Titel III. Persoonsverzekeringen Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk II. Levensverzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Verzekerd risico Afdeling III. Betaling van de premies en inwerkingtreding van de overeenkomst Afdeling IV. Rechten van de verzekeringnemer Afdeling V. Rechten van de begunstigde Afdeling VI. Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten Hoofdstuk III. Persoonsverzekeringsovereenkomsten andere dan levensverzekeringsovereenkomsten Hoofdstuk IV. Ziekteverzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Inleidende bepalingen Afdeling II. Individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten Afdeling III. Individuele voortzetting van een collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst Titel IV. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst BEROEP VAN DE VASTGOEDMAKELAAR Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen Titel I. Aanvraag tot reglementering Titel II. Bescherming van de titel en van het beroep Titel III. Erkennings- en controleorganismen Titel IV. Strafbepalingen Titel V. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar Koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars Titel I. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Definities Hoofdstuk III. De vastgoedmakelaar en zijn aansprakelijkheid: principes Hoofdstuk IV. De vastgoedmakelaar en het respect voor het privéleven Hoofdstuk V. De vastgoedmakelaar en zijn overeenkomsten Hoofdstuk VI. De vastgoedmakelaar in zijn relatie tot de opdrachtgever Hoofdstuk VII. De vastgoedmakelaar Hoofdstuk VIII. De vastgoedmakelaar in zijn relatie met zijn collega's Hoofdstuk IX. De vastgoedmakelaar, zijn honoraria en vergoedingen Hoofdstuk X. De vastgoedmakelaar en de financiële bewegingen. 586 Hoofdstuk XI. De vastgoedmakelaar en de discretieplicht Hoofdstuk XII. De vastgoedmakelaar en zijn beroepsvervolmaking 587 Hoofdstuk XIII. Belangenconflicten - Onverenigbaarheden - Welvoeglijkheid Hoofdstuk XIV. De vastgoedmakelaar en het Instituut Titel II. Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-bemiddelaar xiii

14 Hoofdstuk I. De vastgoedmakelaar-bemiddelaar in zijn relatie tot de opdrachtgever Hoofdstuk II. De informatieverstrekking over de goederen Hoofdstuk III. De vastgoedmakelaar-bemiddelaar in zijn relatie tot sommige derden en collega's Hoofdstuk IV. Honoraria Hoofdstuk V. Diverse bepalingen Titel III. Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaarbeheerder Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle vastgoedmakelaar-beheerders Hoofdstuk II. Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaarsyndicus Hoofdstuk III. Bijzondere verplichting voor de vastgoedmakelaarrentmeester Titel IV. Slotbepalingen Deontologische richtlijn van 27 september 2006 betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling hebbende tot voorwerp de artikelen 5 en 32 van de plichtenleer van het B.I.V Deontologische richtlijn van 27 september 2006 betreffende de derdenrekening van de vastgoedmakelaar hebbende tot voorwerp de artikelen 28, 67 en 69 van de plichtenleer van het B.I.V Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars xiv

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 TITEL I Genot en verlies van de burgerlijke rechten 7-33 Hoofdstuk I Genot

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804........................ 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen............. 3 Boek I. Personen......................

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 3 Boek I. Personen................

Nadere informatie

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 6 InhoudArtikelen Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 Boek I Personen Titel I Genot en verlies van de burgerlijke rechten Hoofdstuk I Genot van de burgerlijke

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 WOORD VOORAF METHODIEK INHOUDSTAFEL Art. INLEIDENDE TITEL. BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN (door K. Boone) 1-6 BOEK

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom Burgerlijk Recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)............. 3 Boek I. Personen.............................. 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand............... 3 Hoofdstuk III. (Akten van aangifte

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)........ 3 Boek I. Personen..................... 3 Hoofdstuk III. Akten van aangifte en akten van huwelijk.............................. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel). 3 wordt...................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen..... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen......

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN Burgerlijk Wetboek Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen 13e bijgewerkte druk Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)..... 3 Boek I. Personen............... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten van huwelijk]................... 3 Hoofdstuk IV. Akten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115 I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt.................. 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelastingen... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen................ 3

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting........ 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen........ 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening TITEL I. Inleidende bepalingen HOOFDSTUK I. Doelstellingen en begrippen HOOFDSTUK II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 Boek I. Personen...................... 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand.......... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING CONCORDANTIETABEL I

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING CONCORDANTIETABEL I VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING CONCORDANTIETABEL I Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening TITEL

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Ten geleide... Bronnen... Gebruikswijze... XXIV

Ten geleide... Bronnen... Gebruikswijze... XXIV INHOUD Ten geleide.......................................... Bronnen............................................ V XXI Gebruikswijze....................................... XXIV DEEL I 1. DECREET VAN 27

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 2. WONINGHUUR K.B. 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 3 september 1807).................................. 1 B. Br. Hoofdst. Reg. 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Inhoudsopgave Deel I Vennootschappen... 33 1.1 Burgerlijk Wetboek... 33 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Titel IX Vennootschappen (Wet 14 juli 1987, art. 1)... 33 Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18 INHOUD WOORD VOORAF... 3 AFDELING 1 Inleidende begrippen... 11 HOOFDSTUK 1 Definitie... 11 HOOFDSTUK 2 Doel... 13 HOOFDSTUK 3 Concrete uitvoering van de registratie... 14 A. De federale registratierechten...

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning Titel I. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. Toepasselijke wetgeving.... 3 Hoofdstuk 2. Beslissingsbevoegdheden...... 7 Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie.... 11 Titel II. Vergunningsplicht... 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL III Verbintenissen Bewijsleer Gebruikelijke contracten DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende:

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: A.3 ZAKENRECHT a. onroerende goederen b. roerende goederen c. burenhinder d. mede-eigendom e. erfdienstbaarheden f. andere

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie