INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515"

Transcriptie

1 INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN TITEL I Genot en verlies van de burgerlijke rechten 7-33 Hoofdstuk I Genot van de burgerlijke rechten 7-16 Hoofdstuk II Verlies van de burgerlijke rechten TITEL II Akten van de burgerlijke stand Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Akten van geboorte Hoofdstuk III Akten van aangifte en akten van huwelijk Hoofdstuk IV Akten van overlijden Hoofdstuk V Akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het Rijk Hoofdstuk VI Verbetering van de akten van de burgerlijke stand TITEL III Woonplaats TITEL IV Afwezigen Hoofdstuk I Afwezigheid Afdeling I Vermoeden van afwezigheid Afdeling II Verklaring van afwezigheid Afdeling III Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen 125 Hoofdstuk II Gerechtelijke verklaring van overlijden TITEL V Het huwelijk Hoofdstuk I Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan Hoofdstuk II Formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk Hoofdstuk III [...] Hoofdstuk IV Vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk Hoofdstuk V Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan

2 Hoofdstuk VI Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten Overgangsrecht oude art. 226bis-226septies Hoofdstuk VII Ontbinding van het huwelijk 227 Hoofdstuk VIII Tweede huwelijk 228 TITEL VI Echtscheiding quater Hoofdstuk I Gronden tot echtscheiding Hoofdstuk II Echtscheiding op grond van bepaalde feiten Hoofdstuk III Echtscheiding door onderlinge toestemming bis Hoofdstuk IV Gevolgen van echtscheiding bis Hoofdstuk V Scheiding van tafel en bed quater TITEL VII Afstamming Hoofdstuk I Vaststelling van de afstamming van moederszijde Hoofdstuk II Vaststelling van de afstamming van vaderszijde Afdeling I Vermoeden van vaderschap Afdeling II Erkenning Afdeling III Onderzoek naar het vaderschap Hoofdstuk III Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld Afdeling I Het tijdstip van de verwekking 326 Afdeling II De erkenning Hoofdstuk IV Vorderingen met betrekking tot de afstamming Afdeling I Algemeen decies Afdeling II De vorderingen in het bijzonder quater Afdeling III Bekendmaking van de rechterlijke beslissing in de registers van de burgerlijke stand 333 Hoofdstuk V Gevolgen van de afstamming Hoofdstuk VI Vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding TITEL VIII Adoptie Hoofdstuk I Intern recht Afdeling I Algemene bepaling 343 Afdeling II Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie Afdeling III Bepalingen eigen aan iedere vorm van adoptie Hoofdstuk II Internationaal recht Afdeling I Bijzondere bepalingen van internationaal privaatrecht

3 Afdeling II Totstandkoming van een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt Afdeling III Uitwerking van buitenlandse beslissingen inzake adoptie in België Hoofdstuk III Administratieve formaliteiten TITEL VIIIbis [...] 370bis - 370quater TITEL IX Ouderlijk gezag Afdeling I De persoon van het kind Afdeling II De goederen van het kind TITEL X Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding bis bis octies Hoofdstuk I Minderjarigheid 388 Hoofdstuk II Voogdij Afdeling I Ontstaan van de voogdij 389 Afdeling II Organisatie van de voogdij Afdeling III De toeziende voogd Afdeling IV Werking van de voogdij Afdeling V Voogdijrekeningen en voogdijverslag Afdeling VI [...] Afdeling VII [...] Afdeling VIII [...] Afdeling IX [...] Hoofdstuk IIbis Pleegvoogdij 475bis - 475septies Hoofdstuk III Ontvoogding Hoofdstuk IV Verlengde minderjarigheid 487bis - 487octies TITEL XI Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman Hoofdstuk I Meerderjarigheid 488 Hoofdstuk Ibis Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige 488bis, a) - 488bis,k) Hoofdstuk II Onbekwaamverklaring Hoofdstuk III Bijstand van een gerechtelijk raadsman BOEK II - GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM TITEL I Onderscheiding van de goederen Hoofdstuk I Onroerende goederen Hoofdstuk II Roerende goederen Hoofdstuk III Goederen met betrekking tot hun bezitters

4 TITEL II Eigendom Hoofdstuk I Recht van natrekking op hetgeen door een zaak wordt voortgebracht Hoofdstuk II Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en één lichaam ermee uitmaakt Afdeling I Recht van natrekking betreffende onroerende zaken Afdeling II Recht van natrekking betreffende roerende zaken Hoofdstuk III Medeëigendom Afdeling I Gewone medeëigendom en gedwongen medeëigendom in het algemeen Afdeling II Gedwongen medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen Onderafdeling I Algemene bepalingen Onderafdeling II Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars Onderafdeling III Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen Onderafdeling IV Rechtsvorderingen Openbaarheid - Tegenstelbaarheid en overdracht Onderafdeling V Ontbinding en vereffening Onderafdeling VI Dwingend karakter TITEL III Vruchtgebruik, gebruik en bewoning Hoofdstuk I Vruchtgebruik Afdeling I Rechten van de vruchtgebruiker Afdeling II Verplichtingen van de vruchtgebruiker Afdeling III Hoe vruchtgebruik eindigt Hoofdstuk II Gebruik en bewoning TITEL IV Erfdienstbaarheden of grondlasten Hoofdstuk I Erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaatsen Hoofdstuk II Erfdienstbaarheden die door de wet gevestigd zijn Afdeling I Gemene muur en gemene gracht Afdeling II Afstand en tussenwerken vereist bij bepaalde bouwwerken 674 Afdeling III Uitzichten op het eigendom van de nabuur Afdeling IV Dakdrop 681 Afdeling V Recht van uitweg Hoofdstuk III Erfdienstbaarheden die door 's mensen toedoen gevestigd worden Afdeling I Onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden die op goederen kunnen worden gevestigd

5 Afdeling II Hoe erfdienstbaarheden gevestigd worden Afdeling III Rechten van de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is Afdeling IV Hoe erfdienstbaarheden teniet gaan BOEK III - OP WELKE WIJZE EIGENDOM VER- KREGEN WORDT Algemene bepalingen TITEL I Erfenissen Hoofdstuk I Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen Hoofdstuk II Hoedanigheden vereist om te kunnen erven Hoofdstuk III Onderscheiden orden in de erfopvolging Afdeling I Algemene bepalingen Afdeling II Plaatsvervulling Afdeling III Erfopvolging in de nederdalende lijn 745 Afdeling IV Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot 745bis - 745septies Afdeling IVbis Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende 745octies Afdeling V Erfopvolging in de opgaande lijn Afdeling VI Erfopvolging in de zijlijn Hoofdstuk IV Onregelmatige erfopvolging Afdeling I Rechten van natuurlijke kinderen op de goederen van hun vader of moeder, en erfopvolging in de nalatenschap van zonder nakomelingen overleden natuurlijke kinderen Afdeling II Rechten van de Staat Hoofdstuk V Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen Afdeling I Aanvaarding Afdeling II Verwerping van nalatenschappen Afdeling III Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder voorrecht aanvaardt bis Afdeling IV Onbeheerde nalatenschappen Hoofdstuk VI Verdeling en inbreng Afdeling I De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm Afdeling II Inbreng Afdeling III Betaling van de schulden Afdeling IV Gevolgen van de verdeling en vrijwaring van de kavels Afdeling V Vernietiging van de verdeling TITEL II Schenkingen onder de levenden en testamenten

6 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament Hoofdstuk III Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting Afdeling I Beschikbaar gedeelte der goederen Afdeling II Inkorting van schenkingen en legaten Hoofdstuk IV Schenkingen onder de levenden Afdeling I Vorm van de schenkingen onder de levenden Afdeling II Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden Hoofdstuk V Beschikkingen bij testament Afdeling II Bijzondere regels betreffende de vorm van bepaalde testamenten Afdeling III Erfstellingen en legaten in het algemeen 1002 Afdeling IV Algemeen legaat Afdeling V Legaat onder algemene titel Afdeling VI Bijzondere legaten Afdeling VII Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen Afdeling VIII Herroeping en verval van testamenten Hoofdstuk VI Geoorloofde beschikkingen ten voordele van de kleinkinderen van de schenker of erflater, of ten voordele van de kinderen van zijn broeders en zusters Hoofdstuk VII Verdelingen door de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, tussen hun afstammelingen gemaakt Hoofdstuk VIII Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren Hoofdstuk IX Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk TITEL III Contracten of verbintenissen uit overeenkomsten in het algemeen Hoofdstuk I Voorafgaande bepalingen Hoofdstuk II Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn Afdeling I Toestemming Afdeling II Bekwaamheid van de contracterende partijen Afdeling III Voorwerp en inhoud van de contracten Afdeling IV Oorzaak Hoofdstuk III Gevolgen van de verbintenissen Afdeling I Algemene bepalingen Afdeling II Verbintenis om iets te geven Afdeling III Verbintenis om iets te doen of niet te doen

7 Afdeling IV Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis Afdeling V Uitlegging van de overeenkomsten Afdeling VI Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden Hoofdstuk IV Verschillende soorten van verbintenissen Afdeling I Voorwaardelijke verbintenissen I De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten II Opschortende voorwaarde III Ontbindende voorwaarde Afdeling II Verbintenissen met tijdsbepaling Afdeling III Alternatieve verbintenissen Afdeling IV Hoofdelijke verbintenissen I Hoofdelijkheid tussen schuldeisers II Hoofdelijkheid tussen schuldenaars Afdeling V Deelbare en ondeelbare verbintenissen I Gevolgen van de deelbare verbintenis II Gevolgen van de ondeelbare verbintenis Afdeling VI Verbintenissen onder strafbeding Hoofdstuk V Tenietgaan van de verbintenissen Afdeling I Betaling I Betaling in het algemeen II Betaling met indeplaatsstelling III Toerekening van betalingen IV Aanbod van betaling en consignatie V Boedelafstand Afdeling II Schuldvernieuwing Afdeling III Kwijtschelding van schuld Afdeling IV Schuldvergelijking Afdeling V Schuldvermenging Afdeling VI Verlies van de verschuldigde zaak Afdeling VII Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van de overeenkomsten Hoofdstuk VI Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling Afdeling I Schriftelijk bewijs I De authentieke titel II De onderhandse akte III Kerven 1333 IV Afschriften van titels V Akten van erkenning en van bevestiging Afdeling II Bewijs door getuigen Afdeling III Vermoedens I Vermoedens die bij de wet zijn ingesteld II Vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld 1353 Afdeling IV Bekentenis van partijen Afdeling V De eed I De beslissende eed

8 II De ambtshalve opgelegde eed TITEL IV Verbintenissen buiten overeenkomst Hoofdstuk I Oneigenlijke contracten Hoofdstuk II Misdrijven en oneigenlijke misdrijven TITEL IVbis Vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt 1386bis TITEL V Huwelijksvermogensstelsels Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Wettelijke stelsel Afdeling I Vermogens en wederbelegging I Baten van de eigen vermogens II Wederbelegging III Baten van het gemeenschappelijk vermogen 1405 IV Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen Afdeling II Rechten van de schuldeisers Afdeling III Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen Afdeling IV Bestuur van het eigen vermogen 1425 Gemeenschappelijke bepaling voor het bestuur van de eigen vermogens en het gemeenschappelijk vermogen 1426 Afdeling V Ontbinding van het wettelijk stelsel I Algemene bepalingen II Vergoedingsrekeningen III Verrekening van de lasten IV Verrekening van de vergoedingen V Verdeling VI Schulden tussen echtgenoten 1450 Hoofdstuk III Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen I Bedingen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten II Vooruitmaking III Bedingen die afwijken van de regels der gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen IV Gemeenschappelijke bepaling 1465 Hoofdstuk IV Scheiding van goederen Afdeling I Bedongen scheiding van goederen Afdeling II Gerechtelijke scheiding van goederen TITEL Vbis Wettelijke samenwoning Overgangsrecht oude art Hoofdstuk II Stelsel van gemeenschap van goederen

9 Deel I Wettelijke gemeenschap Afdeling I Baten en lasten die de gemeenschap uitmaken I Baten van de gemeenschap II Lasten van de gemeenschap en vorderingen tegen de gemeenschap die daaruit ontstaan Afdeling IIBeheer van de gemeenschap en gevolgen van de handelingen van ieder van beide echtgenoten ten opzichte van de huwelijksgemeenschap Afdeling III Ontbinding van de gemeenschap en enige gevolgen daarvan Afdeling IV Aanvaarding van de gemeenschap en bevoegdheid om daarvan afstand te doen met de voorwaarden dienaangaande Afdeling V Verdeling van de aanvaarde gemeenschap I Verdeling van de baten II Lasten van de gemeenschap en bijdrage in de schulden Afdeling VIAfstand van de gemeenschap en gevolgen daarvan Bepaling betreffende de wettelijke gemeenschap, ingeval een van de echtgenoten of beide echtgenoten kinderen hebben uit een vroeger huwelijk 1496 Deel II Bedongen gemeenschap en overeenkomsten waarbij de wettelijke gemeenschap kan worden gewijzigd of zelfs uitgesloten Afdeling IGemeenschap tot de aanwinsten beperkt Afdeling IIBeding waarbij de roerende goederen geheel of ten dele van de gemeenschap worden uitgesloten Afdeling III Beding waarbij onroerende goederen als roerend goed worden ingebracht Afdeling IV Beding van scheiding van schulden Afdeling V Bevoegdheid aan de vrouw verleend om haar inbreng vrij en onbelast terug te nemen 1514 Afdeling VIBedongen vooruitneming Afdeling VII Bedingen waarbij aan de echtgenoten een ongelijk aandeel in de gemeenschap wordt toegekend Afdeling VIII Algemene gemeenschap 1526 Bepalingen aan de acht voorafgaande afdelingen gemeen Afdeling IX Overeenkomsten waarbij de gemeenschap van goederen wordt uitgesloten Beding waarbij bepaald wordt dat de echtgenoten zonder gemeenschap huwen Hoofdstuk III Dotaal stelsel Afdeling IAanbrengst van huwelijksgoed Afdeling IIRechten van de man betreffende de dotale goederen, en onvervreemdbaarheid van het dotale erf Afdeling III Teruggave van het huwelijksgoed

10 Afdeling IV Parafernale goederen Bijzondere bepaling TITEL VI Koop Hoofdstuk I Aard en vorm van de koop Hoofdstuk II Wie kopen of verkopen kan Hoofdstuk III Zaken die verkocht kunnen worden Hoofdstuk IV Verplichtingen van de verkoper Afdeling I Algemene bepalingen Afdeling II Levering Afdeling III Vrijwaring I Vrijwaring voor uitwinning II Vrijwaring voor gebreken van de verkochte zaak Afdeling IV Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten 1649bis-1649octies Hoofdstuk V Verplichtingen van de koper Hoofdstuk VI Nietigheid en ontbinding van de koop Afdeling I Recht van wederinkoop Afdeling II Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling Hoofdstuk VII Veiling van onverdeelde goederen Hoofdstuk VIII Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten TITEL VII Ruil TITEL VIII Huur Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Huur van goederen octies Afdeling I Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen bis Afdeling II Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (1-12) Overgangsbepalingen W. 20 februari 1991 (14-16) Afdeling IIbis Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder (1-36) 1 Handelshuur (1-2) 2 Duur van de handelshuur (3-5) 3 Herziening van de huur (6) 4 Recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken (7-9) 5 Overdracht van huur en onderhuur (10-11bis) 6 Overdracht van het gehuurde goed (12) 7 Recht op hernieuwing van de huur (13-24) 8 Vergoeding wegens uitzetting (25-28) 9 Rechtspleging (29-32) 14

11 Artikel II Overgangsbepalingen W. 30 april 1951 (33-36) Afdeling III Regels betreffende de pacht in het bijzonder ( octies) (1-58) 1 Pacht (1-3) 2 Pachttijd (4-5) 3 Opzegging door de verpachter (6-13) 4 Opzegging door de pachter en beëindiging in onderlinge overeenstemming (14) 5 Vergissingen inzake oppervlakte en gevallen van bezitsaanmatiging (15-16) 6 Pachtprijs en andere geldelijke lasten (17-23) 7 Exploitatie van het gepachte landgoed (24-29) 8 Onderpacht en pachtoverdracht (30-37) 9 Overlijden van de pachter (38-44) 10 Vergoedingen toekomende aan de afgaande pachter (45-46) 11 Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter (47-55) 12 Algemene bepalingen (56-58) Hoofdstuk III Huur van werk en van diensten Afdeling I Huur van dienstboden en werklieden Afdeling II Ondernemers van vervoer te land en te water Afdeling III Bestekken en aannemingen Hoofdstuk IV Veepacht Afdeling I Algemene bepalingen Afdeling II Eenvoudige veepacht Afdeling III Veepacht bij helften Afdeling IV Veepacht door de eigenaar toegestaan aan zijn pachter of zijn deelpachter I Veepacht aan de pachter toegestaan II Veepacht aan de deelpachter toegestaan Afdeling V Contract oneigenlijk veepacht genoemd 1831 TITEL IX [...] TITEL X Lening Hoofdstuk I Bruiklening of commodaat Afdeling I Aard van de bruiklening Afdeling II Verplichtingen van de lener Afdeling III Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft Hoofdstuk II Verbruiklening of eenvoudige lening Afdeling I Aard van de verbruiklening Afdeling II Verplichtingen van de uitlener Afdeling III Verplichtingen van de lener Hoofdstuk III Lening op interest

12 TITEL XI Bewaargeving en sekwester Hoofdstuk I Bewaargeving in het algemeen en verschillende soorten van bewaargeving Hoofdstuk II Eigenlijk bewaargeving quater Afdeling I Aard en wezen van het contract van bewaargeving Afdeling II Vrijwillige bewaargeving Afdeling III Verplichtingen van de bewaarnemer Afdeling IV Verplichtingen van de bewaargever Afdeling V Bewaargeving uit noodzaak quater Hoofdstuk III Sekwester Afdeling I Verschillende soorten van sekwester 1955 Afdeling II Bij overeenkomst bedongen sekwester Afdeling III Gerechtelijk sekwester of gerechtelijke bewaargeving TITEL XII Kanscontracten Hoofdstuk I Spel en weddenschap Hoofdstuk II Contract van lijfrente Afdeling I Voorwaarden die voor de geldigheid van het contract vereist zijn Afdeling II Gevolgen van het contract tussen de contracterende partijen TITEL XIII Lastgeving Hoofdstuk I Aard en vorm van de lastgeving Hoofdstuk II Verplichtingen van de lasthebber Hoofdstuk III Verplichtingen van de lastgever Hoofdstuk IV Verschillende wijzen waarop lastgeving eindigt TITEL XIV Borgtocht Hoofdstuk I Aard en omvang van de borgtocht Hoofdstuk II Gevolgen van borgtocht Afdeling I Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg Afdeling II Gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg Afdeling III Gevolgen van borgtocht tussen de borgen onderling 2033 Hoofdstuk III Tenietgaan van borgtocht Hoofdstuk IV Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht Hoofdstuk V Kosteloze borgtocht 2043bis octies 16

13 TITEL XV Dading TITEL XVI [...] TITEL XVII Inpandgeving Hoofdstuk I Pand Hoofdstuk II Genotspand TITEL XVIII Voorrechten en hypotheken ( ) Wet 16 december Inleidende bepalingen Overdracht van zakelijke rechten 1-6 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 7-11 Hoofdstuk II Voorrechten Afdeling I Voorrechten op roerende en onroerende goederen 17 Afdeling II Voorrechten op roerende goederen I Algemene voorrechten op roerende goederen 19 II Voorrechten op bepaalde roerende goederen 20 III Rang van de voorrechten op roerende goederen in geval van samenloop van die voorrechten Afdeling III Voorrechten op onroerende goederen Afdeling IV Hoe voorrechten bewaard worden Hoofdstuk III Hypotheken Afdeling I Wettelijke hypotheken Waarborgen door voogden te verstrekken in het belang van minderjarigen en onbekwaamverklaarden Overgangsrecht oude art Waarborgen ten behoeve van gehuwde vrouwen Afdeling II Bedongen hypotheken Afdeling III Rang van de hypotheken onderling 81 Hoofdstuk IV Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk V Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen Hoofdstuk VI Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters Hoofdstuk VII Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken 108 Hoofdstuk VIII Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd Hoofdstuk IX Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders Hoofdstuk X Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden Hoofdstuk XI Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

14 Hoofdstuk XII Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen 144 Artikel II van de wet van 16 december 1851 Aanvullend artikel 2 TITEL XIX [...] TITEL XX Verjaring Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Bezit Hoofdstuk III Oorzaken die de verjaring verhinderen Hoofdstuk IV Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen Afdeling I Oorzaken die de verjaring stuiten Afdeling II Oorzaken die de loop van de verjaring schorsen Hoofdstuk V Tijd die voor de verjaring vereist is Afdeling I Algemene bepalingen Afdeling II Algemene termijnen van verjaring Afdeling III Tienjarige en twintigjarige verjaring Afdeling IV Enige bijzondere verjaringen TITEL XXI Kennisgeving 2281 BIJLAGEN I Overgangsrecht van de wet van 14 juli 1976 (B.S. 18 september 1976) betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels. II Overgangsrecht van de wet van 31 maart 1987 (B.S. 27 mei 1987) tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming. III Overgangsrecht van de wet van 7 november 1988 (B.S. 6 december 1988) tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht. IV Wetswijzigingen V Alfabetisch register 18

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 6 InhoudArtikelen Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 Boek I Personen Titel I Genot en verlies van de burgerlijke rechten Hoofdstuk I Genot van de burgerlijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 WOORD VOORAF METHODIEK INHOUDSTAFEL Art. INLEIDENDE TITEL. BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN (door K. Boone) 1-6 BOEK

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804........................ 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen............. 3 Boek I. Personen......................

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 3 Boek I. Personen................

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN Burgerlijk Wetboek Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen 13e bijgewerkte druk Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten BURGERLIJK RECHT Burgerlijk wetboek (Uittreksel).......... 3 Hoofdstuk III. (Akten van aangifte en akten van huwelijk)..... 3 Hoofdstuk IV. Akten van overlijden...................... 4 Hoofdstuk V. Akten

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)..... 3 Boek I. Personen............... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten van huwelijk]................... 3 Hoofdstuk IV. Akten van

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel). 3 wordt...................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen..... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen......

Nadere informatie

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom Burgerlijk Recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)............. 3 Boek I. Personen.............................. 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand............... 3 Hoofdstuk III. (Akten van aangifte

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 Boek I. Personen...................... 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand.......... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)........ 3 Boek I. Personen..................... 3 Hoofdstuk III. Akten van aangifte en akten van huwelijk.............................. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL III Verbintenissen Bewijsleer Gebruikelijke contracten DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

II. BURGERLIJK RECHT

II. BURGERLIJK RECHT II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek Wet 21 maart 1804 p. 122 II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek p. 102 Wet 21 maart 1804 Art. 205bis volledig vervangen }1[Art. 205bis. 1. De nalatenschap

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1387. De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115 I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt.................. 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28 INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen / XIX Lijst van verkort aangehaalde werken / XXII lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 INHOUDSTAFEL TITEL V. HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk Monografieèn Privaatrecht Nieuw erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vierde druk Deventer - 2004 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun onderneming wensen te regelen.

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

I. BENOEMDE OVEREENKOMSTEN UIT BOEK III VAN HET BURGERLIJK WETBOEK art. (*1)

I. BENOEMDE OVEREENKOMSTEN UIT BOEK III VAN HET BURGERLIJK WETBOEK art. (*1) VOORWERK 5 Chronologisch register Alfabetisch register I. BENOEMDE OVEREENKOMSTEN UIT BOEK III VAN HET BURGERLIJK WETBOEK art. (*1) Titel VI. Koop Hoofdstuk I. Aard en vorm van de koop (A. CHRISTIAENS)

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010 ISBN 978 90 4652 864 8 D 2010 2664 096 BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk Monografieèn Privaatrecht Erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vijfde druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

21 MAART BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art ) en tekstbijwerking tot

21 MAART BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art ) en tekstbijwerking tot 21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art. 1101-1581) en tekstbijwerking tot 06-04-2012 TITEL III. - CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat. Afdeling III. Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft. Afdeling I. Aard van de bruiklening

Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat. Afdeling III. Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft. Afdeling I. Aard van de bruiklening De tweede heet verbruiklening of eenvoudige lening. Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat Afdeling I. Aard van de bruiklening Art. 1875. Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij aan

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER V FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT l I. Inleiding 3 II. De schuldenregeling in het nieuwe huwelijksvermogensrecht 4 A. Contributio

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 Voorwoord 13 Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14 Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 1.1 Inleiding 15 1.1.1 Achtergronden 15 1.1.2 Terminologie 17 1.1.3 Geschiedenis 19 1.2 Algemene bepalingen 22

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Versterferfrecht 13 1.1 Inleiding 13 1.1.1 Achtergrond 13 1.1.2 Terminologie 15 1.1.3 Geschiedenis 16 1. 2 Algemene bepalingen 20 1.2.1 Erfopvolging 20 1.2.2 Commoriënten 20 1.2.3 Onwaardigheid

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 428 Beschikking van de Minister van Justitie van 16 augustus 2002, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de wet van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XIX XXVII XXIX Hoofdstuk 1 - Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere

Nadere informatie