Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom"

Transcriptie

1 Burgerlijk Recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel) Boek I. Personen Titel II. Akten van de burgerlijke stand Hoofdstuk III. (Akten van aangifte en akten van huwelijk) Hoofdstuk IV. Akten van overlijden Hoofdstuk V. Akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het rijk 5 Hoofdstuk VI. Verbetering van de akten van de burgerlijke stand Titel III. Woonplaats Titel IV. Afwezigen Hoofdstuk I. (Afwezigheid) Afdeling I. Vermoeden van afwezigheid Afdeling II. Verklaring van afwezigheid Afdeling III. Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van overlijden 9 Titel V. Het huwelijk Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk (of de afstamming) ontstaan Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten Titel VI. Echtscheiding Hoofdstuk I. Gronden tot echtscheiding Hoofdstuk II. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten Afdeling I. Vorm van de echtscheiding op grond van bepaalde feiten Afdeling II. Voorlopige maatregelen waartoe de eis tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten aanleiding kan geven 13 Afdeling III. Gronden van niet-ontvankelijkheid tegen de vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten.. 13 Hoofdstuk III. Echtscheiding door onderlinge toestemming Hoofdstuk IV. Gevolgen van echtscheiding Hoofdstuk V. Scheiding van tafel en bed Titel VIII. Adoptie Hoofdstuk I. Intern recht Afdeling I. Algemene bepaling Titel IX. (Ouderlijk gezag) Titel X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding Hoofdstuk I. Minderjarigheid Hoofdstuk II. Voogdij Afdeling I. Ontstaan van de voogdij Afdeling II. Organisatie van de voogdij Afdeling III. Toeziende voogd Afdeling IV. Werking van de voogdij Afdeling V. Voogdijrekeningen en voogdijverslag Hoofdstuk IIbis. Pleegvoogdij Hoofdstuk III. Ontvoogding Hoofdstuk IV. Verlengde minderjarigheid Titel XI. (Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman) Hoofdstuk I. Meerderjarigheid Hoofdstuk Ibis. Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige Hoofdstuk II. Onbekwaamverklaring Hoofdstuk III. Bijstand van een gerechtelijk raadsman Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom Titel I. Onderscheiding van de goederen Hoofdstuk I. Onroerende goederen Hoofdstuk II. Roerende goederen Hoofdstuk III. Goederen met betrekking tot hun bezitters Titel II. Eigendom Hoofdstuk I. Recht van natrekking op hetgeen door een zaak wordt voortgebracht Hoofdstuk II. Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en een lichaam ermee uitmaakt Afdeling I. Recht van natrekking betreffende onroerende zaken Afdeling II. Recht van natrekking betreffende roerende zaken Hoofdstuk III. Mede-eigendom Afdeling I. (Gewone mede-eigendom en gedwongen medeeigendom in het algemeen) Afdeling II. (Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen) Titel III. Vruchtgebruik, gebruik en bewoning Hoofdstuk I. Vruchtgebruik Afdeling I. Rechten van de vruchtgebruiker Afdeling II. Verplichtingen van de vruchtgebruiker Afdeling III. Hoe vruchtgebruik eindigt Hoofdstuk II. Gebruik en bewoning Titel IV. Erfdienstbaarheden of grondlasten Hoofdstuk I. Erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaatsen Hoofdstuk II. Erfdienstbaarheden die door de wet gevestigd zijn Afdeling I. Gemene muur en gemene gracht Afdeling II. Afstand en tussenwerken vereist bij bepaalde bouwwerken Afdeling III. Uitzichten op het eigendom van de nabuur Afdeling IV. Dakdrop Afdeling V. Recht van uitweg Hoofdstuk III. Erfdienstbaarheden die door 's mensen toedoen gevestigd worden Afdeling I. Onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden die op goederen kunnen worden gevestigd Afdeling II. Hoe erfdienstbaarheden gevestigd worden Afdeling III. Rechten van de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is i

2 Afdeling IV. Hoe erfdienstbaarheden teniet gaan Boek III. Op welke wijze eigendom verkregen wordt Titel I. Erfenissen Hoofdstuk I. Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen Hoofdstuk II. Hoedanigheden vereist om te kunnen erven Hoofdstuk III. Onderscheiden orden in de erfopvolging Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Plaatsvervulling Afdeling III. Erfopvolging in de nederdalende lijn Afdeling IV. Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot. 41 Afdeling IVbis. Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende Afdeling (V.) Erfopvolging in de opgaande lijn Afdeling (VI.) Erfopvolging in de zijlijn Hoofdstuk IV. Onregelmatige erfopvolging Afdeling I. Rechten van natuurlijke kinderen op de goederen van hun vader of moeder, en erfopvolging in de nalatenschap van zonder nakomelingen overleden natuurlijke kinderen. 43 Afdeling II. Rechten van de staat Hoofdstuk V. Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen Afdeling I. Aanvaarding Afdeling II. Verwerping van nalatenschappen Afdeling III. Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder voorrecht aanvaardt Afdeling IV. Onbeheerde nalatenschappen Hoofdstuk VI. Verdeling en inbreng Afdeling I. De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm. 45 Afdeling II. Inbreng Afdeling III. Betaling van de schulden Afdeling IV. Gevolgen van de verdeling en vrijwaring van de kavels Afdeling V. Vernietiging van de verdeling Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting Afdeling I. Beschikbaar gedeelte der goederen Afdeling II. Inkorting van schenkingen en legaten Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden Afdeling I. Vorm van de schenkingen onder de levenden.. 50 Afdeling II. Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament Afdeling I. Algemene regels betreffende de vorm der testamenten Afdeling II. Bijzondere regels betreffende de vorm van bepaalde testamenten Afdeling III. Erfstellingen en legaten in het algemeen Afdeling IV. Algemeen legaat Afdeling V. Legaat onder algemene titel Afdeling VI. Bijzondere legaten Afdeling VII. Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen.. 54 Afdeling VIII. Herroeping en verval van testamenten Hoofdstuk VI. Geoorloofde beschikkingen ten voordele van de kleinkinderen van de schenker of erflater, of ten voordele van de kinderen van zijn broeders en zusters Hoofdstuk VII. Verdelingen door de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, tussen hun afstammelingen gemaakt Hoofdstuk VIII. Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren Hoofdstuk IX. Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn Afdeling I. Toestemming Afdeling II. Bekwaamheid van de contracterende partijen. 58 Afdeling III. Voorwerp en inhoud van de contracten Afdeling IV. Oorzaak Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Verbintenis om iets te geven Afdeling III. Verbintenis om iets te doen of niet te doen.. 58 Afdeling IV. Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis Afdeling V. Uitlegging van de overeenkomsten Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden Hoofdstuk IV. Verschillende soorten van verbintenissen Afdeling I. Voorwaardelijke verbintenissen Afdeling II. Verbintenissen met tijdsbepaling Afdeling III. Alternatieve verbintenissen Afdeling IV. Hoofdelijke verbintenissen Afdeling V. Deelbare en ondeelbare verbintenissen Afdeling VI. Verbintenissen onder strafbeding Hoofdstuk V. Tenietgaan van de verbintenissen Afdeling I. Betaling Afdeling II. Schuldvernieuwing Afdeling III. Kwijtschelding van schuld Afdeling IV. Schuldvergelijking Afdeling V. Schuldvermenging Afdeling VI. Verlies van de verschuldigde zaak Afdeling VII. Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van de overeenkomsten Hoofdstuk VI. Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling Afdeling I. Schriftelijk bewijs Afdeling II. Bewijs door getuigen Afdeling III. Vermoedens Afdeling IV. Bekentenis van partijen ii

3 Afdeling V. De eed Titel IV. Verbintenissen buiten overeenkomst Hoofdstuk I. Oneigenlijke contracten Hoofdstuk II. Misdrijven en oneigenlijke misdrijven 69 Titel V. Huwelijksvermogensstelsels Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Wettelijk stelsel Afdeling I. Vermogens en wederbelegging Afdeling II. Rechten van de schuldeisers Afdeling III. Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen. 71 Afdeling IV. Bestuur van het eigen vermogen Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel Hoofdstuk III. Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen Hoofdstuk IV. Scheiding van goederen Afdeling I. Bedongen scheiding van goederen Afdeling II. Gerechtelijke scheiding van goederen Titel Vbis. Wettelijke samenwoning Titel VI. Koop Hoofdstuk I. Aard en vorm van de koop Hoofdstuk II. Wie kopen of verkopen kan Hoofdstuk III. Zaken die verkocht kunnen worden. 77 Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de verkoper Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Levering Afdeling III. Vrijwaring Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten Hoofdstuk V. Verplichtingen van de koper Hoofdstuk VI. Nietigheid en ontbinding van de koop 80 Afdeling I. Recht van wederinkoop Afdeling II. Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling Hoofdstuk VII. Veiling van onverdeelde goederen.. 81 Hoofdstuk VIII. Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten Titel VII. Ruil Titel VIII. Huur Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Huur van goederen Afdeling I. (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) Afdeling II. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder Afdeling IIbis. Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder Afdeling III. Regels betreffende de pacht in het bijzonder.. 92 Hoofdstuk III. Huur van werk en van diensten Afdeling I. Huur van dienstboden en werklieden Afdeling II. Ondernemers van vervoer te land en te water Afdeling III. Bestekken en aannemingen Hoofdstuk IV. Veepacht Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Eenvoudige veepacht Afdeling III. Veepacht bij helften Afdeling IV. Veepacht door de eigenaar toegestaan aan zijn pachter of zijn deelpachter Afdeling V. Contract oneigenlijk veepacht genoemd Titel IX. (Vennootschappen) Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verschillende soorten van vennootschappen Afdeling I. Algemene vennootschappen Afdeling II. Bijzondere vennootschap Hoofdstuk III. Verplichtingen van de vennoten onderling en ten aanzien van derden Afdeling I. Verplichtingen van de vennoten onderling Afdeling II. Verplichtingen van de vennoten ten aanzien van derden Hoofdstuk IV. Verschillende wijzen waarop de vennootschap eindigt Titel X. Lening Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat Afdeling I. Aard van de bruiklening Afdeling II. Verplichtingen van de lener Afdeling III. Verplichtingen van degene die in bruikleen geeft 104 Hoofdstuk II. Verbruiklening of eenvoudige lening. 104 Afdeling I. Aard van de verbruiklening Afdeling II. Verplichtingen van de uitlener Afdeling III. Verplichtingen van de lener Hoofdstuk III. Lening op interest Titel XI. Bewaargeving en sekwester Hoofdstuk I. Bewaargeving in het algemeen en verschillende soorten van bewaargeving Hoofdstuk II. Eigenlijke bewaargeving Afdeling I. Aard en wezen van het contract van bewaargeving Afdeling II. Vrijwillige bewaargeving Afdeling III. Verplichtingen van de bewaarnemer Afdeling IV. Verplichtingen van de bewaargever Afdeling V. Bewaargeving uit noodzaak Hoofdstuk III. Sekwester Afdeling I. Verschillende soorten van sekwester Afdeling II. Bij overeenkomst bedongen sekwester Afdeling III. Gerechtelijk sekwester of gerechtelijke bewaargeving Titel XII. Kanscontracten Hoofdstuk II. Contract van lijfrente Afdeling I. Voorwaarden die voor de geldigheid van het contract vereist zijn Afdeling II. Gevolgen van het contract tussen de contracterende partijen Titel XIII. Lastgeving Hoofdstuk I. Aard en vorm van de lastgeving Hoofdstuk II. Verplichtingen van de lasthebber Hoofdstuk III. Verplichtingen van de lastgever Hoofdstuk IV. Verschillende wijzen waarop lastgeving eindigt Titel XIV. Borgtocht Hoofdstuk I. Aard en omvang van de borgtocht iii

4 Hoofdstuk II. Gevolgen van borgtocht Afdeling I. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg Afdeling II. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg Afdeling III. Gevolgen van borgtocht tussen de borgen onderling Hoofdstuk III. Tenietgaan van borgtocht Hoofdstuk IV. Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht Hoofdstuk V. Kosteloze borgtocht Titel XV. Dading Titel XVI. Lijfsdwang in burgerlijke zaken Titel XVII. Inpandgeving Hoofdstuk I. Pand Hoofdstuk II. Genotspand Titel XVIII. Voorrechten en hypotheken Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Voorrechten Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen Afdeling III. Voorrechten op onroerende goederen Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden Hoofdstuk III. Hypotheken Afdeling I. Wettelijke hypotheken Afdeling II. Bedongen hypotheken Afdeling III. Rang van de hypotheken onderling Hoofdstuk IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen Hoofdstuk VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters Hoofdstuk VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd Hoofdstuk IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders Hoofdstuk X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen Titel XIX. Gerechtelijke uitwinning en rangregeling onder de schuldeisers Titel XX. Verjaring Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Bezit Hoofdstuk III. Oorzaken die de verjaring verhinderen 123 Hoofdstuk IV. Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen Afdeling I. Oorzaken die de verjaring stuiten Afdeling II. Oorzaken die de loop van de verjaring schorsen 124 Hoofdstuk V. Tijd die voor de verjaring vereist is Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. (Algemene termijnen van verjaring) Afdeling III. Tienjarige en twintigjarige verjaring Afdeling IV. Enige bijzondere verjaringen Titel XXI. (Kennisgeving) Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Wet over het recht van opstal Wet over het recht van erfpacht Fiscaal Recht Wetboek van de inkomstenbelastingen (Uittreksel) Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen - definities. 133 Titel II. Personenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepaling van het belastbare inkomen 134 Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen Afdeling III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen 136 Afdeling IV. Beroepsinkomen Afdeling V. Diverse inkomsten Afdeling VI. Aftrekbare bestedingen Afdeling VII. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag Afdeling III. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting 186 Afdeling IV. Jaarlijkse indexatie Titel III. Vennootschapsbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Belastinggrondslag Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten Afdeling IV. Vaststelling van het netto-inkomen Afdeling V. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Afzonderlijke aanslagen Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de administratie 206 Hoofdstuk V. Aanslagprocedure Afdeling I. Wijziging van de aangifte iv

5 Afdeling II. Aanslag van ambtswege Hoofdstuk VI. Aanslag Afdeling I. Aanslagtermijnen Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Afdeling III. Aanslag in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen Afdeling I. Administratief beroep Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting Afdeling I. Belastingschuldigen Afdeling II. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer Titel IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen 219 Hoofdstuk I. Bepaling van het kadastraal inkomen 219 Hoofdstuk II. Vaststelling van het kadastraal inkomen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie Afdeling III. Gebouwde onroerende goederen Afdeling IV. Ongebouwde onroerende goederen Afdeling V. Materieel en outillage Afdeling VI. Referentietijdstip Hoofdstuk III. Tijdstip van vaststelling en invoegetreding van de kadastrale inkomens Afdeling I.Algemene perekwatie van de kadastrale inkomens Afdeling II. Herzieningen van de kadastrale inkomens Afdeling III. Schatting en herschatting van de kadastrale inkomens Hoofdstuk IV. Betekening van de kadastrale inkomens Hoofdstuk V. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen Afdeling I. Recht van bezwaar Afdeling II. Voorwaarden van geldigheid van het bezwaar. 222 Afdeling III. Procedure bij het onderzoek van de bezwaren. 223 Afdeling IV. Uitwerking van de bezwaren Hoofdstuk VI. Bewaring en bijhouding van de kadastrale bescheiden Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van inkomstenbelastingen (Uittreksel) Hoofdstuk I. Grondslag en berekening van de belastingen Afdeling I. Kadastraal inkomen - Revalorisatiecoëfficiënt Afdeling III. Forfaitaire raming van de kosten die aftrekbaar zijn van het bruto-inkomen uit verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten 224 Afdeling XIX. Meerwaarden op onroerende goederen Afdeling XX. Aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen Afdeling XXV. Aanrekening van de verliezen van één van de echtgenoten op de inkomsten van de andere echtgenoot Afdeling XXVbis. Persoonlijke bijdragen en premies betaald door de werkgever of de onderneming Afdeling XXVter. Voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot premies van individuele levensverzekeringen en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen Afdeling XXVquater. Vermindering voor pensioensparen - Maximumbedrag - Inlichtingen te verstrekken betreffende betalingen voor pensioensparen Afdeling XXVquinquies. Voorwaarden tot toekenning en behoud van de erkenning van pensioenspaarfondsen Afdeling XXVsexies. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques Afdeling XXVsepties. Vermindering voor energiebesparende uitgaven en voor passiefhuizen en voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven Afdeling XXIV. Aftrek voor enige woning Afdeling XXVocties. Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Afdeling XXVnonies. ( ) Afdeling XXVdecies. Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen Afdeling XXVundecies. Vermindering voor uitgaven voor beveiliging van een woning tegen inbraak of brand Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Uittreksel) Hoofdstuk I. Belastingplicht Hoofdstuk III. Werkingssfeer Afdeling III. Diensten Hoofdstuk VI. Vrijstellingen Afdeling II. Andere vrijstellingen Hoofdstuk VII. Aftrek belastingen Koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde Hoofdstuk I. Uit te reiken of op te maken facturen en stukken Hoofdstuk II. De boekhouding Hoofdstuk III. Opeisbaarheid van de belasting. Aangifte. Schuldenaar van de belasting Hoofdstuk IV. Andere verplichtingen Koninklijk besluit nr. 3 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde Afdeling I. Voorwaarden waaraan het uitoefenen van het recht op aftrek onderworpen is Afdeling II. Herziening van de aftrek ten aanzien van andere belasting dan die geheven van bedrijfsmiddelen Afdeling III. Herziening van de aftrek ten aanzien van belasting geheven van bedrijfsmiddelen Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal Afdeling V. Bepalingen met betrekking tot de aftrek volgens het werkelijk gebruik van de goederen en diensten v

6 Koninklijk besluit nr. 14 Vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde op zulke goederen Koninklijk besluit nr. 15 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet Hoofdstuk I. Door de administratie ingestelde vordering tot schatting Afdeling I. Vervreemdingen en onttrekkingen van gebouwen 251 Afdeling II. Werk in onroerende staat Hoofdstuk II. Tegen de administratie ingestelde vordering tot schatting Koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven Afdeling I. Automobielen voor personenvervoer voor invaliden Afdeling II. Onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren van voertuigen voor invaliden Koninklijk besluit nr. 30 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur Ministerieel besluit nr. 2 van 4 maart 1993 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde Ministerieel besluit nr. 11 van 3 november 1972 met betrekking tot de controle op de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de facturen betreffende oprichting van gebouwen Ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige of een lid van een btw-eenheid in de zin van artikel 4, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is Wetboek successierechten - Vlaams Gewest (Uittreksel) Boek I. Rechten van successie en van overgang bij overlijden 264 Hoofdstuk I. Vestiging van de rechten Afdeling I. Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging Afdeling II. Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood Hoofdstuk II. Belastbaar actief Afdeling I. Successierecht Afdeling II. Recht van overgang bij overlijden Hoofdstuk III. Waardering van het belastbaar actief 266 Afdeling I. Algemene regelen Afdeling II. Bijzondere regelen Hoofdstuk IV. Aannemelijk passief Hoofdstuk V. Aangifte van nalatenschap Afdeling I. Verplichting tot aangifte Afdeling II. Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor Afdeling III. Aangiftetermijn Afdeling IV. Vorm en inhoud Afdeling V. Niet-inlevering van aangifte Hoofdstuk VI. Tarief der rechten Afdeling I. Algemeen tarief Afdeling II. Bijzondere regelen Hoofdstuk XII. Bewijsmiddelen Afdeling I. Bewijsmiddelen van gemeen recht Afdeling II. Bijzondere bewijsmiddelen Afdeling III. Controle-schatting Hoofdstuk XIII. Strafbepalingen Afdeling I. Fiscale boeten Afdeling II. Correctionele straffen Hoofdstuk XIV. Teruggave van de rechten Hoofdstuk XV. Verjaring Boek II. Taks tot vergoeding der successierechten Hoofdstuk V. Diverse bepalingen Boek IIbis. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen Boek III. Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra Afdeling I. Algemene maatregelen Wetboek successierechten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Uittreksel) Boek I. Rechten van successie en van overgang bij overlijden 278 Hoofdstuk VI. Tarief der rechten Afdeling I. Algemeen tarief Afdeling II. Bijzondere regelen Wetboek registratierechten - Vlaams Gewest (Uittreksel) Titel I. Registratierecht Hoofdstuk II. Indeling van de rechten en algemene Heffingsregels Hoofdstuk III. Registratieverplichting Afdeling I. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen Afdeling II. Termijnen voor de aanbieding ter registratie Afdeling III. Personen verplicht tot aanbieding ter registratie 282 Afdeling IV. Plaats der registratie Afdeling V. Sanctiën Hoofdstuk IV. Vaststelling van de rechten Afdeling I. Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen Afdeling II. Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen Afdeling III. (Opgeheven) Afdeling IV. Huurcontracten Hoofdstuk VI. Kosteloze registratie vi

7 Hoofdstuk X. Bewijsmiddelen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Controleschatting Hoofdstuk XI. Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing, sanctien Hoofdstuk XII. Correctionele straffen Hoofdstuk XIII. Teruggaaf Hoofdstuk XIV. Verjaring Hoofdstuk XV. Vervolgingen en gedingen Hoofdstuk XVI. Bijzondere bepalingen betreffende de openbare verkopingen van roerende goederen Hoofdstuk XVII. Inlichtingen te verstrekken door de ontvangers Wetboek registratierechten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Uittreksel) Titel I. Registratierecht Hoofdstuk IV. Vaststelling van de rechten Afdeling I. Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen Koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Marktpraktijken en consumentenbescherming Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming Hoofdstuk I. Definities en algemene principes Hoofdstuk II. Informatie van de markt Afdeling I. Algemene verplichting tot informatie van de consument Afdeling II. Prijsaanduiding Afdeling III. Benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten Afdeling IV. Aanduiding van de hoeveelheid Afdeling V. Vergelijkende reclame Afdeling VI. Promoties inzake prijzen Afdeling VII. Diverse bepalingen Hoofdstuk III. Overeenkomsten met consumenten. 311 Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Overeenkomsten op afstand Afdeling III. Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming Afdeling IV. Openbare verkoop Afdeling V. Gezamenlijk aanbod Afdeling VI. Onrechtmatige bedingen Afdeling VII. Bestelbon Afdeling VIII. Bewijsstukken Afdeling IX. Verlenging van dienstenovereenkomsten Hoofdstuk IV. Verboden praktijken Afdeling I. Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Afdeling II. Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten Afdeling III. Ongewenste communicaties Afdeling IV. Verkoop met verlies Afdeling V. Bewijsregeling Hoofdstuk V. Collectieve consumentenovereenkomsten Hoofdstuk VI. Vordering tot staking Hoofdstuk VII. Bijzondere regels inzake benamingen van oorsprong Hoofdstuk VIII. Waarschuwingsprocedure Hoofdstuk IX. Strafsancties Hoofdstuk X. Opsporing en vaststelling van inbreuken Hoofdstuk XI. Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen Hoofdstuk XII. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars Seizoensverhuring Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 329 Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II. Reispromotie Hoofdstuk III. Informatie Hoofdstuk IV. Het contract tot reisorganisatie Afdeling I. Totstandkomen van het contract Afdeling II. Uitvoering van het contract tot reisorganisatie. 330 Hoofdstuk V. Het contract tot reisbemiddeling Afdeling I. Het totstandkomen van het contract tot reisbemiddeling Afdeling II. Uitvoering van het contract tot reisbemiddeling 331 Hoofdstuk VI. Rechtsvorderingen Hoofdstuk VII. Sancties Afdeling I. Vordering tot staking Afdeling II. Waarschuwingsprocedure Afdeling III. Strafbepalingen Hoofdstuk VIII. Opsporing en vaststelling van inbreuken Hoofdstuk IX. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. De voldoende financiële garanties Hoofdstuk III. De verzekeringsvoorwaarden Hoofdstuk IV. De verzekeringsprestatie Afdeling I. De teruggave van de betaalde bedragen Afdeling II. De repatriëring Hoofdstuk V. Diverse bepalingen vii

8 Decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk II. Toekenningsvoorwaarden van de vergunning of toestemming Hoofdstuk III. Verplichtingen van de vergunninghouder Hoofdstuk IV. De procedure voor toekenning, weigering, schorsing of intrekking van de vergunning of toestemming Hoofdstuk V. Controle en Sancties Hoofdstuk VI. Slotbepalingen Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Procedure voor de aanmelding van het toeristische logies Hoofdstuk III. Voorwaarden en procedure tot toekenning, wijziging, weigering, schorsing of intrekking van de vergunning Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. De procedure tot toekenning of weigering van de vergunning Afdeling III. De procedure tot wijziging van de vergunning. 339 Afdeling IV. De procedure tot schorsing of intrekking van de vergunning Afdeling V. De beroepsprocedure Hoofdstuk IV. Controle en sancties Hoofdstuk V. Ter beschikking stellen van informatie door Toerisme Vlaanderen Hoofdstuk VI. De bevoegdheden van de Vlaamse Regering Hoofdstuk VII. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen Stedenbouw en kwaliteitsnormen van woningen Vlaanderen Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Titel I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk I. Doelstellingen en begrippen Hoofdstuk II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Hoofdstuk III. Adviesorganen Afdeling I. De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening 346 Afdeling II. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening Afdeling III. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Afdeling IV. Algemene bepaling Hoofdstuk IV. De ambtenaren van ruimtelijke ordening Afdeling I. De gedelegeerde planologische en stedenbouwkundige ambtenaren en de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en stedenbouwkundige ambtenaren Afdeling II. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren 348 Afdeling III. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren Titel II. Planning Hoofdstuk I. Ruimtelijke structuurplannen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Afdeling III. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Afdeling IV. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoofdstuk II. Ruimtelijke uitvoeringsplannen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Afdeling III. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Afdeling IV. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 356 Hoofdstuk III. Stedenbouwkundige verordeningen. 357 Hoofdstuk IV. Recht van voorkoop, onteigening en aankoopplicht Afdeling I. Het recht van voorkoop Afdeling II. Onteigening Afdeling III. Aankoopplicht Hoofdstuk V. De rooilijnplannen Hoofdstuk VI. Planschade en planbaten Afdeling I. Planschade Afdeling II. Planbatenheffing Sectie 1. Suppletieve toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen Sectie 2. Evaluatie Titel III. Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten Hoofdstuk I. Ruimtelijke projecten van gewestelijk en strategisch belang Afdeling I. Criteria Afdeling II. Administratiefrechtelijke faciliteiten Afdeling III. Geïntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure Hoofdstuk II. Ruimtelijke projecten van groot lokaal en strategisch belang Afdeling I. Ruimtelijke projecten van groot provinciaal en strategisch belang Afdeling II. Ruimtelijke projecten van groot gemeentelijk en strategisch belang Titel IV. Vergunningenbeleid Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Vergunningsplicht Afdeling I. Soorten Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen Sectie 2. Afwijkingen van de vergunningsplicht Sectie 3. Lokale voorschriften Sectie 4. As-builtattest Sectie 5. Vermoeden van vergunning Afdeling II. Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen viii

9 Hoofdstuk III. Beoordelingsgronden Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Decretale beoordelingselementen Hoofdstuk IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften Afdeling I. Afwijkingsmogelijkheden Afdeling II. Basisrechten voor zonevreemde constructies Sectie 1. Bestaande zonevreemde woningen Sectie 2. Bestaande zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw Sectie 1. Vernietigde of beschadigde woningen Sectie 2. Andere vernietigde of beschadigde constructies Afdeling III. Zonevreemde functiewijzigingen Afdeling IV. Planologische attesten Hoofdstuk V. Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding Hoofdstuk VI. Geldingsduur en wijzigbaarheid Afdeling I. Stedenbouwkundige vergunningen Afdeling II. Verkavelingsvergunningen Hoofdstuk VII. Administratieve procedure Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Reguliere procedure Afdeling III. Bijzondere procedure Hoofdstuk VIII. Raad voor vergunningsbetwistingen 383 Afdeling I. Oprichting Afdeling II. Bevoegdheid Afdeling III. Samenstelling Afdeling IV. Werkingsregelen Afdeling V. Procedure Afdeling VI. Diverse bepalingen Titel V. Diverse bepalingen Hoofdstuk I. Plannen- en vergunningenregisters Afdeling I. Plannenregister Afdeling II. Vergunningenregister Afdeling III. Bepaling, aan beide registers gemeen Hoofdstuk II. Informatieplichten Afdeling I. Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar Afdeling II. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten Afdeling III. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit. 388 Afdeling IV. Stedenbouwkundig uittreksel Hoofdstuk III. Het stedenbouwkundig attest. Projectvergaderingen Hoofdstuk IV. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven Afdeling I. Begrip Afdeling II. Planologisch oplossingskader Afdeling III. Woonrecht Afdeling IV. Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust Hoofdstuk V. Diverse ondersteunings- en evaluatiemaatregelen Afdeling I. Ondersteuning van de implementatie van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Afdeling II. Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid Hoofdstuk VI. Raakvlakken met sectorregelgeving. 390 Afdeling I. Grond- en pandenbeleid Afdeling II. Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden Titel VI. Handhavingsmaatregelen Hoofdstuk I. Strafbepalingen Afdeling I. Strafsancties Afdeling II. Handhavingsplan Afdeling III. Toezicht Afdeling IV. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid Sectie 1. Advies betreffende de herstelvordering en de ambtshalve uitvoering Sectie 2. Advies betreffende opeenvolgende herstelvorderingen Sectie 3. Advies betreffende sommige betekeningen van vonnissen en arresten Sectie 4. Specifieke bevoegdheid inzake de invordering van dwangsommen Sectie 5. Bemiddelingsopdrachten Sectie 6. Adviezen ten behoeve van de Vlaamse overheid Sectie 1. Algemene beginselen Sectie 2. Reglementering Sectie 3. Werkingsmiddelen en permanent secretariaat Afdeling V. Herstelmaatregelen Afdeling VI. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak Afdeling VII. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen Afdeling VIII. Minnelijke schikking Afdeling X. Herstelfonds Afdeling XI. Diverse bepalingen Hoofdstuk II. Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister Hoofdstuk III. Vernietiging titel Titel VII. Diverse temporele en overgangsmaatregelen Hoofdstuk I. Algemene beginselen Hoofdstuk II. Ontvoogding gemeenten Hoofdstuk III. Man/vrouw-evenwicht in de GECO- RO Hoofdstuk IV. Planning Afdeling I. Bijzondere validaties Afdeling II. Algemene en bijzondere plannen van aanleg Afdeling III. Provinciale structuurplanning Afdeling IV. Gemeentelijke structuurplanning Afdeling V. Voorkooprecht Afdeling VI. Onteigening Afdeling VII. Planschade en planbaten Hoofdstuk V. Vergunningenbeleid Afdeling I. Vergunningsplichtige functiewijzigingen Afdeling II. Planologische attesten Afdeling III. Verkavelingsakkoorden en verkavelingen daterend van vóór 22 december Afdeling IV. Verval, herziening of opheffing van verkavelingsvergunningen ix

10 Afdeling V. Invoering van het vergunningenstelsel van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Afdeling VI. Tijdelijke regeling bindende advisering door de wegbeheerder Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen Afdeling I. Plannen- en vergunningenregisters Afdeling II. Informatieplichten Afdeling III. Stedenbouwkundig attest Hoofdstuk VII. Handhaving Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (Uittreksel) Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Doelstellingen van het woonbeleid Hoofdstuk I. Het recht op wonen Hoofdstuk II. Bijzondere doelstellingen van het woonbeleid Titel III. Kwaliteitsbewaking Hoofdstuk I. De veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen Hoofdstuk II. Het conformiteitsattest Hoofdstuk III. Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring Hoofdstuk IV. Overbewoonde woningen Hoofdstuk V. Sancties Titel VI. Instrumenten van het woonbeleid Hoofdstuk V. Het recht van wederinkoop Hoofdstuk VI. Andere instrumenten Afdeling I. Recht van voorkoop Afdeling II. Sociaal beheer van woningen Koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/ Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (Uittreksel) Boek I. Inleidende bepalingen Boek II. Missie, planning en monitoring Titel II. Planning Hoofdstuk III. Monitoring Afdeling I. Register van onbebouwde percelen Afdeling II. Leegstandsregister Afdeling III. Koppeling van gegevensbanken Boek III. Activering van gronden en panden Titel I. Stimuli Hoofdstuk I. Activeringsprojecten Hoofdstuk II. Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Hoofdstuk III. Vermindering heffingsgrondslag registratierechten ten behoeve van de activering van panden Titel II. Bindende maatregelen Hoofdstuk I. Activeringstoezicht Hoofdstuk II. Activeringsheffing Afdeling I. Machtiging Afdeling II. Beginselen Afdeling III. Procedure Afdeling IV. Bijzondere regelen betreffende de invoering van een activeringsheffing Hoofdstuk III. Leegstandsheffing op gebouwen en woningen Afdeling I. Gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen en woningen Afdeling II. Uitzonderlijke gewestelijke leegstandsheffing Boek IV. Maatregelen betreffende betaalbaar wonen Titel I. Verwezenlijking van een sociaal woonaanbod Hoofdstuk I. Percentsgewijze omschrijving Afdeling I. Nulmeting Afdeling II. Bindend sociaal objectief Hoofdstuk III. Sociale lasten Afdeling I. Beginselen Afdeling II. Algemene regelen betreffende de uitvoeringswijzen Afdeling III. Bijzondere regelen betreffende de principiële uitvoeringswijzen Titel II. Verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod. 436 Hoofdstuk II. Lasten Hoofdstuk III. Indicatieve streefprijzen Boek V. Wonen in eigen streek Titel I. Monitoring Titel II. Operationalisering Titel III. Verruimd toepassingsgebied Titel IV. Facultatieve toepassing Boek VI. Kapitaalschade ten gevolge van aspecten van het grondbeleid Titel I. Kapitaalschadecommissies Titel II. Bestemmingswijzigingscompensatie Hoofdstuk I. Begrip Hoofdstuk III. Perceelsgebonden Hoofdstuk IV. Financieel Hoofdstuk V. Subsidiair Hoofdstuk VI. Kapitaalschade Hoofdstuk VII. Procedure Titel III. Compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften 439 Boek VII. Slotbepalingen Titel I. Evaluatie Titel III. Overgangsmaatregelen Hoofdstuk I. Opmaak grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen x

11 Hoofdstuk II. Opbouw leegstandsregister Hoofdstuk III. Activeringsprojecten voor een doelgroepengericht woonbeleid Hoofdstuk IV. Invoering activeringsheffing Hoofdstuk V. Invoering gemeentelijke leegstandsheffing Hoofdstuk VI. Nulmeting en bindend sociaal objectief Hoofdstuk VII. Normen sociaal en bescheiden woonaanbod Hoofdstuk VII/I. Wonen in eigen streek Hoofdstuk VIII. Invoering compensaties voor kapitaalschade Hoofdstuk IX. Ondersteuning van de implementatie van dit decreet Titel V. Inwerkingtredingsbepaling Leegstandheffing Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (Uittreksel) Hoofdstuk VIII. Stedelijk beleid Afdeling II. Heffing ter bestrijding van (...) verkrotting van gebouwen en/of woningen Besluit van 2 april 1996 van de vlaamse regering betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen Hoofdstuk II. Bevoegdheden Hoofdstuk III. De inventaris Afdeling I. De mededelingsplicht Afdeling II. De Beoordeling van de verwaarlozing en de ongeschiktheid Afdeling III. De administratieve akte, het model van inventaris en de coördinatie van de inventaris Hoofdstuk IV. De inkohiering, de inning en de invordering Hoofdstuk V. De administratieve geldboete Hoofdstuk VI. Beroepschriften Hoofdstuk VII. Schorsing en vrijstelling van de heffing Hoofdstuk VIII. Administratieve onkostenvergoeding Hoofdstuk VIIIbis. Overgangsbepalingen Hoofdstuk IX. Slotbepalingen Leegstand bedrijfsruimten Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Inventarisatie Afdeling I. Opstellen van de Inventaris Afdeling II. Schrapping uit de Inventaris Hoofdstuk III. Heffing Afdeling I. Vaststelling van de heffing Afdeling II. Inning van de heffing Afdeling III. Opschorting van de heffing Hoofdstuk IV. Financiële ondersteuning van de verwerving en de saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing Hoofdstuk V. Onteigening tot algemeen nut Hoofdstuk VI. Slotbepaling Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten Hoofdstuk I. Definities en algemene bepalingen Hoofdstuk II. Inventarisatie Afdeling I. Opstellen van de Inventaris Afdeling II. Schrapping uit de Inventaris Hoofdstuk III. Heffing Afdeling I. Inning van de heffing Afdeling II. Opschorting van de heffing Hoofdstuk IV. Financiële ondersteuning van de verwerving en de saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing Afdeling I. Rechtspersonen bedoeld in artikel 42, 1, van het decreet Afdeling II. Rechtspersonen en natuurlijke personen bedoeld in artikel 42, 3, van het decreet Afdeling III. Algemene bepalingen Afdeling IV. Voorschottenregeling Hoofdstuk V. Onteigening tot algemeen nut Brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004 houdende vaststelling van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (Uittreksel) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk I. Doelstellingen Hoofdstuk II. Machtiging Hoofdstuk III. Openbaar onderzoek Hoofdstuk IV. Adviescommissies Afdeling II. De overlegcommissies Hoofdstuk V. Stedenbouwkundig college Titel II. Planning Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Gewestelijk ontwikkelingsplan Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Inhoud Afdeling III. Uitwerkingsprocedure Afdeling IV. Wijzigingsprocedure Afdeling V. Gevolgen van het plan Afdeling VI. Opvolging van het plan Hoofdstuk III. Gewestelijk bestemmingsplan Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Inhoud Afdeling III. Uitwerkingsprocedure Afdeling IV. Wijzigingsprocedure Afdeling V. Gevolgen van het plan Afdeling VI. Opvolging van het plan Hoofdstuk V. Bijzonder bestemmingsplan Afdeling I. Algemeen xi

12 Afdeling II. Inhoud Hoofdstuk VI. Onteigening en vergoeding Afdeling I. Beginsel Afdeling II. Procedure Afdeling III. Vergoedingen Afdeling IV. Uitvoeringstermijn voor de onteigeningen Afdeling V. Vergoeding van de waardeverminderingen Titel III. Stedenbouwkundige verordeningen Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen Hoofdstuk III. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen Hoofdstuk III. Gevolgen van de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen Hoofdstuk IV. Wijziging van de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen Titel IV. Vergunningen en attest Hoofdstuk I. Stedenbouwkundige vergunning Afdeling I. Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Afdeling II. Stedenbouwkundige lasten Afdeling III. Verval en verlenging Afdeling IV. Vergunning van beperkte duur Afdeling V. Wijziging van de stedenbouwkundige vergunning Hoofdstuk II. Verkavelingsvergunning Afdeling I. Handelingen onderworpen aan een verkavelingsvergunning Afdeling II. Gevolgen van de verkavelingsvergunning Afdeling III. Stedenbouwkundige lasten Afdeling IV. Vervaltermijn Afdeling V. Wijziging van de verkavelingsvergunning Hoofdstuk III. Indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen Afdeling I. Indiening van de aanvraag Afdeling II. Voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten Afdeling III. Speciale regelen van openbaarmaking Afdeling IV. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen Afdeling V. Schorsing en vernietiging van de vergunning Afdeling VI. Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar Afdeling VII Afdeling VIII. Beroep bij de Regering Afdeling IX. Vergunningen afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar Afdeling X. Gezamenlijke bepalingen voor de beslissingen. 484 Afdeling XI. Bijzondere bepalingen voor de verkavelingsvergunning Hoofdstuk IV. Stedenbouwkundig attest Afdeling I. Begrip Afdeling II. Afgifteprocedure Afdeling III. Gevolgen van het stedenbouwkundig attest Titel VII. Het voorkooprecht Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. De aan het voorkooprecht onderhevige perimeter Hoofdstuk III. De houders van het voorkooprecht. 487 Hoofdstuk IV. De uitoefening van het voorkooprecht Afdeling I. De aan het voorkooprecht onderworpen vastgoedoperaties Afdeling II. De onderhandse overdracht Afdeling III. De openbare verkoop Afdeling IV. De onteigening Hoofdstuk V. Formaliteiten en vordering tot nietigverklaring Titel VIII. Inlichtingen en informatie Hoofdstuk I. Stedenbouwkundige inlichtingen Hoofdstuk II. Mededeling van inlichtingen en documenten inzake planning en stedenbouw Hoofdstuk III. De publiciteit voor de verkoop en de verhuring Titel X. Misdrijven en strafbepalingen Hoofdstuk I. Misdrijven Afdeling I. Handelingen die als misdrijf gelden Afdeling II. Vaststelling van de misdrijven Afdeling III. Vaststelling van de misdrijven Afdeling IV. Ambtshalve uitvoering Hoofdstuk II. Strafbepalingen Hoofdstuk III. Overschrijving Hoofdstuk IV. Dading Besluit van 21 november 2006 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Uittreksel) 492 Titel I. Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving Hoofdstuk II. Plaatsing en bouwprofiel Afdeling I. Plaatsing en bouwprofiel van de mandelige bouwwerken Afdeling II. Plaatsing en bouwprofiel van de vrijstaande bouwwerken Hoofdstuk III. Benedenverdiepingen, gevels Hoofdstuk IV. Naaste omgeving Hoofdstuk V. Nutsvoorzieningen Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen Titel II. Bewoonbaarheidsnormen van de woningen Hoofdstuk II. Minimumnormen voor oppervlakte en volume Hoofdstuk III. Comfort en hygiëne Hoofdstuk IV. Voorzieningen Hoofdstuk V. Verplichte dienstlokalen in gebouwen met meerdere woningen Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (Uittreksel) Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Het recht op huisvesting xii

13 Titel III. De instrumenten van het huisvestingsbeleid Hoofdstuk I. Verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen Hoofdstuk II. Het openbaar beheersrecht van woningen Hoofdstuk III. Toezicht Hoofdstuk IV. De regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren te huur worden gesteld Hoofdstuk V. Straffen voor leegstaande woningen. 501 Titel IV. De instellingen bevoegd inzake huisvesting Hoofdstuk I. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Afdeling III. Opdrachten Hoofdstuk II. De openbare vastgoedmaatschappijen Afdeling IV. Opdrachten Hoofdstuk III. Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling II. Opdrachten Hoofdstuk IV. De sociale verhuurkantoren Hoofdstuk V. De Adviesraad voor huisvesting Afdeling II. Opdrachten Hoofdstuk VI. De instellingen voor sociaal krediet. 506 Hoofdstuk VII. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 506 Hoofdstuk VIII. Het Observatiecentrum voor de Huisvesting Hoofdstuk IX. Het Informatiecentrum voor de Huisvesting Titel V. Toezicht en controle Titel VI. Actiemiddelen Hoofdstuk III. De sancties Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen Leegstandheffing Brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004 houdende vaststelling van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (Uittreksel) Titel VI. Niet-uitgebate bedrijfsruimten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. De inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten Hoofdstuk III. Rehabilitatie en herbestemming Hoofdstuk IV. Onteigening Titel VII. Het voorkooprecht Hoofdstuk I. Algemeen Milieu Vlaanderen Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Vergunningsprocedure voor nieuwe inrichtingen Hoofdstuk III. Milieuvoorwaarden en verplichtingen van de exploitant Hoofdstuk IV. Beroep Hoofdstuk V. Verandering van een vergunde inrichting Hoofdstuk VIbis. Milieuvergunningendatabank Hoofdstuk VI. Verval van de vergunning Hoofdstuk VII. Toezicht en dwangmaatregelen Hoofdstuk VIII. Schorsing en opheffing van de vergunning Hoofdstuk IX. Strafbepalingen Hoofdstuk X. Wijzigings- en opheffingsbepalingen 520 Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) (Uittreksel) Besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) (Uittreksel). 535 Brussel Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Titel I. Definities en algemene bepalingen Titel II. Indiening en onderzoek van de aanvragen om een milieu-attest en een milieuvergunning Hoofdstuk I. Bepalingen die gelden voor alle inrichtingen of voor verschillende klassen van inrichtingen 538 Afdeling I. Aanvragen om een milieu-attest en een milieuvergunning Afdeling II. Vergunningen en attesten aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon of betreffende inrichtingen van openbaar nut Hoofdstuk II. Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse I.A Afdeling I. Indiening van de aanvraag Afdeling II. Bestek van de effectenstudie Afdeling III. De effectenstudie Afdeling IV. Speciale regelen van openbaarmaking Afdeling IVbis. Informatieverspreiding voor de omwonenden van Seveso-bedrijven Afdeling V. Afgifte van het attest of de vergunning Hoofdstuk III. Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse I.B Afdeling I. Indiening van de aanvraag Afdeling II. Speciale regelen van openbaarmaking Afdeling III. Afgifte van het milieu-attest of van de milieuvergunning zonder voorafgaand attest xiii

14 Afdeling IV. Aanvraag om een milieuvergunning ingevolge de toekenning van een milieu-attest Hoofdstuk IV. Bepalingen betreffende de inrichtingen van klasse II en de tijdelijke inrichtingen Afdeling I. Indiening en onderzoek van de aanvragen betreffende de inrichtingen van klasse II Afdeling II. Bepalingen betreffende de tijdelijke inrichtingen 546 Hoofdstuk V. Rechtsgeldigheid van de beslissingen en de voorwaarden voor de afgifte van milieu-attesten en milieuvergunningen Titel III. Activiteiten onderworpen aan voorafgaande aangifte Titel V. De administratieve rechtsmiddelen Titel VI. Openbaarmaking van de beslissingen Titel VII. Toezicht, dwang- en strafmaatregelen Titel VIII. Slotbepalingen Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Bodemsanering Vlaanderen Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Uittreksel) Titel II. Definities, doelstellingen en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Doelstellingen Titel III. Bodemsanering Hoofdstuk II. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren Afdeling I. Nieuwe bodemverontreiniging Afdeling II. Historische bodemverontreiniging Afdeling III. Gemengde bodemverontreiniging Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek Afdeling I. Oriënterend bodemonderzoek Afdeling II. Beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk V. Bodemsanering Afdeling I. Bodemsaneringsproject Afdeling III. Bodemsaneringswerken Afdeling IV. Eindevaluatieonderzoek en eindverklaring Hoofdstuk VIII. Overdrachten Afdeling I. Overeenkomst betreffende de overdracht van gronden Afdeling II. Overdracht van risicogronden Besluit van 5 maart 1996 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (Vlarebo) (Uittreksel) Brussel Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (Uittreksel) Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Identificatie van verontreinigde terreinen Afdeling I. Aangifteplicht Afdeling II. Inventaris van de bodemtoestand Afdeling III. Toegang tot de informatie en kaart van de bodemtoestand Afdeling IV. Informatieplicht en bodemattest Afdeling V. Verkennend bodemonderzoek Hoofdstuk III. Behandeling van verontreinigde terreinen Afdeling I. Beginselen Afdeling II. Gedetailleerd onderzoek Hoofdstuk IV. Risicobeheer Afdeling I. Risico-onderzoek Afdeling III. Risicobeheersmaatregelen Hoofdstuk V. Sanering Afdeling I. Saneringsvoorstel Afdeling II. Saneringswerken Hoofdstuk VI. Overige maatregelen Hoofdstuk VII. Raadpleging en aanplakking Hoofdstuk VIII. Beroep Hoofdstuk IX. Bijzondere bepalingen Afdeling I. Bijzondere aanleidinggevende feiten Afdeling II. Vrijstellingen Afdeling III. Identificatie en specifieke behandeling van de verontreiniging Afdeling IV. Overige maatregelen Hoofdstuk IX. Financiering Hoofdstuk X. Sancties Hoofdstuk XII. Wijzigingsbepalingen Afdeling I. Wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Hoofdstuk XIII. Overgangsbepalingen, opheffingsbepaling en slotbepaling Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling van de risicoactiviteiten xiv

15 Verzekeringen Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Titel I. De landsverzekeringsovereenkomst in het algemeen 603 Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Het sluiten van de overeenkomst Afdeling II. Omvang van de dekking Afdeling III. Bewijs en inhoud van de overeenkomst Afdeling IV. Uitvoering van de overeenkomst Afdeling V. Beding ten behoeve van derden Afdeling VI. Niet-bestaan en wijziging van het risico Afdeling VII. Medeverzekering en taak van de eerste verzekeraar Afdeling VIII. Opzeggingswijzen Afdeling IX. Duur en einde van de overeenkomst Afdeling X. Verjaring Afdeling XI. Scheidsrechterlijke uitspraken Hoofdstuk III. Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade Hoofdstuk IV. Bepalingen eigen aan de verzekering tot uitkering van een vast bedrag Titel II. Schadeverzekeringen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Zaakverzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle zaakverzekeringen Afdeling II. Nadere bepalingen betreffende sommige zaakverzekeringen Hoofdstuk III. Aansprakelijkheidsverzekeringen Hoofdstuk IV. Rechtsbijstandverzekeringen Titel III. Persoonsverzekeringen Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk II. Levensverzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Verzekerd risico Afdeling III. Betaling van de premies en inwerkingtreding van de overeenkomst Afdeling IV. Rechten van de verzekeringnemer Afdeling V. Rechten van de begunstigde Afdeling VI. Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten Hoofdstuk III. Persoonsverzekeringsovereenkomsten andere dan levensverzekeringsovereenkomsten Hoofdstuk IV. Ziekteverzekeringsovereenkomsten Afdeling I. Inleidende bepalingen Afdeling II. (Andere dan beroepsgebonden) ziekteverzekeringsovereenkomsten Afdeling III. Individuele voortzetting van een (beroepsgebonden) ziekteverzekeringsovereenkomst Hoofdstuk V. Nadere bepalingen betreffende sommige verzekeringsovereenkomsten die de terugbetaling van het kapitaal van een krediet waarborgen Titel IV. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Beroep van de vastgoedmakelaar Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen Titel I. Aanvraag tot reglementering Titel II. Bescherming van de titel en van het beroep Titel III. Erkennings- en controleorganismen Titel IV. Strafbepalingen Titel V. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar Koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars Titel I. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Definities Hoofdstuk III. De vastgoedmakelaar en zijn aansprakelijkheid: principes Hoofdstuk IV. De vastgoedmakelaar en het respect voor het privé-leven Hoofdstuk V. De vastgoedmakelaar en zijn overeenkomsten Hoofdstuk VI. De vastgoedmakelaar in zijn relatie tot de opdrachtgever Hoofdstuk VII. De vastgoedmakelaar Hoofdstuk VIII. De vastgoedmakelaar in zijn relatie met zijn collega's Hoofdstuk IX. De vastgoedmakelaar, zijn honoraria en vergoedingen Hoofdstuk X. De vastgoedmakelaar en de financiële bewegingen Hoofdstuk XI. De vastgoedmakelaar en de discretieplicht Hoofdstuk XII. De vastgoedmakelaar en zijn beroepsvervolmaking Hoofdstuk XIII. Belangenconflicten - Onverenigbaarheden - Welvoeglijkheid Hoofdstuk XIV. De vastgoedmakelaar en het Instituut Titel II. Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaarbemiddelaar Hoofdstuk I. De vastgoedmakelaar-bemiddelaar in zijn relatie tot de opdrachtgever Hoofdstuk II. De informatieverstrekking over de goederen xv

16 Hoofdstuk III. De vastgoedmakelaar-bemiddelaar in zijn relatie tot sommige derden en collega's Hoofdstuk IV. Honoraria Hoofdstuk V. Diverse bepalingen Titel III. Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-beheerder Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle vastgoedmakelaar-beheerders Hoofdstuk II. Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-syndicus Hoofdstuk III. Bijzondere verplichting voor de vastgoedmakelaar-rentmeester Titel IV. Slotbepalingen Deontologische richtlijn van 27 september 2006 betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling hebbende tot voorwerp de artikelen 5 en 32 van de plichtenleer van het B.I.V Deontologische richtlijn van 27 september 2006 betreffende de derdenrekening van de vastgoedmakelaar hebbende tot voorwerp de artikelen 28, 67 en 69 van de plichtenleer van het B.I.V Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Anti-witwaswetgeving Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Klantenonderzoek ten aanzien van de cliënten en de uiteindelijke begunstigden, ten aanzien van de verrichtingen en de zakelijke relaties, en interne organisatie van de ondernemingen en personen bedoeld in de artikelen 2, 1, 3 en Afdeling I. Klantenonderzoek ten aanzien van de cliënten en de uiteindelijke begunstigden, en bewaring van de gegevens en documenten Afdeling II. Klantenonderzoek ten aanzien van de verrichtingen en de zakelijke relaties, en bewaring van de gegevens en documenten Afdeling III. Interne organisatie Hoofdstuk III. Beperking van de betalingen in contanten Hoofdstuk IV. Informatieverstrekking aan de met de bestrijding van (het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) belaste overheden Hoofdstuk V. Uitvoerings- en controlemaatregelen 652 Hoofdstuk VI. Sancties Hoofdstuk VII. Overgangsbepaling Hoofdstuk VIII. Slotbepaling xvi

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening TITEL I. Inleidende bepalingen HOOFDSTUK I. Doelstellingen en begrippen HOOFDSTUK II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan

Nadere informatie

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke

Nadere informatie

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 TITEL I Genot en verlies van de burgerlijke rechten 7-33 Hoofdstuk I Genot

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804........................ 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen............. 3 Boek I. Personen......................

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 3 Boek I. Personen................

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

BURGERLIJK RECHT. Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten BURGERLIJK RECHT Burgerlijk wetboek (Uittreksel).......... 3 Hoofdstuk III. (Akten van aangifte en akten van huwelijk)..... 3 Hoofdstuk IV. Akten van overlijden...................... 4 Hoofdstuk V. Akten

Nadere informatie

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING CONCORDANTIETABEL I

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING CONCORDANTIETABEL I VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING CONCORDANTIETABEL I Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening TITEL

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)........ 3 Boek I. Personen..................... 3 Hoofdstuk III. Akten van aangifte en akten van huwelijk.............................. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 6 InhoudArtikelen Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 Boek I Personen Titel I Genot en verlies van de burgerlijke rechten Hoofdstuk I Genot van de burgerlijke

Nadere informatie

Ten geleide... Bronnen... Gebruikswijze... XXIV

Ten geleide... Bronnen... Gebruikswijze... XXIV INHOUD Ten geleide.......................................... Bronnen............................................ V XXI Gebruikswijze....................................... XXIV DEEL I 1. DECREET VAN 27

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 WOORD VOORAF METHODIEK INHOUDSTAFEL Art. INLEIDENDE TITEL. BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN (door K. Boone) 1-6 BOEK

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)..... 3 Boek I. Personen............... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten van huwelijk]................... 3 Hoofdstuk IV. Akten van

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN

Burgerlijk Wetboek. Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. 13e bijgewerkte druk. Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN Burgerlijk Wetboek Bewerkt door MARIJKE BAX Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen 13e bijgewerkte druk Maklu Uitgevers ANTWERPEN - APELDOORN INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel). 3 wordt...................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen..... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen......

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelastingen... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen................ 3

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting........ 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen........ 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115 I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt.................. 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden Titel II. De Belgen en hun rechten I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 Boek I. Personen...................... 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand.......... 3 Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Grondwet, artikel 134 1. Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel 134 1. Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel Chronologisch register 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18 INHOUD WOORD VOORAF... 3 AFDELING 1 Inleidende begrippen... 11 HOOFDSTUK 1 Definitie... 11 HOOFDSTUK 2 Doel... 13 HOOFDSTUK 3 Concrete uitvoering van de registratie... 14 A. De federale registratierechten...

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel Chronologisch register 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2.

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Inhoudsopgave Deel I Vennootschappen... 33 1.1 Burgerlijk Wetboek... 33 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Titel IX Vennootschappen (Wet 14 juli 1987, art. 1)... 33 Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11 INHOUD Inhoud 3 Woord vooraf 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 2. WONINGHUUR K.B. 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11 INHOUD Inhoud. 3 Woord vooraf. 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen. 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig. 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht.......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

HISTORIEK DRO EN VCRO

HISTORIEK DRO EN VCRO HISTORIEK DRO EN VCRO Decreet ruimtelijke ordening (DRO) Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, B.S. 8 juni 1999. Zoals gewijzigd bij: decreet van 28 september 1999,

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie